OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 Lublin, dnia r. Miejscowość, data Zamawiający: Lubelskie Centrum Consultingu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Lublin ul. Dobrzańskiego 3 NIP: REGON: KRS: tel./fax: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/POKL/2012/SZK (dotyczy wyboru USŁUGI SZKOLENIOWEJ) Kod CVP: Usługi/towary 1 szkoleniowe Podstawa prawna: zasada konkurencyjności w ramach PO KL SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES: Lubelskie Centrum Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dobrzańskiego Lublin, Telefon: , Fax: , Adres internetowy: Poczta Osoba do kontaktów: Dorota Surma specjalista ds. sprawozdawczości i pomocy de minimis II.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCGO: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi szkoleniowe obejmujące akredytowane szkolenia z PRINCE 2 Foundation i ITIL V3 Foundation oraz szkolenia z zakresu podstaw programowania Android i szkolenia uzupełniające z MS Office Project II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług szkoleniowych opisanych poniżej: 1 Niewłaściwe skreślić

2 LP Nr zadania/szkolenia częściowego NAZWA ZADANIA/SZKOLENIA CZĘŚCIOWEGO 1. Szkolenie 1 Akredytowane szkolenie z PRINCE2 Foundation i gra symulacyjna 2. Szkolenie 2 Szkolenie z Microsoft Office Project Szkolenie 3 Szkolenie z Podstaw programowania Android 4. Szkolenie 4 Akredytowane szkolenie z ITIL V3 Foundation W ramach projektu realizowane będą: 1. Akredytowane szkolenia z PRINCE 2 Foundation i gra symulacyjna (łącznie szkolenie z PRINCE 2 Foundation: 96 godzin szkoleniowych, szkolenie praktyczne gra symulacyjna: 64 godziny szkoleniowe). Szkolenie z PRINCE 2 Foundation - 4 grupy x od 6 do 9 uczestników w grupie x 3 dni x 8 godzin szkoleniowych. Szkolenie praktyczne - gra symulacyjna - 4 grupy x 2 dni x 8 godzin szkoleniowych. 2. Szkolenie z narzędzia wspomagającego zarządzanie projektami MS Office Project 2010 (łącznie: 96 godzin szkoleniowych) 34 osoby x 3 dni szkoleniowe x 8 godzin szkoleniowych 3. Szkolenie z zakresu podstaw programowania Android (łącznie: 40 godzin szkoleniowych) 4 osoby x 5 dni x 8 godzin szkoleniowych 4. Akredytowane szkolenie z ITIL V3 Foundation (łącznie: 24 godziny szkoleniowe) 4 osoby x 3 dni x 8 godzin szkoleniowych Na zakończenie szkoleń Wykonawca przeprowadzi egzamin teoretyczny i praktyczny z zakresu szkolenia, na podstawie którego zostanie sprawdzony stopień podniesionej wiedzy i umiejętności każdego uczestnika. Szkolenia zakończą się uzyskaniem przez każdego uczestnika certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. Szkolenie z PRINCE 2 Foundation musi zakończyć się akredytowanym egzaminem PRINCE 2 Foundation. Szkolenie z ITIL V3 Foundation musi zakończyć się akredytowanym egzaminem z ITIL V3 Foundation.

3 Szkolenie z MS Office 2010 oraz szkolenie z podstaw programowania Android muszą zakończyć się egzaminem obiektywnie sprawdzających stopień podniesionej wiedzy i umiejętności każdego uczestnika oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. II.1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SŁOWNIK GŁÓWNY Usługi szkoleniowe II.1.5) Podział na części: tak Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do: Jednej lub więcej części II.1.6) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniających: nie II.2) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA OD DO Dnia podpisania umowy 20 listopada 2013 r. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINAN- SOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się zaliczki na poczet wykonania zamówienia: Nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie szkoleń z PRINCE 2 Foundation: Jako spełniających warunki udziału w postępowaniu w zakresie szkoleń z PRINCE 2 Foundation zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy: a. Przedstawią wykaz minimum dwóch trenerów zdolnych do wykonania zadania, legitymujących się aktualnym certyfikatem PRINCE2 Approved Trainer. b. Przedstawią minimum jednego trenera zdolnego do wykonania zadania, legitymującego się aktualnym certyfikatem ITIL Foundation.

4 c. Przedstawią dokument potwierdzający posiadanie akredytacji w zakresie prowadzenia i egzaminowania z metodyki PRINCE2. d. Przedstawią minimum jednego trenera zdolnego do wykonania zadania, posiadającego wykształcenie z zakresu zarządzania na poziomie MBA (Master of Business Administration) lub równoważnym. e. Przedstawią dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w prowadzeniu szkoleń współfinansowanych ze środków EFS minimum 10 szkoleń w ciągu ostatnich 2 lat. III.3.3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia w zakresie szkolenia z PRINCE 2 Foundation Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku w zakresie szkolenia z PRINCE 2 Foundation: osoby zdolne do wykonania zamówienia: jako spełniających warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy wykażą się dysponowaniem min. dwoma trenerami spełniającymi następujące kryteria: a. Posiadanie certyfikatu PRINCE2 Approved Trainer od co najmniej 1 roku. b. Posiadanie min. 5 letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 lub równoważną. c. Realizację min. 100 dni szkoleń w okresie ostatnich 2 lat z zakresu Zarządzania Projektami. d. Prowadzenie i opracowywanie gier symulacyjnych w tematyce zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 wg scenariusza autorstwa Wykonawcy. III.3.4) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie szkoleń MS Office Project 2010: Jako spełniających warunki udziału w postępowaniu w zakresie szkoleń z MS Office Project 2010 zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z MS Office Project 2010, w ramach którego przeprowadzili min. 70 godzin szkoleniowych lub indywidualnego coaching. III.3.5) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie szkoleń ITIL V3 Foundation: Jako spełniających warunki udziału w postępowaniu w zakresie szkoleń z ITIL V3 Foundation zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy: a. Posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu (Service Design) i dostarczaniu (Service Operations) usług informatycznych w oparciu o bibliotekę ITIL. b. Posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zmianą (Change Managment) w usługach informatycznych. c. Posiadają certyfikat w oparciu o bibliotekę ITIL na poziomie min. ITIL Foundation. d. Posiadają certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie PRINCE2 Practitioner. e. Posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu coachingu indywidualnego z zakresu ITIL - co najmniej 70 godzin.

