Biblioteka sercem szkoły!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka sercem szkoły!"

Transkrypt

1 Biblioteka sercem szkoły! Biblioteka w Szkole to ogólnopolski miesięcznik metodyczny nauczycieli bibliotekarzy. Istnieje na rynku wydawniczym od 20 lat. Czytają go także dyrektorzy szkół i nauczyciele przedmiotów humanistycznych. Pomaga: racjonalnie prowadzić bibliotekę, organizować, planować i realizować pracę, przekształcać bibliotekę szkolną zgodnie z możliwościami i potrzebami szkoły, uzyskiwać stopnie awansu zawodowego. Dostarcza: informacje fachowe i warsztatowe, praktyczne porady prawne, przykłady rozwiązań programowych, propozycje projektów, scenariusze zajęć, konkursy, wzory form pracy z dziećmi i młodzieżą, atrakcyjne materiały repertuarowe, omówienia książek dla dzieci i młodzieży, felietony. Umożliwia: wymianę doświadczeń oraz opinii i poglądów na wszystkie aspekty pracy bibliotek oświatowych i ich pracowników. Praktyczne materiały: zawiera materiały graficzne (plakaty, kalendarze), przydatne w pracy nauczyciela bibliotekarza Gratis! Prenumeratorzy Biblioteki w Szkole otrzymują bezpłatnie kwartalnik Biblioteka Centrum Informacji, poświęcony w całości tematyce internetowych centrów multimedialnych oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu. Zapraszamy do lektury fragmentów przykładowych tekstów opublikowanych w Bibliotece w Szkole i Bibliotece Centrum Informacji. Redaktor naczelny: Juliusz Wasilewski Adres redakcji skr. poczt. 09, Warszawa Cena w 202 r. cena jednego kwartału: 3,50 zł cena prenumeraty rocznej: 26 zł Zamówienia tel./faks sklep internetowy:

2 PREZENTACJA MATURALNA WARSZTAT PRACY Przepis na prezentację maturalną Praktyczny poradnik dla nauczycieli (bibliotekarzy) i uczniów Anna RZĘDOWSKA Rok szkolny toczy się swoim rytmem i nieuchronnie zbliża nas do okresu egzaminów maturalnych. Nie sposób o tym zapomnieć, choćby za sprawą szkolnych harmonogramów. Każdy maturzysta wybrał już przedmioty egzaminacyjne, temat prezentacji z języka polskiego i jeśli nawet na razie nie robi nic więcej, w błogim poczuciu, że ma jeszcze mnóstwo czasu, wkrótce się ocknie. Na początku kwietnia musi mieć gotową bibliografię do swojej prezentacji jeśli nie złoży jej w terminie, dyrekcja szkoły uzna to za rezygnację ze zdawania matury. Opracowywanie bibliografii powinno przebiegać równolegle z przygotowywaniem samej prezentacji, ale wiemy, że rzadko tak bywa. Pochłonięci innymi sprawami (niekoniecznie związanymi z nauką) uczniowie często odkładają te przygotowania na enigmatyczne później. Szkolni bibliotekarze i poloniści uparcie przebijają się jednak przez ten balonik beztroski, chcąc dopilnować, doradzić, pomóc już teraz, a nie dopiero w marcu, gdy rozpocznie się wyścig z czasem. Cyfrowo niewykluczeni Konsultacje polonistyczne i lekcje biblioteczne mają pomóc uczniowi w przygotowaniu prezentacji maturalnej. Mają jednak i drugie dno. Odpowiednio zorganizowane, wesprą młodego człowieka w zmaganiach z tzw. wykluczeniem cyfrowym (ang. digital divide). Szybki rozwój technologii informatycznych i nowoczesnych form komunikacji wpłynął bowiem dość, zdawałoby się, paradoksalnie na powiększenie różnic między miastem a wsią, bogatymi a biednymi, połączonymi a niepołączonymi z siecią. Wykluczenie cyfrowe to nie tylko brak dostępu do internetu. To także nieumiejętność korzystania z jego zasobów, słaba znajomość języków obcych (zwłaszcza angielskiego) czy kiepska jakość połączeń. Nie mając wpływu na to ostatnie, nauczyciel może zadbać o zniwelowanie pozostałych problemów. Nauczyciel czyli przede wszystkim anglista, informatyk i bibliotekarz. W wielu bibliotekach szkolnych z powodzeniem funkcjonuje ICIM. Nie ingerując w prywatność ucznia, możemy dość łatwo zorientować się w poziomie jego znajomości zasobów internetu i umiejętności korzystania z nich. Wystarczy zapytać, bez natarczywego zaglądania przez ramię. Wbrew pozorom wielu nastolatków nie ma pojęcia o istnieniu wyszukiwarek i nie potrafi z nich korzystać, ograniczając swoje kontakty z komputerem do komunikatorów, portali społecznościowych lub skarbnic wiedzy typu Wikipedia czy Sciaga.pl. Umieśćmy w widocznym miejscu tablicę ze spisem ciekawych i przydatnych stron internetowych; zachęcajmy do ich odwiedzania i do uzupełniania spisu. Im prędzej pokażemy młodemu człowiekowi bogactwo wirtualnego świata, tym łatwiej będzie mu później poruszać się w tym świecie i tym mniej gaf popełni. Zachęcajmy uczniów do odwiedzania szkolnej czy bibliotecznej strony internetowej. Warto na niej publikować informacje o nowościach dostępnych w bibliotece i tematyczne wykazy posiadanych w niej źródeł przydatnych podczas pracy nad referatem przedmiotowym czy prezentacją maturalną. W miarę możliwości należy ten wykaz uzupełniać, jednocześnie wzbogacając biblioteczny księgozbiór podręczny. Z doświadczenia wiemy już, czego poszukują uczniowie uwzględniajmy tę wiedzę, planując zakupy książek, płyt, albumów z reprodukcjami dzieł sztuki. We wszelkich poszukiwaniach tematycznych, a więc także w pracy nad bibliografią bardzo przydatny okazuje się biblioteczny katalog online. Jest naturalną konsekwencją komputeryzacji księgozbioru, nieocenioną dla uczniów, którzy już wkrótce staną przed koniecznością radzenia sobie z katalogami bibliotek uczelnianych. Zło konieczne to niekoniecznie zło Nauczyciele wszystkich specjalności krytycznie oceniają wprowadzenie tzw. godzin karcianych. Mówią o zakamuflowanym wstępie do zwiększenia pensum, o wyszukiwaniu na siłę tematów, o papierologii i działaniach pozornych. Przykładowe materiały (fragmenty) Prezentacja maturalna poradnik dla nauczycieli Konspekt zajęć o prawie autorskim i uczniów 2/20 Godziny karciane program koła komputerowego 3 Prawo w szkole etat łączony Scenariusz inscenizacji o aniołach (fragment) Projekt edukacyjny bezpieczeństwo w internecie Prezentacje PowerPoint jak dodać dźwięk i wideo

3 ETAT ŁĄCZONY PRAWO W SZKOLE Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym pensum tzw. etat łączony Czas pracy nauczyciela Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 982 r. Karta Nauczyciela (dalej KN) czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (tzw. pensum); inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów (w tym również tzw. godziny karciane); zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Obowiązkowe pensum, co do zasady, przyporządkowane zostało do określonego typu szkoły lub placówki. Pensum dla większości nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wynosi 8 godzin zajęć tygodniowo. Wyjątek stanowią m.in. wychowawcy świetlic szkolnych oraz nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych, dla których pensum wynosi odpowiednio 26 i 30 godzin tygodniowo. Pensum może być również określone w pewnych przypadkach przez dyrektora szkoły oraz przez organ prowadzący. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm. Dariusz SKRZYŃSKI Gdy szkoła nie ma godzin dla nauczyciela Jeżeli dyrektor nie może zapewnić nauczycielowi pełnego wymiaru zajęć, może przydzielić mu inne zajęcia, pod warunkiem że dany nauczyciel ma wymagane kwalifikacje do ich prowadzenia. Nie zawsze są to zajęcia, dla których ustalono takie samo tygodniowe pensum. Jeżeli brakuje godzin dla nauczyciela, możliwe jest uzupełnianie brakującego pensum godzinami w ramach tego samego stanowiska i tygodniowego wymiaru zajęć (np. nauczyciel bibliotekarz uzupełnia etat w innej szkole również jako bibliotekarz art. 22 ust. KN). Jeżeli nauczyciel ma kwalifikacje również do prowadzenia zajęć na innym stanowisku i o innym wymiarze godzin, a nie można uzupełnić pensum w innych szkołach, stosuje się wtedy zasady dotyczące tzw. łączenia etatów. Niedopuszczalne jest uzupełnianie wymiaru czasu pracy godzinami pracy wykonywanej na innym stanowisku, na którym wymiar obowiązującego czasu pracy jest inny, bez zmiany stanowiska pracy (np. niedopuszczalne jest łączenie 8-godzinnego pensum nauczyciela z 30-godzinnym pensum nauczyciela bibliotekarza bez zmiany stanowiska pracy ze stanowiska np. nauczyciela historii na stanowisko nauczyciela o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin). Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, w której z jednym nauczycielem są nawiązane dwie umowy na stanowisku np. nauczyciela bibliotekarza i oddzielnie na stanowisku np. nauczyciela przedmiotowego. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym pensum dochodzi wyjątkowo, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami KN i wyłącznie jeśli nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje do nauczania wszystkich przedmiotów wchodzących w skład etatu. Ma to miejsce wtedy, gdy nauczyciel w ramach jednego etatu realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, dla których przewidziany jest różny tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć (np. język polski z pensum 8-godzinnym i biblioteka z pensum 30-godzinnym). Jeżeli nauczyciel bibliotekarz, którego wymiar zajęć wynosi 30 godzin, otrzymuje dodatkowo do realizacji w ramach pensum zajęcia na stanowisku, na którym wymiar obowiązkowych zajęć ustalono na 8 godzin, to znaczy, że realizuje w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (tak się nazywa to stanowisko i tak należy wpisywać w umowach) i jego pensum ustala organ prowadzący szkołę (art. 42 ust. 7 pkt 3 KN). Pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin określa w drodze uchwały organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa). Uchwała w tej sprawie jest aktem normatywnym powszechnie obowiązującym na terenie danej jednostki samorządu. Jako akt prawa miejscowego musi być opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Aby prawidłowo wyliczyć pensum nauczycie- 3/20

4 CZYTELNIK W BIBLIOTECE BEZPIECZNY W INTERNECIE Bądź bezpieczny w internecie! Pomysł na projekt edukacyjny Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Albert Einstein Więcej materiałów na temat projektu (m.in. kwestionariusz ankiety, scenariusze spotkań, prezentacja multimedialna) na płycie dołączonej do tego numeru. Autorka: Anna Dobraczyńska. Miejsce realizacji: Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. Wstęp Obserwując uczniów pracujących w centrum multimedialnym, rozmawiając z nimi na zajęciach i przerwach, zauważyłam wielką niefrasobliwość młodych ludzi w korzystaniu z internetu. Słyszałam o oszustwach na aukcjach internetowych, o ściąganiu plików, o niewłaściwych znajomościach zawieranych w sieci, o braku tajności haseł dostępu np. do poczty elektronicznej. Wydawało mi się, że młodzi ludzie zapominają, że świat wirtualny nie jest światem bezpiecznym, że tam też są ludzie i dobrzy, i źli. Zaufanie lub poczucie bezkarności to najczęściej wyłaniało się w czasie moich rozmów z uczniami. Doszłam do wniosku, że należy rozpocząć działania mające na celu uświadomienie młodym ludziom, na jakie zagrożenia są narażeni jako użytkownicy internetu. Program Bądź bezpieczny w internecie jest próbą zebrania różnych przedsięwzięć, które można zorganizować w bibliotece centrum multimedialnym, wykorzystując jej sprzęt i możliwości. Pozwoli on także przybliżyć młodzieży pracę nauczyciela bibliotekarza opiekuna centrum. Program opisuje półroczne działania grupy młodzieży (najlepiej z koła przyjaciół biblioteki) zmierzające do zebrania i opracowania, a następnie publicznego przedstawienia materiału informacyjnego dotyczącego zagrożeń występujących w internecie. Cele: poszerzenie wiedzy o zagrożeniach wynikających z korzystania z internetu, poznanie możliwości sprzętu i oprogramowania znajdującego się w centrum multimedialnym, przygotowanie broszury, prezentacji multimedialnej, przedstawienie społeczności szkolnej oraz rodzicom zgromadzonym na zebraniu efektów pracy. Treści i umiejętności: umiejętność wyszukiwania i selekcji zdobytych informacji (tradycyjne i nowoczesne źródła informacji); umiejętność pracy w grupie: - planowanie, - dzielenie się zadaniami, - odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, - wyrażanie własnych opinii i słuchanie opinii innych osób; umiejętność przeprowadzania ankiety, wywiadu; umiejętność komputerowego opracowania uzyskanych informacji z wykorzystaniem programów pakietu Microsoft Office (prezentacja multimedialna w programie PowerPoint, publikacja programu Publisher, wykresy w arkuszu kalkulacyjnym Excel, pliki tekstowe formatowane w programie Word) oraz edycja pliku filmowego w programie Windows Movie Maker; umiejętność publicznego zabierania głosu i prezentacji zdobytej wiedzy; umiejętność dokonywania oceny pracy grupy. Uczestnicy: uczniowie należący do koła przyjaciół biblioteki lub jedna klasa liceum (około 24 osób). Miejsce pracy: biblioteka szkolna internetowe centrum informacji multimedialnej. Wymagany sprzęt: komputery z dostępem do internetu znajdujące się w centrum multimedialnym, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, dyktafon cyfrowy, drukarka kolorowa, projektor. Potrzebne programy komputerowe: edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, PowerPoint, Publisher, Windows Movie Maker. Źródła informacji: książki i czasopisma zgromadzone w bibliotece, internet, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele informatyki i przedstawiciele policji. Czas trwania: wrzesień luty. Praca młodzieży będzie przebiegała wg poniższego planu: Podział na grupy. Dyskusja i ustalenie zadań w grupie. Zbieranie materiałów do prezentacji multimedialnej i broszury z wy- 20

5 LEKCJA O PRAWIE CZYTELNIK W BIBLIOTECE Prawo autorskie Konspekt zajęć Dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Jadwiga WOŹNIAK Cel główny: uświadomienie uczniom, że wszelkie wytwory intelektu są utworami chronionymi przez prawo autorskie. Cele operacyjne: Po zajęciach uczeń pamięta podstawowe pojęcia związane z prawami twórcy, producenta i użytkownika; zasady prawne dotyczące korzystania z cudzych materiałów pochodzących z różnych źródeł; co jest przedmiotem prawa autorskiego; rozumie potrzebę uszanowania własności intelektualnej; konieczność stosowania się do obowiązującego prawa i norm społecznego współżycia; naganność zjawiska piractwa autorskiego ; potrafi korzystać z różnych źródeł informacji; odczytywać w sytuacjach codziennych funkcjonowanie prawa autorskiego. Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, minisłowniczek prawa autorskiego, karty pracy, różne typy dokumentów, pięć przykazań poszukiwacza wiedzy, test sprawdzający znajomość fundamentalnych pojęć prawa autorskiego, informacja zwrotna dla nauczyciela (które piętro?). Metody i formy: wykład nauczyciela, rozmowa nauczająca, praca w grupach z wykorzystaniem technologii informacyjnej, gra dydaktyczna. Przebieg lekcji Czynności organizacyjne. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom jej celów. Odczytanie przykazań poszukiwacza wiedzy. Podział uczniów na grupy. Wyłonienie liderów. Lekcja właściwa Nauczyciel wskazuje zakres działania ochrony autorskiej i rodzaje działalności twórczej. Uczniowie przeglądają minisłowniczek prawa autorskiego. Losowanie pytań dotyczących prawa autorskiego. Uczniowie oglądają na komputerach prezentację multimedialną dotyczącą ochrony prawa autorskiego (prezentacja jest dostępna na stronie internetowej www. bibliotekawszkole.pl przy spisie treści tego numeru). Nauczyciel pokazuje sposób funkcjonowania prawa autorskiego w praktyce. Podanie pojęć: copyright by, all rights reserved Bibliografia: M. Nagowska: Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Warszawa: Agencja Sukurs, ISBN D. Skrzyński: Prawo autorskie w szkole, czyli objaśnienie podstawowych pojęć. Biblioteka w Szkole 2009 nr 2, s. 8-0 oraz pozostałe artykuły z cyklu: szczególne uprawnienia instytucji oświatowych. 200 nr, s. 6-9; zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów przez biblioteki (tzw. przywilej biblioteczny). 200 nr 2, s. 0-2; publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów. 200 nr 3, s. 8-0; legalne korzystanie z programów komputerowych. 200 nr 4, s. 8-; zasady eksploatacji internetu. 200 nr 5, s. 8-; zasady korzystania z wizerunku różnych osób. 200 nr 6, s. 5-8 Pięć przykazań poszukiwacza wiedzy. Zrozum, na czym polega twoje zadanie (np. temat pracy). 2. Staraj się dotrzeć do wszystkich dostępnych źródeł informacji. 3. Szukaj w kierunku: od ogółu do szczegółu. 4. Dokonaj selekcji informacji (pod kątem ich wiarygodności i przydatności). 5. Przechowuj informacje w takiej formie, byś mógł je wykorzystać wielokrotnie przy wykonywaniu kolejnego zadania. Uczniowie odnajdują te pojęcia w różnych dokumentach. Praca w grupach. Liderzy grup odpowiadają na wcześniej wylosowane pytania. Grupa Spośród podanych pojęć wykreśl te, które nie są przedmiotem prawa autorskiego: prognoza pogody, film, hasło reklamowe, kursy walut, książka, herb Wrocławia, strona internetowa, repertuar Teatru Polskiego, zdjęcie, program komputerowy Grupa 2 Czy media mogą rozpowszechniać czyjś wizerunek, np. fotografię danej osoby, bez jej zezwolenia? Grupa 3 Czy autorskie prawa majątkowe są ograniczone czasowo? Grupa 4 Czy rozpowszechnianie korespondencji wymaga zezwolenia ze strony adresata? /20 7

6 CZYTELNIK W BIBLIOTECE KOŁO KOMPUTEROWE Klawiaturka Program zajęć koła komputerowego Do wykorzystania np. podczas godzin karcianych. Agata KORZEŃ Proponowane zajęcia można realizować podczas godzin karcianych w bibliotece szkolnej (ICIM) lub pracowni komputerowej dla zorganizowanej grupy uczniów z klasy III szkoły podstawowej. Dzieci i młodzież nastawione są głównie na gry komputerowe i nieograniczone korzystanie z internetu. Uczniom i ich rodzicom należy uświadomić, że komputer spełnia ogromną rolę w codziennym życiu i jest dużą pomocą w nauce (przygotowanie referatów, prezentacji, projektów, zadań domowych, pozyskiwanie informacji). Główne cele koła Klawiaturka to: nabycie podstawowej umiejętności obsługi komputera oraz kształcenie umiejętności posługiwania się trudnymi programami użytkowymi w sposób zrozumiały dla dzieci. Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła nabyli umiejętność posługiwania się programami z pakietu Microsoft Office: Word, Excel, Paint, Power Point. Blok tematyczny Zasady korzystania z komputera i ICIM Edycja grafiki Paint Kalkulator Edytor tekstu Word Temat zajęć Rozpoczynamy i kończymy pracę na komputerze Jedno okno, dwa okna, zmiana formatu okien Świat, który mnie otacza wykonanie ilustracji Dodawanie i odejmowanie w zakresie stu Dzielenie i mnożenie w zakresie stu Pisanie prostych zdań formatowanie tekstu Znaki diakrytyczne na klawiaturze Tworzymy pisma okolicznościowe Praca w dwóch programach równocześnie Graficzny dokument tekstowy Wypunktowanie i numerowanie Koło komputerowe Klawiaturka Zagadnienia BHP w pracowni komputerowej. Budowa komputera. Włączanie i wyłączanie komputera. Pulpit. Start i paski zadań. Poznajemy programy zainstalowane na komputerze. Otwieranie i zamykanie programów. Jedno okno, dwa okna, zmiana formatu okien. Poznanie funkcji służących edycji obrazu. Narzędzia. Zapisywanie dokumentu graficznego w miejscu docelowym. Klawisze i związane z nimi funkcje (+ - * /). Wykonanie prostych obliczeń typu: ; Wykonanie prostych obliczeń typu: 96 / 3; 23 * 4. Dobór czcionki (rozmiar, pogrubienie, kursywa, kolor ). Wyrównanie tekstu. Zapisywanie dokumentu tekstowego w miejscu docelowym. Pisanie wyrazów zawierających znaki: ó, ś, ć, ź, ć, ą, Wstawianie ozdobnych nagłówków WordArt. Wstawianie obrazów do dokumentu tekstowego. Rozmieszczanie obrazów na stronie. Wstawianie klipartów do dokumentu tekstowego (ludzie, zwierzęta, owoce, szkoła). Formatowanie obrazu. Nakładanie kilku obrazów na siebie. Lista punktowa. Lista numerowa. Zmiana punktora. Liczba godzin /20

7 SCENARIUSZE ANIOŁY Przyjaciel z nieba, czyli scenariusz grudniowego przedstawienia o aniołach Alicja MACIEJEWSKA Impreza odbyła się w świetlicy szkolnej, która została udekorowana we wszelkiego typu postaci aniołów była wystawka figurek i książek z aniołami w tle, gazetki z kolorowankami anielskimi i wesołymi aniołami wykonanymi przez uczniów z papierowych talerzyków. Zaproszone zostały klasy I-III. Spotkanie było prowadzone przez dwóch narratorów wychowawców świetlicy, a wiersze i opowiadania czytał Andrzej Lajborek, aktor Teatru Nowego w Poznaniu. A jak Ania A jak Afryka A jak Azor, co przy mnie bryka A jak arbuz, co pestki ma A jak anioł, co przy mnie trwa. Jest na starcie i na mecie. Pierwszy w życia alfabecie. We dnie, w nocy i nad ranem, Jak w pacierzu A jak amen (Ewa Stadtmuller: A jak anioł) Narrator : Witajcie kochani! Zaczął się grudzień. Kto nie lubi tego miesiąca? Najpierw święty Mikołaj przynosi prezenty, potem wyczekiwana przerwa w nauce. Później przedświąteczna krzątanina, strojenie choinki, Wigilia. Opłatek z życzeniami dla najbliższych, wspólnie śpiewane kolędy i wieczerza, po której idzie się na pasterkę. I oczywiście prezenty pod choinkę. Narrator 2: Są to święta pełne dobrych uczuć. A najpiękniejszym symbolem dobra jest anioł. Dlatego dziś zapraszamy was do wędrówki w towarzystwie aniołów. Betlejemski anioł Roboty ma wiele: Boże Narodzenie Ogłosić z weselem. Pobudzić pasterzy Głosem prosto z nieba. Czuwać nad królami, By doszli, gdzie trzeba. Sprawić, by usnęła Mateńka szczęśliwa No i żeby Józef Czasem nie osiwiał, Gdy do niego dotrze Owa myśl natchniona, Że samego Boga Tuli w swych ramionach. (Ewa Stadtmuller: Betlejemski anioł) Narrator : Czy wiecie, że aniołowie to posłańcy Boga? Wysyłani są na ziemię z darami radości, miłości i dobra. Każdy z nich otrzymuje jakieś ważne zadanie, można by rzec misję specjalną. Narrator 2: Każdy człowiek, nawet najmniejszy, ma swojego anioła, który nad nim czuwa. To Anioł Stróż wasz osobisty ochroniarz i przewodnik. Fajny i mądry, jak starszy brat. Nie opuszcza was ani na krok. Działa bardzo dyskretnie: czasem coś podszepnie, podsunie jakiś pomysł. Gdy zdarzy się wam coś dobrego, to znak, że wasz skrzydlaty przyjaciel nie próżnuje. Narrator : Udał się Panu Bogu ten Anioł. Wszyscy na świecie zaraz go polubili. A już najbardziej dzieciaki. Chcę Ci dziękować za anioła. Tego, który codziennie chodzi ze mną do szkoły I strzeże mnie od złego. On jest naprawdę super najlepszym kolegą! Gdyby nie on, lista moich głupstw sam wiesz nie miałaby końca. Więc dzięki Ci! Dziś obronił gola! Anioł Stróż. Mój superobrońca! (Ewa Skarżyńska: Superobrońca) Narrator 2: W tajemnicy powiem wam, że czasem aniołowie wciągają do współpracy zwykłych ludzi. Ludzie uśmiechają się wtedy do siebie i mówią: z nieba mi spadłeś, jesteś aniołem albo skąd u ciebie taka anielska cierpliwość. Posłuchajcie teraz opowiadania I jak tu nie wierzyć w anioły. Nie czekajcie na mnie zadzwonił tata z dworca w Gdańsku. Sesja się przedłużyła i wracam 8 /20

8 ARKANA WARSZTATU Jak dodać komentarz audio i wideo do prezentacji PowerPoint? Korzystanie z możliwości programu Microsoft Producer for PowerPoint. Instrukcja krok po kroku. Microsoft Producer for PowerPoint 2003 oraz wersja beta dla PowerPoint 2007 jest bezpłatną aplikacją rozszerzającą możliwości popularnego programu do tworzenia prezentacji Microsoft PowerPoint. Umożliwia ona dodawanie narracji, głosu lektora, wideo (np. widok lektora), a także dodatkowych obrazów i zrzutów ekranu (tzw. screencastów) do prezentacji PowerPoint. Jeżeli ktoś chce dodać do prezentacji narrację lub instruktaż w postaci filmu, powinien wypróbować to narzędzie. Korzystając z programu Microsoft Producer, można zamienić prezentację wykonaną w MS PowerPoint w profesjonalny, multimedialny film instruktażowy, który da się opublikować jako strona internetowa. Poniższa instrukcja przygotowana jest dla Power- Point 2007 oraz Producer for PowerPoint Identycznie można stworzyć materiał multimedialny przy wykorzystaniu PowerPoint oraz Producer Rozpoczęcie pracy z programem Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy w MS Producer należy mieć już stworzoną i zapisaną prezentację. Program PowerPoint podczas pracy z MS Producer musi być uruchomiony. Należy otworzyć program MS Producer ( Start Wszystkie programy Microsoft Office Microsoft Producer for PowerPoint 2007 ). W oknie Microsoft Producer trzeba zaznaczyć opcję Start a New Blank Project i wcisnąć OK. Zacznie się tworzenie nowego projektu. Marcin PAWLIK Wybór szablonu projektu oraz jego kolorystyki W oknie Untitled Microsoft Producer for Power- Point 2007 (w dalszej części tekstu: Untitled ) z menu Tools należy wybrać opcję Presentation Templates. Trzeba odszukać i zaznaczyć wzorzec projektu o nazwie Default, a następnie przeciągnąć go myszą i upuścić nad linię czasu ( Time Line ) znajdującą się w dolnej części okna. Uwaga: Należy się upewnić, że na linii czasu na ścieżce Template pojawił się obiekt nazwany Default. Z menu Edit trzeba wybrać Presentation Scheme. W oknie Presentation Scheme można wybrać następujące ustawienia: Font (krój czcionki), BIBLIOTEKA CENTRUM INFORMACJI 4/2009

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blog w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blog w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blog w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Multimedia Chmura Sieciowisko

Multimedia Chmura Sieciowisko nr 2 luty/marzec 2012 innowacyjna szkoła innowacyjny nauczyciel innowacyjny uczeń Cena: 20 zł (w tym VAT) Metoda projektów jak może wyglądać Multimedia Chmura Sieciowisko W numerze: Dwumiesięcznik oświatowy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 7 (grudzieo)/2009 SPIS TREŚCI Książka, zeszyt, długopis

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Internet w mojej społeczności

Internet w mojej społeczności Internet w mojej społeczności Wykorzystanie technologii informatycznych w rozwoju społeczności lokalnych Marcin Mastykarz Jak wykorzystać IT w rozwoju społeczności lokalnych Bohdan Szafrański Open Source

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo