PARADYGMATY PROGRAMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARADYGMATY PROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA dr inż. Jerzy Sas, (w tytule 'i: EDU-PP...) Literatura: 1. Grębosz J. Symfonia C++, Oficyna Kalimach, Kraków, 2000, Grębosz J. Pasja C++, Oficyna Kalimach, Kraków, 2000, Eckel B. - Thinkink in C++, Helion, Eckel B. _ Thinkink in Java, Wydanie 3. Helion, Walczak K. - Nauka programowania obiektowego w C++, W&W, W-wa, Kain E. - Od C do C++, Helion, Liberty J. - Poznaj C++, Intersoftland 1999, 9. Dumański R., Kasprzyk A., Kozłowski M. - Analiza i projektowanie obiektowe, 10. Subieta K. - Obiektowość w projektowaniu i bazach danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Subieta K. - Słownik terminów z zakresu obiektowości, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Program: 1. Wstęp, p`odstawowe pojęcia z zakresu języków programowania i kompilacji 2. Podstawy programowania obiektowego w C++: pojęcia podstawowe, składniki klasy, definiowanie klasy w C++, dziedziczenie, polimorfizm, metody wirtualne, wstęp do przeciążania operatorów 3. Definiowanie własnych operatorów, przeciążanie operatorów, konwersje typów, zaawansowane techniki dziedziczenia, obiektowe wejście-wyjście w C++ 4. Wyjątki 5. Szablony i wzorce projektowe 6. STL omówienie podstawowych elementów 7. Przykłady praktyczne i ćwiczenia 8. Podstawy programowania w Java 9. Elementy najważniejszych pakietów Java 10. Przykładowe programy w Javie

2 Paradygmat: 1) przyjęty wzorzec w jakiejś dziedzinie (np. postępowania, rozwiązywania kategorii problemów) 2) przyjęty sposób widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie 3) niekwestionowalny zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki Paradygmaty programowania Programowanie imperatywne Programowanie deklaratywne Programowanie sekwencyjne Programowanie obiektowe Programowanie funkcyjne Programowanie w logice Programowanie strukturalne (proceduralne) Programowanie imperatywne - polega na podaniu sposobu wykonania zadania przez określenie kolejnych kroków (poleceń zrozumiałych dla komputera) prowadzących do wykonania zadania Programowanie deklaratywne - polega na określeniu oczekiwanych własności rozwiązania które ma być uzyskane bez podawania szczegółowego algorytmu jego uzyskania Program deklaratywny = sformułowanie problemu w pewnym języku formalnym Przykład: type r_autora = record

3 id : integer; nazwisko, imie : string; narodowosc : (polska, angielska, rosyjska, niemiecka); end; r_ksiazki = record id : integer; tytul : string; id_autora : integer; ilosc_wypozyczen : integer; end; var aut = array [ ] of r_autora; ksiazki = array [ ] of r_ksiazki; Zadanie: Znajdź narodowość, z której książki są najczęściej wypożyczane Program imperatywny: dla każdej książki wyznacz narodowość autora; utwórz tabelę liczności wypozyczeń dla każdej książki dla każdej książki: dodaj jej liczbę wypożyczeń do tabeli liczności na pozycji odpowiadającej narodowości; znajdź pozycję w tabeli liczności o maksymalnej liczbie wypożyczeń; zwróć narodowość odpowiadającą znalezionej pozycji Program deklaratywny: Znajdź narodowość, z której książki są najczęściej wypożyczane wyrażone w języku formalnym (np. SQL) SELECT NARODOWOSC FROM SELECT SUM(ILOSC_WYPOZYCZEN) AS SUMA, NARODOWOSC FROM AUT, KSIAZKI WHERE KSIAZKI.ID_AUTORA = AUT.ID WHERE SUMA = MAX( T1.SUMA ) Cechy programu imperatywnego: Obliczenia rozumiemy tu jako sekwencję poleceń zmieniających krok po kroku stan maszyny, aż do uzyskania oczekiwanego wyniku. Stan maszyny należy rozumieć jako zawartość całej pamięci oraz rejestrów i znaczników procesora. Ten sposób patrzenia na programy związany jest ściśle z budową sprzętu komputerowego o architekturze von Neumanna, w którym poszczególne instrukcje (w kodzie maszynowym) to właśnie polecenia zmieniające ów globalny stan. Języki wysokiego poziomu takie jak Fortran, Algol, Pascal, Ada lub C posługują się pewnymi abstrakcjami, ale wciąż odpowiadają paradygmatowi programowania imperatywnego.

4 Przykładowo, instrukcje podstawienia działają na danych pobranych z pamięci i umieszczają wynik w tejże pamięci, zaś abstrakcją komórek pamięci są zmienne. 1 Programowanie sekwencyjne: program jest ciągiem prostych instrukcji o ustalonej postaci tekstowej kolejność wykonania instrukcji może być zmieniana za pomocą instrukcji skoku warunkowego i bezwarunkowego skok może nastąpić do dowolnego miejsca w programie, można tworzyć podprogramy, do których można przejść z dowolnego miejsca w programie a następnie powrócić do tego miejsca Przykładowe języki: Assembler, BASIC (wczesne wersje), Fortran (wczesne wersje) Programowanie strukturalne: z ciągów instrukcji można tworzyć instrukcje złożone; instrukcje można zagnieżdżać (w szczególności można zagnieżdżać instrukcje złożone, instrukcja skoku (aczkolwiek zwykle dopuszczalna) jest zdecydowanie niezalecana niekiedy istnieje możliwość zagnieżdżania podprogramów, pojawia się pojęcie zmiennych lokalnych. Przykładowe języki: Pascal, C, Ada, BASIC (nowsze wersje) Programowanie obiektowe: program traktuje się jako zbiór autonomicznych i porozumiewających się ze sobą bytów programistycznych zwanych obiektami, obiekt jest połączeniem danych i wykonywanych na tych danych operacji, program powstaje jako model wycinka rzeczywistości, w której też wyróżniamy obiekty obiekty dzielimy na kategorie - dla każdej kategorii tworzymy wzorzec zwany klasą Przykładowe języki: Java, C++, C# Programowanie deklaratywne: Programowanie funkcyjne: Program jest funkcją wyznaczającą wynik działania programu Przykład - obliczanie wartosci ciągu Fibonacciego: 1 Żródło: mowania%3f

5 procedure proc_imper( ind : integer, var wynik : real) begin if (ind = 1) wynik := 3 else if (wyn = 2) wynik := 2 else begin w_2 := 3; w_1 := 2; for i := 3 to ind do begin wynik := w_2 + w_1; w_2 := w_1; w_1 := wynik; end; end; end; function func_deklar( ind : integer ) : real; begin if (ind = 1) func_deklar := 3 else if (wyn = 2) func_deklar := 2; else func_deklar := func_deklar( ind - 2) + func_deklar( ind - 1); end; Cechy programu funkcyjnego: nie ma zmiennych (stanu programu) - tylko argumenty funkcji nie ma trwałych efektów ubocznych wykonania funkcji nie ma instrukcji iteracyjnych instrukcjom iteracyjnym odpowiada rekurencja, do rozwiązania bardziej złożonych problemów definiuje się liczne funkcje pomocnicze Przykładowe języki: LISP, Haskell, można ten styl stosować w większości języków strukturalnych Programowanie w logice: Problem definiuje się w taki sposób aby rozwiązanie mogło być znalezione poprzez wyznaczenie elementów z pewnego zbioru, dla których zachodzi określona własność wyrażona za pomocą formuł (predykatów) logicznych Cechy programu funkcyjnego: Program to sformułowanie własności rozwiązania w języku formalnym pozwalającym na definiowanie predykatów.

6 Wykonanie programu polega na znalezieniu takich danych, dla których mozna "udowodnić" spełnienie wymaganej własności. Zadaniem kompilatora i interpretera programu logicznego jest znalezienie ciągu operacji prowadzących do rozwiązania problemu (udowodnienia własności Przykład: ojciec(jan, jerzy). ojciec(jerzy, janusz). ojciec(jerzy, józef). dziadek(x, Z) :- ojciec(x, Y), ojciec(y, Z).?- dziadek(x, janusz). 2 Przykładowe języki: Prolog, SQL Inne paradygmaty programowania: programowanie sterowane danymi programowanie sterowane zdarzeniami programowanie współbieżne programowanie wizualne (języki 4GL) 2 Żródło: mowania%3f

7 Elementy definicji języka programowania: Składnia - opis wlaśności tekstowych poprawnych programów (pozwalający rozstrzygnąś jaki napis jest poprawnym programem) Metody opisu: - gramatyki bezkontekstowe, gramatyki atrybutowe, notacja BNF Semantyka - opis znaczenia składniowo poprawnych programów Metody opisu: metoda operacyjna, metoda denotacyjna, metoda aksjomatyczna Pragmatyka - zbiór zasad i wskazówek określających jak konstrukcje języka stosować do rozwiązywania praktycznych problemów Metoda opisu: nieformalna Etapy tworzenia programu wynikowego z tekstu napisanego przez programistę Cel: przetworzyć tekst programu w języku źródłowym na program wykonywalny Etapy Wstępne przetwarzanie tekstu, Kompilacja Konsolidacja Interpretacja (opcjonalnie)

8 Programowanie obiektowe w C++ Pojęcie klasy, obiektu i ich zastosowania Programowanie jako sposób modelowania świata Zastosowanie Modelowane byty Modele dokumenty, towary, osoby oraz związki pomiędzy nimi Aplikacje w bazach danych Edytory tekstu lub HTML Program do projektowania CAD Program symulacyjny (np. do analizy pracy kas w hipermarkecie) Program obliczeniowy (np. do obliczeń inżynierskich) Program używający złożonych struktur danych Program z interfejsem okienkowym typu desktop dokumenty, rozdziały, akapity, ilustracje oraz ich wzajemne położenie punkty, wielokąty powierzchnie, bryły, zestawy brył klienci, wózki/koszyki, towary, kolejki do kas, kasy, CZAS (zegar) liczby zespolone, wektory, macierze stosy, listy, kolejki, drzewa binarne, grafy dokumenty i ich położenie na biurku rekordy w bazie danych, powiązania za pomocą kluczy obcych tablice znakowe (teksty), struktury danych opisujące ich położenie na stronie oraz formatowanie tablice liczbowe struktury danych połączone w listach i tablicach tablice liczbowe zmienne dynamiczne, listy i tablice zmiennych okno główne modelujące blat biurka, okna modelujące poszczególne dokumenty Obiekt = dane + specyficzne operacje na tych danych (metody) Klasa - typ danych określający dane składowe obiektu i sposób wykonywania operacji na nich Obiekt klasy == konkret klasy

9 Relacja pomiędzy klasą a obiektem - taka sama jak pomiędzy definicją typu a zmienną tego typu, np. typedef struct /* definicja typu dla liczb zespolonych */ double Re, double Im } Complex;... Complex c1, c2; /* deklaracja dwóch zmiennych zespolonych */ Przykład 1) - stos jako obiekt dane: tablica elementów stosu, maksymalna ilość elementów stosu, aktualna ilość elementów na stosie metody: inicjuj, skasuj cały stos, dodaj element do stosu, zdejmij element ze stosu, podaj ilość elementów na stosie Rozważyć możliwe metody implementacji. Przykład 2) - macierz jako obiekt dane: tablica liniowa zawierająca elementy macierzy, rozmiary n x m, wartość wyznacznika, flaga oznaczająca czy dla aktualnej postaci macierzy obliczono wyznacznik, metody: inicjuj na zadany rozmiar (n, m), odczytaj wartość z pozycji (i, j), wstaw wartość na pozycji (i, j), odczytaj wektor-wiersz (j) odczytaj wektor-kolumnę (i) dodaj/odejmij/pomnóż przez inną macierz (M), pomnóż przez wektor, oblicz wyznacznik, odwróć macierz, ustaw macierz jednostkową skasuj Przykład 3) - punkty i wielokąty Punkt 2D dane: współrzędna x współrzędna y

10 współrzędna w metody: ustaw współrzędną x/y, odczytaj współrzędną x/y przesuń o podany wektor (u, v) skaluj przez podany współczynnik, obróć wokół (0,0) o kąt a. Wielokąt 2D: dane: ilość wierzchołków, tablica lub lista wierzchołków, pole powierzchni, flaga oznaczająca czy pole powierzchni obliczone, metody: inicjuj jako trójkąt (p1, p2, p3) inicjuj jako pusty podaj tablicę wierzchołków, podaj ilość wierzchołków, dodaj wierzchołek po wskazanym (n, p), usuń wskazany wierzchołek (n) podaj pole powierzchni, przesuń o wektor (u, v), skaluj przez podany współczynnik (w), obróć wokół (0,0) o kąt a. Metodologie programowania Metodologia Struktury danych niestrukturalne typy proste, tablice typów prostych strukturalne obiektowe rekordy, zbiory, zagnieżdżanie typów j/w obiekty Konstrukcje programowe instrukcje proste, podprogramy instrukcje strukturalne, zagnieżdżanie procedur i funkcji metody obiektów Cechy łatwa implementacja, nieczytelność programów, trudności w modelowaniu czytelność programów, ułatwienie analizy programu, trudności w modelowaniu łatwość modelowania, Języki Assembler, Fortran Basic Pascal, C, PL/I Modula, C++, Java, Delphi-

11 przy nierozważnym użyciu - zmniejszenie czytelności i ryzyka błędów Pascal Dlaczego warto stosować styl obiektowy Aspekt projektowy: większe zbliżenie kodu do modelowanego fragmentu rzeczywistości, powiązanie danych i wykonywanych na nich operacji możliwość modelowania hierarchii obiektów i modelowania Aspekt programistyczny: możliwość ukrycia szczegółów implementacji - hermetyzacja, ograniczenie dostępności do składowych obiektu, możliwość zmiany sposobu implementacji bez zmiany interfejsu, zwiększenie czytelności zapisu poprzez jawne powiązanie danych z operacjami na nich Definiowanie klas w C++ Prototyp klasy (deklaracja) - specyfikacja danych i metod klasy Implementacja klasy (definicja) - kod metod klasy. Prototyp klasy x - w pliku x.h Implementacja klasy x - w pliku x.cpp Składnia definicji klasy w EBNF: <definicja klasy> ::= class <nazwa klasy> <sekcja>* }; <sekcja> ::= <kwalifikator dostępu><deklaracja składowej>* <kwalifikator dostępu> ::= public: private: protected: <deklaracja składowej> ::= <deklaracja danej>; <deklaracja metody>; <deklaracja metody> ::= <deklaracja funkcji> Kwalifikator dostępu - określa możliwość używania określonej składowej klasy: public - dostęp nieograniczony, private - dostęp tylko z metod tej klasy, protected - dostęp tylko z metod tej klasy i z metod klas dziedziczących od tej klasy. Po zdefiniowaniu nazwa klasy staje się typem zmiennych. Przykład: class Point2D private: double x;

12 double y; double w; int calc_dist_to_zero(); }; public: void set_x( double x_coord ); void set_y( double y_coord ); double get_x( void ); double dist_to_zero; Definiowanie metod klasy: <definicja metody> ::= <specyfikacja typu> <nazwa klasy> ::<nazwa metody> ( <parametry> ) <ciało metody> Jeśli metoda będzie zdefiniowana bezpośrednio w definicji klasy to zostanie uznana za metodę inline Przykład: double Point2D::get_x( void ) return x / w; } void Point2D::set_x( double x_coord ) x = x_coord * w; calc_dist_to_zero(); } Deklarowanie obiektów klasy (konkretów): <deklaracja obiektów> = <nazwa klasy> <nazwa obiektu>, ; Przykład: Point2D p1, p2, p3; // deklarowanie pojedynczych // obiektów Point2D points[10]; // deklarowanie tablicy obiektów Odwoływanie się do składowych klasy wewnątrz metod obiektu - bezpośrednio przez nazwę składowej spoza obiektu - przez podanie identyfikatora obiektu i nazwy składowej. p1.set_x( 10.3); x = p1.get_y();

13 dtz = p1.dist_to_zero; x = p1.x; // BŁĄD - składowa x jest prywatna for (i=0; i < 10; i++) points[i].set_x( 10.6); points[i].set_y( i ); distance_total += points[i].dist_to_zero; } Tworzenie dynamicznych obiektów w pamięci tworzenie obiektu w pamięci - operator new likwidacja obiektu - operator delete <deklaracja wskaźnika do obiektu> = <nazwa klasy> ( * <nazwa obiektu ), ; Point2D *p1, *p2, *p3; // deklaracja wskaźników do // trzech obiektów lub lepiej typedef Point2D *Point2DPtr Pointer2DPtr p1, p2, p3; Pointer2DPtr points[10]; // tablica 10 wskaznikow Pointer2DPtr p_10; // wskaznik na tablice 10 // obiektow Tworzenie obiektów: p1 = new Point2D; p2 = new Point2D; p3 = new Point2D; for (i = 0; i < 10; i++) points[i] = new Point2D; p_5 = new Point2D [ 10 ]; Odwoływanie się: p1->set_x( 10.3); x = p1->get_y(); dtz = p1->dist_to_zero; for (i=0; i < 10; i++) points[i]->set_x( 10.6); points[i]->set_y( i ); distance_total += points[i]->dist_to_zero; }

14 for (i=0; i < 10; i++) p_10[i].set_x( 10.6); p_10[i].set_y( i ); distance_total += p_10[i].dist_to_zero; } Kasowanie obiektów: delete p1; delete p2; delete p3; for (i=0; i < 10; i++) delete points[i]; } delete [] p_10; Konstruktory i destruktory konstruktor - metoda wywoływana automatycznie w momencie tworzenia obiektu używana do inicjalizacji danych obiektu. Cechy konstruktora: ma taką samą nazwę jak klasa, nie zwraca żadnej wartości. Przykład: class Point2D private: double x; double y; double w;... public: Point2D( void ); Point2D( double coord_x, double coord_y );... double dist_to_zero; }; Point2D::Point2D( void ) x = 0.0; y = 0.0; w = 1.0; dist_to_zero = 0.0; } Point2D::Point2D( double coord_x, double coord_y ) x := coord_x; y = coord_y; w = 1.0;

15 } dist_to_zero = sqrt(sqr(x) + sqr(y));... Point2D p1; // wywołuje pierwszy konstruktor Point2D p2(10.3, 4.5);// wywołuje drugi konstruktor Przy użyciu wartości domyślnych parametrów można te dwa konstruktory zastąpić jednym: Point2D::Point2D( double coord_x = 0.0, double coord_y = 0.0 ) x := coord_x; y = coord_y; w = 1.0; dist_to_zero = sqrt(sqr(x) + sqr(y)); } konstruktor domyślny - konstruktor, nie wymagający jawnego podawania parametrów aktualnych Konstruktory a tablice obiektów Jeśli istnieje konstruktor domyślny możliwa inicjalicacja tablicy obiektów w postaci Point2D points[3]; Jeśli konstruktor domyślny nie istnieje to należy podać jawnie parametry konstruktora: Point2D points[3] = Points2D(10.3, 15.7 ), Points2D( 8.1, 5.3 ), Points2D( 5.9, 1.7 ) }; Point2DPtr p1 = new Point2D( 10, ); Jeśli konstruktor domyślny nie istnieje to nie można alokować tablicy obiektów. destruktor - metoda wywoływana automatycznie w momencie gdy obiekt przestaje być dostępny, zwykle używana do zwalniania pamięci zaalokowanej przez obiekt Cechy destruktora: ma nazwę postaci ~XXX gdzie XXX jest nazwą klasy, nie przyjmuje parametrów i nie zwraca wartości, dla zadeklarowanych zmiennych obiektowych wywołuje się gdy zmienna przestaje być dostępna a dla zmiennych dynamicznych w momencie użycia operatora delete. Zadania do wykonania: 1. Napisać klasę i jej implementację modelującą stos

16 2. Napisać klasę (bez implementacji metod) do modelowania brył w 3D 3. Napisać klasę i jej implementację do wykonywania operacji algebraicznych na wektorach. 4. Napisać klasę i jej implementację do zarządzania zbiorem liczb naturalnych

Wstęp do Programowania Obiektowego. Wykład 13 Paradygmaty. Składnia i semantyka.

Wstęp do Programowania Obiektowego. Wykład 13 Paradygmaty. Składnia i semantyka. Wstęp do Programowania Obiektowego Wykład 13 Paradygmaty. Składnia i semantyka. 1 PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH PARADYGMATÓW 2 Cztery podstawowe paradygmaty 1. Programowanie imperatywne. 2. Programowanie funkcyjne.

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Translacja i translatory Translacja

Translacja i translatory Translacja Translacja i translatory Translacja Program w języku niskiego poziomu ciąg instrukcji wykonywany bezpośrednio przez procesor lub maszynę cyfrową Program w języku wysokiego poziomu wymaga przetłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania (JIPP)

Języki i paradygmaty programowania (JIPP) Języki i paradygmaty programowania (JIPP) dr hab. inż. Adam Niewiadomski, prof. nadzw. Informatyka, III sem. studia dzienne inżynierskie PWSZ we Włocławku Program przedmiotu 1 część semestru (ok. 4-5 wykładów)

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Języki programowania Notatki do wykładu Programowanie dla studentów I roku dziennych studiów magisterskich kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim Języki programowania ToMasz Wierzbicki Instytut

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV Jerzy Kisilewicz Język w środowisku Borland C++ Wydanie IV Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Opiniodawca Marian ADAMSKI Opracowanie redakcyjne i korekta Hanna BASAROWA Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY 2001 DEFINICJE W. Turski: Informatyka nauka o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych. INFORMACJA ŚRODKI I PRZETWARZANIE TECHNICZNE INFORmacja + automatyka

Bardziej szczegółowo