5 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DO- STARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTA- WIE PUNKTU ZASADA KONKURENCYJNOŚCI ZASADY FINANSOWANIA PRO- GRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R. III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wskazanych w pkt. II 3.2), II 3.3), II 3.4), II 3.5). III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie punktu Zasada konkurencyjności Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia 2011 r. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonym w pkt. III.3.2. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie zgodne z Zasadą konkurencyjności IV.2) PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2 Beneficjent (Zamawiający) nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Beneficjent umieszcza informację na temat zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

6 IV.3) KRYTERIUM OCENY OFERT: IV.3.1)Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3.2) Opis sposobu obliczenia ceny. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną ryczałtową cenę brutto za wykonanie całości lub części usług objętych przedmiotem zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją umowy przez Wykonawcę niezbędne do jej wykonania, wszystkie opłaty i podatki (w tym podatek VAT dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT). Ryczałtowa cena ofertowa będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego tzn., że Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie zrealizowane usługi objęte przedmiotem zamówienia. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość punktów 100 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: Najniższa cena x 100 pkt. Cena badanej oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. Otwarcie ofert nastąpi w SALI POŁUDNIOWEJ budynku LPNT S.A. przy ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie dnia godz IV. 4) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umownych dotyczących przedmiotu zamówienia i obniżenia ceny w następujących przypadkach: -gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; - zmiany zasad lub kwoty dofinansowania Projektu; - zaistnienia podczas realizacji zamówienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, a które powodują, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego; - zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, w takich przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonanej części Umowy. Powyższe zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej. IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.5.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna jest dokumentacja zamówienia: IV.5.2) Zamówienie dotyczy projektu/ programów współfinansowanego ze środków wspólnotowych: tak. Zamówienie dotyczy projektu Skuteczne zarządzanie kluczem do sukcesu MMŚP na Lubelszczyźnie realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy z Województwem Lubelskim Nr 521/POKL / IV.5.3) Informacje dodatkowe: Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami

7 umieszczonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, dołączyć wszystkie wymagane dokumenty oraz wypełniony formularz ofertowy oddzielnie dla każdego zadania częściowego. Oferta i wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające stosowne pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, które należy załączyć do oferty lub aktualny odpis z KRS. Ofertę należy złożyć w formie papierowej. IV.5.4) Termin składania ofert: r. godz IV.5.5) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Lubelskiego Centrum Consultingu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pokój nr 5D006). IV.5.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

8 Imię i nazwisko/firma 3 wykonawcy: Adres zamieszkania/ siedziba 4 : Telefon do kontaktu w sprawie oferty: Adres do kontaktu w sprawie oferty: FORMULARZ OFERTOWY (dotyczy wyboru USŁUGI SZKOLENIOWEJ) zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/POKL/2012/SZK Miejscowość, data 1. Wymagania konieczne: A) Oświadczam, iż spełniam następujące wymagania zgodnie z zapytaniem ofertowym, które należy potwierdzić stosownymi dokumentami załączonymi do oferty:... (data, pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy) LP Nr zadania/szkolenia częściowego NAZWA ZADANIA/SZKOLENIA CZĘŚCIOWEGO CENA BRUTTO, w tym VAT 1. Szkolenie 1 Akredytowane szkolenie z PRINCE2 Foundation i gra symulacyjna 2. Szkolenie 2 Szkolenie z Microsoft Office Project Szkolenie 3 4. Szkolenie 4 Szkolenie z Podstaw programowania Android Akredytowane szkolenie z ITIL V3 Foundation.. (słownie., w tym VAT wynosi.. (słownie., w tym VAT wynosi.. (słownie., w tym VAT wynosi.. (słownie., w tym VAT wynosi... (data, pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy) 3 Niewłaściwe skreślić 4 Niewłaściwe skreślić

9 5. Oświadczenia dodatkowe a) Oświadczam, iż zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się podpisać umowę i zrealizować usługę zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lubelskie Centrum Consultingu Sp. z o.o. na potrzeby procesu udzielenia zamówienia zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. c) OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja niżej podpisany(a).. oświadczam, że nie jestem/wykonawca 5 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. dnia (pieczęć, data i czytelny podpis Wykonawcy) 5 Nie potrzebne usunąć lub skreślić.

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie stanowi zamówienia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo