PROJEKT PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA NA LEKCJACH JZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KL. IV-VI oprac. A. Godzik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA NA LEKCJACH JZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KL. IV-VI oprac. A. Godzik"

Transkrypt

1 1 PROJEKT PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA NA LEKCJACH JZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KL. IV-VI oprac. A. Godzik I. Umowa z uczniami 1. Ocenianiu podlegaj wszystkie wymienione niej formy aktywnoci ucznia. 2. Ocenie podlegaj wiedza i umiejtnoci okrelone programem nauczania. 3. Na pocztku i na kocu roku szkolnego przeprowadzona zostanie diagnoza stanu wiedzy i umiejtnoci ucznia (np.za pomoc testu z czytania ze zrozumieniem, testu badania techniki czytania). 4. Kady sprawdzian poprzedzony jest zapowiedzi udokumentowan wpisem w dzienniku. 5. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne s obowizkowe. 6. Jeeli ucze opucił sprawdzian z przyczyn losowych, ma obowizek napisa go w cigu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 7. Ucze moe poprawi ocen niedostateczn ze sprawdzianu w cigu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac. Poprawianie odbywa si tylko jeden raz. 8. Ucze, który nie zgłosił si w uzgodnionym terminie, traci prawo do nastpnej poprawy. 9. Prace klasowe (wypracowania) i kartkówki nie podlegaj poprawie. 10. Kartkówki ( obejmujce materiał z trzech ostatnich lekcji ) nie musz by zapowiadane przez nauczyciela. 11. Sprawdzone i poprawione prace nauczyciel winien odda w cigu dwóch

2 tygodni. Wszystkie prace pisemne uczniów przechowywane s do koca roku szkolnego. 12. Nie ma moliwoci poprawiania ocen na dwa tygodnie przed klasyfikacj. 13. Jeeli ucze opucił 50% lekcji i brak jest podstaw do wystawienia oceny ucze nie jest klasyfikowany. 14. Ucze ma prawo trzykrotnie w cigu semestru zgłosi nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych, dyktand, sprawdzianów, kartkówek i zadanych wypracowa domowych). 15. Ucze ma prawo trzykrotnie w cigu semestru zgłosi brak zadania domowego ( nie dotyczy zadanych prac pisemnych ). 16. Omówienie kadej lektury koczy si zadaniem wypracowania domowego. 17. Na napisanie dłuszego wypracowania ma ucze tydzie czasu. 18. Ucze ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowizkowe zlecone przez nauczyciela. 19. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowizkowe i podlega ocenie. 20. Ustalona przez nauczyciela kocoworoczna ocena niedostateczna moe by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 21. Ocena ródroczna i kocoworoczna ustalana jest na podstawie ocen biecych. 22. Oceny biece wyraone s w stopniach (1-6). 23. Dodatkowo jako pomoc w ocenianiu biecym prowadzona jest rubryka plusów i minusów, które ucze moe otrzyma: a) plusy - za aktywno na lekcji, dodatkowe zadania; 2

3 b) minusy - za brak zadania domowego (poza wypracowaniem, za którego brak otrzymuje ocen niedostateczn). Za pi plusów ucze otrzymuje ocen bardzo dobr, a za cztery minusy - niedostateczn. 24. Nauczyciel przekazuje informacj o ocenie: a) uczniowi- jako komentarz do kadej oceny, wyjanienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy; ustnie za wypowied ustn oraz pisemnie - za form wypracowania; b) rodzicom na ich prob, jako informacj o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnociach, zachowaniu w czasie spotka z rodzicami (zbiorowych i indywidualnych). II. Kryteria oceniania 1. Aktywno na lekcjach. 2. Rozwizywanie problemów. 3. Posługiwanie si jzykiem przedmiotu. 4. Przygotowanie do lekcji. 5. Praca domowa. 6. Praca w grupie. 7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 8. Praca projektowa. 9. Aktywno dodatkowa (konkursy, warsztaty). 10.Wykorzystywanie informacji z rónych ródeł. III. Narzdzia oceniania 1. Formy ustne: - odpowiedzi - opowiadanie odtwórcze i twórcze - analiza przekazów medialnych 3

4 - udział w dyskusji - prezentacja - recytacja - inscenizacja - drama - czytanie tekstów 2. Formy pisemne: - prace klasowe (wypracowania), sprawdziany (literackie, gramatyczne), dyktanda, testy, kartkówki - zadania domowe w formie wicze - wypracowania (opowiadanie, streszczenie, sprawozdanie, list, pisma uytkowe, np. zaproszenie, yczenia, ogłoszenie, przepis, telegram, reklama) - wiczenia wykonane na lekcji - referaty, gazetki - prowadzenie zeszytu 3. Formy praktyczne: - realizacja projektów (np. albumu, komiksu, reklamy, gazetki, audycji radiowej, sztuki ) - pomoce dydaktyczne - portfolio IV. Kryteria oceniania wypracowa - zgodno treci pracy z tematem - sposób rozwinicia tematu - dobór materiału - respektowanie zasad kompozycyjnych 4

5 5 - zastosowanie właciwej formy wypowiedzi - estetyka pracy - bogactwo słownictwa - poprawno jzykowa - poprawno ortograficzna -poprawno interpunkcyjna V. Ocenianie sprawdzianów ortograficznych: - 0 bł.- celujcy - 1 bł. bardzo dobry - 2 bł. - dobry - 3 bł. - dostateczny - 4 bł. dopuszczajcy - 5bł. - niedostateczny VI. Ocenianie testów i sprawdzianów gramatyczno-literackich: celujcy % bardzo dobry 95-86% dobry 85-76% dostateczny % dopuszczajcy % niedostateczny poniej 30% VII. Sposoby osigania celów metody aktywizujce proces uczenia si, m.in.: - przekład intersemiotyczny - gry dydaktyczne - drama

6 6 - projekt - grupy eksperckie - debata - sd literacki - burza mózgów - wykorzystanie multimediów VIII. Sposób wystawienia oceny ródrocznej / kocoworocznej Ocena ródroczna lub kocoworoczna z jzyka polskiego wystawiana bdzie (mniej wicej) jako rednia z wymienionych kryteriów i narzdzi oceniania (pkt. II-III). IX. Ewaluacja systemu Przedmiotowy system oceniania z jzyka polskiego winien by ustawicznie monitorowany przez nauczyciela, uczniów i rodziców. Pod koniec roku szkolnego odbdzie si dyskusja z rodzicami i uczniami na temat wdraanego projektu. Wyniki analizy posłu do wprowadzenia ewentualnych zmian, uzupełnie, które na bieco bd podawane do wiadomoci wszystkim zainteresowanym. KRYTERIA OCENIANIA OSIGNI UCZNIÓWZ HISTORII I SPOŁECZE STWA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Aleksandra Przewrocka-Petryków POZIOM WYMAGA WYKRACZAJCYCH POZA PROGRAM NAUCZANIA (ocena celujca)

7 7 ucze posiada kompetencje okrelone w poziomach wymaga koniecznych, podstawowych, dopełniajcych i rozszerzajcych, posiada umiejtnoci wykraczajce poza okrelone w w/w poziomach, rozwija własne zainteresowania historyczne (udział w kółku zainteresowa, praca metod portfolio, itp.) osiga sukcesy w konkursach historycznych, potrafi wykorzystywa nabyt wiedz na lekcjach innych przedmiotów, w ciekach przedmiotowych. POZIOM WYMAGA DOPEŁNIAJCYCH (ocena bardzo dobra) ucze posiada kompetencje okrelone w poziomach wymaga koniecznych, podstawowych i dopełniajcych ucze wykazuje si wiedz okrelon wymaganiami programowymi (pamita daty faktów, wydarze, zjawisk i je same, postacie, pamita i rozumie pojcia, zalenoci midzy dziejami Polski a powszechnymi) umie formułowa i przedstawia własne opinie, sdy samodzielnie umiejscawia zjawiska i procesy historyczne w czasie i przestrzeni umie operowa pojciami, porzdkowa fakty chronologicznie i problemowo dostrzega cigło i zmienno w rónych formach ycia społecznego (pastwo, przemiany w gospodarce, strukturze społecznej, religii, obyczajach, sztuce) podejmuje i wykonuje zadania o charakterze dobrowolnym, aktywnie uczestniczy w pracy na lekcji, zawsze jest do niej przygotowany POZIOM WYMAGA ROZSZERZAJCYCH (ocena dobra) ucze posiada kompetencje okrelone w poziomach wymaga koniecznych i podstawowych, rozumie znaczenie faktów, rol postaci, zwizki i zalenoci midzy wydarzeniami, faktami, dostrzega dynamik zmian w przeszłoci, umie samodzielnie pracowa z map (np. porównywa wydarzenia, okreli ich zasig, istot) oraz konstruowa wnioski i oceny, umie analizowa treci podrcznika i na tej podstawie konstruowa własne wnioski, oceny, sdy o faktach, ludziach, wydarzeniach, umie pod kierunkiem nauczyciela dokona selekcji informacji z rónych ródeł wiedzy historycznej, np. tekstu ródłowego, ilustracji, obrazu, filmu historycznego, umie samodzielnie zredagowa notatk wybierajc i porzdkujc informacj z rónych ródeł, POZIOM WYMAGA PODSTAWOWYCH (ocena dostateczna)

8 8 ucze posiada kompetencje okrelone w poziomie wymaga koniecznych, stosuje wydarzenia w czasie (pamita daty) i w przestrzeni (wykorzystuje map), rozumie proste zwizki przyczynowo-skutkowe, najchtniej treci historyczne wykorzystuje w zalenoci od własnych zainteresowa i potrzeb. umie wykorzysta podstawowe ródła wiedzy o przeszłoci, wyciga proste wnioski, zdaje sobie spraw z wpływu przeszłoci na teraniejszo, umie przeprowadzi selekcj informacji w podrczniku, przedstawi rekonstrukcj wydarze, faktów w postaci planu, opisu (ustnie lub pisemnie), umie pod kierunkiem nauczyciela zredagowa notatk (opisow, graficzn), rozrónia podstawowe typy ródeł informacji historycznej, POZIOM WYMAGA KONIECZNYCH (ocena dopuszczajca) ucze pamita najwaniejsze postacie, pojcia, elementarne fakty historyczne i datuje je z dokładnoci do jednego stulecia, umie przedstawi i rozumie przyczyny najwaniejszych wydarze, porzdkuje fakty w układzie chronologicznym, umie opisa ilustracj, model, zabytek, umie odszuka na mapie miejsca najwaniejszych wydarze, posiada widoczne braki w opanowaniu materiału, ma trudnoci w rozwizaniu problemów, jest bierny, ale swoj postawa stwarza szans na uzupełnienie braków, podejmuj próby współpracy przy zadaniach grupowych, odpowiadaj na proste pytania o przeszło korzystajc z nieskomplikowanych ródeł informacji. WYMAGANIA EDUKACYJNE W STOSUNKU DO UCZNIA U KTÓREGO STWIERDZONO SPECYFICZNE TRUDNOCI W UCZENIU SI LUB DEFICYTY ROZWOJOWE wobec uczniów z dysleksj rozwojow, czyli dysleksj, dysgrafi i dysortografi stosuje si zalecenia poradni zawarte w orzeczeniu, uczniowie z dysleksja, dysgrafi w czasie prac pisemnych otrzymuj wicej czasu na jej wykonanie lub wykonuj mniejsz ilo zada w okrelonym czasie, prace pisemne uczniów z wymienionymi dysfunkcjami oceniane s tylko pod ktem merytorycznym, przy stwierdzonej dysgrafii wiksz uwag maj oceny z odpowiedzi ustnych,

9 9 przy zaburzeniach lateralizacji ucze nie odpowiada przy mapie, ucze z dysfunkcjami moe otrzyma dodatkow pomoc od nauczyciela (wskazówki) w czasie prac pisemnych (zadania, polecenia s głono czytane przez nauczyciela, który moe udzieli dodatkowych objanie), jak i przy odpowiedziach ustnych, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIGNI UCZNIÓW: odpowiedzi ustne, powtórzenia, sprawdziany pisemne, obserwacja rozwoju umiejtnoci (ewaluacja). OCENA PRAC PISEMNYCH kada praca pisemna oceniana bdzie według podanych wczeniej na lekcji kryteriom (rónym w zalenoci od charakteru pracy); ocenie poddane bdzie midzy innymi: zawarto merytoryczna, poprawno jzykowa, ortograficzna, interpunkcyjna, estetyka wykonania; w ocenie prac pisemnych ustala si procentowy wskanik przeliczenia punktacji pracy na dan ocen: - poniej 30% - ocena niedostateczna, % - ocena dopuszczajca, % - ocena dostateczna, % ocena dobra, % ocena bardzo dobra % - ocena celujca ZASADY POPRAWIANIA OCEN CZSTKOWYCH: mona poprawia oceny ze sprawdzianów pisemnych (w terminie dwóch tygodni od podania do wiadomoci oceny), kartkówki, które zostały zapowiedziane nie podlegaj poprawie, natomiast niezapowiedziane mona poprawi w terminie jednego tygodnia, oceny z biecych prac domowych poprawiane s kolejnym zadaniem domowym oceny z odpowiedzi ustnej poprawiane s kolejn odpowiedzi ustn

10 10 oceny z prac długoterminowych w terminie jednego tygodnia (chyba, e praca została cignita z Internetu w takim przypadku nieodwołalnie wpisana jest do dziennika ocena niedostateczna) UWAGA! Zadania domowe odrabiane maj by przez ucznia samodzielnie pismem odrcznym!!! ZASADY SPRAWDZANIA OSIGNI UCZNIÓW NIEOBECNYCH W SZKOLE PRZED DŁUSZY OKRES CZASU sprawdzian pisemny z zadanej partii materiału w terminie nie krótszym ni 3 tygodnie. OCENY CZSTKOWE: oceny ze sprawdzianów pisemnych po zapoznaniu si i powtórzeniu wikszej partii materiału oceny z odpowiedzi, krótkie formy pisemne ( kartkówki ), wejciówki (klasy VI bd pisały na pocztku lekcji wejciówki z poprzedniej lekcji rozliczane one bd po piciu napisanych przez ucznia wejciówkach pi plusów bardzo dobry, cztery plusy i minus ocena dobra, trzy plusy i dwa minusy ocena dostateczna, dwa plusy i trzy minusy ocena dopuszczajca, jeden plus i cztery minusy oraz pi minusów ocena niedostateczna) oceny z prac z tekstem ródłowym/podrcznikiem oceny za aktywn prac na lekcji (indywidualn i grupow) oceny z prac domowych oceny z powtórze (wiczenia z cyklu To ju znamy, powtarzamy (kl. IV i V) i Sprawdzamy nasze wiadomoci (klasy VI)

11 Š ˆ B E µ l ji L NM LK ² åä ã ßá âý Û Ý ßÞ õ èóò èçô ç êí./ )# & Þ ÏÚÔ Œ Š R Q P 0 3 (, + * ü ÿ þý ú è ëç H dc ç n x wv xv à ÂÀ ÁÀ ± ³ ¼»¾ ½¼» µ ³² ü  Á À S R QP $ - + $ )(),+ * $# ÐÏ ÎÍ Þ ÝÜ ÛÚ º ² r po 5 ~ Š zy J LFK DI EH Œ Š k j hg + Ô É Ô / /, ml ml < IML KJ GHIF ÿ E 39 = PO 11 Klasa IV «ª «žÿ Š Œ" Ž Œ d h fg d e c_ b ` a _ \]^ BJ EDI HBG F?G ED D = B?"C <= ¼½-¾» º ¹ ±¹³ µ ±²³ œ š nw u p sv lt srq nopm k lm Z-[ M WXY VTS PRQ TUS PNO "ƒ ~ { } xyz Ï ÌÉÍ ËÆ ÍÊÎ É ÅÆÄ ÈÇ Ê Ç ÈËÇ Ã ÁÀ àù àù ÚÛÜ ØÙ Õ Ö ÔÐ Ñ Ò Ð Ó "! ïï éì öïç ó ë ð ïñ ïðî ëéì éê æ çè *+-, ( )% ' &% $# 9:"; ßÑÐ Ý Ö ÛÕÜ ÙÚØ ÏÐ ÕÑ Ô Ö Ò Ó Ñ ÎÏÐ ˆŽ Ž Œƒ ˆ ƒ S \ Z P WUP[ N Z X Y WSP UV SPT MNO / / / -*. '() û ü ø ù ìðñ ò ï å èî àæí ì äæã ë èàé êå á äåã æ àâ žÿ œ š ejk l i hgfb e b`_ b`] ^]a ^`_ ^] JLK <C I? :A G E C CF H B BCD <=> 9:; ôõó ô ö óõùú ø «ª L noy wv uts pqr mno ¹º ± ± { z {~} z ü ý ÿþ ûüý Ë ÊÌÍ ÇÈÉ ÄÅÆ &%! $#" ÿ ÿ þÿ Ì ÃÀ ÃË É ÇÃÈ ¾ ÊÀ ÅÆ Â ÃÀ Ä ½¾ œ œ Ÿ œ š ž œš š bza _ ` \[ ^] XYZ VW TQ U NO $ ) ( &'% "! Ð Ï Ø Ó Ù Ö Ñ ÔÕ ÕÏ Ð Ò Ñ ÒÓ «ª j h i gfe dc / ßà åàüæ ãåü äßà ãþ âã ßà á» ¼ ¹ ² ² ³± µ ³² ²± vo no xr w p v t u q rs mn lk ýü ùúû ö ø õô ì îïí ñð óò ê êë è é ç ê ˆ } ƒ ~ { }~ <C > : <BA <= > : 8; MED MI F G ED Ž Ž Œ ÞØ ãø Öáã á âþøý àá ÞØ ß Ù Ú Û ÝÜ Ø ÕÖ»ÇÆ Ä ÁŠà » Á À½ ½¹ ¼ ¾ º» ¹ Š ˆ Š Ž ˆ i ja fb e c d b _`a * ( ) & '( % & "#$! ëëóò åëð ñç æ ïäî é ëìê í ìè ç çè å æ ä ç ÑÒÔ ÑÒÔ Ô ÉÓÈ ÉÏÒ ÑÌ Ë ÏÐ ÍÎ Ë Ì Í ÉÊÈ š Ÿ šÿ ž š œ oqtx y v w n uq t pq mr sr n o 6 7 ª «ª«ª«ƒ ~ } } z { ² ± ³ µ ± ;ED : C D A<B =>? : ; 9 < 8 OTL Q RP OS KJ ON V ] ^ U V\[ X Y Z VWU bdc fde b\z[ c\ [Zdc b\[ a` ] [_ ^\ YZ[ NEA EA G M L F IJK G H EA D F B C A 1 0( '"/.! ( -,+ )%"* '( %" & # $ "! þú ü û ý üû ø ö ùú ô õ tp qh psr ph n oh onm klhi j ihg TU SV W X Q RS 45 ; < 8 9: } ƒ x x }~z w v { zyx wvu

12 Ôà ßÙ ÓÞ Ù Ö ¼½ ˆ å äð ï ï îíè ËÊ ÅÀ ÅÄà ÂÁÀ Ú Ù ãþ Þ ÜÝ n lk W V U ÿ Ž Œ ƒ ÍÌ Ì ÉÆ ÀÆ ÈÇ û ÿ ü Œ G F E šœ gfe dc œ š «ª < 0 ² Á kp kj Ñ ÅÏ Ê ÅÄ Ã Ã ~ } yx?>= RQ J HOI! / +-, (' WV V ƒ gh Ø Ö y ˆ "! èç å áà q rm qm ) %& ) ûô ø ùô C : 5;8? < >=8 98 ÍÌ Ë HGF E ; 435 < =8 ; 5 : % " à ß Ö Õ / & ðèâ ä è Q W P úùø õ ÂÁ É 12 ÜÙÝ Û Ø ÙÚ ÔÕ ÒÓ ¾ º ³ ±» ¹º µ² ³ ±² ê í ê ëì åéè åæç âãä á Ð Ñ Ï Ì ÎÏÉ Í ÈÄÉ Æ Ç ôõö ùòø ú û óòñ äå á ØÙ Ûâ ßà Ú Û Ù ØÖ Ô Õ Ó ÐÑÒ jds f qr o p m ne jf i g h f cde b \`Sa ^ U_` [[Z \U] [Z Z S XU:Y RST ìíœî ëæè ê ç è æ é y {x x~ u}t w z { y w x uvt Š ˆ šœ «ž Ÿª : žÿ ¼¾½ ³ µ» ¹ º µ ³ ²± ÎÍ:Ï Ê Ë Ä Å Â ÃÁ À }w ~w y { vu~ }wv x y vz { w tuv ú û ý þ ü ùúû Ž Ž Š ˆ ŠŠŽ ˆ Ž Œˆ Š ˆ ƒ žÿ š Ÿ ž œ š ')( #&% " #$! ƒ E ; - : /,2.-,+ * À µ²¾ ¼½» ¹ƒº µ ³ ²³ ± CED B ÊÐ Î Å ÇÍ Ì Ã ÊËà ÈÉ Æ Ç U J S LTI N LMO P H LMK JI HG F Õ ØÙ Ö Ô Ò Ó c Y ab `[Z [_ ^] X Y \[Z ßê Þê èé æ ç ß ä å âãý à áþ ß ÝÞ ÜÛ Ú res m n k l id g o gqp jih gf ed ô öí ø îðñ óò õ ï í ë ì w w {x y z { x ~} y vwx e g d f ad `e dcb a` ^Z ] _ [ \ Z WXY Š Ž Š Ž Š ŒŽ Œ ˆŠ m2u itl s op po nm j i kl # " ž Ÿ2 œ š - - ) )/ ( *+$, )' %& %$ : ; R TU TP2V S N OQ OPN JKI E ML DE?> 8 = # $ " "! " þÿ H GINM L J K B B A H I E H F G FE C D A 0(1 -., +* ( ) & '& QN^ ]Y V\ V\ [Z Y V V S X UVW RS T Q O P ª ª«Ž Š Œ œ š ž š Ÿ Ÿ A B8 >= <; 78:9 123 üþý P OIN H:Q L GJK M GHF GJI DEC '& % "$!"# / * -., 0 + )( K LEM KJ J C HEI BCD ú û ü ó ö ùø ò ñ ó ôõ:ö ïœð O[Z \ XY P VW U N RT Q RPS ON ý þ ÿ þý hfa i] e ` a_b ^] vru w tq l s kr o qp no l m { z} ƒ 0)1. ' " # $% * +) & =7> <? 7;: < Ý ÞÖß ÝÜ Ü Ô ÙÖÛÚ ÓÔÕ µ ² ³ ± «ª ð áê ì ïîí é ãë ëáûì ê ê æ á ãäâ» ½»¼ ¹ º º ûüó ú ö ö õô ñ òó  ÈÉ ÆÀ Ç É Ê Á  ÅÁÄ Ã ÀÁ¾ ÿ ÿ þ þý Î Ï ÒÐÑ Ð Í ÛÙ ØÜÞ àáß ÝØÙ ÛÜ ØÙ2Ú ÒÓÔ «ª êæï å â êæï íî êæìë å â éä åæç ãäâ ± ³ ±² û õ ü 2ý ö ô õ ó òñ ½ º»¼ µ ¾ À ¼¹ 2¹ µ ÅÆ ÆÇ È Ã Ä Ñ ËÐ ÏÎ Ð ÍÎÏ ÊËÌ

13 ib h ` g $ &% ý ý ù ü ø É É Å Ð ÍÈ (! œ {z /. ÓÒÑ ² º ~ ãâ æå _` lk Å ÆÀ ÄÅ À c b * 43 Ø Ó ÑÐ ÏÎ ÍÌ ² ± r vkj sr on qp y } ~ G D HK Š Œ ˆ Ž Ž Ž pu sr k j #,& )! *) "! å èç ã LK KJ ò ï ìëê ƒ PO PQ W V ÿþ û þý üû DC : 9 8 è ç æ OJ ML N ' % ñð ïî àÁ À ÓÑ Ñ ÐÏÎ Ø Õ ÖÕ ÔÓ Ì Ë Ê µ ³ ² «x wu vu ts l k j X ZY ÞÝ Â¹ ÁÀ Š } ~ y 13 fb d e b c` a` _ - + * (, * $ ) '! )( '! " #! ÿþ ý ù ü ú û ù ö ø Î Ï Í Í Ì ÍÄ ËÊ É Å È Æ Ç Å Â ÃÄ N Ÿ œ Ÿ š ž š yt x w v u v t r s p q n o jkml < 6=8 0> 8 ;2: 5 9 / / ÞØ Ù Ý Ú ÜÛ Ù Ö ÚÓ Ø Ù Ñ ÒÔ Ö ÒÑ Õ ÒÔ «ª N FHG CDE A B í ì åß êë é änè â ã á àß çæß ã åä â ã á àß ½NÁ Àº º ¾½ ¼» º ¹ µ ³ ƒ ~ } Œ Ž Œ Š ˆ ó ônõ ò ï ð î ñ ßÒ Ø ÐØÕ Ü ÝÞ Ö ÛÚÙ Ò Ø ÖÒ Õ Ñ Ó Ô Ò ÏÐÑ ¹ µ µ ± ² ³ ž Ÿ œ œ š ˆ } ƒ} ~ ƒ ƒ ~ { } V O OU Q STO QRP LM NO IIKJ îðï ìí ëì çêë é çæ á çá çhè àä àá ãâ Â Ä ÄÇ Æ ½ ÄÅ»  Ã Á À ¾ ¼½»¾ ª«Š ŽŒ Š ]\ Z[ XYWZ þ þ ÿ ò û ý ý úû ñôü ñù øô ö öô óôõ ñò c_e cd a b b ^_ ÉÉHÎ ËÌÍ ÈÉÊ mn op hij g f sz t vwu xy x s sr q Ê Ë Ç ÈÉ ¼½ ÁÂÀ à ¾ ½ º»¼ ª Ÿ gi gb f h ed _`a 12./- 0 +, * '() ÖØÜÛ Ú Í Ù Ô Í ÑÙ ØÎ Ö Ô Õ Í Î Ò Ó «¹ µ ³ ² «x uk q w q ur lpq t j lm kj B > 9?8 < :; =9< 98 ~ } ~ ƒ { ~} zy R Q P Q ODE MN DE L IJ HG E DECF Š Žˆ Š Ž Š \] ^ VXY [Z U W U S T "& $%!"# œ š š ž Š Ž Œ ˆ Š oq ov h ot oq oj n p ml ghi C ; =AI G HA F A :A ED A < = ; 89: +! &( &! % ' $# åé åæä áâ ÝÞàß œ œ œ š š š œ ž Ÿ œ š z x~ } } { xywz KUT RS MN /-0 ðüñ í î ª²± «ª ª ª«ef dc ` a ] _X \ by ^ [X\ XY Z ö úùø õöô ó G>F BH E => : ;8 < 567 $ "#! ÿ þý ÿ þ ÿ üýþ ì í ëéæ éæ ê ãäå ½ ¹¾ ½ º»¼ ¹ ³ µ P Q R IJK *43 (.-1 )+ 2 / 0 '+ ' ',.- - & ( *+ ' ) õø ùú û õö öð ò óô ÌÊ²Í ÊËÉ Ã Å ÆÇÈ Ä Å Á ÒÓ²Ô Ø Õ Ö ÒÓ²Ô Úàß âá ÜÝÞ ÛÚÙ Ñ Ò ÏÍÐ ÍÊ Î ÇÈÉ ± ª«ž œ š Ž q r omp mj n ghi ^_] [ \ WX TVU S ß Ü áà Ý â ÛÜ ÙÚ Æ Á ¼ Ã¹Ä ÁÅ ¹º ¼½» ¹ ¾ Ÿ Œ ˆ ƒ z { f da e ca ` ab

14 äå ' %$ ö öÿ ø ûö ùø ú ÛÚ ÜÔ Ô Ó Ò ¼» º ¹ t s z â Å ÉÈ Ç ÆÅ «ª ž ed c p y wv V U T ƒ i ½¼»º ¹ ±,+ 9 = < ; à ÂÁ À ƒ } {z L NJ &% $# " E ß Œ òñð ú d] f` \[ed D J 01 * ) ( ' z yx w ã ß T å îí ì ü ùú ø & (" š ; :9 8 Ê ¾À îò ÇÆ Ä Â Õ ÐÏ ÎÑ èäê èé æ ç ç ãä #! "! ó ô í ð ñ ò îð ñ ïí ì íîë 021 '/.-, )*+( & '( ý ü ý þ õö Ø ÞÜÛ Þ à ß Þ ÝÞ Ø Ù ÕÒ ÕÒ Ö ÏÐÑ Ã Äà à À¹ Á  ½ ¾ œ š Ž xz { q xzr xs w y vu pqr H GF EDC => 9:<; ð2ñ íäîï ëì ê äéê ä âçæ âè å áâã ËÍ Ç Î ÆÅ É ÊËÌ Ÿž ~ Šƒ Œ ˆ~ ƒ ~} O JML N JKI µ ³² ± Y W2X TUV R S QP ^ \a _ ` b [\] Z o ih n l m j fg ieh k œ ž š } ~} po} z { x yp uq t r s q nop W` ^W_ [V \Z[ ] SZY SR WT X QRS D C > 7> E > <=; > 9 : ú üúø úûù ö ø òóõô ª «Ÿ Ž Œ ˆˆŠ j lkg m d bh fg e bcad NÖ K L JM P IJH GF þÿý º³ ²³ µ ± Ç È É Å Æ Ã Ä Â À¾Á "#! '( ) % $%& /0, ±ª ² «ª y u x tp tpo w uv tp s u q r p mno C= :B :9BA >;? 89:! ÒÓÐÑ Î ÏÐ ÊËÍÌ ¾» µ ¹½ ³ ¼ ¹º» µ ³ z ~ T7U KL GM SJ Q R O P KL GM J IH GF , / 0.-, )*+ ( # '% ÛÜ Ý Ø ÚÙÔ ÖÕÔ Î7Ï ÅËÊ ÉÍÌ ÇÈÉ ÆÅÄ Ž Š Ž Œ ˆ Š ˆ ãßå ãä á â â Þßà a de b `Yc a]` \][ Y^ Y_ X YZ WV îï ê ë íìç éèç æ 7 œ Ÿž Ÿ š œ l hk ji gh f ö ø ù õ ð ôòó þÿ ÿ û üý j cid h cg c] c]\ ba ^ _\` ] Z[\ M > KLB I J FGH C E A =>? * 2*34 &. /,*- *'+ $%& u ~sw q t xo { } uvn t pq rs q o lmkn Û ÕÖ ÚÙØ àáýâ Ô ÜÝÞ ÐÑÓÒ PPU XWV SY PQ RS N O < 9:6; 8 567!"# Ž Œ Œ Š ˆ ƒ éåë éê ç è è äåæ ñ ñ ò õôó öò ïð ùúþÿ û üý, %+& * %) % '& % $# "! ÿ ÿ þ ÿ ÿ üýþ ì éêë ÛÝ ç è æå â Üãä áý à âüã Þ ß Ý ÚÛÜ ¹± º ³ µ ± ² ª«Ÿ ž Ÿž žÿ œ 6 > =91 <=/ /-0 õ û í öú ô øù õ ö óô ð ñ í îï É ½ ÈÇ Å Â Ã À¾ Á ¼» ½¾ O PRQ LA N I?M JKL FG E BDC ÕØ Ù ÖÎÌ ÒÓ ËÔ Ì ËÍ ËÎ ËÌÍ

15 a` _\ ^] [\ Z {z y x «ª ~ zy xw ˆ +. ÿ þÿý Ñ ÐÊË Á ÌÍ Ä Ê Ë NV IJ UT KJ IH Œ ]f a e a jk t q jlk m ¼ º ¹» µ ³ Š ˆ ƒ ˆ lk j i õ òî òñ ïðî g,+ *) ( ï î í PI 0 +,.* YX W WV ß š þý òô ñ ìë ì Ò ÔÎ Ó Ò ÓÎ ± Ž ÏÎ ¹ ¹ µ z{ ³² 15 XYW T U UV S bc kl eh jfhi efgd žÿš œ š x x wv} }w ~ } uvw $ " " $#! " èìí êëå à èâé ã ä áå çæ â ßàá suvt qr mnpo Ž Š Œ Š ƒ /01, * + ()' ) - &% ò ô üû øù óú öôõ ò î ï ñð óô ¾ ½» ± º ¼ µ µ ¹ ³ ± ² x y ˆ Š { } ˆ ƒ FGE C D 9B ;=B = <; 89: ÿ ÿ ÿ ÄÏ ÄÏÎ Å ÈÉ Æ Ç ÃÄÅ Â Á ÁÀ PQX LJW Ž Þß Ö Ò Ý ÚÜÝÖ Û Ø Ù Ö Ô Õ ÖÒ ÓÒ OPQ M N LJ äåçæ â áà ã ^Z d ] d ^ `] ^Z b \c` a ^_`] [ \] Y Z ž œ š š rso nop ihj hg ª «Ÿ ² ± µº µ¹ ÁÂÀ ¾½ ÊËÄ Ì ÅÉÈ Æ ÅÄ Ç Ã Ø Ó ÍÎ Î Ï Ö ÍÎ ÐÑÏ ÓÔÒ Õ Þ ÝÜ Ù ÚÛ Žˆ Œ Š ƒ ni ngu o h t s so q rs np ni m o fgh Z R TX` ^ ] X QX _ X \[ YZ VWU X S T R OPQ L KM N K EJ HI F G DBE B? C <=> ó ô ëìí èèêé š œ }~ v { xyz wv cde ab ûüý þÿ ú ùø ö %'&! " $# / 9: ; RUQ S T R K OI HGQP OIH J K HL NM I FGH * 3 2, /, )*+ ùð ð ø óóö ôíõ óò ò ë ðí ñ êëì «ª ž Ÿ \[V ] ` \] _^ Z[ 7D E A >? < = ; 897: $(' & #$% "! þ ÿû þ ý úû ýü þ ³µ ± ²» ½»¼ ¹ º º ÈÃÉ Ê Ç ÆÅ ÃÀ Â Ä ÀÁ ¾ ÓÔ ÖÐÕ ÑµÒ Ï Ð Î Ì Í Ë ÝÝÜ Þ Ù ÛÜ Ú Ø æ âãá åä ç å éè àá êæ æâ å é æâ èç å ã ä â ßàá È É ÁÀÊÉ ÈÂÁ Ã Ä ÁÅ ÇÆ Â ÀÁ œ ž ž Ÿ œ Š Œ Š ˆ ƒ n l im f ikj k ij ef hg abdc ù ûüú ú ðì ð ë ö ø ðõ ðñ íòó ïë íî ÌÍÎ Õ Ö ÌÑ Ð Ë ÌÍË ª«Ž w(x u v t srq po ÿ ÿ ~z ~ } } yz Þ ÜÝÚ Û ÚÙ Ø µ º½¾ ¼ º» µ

16 HG DC B?>?> ü û Þ Ý ÛÚ ÃĹº ¼» º àß à >> > <; = xy š «ª ¼» º œ š Þã äâü ÛÚ ÊÉ ª jk ý øø óû {z '" $"#!" $# &% / * /0(, ) * ( + J >ML K I G? A = : FGH E>B D? B :C 9: $! " #! 1& 2.3 / 0 -. %( *+,( ')( '&% ÿ û þý øùú ÙÔ ÓØ ÕÖ Ô Ñ ÏÐ ÓÒ Ó ÍÎÏ æç Û äåû áâ ß à Ý Þ Ü íîï ðñhò ì ëê éè øù úùõ øù úõ üû öõ ôó ÿÿ þÿ 16 CGS RQ OH C P OK L NOM QP D M EK EIJ EF TU WV X-Y Ü ÝÔ ÙÕ Ø Ö Õ ÒÓÔ è é àæà çå äå áæç ãß áâ ó õö ô ò ï ðñòê î ë ì ê í Å ¾ à ÀÀÃÄ ÁºÂ À ½ºh¾ ¹ ËÈÇhÌ ÈÇ Æ Ç ½ ÆÅ Á  ½À ½º-¾ ¹ Ð]Ñ ÍÎ È Ï ËÌ ÉÊ Ç È Ÿ š š Ÿ Ÿ šhž µ ²³ ± «M )*+-, ( '& $# %! "! 9 : /01. ; <=; hi gcf bde_ d bc ^_ a` []\ Z u-v pst s o pqrj n k l j m x~ } z { { wx ƒ Ž ˆŒ Šˆ žÿœ - ±µ ± ² ³ ± [\ T W X VY YZT U V T RS NOQP bcd efhg a `_ ^] njp no l m m ij wx y tvu tsr q hƒ } ~ Œh Š ˆ h Ž

17 17 Klasa V Temat lekcji Ocena dopuszczajca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ucze zna i potrafi opowiedzie Ucze rozumie znaczenie legend w legendy polskie legend o Lechu, Czechu i Rusie i o Piacie Kołodzieju i Popielu. poznawaniu historii. zajcia mnichów, zakon, reguła, ubóstwo zamek redniowieczny i jego mieszkacy krucjaty, Ziemia wita, konsekwencje krucjat $ %!!!+!, &%! "! ' -.!" # ' ( )& ' * % ", %% Ucze rozpoznaje mnichów po stroju, rozumie znaczenie klasztorów w redniowieczu. Ucze rozumie znaczenie kodeksu rycerskiego. Ucze dokonuje samodzielnej oceny wypraw krzyowych. miasto redniowieczne! "#$ cechy stylów romaskiego "!, " % %, %, ",! Ucze porównuje ycie redniowiecznych mnichów, rycerzy i mieszczan. Ucze wymienia zabytki sztuki redniowiecznej, które znajduj si w najbliszej dla ucznia

18 18 i gotyckiego porównanie! okolicy. % warunki ycia wsi redniowiecznej %" "!"",! %" %%" "! " " %"! " Ucze porównuje ycie redniowiecznych mnichów, rycerzy, chłopów i mieszczan. & ' powstanie renesansu, Leonardo da Vinci /!0 12 %" +" % " " 3 "%, "" 453 Ucze rozpoznaje najwaniejsze dzieła renesansu niepokazane w podrczniku. ( )* + Krzysztof Kolumb, Nowy wiat, Indianie!" 6 6! +!"4 2, " & % 6!2 +!!"17 Ucze samodzielnie dokonuje oceny odkry geograficznych.,-.# przyczyny reformacji, podział Europy Zachodniej, wojny!" ,, Ucze wie, kim byli jezuici.,, / 0 dwór Jagiellonów!"' 8'+,!#8. 6% 2 "9 )" *,!%, Ucze wie, kim był Staczyk i rozpoznaje jego wizerunek na obrazie Matejki.

19 19 " " 5,, 1# 2/ 0# 3 Mikołaj Kopernik Ucze wie, gdzie urodził si Mikołaj Kopernik. &, 2 "6 % 2 "6 2 "6! % "6!" :1; " Ucze potrafi wyjani, czy Mikołaj Kopernik był Polakiem i dlaczego., * 3 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne, "45 6 obowizki szlachcica wobec pastwa %,,!! "% "! " %!",%!",! " <! % ",!"' / + unia lubelska! 9!"#! 9 "" ,% Ucze pokazuje na mapie ziemie dołczone do Korony, rozumie nazw Rzeczpospolita Obojga Narodów i wyjania jej znaczenie, wie, czym była konfederacja warszawska.,! "46 % " Ucze porównuje władz

20 20 // elekcja, pole elekcyjne, koronacja, sejm, rzd, prezydent %,% " 4# % 789# : folwark, paszczyzna, spichlerz, spław Wisł do Gdaska oraz lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne,& 4 % ;;/ "% potop szwedzki!".6,( 3 # Jan III Sobieski! 3 5 % % "%!" "!& " %!!"8 ( = % " )2 <! *!> =% " 3!"" "% " " & )%/* %!, 9 & ) *! ( (%!& )0 0%*!! 3 3 współczesn z dawn, porównuje wybory współczesne z woln elekcj.!". ' Ucze zna rodowód Zygmunta III Wazy, rozumie znaczenie obrony Czstochowy, rozumie tre drugiej zwrotki Mazurka Dbrowskiego. Ucze samodzielnie dokonuje oceny udziału Rzeczpospolitej w bitwie pod Wiedniem. - < 0 obiady czwartkowe, KEN, Canaletto " 6 /? 8" + 5!" 2 #(!";6 7 5 "6 /? Ucze znajduje analogie midzy kultur polsk i europejsk.

21 21 5" % 3 8"9(?!, = # >? Konstytucja 3 maja " % & %!! ;! "8 (, &! ;! 8 (% " A!% -? Ucze samodzielnie dokonuje oceny dzieła Konstytucji 3 7A B 094 naczelnik powstania, kosynierzy, III rozbiór oraz lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne!"> 6 ;;! & 6!% %! 9" & "!!"12 " " A upadek pastwa, rozbiory, granice rozbiorowe ;;;! 5 9!% %!% Ucze zastanawia si, czy i jak mona było unikn rozbiorów.

22 22 Klasa szósta Wymagania na ocen dopuszczajc i dostateczn Ucze: Zna i poprawnie stosuje pojcia owiecenie, klasycyzm Potrafi wskaza na mapie pastwa, w których w XVIII w. rozwinła si owiata Wie jaki wpływ na poszerzenia wiedzy człowieka o wiecie miały wynalazki i odkrycia Zna główne załoenia filozofii owiecenia Potrafi wymieni głównych przedstawicieli filozofii Wie co oznacza pojcie owiecenie, Wie, jaki wiek nazywamy epok rozumu, Potrafi wymieni najwaniejszych przedstawicieli owiecenia. Potrafi pokaza na mapie najwaniejsze kolonie pastw europejskich, Wie, dlaczego wybuchła wojna o niepodległoci, zna nastpstwa wojny, wie, czym była Deklaracja Niepodległoci. zna pojcia: liberum veto, mecenat, obiady czwartkowe Potrafi umieci na tamie czasu daty: 1764, 1773 Zna posta Stanisława Augusta Poniatowskiego Zna pojcie konstytucji Potrafi umieci na tamie czasu daty: 1772, , 3 V 1791 Zna postaci Stanisława Małachowskiego i Tadeusza Rejtana Wie kim był Tadeusz Kociuszko Zna przyczyny rozbiorów Polski Zna przyczyny wybuchu powstania kociuszkowskiego Potrafi wskaza na tamie czasu dat I rozbioru Polski Potrafi wskaza jakie były skutki upadku powstania kociuszkowskiego Potrafi umieci na tamie czasu daty II i III rozbioru Polski Zna pojcia: fabryka, przewrót przemysłowy, urbanizacja, powszechne prawo wyborcze Potrafi zaznaczy na tamie czasu daty: Rozumie na czym polegała rewolucja przemysłowa Zna główne przyczyny Wiosny Ludów Zna definicj rewolucji przemysłowej; Wie, gdzie (w jakim kraju)najprniej rozwijał si przemysł,

23 Wie, jakie nastpstwa niósł za sob rozwój przemysłowy. Potrafi wymieni wybitnych twórców XIX w. Wskaza podstawowe rónice w poziomie ycia poszczególnych warstw społeczestwa XIX w. Potrafi opowiedzie o warunkach ycia w trzech zaborach Okreli pod jakim zaborem znajdowała si miejscowo, w której mieszka Wie, kim był Napoleon, Zna pojcia konsulat i cesarstwo, Wie, z jakimi pastwami Francja w tym okresie toczyła wojny, Potrafi na osi czasu zaznaczy, kiedy Napoleon stracił władz. Zna pojcia: emigrant, Legiony Polskie Potrafi umieci na tamie czasu daty: 1797, 1807, 1815 Pamita kim był Jan Henryk Dbrowski, Józef Wybicki Wskaza na mapie Ksistwo Warszawskie Potrafi wyrecytowa lub zapiewa hymn narodowy Wie co to jest wojna partyzancka Potrafi umieci na tamie czasu daty: 29/30 XI 1830 r., 1846 r., 1848 r., 1863 r., Pamita kim był Józef Bem Potrafi na astmie czasu umieci dat 1901 r. Wie kim był Michał Drzymała Potrafi operowa pojciami: rugi pruskie, germanizacja, praca organiczna Rozumie dlaczego doszło do strajku dzieci we Wrzeni Wie jakie były cele polityki germanizacyjnej i rusyfikacyjnej Zna twórców polskiej literatury: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Mari Konopnick, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Wyspiaskiego i wytruły ich najwybitniejszych dzieł Zna twórców malarstwa i muzyki polskiej: Stanisława Wyspiaskiego, Jana Matejko, Stanisława Moniuszko Wie czym była Ententa i Trójporozumienie Potrafi wymieni najwaniejsze bitwy I wojny wiatowej Zna przyczyny wybuchu I wojny wiatowej Wie dlaczego wybuchła rewolucja w Rosji Potrafi na tamie czasu zaznaczy pocztek wojny, wybuch rewolucji w Rosji, Potrafi zaznaczy na tamie czasu daty: zakoczenia wojny, podpisania pokoju w Wersalu Potrafi wymieni pastwa biorce udział w konferencji w Wersalu Potrafi na osi czasu zaznaczy dat odzyskania niepodległoci, Przedstawia postawy Polaków w czasie I wojny wiatowej, wie, kim był Józef Piłsudski, 23

24 potrafi wytłumaczy dlaczego obchodzimy wito Niepodległoci. Potrafi na tamie czasu wskaza daty powsta lskich i wojny polsko-bolszewickiej, Zna pojcie plebiscyt, Potrafi na mapie wskaza terytorium odrodzonej Polski, Wie kim byli bolszewicy, Wie, dlaczego rzdy Stalina nazywamy dyktatur, Zna i stosuje pojcia: dyktator, kult jednostki, Zna ogólnie sytuacj społeczestwa rosyjskiego, Potrafi na tamie czasu zaznaczy lata dyktatury Stalina. Zna pojcia: faszyzm, dyktator, Na tamie czasu zaznacza rok marszu na Rzym, Potrafi wskaza na mapie Włochy, Potrafi wymieni główne cechy faszyzmu, Posługuje si poprawnie pojciami: rasizm, Wie, w jakich latach Hitler był u władzy. Potrafi opisa wydarzenia, wskutek których wiat staczał si ku wojnie, Wie, w jakich latach toczyła si druga wojna, Potrafi wymieni skład wielkiej koalicji, Zna najwaniejsze skutki wojny. Opisuje wydarzenia wrzenia 1939 roku, Wie, e Polska była pod okupacj niemieck i radzieck, Wskazuje nastpstwa drugiej wojny wiatowej dla Polski, Wie, kiedy było powstanie warszawskie i zna jego rezultat, Rozumie, jak rol pełniły obozy zagłady. Zna pojcie obóz koncentracyjny, rasizm, Potrafi umieci na tamie czasu okres holocaustu, Wie czym były getta i obozy, Rozumie pojcia: elaza kurtyna, NATO Potrafi zaznaczy na tamie czasu daty powstania Układu Warszawskiego i NATO Umie wskaza na mapie ZSRR i USA Wie dlaczego nastpił podział Europy Wie, czym charakteryzował si komunizm, Potrafi na tamie czasu zaznaczy epok Polski Ludowej, opisuje ycie codzienne w PRL. Potrafi zaznaczy na tamie czasu daty: upadku rzdów komunistycznych w pastwach europejskich 24

25 Wskaza na mapie pastwa, w których obalony został komunizm Pamita postaci: Lech Wałsa, Michaił Gorbaczow, Tadeusz Mazowiecki, Potrafi zaznaczy na tamie czasu dat okresu midzywojennego wskaza na mapie USA Rozumie pojcia emancypacja, penicylina Rozumie pojcia: mniejszo narodowa, analfabetyzm, Zaznaczy na tamie czasu dat odzyskania przez Polsk niepodległoci Wskaza na mapie ssiadów II RP Wie jakie były instytucje władzy w II RP Zna przedstawicieli literatury: Władysław Rejmont, Maria Dbrowska, Julian Tuwim Wie z jakimi problemami borykała si ludno Polski Rozumie pojcia: bro masowej zagłady, internet, kultura masowa Potrafi wskaza na mapie pastwa wysoko rozwinite oraz kraje III wiata Zaznaczy na tamie czadu daty pierwszego ldowania na ksiycu Wie jak nazw nosiło pastwo polskie w latach Rozumie pojcie cenzura Potrafi wskaza na mapie granice Polski Ludowej Potrafi wymieni najwybitniejszych twórców sztuki i literatury: Penderecki, Miłosz, Herbert, Szymborska, Wajda Zna pojcia: mniejszo narodowa, województwo, powiat, gmina Potrafi opisa polskie symbole narodowe Umie wskaza na mapie ssiadów Polski, miejscowo w jakiej mieszka i okreli w jakim ona ley województwie Wie kiedy obchodzimy wita narodowe Zna pojcia: obywatel, konstytucja Potrafi na tamie czasu zaznaczy dat uchwalenia konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Wymienia cechy współczesnej demokracji rzdy prawa, wybory powszechne, wolno zrzeszania si, swobodna rywalizacja partii, wolne media, Wie, czym jest parlament. Wie, co to jest przestpczo, Wymienia instytucje stojce na stray prawa, Zna zasady zachowania zwikszajce osobiste bezpieczestwo, Zna pojcia: samorzd terytorialny, radny, wójt, burmistrz, sesja, urzd miejski Wie jakie sprawy mona załatwi w urzdzie 25

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie przez nauczyciela poziomu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Opracowanie: Weronika Szeliga nauczyciel biologii PSO obowiązujące dla klas: I d, I e, III a, III b, III c, III d, III e Przedmiotem oceniania są: - wiadomości,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Społecznym Gimnazjum nr 32 i Liceum Ogólnokształcącym nr 25 im. Marzenny Okońskiej w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Społecznym Gimnazjum nr 32 i Liceum Ogólnokształcącym nr 25 im. Marzenny Okońskiej w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Społecznym Gimnazjum nr 32 i Liceum Ogólnokształcącym nr 25 im. Marzenny Okońskiej w Warszawie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Iwa Arendt- nauczyciel biologii

Opracowanie: Iwa Arendt- nauczyciel biologii PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU Opracowanie: Iwa Arendt- nauczyciel biologii - I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: Cele ogólne oceniania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkół nr w Alwerni

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkół nr w Alwerni Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkół nr w Alwerni Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został oparciu o: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii w ZS w Krzywiniu pracowano w oparciu o: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SP klasy IV- VI 1. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Niniejszy przedmiotowy system oceniania obejmuje następujące przedmioty: w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: usługi gastronomiczne, organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI . PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Obszary aktywności podlegające ocenie 3. Formy oceniania 4. Ogólne kryteria oceniania uczniów z przyrody 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Cele oceniania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Ocena jest odzwierciedleniem stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2015/2016 Informacje wstępne: 1. Kryteria Oceniania regulują zasady oceniania z przyrody uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach. 2. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Biologii. Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotowy System Oceniania z Biologii. Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. Przedmiotowy System Oceniania z Biologii. Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. Cele ogólne oceniania: - rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.Wewnętrzne Zasady Oceniania 2. Podstawa programowa dla gimnazjum

Bardziej szczegółowo

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń PRZEDMIOTOWY system oceniania przyroda I. Obszary podlegające ocenianiu 1. wiedza-wiadomości 2. umiejętności 3. uczestnictwo w zajęciach 4. aktywność Wystawianie ocen odbywa się na podstawie: - obserwacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH IV - VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

BIOLOGII DLA KLAS I II III GIMNAZJUM IM. KS. KAROLA WOJTYŁY W NIEGOWICI

BIOLOGII DLA KLAS I II III GIMNAZJUM IM. KS. KAROLA WOJTYŁY W NIEGOWICI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLAS I II III GIMNAZJUM IM. KS. KAROLA WOJTYŁY W NIEGOWICI Opracowała : Janina Świeży 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania uwzględniają główne ramy i systemy wartości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII mgr Justyna Flis Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1) Podstawę programową; 2) Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSTKOWIE IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSTKOWIE IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSTKOWIE IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Obszary aktywności podlegające ocenie 3. Formy oceniania 4.

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu biologia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu biologia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu biologia 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. PSO obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności i postaw uczniów. Formy sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie Przedmiotowy System Oceniania opracowany przez zespół nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie 1. z Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w gimnazjum opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego - klasy 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego - klasy 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE 1 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego - klasy 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE I.OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

od roku szkolnego 2013/2014

od roku szkolnego 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO - klasy 4-6 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze od roku szkolnego 2013/2014 I.OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2016/2017 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE Celem oceniania jest: informowanie ucznia co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić, motywowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne

Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych dla klas 4 6 Szkoły Podstawowej nr 19 im. I. Sendlerowej w Kielcach opracowany w oparciu o: - podstawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej w Myśliwcu

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej w Myśliwcu I. Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej w Myśliwcu 1. Niniejsze PSO dotyczy przedmiotu historia i społeczeństwo realizowanego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie Przedmiotowy system oceniania z jęz. polskiego jest oparty na rozporządzeniu Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany

Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany Nauczyciel: Mirosława Gosa Wyposażenie ucznia na zajęciach: Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni 1. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: a) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM I. Zasady ogólne 1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów. 2. Ilość ocen bieżących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. Przedmiotowe ocenianie z religii jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. Założenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii. Klasa I A, I B Program nauczania biologii w gimnazjum Puls Życia (Wydawnictwo Nowa Era)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH I - III.

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH I - III. Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH I - III. PSO jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : 1. Ocenie podlegają: słuchanie, mówienie (wypowiedzi zarówno w języku rodzimym jak i w języku francuskim,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język angielski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język angielski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV VI język angielski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu Im. Henryka Sienkiewicza

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu Im. Henryka Sienkiewicza PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu Im. Henryka Sienkiewicza Nauczanie odbywa się według programu Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego Matematyka z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA Przedmiotowe ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Dorota Pawlik Aneta Jagucka Przedmiotowy system oceniania Matematyka. I Ogólne zasady oceniania uczniów

Dorota Pawlik Aneta Jagucka Przedmiotowy system oceniania Matematyka. I Ogólne zasady oceniania uczniów Dorota Pawlik Aneta Jagucka Przedmiotowy system oceniania Matematyka I Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem PSO z plastyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Rozporządzeniem Ministra Edukacji ws oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2015/2016 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV VI Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. 2. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA A. PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenianie na lekcji języka polskiego uwzględnia : - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku; - komunikowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA 1.CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA -poinformowanie ucznia o postępach i osiągnięciach edukacyjnych - pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III ZAŁOŻENIA: Ocenianiu podlegają: - osiągnięcia edukacyjne ucznia - zachowanie ucznia Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Oceny bieżące i klasyfikację uczeń uzyskuje według skali ocen i zapisów w WSO obowiązującym w SOSW w Węgorzewie. I. CELE

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z B I O L O G I I W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocenianiu podlega: Posługiwanie się poprawną terminologią

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III.

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III. Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III. PSO jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W RACOCIE ROK SZKOLNY 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W RACOCIE ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W RACOCIE ROK SZKOLNY 2013/2014 SPIS ZAWARTOŚCI PSO Z BIOLOGII I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania z biologii II. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W RESKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W RESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W RESKU I. Podstawa prawna Przedmiotowy system oceniania z biologii w Zespole Szkół w Resku opracowany został w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy system oceniania, zwany dalej PSO, jest kontraktem zawartym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI ZASADY OGÓLNE: każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą uwzględniania indywidualnych zdolności i możliwości ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie I. Kontrakt 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO i WSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Ocena jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki w klasach IV VI

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki w klasach IV VI Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki w klasach IV VI Zasady oceniania z matematyki zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne z GEOGRAFII

Wymagania Edukacyjne z GEOGRAFII Wymagania Edukacyjne z GEOGRAFII Nauczanie geografii jest zgodne z programem nauczania przedmiotu geografia. PROGRAM realizowany jest w ciągu czterech godzin w trzyletnim cyklu nauczania. Klasa I 1 godzina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody

Przedmiotowy system oceniania z przyrody Przedmiotowy system oceniania z przyrody Ocenianie wiadomości i umiejętności przyrodniczych uczniów jest zgodne z WSO. Jego podstawę stanowią ustalone wymagania programowe na poszczególne poziomy. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przedmiotowy system oceniania z Języka angielskiego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady. Oceniania MATEMATYKA

Przedmiotowe Zasady. Oceniania MATEMATYKA Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania MATEMATYKA Opracowały: Marzena Szymankiewicz Bożena Małecka Katarzyna Sawicka Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z: 1. Wewnątrzszkolnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Zespole Szkół nr 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Zespole Szkół nr 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Zespole Szkół nr 6 - 2 - I Cele i zadania Zadaniem systemu sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia jest rozpoznanie przez nauczyciela poziomu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII opracowany został na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Cele oceniania Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela przyrody ma na celu nie tylko badanie efektywności kształcenia, ale także wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 1 IM. HM.Z. IMBIEROWICZA W SŁUBICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 1 IM. HM.Z. IMBIEROWICZA W SŁUBICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 1 IM. HM.Z. IMBIEROWICZA W SŁUBICACH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania biologii w danej klasie - potrafi zdobytą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI. Szkoła Podstawowa Nr5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie- Skłodowskiej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI. Szkoła Podstawowa Nr5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie- Skłodowskiej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI Szkoła Podstawowa Nr5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie- Skłodowskiej w Ozorkowie 1. Podstawa prawna do opracowania PSO: -Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 I. NARZĘDZIA SPRAWDZANIA, OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Na ocenę z plastyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen Wiedza o kulturze

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen Wiedza o kulturze Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen Wiedza o kulturze Klasy IA, IB, IC, ID, IE Nauczyciel: Agnieszka Puchała Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o kulturze 1.Ocenianiu podlegają następujące

Bardziej szczegółowo