Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z 21.04.2015r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z r. REGULAMIN FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ZE SRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI 1 Wsparcie dotyczące finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwanego dalej KFS realizowane jest m. in. na podstawie: 1) ustawy z 23 kwietnia 1964r. - Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), 2) ustawy z 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz. U. 2015r. poz. 149), 3) rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r. poz. 639), 4) ustawy z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), 5) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 i nr 1408/2013 z r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , s.1 i 9), 6) rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010, Nr 53, poz. 311 z późn. zm.), 7) rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz, U. z 2010, nr 121, poz. 810), 8) ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) 9) niniejszego Regulaminu.

2 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia, co najmniej jednego pracownika. Pracodawcą nie jest osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika. 2. Dyrektor to Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni działający w imieniu i z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni. 3. PUP Gdynia Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. 4. Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR. 5. KFS to Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS jest funduszem przeznaczonym na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. 2. Celem wsparcia, zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej w latach jest podnoszenie kompetencji pracowników i pracodawcy w wieku 45lat i więcej. 3. Środki KFS mogą być przeznaczone na: a. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, b. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, c. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, d. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, e. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 4. O środki KFS pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni mogą ubiegać się pracodawcy, którzy:

3 a. posiadają siedzibę lub prowadzą działalność, na terenie działania tego Urzędu, tj. Gdyni lub Sopotu, b. spełniają warunki ubiegania się o pomoc de minimis. 5. Wysokość wsparcia wynosi: a. w przypadku mikroprzedsiębiorstw 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, b. w przypadku pozostałych pracodawców 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostałe, 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca Dyrektor może udzielać Pracodawcy wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy w formie KFS na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. 2. W przypadku mikroprzedsiębiorstw kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy nie obejmuje osób współpracujących: małżonka, dzieci własnych, lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych, rodziców oraz macochy i ojczyma pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujących przy prowadzeniu działalności. 3. Wsparcie udzielane jest na wniosek Pracodawcy i dotyczy kształcenia podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. 4. Pracodawca może ubiegać się o finansowanie jeszcze nierozpoczętej formy kształcenia. Nie dopuszcza się finansowania kształcenia rozpoczętego przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy z pracodawcą. 5. Kształceniem ustawicznym mogą być objęci pracownicy bez względu na rodzaj umowy na jaki są zatrudnieni oraz bez względu na wymiar czasu pracy (pełen czy część etatu). Dofinansowanie w ramach środków KFS jest dostępne tylko dla osób świadczących pracę. Pracownicy przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym nie spełniają tego warunku.

4 5 1. Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w PUP Gdynia wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej. 2. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać: a. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub b. podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. 3. Wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy dostępny jest na stronie zakładka Dla Pracodawców i Przedsiębiorców, podzakładka Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz w siedzibie PUP Gdynia (pokój 102/103). 4. Do wniosku należy dołączyć wszystkie załączniki wymienione we Wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w kancelarii ogólnej PUP Gdynia. 6. Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania dostępnego limitu środków - w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do kancelarii ogólnej PUP Gdynia. 7. W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo lub jest niekompletny wyznacza się Pracodawcy 7 - dniowy termin na jego uzupełnienie. 8. Kompletnie i prawidłowo sporządzony pod względem formalnym wniosek będzie opiniowany przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego oraz Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej pod względem: a. dostępności środków KFS, b. uzasadnienia potrzeby kształcenia z uwzględnieniem zasadności szkolenia pod względem zajmowanego stanowiska pracy, c. oceny spełnienia warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis. 9. O sposobie rozpatrzenia wniosku PUP Gdynia poinformuje Pracodawcę na piśmie.

5 10. Od wniosku rozpatrzonego negatywnie nie przysługuje odwołanie. 11. Wsparcie w ramach KFS nie będzie przyznane Pracodawcom zamierzającym samodzielnie realizować usługi edukacyjne dla własnych pracowników. 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku PUP Gdynia zawiera z pracodawcą umowę w sprawie przyznania środków KFS. Wzór ww. umowy zamieszczony jest na stronie zakładka Dla Pracodawców i Przedsiębiorców, podzakładka Krajowy Fundusz Szkoleniowy. 13. Wybór instytucji szkoleniowej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji Pracodawcy. Nie jest wymagane aby Pracodawca kierował pracowników do instytucji posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. 14. Wybrana przez Pracodawcę instytucja szkoleniowa musi posiadać w zakresie swojej działalności świadczenie usług szkoleniowych W przypadku gdy: - nabywana usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, - wysokość jej finansowania ze środków publicznych (środki KFS) wynosi co najmniej 70 % Pracodawca ma obowiązek poinformować jednostkę szkolącą o tym fakcie, albowiem wówczas do tej usługi ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług (VAT). 2. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych finansowane ze środków KFS nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT) chyba, że stanowią integralną część usługi szkoleniowej. 3. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu finansowane ze środków KFS nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4 ZASADY FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RZESZOWIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY KFS TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Broszura Informacyjna

Broszura Informacyjna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS, trójstronne umowy szkoleniowe i inne formy wsparcia edukacji dorosłych Pomoc urzędu pracy w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora PUP Nr 20/2014 z dnia 03.06.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU 1. Użyte w Regulaminie określenia:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE I INNE FORMY WSPARCIA EDUKACJI DOROSŁYCH Broszura adresowana jest do pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem przez urząd pracy kształcenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe Iwona Raszeja-Ossowska Strona1 Spis treści Wprowadzenie... 2 Dotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradztwo i inwestycje... 3 Dotacje z Krajowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY Wsparcie z Funduszu Pracy dla Bezrobotnych...2 1. Dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej...2

Bardziej szczegółowo

Usługi przez Internet

Usługi przez Internet 2 Usługi przez Internet Sukcesywnie wzrasta liczba spraw jakie można załatwić w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet. Od 03.06.2014r. na stronie www.praca.gov.pl zostały uruchomione nowe formularze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo