ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie."

Transkrypt

1 Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego: Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1. Rozwój Innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz sektora badania i rozwój. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Al. Solidarności 34; Kielce KRS NIP: , REGON Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ul. Mickiewicza 1A; Starachowice KRS , NIP: , REGON: Opracowanie: dr inż. Włodzimierz Grochal, mgr Wojciech Kurdziel Kielce, sierpień 2014r. 1

2 SPIS TREŚCI: 1. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV 3 2. Informacje o Projekcie 4 3, Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis przedsięwzięcia stan docelowy: 4.1. Założenia ogólne Segment fermentacyjny Układy mikrokogeneracyjne Układ centralnego ogrzewania Segment analityczny Przykładowe wyposażenie Pracowni Laboratorium Uruchomienie urządzeń i szkolenia personelu Laboratorium, gwarancje Zasadnicze wymagania funkcjonalne hali Laboratorium Zasadnicze wymagania instalacyjne Laboratorium: 6.1. Instalacje wentylacyjne Instalacje gazowe Instalacja elektryczna Układ wodno-kanalizacyjny Założenia techniczno-instalacyjne pomieszczeń Wymagania dotyczące projektowania obiektu Wymagania dotyczące budynku hali Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia Schody Dach Pomieszczenia laboratoryjne Wymagania dot. Instalacji elektrycznej Wymagania dot. Instalacji gazowej na paliwa gazowe Instalacja grzewcza Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody Kanalizacja ściekowa i deszczowa Wentylacja i klimatyzacja Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej: 9.1. Miejsca gromadzenia odpadów stałych Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wód powierzchniowych Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe Przepisy prawne i normy budowlane Uwagi końcowe Załączniki. 59 2

3 1. NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: 1. Projekt, kategorie robót: Usługi architektoniczne, budowlane i inżynieryjne i kontrolne, Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu. 2. Roboty budowlane, kategorie robót: Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych, Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych, Roboty instalacyjne w zakresie pomieszczeń czystych, Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, Montaż konstrukcji metalowych, Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych, Wyrównywanie podłóg, Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, Roboty instalacyjne w budynkach, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty w zakresie okablowania instalacji elektrycznych, Roboty izolacyjne, Izolacja cieplna, Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Instalowanie centralnego ogrzewania, Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien, Instalowanie sufitów podwieszanych, Instalowanie bram, Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 3

4 Roboty budowlane i renowacyjne, 3. Sprzęt laboratoryjny i usługi badawcze, kategorie: Komputery, Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny, Przyrządy do pomiaru, Przyrządy do badania właściwości fizycznych, Aparatura kontrolna i badawcza, Mebla, wyposażenie biurowe, Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Systemy operacyjne, Usługi instalowania urządzeń badawczych, Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego, Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. 2. INFORMACJE O PROJEKCIE Dwie części Projektu Pierwszą część Projektu stanowią projekt budowlany i instalacyjny oraz roboty budowlanoinstalacyjne w obiekcie, w którym ma się znaleźć Laboratorium Biomasy, Biogazu i Biopaliw. W ramach podziału obowiązków pomiędzy Lidera i Partnera Projektu, postepowanie to prowadzić będzie Partner Projektu. Standard wykończenia i doboru materiałów, technologii i urządzeń, wykaz wymaganych instalacji wewnętrznych dotyczący obiektu hali zostaje przedstawiony w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Wyposażenie laboratorium stanowi drugą część Projektu. Na zakup maszyn, urządzeń i aparatury pomiarowo-analitycznej zostanie ogłoszone odrębne postępowanie. W ramach podziału obowiązków pomiędzy Lidera i Partnera Projektu, postepowanie to prowadzić będzie Lider Projektu. Charakter, oczekiwania funkcjonalne i standard przedmiotu omówione są w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Założenia organizacyjne Projektu Projekt przemysłowy Laboratorium Badawczego Biomasy, Biogazu i Biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Priorytet 2. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. jest liderem Projektu. Partnerem jest Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, która jest właścicielem obiektu, w którym znajduje się Hala, gdzie Laboratorium będzie umiejscowione. Obie instytucje są związane Umową Partnerską w sprawie realizacji Projektu. W ramach podziału zadań pomiędzy Lidera i Partnera, Projekt dzieli się na 2 części: 4

5 Zadanie Partnera: projekt i budowlane prace adaptacyjne, termomodernizacyjne i instalacyjne, razem z wykonaniem segmentu fermentacyjnego, Zadanie Lidera dostawa i uruchomienie maszyn (układy kogeneracyjne, sprężarka, ładowarka) dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń pomiarowo-badawczych i analitycznych wraz ze szkoleniem personelu Laboratorium. Liderem Projektu jest SCITT. Jest on stroną umowy na realizację Projektu wobec Urzędu Marszałkowskiego, który jest Instytucja Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach którego Projekt jest realizowany. W ramach Projektu, Partner fundacja ARR, zobowiązał się do wniesienia kwoty udziału własnego w Projekcie. Istotne są wszelkie następstwa prawne dotyczące trwałości Projektu (do końca 2019 roku). Założenia do zamówienia publicznego Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera istotne szczegóły specyfikacji istotnych warunków zamówienia części budowlanej projektu i części wyposażeniowej Laboratorium Biomasy, Biogazu i Biopaliw. W części budowlanej, zamówienie publiczne będzie miało realizacyjną formułę zaprojektuj i wybuduj. Projekt winien zawierać część konstrukcyjno-budowlaną oraz instalacyjną w zakresie wodno-kanalizacyjnym, gazowym, elektrycznym i sieci telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem wymagań p.poż. i BHP oraz projekt zagospodarowania otoczenia hali. W części wykonawczej dotyczącej modernizacji hali zgodnej z projektem, niezbędne będą prace rozbiórkowe, wykonania stropu piętra na części powierzchni hali, wykonanie segmentu fermentacyjnego, prace termomodernizacyjne dachu i ścian hali oraz zagospodarowanie otoczenia hali. W części wyposażeniowej Laboratorium, ze względu na zasadniczą rozbieżność branżową i zakresem wiedzy technologiczno-technicznej pomiędzy wysokospecjalizowanymi analitycznymi urządzeniami będących na wyposażeniu laboratoriów analizy chemicznej, a maszynami spalinowoelektrycznymi (mikroładowarką, kogeneratorami, sprężarką), zamówienie ze względów funkcjonalno-technologicznych powinno zostać rozdzielone na: - dostawę wyposażenia laboratorium oraz szkolenie i serwisowanie dostarczonego sprzętu - dostawa układów mikrokogeneracyjnych, ładowarki CNG i sprężarki CNG. Ze względów formalno-prawnych, w/w zakres wyposażeniowy Laboratorium, powinien zostać objęty jednym, dwuczęściowym przetargiem. 5

