DOKUMENT REFERENCYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT REFERENCYJNY"

Transkrypt

1 DOKUMENT REFERENCYJNY 1

2 DOKUMENT REFERENCYJNY Spółka akcyjna z zarządem, z kapitałem euro Siedziba: 7, quai de la Paix BEAUCAIRE wpisana do rejestru handlowego i spółek (R.C.S.) w Nimes pod nr Zgodnie z zapisami ogólnego regulaminu Władz Rynków Finansowych («AMF»), a w szczególności artykułu , 10 kwietnia 2013, AMF zarejestrowały niniejszy dokument pod numerem R («Dokument referencyjny»). Dokument ten może być wykorzystywany tylko w oparciu o operację finansową i musi mu towarzyszyć nota operacyjna wydana przez AMF. Dokument został sporządzony przez Spółkę, a odpowiedzialność za podane w nim informacje ponoszą osoby, które złożyły pod nim podpisy. Rejestracji dokonano, zgodnie z postanowieniami artykułu L I kodeksu monetarnego i finansowego, po upewnieniu się przez AMF, że dokument jest kompletny i zrozumiały, a informacje w nim zawarte są spójne. Nie wymaga się potwierdzenia przez AMF zgodności zawartych w nim danych księgowych i finansowych. Dokument referencyjny jest do wglądu w siedzibie spółki Belvédère, 7, quai de la Paix Beaucaire, na jej stronie internetowej (http://www.belvedere.fr) lub na stronie internetowej AMF (http://amffrance.org) 2

3 SPIS TREŚCI 1. KLUCZOWE LICZBY Najważniejsze dane skonsolidowane (12 mies.) Najważniejsze dane za 2011 (12 mies.), z podziałem na regiony działalności Najważniejsze dane za 2012 (12 mies.), z podziałem na regiony działalności PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI Wcześniejsze wydarzenia rys historyczny Opis działalności Grupy Opis działalności Grupy na dzień sporządzenia Dokumentu referencyjnego Schemat organizacyjny Grupy na 31 grudnia Stan zatrudnienia Rynki i główna działalność Rodzaj operacji i główna działalność Nowe wyroby / usługi wprowadzone na rynek Główne rynki Najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność lub najważniejsze rynki Zależność od niektórych patentów, licencji, umów lub nowych metod produkcji Konurencyjność Nieruchomości i związane z nimi kwestie środowiskowe Nieruchomości Kwestie środowiskowe mogące wywierać wpływ na sposób korzystania ze środków trwałych Inwestycje i finansowanie Główne inwestycje zrealizowane w okresach objętych sprawozdaniami finansowymi, do dnia rejestracji Dokumentu referencyjnego Główne inwestycje planowane Najważniejsze umowy Wydarzenia, które miały miejsce od czasu ostatnich sprawozdań finansowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Analiza sytuacji finansowej i wyniki finansowe Analiza skonsolidowanych wyników finansowych (12 mies.) Analiza sytuacji finansowej Środki pieniężne i kapitały Informacje dotyczące kapitałów Spółki

4 Źródło i kwoty skonsolidowanych przepływów pieniężnych Grupy Warunki pożyczki i struktura finansowania Restrykcje dotyczące wykorzystania kapitału Oczekiwane źródła finansowania PRZESŁANKI RYZYKA Ryzyko finansowe Ryzyko związane z brakiem uznania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2010 i 2011 przez biegłych rewidentów Ryzyko związane z organizacją i funkcjonowaniem procedur księgowych i finansowych wynikających z przepisów dotyczących kontroli wewnętrznej Grupy Ryzyko związane z postępowaniami zbiorowymi Ryzyko związane z zadłużeniem Grupy Ryzyko likwidacji Ryzyko kursów wymiany walut Ryzyko związane ze stopami procentowymi odsetek Ryzyko związane z kontrahentem (kredyt) Ryzyko związane z rynkiem giełdowym Ryzyko związane z waloryzacją wartości fimr i znaków towarowych Ryzyko związane z działalnością Ryzyko związane ze znakami towarowymi i własnością intelektualną Ryzyko związane z wizerunkiem znaku towarowego i reputacją Ryzyko związane ze zmianami przepisów Ryzyko związane z cenami surowców Zależności handlowa i ryzyko związane z klientem Zależność w stosunku do dostawców i ryzyko związane z zaopatrzeniem Ryzyko związane z konkurencją Sezonowość Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą i zmianą zwyczajów konsumenckich Ryzyko przemysłowe i środowiskowe Ryzyko prawne i inne Spory i arbitraż Ryzyko podatkowe Ryzyko związane z funkcjonowaniem organów zarządzających Grupą

5 4.5. Ubezpieczenia i pokrycie ryzyka SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia Sprawozdanie biegłych rewidentów z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31 grudnia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia Sprawozdanie ogólne biegłych rewidentów z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31 grudnia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia Sprawozdanie ogólne biegłych rewidentów w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31 grudnia ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Zarząd i dyrekcja generalna Przedstawienie zarządu i dyrekcji generalnej Konflikt interesów na poziomie organów zarządu i dyrekcji generalnej Wysokość wypłaconych wynagrodzeń i świadczeń w naturze przyznanych przez Spółkę i jej spółki zależne Łączna wartość kwot ujętych w rezerwie lub stwierdzonych przez Spółkę i jej spółki zależne na wypłatę pensji, emerytur lub innych świadczeń Funkcjonowanie organów zarządu i dyrekcji Termin wygaśnięcia mandatów członków zarządu i organów kontroli Informacje dotyczące umów o świadczenie usług wiążących członków zarządu ze Spółką lub jedną z jej spółek zależnych, przewidujących przyznanie świadczeń Komitety Zarządzanie przedsiębiorstwem Operacje ze spółkami należącymi do Grupy Specjalne sprawozdanie biegłych rewidentów w sprawie umów i zobowiązań w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia Specjalne sprawozdanie biegłych rewidentów w sprawie umów i zobowiązań w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia Specjalne sprawozdanie biegłych rewidentów w sprawie umów i zobowiązań w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia Biegli rewidenci Wyznaczeni biegli rewidenci Zastępczy biegli rewidenci Honoraria uprawnionych biegłych rewidentów z trzech ostatnich latach obrotowych Kontrola wewnętrzna

6 Sprawozdanie prezesa zarządu Sprawozdanie biegłych rewidentów w sprawie sprawozdania prezesa zarządu INFORMACJE DODATKOWE Informacje ogólne o Spółce Nazwa Spółki Rejestr handlowy i spółek, nr Siret i wspólnotowy numer VAT Czas trwania Spółki Siedziba i forma prawna Przepisy prawne regulujące działalność Spółki, kraj pochodzenia, adres i numer telefonu siedziby statutowej Dokumenty ogólnodostępne Informacje dotyczące kapitału zakładowego Ogólne informacje dotyczące kapitału Spółki Tabela zmian w kapitale przez okres ostatnich trzech lat Informacje ogólne dotyczące Spółki Akcjonariat Podział kapitału Znane udziały, które powinny zostać ogłoszone zgodnie z obowiązującym prawem oraz wartość tych udziałów Główni akcjonariusze dysponujący różnymi prawami głosu Papiery wartościowe w posiadaniu Spółki lub spółek kontrolowanych Porozumienia mogące spowodować zmianę zakresu kontroli Wypłata dywidendy Informacje dotyczące udziałów Osoby odpowiedzialne Oodpowiedzialny za sporządzenie Dokumentu referencyjnego Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za Dokument referencyjny ZAŁĄCZNIK 1 PROPOZYCJE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ZAŁĄCZNIK 2 TABELA ROZWODNIENIA KAPITAŁU ZAŁĄCZNIK 3 - PROPOZYCJE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ WIERZYCIELI SPÓŁEK ZALEŻNYCH

7 Stosowane w niniejszym dokumencie terminy «Spółka» lub «Belvédère» odnoszą się do spółki Belvédère, a określenie «Grupa» odnosi się do grupy spółek, w której skład wchodzą Spółka oraz jej spółki zależne («spółki zależne»), o których mowa w schemacie organizacyjnym, w punkcie Dokumentu referencyjnego. 7

8 1. KLUCZOWE LICZBY 1.1. Najważniejsze dane skonsolidowane (12 mies.) W tys. (z wyjątkiem kapitału obrotowego) mies mies mies. Obrót Obrót netto Wskaźnik Ebitda Bieżący wynik działalności operacyjnej 3 (10 645) (3 383) (9 048) Wynik netto (53 843) (54 836) ( ) Inwestycje brutto Zadłużenie netto po korekcie Kapitał własny udział Grupy ( ) ( ) ( ) Kapitał obrotowy na zamknięciu (działalności kontynuowane) W niektórych krajach, głównie w Polsce, opłaty akcyzowe (podatek od alkoholu) uważa się z uwagi na ich charakter za elementy stanowiące koszty wytworzenia wyrobów i z tego powodu nie są wykluczane na poziomie obrotów. Rubryka "obrót netto " odpowiada kwocie obrotów pomniejszonej o opłaty akcyzowe. 2 Wskaźnik Ebitda: bieżący wynik działalności operacyjnej przed deprecjacją, amortyzacją i wartością zbycia plus/minus. Z powodu nie powtórzenia się kwot związanych z honorariami dotyczącymi postępowań naprawczych dla 9 spółek Grupy (Belvédère S.A., 2 spółek francuskich i 6 spółek polskich), koszty honorariów uprzednio zapisanych jako koszty zewnętrzne w rubryce Pozostałe usługi zewnętrzne, zostały przeniesione do wyniku operacyjnego, do rubryki Pozostałe koszty działalności operacyjnej, co zostało opisane w Informacji 9 załącznika do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31 grudnia Zapisy w rachunku wyników okresów porównawczych zostały uzupełnione w ten sam sposób. 3 Skorygowane o honoraria związane z postępowaniami sądowymi przez trzy lata obrotowe w celach porównawczych. Salda nie mogą być zatem porównywane z tymi, które zostały przedstawione w rocznym sprawozdaniu finansowym za Zadłużenie netto pomniejszone o kwoty zdeponowane na koncie sekwestrowym. En k En k Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires hors droits mois mois mois mois mois mois En k Endettement net retraité mois mois mois 8

9 1.2. Najważniejsze dane za 2011 (12 mies.), z podziałem na regiony działalności W tys. (z wyjątkiem kapitału obrotowego) Polska Europa Zachodnia Litwa Bułgaria Pozostałe kraje Holding mies. Obroty Obroty netto Wskaźnik Ebitda (732) (12 484) (9 730) Bieżący wynik działalności operacyjnej (2 420) (13 055) (10 318) (3 383) Wynik netto (2 398) (616) (3 536) (16 828) (39 601) (54 836) Inwestycje brutto Zadłużenie netto (17 591) (4 030) Kapitał własny udział Grupy ( ) Kapitał obrotowy na zamknięciu (działalności kontynuowane) En W tys. k Obrtót En k Obrót netto Polska Polska Europa Zachodnia Litwa Bułgaria Europa Zachodnia Litwa Bułgaria Pozostałe kraje Holding Pozostałe kraje Holding Zatrudnienie na zamknięciu (działalności kontynuowane) Polska Europa Zachodnia Litwa Bułgaria Pozostałe kraje Holding 9

10 1.3. Najważniejsze dane za 2012 (12 mies.), z podziałem na regiony działalności W tys. (z wyjątkiem kapitału obrotowego) Polska Europa Zachodnia Litwa Bułgaria Pozostałe kraje Holding mies. Obrót Obrót netto Wskaźnik Ebitda (2 699) (6 335) (10 015) Bieżący wynik działalności operacyjnej (5 161) (7 027) (9 809) (9 048) Wynik netto (3 402) (57 757) 153 (6 435) (16 989) (34 128) ( ) Inwestycje brutto Zadłużenie netto (13 866) (3 518) Kapitał własny udział Grupy ( ) Kapitał obrotowy na zamknięciu (działalności kontynuowane) W tys. Obrót En k Obrót netto Polska Europa Zachodnia Litwa Bułgaria Pozostałe kraje Holding Polska Europa Zachodniat Litwa Bułgaria Pozostałe kraje Holding Kapitał obrotowy na zamknięciu (działalności kontynuowane) Polska Europa Zachodnia Litwa Bułgaria Pozostałe kraje Holding 10

11 2. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI 2.1. Wcześniejsze wydarzenia rys historyczny Grupa jest światowym graczem w sektorze win i alkoholi mocnych, działającym obecnie w piętnastu krajach. Grupa, jako pierwsza, na początku lat dziewięćdziesiątych stworzyła i wprowadziła na rynek wódki wysokogatunkowe (luksusowe) i od tego zaczęła budować swój sukces. Produkcję powierzono najlepszym polskim destylarniom, zaś Grupa skupiła się na aspektach marketingowych dla produkowanych wyrobów, kreując marki, design butelek i innowacyjne formy opakowań oraz na rozwoju sieci dystrybucji najpierw w Polsce, a następnie w kolejnych krajach. Od wprowadzenia spółki Belvédère na Nowy Rynek Paryskiej Giełdy, 21 stycznia 1997, spółka przeszła wiele zwrotów w swej działalności. Od dopuszczenia do obrotu na Nouveau Marché Giełdy Papierów Wartościowych w Paryżu 21 stycznia 1997, jej działalność podlegała licznym zmianom, które pozwoliły zintegrować i zabezpieczyć cały ciąg wartości działalności w sektorze win i alkoholi mocnych. Oto główne etapy rozwoju: Rok Działalność Zakres działalności i wydarzenia Obrót Akcjonariat 1991 Utworzenie milionów Wprowadzenie na giełdę (w Paryżu) 1998 Stworzenie i wprowadzenie na rynek marki Sobieski 56 milionów 2000 Rozpoczęcie sprzedaży win bułgarskich 138 milionów 2001 Wprowadzenie strategii, polegającej na integracji produkcji wódki Pierwsze prywatyzacje Polmosów (destylarni) w Polsce Zbycie marki wódki Belvédère grupie LVMH 162 miliony 2002 Nabycie fabryki win w Bułgarii 219 milionów 2003 Nabycie destylarni Vilnius Degtine (na Litwie) 350 milionów Wejście CL Financial do kapitału Spółki (21%) 2006 Nabycie spółki Marie Brizard & Roger International (307 milionów ) Nabycie marki Danzka (za 16 milionów ) Pierwsze nabycia polskich spółek dystrybucyjnych 819 milionwó CL Financial staje się akcjonariuszem większościowym (68%), na mocy porozumienia polubownego 2007 Wprowadzenie wódki Sobieski na rynek amerykański (w USA) Nabycie aktywów Florida Distillers w USA (56 milionów $) Zbycie marek Pulco i Sirop Sport (178 milionów ) miliony Przeklasyfikowanie akcji i bonów subskrypcyjnych na akcje zwrotne Spółki będące w posiadaniu CL Financial na wykwalifikowanych inwestorów europejskich (167 za akcję; 82 za BSAR) 2008 Wszczęcie postępowań ochronnych (procédures de sauvegarde) na rzecz Spółki i niektórych jej spółek zależnych milionów Wprowadzenie na Giełdę Warszawską Zbycie działalności Vinegar and cooking wine w USA 11

12 Rok Działalność Zakres działalności i wydarzenia Obrót Akcjonariat (31 milionów $) 2009 Przyjęcie planów naprawczych (plan de sauvegarde) przez Sąd Gospodarczy w Dijon. 826 milionów 2010 Wprowadzenie na rynek wódki Krupnik w Polsce Zbycie działalności Florida Distillers w USA (48 milionów $) 861 milionów Przystąpienie do kapitału amerykańskiego aktora i producenta, Bruce a Willisa (3% kapitału) 2011 Wprowadzenie marki Fruits and Wine we Francji Rozwiązanie planu naprawczego dla Spółki. Odejście prezesa i dyrektora generalnego Jacquesa Rouvroy, na którego miejsce został powołany Krzysztof Tryliński. 911 milionów 2012 Wszczęcie postępowań naprawczych (redressement judicaire) przez Sąd Gospodarczy w Dijon wobec Spółki i niektórych spółek zależnych. Ugoda z wierzycielami w sprawie propozycji spłaty zobowiązań przedłożonych przez Spółkę i jej administratora sądowego Zatwierdzenie planu naprawczego, opartego na propozycjach spłaty zobowiązań przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki 2013 Postanowienie Sądu Gospodarczego w Dijon w sprawie (i) przyjęcia planu naprawczego opartego na propozycjach spłaty zobowiązań, przedłożonego przez Spółkę i jej administratora sądowego oraz (ii) przyjęcia planu częściowego zbycia działalności dot. sprzedaży wódki w sieci duty-free pod marką Danzka (w tym tej marki) Papiery wartościowe Spółki są notowane na NYSE Euronext Paris (Eurolist) i na Giełdzie Warszawskiej w Polsce. Restrukturyzacja finansowa Spółki Przypomnienie najważniejszych zobowiązań spoczywających na Spółce W ramach umowy emisji z 24 maja 2006 («Umowa emisji FRN»), zawartej w szczególności pomiędzy (i) Spółką jako emitentem, (ii) Natexis Banques Populaires i Raiffeisen Bank Polska S.A. jako gwarantami i (iii) The Bank of New York Mellon jako Trustee, Spółka wyemitowała «floating rate notes» («FRN»), obligacje podlegające prawu stanu Nowy Jork, na łączną kwotę główną 375 milionów euro, w postaci dwóch «Global Notes» pozostających w posiadaniu The Bank of New York Depository (Nominees) Limited («Wierzyciel FRN»), a ostateczni beneficjenci ekonomiczni byli posiadaczami «book entry interests». Stosownie do noty operacyjnej zarejestrowanej przez Władze Rynków Finansowych («AMF») 9 marca 2006 pod numerem , spółka wyemitowała obligacje podporządkowane («Obligacje podporządkowane»), którym towarzyszyły bony subskrypcyjne i/lub nabycia akcji zwrotnych («BSAR 2006», a jeśli są połączone z Obligacjami podporządkowanymi - «OBSAR»), na początkową kwotę euro («Umowa emisji OBSAR»). Poza tym, stosownie do noty operacyjnej zarejestrowanej przez AMF 10 listopada 2004 pod numerem , Spółka wyemitowała obligacje z bonami subskrypcyjnymi na akcje zwrotne na początkową kwotę euro. Na dzień rejestracji Dokumentu referencyjnego, całość tej pożyczki obligacyjnej jest spłacona, przy czym pewna liczba bonów subskrypcyjnych na akcje zwrotne, odłączonych od obligacji nadal jest w obiegu («BSA 2004», a łącznie z BSAR «BSAR»). 12

13 Postępowanie ochronne (procédure de sauvegarde) Ponieważ Spółka nie była w stanie wypełnić swoich ogromnych zobowiązań w zakresie wykupu akcji subskrybowanych w ramach emisji FRN, a niektórzy posiadacze FRN zażądali przedterminowej spłaty zadłużenia, zarówno Spółka, jak i niektóre jej spółki zależne, będące jej poręczycielami, które udzieliły poręczenia pożyczki, czyli Marie Brizard & Roger International («MBRI»), Sobieski sp. z o.o. («Sobieski»), Sobieski Trade sp. z o.o. («Sobieski Trade»), Domain Menada sp. z o.o. («Domain Menada»), Destylarnia Sobieski S.A. («Destylarnia Sobieski»), Destylernia Polmos w Krakowie S.A. («Destylernia Polmos»), Fabryka Wódek Polmos Łańcut S.A. («Fabryka Wódek») (łącznie jako «poręczyciele»), złożyły wniosek o objęcie ich postępowaniem ochronnym. Postępowanie ochronne zostało wszczęte 16 lipca 2008 przez Sąd Gospodarczy w Beaune, na rzecz Spółki oraz jej gwarantów, na okres sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia. Okres kontrolny został przedłużony po raz pierwszy 21 stycznia 2009, a następnie 16 lipca listopada 2009, Sąd Gospodarczy w Dijon przyjął plan naprawczy dla Spółki i jej gwarantów («plan naprawczy»), a tym samym zakończył się okres kontrolny. Ze względu na rozbieżność w interpretacji postanowienia sądu z 21 września 2010 pomiędzy Spółką a komisarzami ds. wykonania planu (szczegóły w załączniku do sprawozdania finansowego Spółki na 31 grudnia 2012), w szczególności jeśli chodzi o zobowiązania wynikające z płatności pierwszej raty i zbycia aktywów, plan naprawczy został rozwiązany przez Sąd Gospodarczy w Dijon, postanowieniem z 4 kwietnia Postanowieniem z 16 czerwca 2011, Sąd Gospodarczy w Nîmes wszczął postępowanie ochronne dla spółki Moncigale (spółka zależna MBRI). W postanowieniu z 1 lipca 2011, Sąd Gospodarczy w Nîmes stwierdził połączenie aktywów spółek Moncigale i Belvédère S.A. i wszczął postępowanie ochronne dla Belvédère «poprzez rozszerzenie postępowania już prowadzonego dla spółki Moncigale». W postanowieniu z 20 września 2011, Sąd Gospodarczy w Nîmes przekształcił postępowanie ochronne, którym objęte były spółki Belvédère i Moncigale, w postępowanie naprawcze, gdyż Sąd stwierdził wstrzymanie płatności obu spółek od 14 czerwca Okres kontrolny dla Moncigale, mający trwać początkowo do 16 grudnia 2011, został przedłużony najpierw do 16 czerwca 2012, a następnie do 18 grudnia 2012, a tym samym do tej daty spółka mogła prowadzić działalność. Plan naprawczy zostanie przedłożony do zatwierdzenia Sądowi Gospodarczemu w Nîmes na posiedzeniu 9 kwietnia lipca 2011, prokuratura złożyła apelację od decyzji Sądu Gospodarczego w Nîmes z 1 lipca W postanowieniu z 8 marca 2012, Sąd Apelacyjny w Nîmes otrzymał apelację wniesioną przez prokuraturę i uchylił postanowienie o rozszerzeniu postępowania ochronnego na Spółkę oraz to o przekształceniu go w postępowanie naprawcze. Postępowanie naprawcze zostało utrzymane dla spółki Moncigale. Postępowanie naprawcze (procédure de redressement judiciaire) 20 marca 2012, Sąd Gospodarczy w Dijon wszczął postępowanie naprawcze na rzecz Spółki i wyznaczył Mec. Frédérica Abitbola jako administratora sądowego Spółki («administrator sądowy»). Gwaranci również zostali objęci postępowaniem naprawczym, na mocy postanowień Sądu Gospodarczego w Dijon z 3 lipca Całość zobowiązań do restrukturyzacji została przedstawiona w tabeli, którą można znaleźć w Informacji 1 załącznika do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki na 31 grudnia

14 Postępowanie naprawcze miało za zadanie umożliwić restrukturyzację zadłużenia Spółki. Administrator sądowy oraz Spółka podjęli rozmowy z głównymi wierzycielami, w celu wypracowania podstaw dla propozycji spłaty zobowiązań, które ci ostatni byliby skłonni przyjąć. Administrator sądowy oraz Spółka przygotowali propozycje spłaty zobowiązań («propozycje spłaty zobowiązań»), które zostały przyjęte przez komitety wierzycieli (komitet instytucji kredytowych i komitet dostawców) oraz przez walne zgromadzenie obligatariuszy, odpowiednio 18 i 19 września Porozumienie pomiędzy Spółką a jej głównymi wierzycielami («Term Sheet») zostało zawarte 18 września W ramach propozycji spłaty zobowiązań, przewidywano zbycie aktywów Grupy. Ostateczna data składania ofert przejęcia aktywów Grupy została wyznaczona przez administratora sądowego na 14 grudnia grudnia 2012, Spółka poinformowała rynek, publikując komunikat prasowy, że otrzymała dwanaście projektów, z czego trzy dotyczyły zakresu «wódka», a trzy «Marie Brizard» i że zostały one przekazane administratorowi sądowego. Pozostałe projekty dotyczyły bardziej ograniczonych zakresów. Spółka wskazała, że wartość przychodu ze zbycia, obliczona w oparciu o otrzymane oferty przejęcia, nie będzie wystarczająca, aby pokryć w gotówce wszystkie należności Belvédère wobec wierzycieli. Oferty wymagały również doprecyzowania, w szczególności jeśli chodzi o warunki w nich zawarte. Spółka oraz organy odpowiedzialne za postępowanie poinformowały, że skontaktują się z kandydatami do przejęcia aktywów, w celu uzyskania dodatkowych informacji, omówienia szczegółów i ewentualnych negocjacji. Poza tym, postępowanie naprawcze przewidywało także, że oferty przejęcia aktywów mogą wpływać do 48 godzin przez terminem posiedzenia Sądu Gospodarczego w Dijon, na którym miał wydać postanowienie w zakresie przyjęcia planu naprawczego, które - w przypadku spółki Belvédère - miało mieć miejsce najpóźniej 20 marca Na etapie ofert, 18 grudnia 2012, ani Spółka ani organy odpowiedzialne za postępowanie naprawcze nie były w stanie wskazać, który ze scenariuszy (zamiany czy zbycia) zostanie ostatecznie wdrożony. 17 stycznia 2013, administrator sądowy oraz prezes i dyrektor generalny Spółki zwrócili się w komunikacie prasowym do jej akcjonariuszy, by przypomnieć jaką wagę będzie miało nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 12 lutego 2013 i jak ważna jest mobilizacja. Na tymże walnym zgromadzeniu, niezależny ekspert upoważniony przez Spółkę zgodnie z artykułem Ogólnego regulaminu AMF, spółka Détroyat & Associés, wypowiedział się co do słuszności warunków finansowych i planu spłaty zobowiązań Spółki przyjętego przez komitety wierzycieli i zgromadzenie obligatariuszy Spółki odpowiednio 18 i 19 września Niezależny ekspert potwierdził zasadność tej operacji w swym sprawozdaniu z 28 stycznia W komunikacie prasowym opublikowanym przez Spółkę 5 lutego 2013, informuje ona rynek, że jedynie siedem ofert ze wszystkich, które zostały złożone w sprawie przejęcia aktywów zostało podtrzymanych, a dotyczyły one zakresu «Marie Brizard» lub zakresów bardziej ograniczonych oraz że nie przyjęto jedynej oferty, która dawała nadzieję na otrzymanie kwoty 310 milionów euro, czyli wystarczającej na spłatę posiadaczy FRN. Przyjęte oferty nie pozwalały na zaproponowanie wierzycielom Spółki, że zostaną spłaceni na warunkach przyjętych przez komitety wierzycieli i zgromadzenie obligatariuszy. W konsekwencji, komunikat informował, że tylko scenariusz zamiany jest możliwy do wdrożenia. W komunikacie prasowym z 6 lutego 2013, Spółki poinformowała rynek o zawartej 4 lutego 2013 ugodzie («ugoda»), na którą 1 lutego 2013 wyraził zgodę sędzia komisarz, ze Stowarzyszeniem Obrony Obligatariuszy (Association de Défense des Obligataires), będącym przedstawicielem masy posiadaczy obligacji A, obligacji podporządkowanych oraz większości posiadaczy FRN. Powołana ugoda dotyczyła w szczególności zakończenia następujących spraw i sporów: Sprawy złożonej 9 listopada 2010 przez wierzyciela FRN, w szczególności przeciwko Spółce oraz przedstawicielowi masy posiadaczy obligacji A, w sprawie stwierdzenia podporządkowania obligacji 14

15 A w stosunku do FRN i nakazu zapłaty na ręce Trustee części raty, wynikającej z planu naprawczego, zdeponowanej na koncie sekwestrowym komisarzy ds. wykonania tego planu. Zgodnie z planem naprawczym, spłata wierzycieli miała się odbywać według terminarza spłat, według którego przy płatności pierwszej rocznej raty, część miała być przeznaczona na spłatę FRN, a część na spłatę obligacji A. Taki podział został podważony przez wierzyciela FRN. W konsekwencji, by położyć kres sporowi, strony postanowiły w ugodzie o przekazaniu części raty wynikającej z planu, w kwocie miliona euro zdeponowanej na koncie sekwestrowym, pomiędzy przedstawiciela masy posiadaczy obligacji A, a pozostałej części wierzycielowi FRN, po odjęciu honorariów i kosztów sekwestrujących. Skargi wniesionej 28 września 2012 przez niektórych posiadaczy obligacji A do Sądu Gospodarczego w Dijon, na decyzję walnego zgromadzenia obligatariuszy Belvédère, w rozumieniu artykułu L kodeksu handlowego, zatwierdzającą propozycje spłaty zobowiązań, i Skargi wniesionej 1 października 2012 przez Stowarzyszenie Obrony Obligatariuszy na decyzję zgromadzenia obligatariuszy Belvédère, w rozumieniu artykułu L kodeksu handlowego, zatwierdzającej propozycje spłaty zobowiązań. W związku z powyższym ustalono, że w zamian za odstąpienie od powołanych powyżej roszczeń przez posiadaczy obligacji A oraz Stowarzyszenie Obrony Obligatariuszy, a także w celu zabezpieczenia ostatecznej spłaty zobowiązań w całości w kwocie ok. 90,1 milionów euro z tytułu zadłużenia OBSAR, akcje Belvédère będące w posiadaniu spółki zależnej SVI (stanowiące ok. 1,08% kapitału po restrukturyzacji) zostaną zbyte po (1) euro na obligatariusza posiadaczom obligacji, sygnatariuszom ugody oraz posiadaczom obligacji, którzy następnie przystąpili do ugody (po odjęciu 15% akcji przyznanych Europe Offering jako zapłata za usługi i doradztwo finansowe na rzecz obligatariuszy podporządkowanych), pod warunkiem wyrażenia zgody na restrukturyzację zadłużenia finansowego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki oraz przyjęcie przez Sąd Gospodarczy w Dijon planu kontynuacji działalności, obejmującego propozycje spłaty zobowiązań. Akcje zostały przekazane powiernikowi 4 lutego 2013, w ramach umowy powierniczej. Ponieważ warunki ugody zostały spełnione, powiernik rozdzielił akcje, o których mowa powyżej pomiędzy powołanych obligatariuszy. I tak, w piśmie z 2 kwietnia 2013, spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale - Petercam L Fund dnia 26 marca 2013 zgłosiła przekroczenie o 5% progu kapitału i praw głosu Spółki i posiadanie akcji Spółki, stanowiących tyle samo praw głosu, czyli 4,72% kapitału i 4,51% praw głosu. Zgodnie z zapisami ugody, spółka zobowiązała się do wprowadzenia zmian w planie kontynuacji działalności, po jego przyjęciu przez Sąd Gospodarczy w Dijon, z zastrzeżeniem, że zostanie on przyjęty, by przybliżyć datę przekazania BSA OS (zdefiniowane w propozycjach spłaty zobowiązań w dalszej części dokumentu) obligatariuszom podporządkowanym. 4 lutego 2013, Spółka oraz Angostura Holdings Limited jeden z akcjonariuszy, posiadający 4,4% kapitału Spółki, zawarły porozumienie, na które zgodę wyraził sędzia komisarz, 19 lutego Od 2006 Spółka posiada wierzytelność od instytucji bankowej Clico Investment Bank Limited, części grupy CL Financial. Bank ten jest w likwidacji od początku pierwszego półrocza 2012, co sprawia, że spłata tej wierzytelności jest bardzo niepewna. Uzasadnione jest zatem utworzenie przez Spółkę rezerwy w wysokości 100% wartości wierzytelności. Jako gwarancja wierzytelności dla Spółki od banku Investment Bank Limited, został ustanowiony na jej rzecz zastaw akcji Belvédère, będących w posiadaniu spółki Angostura Holdings Limited, również należącej do grupy CL Financial. Tym niemniej, na dzień dzisiejszy, spółka Angostura Holdings Limited nie ma żadnych powiązań kapitałowych z Clico Investment Bank Limited. Poza tym, pomiędzy grupą CL Financial a Spółką toczyło się kilka spraw sądowych. Porozumienie zawarte 4 lutego 2013 z Angostura Holdings Limited przewiduje, w celu zakończenia wszystkich sporów pomiędzy grupami CL Financial i Belvédère, wzajemne zrzeczenie się roszczeń już istniejących lub mogących powstać, jeśli plan kontynuacji zostanie przyjęty, w zamian za ułatwienie zbycia 15

16 akcji Belvédère będących w posiadaniu Angostura Holdings Limited. Zobowiązanie to będzie się w praktyce wiązało ze zdjęciem zastawu obciążającego akcje posiadane przez Angostura Holdings Limited, przy czym Spółka nie zgodziła się na żadne umorzenie swoich wierzytelności wobec banku Clico Investment Bank Limited. Decyzje akcjonariuszy, od których zależy wdrożenie propozycji spłaty zobowiązań zostały przedstawione do zatwierdzenia przez walne zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, które obradowało po drugim zwołaniu, w trybie nadzwyczajnym, 28 lutego Pierwsze zwołanie było na 12 lutego 2013, ale zgromadzenie nie mogło skutecznie obradować z powodu braku wymaganego kworum. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki zatwierdziło decyzje niezbędne, by wprowadzić w życie propozycje spłaty zobowiązań. Propozycje spłaty zobowiązań zostały przedłożone do zatwierdzenia, w ramach planu kontynuacji działalności, Sądowi Gospodarczemu w Dijon na posiedzeniu 15 lutego Ponieważ nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki nie mogło skutecznie obradować 12 lutego 2013, Sąd Gospodarczy w Dijon przesunął termin posiedzenia na 11 marca Po obradach 11 marca 2013, Sąd Gospodarczy w Dijon, 20 marca 2013 wydał postanowienie w sprawie Spółki, a 9 kwietnia 2013 w spawie objętych postępowaniem naprawczych spółek zależnych. Postanowieniem z 19 marca 2013, Sąd Gospodarczy w Dijon zatwierdził plan naprawczy dla Spółki, w wersji przedstawionej mu przez administratora sądowego 11 marca Sąd Gospodarczy w Dijon podkreślił, że zatwierdzony plan ma na celu zapewnienie dalszej działalności. Poza tym, Sąd Gospodarczy w Dijon, w postanowieniu z 19 marca 2013, wyraził zgodę na zbycie marki Danzka, sprzedawanej głównie w sieci duty free. Zbycie to było niezbędne, by zagwarantować krótko i średnioterminowe przepływy pieniężne Grupy. Postanowieniem z 9 kwietnia 2013, Sąd Gospodarczy w Dijon przyjął plany naprawcze dla spółek: MBRI, Sobieski, Sobieski Trade, Domain Menada, Destylarnia Sobieski, Destylernia Polmos i Fabryka Wódek, w wersji przedstawionej mu przez administratora sądowego 11 marca Założenia przewidziane w ramach propozycji spłaty zobowiązań zostaną wdrożone najpóźniej 20 kwietnia Propozycje spłaty zobowiązań, będące podstawą planu naprawczego, zostały przedstawione w Załączniku 1 do Dokumentu referencyjnego. Tabele znajdujące się w Załączniku 2 do Dokumentu referencyjnego obrazują wpływ poszczególnych scenariuszy przewidzianych w propozycjach spłaty zobowiązań, jeśli chodzi o udziały posiadaczy FRN. Przy czym, jedynie scenariusz zamiany będzie mógł zostać ostatecznie wdrożony. Spółki MBRI, Sobieski, Fabryka Wódek SA, Domain Menada i Destylarnia Sobieski gwaranci wspierani przez administratora sądowego przekazały każdemu z komitetów instytucji kredytowych i głównych dostawców propozycje spłaty zobowiązań (Załącznik 3 do dokumentu referencyjnego). Informował o tym komunikat prasowy opublikowany przez Spółkę 17 grudnia Ponieważ tylko scenariusz zamiany może zostać wdrożony, przeprowadzenie operacji, o których mowa w planie naprawczym przyjętym przez Sąd 19 marca 2013 pociągnie za sobą następujące operacje na kapitale Spółki: Emisja nowych akcji objętych przez Wierzyciela FRN w drodze kompensacji 100% Wierzytelności FRN, do których przypisane są bony subskrypcyjne na akcje, w celu zneutralizowania ewentualnego rozwodnienia jego udziału w kapitale Spółki, mogącego wyniknąć z realizacji przez okazicieli OBSAR ich BSAR poprzez wydanie obligacji. 16

17 Emisja bonów subskrypcyjnych na akcje objętych przez posiadaczy Obligacji podporządkowanych w drodze kompensacji wierzytelności wynikających z Obligacji podporządkowanych i uprawniających do w sumie 10% kapitału zakładowego Spółki, przed realizacją BSAR i różnych bonów subskrypcyjnych na akcje, wyemitowanych w ramach obecnej restrukturyzacji. Nieodpłatne przyznanie bonów subskrypcyjnych na akcje akcjonariuszom Spółki (z wyjątkiem wierzyciela FRN), dających prawo do łącznie 10% kapitału zakładowego Spółki przez wykonaniem BSAR i innych bonów subskrypcyjnych na akcje, wyemitowanych w ramach niniejszej restrukturyzacji. Na skutek tych operacji, które muszą zostać przeprowadzone najpóźniej do 20 kwietnia 2013, zobowiązania Grupy, które pozostaną do zrestrukturyzowania będą się przedstawiać następująco: Kwoty w tys. Belvedere S.A. Moncigale MBRI Sobieski Destylarnia Polmos Polmos Sobieski sp. z o.o. Sobieski Łańcut Kraków Trade Domain Eliminacja Zamrożone pasywa zamr. Eliminacja Zamr. pasywa spoza Korekta po Zamrożone pasywa Menada wewn.grupywae sp. objętych PNociétés wewn.gr. en RJ Grupy sp. objętych restrukt. Grupy sp. po Polska sp objęte PN* z innymi PN finansowej sp. Grupy restrukt. finansowej PN wczczęte PN wszczęte PN wszczęte grudnia grudnia 2012 Zadłużenie FRN ( ) Zadłużenie OBSAR (90 102) Zadłużenie z tyt. podatków i ubezp. społ Instytucje kredytowe Dostawcy spoza Grupy Pasywa spoza Grupy ( ) Zadłużenie finansowe wewnątrz Grupy ( ) (1 392) Rachunki bieżące wewnątrz Grupy ( ) (41 249) Dostawcy wewnątrz Grupy (61 781) (15 787) Pasywa Grupy ( ) (58 428) Łącznie ( ) (58 428) ( ) *PN postępowanie naprawcze 2.2. Opis działalności Grupy Opis działalności Grupy na dzień sporządzenia Dokumentu referencyjnego BELVEDERE S.A. POLOGNE POLSKA FRANCE FRANCJA (et ESPAGNE) (I HISZPANIA) LITUANIE LITWA BULGARIE BUŁGARIA POZOSTAŁE KRAJE Production Produkcja wódki de vodka Distribution Dystrybucja de wódki/ vodka/spiritueux/vi alkoholi mocnych/wina n Production Produkcja i et dystrybucja Distribution de alkoholi spiritueux/vin mocnych/wina Production Produkcja i et dystrybucja Distribution wódki de /alkoholi vodka/spiritueux mocnych Production Produkcja i et dystrybucja Distribution de wina vin Dystrybucja wyrobów Grupy Belvédère, spółka-matka Grupy, prowadzi głównie działalność holdingową i posiada niektóre znaki towarowe, używane przez spółki zależne Grupy. 17

18 Grupa produkuje alkohole mocne i wina, głównie w Polsce, we Francji, Hiszpanii, na Litwie i w Bułgarii. W niektórych krajach produkcja jest bardziej wyspecjalizowana: w Polsce produkowana jest wódka, a w Bułgarii wino. Grupa dystrybuuje swoje wyroby we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność Schemat organizacyjny Grypy na 31 grudnia 2012 BELVEDERE S.A. Sobieski (Dystrybucja) Belvedere Baltic Marie Brizard & Roger Int. Polska 100% Litwa 80% Francja 100% Destyl. Sobieski Destyl. Polmos Kraków Belvedere Prekyba Cognac Gauthier Marie Brizard Espagne Polska 90,06% Polska 97,83% Litwa 60% Francja 100% Hiszpania 100% Polmos Łańcut Vilnius Degtine Belvedere Distribution SIA William Pitters Moncigale Polska 100% Litwa 68,29% Łotwa 100% Francja 100% Francja 100% Sobieski Trade Ci Nolet & Co SCI Roger Polska 100% Imperial Brands Francja 25,05% Francja 100% USA 100% TMT 100% Distilleries Françaises TMT Centrum 100% Francja 100% Rokicki 100% Belvedere Scandinavia Wawrzyniak II 100% Dania 100% HZ 100% Sobieski Trading Shanghai Hasis sp. z o.o. 100% Chiny 100% Galerie Alkoholi 100% Dubar Tritex 100% Brazylia 100% Sobieski Beverages India Redo 100% Indie 100% Augustowianka 100% Multihurt 100% Belvedere Ukraina Sobieski SARL MAAK 100% Ukraina 100% Francja 100% Italiano Boisson Elite SVI Euro Agro Warszawa Ukraina 100% Ukraina 100% Francja 100% Polska 100% Sobieski International Belvedere Slovaquie Belvedere Duty Free Polska 100% Słowacja 100% Dania 100% Sommelier Polska Polska 100% Galliart Sobieski USA Białoruś 98,02% USA 100% Belvedere Capital Management Bułgaria 87,72% Vinimpex Belvedere Distribution Bułgaria 100% Bułgaria 100% Belvedere Logistik Niemcy 90% Sakar Bułgaria Domain Menada 99,39% Bułgaria 100% Domain Menada Vineyards Bułgaria 100% Sakar Vineyards Bułgaria 100% Domain Menada sp. z o.o. Polska 100% 56 spółek 1 holding 19 spółek zależnych bezpośrednich 36 spółek zależnych od spółek zależnych Grupy Tabela spółek zależnych i udziałów załączona do sprawozdania finansowego Spółki na 31 grudnia 2012 znajduje się w punkcie 7.5 Dokumentu referencyjnego. Jedyne zmiany zakresu w okresie od 31 grudnia 2011 do 31 grudnia 2012 to (i) nabycie udziałów mniejszościowych Destylernia Polmos Kraków w Polsce, i (ii) zawiązania spółki na Łotwie: Belvedere Distribution SIA Latvia. Spółka Belvedere Logistik (Niemcy) została rozwiązana z dniem 31 grudnia Znaczące udziały mniejszościowe spółek zależnych, nie będące w 100% posiadaniu Grupy (na 31 grudnia 2012) Dovile Zaromskyte (osoba fizyczna) posiada 20% kapitału i praw głosu w spółce Belvedere Baltic (Litwa), a także 40% kapitału i praw głosu w spółce Belvedere Prekyba (Litwa). Kapitał zakładowy spółki Vilniaus Degtine (Litwa) w 9,75% kapitału i praw głosu pozostaje w posiadaniu Arunas Tuma (osoba fizyczna), w 9,15% kapitału i praw głosu w posiadaniu spółki Skandinaviska 18

19 Enskilda Banken (Szwecja), w 5% kapitału i praw głosu w posiadaniu Darius Zaromskis (osoba fizyczna) i w 5% kapitału i praw głosu w posiadaniu Daiva Zaromskiené (osoba fizyczna). Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) posiada 12,28% kapitału bułgarskiej spółki Belvedere Capital Management («BCM»). Spółki HNBS 1691 SA i Jacques Bollinger SA posiadają odpowiednio 64,95% i 10% kapitału i praw głosu w spółce Ci Nolet & Co. Szczegóły związane z udziałami mniejszościowymi Belvédère zobowiązuje się wobec akcjonariusza mniejszościowego BCM, że wykupi jego papiery wartościowe, w formie opcji sprzedaży (Informacja 26 załącznika do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki na 31 grudnia 2012, «Pozostałe zobowiązania bieżące»). Opcja sprzedaży została wykonana przez akcjonariusza mniejszościowego, ale na dzień dzisiejszy nie doszło do zbycia akcji ze względu na postępowanie naprawcze. Kwotę, którą stanowi cena wykonania opcji jest więc zawarta w zobowiązaniach Belvédère, a papiery wartościowe nadal są własnością akcjonariusza mniejszościowego Stan zatrudnienia 4500 Stan zatrudnienia na zamknięciu (działalności kontynuowane) /12/ /12/ /12/ /12/ Rynki i główna działalność Rodzaj operacji i główna działalność Grupa jest międzynarodowym graczem w sektorze napojów alkoholowych: produkuje, sprzedaje i dystrybuuje wina i alkohole mocne, głównie w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i we Francji. 19

20 Belvédère SA Polska Marie Brizard Litwa Bułgaria USA - Pozostałe kraje Działalność Działalność Działalność Działalność Działalność Działalność Produkcja i dystrybucja polskich wódek Dystrybucja wyrobów innych producentów Produkcja i dystrybucja marek należących do Grupy Dystrybucja innych wyrobów Belvédère Dystrybucja wyrobów innych producentów Produkcja litewskiej wódki Bajoru i wódki Sobieski Dystrybucja innych wyrobów Belvédère (w tym polskiej wódki) Dystrybucja wyrobów innych producentów Produkcja i dystrybucja win Winnice Dystrybucja innych wyrobów Belvédère Spółki zależne zajmujące się jedynie dystrybucją wyrobów Dystrybucja wyrobów Belvédère Produkcja alkoholi mocnych i lokalnych win Dystrybucja wyrobów Belvédère Dustrybucja wyrobów innych producentów Marki Marki Marki Marki Marki Marki Działalność dotycząca wódki Jedną z głównych działalności Grupy jest produkcja i komercjalizacja wódek. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 sprzedano 10,3 miliona kartonów po 9 litrów. 20

21 Główne wyroby Krupnik Ilości sprzedane w 2012: tys. kartonów po 9 l Krupnik to tradycyjny likier, wytwarzany na bazie zbóż i miodu gryczanego, z dodatkiem różnych ziół, rozpowszechniony w Polsce i na Litwie od Krupnik jest też sprzedawany w wielu innych krajach : USA, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii i w Niemczech Ilości sprzedane w 2012: Sobieski tys. kartonów po 9 l : Starogardzka Ilości sprzedane w 2012: 608 tys. kartonów po 9 l Sobieski, destylowana na bazie żyta Dankowski, to wykwintna wódka, występująca w postaci różnych produktów (Sobieski tradycyjna, Sobieski Estate, Sobieski Flavored, Sobieski Impress). Wódka Sobieski jest sprzedawana w ponad 50 krajach. W 2012, sprzedano 3 mln kartonów 9 l Starogardzka to tradycyjna wódka lokalna, 3 marka Grupy. Sprzedawana w różnych odmianach w tym jako wódka smakowa. Sprzedawana głównie w Polsce, jest także obecna w Chinach Irlandii, Austrii, Turcji, Szwecji i Słowenii. Ilości sprzedane w 2012: Krakowska 104 tys. kartonów po 9 l : Krakowska, z nowym designem od 2008, została wybrana jako uzupełnienie oferty tańszych wódek Grupy. Jest dostępna w Polsce i w Grecji. Ilości sprzedane w 2012: Polonaise 119 tys. kartonów po 9 l : Polonaise to tradycyjna wódka polska, posiadająca nowy desing od Występuje także.w wersji smakowej. Jest dostępna w Polsce, Francji, Turcji i Austrii.. Balsam Pomorski Ilości sprzedane w 2012: 63 tys. kartonów po 9 l : Balsam Pomorski to stworzona we wrześniu 2004 wódka dla koneserów, produkowana na bazie młodych pomarańczy i zielonych orzechów. Występuje także w wersji smakowej. Od 2011 posiada nowy desing. Dostępna tylko w Polsce. Ilości sprzedane w 2012: Bajoru 142 tys. kartonów po 9 l : Bajoru to litewska wódka o lekkim smaku. Występuje także w wersji smakowej oraz w wersji luksusowej pod nazwą Bajoru Klasikine. Ilości sprzedane w 2012: Danzka 51 tys. kartonów po 9 l : Danzka to marka wódki, należąca do segmentu premium. Wyróżnia się alumiową butelką - jedyną taką na rynku. Marka Danzka obejmuje 6 różnych wyrobów (różne smaki, pojemności i zawartość alkoholu). Ilości sprzedane w 2012: Zawisza 6 tys. kartonów po 9 l : Źródło: Informacje podane przez Spółkę Zawisza to jasna wódka żytnia, destylowana pięciokrotnie i ściśle kontrolowana w procesie produkcji, co gwarantuje zarazem smak i przejrzystość. Dostępna w Polsce od Nowy desing od Poniższy wykres przedstawia podział ilościowy (w tysiącach kartonów po 9 l) wg marek wódki i różnice pomiędzy rokiem obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010, 31 grudnia 2011 i 31 grudnia

Wyniki finansowe za 1 kwartał 2008 r. Raport dotyczący 23 czerwca 2008 r. obligacji o zmiennym oprocentowaniu

Wyniki finansowe za 1 kwartał 2008 r. Raport dotyczący 23 czerwca 2008 r. obligacji o zmiennym oprocentowaniu Wyniki finansowe za 1 kwartał 2008 r. Raport dotyczący 23 czerwca 2008 r. obligacji o zmiennym oprocentowaniu 1 - Belvédère - Wyniki finansowe za 1 kw. 2008 r. - dane niezaudytowane Podsumowanie 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

BELVÉDÈRE Komunikat prasowy Beaucaire, 13 lutego 2015 r. OBROTY ZA ROK OBROTOWY 2014

BELVÉDÈRE Komunikat prasowy Beaucaire, 13 lutego 2015 r. OBROTY ZA ROK OBROTOWY 2014 BELVÉDÈRE Komunikat prasowy Beaucaire, 13 lutego 2015 r. OBROTY ZA ROK OBROTOWY 2014 Obroty nieco wyższe niż założenia planu BiG 2018, w kwocie 467 milionów, niższe o 4,1% w stosunku do porównywalnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZEDSTAWIONE AKCJONARIUSZOM W ZWIĄZKU Z NADZYWCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 12 LUTEGO 2013 O GODZ.

DOKUMENTY PRZEDSTAWIONE AKCJONARIUSZOM W ZWIĄZKU Z NADZYWCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 12 LUTEGO 2013 O GODZ. BELVEDERE Spółka akcyjna z zarządem, o kapitale 6.530.918 euro z siedzibą pod adresem: 7, quai de la Paix 30300 Beaucaire wpisana do rejestru handlowego i spółek (R.C.S.) w Nîmes pod nr 380 695 213 DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA (1) Niniejszy plan połączenia ( Plan Połączenia ) został przygotowany przez Radę Dyrektorów Spółki Przejmującej ( Rada Dyrektorów ) i przez radę

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku Zarząd (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie"). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ KOFOLA S.A. w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ KOFOLA S.A. w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ KOFOLA S.A. w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 3 ksh a także Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Zawarcie istotnej umowy z podmiotem z grupy Enterprise Investors

Zawarcie istotnej umowy z podmiotem z grupy Enterprise Investors RAPORT bieżący 32/13 Data publikacji: 2013-03-29, 20:52 Zawarcie istotnej umowy z podmiotem z grupy Enterprise Investors Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Spółka")

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Raport bieżący Nr 21/2015 Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł;

b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł; Temat: Zawarcie znaczącej umowy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako Spółka lub

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Marzec 2012 1. Organizacja Grupy Armatura Grupa Armatura to lider rynku baterii sanitarnych i grzejników aluminiowych Armatura Kraków SA Kapitał własny 184,8 mln zł

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. sporządzone w trybie art Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. sporządzone w trybie art Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzone w trybie art. 516 5 Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1 Pylon Spółka Akcyjna Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A str. 1 Cele emisji Obligacji Serii A Zarząd Pylon S.A. dnia 2 stycznia 2014 roku, raportem EBI nr 1/2014 poinformował publicznie

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo