Biblioteka sercem szkoły!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka sercem szkoły!"

Transkrypt

1 Biblioteka sercem szkoły! Biblioteka w Szkole to ogólnopolski miesięcznik metodyczny nauczycieli bibliotekarzy. Istnieje na rynku wydawniczym od 20 lat. Czytają go także dyrektorzy szkół i nauczyciele przedmiotów humanistycznych. Pomaga: racjonalnie prowadzić bibliotekę, organizować, planować i realizować pracę, przekształcać bibliotekę szkolną zgodnie z możliwościami i potrzebami szkoły, uzyskiwać stopnie awansu zawodowego. Dostarcza: informacje fachowe i warsztatowe, praktyczne porady prawne, przykłady rozwiązań programowych, propozycje projektów, scenariusze zajęć, konkursy, wzory form pracy z dziećmi i młodzieżą, atrakcyjne materiały repertuarowe, omówienia książek dla dzieci i młodzieży, felietony. Umożliwia: wymianę doświadczeń oraz opinii i poglądów na wszystkie aspekty pracy bibliotek oświatowych i ich pracowników. Praktyczne materiały: zawiera materiały graficzne (plakaty, kalendarze), przydatne w pracy nauczyciela bibliotekarza Gratis! Prenumeratorzy Biblioteki w Szkole otrzymują bezpłatnie kwartalnik Biblioteka Centrum Informacji, poświęcony w całości tematyce internetowych centrów multimedialnych oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu. Zapraszamy do lektury fragmentów przykładowych tekstów opublikowanych w Bibliotece w Szkole i Bibliotece Centrum Informacji. Redaktor naczelny: Juliusz Wasilewski Adres redakcji skr. poczt. 09, Warszawa Cena w 202 r. cena jednego kwartału: 3,50 zł cena prenumeraty rocznej: 26 zł Zamówienia tel./faks sklep internetowy:

2 PREZENTACJA MATURALNA WARSZTAT PRACY Przepis na prezentację maturalną Praktyczny poradnik dla nauczycieli (bibliotekarzy) i uczniów Anna RZĘDOWSKA Rok szkolny toczy się swoim rytmem i nieuchronnie zbliża nas do okresu egzaminów maturalnych. Nie sposób o tym zapomnieć, choćby za sprawą szkolnych harmonogramów. Każdy maturzysta wybrał już przedmioty egzaminacyjne, temat prezentacji z języka polskiego i jeśli nawet na razie nie robi nic więcej, w błogim poczuciu, że ma jeszcze mnóstwo czasu, wkrótce się ocknie. Na początku kwietnia musi mieć gotową bibliografię do swojej prezentacji jeśli nie złoży jej w terminie, dyrekcja szkoły uzna to za rezygnację ze zdawania matury. Opracowywanie bibliografii powinno przebiegać równolegle z przygotowywaniem samej prezentacji, ale wiemy, że rzadko tak bywa. Pochłonięci innymi sprawami (niekoniecznie związanymi z nauką) uczniowie często odkładają te przygotowania na enigmatyczne później. Szkolni bibliotekarze i poloniści uparcie przebijają się jednak przez ten balonik beztroski, chcąc dopilnować, doradzić, pomóc już teraz, a nie dopiero w marcu, gdy rozpocznie się wyścig z czasem. Cyfrowo niewykluczeni Konsultacje polonistyczne i lekcje biblioteczne mają pomóc uczniowi w przygotowaniu prezentacji maturalnej. Mają jednak i drugie dno. Odpowiednio zorganizowane, wesprą młodego człowieka w zmaganiach z tzw. wykluczeniem cyfrowym (ang. digital divide). Szybki rozwój technologii informatycznych i nowoczesnych form komunikacji wpłynął bowiem dość, zdawałoby się, paradoksalnie na powiększenie różnic między miastem a wsią, bogatymi a biednymi, połączonymi a niepołączonymi z siecią. Wykluczenie cyfrowe to nie tylko brak dostępu do internetu. To także nieumiejętność korzystania z jego zasobów, słaba znajomość języków obcych (zwłaszcza angielskiego) czy kiepska jakość połączeń. Nie mając wpływu na to ostatnie, nauczyciel może zadbać o zniwelowanie pozostałych problemów. Nauczyciel czyli przede wszystkim anglista, informatyk i bibliotekarz. W wielu bibliotekach szkolnych z powodzeniem funkcjonuje ICIM. Nie ingerując w prywatność ucznia, możemy dość łatwo zorientować się w poziomie jego znajomości zasobów internetu i umiejętności korzystania z nich. Wystarczy zapytać, bez natarczywego zaglądania przez ramię. Wbrew pozorom wielu nastolatków nie ma pojęcia o istnieniu wyszukiwarek i nie potrafi z nich korzystać, ograniczając swoje kontakty z komputerem do komunikatorów, portali społecznościowych lub skarbnic wiedzy typu Wikipedia czy Sciaga.pl. Umieśćmy w widocznym miejscu tablicę ze spisem ciekawych i przydatnych stron internetowych; zachęcajmy do ich odwiedzania i do uzupełniania spisu. Im prędzej pokażemy młodemu człowiekowi bogactwo wirtualnego świata, tym łatwiej będzie mu później poruszać się w tym świecie i tym mniej gaf popełni. Zachęcajmy uczniów do odwiedzania szkolnej czy bibliotecznej strony internetowej. Warto na niej publikować informacje o nowościach dostępnych w bibliotece i tematyczne wykazy posiadanych w niej źródeł przydatnych podczas pracy nad referatem przedmiotowym czy prezentacją maturalną. W miarę możliwości należy ten wykaz uzupełniać, jednocześnie wzbogacając biblioteczny księgozbiór podręczny. Z doświadczenia wiemy już, czego poszukują uczniowie uwzględniajmy tę wiedzę, planując zakupy książek, płyt, albumów z reprodukcjami dzieł sztuki. We wszelkich poszukiwaniach tematycznych, a więc także w pracy nad bibliografią bardzo przydatny okazuje się biblioteczny katalog online. Jest naturalną konsekwencją komputeryzacji księgozbioru, nieocenioną dla uczniów, którzy już wkrótce staną przed koniecznością radzenia sobie z katalogami bibliotek uczelnianych. Zło konieczne to niekoniecznie zło Nauczyciele wszystkich specjalności krytycznie oceniają wprowadzenie tzw. godzin karcianych. Mówią o zakamuflowanym wstępie do zwiększenia pensum, o wyszukiwaniu na siłę tematów, o papierologii i działaniach pozornych. Przykładowe materiały (fragmenty) Prezentacja maturalna poradnik dla nauczycieli Konspekt zajęć o prawie autorskim i uczniów 2/20 Godziny karciane program koła komputerowego 3 Prawo w szkole etat łączony Scenariusz inscenizacji o aniołach (fragment) Projekt edukacyjny bezpieczeństwo w internecie Prezentacje PowerPoint jak dodać dźwięk i wideo