6 3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedsięwzięcia stan wyjściowy Przemysłowe Laboratorium Badawcze Biomasy, Biogazu i Biopaliw znajdzie się w hali nr 4 (z przyległym terenem), znajdującej się w kompleksie dawnego zaplecza warsztatowego FSC Starachowice i pierwotnie będąca garażem wózków spalinowych w Zajezdni Wózków Transportu Bliskiego Zakład 88G, a ostatnio użytkowana jako betoniarnia firmy Kompur. Hala o wymiarach 30m długości i 12m szerokości, ma powierzchnię (wg pomiaru rzeczywistego) 351m2, posiada betonową posadzkę, a wykonana jest w konstrukcji stalowej: - wypełnionej murem z cegły pełnej ceramicznej - w ścianach północnej i wschodniej, graniczących z pozostałą częścią kompleksu, - szkieletem stalowym i wypełnieniem szklanym w ścianach zachodniej i południowej, będących zewnętrzną częścią elewacji kompleksu. Słupy stalowe z blachownic mocowane w stopach żelbetowych monolitycznych. Wysokość Hali wynosi od 6,3 m w najniższym do 6,67 m w najwyższym punkcie. Hala posiada jedną kondygnację (jeden poziom). Hala posiada przekrycie z dźwigarów stalowych bezkrzyżulcowych, na których oparto płyty warstwowe (azbestocement plus styropian w ramkach drewnianych). Pokrycie wierzchnie dachu 3 x papa asfaltowa na lepiku. Stężenia poziome w połaci dachowej (typu X) z prętów okrągłych z zastosowaniem rzymskich nakrętek jako elementu napinającego. W 2014 roku, na potrzeby Projektu Laboratorium, wykonana została ekspertyza budowlana Hali oraz inwentaryzacja budowlana, która stanowić będzie część dokumentacji budowlanej Projektu. Właściciel Hali (ARR) uzyskał w Urzędzie Gminy Starachowice decyzję (uzgodnioną z RDOŚ w Kielcach) o braku konieczności dokonywania uzgodnień środowiskowych dla inwestycji Laboratorium. Hala posiada system wentylacji mechanicznej, będący częścią systemu wentylacyjnego całego kompleksu, w którym znajduje się hala. Hala wyposażona jest w instalację elektryczną nn 400V (zał.e1). Do hali nr 4 kompleksu doprowadzone jest ujęcie wody, o przekroju 25mm (zał.e2) Hala posiada dostęp do kanalizacji sanitarnej i deszczowej (zał. E3) W sąsiedztwie Hali znajduje się wodna instalacja Hydrantowa wa150 (zał.e4) Bezpośrednio przy obiekcie hali znajduje się obiekt usługowy (tego samego właściciela Partnera projektu) przeznaczony na biura, szatnie oraz sanitariaty użytkowników hal. 6

7 4. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA STAN DOCELOWY 4.1. Założenia ogólne Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego, w skrócie Laboratorium Biomasy, Biogazu i Biopaliw (LBBB), jest projektem, który łączy w sobie powstanie instalacji wytwarzania biogazu (segment fermentacyjny), instalacje mikrokogeneracji opartej na gazie ziemnym pochodzącym z sieci miejskiej i opartej na biogazie (wytwarzanym w segmencie fermentacyjnym), sprężarce gazu CNG (compress natural gas) małej mocy do ładowania butli gazowych do celów laboratoryjnych i mikroładowarce napędzanej sprężonym gazem ziemnych (CNG) oraz powstanie lokalowego i sprzętowego zaplecza prowadzenia analiz chemicznych substancji, które mogą być wykorzystane jako biopaliwa lub do przetwarzania w procesach fermentacji na paliwo gazowe (biogaz). Zaplecze analityczne będzie również miało zdolność badania jakości biogazu oraz przydatności osadów pofermentacyjnych do celów energetycznych i rolniczych. Segmenty kogeneracyjne spalając gaz ziemny pochodzący z sieci miejskiej i biogaz powstały w segmencie fermentacyjnym będą miały łączną moc elektryczną nie większą niż 40 kw i wytwarzać będą energię elektryczną i cieplną. Do podgrzewania segmentu fermentacyjnego oraz pomieszczeń Laboratorium służyć będzie system oparty na cieple odzyskiwanym z układów kogeneracyjnych opalanych gazem i biogazem. Szczytowo pracować będzie piec gazowy, dogrzewający w miarę potrzeby, zwiększający ilość ciepła powstałą w układach kogeneracyjnych. Zastosowana instalacja fermentacji metanowej, ze względu na swoją skalę, nie wymaga przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji środowiskowej, co potwierdza Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn r, umarzające postępowanie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzania tych procedur Segment fermentacyjny Hala zostanie od strony wschodniej podzielona na dwa poziomy stropem pośrednim. Zostanie wykonane półpiętro hali stalowa przegroda pozioma o wymiarach minimum 12,0 x 12,0 m. Wysokość pomieszczeń nad antresolą wynosić będzie minimum 3,35 m, a pod stropem pośrednim co najmniej 2,6 m. Na półpiętro zostaną wykonane schody stalowe umożliwiające komunikację pionową w hali. Pomieszczenia nad półpiętrem będą przeznaczone na pomieszczenia laboratoryjne, zaś pomieszczenia pod półpiętrem na cele szkoleniowe, biurowe i socjalne. W zachodniej części hali, za ścianą działową, znajdą się 2 zbiorniki fermentacyjne, połączone szeregowo instalacją wodno-kanalizacyjną i ujściami gazowymi do odbioru biogazu z procesu beztlenowej fermentacji mezofilnej oraz mieszalnik współpracujący ze zbiornikami fermentacyjnymi. 7

8 W sąsiadującej z fermentorami części hali, za oddzielającymi ją ścianą, znajdować się będzie przestrzeń, w której umieszczone zostaną 2 gazowe zespoły kogeneracyjne o łącznej roboczej mocy elektrycznej nie przekraczającej 40kW jednocześnie. Pierwszy z nich musi być dostosowany do zasilania z instalacji biogazowej prowadzącej z poza hali, gdzie umiejscowiony będzie magazyn (worek) biogazu. Drugi zespół kogeneracyjny musi być dostosowany i podłączony do zasilania gazem ziemnym z miejskiej sieci w Starachowicach. Zespół fermentacyjny składać się będzie z fermentorów z zamontowanymi mieszadłami i wewnętrzną instalacją grzewczą (np. rurową spiralą grzewczą) oraz mieszalnika z pompą. Fermentory i mieszalnik tworzące zespół fermentacyjny, usytuowane będą od strony zachodniej hali. Zespół fermentacyjny powinien mieć objętość łączną nie mniejszą niż 50m3 i nie większą niż 90m3. Będzie to szeregowy ciąg 2 hermetycznych, cylindrycznych zbiorników (fermentorów) o wysokości nie mniejszej niż 4m każdy, połączonych dużymi średnicami przepływów. Zbiorniki zostaną ustawione wewnątrz hali o wysokości 6,0-6,6 m, w jej zachodniej części. Mieszalnik, służący podawaniu do fermentorów substratów wsadowych do fermentacji będzie połączony poprzez pompę, z szeregowo połączonymi fermentorami, rurą kanalizacyjną o średnicy 63 lub 110 mm. W zespole fermentacyjnym prowadzona będzie fermentacja beztlenowa uwodnionych (do 8-12% masy suchej) substratów pochodzenia organicznego, dostarczanych z poza Laboratorium, a podawanych do fermentorów pompą z mieszalnika. Zbiorniki fermentacyjne muszą być wykonane z materiału niekorodującego, odpornego na oddziaływanie uwodnionej, fermentującej substancji o charakterze organicznym (zawierającym organiczne kwasy o stężeniu występującym w mezofilnej fermentacji beztlenowej). Ściany fermentorów muszą być wykonane z materiału o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,25 W/m² K przy 8 C ti < 16 C. Zbiorniki fermentacyjne winny być hermetyczne. Ze względów technologii procesu fermentacji zbiorniki fermentacyjne, połączone być muszą szeregowo, średnicami przepustów nie mniejszymi niż 50 cm. Każdy ze zbiorników, jednocześnie, musi mieć możliwość odpompowywania zawartości oraz dopompowywania wody lub innej substancji płynnej przez wlot/wylot, który posiadać będzie zawór. Każdy ze zbiorników musi posiadać dolny zawór spustowy, umożliwiający odbiór/odpompowywanie zawartości, niezależnie od siebie. Każdy ze zbiorników fermentacyjnych musi posiadać kran spustowy do pobierania próbek i miernik temperatury zamontowane na stałe, w około ½ wysokości zbiornika. Zbiorniki Fermentacyjne muszą posiadać niezależnie pracujące od siebie, ze zmiennymi obrotami od 5 do 15 obr/min, mieszadła, umożliwiające zbijanie kożucha osadowego, wytwarzającego się w procesie fermentacji i mieszające fermentującą substancję. Każdy ze zbiorników fermentacyjnych powinien mieć własny system grzewczy zamontowany wewnątrz zbiornika, zasilany ze źródła ciepła znajdującego się w hali, umożliwiający utrzymanie temperatury 35-39ºC fermentującej masy, o zawartości masy suchej 2-12%. Mieszalnik w zespole fermentacyjnym powinien być zamontowany w hali w takim położeniu, by możliwe było podawanie do niego z poza hali, substancji sypkich i mieszanie ich z wodą lub 8

9 odciekami o charakterze mieszanin wodno-organicznych, przed przepompowaniem ich do fermentorów. Elementem przepompowującym wymieszaną, ciekłą mieszaninę wodno-organiczną jest pompa o wydajności nie mniejszej niż 2 m3/godz. i zdolności podnoszenia nie mniejszej niż 10 m, o mocy <3kW. Mieszalnik zawierać winien szybkoobrotowe mieszadło tnące zasilane silnikiem elektrycznym o mocy 0,5-1,5 kw lub inny system umożliwiający mieszanie organicznych substancji sypkich lub półpłynnych z wodą lub mieszaninami wody i składników organicznych, pochodzącymi z procesów technologicznych w branży spożywczej. Okazjonalnie, do badań, jako baza procesu fermentacji, cysternami o pojemności od 3 do 30m3 dostarczane będą odcieki z procesów produkcji spożywczej (woda z zawiesinami organicznymi o zawartości do 4% masy suchej). Mieszalnik musi umożliwiać ich dodanie (przepompowanie) przez wlot/wylot o średnicy nie mniejszej niż 63 mm. Wlot/wylot powinny być wyposażone w kratę, zabezpieczającą przed przenikaniem do układu hydraulicznego segmentu fermentacyjnego kawałków materii nie większych niż 2cm. Mieszalnik wykonany być powinien z materiału niekorodującego, i umożliwiać ewentualną zmianę jego usytuowania w hali. Mieszalnik musi posiadać wlot/wylot o średnicy nie mniejszej niż 63 mm, zakończony zewnętrznym zaworem, umożliwiający wypompowanie lub wpompowanie wody lub mieszaniny wody z substancjami organicznymi, w ilości min. 1,5m3 na dobę (min. 550m3 rocznie). Mieszalnik musi mieć połączenie (wlot/wylot z zaworem) rurami typu kanalizacyjnego ze zbiornikiem na poferment. Zbiornik retencyjny biogazu Fermentacja beztlenowa przebiegająca w segmencie fermentacyjnym, prowadzić będzie do wydzielania się biogazu o zawartości metanu (CH4) 50-60%. Biogaz będzie gromadzony w zewnętrznym zbiorniku biogazu o objętości nie mniejszej niż 30m³. Zewnętrzny zbiornik biogazu ma mieć postać worka z folii PCV dedykowanej do wykorzystania w instalacjach biogazu. Worek znajdował się będzie w wiacie stalowo-betonowej, ustawionej na terenie przyległym do hali. Instalacja gazowa przesyłająca biogaz będzie miała charakter doświadczalny, zgodnie z zapisem par.1, pkt.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26 kwietnia Zbiorniki na poferment (zrzutowe) Po procesie beztlenowej fermentacji mezofilnej w segmencie fermentacyjnym, pozostawać będzie ciecz pofermentacyjna. Pozostałość pofermentacyjna stanowiąca płynny kompost (do ok. 2-4% masy suchej) do wykorzystania rolniczego, sukcesywnie przepompowywana będzie do dwóch retencyjnych zbiorników kompostowych o pojemności do 10m³ każdy. Zbiorniki pofermentacyjne (połączone z zespołem fermentacyjnym) gromadzić będą zrzucany z segmentu fermentacyjnego kompost w postaci płynnej (ok.2-4% masy suchej), przed wytransferowaniem go poza Laboratorium. Zbiorniki na poferment powinny mieć połączenie rurami kanalizacyjnymi z zaworem z każdym z 2 zbiorników fermentacyjnych oraz z mieszalnikiem. Każde z połączeń powinno mieć niezależny zawór odcinający/otwierający dane połączenie. Poferment ze zbiorników retencyjnych wywożony będzie cysternami, odpompowującymi zawartość, do wykorzystania rolniczego, jako nawóz. Zagłębione w gruncie, w sąsiedztwie hali, 9

10 retencyjne zbiorniki kompostowe mogą być wykonane w technologii żelbetu monolitycznego, żelbetowych prefabrykatów o minimalnym stopniu wodoszczelności W6 lub jako wielkogabarytowy zbiornik z PEHD. Zbiornik na poferment ułożony w poziomie, powinien być wkopany w grunt, poza obrysem hali. Musi spełniać wymogi czasowego magazynowania wody z zawiesinami o charakterze mieszaniny organiczno-mineralnej Układy mikrokogeneracyjne Kogeneratory powinny być usytuowane w środkowej części hali, w przestrzeni o standardzie wykończeniowym warsztatu dla silników spalinowych. Kogenerator to zespół gazowego silnika spalinowego i trójfazowej prądnicy asynchronicznej z powodów użytkowo-funkcjonalnych Laboratorium. Wymagany jest silnik niskoobrotowy (1500obr/min), z zapłonem iskrowym i rozruchem w oparciu o akumulator 12V, z dobraną prądnicą (generatorem) asynchroniczną. Układy mikrokogeneracyjne winny zostać zamontowane w dźwiękoszczelnych kontenerach ustawionych obok segmentu fermentacyjnego w jednopoziomowej (zachodniej) części hali, która ma wysokość 6,0-6,6 m. Kogeneratory zostaną przyłączone do sieci na podstawie wydanych warunków przyłączeniowych sieci, zgodnie z nowelizacją Prawa Energetycznego z 4 sierpnia Układy mikrokogeneracyjne powinny być włączone w układ centralnego ogrzewania, a do odbioru ciepła powinny mieć, własne dla każdego układu, przemienniki odzyskujące ciepło z układu chłodzenia silnika i z wydechów spalin z każdego z silników kogeneratorów. Pierwszy układ mikrokogeneracyjny o mocy elektrycznej od 10 do 20 kw, będzie zasilany biogazem uzyskiwanym w segmencie fermentacyjnym i retencjonowanym w worku na biogaz (na zewnątrz hali). Biogaz będzie dozowany z worka odrębną siecią przesyłową (odbierającą biogaz z hermetycznych fermentorów ustawionych w hali, do magazynowego worka (zbiornika) i oddającą biogaz z magazynowego worka, spoza hali, do hali, do układu kogeneracyjnego). Drugi układ mikrokogeneracyjny o mocy elektrycznej od 10 do 20 kw, zasilany gazem ziemnym, pochodzącym z sieci miejskiej. Będzie on służył jako źródło energii elektrycznej i cieplnej, używany do szczytowego dogrzewania układu centralnego ogrzewania fermentorów i całej hali Laboratorium lub startowego zagrzewania układu centralnego ogrzewania fermentorów. Sprężarka służyć będzie do ładowania butli z gazem ziemnym z sieci miejskiej, na potrzeby Laboratorium oraz do tankowania ładowarki sprężonym ziemnym gazem CNG (Compress Natural Gas), z sieci miejskiej. Mikroładowarka będzie służyła jako urządzenie pomocnicze do działania Laboratorium, szczególnie jego segmentu fermentacyjnego. Ponieważ zadania te nie będą wymagały istotnych nakładów prac przeładunkowych, należy zaopatrzyć Laboratorium w najmniejszą z możliwych miniładowarek. Mikroładowarka, w celach poglądowych Laboratorium, powinna być zaopatrzona w silnik zasilany CNG. Powinno być to urządzenie fabrycznie nowe po certyfikowanej zmianie sposobu zasilania (na CNG). 10

11 4.4. Układ centralnego ogrzewania Układ centralnego ogrzewania, po stronie źródeł, powinien być przyłączony do przemienników mikrokogeneratorów, odbierających ciepło z kolektorów spalin. Po stronie odbiorników powinien mieć podłączone systemy grzewcze fermentorów i system grzejników zamontowanych w pomieszczeniach analitycznych Laboratorium, poprzez listwę z zaworami i pompami obiegowymi. Nadwyżki ciepła z kogeneratorów odprowadza system chłodnic zamontowanych poza budynkiem hali. Listwy rozdzielcze i bufor cieplny (bojler) powinien być dobrany w wielkościach co najmniej uwzględniających potrzeby grzewcze segmentu fermentacyjnego i pomieszczeń analitycznych i socjalno-biurowych Laboratorium. W fermentorach segmentu fermentacyjnego powinna być utrzymywana temperatura 25-28ºC, w pomieszczeniu kogeneratorów +16ºC zimą, a w pomieszczeniach pracowni analitycznych i części socjalno-bytowej, całorocznie +20ºC Segment analityczny Segment analityczny Hali LBBB w Starachowicach będzie usytuowany na piętrze uzyskanym po modernizacji hali, poprzez budowę samonośnej konstrukcji stropu przedzielającego obecny stan hali, na powierzchni co najmniej 12m x 12m. Wysokość pomieszczeń laboratoryjnych na piętrze, nie może być niższa niż 3,3 m, co wynika z przepisów BHP dla laboratoriów chemicznych. Laboratorium posiadać będzie aparaturę pomiarową i sprzęt analityczny umożliwiający osiągnięcie minimum funkcjonalności, które będzie umożliwiało jakościowe badania: - substratów wsadowych (biomasy) ustalające wilgotność i wartość kaloryczną, zawartość suchej masy i suchej masy organicznej oraz odczyn ph, - chemiczny skład (pierwiastkowy) organicznych substratów wsadowych pochodzenia roślinnego i odzwierzęcego, szczególnie zawartości węgla (C), azotu (N), wodoru (H) i siarki (S), - badania składu chemicznego biogazu dotyczące zawartości metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2), tlenu (O2), siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NH3), - chemiczne badania składu (pierwiastkowego) osadów pofermentacyjnych szczególnie na zawartość metali ciężkich (kadm, ołów, chrom, rtęć, cynk i nikiel) oraz sodu, manganu, magnezu, potasu, fosforu, chloru, azotu i siarki. Pomieszczenia na parterze dzielić się powinny na część magazynową, socjalną oraz część biurową. Na parterze znajdować się musi także pomieszczenie przeznaczone do obsługi paneli fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na ścianie południowej budynku, w ramach innego projektu. Pozostały metraż może być wykorzystany na pomieszczenie konferencyjno-seminaryjne. Pomieszczenia na piętrze to pracownie analizy przy wykorzystaniu nowoczesnych czułych urządzeń o wysokiej specjalizacji. Zgodnie ze specjalizacją wydzielić należy na piętrze 4 pracownie: A - pracownię mineralizacji i obróbki termicznej. B - pracownię chromatografii gazowej 11

12 C - spektrometrii atomowej D - pomieszczenie mechanicznego przygotowania próbek (młynek) UWAGA: Docelowo w Laboratorium znajdować się będą najwyższej klasy urządzenia analityczne do analiz składu chemicznego z zastosowaniem technologii atomowej spektrofotometrii i chromatografii. Są to urządzenia wymagające czystych warunków pracy co zapewniać powinna wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. Projekt pomieszczeń 4 pracowni powinien uwzględniać rozwój Laboratorium, tzn. brać pod uwagę wydzielenie stanowisk i podłączenie takich urządzeń jak chromatograf gazowy (pracownia B) oraz analizator oznaczania rtęci (pracownia C) Przykładowe wyposażenie Pracowni Laboratorium (podane parametry mają charakter minimów jakościowych, umożliwiających osiąganie prawidłowego standardu pomiarów i pracy Laboratorium): A - pracownia mineralizacji i obróbki termicznej. 1. nazwa aparatu, wyposażenia kalorymetr (bomba kalarymetryczna) ze stabilnym stołem laboratoryjnym minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe o metodyce pomiarów zgodnej z normami: ISO 1928 i PN-81/G o zakresie pomiarowym ciepła spalania minimum od 14 do minimum 35 MJ/kg, o rozdzielczość pomiaru temperatury minimum 0,0001 o C, o dokładności pomiaru 0,05% RSD (dla wzorcowego kwasu benzoesowego), z możliwością współpracy z wagą elektroniczną, z przypisanym zewnętrznym komputerem z ekranem, klawiaturą i myszką, z zainstalowanym oprogramowaniem w języku polskim. 2. nazwa aparatu, piec mikrofalowy mineralizator do przygotowania próbek wyposażenia minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe ze stabilnym stołem laboratoryjnym wyposażony w automatyczna kontrolę temperatury (czujnik pomiaru temperatury), moc pracy min. 1,5 kw. O stałym, niepulsacyjnym sposobie dostarczania energii w całym zakresie mocy; ze względu na konieczność badania próbek organicznych, umożlwiający pomiary bez metody pomiaru obecności tlenków azotu lub oparów kwasów oraz umożliwiający rozkład najtrudniejszych matryc organicznych samym kwasem azotowym; z wbudowanym czujnikiem ciśnienia zapewniający jednoczesną kontrolę ciśnienia w każdym stanowisku (naczyniu) rotoru; z wbudowanym sterownikiem umożliwiającym automatyczny dobór mocy do temperatury, regulację czasu pracy i szybkość narostu ciśnienia; z certyfikatem bezpieczeństwa instytucji zewnętrznych rynku 12

13 3. nazwa aparatu, wyposażenia minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe 4. nazwa aparatu, wyposażenia minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe 5. nazwa aparatu, wyposażenia minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe 6. nazwa aparatu, wyposażenia minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe europejskiego; z kompletem naczyń do badania próbek odpowiadającym pojemności (ilości stanowisk) rotoru; z przypisanym zestawem komputerowym z oprogramowaniem w języku polskim, umożliwiającą płynną i automatyczną regulację pracy. Dygestorium na stalowej konstrukcji o wymiarach minimalnych: szerokość 1200 mm, głębokość: 700 mm z zabudowanym zlewem z wylotem wyciągowym o średnicy w granicach cm z blatem ceramicznym, z rowkiem odciekowym urządzenie do roztwarzania próbek - do mineralizacji otwartej z możliwością jednorazowego umieszczenia co najmniej 20 próbek, o stabilności temperatury ± 0,3ºC i o max. temperaturze podgrzania nie mniejszej niż 150ºC, ze sterownikiem układu grzewczego, z zestawem startowym testów i wzorców ChZT umożliwiającym wykonanie co najmniej 50 pomiarów piec do spopielenia próbek ze stabilnym stołem laboratoryjnym z blatem termoodpornym elektryczny, zasilany z sieci 220V lub 380V, o możliwości płynnej regulacji z górnym zakresem do 1050ºC, z wskaźnikiem temperatury i regulatorem umożliwiającym programowanie zmian temperatury dla kilku kroków w trakcie jednego zadania badawczego (pomiaru), o mocy nie większej niż 2,5 kw, z kominkiem umożliwiającym odprowadzenie spalin do mechanicznego wyciągu wentylacyjnego blat stołu Lodówka (chłodziarko-zamrażarka) Minimalne objętości: Chłodziarka 180 l Zamrażarka 80 l B - pracownia chromatografii gazowej 1. nazwa aparatu, przenośny analizator biogazu wyposażenia minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe z certyfikatem kalibracji, wskazujący zawartość w biogazie, o minimalnych parametrach wskazań dla gazów: metan CH4 (0-100%): z dokładnością pomiaru min.3% przy 100% 13

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa Część III Opis przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy.

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Program funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 1 Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DATA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo