s ~ p ekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "s ~ p ekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu"

Transkrypt

1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 l z dnia r. w sprawie wymaganego zakresu postanowień zawartych w umowach w sprawie stosowania finansowego wsparcia oraz zakresu okresowych informacji o udzielonym finansowym wsparciu Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia... o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz. U. poz.... ) zarządza się, co następuje: l. Rozporządzenie określa zakres postanowień zawartych w umowach w sprawie stosowania finansowego wsparcia oraz zakres okresowych informacji o udzielonym finansowym wsparciu. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: l) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych; 2) finansowym wsparciu - rozumie się przez to dofinansowanie wkładu własnego i spłata części kredytu, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy; 3) umowie - rozumie się przez to umowę w sprawie stosowania finansowego wsparcia, o której mowa w art. 16 ustawy, zawieraną pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucją kredytującą. 3. Umowa określa: l) termin od którego instytucja kredytująca może rozpocząć przyjmowanie wniosków, o których mowa w art. l O ust. l ustawy; ---~-rlasa~:-tdokonywania rozliczeń fmansowych z tytułu finansowego wsparcia, -~ w szcjfg lności: t; a) ~c egółowe warunki, tryb i terminy: ~ l..., zekazywania do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosków o fmansowe :E ' u ~ 1 ~ sparcie, et o:: 1, zpatrywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosków przekazanych ~ '? :J zez instytucję kredytującą, ~ 1 stępowania przez instytucję kredytującą z wnioskiem o wypłatę z Funduszu ~ e-j 5 ~ płat środków z tytułu fmansowego wsparcia, s ~ p ekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu w ::.:: fi. ~ ~ 1 ansowego wsparcta, ~ - ~ rotu fmansowego wsparcia przez instytucję kredytującą w przypadkach określonych w ustawie, b) przypadki do jakich może mieć zastosowanie wypłata fmansowego wsparcia na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy; 3) przypadki, w jakich Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca nabywcom lokalu mieszkalnego wnioski o dofinansowanie wkładu własnego i wnioski o spłatę części kredytu oraz tryb i terminy dokonania takiego zwrotu; 4) warunki i terminy związane z obowiązkiem zwrotu fmansowego wsparcia, o którym mowa wart. 11 ust. 7 ustawy, oraz zwrotu nadwyżki, o którym mowa wart. 13 ust. 4 ustawy; 5) warunki, tryb i terminy dokonywanego przez nabywcę lokalu mieszkalnego zwrotu finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 14 ust. 3 i art. 15 ustawy; l) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie l. ust. 2 pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz oraz z 2012 r. Nr 1396).

2 6) formę i tryb weryfikowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o nabywcach lokalu mieszkalnego, którzy uzyskują fmansowe wsparcie, zgodnie z ewidencją, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt l ustawy oraz z rejestrem, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o fmansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r., poz. 90 oraz 951); 7) zakres informacji o udzielonym fmansowym wsparciu, przekazywanych przez instytucję kredytującą do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z monitorowaniem realizacji ustawy i zapewnieniem efektywności wykorzystania środków Funduszu Dopłat, wraz ze wskazaniem formy i terminów ich przekazywania; 8) warunki i skutki wypowiedzenia umowy; 9) formę i tryb sprawowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kontroli spełnienia określonych w ustawie warunków do zastosowania fmansowego wsparcia oraz kontroli zgodności udzielonego fmansowego wsparcia z wymogami ustawy oraz postanowieniami umowy; l O) odpowiedzialność instytucji kredytującej za udzielanie fmansowego wsparcia niezgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami umowy; 11) formę i tryb stosowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego sankcji z tytułu udzielenia fmansowego wsparcia niezgodnie z warunkami ustawy i umowy. 4. Umowa określa w sposób jednolity dla każdej instytucji kredytującej : l) rodzaj i zakres danych, wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla celów prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy; 2) rodzaj i formę pisemnych oświadczeń i zobowiązań, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy. 5. W umowie instytucja kredytującą zobowiązuje się do zawarcia w ofercie kredytów mieszkaniowych informacji o możliwości ubiegania się o kredyt spełniający warunki do udzielenia fmansowego wsparcia na podstawie ustawy. 6. Zakres informacji, o których mowa w 3 pkt 6 oraz formę i terminy ich przekazywania określa się w umowie w sposób umożliwiający Bankowi Gospodarstwa Krajowego przygotowanie i terminowe przekazanie informacji, o której mowa wart. 19 ust. l ustawy. 7. Zakres informacji, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje stosownie do art. 17 ust. l ustawy określa załącznik do rozporządzenia. 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

3 UZASADNIENIE Przedłożony projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stanowi wypełnienie delegacji ustawowej zawartej wart. 19 ust. 2 ustawy z dnia... o pomocy państwa w nabyciu pierwszego własnego mieszkania przez ludzi młodych (Dz. U. poz... ). Zgodnie z powołanym przepisem rozporządzenie ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określa: ~ l) wymagany zakres postanowień zawartych w umowach w sprawie stosowania finansowego wsparcia, zawieranych pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz instytucjami ustawowo upoważnionymi do udzielania kredytów, przystępującymi do programu "Mieszkanie dla młodych" w charakterze instytucji udzielającej kredytów uprawniających do ubiegania się o wsparcie z Funduszu Dopłat udzielane na podstawie ustawy, 2) zakres kwartalnych informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zawierających dane o wsparciu finansowym udzielonym na podstawie ustawy ze środków Funduszu Dopłat Stosownie do zakresu delegacji ustawowej projekt rozporządzenia wskazuje wymagany zakres postanowień zawartych w umowach w sprawie stosowania finansowego wsparcia. Po przepisach defmiujących ( 2) w ogólnych warunkach umów uwzględniono wszystkie podstawowe kwestie związane z operacyjną realizacją programu, wskazując: - w 3-4 konieczny zakres postanowień umownych, uwzględniający konieczność określenia w umowach podstawowych rozwiązań dotyczących współpracy stron umowy w ramach realizacji przepisów ustawy, jak również rozwiązań zapewniających efektywne wdrożenie i realizację programu (termin rozpoczęcia udzielania kredytów spełniających warunki do udzielania finansowego wsparcia, szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń finansowego wsparcia (w tym zasady obliczania wysokości należnego finansowego wsparcia w formie dofmansowania wkładu własnego i spłaty części kredytu oraz przekazywania finansowego wsparcia przez BGK), obowiązki informacyjne instytucji kredytujących związane z prowadzoną w ramach programu akcją kredytową (informacje stanowiące podstawę monitorowania realizacji ustawy oraz oceny efektywności wydatkowania środków budżetowych, stanowiące podstawę opracowania informacji kwartalnej przez BGK), rozwiązania kontrolne, warunki związane z odstąpieniem od umowy), -w 5 wymagany zakres zobowiązań umownych wobec instytucji udzielającej kredytu, dotyczących prowadzenia polityki marketingowej i informacyjnej zapewniającej właściwą dostępność informacji dla potencjalnych nabywców lokalu mieszkalnego- gospodarstw domowych ubiegających się o kredyt spełniający warunki do udzielenia finansowego wsparcia na podstawie ustawy, - w 6 warunki jakie powinny spełniać szczegółowe informacje o prowadzonej akcji udzielania kredytów spełniających warunki do udzielania fmansowego wsparcia oraz o zastosowanym finansowym wsparciu, przekazywane do BGK, stanowiące podstawę właściwego monitorowania realizacji programu. Zakres ogólnych warunków umów zawarty w przedłożonym projekcie rozporządzenia nie wykracza w sposób nieuprawniony poza rozwiązania wynikające z przepisów ustawy. Integralną częścią projektu rozporządzenia jest załącznik wskazujący szczegółowy zakres kwartalnych informacji przekazywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Poza danymi wskazującymi w wąskim zakresie kategorie kwotowe mówiące o fmansowym wsparciu udzielonym w ramach programu, informacja kwartalna zawiera również szereg danych dotyczących charakterystyki beneficjentów wsparcia, udzielanych kredytów spełniających warunki do udzielenia finansowego wsparcia oraz parametrów nieruchomości finansowanych takim kredytem, objętych finansowym wsparciem. Zakres tych informacji został określony w stopniu umożliwiającym szerokie monitorowanie realizacji ustawy i ocenę efektywności wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Dopłat.

4 Zgodnie z 8 projektu rozporządzenia przewiduje się wejście w życie rozporządzenia z dniem ogłoszenia. Wskazane jest bowiem aby rozporządzenie, stanowiące akt wykonawczy do ustawy z dnia roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego własnego mieszkania przez ludzi młodych (Dz. U. poz.... ), weszło w życie równocześnie, bądź w jak najkrótszym czasie po wejściu w życie przepisów tejże ustawy. Rozporządzenie stanowi bowiem podstawę umożliwiającą zawieranie umów z instytucjami kredytującymi realizującymi nowy program fmansowego wsparcia- jego wydanie jest więc warunkiem rozpoczęcia realizacji programu. Wobec powyższego należy uznac, ze ustalenie skróconego terminu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podyktowane jest ważnym interesem państwa, czemu nie sprzeciwiają się zasady demokratycznego państwa prawnego. Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury

5 OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) l. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie: l) Bank Gospodarstwa Krajowego zawierający z instytucjami kredytującymi umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia na zasadach określonych w ustawie z dnia roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego własnego mieszkania przez ludzi młodych (Dz. U. poz... ), przekazujący finansowe wsparcie ze środków zgromadzonych w Funduszu Dopłat. 2) instytucje kredytujące, zawierające z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia na zasadach określonych w ww. ustawie. 2. Konsultacje społeczne: Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Przewiduje się przesłanie projektu, w ramach konsultacji społecznych, do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz sektora banków komercyjnych. 3. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego: O wpływie proponowanych rozwiązań na budżet państwa można mówić jedynie w znaczeniu pośrednim. Rozwiązania umożliwić powinny odpowiednie monitorowanie zobowiązań z tytułu finansowego wsparcia udzielanego na warunkach ustawy, zabezpieczając pośrednio interesy budżetu państwa. Warunek ten jest również podstawą szybkiego wprowadzania w przyszłości ewentualnych zmian optymalizujących efektywność wydatkowanych środków budżetowych oraz zapewniających osiąganie zakładanych przez program celów. Projekt rozporządzenia nie wpływa natomiast na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 4. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy: Projekt rozporządzenia nie wpływa na rynek pracy. 5. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw: Projekt rozporządzenia nie wpływa na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny: Projekt rozporządzenia nie wpływa na sytuację i rozwój regionalny.

6 Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia Kwartalna informacja o finansowym wsparciu udzielonym w związku z nabyciem pierwszego własnego lokalu mieszkalnego ze środków Funduszu Dopłat, za... kwartał... roku lp l Wyszczególnienie: małżeństwo bezdzietne małżeństwo z dzieckiem osoba samotnie osoba niepozostanie wychowująca dziecko w związku małżeńskim Razem Wysokość dofinansowania wkładu własnego: 10% 15% 15% 10% s 6 7 l. kredyty udzielone w związku z nabyciem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego Kwota udzielonych kredytów ogółem (narastająco na koniec kwartału} liczba udzielonych kredytów ogółem (narastająco na koniec kwartału} Kwota kredytów udzielonych w kwartale (w zł} liczba kredytów udzielonych w kwartale, w tym w lokalizacji inwestycji, o której mowa w art. 3 ustawy: Wrocław gminy sąsiadujące z Wrocławiem województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4.1 i pkt 4.2}

7 4.4 Bydgoszcz 4.5 gminy sąsiadujące z Bydgoszczą 4.6 Toruń 4.7 gminy sąsiadujące z Toruniem 4.8 województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt ) 4.9 Lublin 4.10 gminy sąsiadujące z Lublinem 4.11 województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4.9 i 4.10) 4.12 Gorzów Wielkopolski 4.13 gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp Zielona Góra 4.15 gminy sąsiadujące z Zieloną Górą 4.16 województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt ) 4.17 Łódź 4.18 gminy sąsiadujące z Łodzią 4.19 województwo łódzkie(z pominięciem wskazanych w pkt 4.17 i 4.18) 4.20 Kraków 4.21 gminy sąsiadujące z Krakowem województwo małopolskie(z 4.22 pominięciem wskazanych w pkt ) 4.23 Warszawa 4.24 gminy sąsiadujące z Warszawą województwo mazowieckie(z 4.25 pominięciem wskazanych w pkt 4.23 i 4.24) 4.26 Opole 4.27 gminy sąsiadujące z Opolem 4.28 województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4.26 i 4.27) 4.29 Rzeszów 4.30 gminy sąsiadujące z Rzeszowem 4.31 województwo podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 4.29 i

8 4.30} 4.32 Białystok 4.33 gminy sąsiadujące z Białymstokiem l 4.34 województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4.32 i 4.33} 4.35 Gdańsk 4.36 gminy sąsiadujące z Gdańskiem 4.37 województwo pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4.35 i l 4.36} i 4.38 Katowice l l 4.39 gminy sąsiadujące z Katowicami l 4.40 województwo śląskie(z pominięciem wskazanych w pkt 4.38 i 4.39} 4.41 Kielce 4.42 gminy sąsiadujące z Kielcami województwo świętokrzyskie (z 4.43 pominięciem wskazanych w pkt 4.41 i 4.42} 4.44 Olsztyn 4.45 gminy sąsiadujące z Olsztynem województwo warmińsko-mazurskie (z 4.46 pominięciem wskazanych w pkt 4.44 i 4.45) 4.47 Poznań 4.48 gminy sąsiadujące z Poznaniem województwo wielkopolskie( z 4.49 pominięciem wskazanych w pkt 4.47 i 4.48} 4.50 Szczecin gminy sąsiadujące ze Szczecinem województwo zachodniopomorskie (z 4.52 pominięciem wskazanych w pkt 4.50 i 4.51} liczba udzielonych w kwartale s. kredytów, których okres spłaty wynosi: 5.1 1Siat Siat -

9 5.3 pow. 251at 5.4. Przeciętny okres spłaty (w latach) Liczba udzielonych w kwartale kredytów, dla których relacja kwoty 6. udzielonego kredytu do ceny zakupu (LTV), o których mowa wart. S ust. l pkt 4 ustawy wynosi: % % % 6.4 pow. 80% 6.5. Przeciętne LTV (w%) 11. Finansowe wsparcie zastosowane w związku z udzielonymi kredytami Kwota dofinansowania do wkładu l. własnego zastosowanego do kredytów udzielonych w danym kwartale (w zł) Kwota dofinansowania do wkładu 2. własnego przekazana instytucjom kredytującym w danym kwartale (w zł) Liczba wniosków o dofinansowania w 3. formie spłaty części kredytu Kwota dofinansowania w formie spłaty 4. części kredytu zastosowanego w danym kwartale (w zł) Kwota dofinansowania w formie spłaty s. części kredytu przekazana instytucjom kredytującym w danym (w zł) III. Nieruch o mości objęte wsparciem finansowym Przeciętna powierzchnia użytkowa., (w m 2 ) lokalu mieszkalnego objętego l. finansowym wsparciem na podstawie kredytów udzielonych w kwartale, w tym w lokalizacji inwestycji: 4.1 Wrocław

10 4.2 gminy sąsiadujące z Wrocławiem województwo dolnośląskie (z 4.3 pominięciem wskazanych w pkt 1.1 i pkt 1.2) 1.4 Bydgoszcz 1.5 gminy sąsiadujące z Bydgoszczą 1.6 Toruń 1.7 gminy sąsiadujące z Toruniem Lublin województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt ) 1.10 gminy sąsiadujące z Lublinem 1.11 województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.9 i 1.10) 1.12 Gorzów Wielkopolski 1.13 gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp Zielona Góra 1.15 gminy sąsiadujące z Zieloną Górą 1.16 województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt ) 1.17 Łódź 1.18 gminy sąsiadujące z Łodzią 1.19 województwo łódzkie( z pominięciem wskazanych w pkt 1.17 i 1.18) 1.20 Kraków 1.21 gminy sąsiadujące z Krakowem województwo małopolskie(z 1.22 pominięciem wskazanych w pkt ) 1.23 Warszawa 1.24 gminy sąsiadujące z Warszawą województwo mazowieckie(z 1.25 pominięciem wskazanych w pkt 1.23 i 1.24) 1.26 Opole 1.27 gminy sąsiadujące z Opolem 1.28 województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.26 i 1.27) l

11 1.29 Rzeszów 1.30 gminy sąsiadujące z Rzeszowem województwo podkarpackie (z 1.31 pominięciem wskazanych w pkt 1.29 i 1.30) 1.32 Białystok 1.33 gminy sąsiadujące z Białymstokiem 1.34 województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.32 i 1.33) 1.35 Gdańsk 1.36 gminy sąsiadujące z Gdańskiem województwo pomorskie (z 1.37 pominięciem wskazanych w pkt 1.35 i 1.36) 1.38 Katowice 1.39 gminy sąsiadujące z Katowicami 1.40 województwo śląskie(z pominięciem wskazanych w pkt 1.38 i 1.39) 1.41 Kielce 1.42 gminy sąsiadujące z Kielcami województwo świętokrzyskie (z 1.43 pominięciem wskazanych w pkt 1.41 i 1.42) 1.44 Olsztyn 1.45 gminy sąsiadujące z Olsztynem województwo warmińsko-mazurskie (z 1.46 pominięciem wskazanych w pkt 1.44 i 1.45) 1.47 Poznań 1.48 gminy sąsiadujące z Poznaniem województwo wielkopolskie(z 1.49 pominięciem wskazanych w pkt 1.47 i 1.48) 1.50 Szczecin l. 51 gminy sąsiadujące ze Szczecinem województwo zachodniopomorskie (z 1.52 pominięciem wskazanych w pkt 1.50 i 1.51)

12 Przeciętna cena m 2 powierzchni 2. użytkowej (w zł) lokalu mieszkalnego w kwartale, w tym w lokalizacji inwestycji: 2.1 Wrocław 2.2 gminy sąsiadujące z Wrocławiem województwo dolnośląskie (z 2.3 pominięciem wskazanych w pkt 2.1 i pkt 2.2) 2.4 Bydgoszcz 2.5 gminy sąsiadujące z Bydgoszczą 2.6 Toruń 2.7 gminy sąsiadujące z Toruniem Lublin województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt ) 2.10 gminy sąsiadujące z Lublinem 2.11 województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 2.9 i 2.10) 2.12 Gorzów Wielkopolski 2.13 gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp Zielona Góra 2.15 gminy sąsiadujące z Zieloną Górą 2.16 województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt ) 2.17 Łódź 2.18 gminy sąsiadujące z Łodzią 2.19 województwo łódzkie( z pominięciem wskazanych w pkt 2.17 i 2.18) 2.20 Kraków 2.21 gminy sąsiadujące z Krakowem i l województwo małopolskie(z 2.22 pominięciem wskazanych w pkt ) 2.23 Warszawa 2.24 gminy sąsiadujące z Warszawą województwo mazowieckie(z 2.25 pominięciem wskazanych w pkt 2.23 i 2.24)

13 2.26 Opole 2.27 gminy sąsiadujące z Opolem 2.28 województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 2.26 i 2.27) 2.29 Rzeszów 2.30 gminy sąsiadujące z Rzeszowem województwo podkarpackie (z 2.31 pominięciem wskazanych w pkt 2.29 i 2.30) 2.32 Białystok 2.33 gminy sąsiadujące z Białymstokiem 2.34 województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 2.32 i 2.33) 2.35 Gdańsk 2.36 gminy sąsiadujące z Gdańskiem województwo pomorskie (z 2.37 pominięciem wskazanych w pkt 2.35 i 2.36) 2.38 Katowice 2.39 gminy sąsiadujące z Katowicami : ' Kielce województwo śląskie(z pominięciem wskazanych w pkt 2.38 i 2.39) 2.42 gminy sąsiadujące z Kielcami województwo świętokrzyskie (z 2.43 pominięciem wskazanych w pkt 2.41 i 2.42) 2.44 Olsztyn 2.45 gminy sąsiadujące z Olsztynem województwo warmińsko-mazurskie (z 2.46 pominięciem wskazanych w pkt 2.44 i 2.45) 2.47 Poznań 2.48 gminy sąsiadujące z Poznaniem województwo wielkopolskie(z 2.49 pominięciem wskazanych w pkt 2.47 i 2.48) 2.50 Szczecin :

14 2.51 gminy sąsiadujące ze Szczecinem województwo zachodniopomorskie {z 2.52 pominięciem wskazanych w pkt 2.50 i 2.51) IV. Zwrot udzielonego finansowego wsparci z tytułu: Zbycia prawa własności lokalu l. mieszkalnego objętego finansowym wsparciem 1.1 Liczba 1.2 kwota Wynajęcia lub użyczenia lokalu 2. mieszkalnego objętego finansowym wsparciem 2.1 liczba 2.2 kwota Zmiany sposobu użytkowania lokalu 3. mieszkalnego objętego finansowym wsparciem 3.1 Liczba 3.2 kwota Uzyskania prawa własności lub współwłasności innego lokalu 4. mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 4.1 liczba 4.2 kwota Dane uzupełniające za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku osoba samotnie osoba niepozostanie Lp. Wyszczególnienie: małżeństwo bezdzietne małżeństwo z dzieckiem Razem wychowująca dziecko w związku małżeńskim l s 6 7 l. Kwota udzielonych kredytów ogółem w danym roku 2. liczba udzielonych kredytów ogółem w danym roku

15 Średnia kwota kredytu Przeciętny okres spłaty Wartość lokali mieszkalnych objętych wsparciem sfinansowanych kredytami udzielonymi w danym roku Śre dnia wartość lokalu mieszkalnego objętego wsparciem Przeciętna wartość L TV Średnia cena transakcyjna Średnia powierzchnia użytkowa Średni wiek nabywcy lokalu mieszkalnego Wiek nabywcy lokalu mieszkalnego w przedziale wiekowym Do 191at l

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 179 10419 Poz. 1064 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110.711 w tym na 2014 : 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 26.058 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 62.293 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 28.108 na 2017: 3.120 na 2018: 36 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 46.873 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 14.556 na 2017: 1.278 na 2018: 10 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 94.258 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.577 na 2018: 11.567 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 73.279 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.104 na 2017: 13.388 na 2018: 1.758 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 95.959 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.385 na 2018: 13.460 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 98.073 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 13.420 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 70.738 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.132 na 2017: 12.421 na 2018: 156 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 76.160 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 13.094 na 2018: 4.952 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2018 r. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego w programie MdM stan na 31.12.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110 402 w tym na 2014

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110.698 w tym na 2014 : 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 26.045 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110 445 w tym na 2014 9 141 na 2015 21 888 na 2016 27 085 na 2017 26 539 na 2018 25 792 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 11.490 w tym na 2014 : 8.442 na 2015 : 2.691 na 2016 : 356 na 2017

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Warszawa, 7 lipca 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2014r. Warszawa, 7 lipca 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 8.237 w tym na 2014 : 6.626 na 2015 : 1.532 na 2016 : 79 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 ' z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 ' z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym Projekt 05.08.2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 ' z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparcie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r.

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r. Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji Warszawa, 22 maja 2014 r. Cel regulacji Racjonalizacja struktury wydatków budżetowych na mieszkalnictwo (zgodnie z dokumentem pt. Główne

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie dla Młodych w pigułce"

Mieszkanie dla Młodych w pigułce Opracowanie: Portal MieszkanieDlaMlodych.pl - Wydanie na IV kwartał 2013 Mieszkanie dla Młodych w pigułce" Program Mieszkanie dla Młodych jest skierowany do osób, które nie przekroczyły 35 roku życia (w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. Projekt z dnia 20 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 6 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia... 2011 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 17 października 2011 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia... 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centra Oddziały Krwiodawcy Pobrana krew Krwiodawstwa terenowe (w jednostkach) i Krwiolecznictwa ogółem w tym honor. ogółem w tym honor.

Regionalne Centra Oddziały Krwiodawcy Pobrana krew Krwiodawstwa terenowe (w jednostkach) i Krwiolecznictwa ogółem w tym honor. ogółem w tym honor. TABLICA 3.3 STACJE I PUNKTY KRWIODAWSTWA W 1999 ROKU Regionalne Centra Oddziały Krwiodawcy Pobrana krew i Krwiolecznictwa ogółem w tym honor. ogółem w tym honor. P O L S K A 1998 436 437113 432221 819740

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z INFORMACJA: za kwartał kalendarzowy narastająco od początku roku kalendarzowego narastająco od początku programu Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 1 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie pierwszego mieszkania

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r. Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych

Bardziej szczegółowo

przejściowych: do końca 2013 r. LTV będzie mogło wynosić 100%, w 2014 r. 90%, ale już od 2015 r. ma być ustalane na nowych zasadach (80/90%).

przejściowych: do końca 2013 r. LTV będzie mogło wynosić 100%, w 2014 r. 90%, ale już od 2015 r. ma być ustalane na nowych zasadach (80/90%). UZASADNIENIE Wstęp W dniu 4 marca 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2010 r. dokument pt. Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania

Bardziej szczegółowo

newss.pl Singiel to nie rodzina, a jeśli mieszkanie to tylko nowe

newss.pl Singiel to nie rodzina, a jeśli mieszkanie to tylko nowe Rada Ministrów we wtorek 18 stycznia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Podjęte decyzje mają duże

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. Projekt z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

max. Cena= 6 588,32*72,55 max. Cena= 6 588,32*72,55 dof= 5 989,38*50*15% dof= 5 989,38*50*20%

max. Cena= 6 588,32*72,55 max. Cena= 6 588,32*72,55 dof= 5 989,38*50*15% dof= 5 989,38*50*20% Przykłady obliczeń maksymalnej ceny zakupu nieruchomości, wysokości dofinansowania wkładu własnego oraz wysokości spłaty części kredytu w rządowym programie "Mieszkanie dla młodych" w związku z publikacją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia wolnych środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie oraz zasad i warunków ich przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 1.3 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 3 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia Rządowy program Mieszkanie dla młodych Szanowny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 718 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Projekt z dn. 28.11.2012 r. USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. (zakres ustawy) Ustawa określa zasady udzielania ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Na podstawie art. 21 b ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1995 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1194 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 25 marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt 2008-10-10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2008 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na podstawie art. 400o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 1.03.2008r. z dnia 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Na podstawie art. 21b ust. 4 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Projekt z dn. 12.02.2013 r. USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. projekt z dnia 20 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej oraz rodzajów dokumentów wymaganych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia... r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia... r. Projekt z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków przekazywania i przyjmowania wolnych środków od niektórych jednostek sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA')

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA') ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA') zdnia 2010r w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których odzysk jest dozwolony Na podstawie art. ustawy z dnia r o odpadach ( ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisem 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem.. (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem.. (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 3 - do Metryki kredytu Mieszkanie dla Młodych WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania na zasadach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o finansowym wsparciu udzielonym ze środków Funduszu Dopłat za... kwartał... roku. Kredyty udzielone na cele określone:

Kwartalna informacja o finansowym wsparciu udzielonym ze środków Funduszu Dopłat za... kwartał... roku. Kredyty udzielone na cele określone: ZAŁĄCZNIK Kwartalna inforacja o finansowy wsparciu udzielony ze środków Funduszu Dopłat za... kwartał... roku Kredyty udzielone na cele określone: w art.. 1 pkt 1 lit. a awy w art.. 1 pkt 1 lit. e awy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 21 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny Projekt z dnia 2 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Niecałe 4 miesiące na skorzystanie z programu Rodzina na swoim

Niecałe 4 miesiące na skorzystanie z programu Rodzina na swoim Niecałe 4 miesiące na skorzystanie z programu Rodzina na swoim Od początku jego funkcjonowania do połowy 2012 roku w ramach programu rządowego Rodzina na swoim udzielono łącznie blisko 155 tys. preferencyjnych

Bardziej szczegółowo

1 dzie cko. 3 dzie ci. 4 i. I. INFORMACJE O NABYWCY (wg art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy - ewidencja nabywców)

1 dzie cko. 3 dzie ci. 4 i. I. INFORMACJE O NABYWCY (wg art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy - ewidencja nabywców) Załącznik INFORMACJA: za kwartał kalendarzowy narastająco od początku roku kalendarzowego narastająco od początku prograu Wyszczególnienie ałżonkowie osoba saotnie wychowująca osoba niepozo stająca w związk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. projekt z dnia 9 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY:

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY: WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 2011 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i ośrodków szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY UDZIAŁ W RYNKU I WIELKOŚĆ AUDYTORIUM PROGRAMÓW RADIOWYCH W UKŁADZIE WOJEWÓDZKIM STYCZEŃ-MARZEC 2010 na podstawie danych SMG/KRC Millward

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5 UZASADNIENIE Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855), zwanej dalej ustawą", minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Łomża, 04.01.2016 1 Podsumowanie Niniejszy raport przedstawia w wielkim skrócie rządowy program w nabyciu pierwszego mieszkania dla młodych ludzi Mieszkanie dla Młodych.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem. (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem. (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 1.2 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla młodych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Załącznik nr 1 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 14 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) Projekt z dnia.. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Celem projektu ustawy jest uwzględnienie wytycznych zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt P 9/06, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Nr 66,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22.10.2010 r. Wersja uzgodniona w trybie roboczym z Dep. Prawnym, po ostatnio przekazanych uwagach

Projekt z dnia 22.10.2010 r. Wersja uzgodniona w trybie roboczym z Dep. Prawnym, po ostatnio przekazanych uwagach Projekt z dnia 22.10.2010 r. Wersja uzgodniona w trybie roboczym z Dep. Prawnym, po ostatnio przekazanych uwagach Ustawa z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954,

Projekt. 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Tomasz Makowski Specjalista Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją

Bardziej szczegółowo

z dnia 2013 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

z dnia 2013 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających Projekt z dnia 18.11.2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2013 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady stosowania dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3) Wprowadzono kartę monitorowania bólu, w której odnotowywane będą informacje dotyczące stopnia natężenia bólu oraz działań podejmowanych w celu

3) Wprowadzono kartę monitorowania bólu, w której odnotowywane będą informacje dotyczące stopnia natężenia bólu oraz działań podejmowanych w celu Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

2) w art. 22 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) 8,00 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe;.

2) w art. 22 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) 8,00 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe;. Projekt z dnia 24 listopada 2011 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Projekt z 7 listopada 2012 r. Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Cel projektowanej ustawy W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony

Bardziej szczegółowo