3 ETAT ŁĄCZONY PRAWO W SZKOLE Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym pensum tzw. etat łączony Czas pracy nauczyciela Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 982 r. Karta Nauczyciela (dalej KN) czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (tzw. pensum); inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów (w tym również tzw. godziny karciane); zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Obowiązkowe pensum, co do zasady, przyporządkowane zostało do określonego typu szkoły lub placówki. Pensum dla większości nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wynosi 8 godzin zajęć tygodniowo. Wyjątek stanowią m.in. wychowawcy świetlic szkolnych oraz nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych, dla których pensum wynosi odpowiednio 26 i 30 godzin tygodniowo. Pensum może być również określone w pewnych przypadkach przez dyrektora szkoły oraz przez organ prowadzący. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm. Dariusz SKRZYŃSKI Gdy szkoła nie ma godzin dla nauczyciela Jeżeli dyrektor nie może zapewnić nauczycielowi pełnego wymiaru zajęć, może przydzielić mu inne zajęcia, pod warunkiem że dany nauczyciel ma wymagane kwalifikacje do ich prowadzenia. Nie zawsze są to zajęcia, dla których ustalono takie samo tygodniowe pensum. Jeżeli brakuje godzin dla nauczyciela, możliwe jest uzupełnianie brakującego pensum godzinami w ramach tego samego stanowiska i tygodniowego wymiaru zajęć (np. nauczyciel bibliotekarz uzupełnia etat w innej szkole również jako bibliotekarz art. 22 ust. KN). Jeżeli nauczyciel ma kwalifikacje również do prowadzenia zajęć na innym stanowisku i o innym wymiarze godzin, a nie można uzupełnić pensum w innych szkołach, stosuje się wtedy zasady dotyczące tzw. łączenia etatów. Niedopuszczalne jest uzupełnianie wymiaru czasu pracy godzinami pracy wykonywanej na innym stanowisku, na którym wymiar obowiązującego czasu pracy jest inny, bez zmiany stanowiska pracy (np. niedopuszczalne jest łączenie 8-godzinnego pensum nauczyciela z 30-godzinnym pensum nauczyciela bibliotekarza bez zmiany stanowiska pracy ze stanowiska np. nauczyciela historii na stanowisko nauczyciela o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin). Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, w której z jednym nauczycielem są nawiązane dwie umowy na stanowisku np. nauczyciela bibliotekarza i oddzielnie na stanowisku np. nauczyciela przedmiotowego. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym pensum dochodzi wyjątkowo, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami KN i wyłącznie jeśli nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje do nauczania wszystkich przedmiotów wchodzących w skład etatu. Ma to miejsce wtedy, gdy nauczyciel w ramach jednego etatu realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, dla których przewidziany jest różny tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć (np. język polski z pensum 8-godzinnym i biblioteka z pensum 30-godzinnym). Jeżeli nauczyciel bibliotekarz, którego wymiar zajęć wynosi 30 godzin, otrzymuje dodatkowo do realizacji w ramach pensum zajęcia na stanowisku, na którym wymiar obowiązkowych zajęć ustalono na 8 godzin, to znaczy, że realizuje w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (tak się nazywa to stanowisko i tak należy wpisywać w umowach) i jego pensum ustala organ prowadzący szkołę (art. 42 ust. 7 pkt 3 KN). Pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin określa w drodze uchwały organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa). Uchwała w tej sprawie jest aktem normatywnym powszechnie obowiązującym na terenie danej jednostki samorządu. Jako akt prawa miejscowego musi być opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Aby prawidłowo wyliczyć pensum nauczycie- 3/20

4 CZYTELNIK W BIBLIOTECE BEZPIECZNY W INTERNECIE Bądź bezpieczny w internecie! Pomysł na projekt edukacyjny Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Albert Einstein Więcej materiałów na temat projektu (m.in. kwestionariusz ankiety, scenariusze spotkań, prezentacja multimedialna) na płycie dołączonej do tego numeru. Autorka: Anna Dobraczyńska. Miejsce realizacji: Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. Wstęp Obserwując uczniów pracujących w centrum multimedialnym, rozmawiając z nimi na zajęciach i przerwach, zauważyłam wielką niefrasobliwość młodych ludzi w korzystaniu z internetu. Słyszałam o oszustwach na aukcjach internetowych, o ściąganiu plików, o niewłaściwych znajomościach zawieranych w sieci, o braku tajności haseł dostępu np. do poczty elektronicznej. Wydawało mi się, że młodzi ludzie zapominają, że świat wirtualny nie jest światem bezpiecznym, że tam też są ludzie i dobrzy, i źli. Zaufanie lub poczucie bezkarności to najczęściej wyłaniało się w czasie moich rozmów z uczniami. Doszłam do wniosku, że należy rozpocząć działania mające na celu uświadomienie młodym ludziom, na jakie zagrożenia są narażeni jako użytkownicy internetu. Program Bądź bezpieczny w internecie jest próbą zebrania różnych przedsięwzięć, które można zorganizować w bibliotece centrum multimedialnym, wykorzystując jej sprzęt i możliwości. Pozwoli on także przybliżyć młodzieży pracę nauczyciela bibliotekarza opiekuna centrum. Program opisuje półroczne działania grupy młodzieży (najlepiej z koła przyjaciół biblioteki) zmierzające do zebrania i opracowania, a następnie publicznego przedstawienia materiału informacyjnego dotyczącego zagrożeń występujących w internecie. Cele: poszerzenie wiedzy o zagrożeniach wynikających z korzystania z internetu, poznanie możliwości sprzętu i oprogramowania znajdującego się w centrum multimedialnym, przygotowanie broszury, prezentacji multimedialnej, przedstawienie społeczności szkolnej oraz rodzicom zgromadzonym na zebraniu efektów pracy. Treści i umiejętności: umiejętność wyszukiwania i selekcji zdobytych informacji (tradycyjne i nowoczesne źródła informacji); umiejętność pracy w grupie: - planowanie, - dzielenie się zadaniami, - odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, - wyrażanie własnych opinii i słuchanie opinii innych osób; umiejętność przeprowadzania ankiety, wywiadu; umiejętność komputerowego opracowania uzyskanych informacji z wykorzystaniem programów pakietu Microsoft Office (prezentacja multimedialna w programie PowerPoint, publikacja programu Publisher, wykresy w arkuszu kalkulacyjnym Excel, pliki tekstowe formatowane w programie Word) oraz edycja pliku filmowego w programie Windows Movie Maker; umiejętność publicznego zabierania głosu i prezentacji zdobytej wiedzy; umiejętność dokonywania oceny pracy grupy. Uczestnicy: uczniowie należący do koła przyjaciół biblioteki lub jedna klasa liceum (około 24 osób). Miejsce pracy: biblioteka szkolna internetowe centrum informacji multimedialnej. Wymagany sprzęt: komputery z dostępem do internetu znajdujące się w centrum multimedialnym, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, dyktafon cyfrowy, drukarka kolorowa, projektor. Potrzebne programy komputerowe: edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, PowerPoint, Publisher, Windows Movie Maker. Źródła informacji: książki i czasopisma zgromadzone w bibliotece, internet, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele informatyki i przedstawiciele policji. Czas trwania: wrzesień luty. Praca młodzieży będzie przebiegała wg poniższego planu: Podział na grupy. Dyskusja i ustalenie zadań w grupie. Zbieranie materiałów do prezentacji multimedialnej i broszury z wy- 20

5 LEKCJA O PRAWIE CZYTELNIK W BIBLIOTECE Prawo autorskie Konspekt zajęć Dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Jadwiga WOŹNIAK Cel główny: uświadomienie uczniom, że wszelkie wytwory intelektu są utworami chronionymi przez prawo autorskie. Cele operacyjne: Po zajęciach uczeń pamięta podstawowe pojęcia związane z prawami twórcy, producenta i użytkownika; zasady prawne dotyczące korzystania z cudzych materiałów pochodzących z różnych źródeł; co jest przedmiotem prawa autorskiego; rozumie potrzebę uszanowania własności intelektualnej; konieczność stosowania się do obowiązującego prawa i norm społecznego współżycia; naganność zjawiska piractwa autorskiego ; potrafi korzystać z różnych źródeł informacji; odczytywać w sytuacjach codziennych funkcjonowanie prawa autorskiego. Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, minisłowniczek prawa autorskiego, karty pracy, różne typy dokumentów, pięć przykazań poszukiwacza wiedzy, test sprawdzający znajomość fundamentalnych pojęć prawa autorskiego, informacja zwrotna dla nauczyciela (które piętro?). Metody i formy: wykład nauczyciela, rozmowa nauczająca, praca w grupach z wykorzystaniem technologii informacyjnej, gra dydaktyczna. Przebieg lekcji Czynności organizacyjne. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom jej celów. Odczytanie przykazań poszukiwacza wiedzy. Podział uczniów na grupy. Wyłonienie liderów. Lekcja właściwa Nauczyciel wskazuje zakres działania ochrony autorskiej i rodzaje działalności twórczej. Uczniowie przeglądają minisłowniczek prawa autorskiego. Losowanie pytań dotyczących prawa autorskiego. Uczniowie oglądają na komputerach prezentację multimedialną dotyczącą ochrony prawa autorskiego (prezentacja jest dostępna na stronie internetowej www. bibliotekawszkole.pl przy spisie treści tego numeru). Nauczyciel pokazuje sposób funkcjonowania prawa autorskiego w praktyce. Podanie pojęć: copyright by, all rights reserved Bibliografia: M. Nagowska: Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Warszawa: Agencja Sukurs, ISBN D. Skrzyński: Prawo autorskie w szkole, czyli objaśnienie podstawowych pojęć. Biblioteka w Szkole 2009 nr 2, s. 8-0 oraz pozostałe artykuły z cyklu: szczególne uprawnienia instytucji oświatowych. 200 nr, s. 6-9; zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów przez biblioteki (tzw. przywilej biblioteczny). 200 nr 2, s. 0-2; publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów. 200 nr 3, s. 8-0; legalne korzystanie z programów komputerowych. 200 nr 4, s. 8-; zasady eksploatacji internetu. 200 nr 5, s. 8-; zasady korzystania z wizerunku różnych osób. 200 nr 6, s. 5-8 Pięć przykazań poszukiwacza wiedzy. Zrozum, na czym polega twoje zadanie (np. temat pracy). 2. Staraj się dotrzeć do wszystkich dostępnych źródeł informacji. 3. Szukaj w kierunku: od ogółu do szczegółu. 4. Dokonaj selekcji informacji (pod kątem ich wiarygodności i przydatności). 5. Przechowuj informacje w takiej formie, byś mógł je wykorzystać wielokrotnie przy wykonywaniu kolejnego zadania. Uczniowie odnajdują te pojęcia w różnych dokumentach. Praca w grupach. Liderzy grup odpowiadają na wcześniej wylosowane pytania. Grupa Spośród podanych pojęć wykreśl te, które nie są przedmiotem prawa autorskiego: prognoza pogody, film, hasło reklamowe, kursy walut, książka, herb Wrocławia, strona internetowa, repertuar Teatru Polskiego, zdjęcie, program komputerowy Grupa 2 Czy media mogą rozpowszechniać czyjś wizerunek, np. fotografię danej osoby, bez jej zezwolenia? Grupa 3 Czy autorskie prawa majątkowe są ograniczone czasowo? Grupa 4 Czy rozpowszechnianie korespondencji wymaga zezwolenia ze strony adresata? /20 7

6 CZYTELNIK W BIBLIOTECE KOŁO KOMPUTEROWE Klawiaturka Program zajęć koła komputerowego Do wykorzystania np. podczas godzin karcianych. Agata KORZEŃ Proponowane zajęcia można realizować podczas godzin karcianych w bibliotece szkolnej (ICIM) lub pracowni komputerowej dla zorganizowanej grupy uczniów z klasy III szkoły podstawowej. Dzieci i młodzież nastawione są głównie na gry komputerowe i nieograniczone korzystanie z internetu. Uczniom i ich rodzicom należy uświadomić, że komputer spełnia ogromną rolę w codziennym życiu i jest dużą pomocą w nauce (przygotowanie referatów, prezentacji, projektów, zadań domowych, pozyskiwanie informacji). Główne cele koła Klawiaturka to: nabycie podstawowej umiejętności obsługi komputera oraz kształcenie umiejętności posługiwania się trudnymi programami użytkowymi w sposób zrozumiały dla dzieci. Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła nabyli umiejętność posługiwania się programami z pakietu Microsoft Office: Word, Excel, Paint, Power Point. Blok tematyczny Zasady korzystania z komputera i ICIM Edycja grafiki Paint Kalkulator Edytor tekstu Word Temat zajęć Rozpoczynamy i kończymy pracę na komputerze Jedno okno, dwa okna, zmiana formatu okien Świat, który mnie otacza wykonanie ilustracji Dodawanie i odejmowanie w zakresie stu Dzielenie i mnożenie w zakresie stu Pisanie prostych zdań formatowanie tekstu Znaki diakrytyczne na klawiaturze Tworzymy pisma okolicznościowe Praca w dwóch programach równocześnie Graficzny dokument tekstowy Wypunktowanie i numerowanie Koło komputerowe Klawiaturka Zagadnienia BHP w pracowni komputerowej. Budowa komputera. Włączanie i wyłączanie komputera. Pulpit. Start i paski zadań. Poznajemy programy zainstalowane na komputerze. Otwieranie i zamykanie programów. Jedno okno, dwa okna, zmiana formatu okien. Poznanie funkcji służących edycji obrazu. Narzędzia. Zapisywanie dokumentu graficznego w miejscu docelowym. Klawisze i związane z nimi funkcje (+ - * /). Wykonanie prostych obliczeń typu: ; Wykonanie prostych obliczeń typu: 96 / 3; 23 * 4. Dobór czcionki (rozmiar, pogrubienie, kursywa, kolor ). Wyrównanie tekstu. Zapisywanie dokumentu tekstowego w miejscu docelowym. Pisanie wyrazów zawierających znaki: ó, ś, ć, ź, ć, ą, Wstawianie ozdobnych nagłówków WordArt. Wstawianie obrazów do dokumentu tekstowego. Rozmieszczanie obrazów na stronie. Wstawianie klipartów do dokumentu tekstowego (ludzie, zwierzęta, owoce, szkoła). Formatowanie obrazu. Nakładanie kilku obrazów na siebie. Lista punktowa. Lista numerowa. Zmiana punktora. Liczba godzin /20

7 SCENARIUSZE ANIOŁY Przyjaciel z nieba, czyli scenariusz grudniowego przedstawienia o aniołach Alicja MACIEJEWSKA Impreza odbyła się w świetlicy szkolnej, która została udekorowana we wszelkiego typu postaci aniołów była wystawka figurek i książek z aniołami w tle, gazetki z kolorowankami anielskimi i wesołymi aniołami wykonanymi przez uczniów z papierowych talerzyków. Zaproszone zostały klasy I-III. Spotkanie było prowadzone przez dwóch narratorów wychowawców świetlicy, a wiersze i opowiadania czytał Andrzej Lajborek, aktor Teatru Nowego w Poznaniu. A jak Ania A jak Afryka A jak Azor, co przy mnie bryka A jak arbuz, co pestki ma A jak anioł, co przy mnie trwa. Jest na starcie i na mecie. Pierwszy w życia alfabecie. We dnie, w nocy i nad ranem, Jak w pacierzu A jak amen (Ewa Stadtmuller: A jak anioł) Narrator : Witajcie kochani! Zaczął się grudzień. Kto nie lubi tego miesiąca? Najpierw święty Mikołaj przynosi prezenty, potem wyczekiwana przerwa w nauce. Później przedświąteczna krzątanina, strojenie choinki, Wigilia. Opłatek z życzeniami dla najbliższych, wspólnie śpiewane kolędy i wieczerza, po której idzie się na pasterkę. I oczywiście prezenty pod choinkę. Narrator 2: Są to święta pełne dobrych uczuć. A najpiękniejszym symbolem dobra jest anioł. Dlatego dziś zapraszamy was do wędrówki w towarzystwie aniołów. Betlejemski anioł Roboty ma wiele: Boże Narodzenie Ogłosić z weselem. Pobudzić pasterzy Głosem prosto z nieba. Czuwać nad królami, By doszli, gdzie trzeba. Sprawić, by usnęła Mateńka szczęśliwa No i żeby Józef Czasem nie osiwiał, Gdy do niego dotrze Owa myśl natchniona, Że samego Boga Tuli w swych ramionach. (Ewa Stadtmuller: Betlejemski anioł) Narrator : Czy wiecie, że aniołowie to posłańcy Boga? Wysyłani są na ziemię z darami radości, miłości i dobra. Każdy z nich otrzymuje jakieś ważne zadanie, można by rzec misję specjalną. Narrator 2: Każdy człowiek, nawet najmniejszy, ma swojego anioła, który nad nim czuwa. To Anioł Stróż wasz osobisty ochroniarz i przewodnik. Fajny i mądry, jak starszy brat. Nie opuszcza was ani na krok. Działa bardzo dyskretnie: czasem coś podszepnie, podsunie jakiś pomysł. Gdy zdarzy się wam coś dobrego, to znak, że wasz skrzydlaty przyjaciel nie próżnuje. Narrator : Udał się Panu Bogu ten Anioł. Wszyscy na świecie zaraz go polubili. A już najbardziej dzieciaki. Chcę Ci dziękować za anioła. Tego, który codziennie chodzi ze mną do szkoły I strzeże mnie od złego. On jest naprawdę super najlepszym kolegą! Gdyby nie on, lista moich głupstw sam wiesz nie miałaby końca. Więc dzięki Ci! Dziś obronił gola! Anioł Stróż. Mój superobrońca! (Ewa Skarżyńska: Superobrońca) Narrator 2: W tajemnicy powiem wam, że czasem aniołowie wciągają do współpracy zwykłych ludzi. Ludzie uśmiechają się wtedy do siebie i mówią: z nieba mi spadłeś, jesteś aniołem albo skąd u ciebie taka anielska cierpliwość. Posłuchajcie teraz opowiadania I jak tu nie wierzyć w anioły. Nie czekajcie na mnie zadzwonił tata z dworca w Gdańsku. Sesja się przedłużyła i wracam 8 /20

8 ARKANA WARSZTATU Jak dodać komentarz audio i wideo do prezentacji PowerPoint? Korzystanie z możliwości programu Microsoft Producer for PowerPoint. Instrukcja krok po kroku. Microsoft Producer for PowerPoint 2003 oraz wersja beta dla PowerPoint 2007 jest bezpłatną aplikacją rozszerzającą możliwości popularnego programu do tworzenia prezentacji Microsoft PowerPoint. Umożliwia ona dodawanie narracji, głosu lektora, wideo (np. widok lektora), a także dodatkowych obrazów i zrzutów ekranu (tzw. screencastów) do prezentacji PowerPoint. Jeżeli ktoś chce dodać do prezentacji narrację lub instruktaż w postaci filmu, powinien wypróbować to narzędzie. Korzystając z programu Microsoft Producer, można zamienić prezentację wykonaną w MS PowerPoint w profesjonalny, multimedialny film instruktażowy, który da się opublikować jako strona internetowa. Poniższa instrukcja przygotowana jest dla Power- Point 2007 oraz Producer for PowerPoint Identycznie można stworzyć materiał multimedialny przy wykorzystaniu PowerPoint oraz Producer Rozpoczęcie pracy z programem Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy w MS Producer należy mieć już stworzoną i zapisaną prezentację. Program PowerPoint podczas pracy z MS Producer musi być uruchomiony. Należy otworzyć program MS Producer ( Start Wszystkie programy Microsoft Office Microsoft Producer for PowerPoint 2007 ). W oknie Microsoft Producer trzeba zaznaczyć opcję Start a New Blank Project i wcisnąć OK. Zacznie się tworzenie nowego projektu. Marcin PAWLIK Wybór szablonu projektu oraz jego kolorystyki W oknie Untitled Microsoft Producer for Power- Point 2007 (w dalszej części tekstu: Untitled ) z menu Tools należy wybrać opcję Presentation Templates. Trzeba odszukać i zaznaczyć wzorzec projektu o nazwie Default, a następnie przeciągnąć go myszą i upuścić nad linię czasu ( Time Line ) znajdującą się w dolnej części okna. Uwaga: Należy się upewnić, że na linii czasu na ścieżce Template pojawił się obiekt nazwany Default. Z menu Edit trzeba wybrać Presentation Scheme. W oknie Presentation Scheme można wybrać następujące ustawienia: Font (krój czcionki), BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI 4/2009

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1. Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Kalita, nauczyciel kontraktowy 2. Placówka oświatowa: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna Plan pracy Biblioteki Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA

TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA Małgorzata Balcerowska Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA III etap edukacji (klasa III) Cele kształcenia Cel ogólny:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Nazywam się Waldemar Rurarz. Jestem nauczycielem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe. Ukończyłem studia o specjalności nauczanie początkowe, jak również studia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu mgr Edyta Kuźniak mgr Iwona Rams ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x120 Spotkanie Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu starogardzkiego. Tematyka ustalana

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliotecznego. 2. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 38 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 2 3 4 Temat Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Twoja wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Co nowego

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Marzena Gołębiowska nauczyciel mianowany Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 w Warszawie Termin rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. iæwiczenia dla szko³y podstawowej, kl. IV VI. Czêœæ I

Informatyka Europejczyka. iæwiczenia dla szko³y podstawowej, kl. IV VI. Czêœæ I Informatyka Europejczyka. iæwiczenia dla szko³y podstawowej, kl. IV VI. Czêœæ I Autorzy: Danuta Kia³ka, Katarzyna Kia³ka ISBN: 978-83-246-2593-2 Format: 195 260, stron: 176 Informatyka Europejczyka to

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 3 METODY NAUCZANIA. Scenariusz lekcji. 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: Scenariusz lekcji

1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 3 METODY NAUCZANIA. Scenariusz lekcji. 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Formatowanie treści oraz grafika w kodzie HTML 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: wymienić i scharakteryzować zasady tworzenie czytelnych, atrakcyjnych i estetycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Palonka Nauczyciel: wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2007-31.05.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011r. Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015

I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 Lp. Temat Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kurs e-learningowy: Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM W podstawie programowej w nauczaniu zintegrowanym nie przewiduje się typowej informatyki, czy technologii informacyjnej, charakterystycznych

Bardziej szczegółowo

MS Office dla zaawansowanych

MS Office dla zaawansowanych MS Office dla zaawansowanych Zapraszamy na kurs komputerowy MS Office dla zaawansowanych. Celem szkolenia jest nabycie zaawansowanych umiejętności korzystania z programów na wysokim poziomie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2015/2016 Drodzy Nauczyciele, Wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY NA OKRES OD r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY NA OKRES OD r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY NA OKRES OD 01.09.2008 31.05.2009 r. Nauczyciel staŝysta: mgr Regina Aleksy nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty W szkolnych pracowniach komputerowych uczniowie bądź zespoły uczniów przygotowująprace konkursowe wymagające wykorzystania środków TI a efektem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem...

Bardziej szczegółowo

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: INFORMATYKA TEMAT: PREZENTACJE MULTIMEDIALNE W PROGRAMIE PREZI AUTOR SCENARIUSZA: dr Miłosz Olejniczak OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Prezentacje

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. PRACOWNIE KOMPUTEROWE 10 STANOWISK+ SERWER, OPROGRAMOWANIE, DOSTĘP DO INTERNETU WIEK

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymaganie 1.18: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Charakterystyka wymagania: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka R2 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Capik nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 2. Przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

Bardziej szczegółowo

Program koła informatycznego

Program koła informatycznego Program koła informatycznego dla uczniów gimnazjum do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w klasach I III Autorzy: Beata Matias-Smęt Piotr Urbaniak 1. CELE EDUKACYJNE podnoszenie poziomu kultury technicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Nauczyciel kontraktowy: Klaudia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. M. REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz 52 341 30 74; 52 341 19 84 pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI

PLAN PRACY BIBLIOTEKI PLAN PRACY BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE na rok szkolny 2016/2017 Zadania do realizacji Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształcenia Osoba

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin

ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin Plan Pracy Biblioteki na Rok Szk. 2012 / 2013 Ewa Szymon ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin I. Współpraca z Radą Pedagog. 1. Gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Poznań 14.09.2009 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Barbara Nowak - Baryś Wykształcenie: studia wyższe magisterskie na kierunku filologia polska w zakresie specjalności

Bardziej szczegółowo

Komputer + Internet dla Seniora

Komputer + Internet dla Seniora Komputer + Internet dla Seniora w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzegu 2009-2011 AKCJA KOMPUTER + INTERNET dla SENIORA Informacja w lokalnej prasie KOMPUTER + INTERNET dla SENIORA w MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Bardziej szczegółowo