C++ - [4-7] Polimorfizm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C++ - [4-7] Polimorfizm"

Transkrypt

1 Slajd 1 z 14 C++ - [4-7] Polimorfizm Nysa Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 20 maja 2013 r.

2 Slajd 2 z 14 Polimorfizm i klasa polimorficzna POLIMORFIZM (cytat z Wikipedii) (wielopostaciowość) to mechanizmy pozwalające programiście używać wartości, zmiennych i podprogramów na kilka różnych sposobów. Inaczej mówiąc jest to możliwość wyabstrahowania wyrażeń od konkretnych typów. Z polimorfizmem mamy do czynienia podczas wywoływania wirtualnych funkcji składowych, ponieważ odpowiednia funkcja składowa jest wybierana niejawnie już podczas działania programu w zależności od typu obiektu, który ją wywołał. KLASA POLIMORFICZNA KLASA POLIMORFICZNA to klasa zawierająca wirtualne funkcje składowe.

3 Slajd 3 z 14 Pojęcie wirtualnej funkcji składowej WIRTUALNA FUNKCJA SKŁADOWA to funkcja, w której definicji znajduje się słowo virtual. Podczas wywoływania takiej funkcji (a więc już podczas działania programu) analizowany jest typ obiektu, który wywołał tę funkcję. Oto wzorzec definicji wirtualnej funkcji składowej (słowo virtual występuje w definicji klasy podstawowej i działa na definicje tej funkcji w klasach pochodnych): virtual dowolny_typ Klasa::nazwa_funkcji(argumenty) // ciało (treść) wirtualnej funkcji składowej

4 Slajd 4 z 14 Wirtualne funkcje składowe - ćwiczenie ĆWICZENIE 4.7.1: Wytłumacz działanie poniższego programu. Dopisz w odpowiednim miejscu słowo kluczowe virtual. class Osoba public: void przedstaw_sie() cout << "Ble ble ble\n"; ; class Polak: public Osoba public: string imie; void przedstaw_sie() cout << "Mam na imię " << imie << "\n"; ; class Niemiec: public Osoba public: string imie; void przedstaw_sie() cout << "Ich heiße " << imie << "\n"; ; class Anglik: public Osoba public: string imie; void przedstaw_sie() cout<< "My name is "<< imie<< "\n"; ; void przedstaw_sie(osoba &osoba) osoba.przedstaw_sie(); int main() Osoba os; os.przedstaw_sie(); Polak po; po.imie = "Jan"; po.przedstaw_sie(); Niemiec ni; ni.imie = "Klaus"; przedstaw_sie(ni); Anglik *wan = new Anglik(); wan->imie = "Elisabeth"; wan->przedstaw_sie(); delete wan; return 0;

5 Slajd 5 z 14 Wczesne i późne wiązanie WCZESNE WIĄZANIE to powiązanie wywołań funkcji z adresami określającymi, gdzie one są, już w czasie kompilacji programu. PÓŹNE WIĄZANIE to powiązanie wywołań funkcji z adresami określającymi, gdzie one są, już w czasie działania programu. Późne wiązanie ma miejsce w programach wykorzystujących funkcje wirtualne. Ale nie zawsze. Oto sytuacje gdy dla funkcji wirtualnych zachodzi wczesne wiązanie: wywołanie na rzecz obiektu (wywołanie konstruktora lub destruktora klasy podstawowej); DEFINICJA: void funkcja(klasa_podst k_podst); PRZYKŁAD WYWOŁANIA: Klasa_poch k_poch; funkcja(k_poch); jawne użycie kwalifikatora zakresu. PRZYKŁAD: wskaznik->klasa::funkcja();

6 Slajd 6 z 14 Funkcje przeładowane, a funkcje wirtualne FUNKCJE PRZEŁADOWANE własności: funkcje o tych samych nazwach definiowane w tym samym zakresie ważności; różnią się liczbą lub rodzajem argumentów; są wiązane w czasie kompilacji programu (wczesne wiązanie). FUNKCJE WIRTUALNE własności: funkcje o tych samych nazwach definiowane w różnych klasach; mają taką samą liczbę i rodzaj argumentów; są wiązane w czasie działania programu (późne wiązanie).

7 Slajd 7 z 14 Zalety i wady wirtualności funkcji składowych Zalety wirtualności funkcji składowej: możemy korzystać z dobrodziejstw późnego wiązania (wiązania podczas wywoływania funkcji w działającym programie); możemy wzbogacać funkcjonalność programu bez modyfikowania cudzego kodu. Wady wirtualności funkcji składowej: wirtualność funkcji wymaga dodatkowego miejsca w pamięci operacyjnej komputera; wybór odpowiedniej funkcji wymaga dodatkowego czasu procesora.

8 Slajd 8 z 14 Funkcje czysto wirtualne, a klasy abstrakcyjne KLASA ABSTRAKCYJNA to klasa, która jest tworzona tylko po to, żeby ją dziedziczyć (by była klasą podstawową dla innych klas). Można tworzyć obiekty tej klasy (ale to jakby skutek uboczny utworzenia takiej klasy). FUNKCJA CZYSTO WIRTUALNA to funkcja wirtualna bez ciała (bez żadnej treści, a nawet bez nawiasów klamrowych). PRZYKŁAD DEFINICJI: virtual void funkcja() = 0; KLASA CZYSTO ABSTRAKCYJNA to klasa wirtualna zawierająca definicję co najmniej jednej funkcji czysto wirtualnej. Nie wolno tworzyć obiektów od klas czysto abstrakcyjnych (nawet w argumentach definiowanych funkcji).

9 Slajd 9 z 14 Wirtualny destruktor WIRTUALNY DESTRUKTOR to inteligentnie wywoływany destruktor, który tworzy się w klasach, w których co najmniej jedna funkcja składowa jest funkcją wirtualną. W klasie zawierającej co najmniej wirtualną funkcję składową, tworzymy zawsze destruktor wirtualny. DZIAŁANIE WIRTUALNEGO DESTRUKTORA: wirtualny destruktor mając wskaźnik lub referencję do obiektu klasy podstawowej, będzie mógł ocenić, do której klasy pochodnej należy ten wskaźnik lub referencja i uruchomi destruktor właściwej klasy pochodnej (a nie destruktor klasy podstawowej, co spowodowałoby tylko częściowe zlikwidowanie obiektu). Konstruktor wirtualny nie może istnieć, ponieważ to konstruktor utworzy obiekt jakiejś klasy. Mechanizm wirtualności nie miałby co oceniać.

10 Slajd 10 z 14 Wirtualne funkcje składowe - ćwiczenie ĆWICZENIE 4.7.2: Omów poniższy program. Dlaczego definicja metody Wyglad w klasie Drzewo jest źle zdefiniowana? enum Pora_roku WIOSNA,LATO,JESIEN,ZIMA; class Drzewo // klasa czysto wirtualna? protected: string nazwa; public: Drzewo(string nazwa) this->nazwa = nazwa; void Wyglad(Pora_roku p) cout << nazwa << endl; // ŹLE ; class D_iglaste: public Drzewo public: D_iglaste(string nazwa): Drzewo(nazwa) ; void Wyglad(Pora_roku p); ; void D_iglaste::Wyglad(Pora_roku p) cout << nazwa << " - "; switch (p) case WIOSNA: case LATO: case JESIEN: cout << "zielone igły"; break; case ZIMA: cout << "zielone igły we śniegu"; cout << endl; class D_lisciaste: public Drzewo public: D_lisciaste(string nazwa): Drzewo(nazwa) ; void Wyglad(Pora_roku pora); ; void D_lisciaste::Wyglad(Pora_roku p) cout << nazwa << " - "; switch (p) case WIOSNA:cout << "piękne pączki"; break; case LATO: cout << "zielone liście"; break; case JESIEN: cout << "kolorowe liście"; break; case ZIMA: cout<< "bez liści we śniegu"; cout << endl; void wyswietl_drzewa(pora_roku pora, Drzewo &d1, Drzewo &d2) cout << endl << "Jest "; switch (pora) case WIOSNA: cout << "wiosna..."; break; case LATO: cout << "lato..."; break; case JESIEN: cout << "jesień..."; break; case ZIMA: cout << "zima..."; cout << endl; d1.wyglad(pora); d2.wyglad(pora); int main() D_lisciaste d1("buk"); D_iglaste d2("sosna"); wyswietl_drzewa(wiosna, d1, d2); return 0;

11 Slajd 11 z 14 Rzutowanie dynamic_cast TEORETYCZNY PRZYKŁAD RZUTOWANIA dynamic_cast : Konwersja obiektu klasy Rower na obiekt klasy Pojazd jest naturalna i kompilator języka C++ pozwala na to. Ale czy można zrobić odwrotnie? Nie zawsze. Nie każdy obiekt klasy Pojazd jest obiektem klasy Rower (niektóre z nich to np. samochody). Kompilator nie pozwoli na taką konwersję, chyba, że zapewnimy go o tym, że robimy to celowo i wiemy, co robimy. Dodatkowo, klasa pochodna musi dziedziczyć po klasie wirtualnej (typ polimorficzny). RZUTOWANIE dynamic_cast - to rzutowanie przeznaczone dla wskaźników i referencji do typów polimorficznych (takich, które mają co najmniej jedną funkcję składową wirtualną) w celu wymuszenia ryzykownej konwersji z klasy podstawowej do klasy pochodnej. Użycie rzutowania dynamic_cast to zdjęcie z kompilatora odpowiedzialności za rzutowanie i wzięcie jej na siebie. ĆWICZENIE 4.7.3: Przeanalizuj poniższy kod. class Pojazd virtual void Info() = 0; ; class Rower: public Pojazd string typ; public: Rower(string typ = "?"):typ(typ) void Info() ; int main() Rower r, &ref_r = r, *wsk_r = &r; Pojazd &ref_p = ref_r, *wsk_p = wsk_r; Rower &ref_nowy_r = dynamic_cast<rower&>(ref_p); Rower *wsk_nowy_r = dynamic_cast<rower*>(wsk_p); cout << &r << ' ' << &ref_nowy_r << ' ' << wsk_nowy_r << endl; return 0;

12 Slajd 12 z 14 Podsumowanie operatorów rzutowania Do rzutowania jawnego stosujemy 4 operatory rzutowania: static_cast<inny_typ>(obiekt) rzutowanie obiektu obiekt na typ inny_typ (np. liczba typu double może zostać rzutowana na typ int ); reinterpret_cast<inny_typ>(obiekt) patrz: temat: Wskaźniki ; const_cast<inny_typ>(obiekt) patrz: tematy: Wskaźniki i Klasy ; dynamic_cast<inny_typ>(obiekt) patrz: temat Dziedziczenie i polimorfizm. Dla zgodności wstecznej z językiem C umożliwia się także stosowanie starych operatorów (nie zaleca się ich używania, bo nie ułatwiają znajdowania błędów w programie): (inny_typ)obiekt tej formy nie możemy użyć, gdy chcemy użyć więcej parametrów rzutowania (gdy sami definiujemy sposób rzutowania); inny_typ(obiekt) operator przypominający wywołanie funkcji (tej formy trudno byłoby użyć, np. dla wskaźników). Z powyższymi operatorami można spotkać się w kodach programów pisanych w starym stylu. PRZYKŁAD: double d = 1.23; cout << static_cast<int>(d) << endl;// rzutowanie zalecane w C++ cout << int(d) << endl << (int)d << endl;

13 Slajd 13 z 14 Polimorfizm lista zadań ZADANIE 4.7.1: Uruchom program z ćwiczenia dodając klasę: Hiszpan, Wloch albo Francuz. Pokaż działanie dodanej klasy. ZADANIE 4.7.2: Napisz program w oparciu o ćwiczenie ZADANIE 4.7.3: Skopiuj i uruchom program z ćwiczenia Sprawdź, co się stanie po usunięciu rzutowania dynamic_cast. ZADANIE 4.7.4: Utwórz klasę Osoba (mię i nazwisko, adres, pesel) oraz klasy pochodne: Pracownik (stanowisko, numer biura, pensja), Klient (lista transakcji klasa Transakcja zawiera informacje o dacie i kwocie transakcji). Wypełnij obiekty przykładowymi danymi i wyświetl te dane, m. in. sumę kwot transakcji. ZADANIE 4.7.5: Utwórz klasę Trojkat oraz klasy pochodne: Trojkat_prostokatny, Trojkat_rownoramienny, Trojkat_rownoboczny. W klasie bazowej należy wymusić na klasach pochodnych zdefiniowanie metody: sprawdz_poprawnosc_trójkąta. Klasy pochodne pozwalają na przechowywanie jedynie trójkątów zgodnych z nazwą na podstawie wczytanych współrzędnych wierzchołków. Klasy mają umożliwiać wyświetlanie: współrzędnych trójątów, długości boków, miary kątów, pole i obwód trójkąta.

14 Slajd 14 z 14 C++ - [4-7] Polimorfizm Dziękuję za uwagę ŹRÓDŁA WIEDZY: Jerzy Grębosz Symfonia C++ Standard oraz

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Programowanie obiektowe Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Polimorfizm,

Bardziej szczegółowo

Metody i języki programowania I

Metody i języki programowania I Metody i języki programowania I dr inż. Grzegorz Szwarc mgr inż. Andrzej Grosser andrzej.grosser@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Ramowy program zajęć Zasięg deklaracji i czas

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i język Java

Programowanie obiektowe i język Java Programowanie obiektowe i język Java Tomasz Głowacki Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012 Programowanie obiektowe EiT 2011/2012 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Wykład prowadzi: Tomasz Koszlajda Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych W ramach niniejszego wykładu zostaną

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Język programowania PERL wprowadzenie.

Język programowania PERL wprowadzenie. Język programowania PERL wprowadzenie. Prezentacja przygotowana przez: Łukasza Nowakowskiego zaprezentowana na seminarium dyplomowym PWSZ Tarnów, dn. 08.05.2006r. SPIS TREŚCI: 1. Co to takiego PERL? Kalendarium.

Bardziej szczegółowo

Efekty uboczne błędów

Efekty uboczne błędów Obsługa wyjątków Efekty uboczne błędów Fragment kodu programu jest bezpieczny (ang. exception-safe) jeżeli błędy, które wystąpią w trakcie przetwarzania tego kodu nie będą powodowały niepożądanych efektów

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda Programowanie urządzeń mobilnych dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda Najważniejsze platformy mobilne Android ios Windows Phone 8.1 BlackBerry OS Sailfish OS Tizen Brew Android

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Łukasz Kidziński Nr albumu: 234151 Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Google Tag Manager Nie dla programistów

Google Tag Manager Nie dla programistów Google Tag Manager Nie dla programistów Przewodnik po Google Tag Managerze dla specjalistów marketingu i innych zawodów nie związanych z programowaniem. Przemysław Modrzewski, marketinglab.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA Naszym mózgom. Za to, że zawsze są na swoim miejscu. W mniejszym lub większym stopniu WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA podstawowe informacje: zarys historii, zasadnicze cechy i pojęcia Javy, wirtualna maszyna

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo