Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego Raport z badania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania"

Transkrypt

1 Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego Raport z badania

2 Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego Raport z badania Irena Elżbieta Kotowska (red.) Anita Abramowska-Kmon (red.) Katarzyna Kocot-Górecka (red.) Wojciech Łątkowski Małgorzata Podogrodzka Paweł A. Strzelecki dla Projekt Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze Recenzja naukowa: prof. dr hab. Janina Jóźwiak Skład i korekta: Anna Mróz ISBN: Wydawca: Politechnika Warszawska Biuro ds. Rozwoju ul. Polna Warszawa Publikacja udostępniana bezpłatnie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa 2011

3 Spis treści Wprowadzenie 4 1. Trendy demograficzne Zmiany liczby ludności w województwie mazowieckim w latach Wyniki prognozy ludnościowej GUS na lata Analiza trendów zmian liczby i struktur korzystających z usług szkolnictwa wyższego na Mazowszu, Osoby studiujące w Polsce i w województwie mazowieckim w latach Absolwenci szkół wyższych w latach Zmiany liczby studentów studiów podyplomowych w latach Zmiany liczby studentów studiów doktoranckich Metoda prognozowania liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego Opis metody prognozowania Założenia do prognozowania Wyniki projekcji studiujących na Mazowszu w latach Wyniki projekcji liczby studentów w województwie mazowieckim w latach Wyniki projekcji liczby studentów w Warszawie w latach Wyniki projekcji liczby absolwentów w województwie mazowieckim Wyniki projekcji liczby absolwentów w Warszawie Wyniki projekcji liczby studentów studiów podyplomowych Wyniki projekcji studentów studiów doktoranckich Wyniki projekcji potencjału kształcenia ustawicznego Wyniki projekcji studiujących w województwie mazowieckim 113 Zakończenie 116 Bibliografia 118 Spis schematów 118 Spis tablic 118 Aneks Aneks 2 152

4 Wprowadzenie Celem projektu jest określenie zapotrzebowania na różne formy kształcenia na poziomie wyższym według poziomów i obszarów w Warszawie i na Mazowszu do 2030 roku. Jednym ze sposobów jego realizacji jest opracowanie wariantowej prognozy liczby osób studiujących w województwie mazowieckim do 2030 roku. Zastosowano to rozwiązanie, tzn. dokonano wyboru i implementacji odpowiedniej metody prognozowania, opartej na metodach wykorzystywanych w tego rodzaju projekcjach w innych krajach 1. Przygotowano oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie wariantowej prognozy liczby osób studiujących w województwie mazowieckim w latach Jednak ze względu na dokonanie stosownych obliczeń przy różnych wariantach założeń w opracowaniu używamy określenia projekcja zamiast prognoza. Stosowanie terminu prognoza wymaga bowiem oceny wiarygodności założeń, a takiej oceny nie dokonano. Opracowany model prognostyczny korzysta z dwóch rodzajów informacji: informacji o ludności według wieku, płci, miejsca zamieszkania, wykształcenia, informacji o uczestnictwie w systemie kształcenia (współczynniki skolaryzacji, inne wskaźniki dotyczące systemu edukacji wyższej) oraz informacji o studiujących w tym systemie. Informacje o przyszłych zmianach ludności zaczerpnęliśmy z dwóch prognoz: prognozy demograficznej dla ludności województwa mazowieckiego, przygotowanej przez GUS dla lat (GUS, 2009) oraz projekcji ludności Polski według poziomu wykształcenia, opracowanej przez Pawła Strzeleckiego (Strzelecki, 2007). Zgromadzenie danych dotyczących systemu kształcenia na poziomie wyższym i odnoszących się jednocześnie do cech systemu, które należy uwzględnić oraz cech osób uczestniczących w tym systemie, jest bardzo trudne. Odpowiednie dane są na ogół niedostępne. Innymi słowy, zasadnicza trudność w prognozowaniu liczby studiujących w szkołach wyższych polega na połączeniu informacji o populacji osób, które mogą studiować, wynikłej z prognozy demograficznej (wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy ewentualnie poziom wykształcenia), z cechami systemu edukacyjnego na poziomie wyższym (typ własności uczelni, tryb studiowania, poziomy kształcenia, kierunki kształcenia, etc.). W efekcie konieczne jest przyjmowanie dodatkowych, na ogół upraszczających, założeń. Punktem wyjścia dla przygotowywania projekcji liczby osób pozostających w systemie edukacji wyższej w województwie mazowieckim było usystematyzowanie danych dotyczących studentów kształcących się w uczelniach wyższych na Mazowszu. W tym celu wykorzystano dane GUS, zarówno dostępne w publikacjach i bazach danych, jak i przygotowane przez Departament Statystyki Społecznej GUS na specjalne zamówienie 3. Skorzystano także z baz danych Eurostatu, by na podstawie określonych wskaźników ocenić położenie Polski w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Zgromadzone dane o systemie edukacji wyższej posłużyły do analizy zmian populacji studiujących w Polsce i na Mazowszu w latach przy uwzględnieniu następujących cech systemu edukacji wyższej: typ własności uczelni (publiczne niepubliczne), trybu studiowania (stacjonarny niestacjonarny), poziomy kształcenia (I i II poziom, studia doktoranckie, studia podyplomowe), a także kierunki kształcenia. W analizach wyodrębniono też zmiany według płci. Zgromadzono również dane dotyczące uczelni Warszawy dla lat Dane zaczerpnięte z baz GUS zostały stosownie opracowane nie tylko dla celów analiz przeszłych zmian, ale także pod kątem ich użycia w procedurze prognozowania. Powstała zatem baza danych o systemie edukacji w Polsce, województwie mazowieckim i Warszawie. Ma ona postać tablic w formacie Excela część z nich jest zawarta w aneksie, całość jest zapisana w formie elektronicznej. Dane dotyczące przeszłych trendów były wykorzystane do uzyskiwania parametrów modelu prognostycznego. Trudności pozyskania danych odpowiednich do wybranej metody prognozowania są główną przyczyną ograniczenia się w prezentowanych wariantach przewidywań liczby studiujących w uczelniach województwa do układu założeń, który w istocie odzwierciedla skutki braku odpowiednich działań dostosowawczych. Opracowano trzy warianty projekcji liczby studiujących, które ukazują w zasadzie wpływ zmian demograficznych, czyli zmian liczby ludności w odpowiednim wieku na wielkość populacji korzystającej z usług edukacyjnych szkół wyższych Mazowsza oraz Warszawy. Ilustrują w ten sposób znaczenie zmiany demograficznej dla zmian liczby studiujących w regionie oraz w Warszawie. Dodatkowo sformułowano czwarty wariant projekcji, który 1 Na przykład prognoza U.S. Department of Education. 2 Program jest utworzony w formacie MS Excel i pozwala na opracowywanie projekcji przy różnych wariantach założeń. 3 Skorzystano z baz danych regionalnych i lokalnych GUS. 4

5 ukazuje możliwości ograniczenia negatywnego wpływu zmian struktur wieku ludności na liczbę studiujących poprzez zwiększenie wskaźników skolaryzacji dla wybranych grup ludności oraz pożądane zmiany w strukturze studiów według kierunków studiowania. Istotę naszego rozumowania przedstawimy, odwołując się do syntetycznego ukazania wpływu różnych czynników kształtujących wielkość populacji studiujących na uczelniach wyższych Mazowsza na podstawie danych z przeszłości. W celu przeprowadzenia ogólnej oceny skali wpływu różnych czynników w przeszłości przyjmujemy, że w każdym okresie jedna liczba charakteryzuje wielkość populacji potencjalnych studentów, czyli populację w wieku lata oraz współczynniki wyrażające liczbę wszystkich osób studiujących w porównaniu do tej grupy. Liczba studentów na Mazowszu zależy od czynnika demograficznego (liczby osób w wieku lata) oraz popularności studiowania na studiach wyższych w skali całej Polski, wyrażonej jako współczynnik skolaryzacji brutto ( Schemat 1.). Schemat 1. Dekompozycja czynników zmian liczby studentów w województwie mazowieckim Liczba studentów na Mazowszu ogółem Populacja w wieku lata na Mazowszu Współczynnik skolaryzacji brutto dla grupy wieku w Polsce Proporcja wsp. skolaryzacji w PL do wsp. skolaryzacji na Mazowszu = x x + Liczba studiujących obcokrajowców Źródło: opracowanie własne. Iloczyn obu wymienionych czynników wyraża liczbę studentów, która byłaby obserwowana na Mazowszu, gdyby współczynnik skolaryzacji był równy przeciętnej dla całej Polski. Na Mazowszu studiuje jednak znaczenie więcej osób. Czynnikiem wyróżniającym Mazowsze w opisywanej formule jest proporcja pomiędzy współczynnikiem skolaryzacji brutto na Mazowszu i przeciętnie w Polsce. Wszystkie wymienione czynniki pozwalają na określenie liczby osób na studiach wyższych na Mazowszu, poza studentami z zagranicy. Ostatnim elementem formuły jest zatem dodanie osób z zagranicy, studiujących na Mazowszu. Określenie czynników głównych warunkujących liczbę studentów na Mazowszu umożliwia określenie wpływu zmian poszczególnych czynników na zmiany liczby studentów na Mazowszu ( Schemat 2.). Oprócz zmian, które można w pełni przypisać zmianom poszczególnych czynników w dekompozycji, zostały także uwzględnione pozostałe zmiany wynikające z interakcji pomiędzy czynnikami. Wyniki dekompozycji przedstawiono na Wykresie 1. Wyniki dekompozycji wskazują, że czynnik demograficzny miał do 2004 roku pozytywny wpływ na liczbę studentów na Mazowszu (wyjątkiem był rok 2001). Od 2006 roku uwidocznia się coraz istotniejszy negatywny wpływ czynnika demograficznego na liczbę studentów. Należy przy tym zauważyć, że w latach tych były one główną przyczyną spadku liczby studentów. Schemat 2. Formuła obliczania zmiany liczby studentów w województwie mazowieckim używana w dekompozycji czynników zmian Zmiana populacji w wieku lata na Mazowszu Zmiana liczby osób studiujących na Mazowszu Wpływ zmian współczynnika skolaryzacji Wpływ zmian przewagi w skolaryzacji województwa mazowieckiego Zmiana liczby studentów z zagranicy = Zmiany liczby studentów na Mazowszu wynikające z jednoczesnego wpływu wszystkich czynników (interakcje pomiędzy zmiennymi) Źródło: opracowanie własne. 5

6 Wykres 1. Dekompozycja wpływu głównych czynników strukturalnych na zmiany liczby osób studiujących na Mazowszu w latach Źródło: Dane GUS, obliczenia własne. W całym analizowanym okresie pozytywny wpływ na liczbę studentów miał ogólny wzrost współczynnika skolaryzacji brutto. Wysoki współczynnik skolaryzacji na Mazowszu, w porównaniu ze średnim dla całego kraju, zmieniał się zwłaszcza w latach: 2000, oraz 2009 wolniej niż współczynnik skolaryzacji w całej Polsce. Powodowało to, że przewaga województwa mazowieckiego pod tym względem malała. Zmiany liczby studentów z zagranicy miały marginalne znaczenie. Najwyższy dodatni wpływ wystąpił w 2008 roku. Bardzo niewielki wpływ interakcji pomiędzy zmiennymi oznacza, że wpływ zmian trudnych do przypisania pojedynczym czynnikom był znikomy. Przedstawiona analiza wskazuje, że zmiany demograficzne zaczęły oddziaływać na liczbę studentów w województwie mazowieckim już od 2006 roku. Ujemny wpływ pogłębia się w kolejnych latach i uzasadnia znaczenie czynnika demograficznego w opracowywaniu prognoz liczby studentów. Niniejsze opracowanie dotyczy wariantowych projekcji liczby studiujących w uczelniach województwa mazowieckiego. Rozpoczyna je ukazanie przeszłych (lata ) i przyszłych (lata ) zmian liczby ludności w grupach wieku 19-24, 25-39, (rozdział 1.). Następnie dokonana jest dość szczegółowa analiza trendów zmian studiujących na Mazowszu oraz w Warszawie na tle zmian dokonujących się w Polsce (rozdział 2.). Metoda prognozowania zmian liczby studentów uczelni województwa omówiona jest w kolejnym rozdziale. Uwzględnia ona cechy systemu edukacji wyższej. Przedstawione tam też są założenia wykorzystane w obliczeniach przewidywanej liczby osób studiujących na poziomie I i II, liczby studentów studiów doktoranckich oraz studentów studiów podyplomowych według zaproponowanych scenariuszy projekcji, odrębnych dla studiujących na I i II stopniu oraz dla studiów doktoranckich i podyplomowych (przedstawionych w rozdziale 2.). Opracowano też odrębny scenariusz dotyczący potencjału kształcenia ustawicznego. Ukazano w nim, jak zmiany aktywności edukacyjnej osób w wieku lat przekładają się na liczbę osób w tym wieku, które mogą być potencjalnymi użytkownikami oferty edukacyjnej szkół wyższych. Innymi słowy, wskazano na możliwości, jakie dla szkolnictwa wyższego stwarza udział w procesie kształcenia ustawicznego. Kolejny rozdział prezentuje wyniki obliczeń, czyli projekcje liczby wyodrębnionych grup studentów dla lat Raport kończy podsumowanie. 6

7 1. Trendy demograficzne W rozdziale tym zmiany demograficzne dotyczące liczby ludności i jej struktury według wieku w województwie mazowieckim zostaną przedstawione na tle zmian zachodzących w Polsce. W pierwszej części niniejszego rozdziału opisano zmiany zaobserwowane w latach , które dotyczą populacji ogółem oraz ludności w wieku lata. Tę grupę wieku potraktowano najszerzej, gdyż osoby w tym wieku są głównymi odbiorcami usług edukacyjnych w tzw. kształceniu formalnym. Przedstawiono także wyniki analiz przeprowadzonych dla osób w wieku lat (w pięcioletnich grupach wieku), gdyż populacja ta wydaje się być istotna z punktu widzenia popytu na studia innego typu niż studia stacjonarne. Ponadto, z uwagi na inne usługi edukacyjne, jakie mogą być oferowane przez szkoły wyższe osobom, które zakończyły edukację formalną, opisano także zmiany populacji osób w wieku lata, wyróżniając osoby w wieku lata. Druga część rozdziału przedstawia wyniki prognozy ludności opracowanej przez GUS w 2008 roku. Wyniki analiz ujęto w podobnym układzie, jak w części pierwszej. Prognoza ludnościowa GUS została przygotowana na lata , jednak z uwagi na cel pracy i horyzont czasowy projekcji przewidywane zmiany zostały opisane do roku Zmiany liczby ludności w województwie mazowieckim w latach W latach populacja ogółem Polski spadała (do 2007 roku), a następnie nieznacznie wzrosła do poziomu prawie 38,2 mln. W efekcie, w badanych latach liczba ludności Polski zmalała o 0,3%, natomiast liczba ludności województwa mazowieckiego systematycznie rosła do 5,2 mln, czyli zwiększyła się o 2% ( Wykres 2.). Zmiany liczby osób w wieku lata charakteryzowały się podobnym trendem w rozpatrywanym okresie: początkowo wzrostowym (do roku 2003 mazowieckie oraz do 2004 roku Polska), a następnie spadkowym. W województwie mazowieckim populacja osób w wieku lata zmalała w badanym okresie z 496,3 tys. do 439,1 tys. czyli o prawie 12%. Z kolei dla Polski spadek ten był nieco słabszy i wyniósł 6%. W 1999 roku udział tych osób w populacji w województwie mazowieckim i w Polsce był na zbliżonym poziomie (9,7%). Jednak na skutek opisanych wyżej zmian ich udział w województwie mazowieckim zmniejszył się bardziej niż dla Polski ogółem w 2009 roku wynosił on odpowiednio: 8,4% i 9,2%. W województwie mazowieckim liczba mężczyzn w wieku lata była nieznacznie wyższa niż kobiet w tym samym wieku (Wykres 5.), jednak zmiany wielkości obu subpopulacji były podobne. W województwie mazowieckim w 2009 roku kobiet w wieku lata było prawie 215 tys., a mężczyzn o blisko 10 tys. mniej. W ykres 2. Ludność województwa mazowieckiego (prawa oś) na tle Polski w latach (w mln) 7

8 Wykres 3. Ludność w wieku lata w województwie mazowieckim (prawa oś) i w Polsce w latach (w tys.) Wykres 4. Ludność w wieku lata w województwie mazowieckim i w Polsce w latach (udział procentowy) Wykr es 5. Ludność w wieku według płci w województwie mazowieckim w latach (w tys.) 8

9 Populacja osób w wieku lat w Polsce charakteryzowała się w latach tendencją wzrostową: jej wielkość wzrosła z prawie 7,7 mln osób w 1999 roku do blisko 9 mln w 2009 roku, czyli o 16% (por. Wykres 6.). Najbardziej zwiększyła się liczba osób w wieku lata (o 27%) oraz lat (o 22%). W tym samym czasie liczba osób w wieku lat w województwie mazowieckim zwiększyła się dużo silniej: z 1 mln do 1,26 mln (o 25%). Wzrost ten był także bardziej wyraźny dla grupy wieku lata (ponad 40%) oraz nieco słabszy dla grupy lat (niewiele ponad 20%). Z kolei liczba osób w wieku lata w Polsce wzrosła znacznie słabiej z ok. 12 mln w 1999 roku do 12,8 mln w 2009 roku (o 7%). Dla województwa mazowieckiego odnotowano podobny wzrost: z 1,6 mln do 1,7 mln (czyli o ok. 6%). Warto podkreślić, że w skali kraju i w województwie mazowieckim liczba osób w wieku lata w rozpatrywanym okresie systematycznie malała. Wykre s 6. Ludność w wieku lat w województwie mazowieckim i w Polsce w latach (w tys.) Polska mazowieckie Wykres 7. Ludność w wieku lata w województwie mazowieckim i w Polsce w latach (w tys.) Polska mazowieckie 1.2. Wyniki prognozy ludnościowej GUS na lata W przyszłości, podobnie jak w ostatnim dziesięcioleciu, liczba ludności w województwie mazowieckim w przeciwieństwie do ludności Polski ogółem będzie stale rosła. Można oczekiwać, że wzrośnie ona do prawie 5,5 mln w 2030 roku, czyli w latach zwiększy się o ponad 4%. Z kolei populacja Polski będzie systematycznie malała i wyniesie 36,8 mln w 2030 roku (zmniejszy się o więcej niż 3% w tym samym okresie). 9

10 Wykres 8. Ludność województwa mazowieckiego (prawa oś) na tle Polski w latach (w mln) Źródło: opracowanie własne na podstawie prognozy GUS (2009). Zapoczątkowany w 2004 roku spadek liczby osób w wieku lata w Polsce będzie kontynuowany w przyszłości najniższy poziom jest przewidywany dla 2025 roku (nieznacznie ponad 2,1 mln osób). W latach liczność tej grupy osób zmniejszy się o 37%. Można oczekiwać, że w kolejnych pięciu latach tendencja ta ulegnie odwróceniu i w 2030 roku będzie ok. 2,4 mln osób w wieku lata (wzrost o prawie 11%). Generalnie w całym najbliższym dwudziestoleciu populacja ta zmniejszy się o 30%. W konsekwencji tych zmian udział osób w tym wieku w populacji będzie systematycznie malał do 2024 roku (do najniższego poziomu 5,7%), a następnie nieznacznie wzrośnie do 6,4%. Innymi słowy, odsetek osób w wieku lata zmniejszy się z poziomu 9,2% w 2009 roku do 2030 roku o 2,8 punktu procentowego. Ten ogólnopolski trend znajduje odzwierciedlenie również dla Mazowsza, aczkolwiek należy podkreślić, że spadek będzie nieco słabszy i nieco wcześniej ulegnie odwróceniu. W województwie mazowieckim liczba osób w wieku lata będzie malała do 2023 roku, osiągając najniższy poziom 302 tys. Oznacza to, że w latach liczność tej grupy wieku zmniejszy się o prawie 29% (czyli spadek będzie słabszy niż dla Polski ogółem). W kolejnych latach (do 2030 roku) można oczekiwać wzrostu liczebności osób w tej grupie wieku do poziomu 355 tys. (czyli o ponad 17% w latach ). Zatem w województwie mazowieckim wzrost ten będzie większy niż w Polsce ogółem. Generalnie w latach liczba ta zmniejszy się o prawie 17%, czyli spadek ten będzie mniejszy niż w Polsce ogółem. Oznacza to nieco korzystniejszą sytuację na Mazowszu niż w Polsce. Podobnie jak dla Polski ogółem, w efekcie tych zmian odsetek osób w wieku lata będzie malał do 2023 roku (i wyniesie 5,5%), a następnie wzrośnie do poziomu prawie 6,5% w 2030 roku. Co więcej, obecnie w województwie mazowieckim jest on nieco niższy niż w Polsce i różnice te będą widoczne w najbliższych dziesięciu latach do 2024 roku. Wykres 9. Ludność w wieku lata w województwie mazowieckim (prawa oś) i w Polsce w latach (w tys.) Źródło: opracowanie własne na podstawie prognozy GUS (2009). 10

11 Wykres 10. Ludność w wieku lata w województwie mazowieckim i w Polsce w latach (udział procentowy) Źródło: opracowanie własne na podstawie prognozy GUS (2009). Wykres 11. Ludność w wieku lata według płci w województwie mazowieckim w latach (w tys.) Źródło: opracowanie własne na podstawie prognozy GUS (2009). W latach można oczekiwać dużego spadku liczby osób w wieku lat. W Polsce populacja ta zmniejszy się o jedną trzecią (z ponad 9 mln do 6 mln). Najsilniejszego spadku można spodziewać się dla grupy wieku lat (ponad 46%), nieco słabszego dla grupy wieku (o 36%). W województwie mazowieckim spadek liczby osób w wieku lat będzie słabszy niż dla Polski, ale równie istotny (o 29%, z 1,3 mln do 0,9 mln). Podobnie jak dla Polski ogółem, zmniejszeniu ulegnie najbardziej liczebność grupy wieku lat (o 40%) oraz lata (o prawie 35%). Z kolei prognoza przewiduje, że liczba osób w wieku lata w Polsce nieznacznie wzrośnie z 12,9 mln w 2010 roku do 13,5 mln w 2030 roku (o blisko 5%). Dla województwa mazowieckiego wzrost ten będzie nieco silniejszy i wyniesie 16% (z 1,7 mln w 2010 roku do 2 mln w 2030 roku). 11

12 Wykres 12. Ludność w wieku lat w Polsce i w województwie mazowieckim w latach (w tys.) Polska mazowieckie Źródło: opracowanie własne na podstawie prognozy GUS (2009). Wykres 13. Ludność w wieku lata w Polsce i w województwie mazowieckim w latach (w tys.) Polska mazowieckie Źródło: opracowanie własne na podstawie prognozy GUS (2009). 12

13 2. Analiza trendów zmian liczby i struktur korzystających z usług szkolnictwa wyższego na Mazowszu, Trendy zmian liczby studentów będą oceniane przy uwzględnieniu typu własności szkoły wyższej, trybu studiowania oraz płci studiujących. Ukazujemy zmiany zachodzące w województwie mazowieckim na tle zmian ogólnopolskich. Uwzględniamy przy tym także zmiany dokonujące się wśród studiujących na uczelniach warszawskich, korzystając z danych dla okresu Osoby studiujące w Polsce i w województwie mazowieckim w latach System edukacji typ własności szkoły wyższej i tryb studiowania Analizując zmiany liczby osób studiujących w ostatniej dekadzie, można zauważyć, że w Polsce w ciągu pierwszych pięciu lat tego okresu liczba ta systematycznie rosła, chociaż tempo tych zmian z czasem malało. W drugiej połowie obserwujemy zaś powolny jej spadek, tj. średniorocznie ubywało ok. 2% studentów. W województwie mazowieckim odnotowujemy podobne zmiany, z tym że z czasem udział osób studiujących w szkołach wyższych tego regionu zmniejszył się z 20% do 18%. Obserwacja zmiany liczby studentów w Warszawie, obejmująca lata , pokazuje wzrost populacji studiujących do 2008 roku, średnio o ok. 1,5% rocznie. Dopiero rok 2009 przynosi dość istotny ich spadek (o 3% w stosunku do roku poprzedniego). Nie powoduje to jednak istotnej zmiany w wartości odsetka osób studiujących w tym mieście w ogólnej liczbie studentów w połowie omawianego okresu wartość ta wynosiła ok. 14%, a pod koniec tego okresu nieco ponad 15% ( Wykres 14. i Wykres 15.). Wykres 14. Liczba osób studiujących w latach (w tys.) (Polska prawa oś) Wykres 15. Dynamika zmian liczby osób studiujących w latach (wskaźniki łańcuchowe) Własność szkoły wyższej wpływała zarówno na liczbę osób na niej studiujących, jak i na kierunek oraz natężenie zmian w czasie. Większość studiuje w szkołach publicznych, ale różnica w liczbie osób studiujących na tych uczelniach nie była stabilna w badanym okresie. Dla Polski systematycznie malała, chociaż rok 2009 przynosi odwrócenie tej tendencji. Na początku badanego okresu na uczelniach publicznych studiowało o ok. 139% więcej osób niż na niepublicznych, ale pod jego koniec już tylko o 96% więcej. Natomiast w województwie mazowieckim i w Warszawie obserwujemy trend rosnący, którego intensywność wyraźnie wzrosła po 2007 roku i który jest wyraźniejszy dla miasta stołecznego. Jednak nie tylko liczby osób studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych nie różnią się tak wyraźnie, ale przede wszystkim dynamika zmian liczby studiujących jest inna, tzn. silniejszego spadku liczby studiujących doświadczyły uczelnie niepubliczne. W 1999 roku w województwie mazowieckim liczba studentów szkół publicznych była o 14% większa niż liczba studentów szkół niepublicznych, w 2009 roku o 22%. W publicznych uczelniach Warszawy w 2004 roku studiowało o 23% więcej osób niż w uczelniach niepublicznych, w 2009 roku już o 31%. W analizowanym okresie nieco odmiennie zmieniała się liczba studentów na uczelniach publicznych i niepublicznych. O ile na tych pierwszych były one bardzo nieregularne, to na tych drugich zasadniczo liczba ta stale rosła, ale natężenie tych zmian było nieco odmienne w zależności od analizowanego zakresu informacji. Dla Polski na uczelniach publicznych liczba studentów wyraźnie rosła do 2004 roku, średniorocznie o 5%, ale po tym okresie odnotowujemy jej spadek, który powoli wygasł prowadząc do stabilizacji liczby studiujących. W uczelniach niepublicznych stale przybywało studentów, zwłaszcza w pierwszych pięciu latach ba- 13

14 danego okresu. Mimo iż w analizowanej dekadzie średnie roczne tempo wzrostu studentów w tej grupie uczelni wynosiło 6%, to wzrost ten nie rekompensował spadku ogólnej liczby osób studiujących. W województwie mazowieckim i w Warszawie dynamika zmian liczby studentów nieznaczne różniła się, ale nie była już tak wyraźna jak odnotowana dla kraju. Również i tu na początku badanego okresu liczba studentów systematycznie rosła, znacznie silniej na uczelniach niepublicznych, ale spadek liczby studentów rozpoczął się na nich nieco wcześniej aniżeli na uczelniach publicznych, a dodatkowo dynamika tych zmian była nieco wyraźniejsza, zwłaszcza pod koniec omawianego okresu ( Wykres 16. i Wykres 17.). Wykres 16. Liczba osób studiujących według typu własności szkoły wyższej w Polsce (prawa oś), w województwie mazowieckim i w Warszawie w latach (w tys.) publiczne niepubliczne Wykres 17. Dynamika zmian liczby osób studiujących według typu własności szkoły wyższej w Polsce, w województwie mazowieckim i w Warszawie w latach (wskaźniki łańcuchowe) publiczne niepubliczne Osoby uczące się w szkołach wyższych preferowały studiowanie w trybie stacjonarnym, niezależnie od typu własności. Jednocześnie zmiany w czasie proporcji między tymi dwiema grupami studentów zależały od własności szkoły oraz szczebla agregacji informacji o liczbie studentów. Dla Polski odnotowujemy systematyczny wzrost ilorazu liczby osób studiujących w trybie stacjonarnym w stosunku do liczby osób studiujących w trybie niestacjonarnym. Na początku omawianej dekady było ich o 30% więcej, a pod koniec już o 90%. W szkołach niepublicznych sytuacja wyglądała odwrotnie, tzn. liczba studiujących w trybie niestacjonarnym była początkowo większa o 30% od liczby studiujących stacjonarnie, a pod koniec przewaga ta spadła do 20%. Podobne zmiany w relacjach liczby osób studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odnotowaliśmy w województwie mazowieckim, ale o nieco innej intensywności. Dla szkół publicznych był to wzrost z 50% do 70%, a dla szkół niepublicznych, podobnie jak dla kraju, spadek z 30% do 20%. 14

15 W Warszawie, niezależnie od własności szkoły, z czasem maleje różnica między liczbą osób studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. O ile na początku badanego okresu na studiach stacjonarnych studiowało w szkołach publicznych o ponad 100% więcej studentów, to pod koniec tego okresu różnica ta wynosiła już tylko 70%. Dla szkół niepublicznych wartości te wynosiły odpowiednio 40% i 25%. Z zestawienia tych informacji wynika, że w uczelniach Warszawy zyskują na popularności studia w trybie niestacjonarnym. Powyższe relacje między liczbą studiujących stacjonarnie i niestacjonarnie w obu typach szkół wyższych są wypadkową różnej dynamiki zmian wielkości poszczególnych grup studiujących. Liczba osób studiujących w trybie stacjonarnym systematycznie rosła, zwłaszcza na początku badanego okresu, jednakże kierunek i natężenie tych zmian wyraźnie zależały od własności uczelni. Na uczelniach publicznych średnie roczne przyrosty liczby studentów w latach wynosiły dla Polski 8%, a dla województwa mazowieckiego 5%. W tym samym czasie na uczelniach niepublicznych liczba studentów studiów stacjonarnych rosła z roku na rok średnio o 10% i 5% odpowiednio w Polsce i na Mazowszu. W kolejnych latach obserwujemy ustabilizowanie się liczby studentów w szkołach publicznych, a nawet nieznaczny ich wzrost w Warszawie, natomiast w szkołach niepublicznych ich systematyczny spadek. Szczególnie intensywny był on w województwie mazowieckim ( Wykres 18. i Wykres 19.). Wykres 18. Liczba osób studiujących w trybie stacjonarnym według typu własności szkoły wyższej w Polsce (prawa oś), w województwie mazowieckim i w Warszawie w latach (w tys.) publiczne niepubliczne Wykres 19. Dynamika zmian liczby osób studiujących w trybie stacjonarnym według typu własności szkoły wyższej w Polsce, w województwie mazowieckim i w Warszawie w latach (wskaźniki łańcuchowe) publiczne niepubliczne Zmiany w czasie w liczbie osób studiujących w trybie niestacjonarnym kształtowały się odmiennie w zależności od typu własności szkoły. Na uczelniach publicznych podlegały one licznym wahaniom, natomiast na uczelniach niepublicznych zasadniczo liczba ta systematycznie rosła. 15

16 W latach w ujęciu ogólnopolskim liczba osób studiujących na uczelniach publicznych w trybie niestacjonarnym systematycznie rosła do połowy badanego okresu, chociaż natężenie tych zmian stale malało, a następnie można zaobserwować jej powolny spadek, średniorocznie o 5%. Podobne zmiany odnotowujemy dla województwa mazowieckiego, ale były one znacznie mniej intensywne. W Warszawie roczne przyrosty liczby studentów wykazują duże wahania. Liczba osób kształcących się w szkołach niepublicznych w trybie niestacjonarnym wyraźnie rosła w czasie, zwłaszcza w pierwszej połowie badanego okresu, a dynamika rocznych przyrostów była nieco wyższa dla Polski niż dla województwa mazowieckiego czy Warszawy ( Wykres 20. i Wykres 21.). Wykres 20. Liczba osób studiujących w trybie niestacjonarnym według typu własności szkoły wyższej w Polsce (prawa oś), w województwie mazowieckim i w Warszawie w latach (w tys.) publiczne niepubliczne Wykres 21. Dynamika zmian liczby osób studiujących w trybie niestacjonarnym według typu własności szkoły wyższej w Polsce, w województwie mazowieckim i w Warszawie w latach (wskaźniki łańcuchowe) publiczne niepubliczne Studiujący według płci W ogólnej liczbie osób studiujących przeważają kobiety, ale ich udział wyraźnie zmieniał się w czasie i zależał od trybu studiowania oraz typu własności szkoły. Dla Polski przewaga liczby studiujących kobiet w stosunku do studiujących mężczyzn na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym systematycznie rosła z czasem, tj. z 11% na początku omawianej dekady do 31% w jej latach końcowych. W województwie mazowieckim zmiany te nie były tak wyraźne. Przewaga kobiet oscylowała stale wokół 30%. W Warszawie również obserwujemy wzrost omawianego wskaźnika, ale natężenie tych zmian było znacznie słabsze niż dla Polski przewaga liczby uczących się kobiet do mężczyzn wzrosła z 18% do 28%. Nieco odmiennie sytuacja ta wyglądała w przypadku uczelni niepublicznych. Tu obserwujemy wyraźny spadek przewagi kobiet nad mężczyznami w pierwszym okresie badanych lat, a następnie jego wzrost, który był jednakże nieco mniej intensywny. Zmiany te spowodowały, iż z czasem różnice w liczbie osób stu- 16

17 diujących według płci zmniejszyły się, ale nadal były one znacznie wyraźniejsze aniżeli na uczelniach publicznych. W 1999 roku w ujęciu ogólnopolskim liczba studiujących kobiet była o ok. 60% wyższa w porównaniu do mężczyzn. Sześć lat później wynosiła ona ok. 30%, a pod koniec omawianego okresu znowu 50%. Podobne natężenie zmian odnotowaliśmy w województwie mazowieckim, ale wartości tego ilorazu były znacznie niższe, tj. 40% oraz 12% i 22%. W Warszawie różnice w liczbie studiujących osób według płci były znacznie mniejsze, ale wyraźnie zmieniały się z roku na rok. W okresie tym średnia roczna przewaga kobiet wynosiła 23%. Sytuacja przedstawiała się na studiach niestacjonarnych nieco odmiennie od tej zaobserwowanej dla studiów stacjonarnych. Na uczelniach publicznych przewaga liczby studiujących kobiet w stosunku do liczby mężczyzn była bardziej stabilna w czasie. Dla Polski wahała się ona od 30% do 35%. W województwie mazowieckim wartości te wynosiły od 40% do 45%, a dla Warszawy ok. 55%. Na uczelniach niepublicznych, podobnie jak dla trybu stacjonarnego, przewaga kobiet wahała się w czasie, ale była tu znacznie wyraźniejsza. Dla Polski i województwa mazowieckiego zmiany te przebiegały podobnie, tj. o ile na początku omawianego okresu przewaga ta wynosiła 70%, to w połowie już tylko 30%, a pod jego koniec znowu urosła do 50%. Również w Warszawie studiuje znacznie więcej kobiet niż mężczyzn, a ich przewaga zwiększyła się z 40% do 55%. Reasumując, wśród osób studiujących w trybie stacjonarnym, niezależnie od własności szkoły, przeważały kobiety. Szczególnie wyraźną ich dominację odnotowujemy w szkołach niepublicznych. Ponadto, różnice w liczbie osób studiujących według płci były mniejsze w Warszawie aniżeli w województwie mazowieckim czy dla Polski. Podobnie sytuacja przedstawiała się dla studiów niestacjonarnych, przy czym przewaga uczących się kobiet nad mężczyznami była tu jeszcze mocniej zaznaczona, zwłaszcza w Warszawie. Obecnie nieco bardziej szczegółowo omówimy zmiany w czasie liczby studiujących mężczyzn i kobiet, ponieważ podział na te dwie zbiorowości jest bardzo istotny z punktu widzenia przygotowywanej prognozy. W zbiorowości mężczyzn liczba osób studiujących wyraźnie rosła w pierwszych latach omawianego okresu, zwłaszcza na uczelniach publicznych. Później ukształtowała się na podobnym poziomie, a na uczelniach niepublicznych nawet nieznacznie spadła. Podobne zmiany obserwujemy niezależnie od poziomu agregacji informacji, jednakże ich intensywność była wyraźniejsza w województwie mazowieckim i w Warszawie. W latach dla Polski obserwujemy wzrost natężenia liczby studiujących mężczyzn na uczelniach publicznych, który był nieco słabszy niż na uczelniach niepublicznych. Z roku na rok przybywało na nich ok. 5% studiujących mężczyzn, podczas gdy na niepublicznych ok. 10%. Po 2005 roku na uczelniach publicznych liczba studiujących mężczyzn stabilizuje się, natomiast na niepublicznych spada średniorocznie o 10%. Podobny kierunek zmian w liczbie studiujących mężczyzn odnotowujemy również w województwie mazowieckim, ale ich natężenie było nieco słabsze. W Warszawie do 2005 roku kierunek i natężenie zmian liczby studiujących mężczyzn były podobne jak dla Polski, ale po tym okresie na uczelniach publicznych liczba studentów nadal systematycznie rosła, chociaż dynamika tych zmian malała z czasem. Średniorocznie liczba studiujących mężczyzn rosła o ok. 1%. Podobnie jak dla kraju, ubywało studentów na uczelniach niepublicznych, ale w nieco wolniejszym tempie. Spadek ten wynosił z roku na rok ok. 7% ( Wykres 22. i Wykres 23.). Wykres 22. Liczba studiujących mężczyzn w trybie stacjonarnym według typu własności szkoły wyższej w Polsce (prawa oś), w województwie mazowieckim i w Warszawie w latach (w tys.) publiczne niepubliczne 17

18 Wykres 23. Dynamika zmian liczby studiujących mężczyzn w trybie stacjonarnym według typu własności szkoły wyższej w Polsce, w województwie mazowieckim i w Warszawie w latach (wskaźniki łańcuchowe) publiczne niepubliczne Zmiany w liczbie studiujących mężczyzn w trybie niestacjonarnym przebiegały nieco odmiennie od tych odnotowanych dla trybu stacjonarnego. Były one bardziej intensywne i własność szkoły wyraźniej je różnicowała. Również i tu można wyodrębnić dwa podokresy różnych kierunków zmian w przyrostach liczby studentów, ale moment odwrócenia tych tendencji wystąpił tu w nieco innych punktach czasowych. Dla Polski na uczelniach publicznych obserwujemy istotny wzrost liczby mężczyzn studiujących jedynie do 2001 roku. Średniorocznie przybywało bowiem ok. 10% studentów. Przez kolejne pięć lat liczba ta kształtowała się na podobnym poziomie, ale od 2007 roku ubywało rocznie ok. 4% studentów. Nieco inaczej sytuacja ta przedstawiała się w województwie mazowieckim. W latach liczba studentów systematycznie rosła, ale dynamika tych zmian malała w czasie. Średniorocznie przybywało 2% studentów. Natomiast w 2006 roku liczba studentów w stosunku do roku poprzedniego wzrosła aż o 17%. Po tym okresie, podobnie jak dla kraju, obserwujemy spadek tej liczby. W Warszawie zmiany w liczbie studentów podlegały wyraźnym rocznym wahaniom, również z tendencją malejącą, ale znacznie mniej intensywną niż dla pozostałych regionów. Na uczelniach niepublicznych do 2007 roku liczba studiujących mężczyzn systematycznie rośnie, ale roczne przyrosty studentów maleją z czasem i odmiennie kształtują się w zależności od stopnia agregacji informacji. Dla Polski i województwa mazowieckiego średniorocznie przybywało ok. 10% studentów. W Warszawie zmiany te były wyraźniejsze i liczba studentów rosła z roku na rok średnio o 13%. Po 2007 roku obserwujemy spadek liczby studentów, który był znacznie wyraźniejszy dla Polski niż dla Warszawy ( Wykres 24. i Wykres 25.). Wykres 24. Liczba studiujących mężczyzn w trybie niestacjonarnym według typu własności szkoły wyższej w Polsce (prawa oś), w województwie mazowieckim i w Warszawie w latach (w tys.) publiczne niepubliczne 18

19 Wykres 25. Dynamika zmian liczby studiujących mężczyzn w trybie niestacjonarnym według typu własności szkoły wyższej w Polsce, w województwie mazowieckim i w Warszawie w latach (wskaźniki łańcuchowe) publiczne niepubliczne W latach w Polsce liczba studiujących kobiet w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych stale rosła. Najszybciej przybywało ich na początku badanego okresu (średniorocznie o ok. 8%). Na uczelniach niepublicznych tendencja ta również była wzrostowa, ale pod koniec badanego okresu uległa odwróceniu. Dynamika zmian liczby studiujących stacjonarnie kobiet była tu nieco słabsza, ale bardziej zróżnicowana niż dla szkół publicznych. Średniorocznie na tych uczelniach przybywało ok. 3% studentek. W województwie mazowieckim liczba uczących się kobiet nie była stabilna w czasie, ale z tendencją rosnącą, zwłaszcza na uczelniach publicznych. Podobnie sytuacja przedstawia się dla Warszawy, z tym że natężenie zmian było wyraźniejsze dla szkół niepublicznych ( Wykres 26. i Wykres 27.). Wykres 26. Liczba studiujących kobiet w trybie stacjonarnym według typu własności szkoły wyższej w Polsce (prawa oś), w województwie mazowieckim i w Warszawie w latach (w tys.) publiczne niepubliczne 19

20 Wykres 27. Dynamika zmian liczby studiujących kobiet w trybie stacjonarnym według typu własności szkoły wyższej w Polsce, w województwie mazowieckim i w Warszawie w latach (wskaźniki łańcuchowe) publiczne niepubliczne Zmiany liczby kobiet studiujących w trybie niestacjonarnym przedstawiały się nieco odmiennie od zaobserwowanych dla kobiet uczących się w trybie stacjonarnym. Na uczelniach publicznych zmiany te nie były jednokierunkowe. Przez pierwsze trzy lata badanego okresu liczba kobiet systematycznie rosła, potem do roku 2006 kształtowała się na zbliżonym poziomie, a następnie obserwujemy jej powolny spadek. Mimo tych wahań w badanym okresie ogólny trend był rosnący. W szkołach niepublicznych natomiast stale rosła liczba studentek studiujących niestacjonarnie, zwłaszcza po 2004 roku. Od tego roku sytuacja przedstawiała się zatem odmiennie od odnotowanej dla studiów stacjonarnych. Podobne do ogólnopolskich zmiany w kierunku liczby studiujących kobiet odnotowujemy również w województwie mazowieckim i w Warszawie, ale ich natężenie było nieco silniejsze. Średniorocznie przybywało bowiem nieco więcej niż 1% studentek ( Wykres 28. i Wykres 29.). Wykres 28. Liczba studiujących kobiet w trybie niestacjonarnym według typu własności szkoły wyższej w Polsce (prawa oś), w województwie mazowieckim i w Warszawie w latach (w tys.) publiczne niepubliczne 20

STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA

STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA STUDENCI I ABSOLWENCI W OSTATNIEJ DEKADZIE - W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU, TYPU SZKOŁY i TRYBU STUDIOWANIA W mijającej dekadzie w Polsce najwięcej osób studiowało na kierunkach humanistycznospołecznych 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa ośrodkiem kształcenia na poziomie wyższym. Małgorzata Podogrodzka. Uwagi wstępne

Warszawa ośrodkiem kształcenia na poziomie wyższym. Małgorzata Podogrodzka. Uwagi wstępne Warszawa ośrodkiem kształcenia na poziomie wyższym STRESZCZENIE Artykuł zawiera opis zmian w czasie liczby i struktury osób uczących się w szkołach wyższych według płci, własności szkoły, trybu studiowania

Bardziej szczegółowo

STUDENCI UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

STUDENCI UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH STUDENCI UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH Analiza dotychczasowej sytuacji i prognoza liczby studentów uczelni publicznych i niepublicznych w latach 1999-2030 W latach 1999 2009 liczba absolwentów szkół

Bardziej szczegółowo

STUDENCI MAZOWSZA I POLSKI

STUDENCI MAZOWSZA I POLSKI Małgorzata Podogrodzka Szkoła Główna Handlowa STUDENCI MAZOWSZA I POLSKI Wprowadzenie Obowiązujący w pierwszej dekadzie XXI wieku w Polsce system kształcenia na poziomie wyższym określają krajowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Od 1990 roku polskie szkolnictwo wyższe było w okresie stałego i dynamicznego wzrostu. W ciągu 15 lat liczba studentów osiągnęła rekordowy poziom 1,9

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Gdańsku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Gdańsku Materiał na konferencję prasową w dniu 26 października 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Gdańsku Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Notatka na temat szkół wyższych w Polsce 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata 4- Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 Opracowanie przygotowane dla: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Autor opracowania: dr nauk o zdrowiu Agnieszka Genowska 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 04.07.2014 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 06.07.2015 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej 2012 r. (dane średnioroczne) MAZOWSZE 60,2 % 52,6% 68,8% POLSKA 55,9% 48,1% 64,3% Analiza powyższych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DEMOGRAFICZNA

ANALIZA DEMOGRAFICZNA Załącznik 1 do STUDIUM UWAUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁOMIANKI ANALIZA DEMOGRAFICZNA SPORZĄDZIŁ: BURMISTRZ ŁOMIANEK ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki 1 Analiza zmian

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R.

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r.

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r. Niniejsze opracowanie przedstawia informacje dotyczące studentów studiów doktoranckich (łącznie z cudzoziemcami) w województwie kujawsko pomorskim według stanu na 31.12.2013 r. Źródłem danych o studiach

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1 0 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 201 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2011 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY PO ROKU 2000

PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY PO ROKU 2000 Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej Maria Soja, Andrzej Zborowski (red.) Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2011, s. 41 53 PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Szczecin 2012 Obserwatorium Integracji Społecznej, Projekt

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r.

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r. BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r. WARSZAWA 2010 Analiza została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 PRACA ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010 21 Mirosław Gidlewski Leszek Jemioł Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Bardziej szczegółowo

BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE FORMULARZA OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁÓW

BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE FORMULARZA OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁÓW BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE FORMULARZA OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁÓW w roku akademickim 2015/2016 Dział Jakości i Akredytacji 25.05.2017 r. RAPORT http://www.ur.edu.pl/ksztalcenie/jakosc-ksztalcenia/badanie-jakosci

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 W systemie oświaty i wychowania wraz z wprowadzeniem z dniem 1 września 1999 r. reformy szkolnictwa oraz reformy ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji i podwyższeniu świadczeń najniższych w marcu 2017

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 10 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2010 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Prognozy demograficzne Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Prognozy demograficzne

Prognozy demograficzne Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Prognozy demograficzne Demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Urząd Statystyczny w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Nasz region we współczesnym świecie

Nasz region we współczesnym świecie Nasz region we współczesnym świecie Anna Czarlińska-Wężyk 14.04.2013 http://pl.wikipedia.org/wiki/wojew%c3%b3dztwo_%c5%9bl%c4%85skie Województwo powstało dnia 1.01.1999 z województw: katowickiego i częstochowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI 1. Wprowadzenie Transformacja systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce spowodowała

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 Bydgoszcz, dnia 17 maja 2016 r. Hanna Żukowska Marek Mrówczyński Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Departament Programowy Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych Opracowanie w ramach projektu: System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁ PRZYSZ OŚĆ DEMOGRAFICZNA A EDUKACJA

PRZYSZŁ PRZYSZ OŚĆ DEMOGRAFICZNA A EDUKACJA PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA A EDUKACJA Urszula Sztanderska Uwagi wstępne Silne zmiany liczby dzieci i młodzieży powodem konieczności ś i znacznych zmian w szkolnictwie Zmiany demograficzne nie są jednokierunkowe,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 10 Sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na pracę wśród kobiet i mężczyzn w województwie mazowieckim

Prognoza popytu na pracę wśród kobiet i mężczyzn w województwie mazowieckim Prognoza popytu na pracę wśród kobiet i mężczyzn w województwie mazowieckim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2012 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

YTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY S YTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej w Polsce 2012 r. (dane średnioroczne) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wacław Jarmołowicz Dawid Piątek ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wprowadzenie Celem opracowania jest ogólna charakterystyka przemian w tym przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 6 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce

Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce 2014 Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce Od 2011 roku Urząd Statystyczny w Krakowie i Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie publikują analizy dotyczące tendencji i kierunków

Bardziej szczegółowo

prognoz demograficznych

prognoz demograficznych Niniejszą informację opracowano na podstawie prognozy ludności faktycznej do 2035 r. dla powiatów oraz miast na prawach powiatu opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny w lipcu 2011 r. Prognoza powiatowa

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach Opis danych statystycznych

3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach Opis danych statystycznych 3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach 1995-2005 3.1. Opis danych statystycznych Badanie zmian w potencjale opieki zdrowotnej można przeprowadzić w oparciu o dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2013 odsetek osób słuchających radia Dane o wskaźnikach słuchalności

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS-0210-8-MJ/10 Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. Pani Irena Wójcicka Podsekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

Małżeństwa i rozwody. Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ

Małżeństwa i rozwody. Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ Małżeństwa i rozwody Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ Małżeństwa podstawowe pojęcia Zawarcie małżeństwa akt zawarcia związku między dwiema osobami płci odmiennej, pociągającego

Bardziej szczegółowo

Płodność i urodzenia nastolatek

Płodność i urodzenia nastolatek Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2011, Nr 4 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Płodność i urodzenia nastolatek W potocznej opinii kwestia wczesnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo