ADO.NET to zestaw klas umożliwiających odczyt i obróbkę danych z różnych źródeł zgodny z platformą.net i posiadający wszystkie jej cechy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADO.NET to zestaw klas umożliwiających odczyt i obróbkę danych z różnych źródeł zgodny z platformą.net i posiadający wszystkie jej cechy:"

Transkrypt

1 ADO.NET

2 Historia Biblioteki specjalizowane. ODBC (Open Database Connectivity) języki niskiego poziomu C++. DAO (Data Access Objects) Visual Basic 3. RDO (Remote Data Objects) Visual Basic 4 Enterprise opakowane ODBC. OLE DB podobne do ODBC z interfejsem COM. ADO (ActiveX Data Objects) OLE DB dostosowane dla języków wysokiego poziomu.

3 ADO.NET to zestaw klas umożliwiających odczyt i obróbkę danych z różnych źródeł zgodny z platformą.net i posiadający wszystkie jej cechy: wielojęzyczność, zarządzany kod, garbage-collection, kompilator JIT, model w pełni obiektowy.

4 ADO.NET ActiveX Data Objects.NET Następca ADO (ActiveX Data Objects) Celem ADO.NET jest abstrakcja różnych źródeł danych ADO.NET jest oparte na XML u. ADO.NET jest oparte na trybie bezpołączenia (connection-less)

5 Przestrzenie nazw System.Data podstawowe klasy System.Data.Common klasy współdzielone przez różne modele dostępu do danych System.Data.OleDb klasy dostępu do różnych baz danych System.Data.SqlClient klasy specjalizowane dla SQL Server System.Data.ODBC klasy specjalizowany pod bazy danych łączone przez ODBC System.Data.SqlTypes klasy z typami danych optymalizowanymi dla SQL Server

6 Dostawcy danych Dane są dostarczane przez klasy będące dostawcami (providers) Dostępni są dostawcy dla: OLE DB, SQL Server, ODBC, MySQL, ORACLE,.

7 Dostawcy danych Dostawca danych DataProvider Połączenie Connection Źródło danych Polecenie Command Czytnik danych DataReader Adapter danych DataAdapter

8 Podstawowe klasy Connection klasa odpowiedzialna za połączenie z bazą danych Command wykorzystywane do wywoływania poleceń dla źródła danych DataReader zbiór danych typu read-only DataAdapter odpowiada za wczytanie danych i ich aktualizację W zależności od dostawcy danych klasy te mają inną implementację.

9 Connection Podobna do klasy w klasycznym ADO. Zawiera informacje o połączeniu z bazą danych w postaci łańcucha połączenia (connection string). Określa źródło danych, nazwę użytkownika i hasło oraz inne parametry połączenia. Zawiera metody obsługujące połączenie i transakcje.

10 Command Klasa polecenia jest też podobna do poprzedniczki w ADO. Przechowuje informacje dotyczące poleceń, które mogą być wykonywane, np. w postaci poleceń SQL. Polecenia SQL mogą być parametryzowane. Można się też odwoływać do procedur zapisanych w bazie danych (stored procedures).

11 DataReader Służy tylko do odczytu danych i to tylko sekwencyjnie nie ma możliwości nawigowania w zbiorze danych. Zaletą jest szybkość działania. Wymaga aktywnego połączenia.

12 DataAdapter Stanowi łącznik pomiędzy odłączonym źródłem danych i zbiorem danych. Między innymi składają się na niego polecenia umożliwiające pobranie danych, uaktualnienie danych, dodanie danych i ich usunięcie. Jeżeli adapter nie zawiera któregoś z tych poleceń, próba np. aktualizacji danych spowoduje błąd (zostanie zgłoszony wyjątek).

13 DataAdapter Adapter SELECT Polecenie SQL INSERT Polecenie SQL UPDATE Polecenie SQL DELETE Polecenie SQL

14 DataSet zbiór danych, jest zawsze rozłączony (disconnected), nie jest zależny od źródła danych (baza danych, dokument XML, plik tekstowy), wymaga pośrednictwa adaptera, może zawierać wiele tabel (relacji), zawiera informacje o powiązaniach.

15 DataSet Źródło danych Provider DataAdapter DataSet

16 Przykład

17 DataSet Zbiór danych DataSet Kolekcja tablic Tables Tablica DataTable Kolekcja kolumn Columns Kolekcja wierszy Rows Kolumna DataColumn Wiersz DataRow

18 Przykład Do takiego zastosowania należałoby raczej użyć obiektu DataReader.

19 Uaktualnienie danych

20 Obsługa XML Dane ze zbioru danych można zapisać do pliku XML Zbiór danych można wczytać z dobrze sformułowanego pliku XML

21 Zbiory danych z typem Można definiować zbiory danych (DataSet) dostosowane do konkretnych relacji. Wykorzystywany jest mechanizm XML Schema. Odpowiednia klasa jest generowana automatycznie. Ułatwia pisanie programu w inteligentnym środowisku.

22 Zbiory danych z typem Zbiór danych jest opisywany za pomocą XML Schema Definition (XSD) Automatyczne generowanie XSD

23 XSD

24 XSD Po wydaniu polecenia: xsd Employees.xsd /d otrzymamy plik CS zawierający klasę reprezentującą zbiór danych z typem.

25 Zbiory danych z typem

26 Typowany DataAdapter Może mieć wiele metod typu Fill lub Get Metody mogą być parametryzowane

27 DataReader DataReader służy do odczytu kolejnych rekordów, tworzony jest przez obiekt klasy Command, automatycznie przechodzi do kolejnego wiersza, zaczyna w stanie BOF.

28 DataReader

29 Zdarzenia Klasy ADO.NET generują zdarzenia. W kodzie można dodać metody zajmujące się obsługą tych zdarzeń.

30 DataView Reprezentuje różne widoki na dane. Można ograniczyć dostęp do danych.

31 Wywoływanie poleceń SQL Można za pomocą klasy Command wywołać dowolne polecenie SQL, nie będące kwerendą.

32 Windows Forms i ADO.NET Większość kontrolek w Windows Forms może zostać skojarzona ze zbiorem danych (DataSet). Bardzo interesująca jest kontrolka DataGrid umożliwiająca edycję danych w postaci arkusza; można ją wykorzystać w oderwaniu od fizycznej bazy danych.

33 DataGrid

34 DataGrid

35 DataGrid

36 Windows Presentation Foundation

37 Dotychczasowe technologie w.net 2.0 Funkcjonalność Formularze i kontrolki Grafika 2D Grafika 3D Strumienie wideo Technologia Windows Forms GDI+ DirectX Windows Media Player

38 .Net 3.0 Funkcjonalność Formularze i kontrolki Grafika 2D Grafika 3D Strumienie wideo Technologia WPF WPF WPF WPF

39 Windows Presentation Foundation Jest to nowy zbiór funkcji API do tworzenia aplikacji desktopowych integrujący wiele technologii w jednym modelu obiektowym i umożliwiający separację wartswy prezentacji i kodu.

40 Podstawowe usługi zbiór obiektów rozmieszczających elementy na obszarze (np. kontrolki w formularzu), rozszerzony silnik powiązań z danymi, wbudowany mechanizm stylów umożliwiający tworzenie skórek w aplikacjach

41 Podstawowe usługi wykorzystanie grafiki wektorowej umożliwiające skalowanie interfejsu aplikacji wspomaganie dla grafiki 2D, 3D, animacji, odtwarzania wideo i dźwięku, bogate API typograficzne, np. dla dokumentów XPS, możliwość współpracy ze starszymi technologiami

42 Rodzaje aplikacji WPF zwykła aplikacja desktopowa, aplikacja oparta na nawigacji aplikacja desktopowa zachowująca się podobnie jak przeglądarka WWW aplikacja typu XBAP uruchamiana w środowisku przeglądarki

43 Silverlight technologia pokrewna do WPF umożliwia tworzenie wieloplatformowych aplikacji (Windows, Mac OS X,...) można korzystać z podzbioru klas.net i części technologii WPF

44 Najważniejsze pakiety PresentationCore Odpowiedzialny za klasy tworzące interfejs użytkownika PresentationFoundation Kontrolki, dodatkowe typy odpowiedzialne za animację, media, dostęp do danych, dostęp do XAML WindowsBase API niższej warstwy, wątki, bezpieczeństwo, konwersja typów, prymitywy

45 Przestrzenie nazw System.Windows System.Windows.Controls System.Windows.Markup System.Windows.Media System.Windows.Navigation System.Windows.Shapes

46 Klasa Application najistotniejsze właściwości: Current - dostęp do obiektu klasy z dowolnego miejsca kodu MainWindow - umożliwia pobranie bądź ustawienie głównego okna aplikacji Properties - rodzaj zmiennych globalnych aplikacji StartupUri - strona bądź okno, które ma być otwarte przy starcie aplikacji Windows - kolekcja wszystkich okien należących do aplikacji

47 Klasa Windows reprezentuje dowolne okno należące do aplikacji (także dialogi)

48 Program w WPF Projekt w VisualStudio Przestrzenie nazw

49 Program w WPF Klasa aplikacji

50 Program w WPF Klasa głównego okna

51 Program w WPF Działający program

52 XAML Extensible Application Markup Language Język opisu wyglądu aplikacji oparty na XML [zæ:mɛl] ściśle powiązany z WPF, choć można się bez niego obyć XAML w momencie kompilacji jest zapisywany w postaci binarnej BAML aplikację można stworzyć tylko w XAML

53 Aplikacja w XAML Opis aplikacji

54 Aplikacja w XAML Opis okna

55 Aplikacja w XAML Projekt okna w VisualStudio

56 Rozdzielenie kodu i projektu interfejsu WPF sugeruje oddzielenie wartstwy projektu interfejsu od kodu XAML opisuje interfejs kod w C# (lub inny) definiuje logikę aplikacji

57 Separacja kodu i interfejsu interfejs projektuje grafik np. Microsoft Expression Blend logikę biznesową tworzy programista interfejs jest niezależny od rozdzielczości ekranu (resolution independent)

58 Aplikacja CS i XAML Opis aplikacji

59 Aplikacja CS i XAML Kod aplikacji

60 Aplikacja CS i XAML Opis okna

61 Aplikacja CS i XAML Kod okna

62 Visual Studio 2008 Typowy projekt w VS2008

63 Proces kompilacji

64 Kontrolki WPF

65 Kontrolki WPF Podobne do kontrolek Windows Forms Właściwości definiowane w XAML Ważną rolę pełnią kontrolki odpowiedzialne za rozmieszczanie innych (layout managers)

66 Obsługa komunikatów inny niż w Windows Forms komunikat jest iterowany przez wszystkie obiekty w poszukiwaniu odpowiedniej procedury obsługi (handler) różne strategie przesyłania komunikatów

67 Grafika 2D to WPF zapewnia właściwe odświeżanie grafiki na ekranie System.Windows.Shapes System.Windows.Media.Drawing System.Windows.Media.Visual możliwość tworzenia animacji

68 SILVERLIGHT

69 Co to jest Silverlight? Technologia tworzenia bogatych (rich) aplikacji webowych W założeniu wielosystemowa Konkurencja dla Adobe Flash Wywodzi się z Windows Presentation Foundation

70 Historia Silverlight Wersja grudzień 2006 r. Windows Presentation Foundation/Everywhere Składała się z: obsługa wejścia (klawiatura, mysz,...) UI core - obsługa grafiki rastrowej i wektorowej Media - odtwarzanie mediów XAML - projekt interfejsu użytkownika Kod skryptowy w JavaScript Obsługa XML i JSON

71 Historia Silverlight wersja Beta marzec 2008, RTW dodano: obsługę języków.net uproszczoną bibliotekę bazową klas CoreCLR (Common Language Runtime) obsługę DeepZoom Dynamic Language Runtime poprawioną obsługę mediów

72 Historia Silverlight wersja beta 18 marzec 2009, końcowa dodano: nowe kontrolki, poprawiono obsługę mediów, poprawiono wsparcie dla animacji i obsługę UI umożliwiono instalację aplikacji poza przeglądarką dostęp do lokalnych plików

73 Historia Silverlight wersja beta 18 listopada 2009, finalna 15 kwietnia 2010 dodano: wsparcie dla drukowania nowe kontrolki poprawiono wsparcie dla lokalizacji aplikacji obsługa kamer, aparatów i mikrofonu wsparcie dla multicast,...

74 Historia Silverlight Aktualna wersja 5.0, 9 grudnia 2011 wsparcie dla akceleracji GPU grafika 3D wsparcie dla 64-bitów

75 Architektura Dane: LINQ Kolekcje Generics Biblioteka bazowa klas Sieć: Web Service Http Request CLR SILVERLIGHT WPF: Control Media UI DLR języki dynamiczne: Python Ruby VBx Jscript Silnik kodu zarządzanego UI Core grafika animacje obrazy tekst Wejście Kontrolki Media DRM Silnik obsługi JavaScript Presentation Core XAML Przeglądarka warstwa sieciowa DOM Skrypty

76 Kompatybilność Stan na listopad 2010: Windows XP - IE6,7,8, FireFox, Safari, Chrome, Opera* MacOS X 10.4 (Intel) - Safari, FireFox, Chrome* Windows Phone 7 Planowane Nokia Symbian Series 60, Series 40 Linux - projekt Mono Moonlight *nieoficjalnie

77 Kompatybilność FireFox Windows IE Windows Safari Mac OS FireFox Mac OS

78 Narzędzia Visual Studio 2010 lub Visual Web Developer 2010 Zainstalowane SilverlightTools for Visual Studio opcjonalnie: Expression Blend 4 Silverlight Toolkit (dodatkowe kontrolki) Deep Zoom Composer

79 Funkcjonalność bibliotek kolekcje mechanizm refleksji wyrażenia regularne dostęp do danych LINQ obsługa XML, RSS, JSON

80 Zdalne wywołania Web Services REST Windows Communication Foundation Services ADO.Net Services

81 Tworzenie projektu

82 Tworzenie projektu

83 Pusty projekt

84 Pusta aplikacja Opis strony w XAML

85 Pusta aplikacja Kod aplikacji w C#

86 Pusta aplikacja

87 Pusta aplikacja Kod strony w C#

88 Kontrolki XAML Kontrolki wbudowane

89 Kontrolki XAML Po zainstalowaniu ToolKit u

90

91 Przykład Opis XAML Kod strony Efekt końcowy

92 Bezpieczeństwo Aplikacje Silverlight działają w obszarze ograniczonego zaufania (sandbox): można otwierać pliki lokalne (tylko przez dialog) od wersji 3 może zapisywać w systemie plików można przechowywać dane w Isolated Storage socket y mogą tylko inicjować połączenia w wersji 4 aplikacje OOB mogą być uznane za zaufane

93 Wczytanie z pliku

94 Wczytanie z pliku

95 Wczytanie z pliku

96 Isolatad Storage katalog w profilu użytkownika współdzielony przez wszystkie aplikacje identyfikowane poprzez URL aplikacji domyślny limit 1MB na URL niezależne od przeglądarki

97 Zapis do pliku

98 Odczyt z pliku

99 Zwiększenie pojemności

100 Zapis do pliku w FS

101 Zapis do pliku w FS

102 Aplikacje poza przeglądarką Aplikacje można zapisać lokalnie i korzystać jak z aplikacji desktopowej Należy odpowiednio ustawić opcje

103 Aplikacje poza przeglądarką

104 Animacja Animacje można tworzyć modyfikując własności elementów, np. przezroczystość Definicja animacji w XAML

105 Animacja Uruchomienie animacji

106 Animacja koloru

107 Animacja koloru

108 Sterowanie animacją

109 Sterowanie animacją

110 Sterowanie animacją

111 Multimedia Element Media

112 Obrazy Element Image Nałożenie obrazu na tekst

113 Obrazy Opcje skalowania Stosowanie maski

114 Obrazy Maska gradientowa

115 Technologia Deep Zoom umożliwia przeglądanie obrazów w wysokiej rozdzielczości minimalizując ilość przesłanych danych pochodzi od technologii Live Labs Photosynth do tworzenia obrazów konieczne jest użycie Deep Zoom Composer (tylko Windows) Seadragon - aplikacja dla iphone korzystająca z tej technologii

116 Deep zoom

117 Deep zoom Osadzenie obrazu Obraz z zoomowaniem

118 Deep zoom

119 Powiązanie z danymi Klasa z danymi

120 Powiązanie z danymi XAML Konstruktor strony

121 Powiązanie z danymi Efekt

122 Powiązanie z kolekcją XAML Kod strony

123 Powiązanie z kolekcją Efekt

124 Wykresy Elementy z Silverlight Toolkit XAML

125 Wykresy

126 Wykresy

127 Drukowanie od wersji 4.0 klasa PrintDocument można drukować fragment XAML a drukowanie na zasadzie bitmapy

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ASP.NET dla ka dego IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

ASP.NET dla ka dego IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Jak wykorzystać technologię ASP.NET do tworzenia profesjonalnych witryn internetowych? Jak tworzyć aplikacje

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2005. Podrêcznik programisty

Microsoft SQL Server 2005. Podrêcznik programisty Microsoft SQL Server 2005. Podrêcznik programisty Autorzy: Michael Otey, Denielle Otey T³umaczenie: Lidia Graczek, ukasz Piwko, Adam Raciniewski ISBN: 978-83-246-0532-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

2. Platforma Microsoft.NET

2. Platforma Microsoft.NET 2. Platforma Microsoft.NET Maciej Piechówka macpi@eti.pg.gda.pl 2010 Spis treści: 2.1 Microsoft.NET Framework: CLR, podzespoły, biblioteka klas 2.2 Elementy języka C#, BCL, typy uogólnione, obsługa XML

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej

Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Kuczyński Nr albumu 9833 Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej

Bardziej szczegółowo

Platforma zarządzania i analizy danych opis funkcjonalny

Platforma zarządzania i analizy danych opis funkcjonalny Platforma zarządzania i analizy danych opis funkcjonalny Opublikowano: Wrzesień 2005 r. Najnowsze informacje znajdują się pod adresem http://www.microsoft.com/poland/sql Spis treści Wprowadzenie...1 Opis

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Prof. dr. Hab. Inż. Włodzimierz Khadzhynov. Programowanie w środowisku.net

Prof. dr. Hab. Inż. Włodzimierz Khadzhynov. Programowanie w środowisku.net Prof. dr. Hab. Inż. Włodzimierz Khadzhynov Programowanie w środowisku.net 1 Spis treści Architektura.NET oraz ASP.NET... 4 Kompilacja aplikacji ASP.NET... 5 Oddzielanie kodu od treści... 9 Importowanie

Bardziej szczegółowo

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI 1 Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Piotr Nitecki Nr albumu 7502 Framework do deklaratywnego tworzenia GUI Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacja internetowa vs Strona Internetowa. Aplikacja internetowa, (ang.) web application zwana również aplikacją webową, to program komputerowy,

Aplikacja internetowa vs Strona Internetowa. Aplikacja internetowa, (ang.) web application zwana również aplikacją webową, to program komputerowy, Aplikacja internetowa vs Strona Internetowa. Aplikacja internetowa, (ang.) web application zwana również aplikacją webową, to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Budowa wizualnej aplikacji w Adobe Air

Budowa wizualnej aplikacji w Adobe Air Budowa wizualnej aplikacji w Adobe Air 1 Spis treści - strona 2 Streszczenie / Abstact - strona 3 1. Cel pracy - strona 4 2. Wstęp do technologii wizualnych - strona 5 2.1 Ograniczenia technologii HTML

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 30 maja 2011 V1.0 1/ 43 Spis treści 1 Wprowadzenie Plan wykładu 2 HTTP

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu.

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 30 maja 2011 V1.0 1/ 43 Spis treści Wprowadzenie Plan wykładu Narzędzia ASP.NET Już za tydzień na wykładzie V1.0

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio 2008. Ksiêga eksperta

Microsoft Visual Studio 2008. Ksiêga eksperta Microsoft Visual Studio 2008. Ksiêga eksperta Autor: Lars Powers, Mike Snell T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2016-6 Tytu³ orygina³u: MS Visual Studio 2008 Unleashed Format: 172x245, stron:

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemów stowarzyszonych

Podręcznik systemów stowarzyszonych IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo