ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 ' z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 ' z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym"

Transkrypt

1 Projekt r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 ' z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparcie Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz i 1608 oraz z 2015 r. poz....) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu (Dz. U. z 2013 r., poz. 1364) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 2a zgodność pod ^dempra^m, j redakcyjny^ \egislacyjnym 11 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. z 2014, poz. 1257).

2 Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. (poz. 1364) INFORMACJA: za kwartał kalendarzowy narastająco od początku roku kalendarzowego narastająco od początku programu Wyszczególnienie małżonkowie osoba samotnie wychowująca osoba niepozostająca w związku małżeńskim bezdzietni 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 i więcej 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 i więcej bezdzietna INFORMACJE 0 NABYWCY (wg art. 9 ust 2 pkt 1 ustawy - ewidencja nabywców) - Ogółem 1 Liczba nabywców wpisanych do ewidencji nabywców 1.1 Wiek przeciętny (lata) do 20 lat (szt.) powyżej lat (szt.) powyżej lat (szt.) powyżej lat (szt.) powyżej 35 lat (szt.) 1.2 Prawo do nieruchomości mieszkalnej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (art. 4 ust. 3 i art.5 ust. 2 ustawy) najem - art.4 ust. 3 ustawy (szt.) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (szt.) najem - art.5 ust. 2 ustawy (szt.) 1.3 Deklarowany miesięczny dochód netto (zł) przeciętny (zł) do 1000 zł (szt.) zł (szt.) zł (szt.) zł (szt.) zł (szt.) zł (szt.) zł (szt.) 1 Razem

3 powyżej 8000 zł (szt.) 1.4 Forma zamieszkiwania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie Własność - budynku jednorodzinnego (szt.) Własność - lokalu mieszkalnego (szt.) Spółdzielcze prawo do lokalu - własnościowe (szt.) Spółdzielcze prawo do lokalu - lokatorskie (szt.) Najem mieszkania stanowiącego własność - osoby fizycznej (szt.) Najem mieszkania stanowiącego własność - spółdzielni mieszkaniowej (szt.) Najem mieszkania stanowiącego własność - osoby fizycznej (szt.) Najem mieszkania stanowiącego własność - gminy (szt.) Najem mieszkania stanowiącego własność - Skarbu Państwa (szt.) Najem mieszkania stanowiącego własność - zakładu pracy (szt.) Najem mieszkania stanowiącego własność - 2

4 towarzystwa budownictwa społecznego (szt.) Najem mieszkania stanowiącego własność - innego podmiotu (szt.) Podnajem (szt.) Pokrewieństwo (szt.) Inne (szt.) 1.5 Nabywcy, których nabywane mieszkanie będzie pierwszym mieszkaniem (szt.) 1.6 Nabywcy, którzy poza nabywanym mieszkaniem posiadają inne mieszkanie (szt.) I.A INFORMACJE 0 NABYWCY (wg art. 9 ust 2 pkt 1 ustawy - ewidencja nabywców) - rynek pierwotny (w tym wkład budowlany), zakres danych jak w pkt. 1 I.A.l INFORMACJE 0 NABYWCY (wg art. 9 ust 2 pkt 1 ustawy - ewidencja nabywców) - wkład budowlany, zakres danych jak w pkt. 1 I.B INFORMACJE 0 NABYWCY (wg art. 9 ust 2 pkt 1 ustawy - ewidencja nabywców) - rynek wtórny, zakres danych jak w pkt. 1 X X X X X X X X X X X X II. INFORMACJE 0 FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji w kwartale - Ogółem 1 Lokal mieszkalny 1.1 Powierzchnia przeciętna (m 2 ) do 30 m 2 (szt.) powyżej m 2 (szt.) powyżej m 2 (szt.) powyżej m 2 (szt.) powyżej m 2 (szt.) 1.2 Cena zakupu przeciętna (zł/m 2 ) do zł/m 2 (szt.) powyżej zł/m 2 (szt.) powyżej zł/m 2 (szt.) powyżej zł/m 2 (szt.) 2 Dom jednorodzinny powyżej 6000 zł/m 2 (szt.) 3

5 2.1 Powierzchnia przeciętna (m 2 ) do 50 m 2 (szt.) powyżej m 2 (szt.) powyżej m (szt.) powyżej m 2 (szt.) powyżej m 2 (szt.) 2.2 Cena zakupu przeciętna (zł/m 2 ) do zł/m 2 (szt.) powyżej zł/m 2 (szt.) powyżej zł/m 2 (szt.) powyżej zł/m 2 (szt.) powyżej 6000 zł/m 2 (szt.) II.A INFORMACJE 0 FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji w kwartale) - rynek pierwotny (w tym wkład budowlany), zakres danych jak w pkt. II II.A.l INFORMACJE 0 FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji w kwartale) - wkład budowlany, zakres danych jak w pkt. II II.B INFORMACJE 0 NABYWCY 0 FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji w kwartale) - rynek wtórny, zakres danych jak w pkt. II III. INFORMACJE 0 KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji w kwartale) - Ogółem 1 Liczba zawartych umów, w tym: liczba umów zawartych w myśl art. 6 ust. 3 ustawy (z os. przystępującymi) 2 Kwota 3 LTV przeciętne (%) 50-60% (szt.) powyżej 60-70% (szt.) powyżej 70-80% (szt.) powyżej 80-90% (szt.) powyżej 90% (szt.) 4 Okres spłaty kredytu przeciętnie (lata) lat (szt.) powyżej lat (szt.) powyżej lat (szt.) powyżej 30 lat (szt.) 4

6 III.A INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji w kwartale) - rynek pierwotny (w tym wkład budowlany), zakres danych jak w pkt. III III.A.1 INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji w kwartale) - wkład budowlany, zakres danych jak w pkt. III III.B INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji w kwartale) - rynek wtórny, zakres danych jak w pkt. III IV. INFORMACJE O WNIOSKACH NABYWCÓW W KWARTALE (na podstawie wniosków przekazanych do BGK w kwartale) limit 2014 limit 2015 limit 2016 limit 2017 limit 2018 RAZEM WYSZCZEGÓLNIENIE liczba kwota liczba kwota liczba kwota liczba kwota liczba kwota liczba kwota 1 Liczba nabywców ubiegających się o wsp-arcie kwota dofinansowania wkładu własnego 10% 15% 20% 30% 2 rozpatrzone pozytywnie (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy), w tym: objęte dostępnym limitem 10% 15% 20% 30% 3 Wnioski zwrócone na podstawie art. 10 ustawy, w tym: - ust. 10 pkt 2 lit a i c ustawy - ust. 13 ustawy V. WYPŁATY FINANSOWEGO WSPARCIA W KWARTALE Wsparcie w wysokości Wsparcie w wysokości Wsparcie w wysokości Wsparcie w wysokości Razem WYSZCZEGÓLNIENIE 10% 15% 20% 30% liczba kwota liczba kwota liczba kwota liczba kwota liczba kwota 1 Wypłaty dofinansowania wkładu własnego, w tym: - wypłaty, o których mowa w art.11 ust. 4 ustawy - wypłaty, o których mowa w art.ll ust. 5 ustawy 2 Wypłaty finansowego wsparcia na 5

7 spłatę części kredytu 2.1 Wnioski o dofinansowanie przyjęte w X X X X X X X X BGK 2.2 Wnioski zrealizowane X X X X X X X X 23 Liczba dzieci w dniu ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego: bezdzietny 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 i więcej dzieci -małżeństwo (szt.) -osoba samotna (szt.) 2.4 Czas wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy (zawarcie umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania)- liczba przypadków przeciętnie (lata) do 1 roku powyżej 1-2 lata powyżej 2-3 lata powyżej 3-4 lata powyżej 4-5 lat VI. ZWROT FINANSOWEGO WSPARCIA W KWARTALE liczba kwota 1 z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy 4 z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 5 z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 6 z tytułu wskazanego w art. 15 ustawy 7 z tytułu wskazanego w art. 16 ustawy VII. Podstawowe informacje o finansowym wsparciu w poszczególnych województwach - Ogółem LOKAL MIESZKALNY Lp. LOKALIZACJA 1.1 województwo dolnośląskie, z małżeństwo, liczba dzieci i więcej Nabywca osoba samotna, liczba dzieci i więcej Razem liczba nabywców Wartość kredytów ogółem (zł) Przeciętna cena Im 2 powierzchni użytkowej Przeciętna powierzchnia użytkowa Przeciętne LTV Przeciętny okres spłaty Kwota dofinansowania wkładu własnego w złotych 10% 15% 20% 30% Spłata części kredytu liczba wniosków kwota w zł 6

8 Wrocławia i gmin Wrocławiem 1.2 Wrocław 1.3 gminy z Wrocławiem 2.1 województwo kujawskopomorskie, z Bydgoszczy i Torunia oraz gmin Bydgoszczą lub Toruniem 2.2 Bydgoszcz 2.3 gminy z Bydgoszczą 2.4 Toruń 2.5 gminy z Toruniem 3.1 województwo lubelskie z Lublina oraz gmin Lublinem 3.2 Lublin 3.3 gminy z Lublinem 4.1 województwo lubuskie z Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry oraz gmin - 7

9 Gorzowem Wielkopolskim lub Zieloną Górą 4.2 Gorzów Wielkopolski 4.3 gminy z Gorzowem Wielkopolskim 4.4 Zielona Góra 4.5 gminy z Zieloną Górą 5.1 województwo łódzkie z Łodzi i gmin Łodzią 5.2 Łódź 5.3 gminy z Łodzią 6.1 województwo małopolskie z Krakowa i gmin Krakowem 6.2 Kraków 6.3 gminy z Krakowem 7.1 województwo mazowieckie z Warszawy i gmin Warszawą 7.2 Warszawa 7.3 gminy z Warszawą 8

10 8.1 województwo opolskie z Opola i gmin Opolem 8.2 Opole 8.3 gminy z Opolem 9.1 województwo podkarpackie z Rzeszowa i gmin Rzeszowem 9.2 Rzeszów 9.3 gminy z Rzeszowem 10.1 województwo podlaskie z Białegostoku i gmin Białymstokiem 10.2 Białystok 10.3 gminy z Białymstokiem 11.1 województwo pomorskie z Gdańska i gmin Gdańskiem 11.2 Gdańsk 11.3 gminy z Gdańskiem 12.1 województwo śląskie z 9

11 Katowic i gmin Katowicami 12.2 Katowice 12.3 gminy z Katowicami 13.1 województwo świętokrzyskie z Kielc i gmin Kielcami 13.2 Kielce 13.3 gminy z Kielcami 14.1 województwo warmińskomazurskie z Olsztyna i gmin Olsztynem 14.2 Olsztyn 14.3 gminy z Olsztynem 15.1 województwo wielkopolskie z Poznania i gmin Poznaniem 15.2 Poznań 15.3 gminy z Poznaniem 16.1 województwo zachodniopomor skie z Szczecina i gmin e - 10

12 Szczecinem 16.2 Szczecin 16.3 gminy ze Szczecinem RAZEM DOM JEDNORODZINNY Lp. LOKALIZACJA małżeństwo, liczba dzieci, i więcej Nabywca osoba samotna, liczba dzieci i więcej Razem liczba nabywców Wartość kredytów ogółem (zł) Przeciętna cena lm 2 powierzchni użytkowej Przeciętna powierzchnia użytkowa Przeciętne LTV Przeciętny okres spłaty Kwota dofinansowania wkładu własnego w złotych 10% 15% 20% 30% Spłata części kredytu liczba wniosków kwota w zł 1.1 województwo dolnośląskie, z Wrocławia i gmin Wrocławiem 1.2 Wrocław 1.3 gminy z Wrocławiem 2.1 województwo kujawskopomorskie, z Bydgoszczy i Torunia oraz gmin Bydgoszczą lub Toruniem 2.2 Bydgoszcz 2.3 gminy z Bydgoszczą 2.4 Toruń 2.5 gminy z Toruniem 11

13 3.1 województwo lubelskie z Lublina oraz gmin Lublinem 3.2 Lublin 3.3 gminy z Lublinem 4.1 województwo lubuskie z Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry oraz gmin Gorzowem Wielkopolskim lub Zieloną Górą 4.2 Gorzów Wielkopolski 4.3 gminy z Gorzowem Wielkopolskim 4.4 Zielona Góra 4.5 gminy z Zieloną Górą 5.1 województwo łódzkie z Łodzi i gmin Łodzią 5.2 Łódź 5.3 gminy z Łodzią 6.1 województwo małopolskie z 12

14 Krakowa i gmin Krakowem 6.2 Kraków 6.3 gminy z Krakowem 7.1 województwo mazowieckie z Warszawy i gmin Warszawą 7.2 Warszawa gminy z Warszawą 8.1 województwo opolskie z Opola i gmin Opolem 8.2 Opole 8.3 gminy z Opolem 9.1 województwo podkarpackie z Rzeszowa i gmin Rzeszowem 9.2 Rzeszów 9.3 gminy z Rzeszowem 10.1 województwo podlaskie z Białegostoku i gmin 13

15 Białymstokiem 10.2 Białystok 10.3 gminy z Białymstokiem 11.1 województwo pomorskie z Gdańska i gmin Gdańskiem 11.2 Gdańsk 11.3 gminy z Gdańskiem 12.1 województwo śląskie z Katowic i gmin Katowicami 12.2 Katowice 12.3 gminy z Katowicami 13.1 województwo świętokrzyskie z Kielc i gmin Kielcami 13.2 Kielce 13.3 gminy z Kielcami 14.1 województwo warmińskomazurskie z Olsztyna i gmin Olsztynem 14

16 14.2 Olsztyn 14.3 gminy z Olsztynem 15.1 województwo wielkopolskie z Poznania i gmin Poznaniem 15.2 Poznań 15.3 gminy z Poznaniem 16.1 województwo zachodniopomor skie z Szczecina i gmin e Szczecinem 16.2 Szczecin 16.3 gminy ze Szczecinem RAZEM VII.A Podstawowe informacje o finansowym wsparciu w poszczególnych województwach^ - rynek pierwotny (w tym wkład budowlany), zakres danych jak w pkt. VI! VII.A.l Podstawowe informacje o finansowym wsparciu w poszczególnych województwach - wkład budowlany, zakres danych jak w pkt. VII VII.B Podstawowe informacje o finansowym wsparciu w poszczególnych województwach - rynek wtórny, zakres danych jak w pkt. VII 15

17 Uzasadnienie Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wprowadziła istotne zmiany wpływające na zakres katalogu beneficjentów finansowego wsparcia w ramach rządowego programu Mieszkanie dla młodych", warunki uzyskania tego wsparcia oraz zakres katalogu nieruchomości mieszkaniowych, których zakup umożliwia ubieganie się o finansowe wsparcie. Znowelizowana ustawa przewiduje m.in.: - zmianę parametrów wpływających na możliwość ubiegania się o wsparcie oraz wysokość dofinansowania wkładu własnego dla rodzin wychowujących przynajmniej dwoje lub troje dzieci, - wprowadzenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego w związku z wkładem budowlanym wnoszonym do spółdzielni mieszkaniowych oraz w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, - uwolnienie katalogu osób, które mogą przystąpić do kredytu w sytuacji, kiedy w ocenie instytucji kredytującej beneficjent finansowego wsparcia nie posiada zdolności kredytowej, - rozszerzenie katalogu sankcji obowiązujących w okresie pierwszych 5 lat po nabyciu mieszkania i uregulowanie kwestii dotyczących konsekwencji dokonania wcześniejszych spłat kredytu, - wprowadzenie innych przepisów doprecyzowujących treść ustawy i eliminujących wątpliwości interpretacyjne. Zmiany wprowadzone nowelizacją nie wpływają bezpośrednio na treść rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy (rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu (Dz. U. poz. 1364)). Zmianom powinien jednak ulec załącznik do rozporządzenia, określający zakres informacji przekazywanych kwartalnie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów dotyczący efektów funkcjonowania ustawy. Pierwsze sprawozdanie kwartalne uwzględniające nowe przepisy powinno zostać złożone według stanu na dzień 30 września 2015 r. Poza zmianami wynikającymi bezpośrednio z przepisów znowelizowanej ustawy, sprawozdania powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby informacyjne rządu związane z koniecznością bieżącego monitorowania oraz dokonywania cyklicznych ocen ex post funkcjonowania przepisów ustawy. Zmieniony załącznik do rozporządzenia MTBiGM z 19 listopada 2013 r. został zmodyfikowany w następujących punktach: Punkt I. Informacje o nabywcy: - rozszerzono zakres danych o dane dotyczące rynku wtórnego oraz wkładów budowlanych wnoszonych do spółdzielni mieszkaniowych, - uwzględniono warunek, że nabywcy z przynajmniej 3 dzieci mogą mieć pow. 35 lat, - dodano dodatkowe informacje o nabywcach z przynajmniej 3 dzieci, uwzględniające fakt, że mogli w przeszłości posiadać mieszkania oraz mogą posiadać inne mieszkania poza zakupionym ze wsparciem udzielanym na podstawie ustawy, - dodano dodatkowe informacje dotyczące dochodów nabywców, - dodano dodatkowe informacje dotyczące dotychczasowego sposobu zamieszkania nabywców. Punkt II. Informacje o finansowanej nieruchomości: - rozszerzono zakres danych o dane dotyczące rynku wtórnego oraz wkładów budowlanych wnoszonych do spółdzielni mieszkaniowych, - uwzględniono warunek, że powierzchnia kalkulacyjna (wykorzystywana do obliczania wysokości dofinansowania wkładu własnego) w przypadku rodzin z przynajmniej 3 dzieci może wynieść do 65 m 2. Punkt III. Informacje o kredytach udzielonych w związku z finansowym wsparciem: - rozszerzono zakres danych o dane dotyczące rynku wtórnego oraz wkładów budowlanych wnoszonych do spółdzielni mieszkaniowych. 1

18 Punkt V. Wypłaty finansowego wsparcia w kwartale: - uwzględniono warunek, że nabywcy z 2 dzieci mogą się ubiegać o wsparcie w wysokości 20% wartości odtworzeńiowej, a nabywcy z przynajmniej 3 dzieci o wsparcie w wysokości 30% wartości odtworzeń iowej. Punkt VI Zwrot finansowego wsparcia w kwartale: - uwzględniono możliwość zastosowania sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Punkt VII. Podstawowe informacje o finansowym wsparciu w poszczególnych województwach: - rozszerzono zakres danych o dane dotyczące rynku wtórnego oraz wkładów budowlanych wnoszonych do spółdzielni mieszkaniowych, - uwzględniono warunek, że nabywcy z 2 dzieci mogą się ubiegać o wsparcie w wysokości 20% wartości odtworzeń iowej, a nabywcy z przynajmniej 3 dzieci o wsparcie w wysokości 30% wartości odtworzeń iowej, - dodano informację o wartości kredytów ogółem w poszczególnych lokalizacjach Ze względu na techniczny charakter rozporządzenia, wejście w życie zaplanowanych zmian nie wymaga vacatio legis. W związku z tym rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2

19 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Data sporządzenia r. Źródło: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju 571 Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Artur Polak, Naczelnik Wydziału Finansowania Mieszkalnictwa i Analizy Rynku w Departamencie Mieszkalnictwa, tel. (22) , gov.pl Małgorzata Sobieraj, główny specjalista w Departamencie Mieszkalnictwa, tel , 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Rozporządzenie dostosowuje zakres informacji zawartych w kwartalnym formularzu statystycznym dotyczącym efektów funkcjonowania ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi do nowego brzmienia ww. ustawy wprowadzonego nowelizacją z dnia 25 czerwca 2015 r. Ponadto, zmodyfikowany formularz statystyczny uwzględnia dodatkowe informacje pozwalające na prowadzenie monitoringu działania ustawy i dokonywania ocen ex post. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Zmianie ulega załącznik do rozporządzenia, który w nowym brzmieniu będzie uwzględniał zmiany przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wprowadzone nowelizacją z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz dodatkowe potrzeby dotyczące zakresu przekazywanych informacji. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Nie dotyczy, ze względu na techniczny charakter aktu prawnego. 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Bank Gospodarstwa Krajowego. 1 Konieczność sporządzenia i przekazania do MliR oraz MF kwartalnych sprawozdań według nowego wzoru. Instytucje kredytujące, które udzielają kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego, na podstawie umowy podpisanej z BGK. Obecnie 14 banków komercyjnych BGK 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Przekazywanie do BGK danych statystycznych w formie, która umożliwi BGK sporządzanie zmodyfikowanych kwartalnych formularzy statystycznych. Zmodyfikowany wzór formularza statystycznego powstał w wyniku roboczych kontaktów MliR z BGK. Zakres informacji został uwzględniony w aneksach do umów w sprawie stosowania finansowego wsparcia, które BGK zawiera z instytucjami kredytującymi. Projekt rozporządzenia zostanie w ramach konsultacji ponownie przekazany do BGK oraz Związku Banków Polskich. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian min zł] Łącznie (0-10) Dochody ogółem

20 budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Nie dotyczy. Brak wpływu. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0-10) W ujęciu duże przedsiębiorstwa pieniężnym sektor mikro-, małych i (w min zł, średnich ceny stale z przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz r.) gospodarstwa domowe W ujęciu niepieniężnym (dodaj/usuń) duże przedsiębiorstwa - sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usuń) - Niemierzalne (dodaj/usuń) - (dodaj/usuń) - Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń Brak wpływu. założeń 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu! H nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). tak 1 nie 1 nie dotyczy

21 Ul zmniejszenie liczby dokumentów U zmniejszenie liczby procedur I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy I I inne: H zwiększenie liczby dokumentów H zwiększenie liczby procedur I I wydłużenie czasu na załatwienie sprawy U inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. H tak nie "1 nie dotyczy Komentarz: Dane przekazywane przez banki kredytujące do BGK są standardowo gromadzone w procedurze udzielania kredytów mieszkaniowych. Wejście w życie ustawy spowodowało, że zakres danych do przekazania się zwiększył, jednak obsługa wsparcia dokonywana jest przez specjalistyczny system komputerowy BGK-ZLECENIA i przekazywanie danych z banków do BGK odbywa się automatycznie. 9. Wpływ na rynek pracy Brak wpływu. 10. Wpływ na pozostałe obszary U środowisko naturalne H sytuacja i rozwój regionalny H inne: H demografia I mienie państwowe I informatyzacja H zdrowie Omówienie wpływu Brak wpływu. 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego Pierwsze sprawozdanie sporządzone według zmodyfikowanego wzoru formularza statystycznego Bank Gospodarstwa Krajowego powinien przesłać do MliR oraz MF w miesiącu następującym po zakończeniu kolejnego kwartalnego okresu sprawozdawczego (sprawozdanie będzie obejmowało dane na dzień 30 września 2015 r.). 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Brak ewaluacji, ze względu na techniczny charakter rozporządzenia. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) Brak.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z INFORMACJA: za kwartał kalendarzowy narastająco od początku roku kalendarzowego narastająco od początku programu Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie dla Młodych w pigułce"

Mieszkanie dla Młodych w pigułce Opracowanie: Portal MieszkanieDlaMlodych.pl - Wydanie na IV kwartał 2013 Mieszkanie dla Młodych w pigułce" Program Mieszkanie dla Młodych jest skierowany do osób, które nie przekroczyły 35 roku życia (w

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r.

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r. Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji Warszawa, 22 maja 2014 r. Cel regulacji Racjonalizacja struktury wydatków budżetowych na mieszkalnictwo (zgodnie z dokumentem pt. Główne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 179 10419 Poz. 1064 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

s ~ p ekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu

s ~ p ekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu Projekt 25.04.2013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 l z dnia... 2013 r. w sprawie wymaganego zakresu postanowień zawartych w umowach w sprawie stosowania finansowego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY:

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY: WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Projekt z dnia 23 września 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-14 Druk nr 2604 cz.ii Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2015 r. w spraw ie treści, form y oraz sposobu zam ieszczenia inform acji o finansow aniu lub w spółfinansow

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem.. (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem.. (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 3 - do Metryki kredytu Mieszkanie dla Młodych WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania na zasadach

Bardziej szczegółowo

Niecałe 4 miesiące na skorzystanie z programu Rodzina na swoim

Niecałe 4 miesiące na skorzystanie z programu Rodzina na swoim Niecałe 4 miesiące na skorzystanie z programu Rodzina na swoim Od początku jego funkcjonowania do połowy 2012 roku w ramach programu rządowego Rodzina na swoim udzielono łącznie blisko 155 tys. preferencyjnych

Bardziej szczegółowo

max. Cena= 6 588,32*72,55 max. Cena= 6 588,32*72,55 dof= 5 989,38*50*15% dof= 5 989,38*50*20%

max. Cena= 6 588,32*72,55 max. Cena= 6 588,32*72,55 dof= 5 989,38*50*15% dof= 5 989,38*50*20% Przykłady obliczeń maksymalnej ceny zakupu nieruchomości, wysokości dofinansowania wkładu własnego oraz wysokości spłaty części kredytu w rządowym programie "Mieszkanie dla młodych" w związku z publikacją

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1194 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. Projekt z dnia 29 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania audytów agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra.. w sprawie zasad uznawania praktyki zawodowej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Osoba odpowiedzialna za

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Ministerstwo wiodące i

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Druk nr 963 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Tomasz Makowski Specjalista Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją

Bardziej szczegółowo

ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. W art. 26 ust. 2 pkt 1 zaproponowano, aby zwrot wyżej

ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. W art. 26 ust. 2 pkt 1 zaproponowano, aby zwrot wyżej UZASADNIENIE W dniu 1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców dokum entacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U.

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Departament Prawny PR1.022.161.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Monika Kramek 2012 Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Dane statystyczne Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-maj 2012 r. oddano do użytkowania

Bardziej szczegółowo

NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Departament Prawny PR1.022.219.2015.MJT NOTATKA dla Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019 Ministerstwo wiodące

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r. RM-110-18-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządze Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Ministerstwo wiodące:

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ;

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ; ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 2 lutego 2016 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk Projekt z dnia 29.06.2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N IE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. PROJEKT w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 45b ust. 3

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Finanse samorządu w warunkach kryzysu

Finanse samorządu w warunkach kryzysu Finanse samorządu w warunkach kryzysu VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Warszawa, 6-7 października 2009 r. Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego podział według dłużników, w tys.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2014 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2014 r. Projekt z dnia 18 marca 2014 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Projekt z dn. 28.11.2012 r. USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. (zakres ustawy) Ustawa określa zasady udzielania ze

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka laboratoryjna Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 1.3 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 3 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia Rządowy program Mieszkanie dla młodych Szanowny

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 17 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie

Bardziej szczegółowo

na stanowisku pracy. Rozporządzenie Komisji (U E) nr 651/2014 umożliwia uzyskanie refundacji kosztów szkolenia

na stanowisku pracy. Rozporządzenie Komisji (U E) nr 651/2014 umożliwia uzyskanie refundacji kosztów szkolenia Nazwa projektu Ustawa o zm ianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw nych M inisterstwo wiodące i ministerstwa współpracujące M inisterstw o Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo