ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie."

Transkrypt

1 Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego: Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1. Rozwój Innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz sektora badania i rozwój. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Al. Solidarności 34; Kielce KRS NIP: , REGON Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ul. Mickiewicza 1A; Starachowice KRS , NIP: , REGON: Opracowanie: dr inż. Włodzimierz Grochal, mgr Wojciech Kurdziel Kielce, sierpień 2014r. 1

2 SPIS TREŚCI: 1. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV 3 2. Informacje o Projekcie 4 3, Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis przedsięwzięcia stan docelowy: 4.1. Założenia ogólne Segment fermentacyjny Układy mikrokogeneracyjne Układ centralnego ogrzewania Segment analityczny Przykładowe wyposażenie Pracowni Laboratorium Uruchomienie urządzeń i szkolenia personelu Laboratorium, gwarancje Zasadnicze wymagania funkcjonalne hali Laboratorium Zasadnicze wymagania instalacyjne Laboratorium: 6.1. Instalacje wentylacyjne Instalacje gazowe Instalacja elektryczna Układ wodno-kanalizacyjny Założenia techniczno-instalacyjne pomieszczeń Wymagania dotyczące projektowania obiektu Wymagania dotyczące budynku hali Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia Schody Dach Pomieszczenia laboratoryjne Wymagania dot. Instalacji elektrycznej Wymagania dot. Instalacji gazowej na paliwa gazowe Instalacja grzewcza Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody Kanalizacja ściekowa i deszczowa Wentylacja i klimatyzacja Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej: 9.1. Miejsca gromadzenia odpadów stałych Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wód powierzchniowych Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe Przepisy prawne i normy budowlane Uwagi końcowe Załączniki. 59 2

3 1. NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: 1. Projekt, kategorie robót: Usługi architektoniczne, budowlane i inżynieryjne i kontrolne, Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu. 2. Roboty budowlane, kategorie robót: Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych, Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych, Roboty instalacyjne w zakresie pomieszczeń czystych, Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, Montaż konstrukcji metalowych, Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych, Wyrównywanie podłóg, Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, Roboty instalacyjne w budynkach, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty w zakresie okablowania instalacji elektrycznych, Roboty izolacyjne, Izolacja cieplna, Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Instalowanie centralnego ogrzewania, Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien, Instalowanie sufitów podwieszanych, Instalowanie bram, Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 3

4 Roboty budowlane i renowacyjne, 3. Sprzęt laboratoryjny i usługi badawcze, kategorie: Komputery, Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny, Przyrządy do pomiaru, Przyrządy do badania właściwości fizycznych, Aparatura kontrolna i badawcza, Mebla, wyposażenie biurowe, Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Systemy operacyjne, Usługi instalowania urządzeń badawczych, Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego, Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. 2. INFORMACJE O PROJEKCIE Dwie części Projektu Pierwszą część Projektu stanowią projekt budowlany i instalacyjny oraz roboty budowlanoinstalacyjne w obiekcie, w którym ma się znaleźć Laboratorium Biomasy, Biogazu i Biopaliw. W ramach podziału obowiązków pomiędzy Lidera i Partnera Projektu, postepowanie to prowadzić będzie Partner Projektu. Standard wykończenia i doboru materiałów, technologii i urządzeń, wykaz wymaganych instalacji wewnętrznych dotyczący obiektu hali zostaje przedstawiony w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Wyposażenie laboratorium stanowi drugą część Projektu. Na zakup maszyn, urządzeń i aparatury pomiarowo-analitycznej zostanie ogłoszone odrębne postępowanie. W ramach podziału obowiązków pomiędzy Lidera i Partnera Projektu, postepowanie to prowadzić będzie Lider Projektu. Charakter, oczekiwania funkcjonalne i standard przedmiotu omówione są w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Założenia organizacyjne Projektu Projekt przemysłowy Laboratorium Badawczego Biomasy, Biogazu i Biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Priorytet 2. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. jest liderem Projektu. Partnerem jest Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, która jest właścicielem obiektu, w którym znajduje się Hala, gdzie Laboratorium będzie umiejscowione. Obie instytucje są związane Umową Partnerską w sprawie realizacji Projektu. W ramach podziału zadań pomiędzy Lidera i Partnera, Projekt dzieli się na 2 części: 4

5 Zadanie Partnera: projekt i budowlane prace adaptacyjne, termomodernizacyjne i instalacyjne, razem z wykonaniem segmentu fermentacyjnego, Zadanie Lidera dostawa i uruchomienie maszyn (układy kogeneracyjne, sprężarka, ładowarka) dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń pomiarowo-badawczych i analitycznych wraz ze szkoleniem personelu Laboratorium. Liderem Projektu jest SCITT. Jest on stroną umowy na realizację Projektu wobec Urzędu Marszałkowskiego, który jest Instytucja Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach którego Projekt jest realizowany. W ramach Projektu, Partner fundacja ARR, zobowiązał się do wniesienia kwoty udziału własnego w Projekcie. Istotne są wszelkie następstwa prawne dotyczące trwałości Projektu (do końca 2019 roku). Założenia do zamówienia publicznego Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera istotne szczegóły specyfikacji istotnych warunków zamówienia części budowlanej projektu i części wyposażeniowej Laboratorium Biomasy, Biogazu i Biopaliw. W części budowlanej, zamówienie publiczne będzie miało realizacyjną formułę zaprojektuj i wybuduj. Projekt winien zawierać część konstrukcyjno-budowlaną oraz instalacyjną w zakresie wodno-kanalizacyjnym, gazowym, elektrycznym i sieci telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem wymagań p.poż. i BHP oraz projekt zagospodarowania otoczenia hali. W części wykonawczej dotyczącej modernizacji hali zgodnej z projektem, niezbędne będą prace rozbiórkowe, wykonania stropu piętra na części powierzchni hali, wykonanie segmentu fermentacyjnego, prace termomodernizacyjne dachu i ścian hali oraz zagospodarowanie otoczenia hali. W części wyposażeniowej Laboratorium, ze względu na zasadniczą rozbieżność branżową i zakresem wiedzy technologiczno-technicznej pomiędzy wysokospecjalizowanymi analitycznymi urządzeniami będących na wyposażeniu laboratoriów analizy chemicznej, a maszynami spalinowoelektrycznymi (mikroładowarką, kogeneratorami, sprężarką), zamówienie ze względów funkcjonalno-technologicznych powinno zostać rozdzielone na: - dostawę wyposażenia laboratorium oraz szkolenie i serwisowanie dostarczonego sprzętu - dostawa układów mikrokogeneracyjnych, ładowarki CNG i sprężarki CNG. Ze względów formalno-prawnych, w/w zakres wyposażeniowy Laboratorium, powinien zostać objęty jednym, dwuczęściowym przetargiem. 5

6 3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedsięwzięcia stan wyjściowy Przemysłowe Laboratorium Badawcze Biomasy, Biogazu i Biopaliw znajdzie się w hali nr 4 (z przyległym terenem), znajdującej się w kompleksie dawnego zaplecza warsztatowego FSC Starachowice i pierwotnie będąca garażem wózków spalinowych w Zajezdni Wózków Transportu Bliskiego Zakład 88G, a ostatnio użytkowana jako betoniarnia firmy Kompur. Hala o wymiarach 30m długości i 12m szerokości, ma powierzchnię (wg pomiaru rzeczywistego) 351m2, posiada betonową posadzkę, a wykonana jest w konstrukcji stalowej: - wypełnionej murem z cegły pełnej ceramicznej - w ścianach północnej i wschodniej, graniczących z pozostałą częścią kompleksu, - szkieletem stalowym i wypełnieniem szklanym w ścianach zachodniej i południowej, będących zewnętrzną częścią elewacji kompleksu. Słupy stalowe z blachownic mocowane w stopach żelbetowych monolitycznych. Wysokość Hali wynosi od 6,3 m w najniższym do 6,67 m w najwyższym punkcie. Hala posiada jedną kondygnację (jeden poziom). Hala posiada przekrycie z dźwigarów stalowych bezkrzyżulcowych, na których oparto płyty warstwowe (azbestocement plus styropian w ramkach drewnianych). Pokrycie wierzchnie dachu 3 x papa asfaltowa na lepiku. Stężenia poziome w połaci dachowej (typu X) z prętów okrągłych z zastosowaniem rzymskich nakrętek jako elementu napinającego. W 2014 roku, na potrzeby Projektu Laboratorium, wykonana została ekspertyza budowlana Hali oraz inwentaryzacja budowlana, która stanowić będzie część dokumentacji budowlanej Projektu. Właściciel Hali (ARR) uzyskał w Urzędzie Gminy Starachowice decyzję (uzgodnioną z RDOŚ w Kielcach) o braku konieczności dokonywania uzgodnień środowiskowych dla inwestycji Laboratorium. Hala posiada system wentylacji mechanicznej, będący częścią systemu wentylacyjnego całego kompleksu, w którym znajduje się hala. Hala wyposażona jest w instalację elektryczną nn 400V (zał.e1). Do hali nr 4 kompleksu doprowadzone jest ujęcie wody, o przekroju 25mm (zał.e2) Hala posiada dostęp do kanalizacji sanitarnej i deszczowej (zał. E3) W sąsiedztwie Hali znajduje się wodna instalacja Hydrantowa wa150 (zał.e4) Bezpośrednio przy obiekcie hali znajduje się obiekt usługowy (tego samego właściciela Partnera projektu) przeznaczony na biura, szatnie oraz sanitariaty użytkowników hal. 6

7 4. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA STAN DOCELOWY 4.1. Założenia ogólne Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego, w skrócie Laboratorium Biomasy, Biogazu i Biopaliw (LBBB), jest projektem, który łączy w sobie powstanie instalacji wytwarzania biogazu (segment fermentacyjny), instalacje mikrokogeneracji opartej na gazie ziemnym pochodzącym z sieci miejskiej i opartej na biogazie (wytwarzanym w segmencie fermentacyjnym), sprężarce gazu CNG (compress natural gas) małej mocy do ładowania butli gazowych do celów laboratoryjnych i mikroładowarce napędzanej sprężonym gazem ziemnych (CNG) oraz powstanie lokalowego i sprzętowego zaplecza prowadzenia analiz chemicznych substancji, które mogą być wykorzystane jako biopaliwa lub do przetwarzania w procesach fermentacji na paliwo gazowe (biogaz). Zaplecze analityczne będzie również miało zdolność badania jakości biogazu oraz przydatności osadów pofermentacyjnych do celów energetycznych i rolniczych. Segmenty kogeneracyjne spalając gaz ziemny pochodzący z sieci miejskiej i biogaz powstały w segmencie fermentacyjnym będą miały łączną moc elektryczną nie większą niż 40 kw i wytwarzać będą energię elektryczną i cieplną. Do podgrzewania segmentu fermentacyjnego oraz pomieszczeń Laboratorium służyć będzie system oparty na cieple odzyskiwanym z układów kogeneracyjnych opalanych gazem i biogazem. Szczytowo pracować będzie piec gazowy, dogrzewający w miarę potrzeby, zwiększający ilość ciepła powstałą w układach kogeneracyjnych. Zastosowana instalacja fermentacji metanowej, ze względu na swoją skalę, nie wymaga przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji środowiskowej, co potwierdza Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn r, umarzające postępowanie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzania tych procedur Segment fermentacyjny Hala zostanie od strony wschodniej podzielona na dwa poziomy stropem pośrednim. Zostanie wykonane półpiętro hali stalowa przegroda pozioma o wymiarach minimum 12,0 x 12,0 m. Wysokość pomieszczeń nad antresolą wynosić będzie minimum 3,35 m, a pod stropem pośrednim co najmniej 2,6 m. Na półpiętro zostaną wykonane schody stalowe umożliwiające komunikację pionową w hali. Pomieszczenia nad półpiętrem będą przeznaczone na pomieszczenia laboratoryjne, zaś pomieszczenia pod półpiętrem na cele szkoleniowe, biurowe i socjalne. W zachodniej części hali, za ścianą działową, znajdą się 2 zbiorniki fermentacyjne, połączone szeregowo instalacją wodno-kanalizacyjną i ujściami gazowymi do odbioru biogazu z procesu beztlenowej fermentacji mezofilnej oraz mieszalnik współpracujący ze zbiornikami fermentacyjnymi. 7

8 W sąsiadującej z fermentorami części hali, za oddzielającymi ją ścianą, znajdować się będzie przestrzeń, w której umieszczone zostaną 2 gazowe zespoły kogeneracyjne o łącznej roboczej mocy elektrycznej nie przekraczającej 40kW jednocześnie. Pierwszy z nich musi być dostosowany do zasilania z instalacji biogazowej prowadzącej z poza hali, gdzie umiejscowiony będzie magazyn (worek) biogazu. Drugi zespół kogeneracyjny musi być dostosowany i podłączony do zasilania gazem ziemnym z miejskiej sieci w Starachowicach. Zespół fermentacyjny składać się będzie z fermentorów z zamontowanymi mieszadłami i wewnętrzną instalacją grzewczą (np. rurową spiralą grzewczą) oraz mieszalnika z pompą. Fermentory i mieszalnik tworzące zespół fermentacyjny, usytuowane będą od strony zachodniej hali. Zespół fermentacyjny powinien mieć objętość łączną nie mniejszą niż 50m3 i nie większą niż 90m3. Będzie to szeregowy ciąg 2 hermetycznych, cylindrycznych zbiorników (fermentorów) o wysokości nie mniejszej niż 4m każdy, połączonych dużymi średnicami przepływów. Zbiorniki zostaną ustawione wewnątrz hali o wysokości 6,0-6,6 m, w jej zachodniej części. Mieszalnik, służący podawaniu do fermentorów substratów wsadowych do fermentacji będzie połączony poprzez pompę, z szeregowo połączonymi fermentorami, rurą kanalizacyjną o średnicy 63 lub 110 mm. W zespole fermentacyjnym prowadzona będzie fermentacja beztlenowa uwodnionych (do 8-12% masy suchej) substratów pochodzenia organicznego, dostarczanych z poza Laboratorium, a podawanych do fermentorów pompą z mieszalnika. Zbiorniki fermentacyjne muszą być wykonane z materiału niekorodującego, odpornego na oddziaływanie uwodnionej, fermentującej substancji o charakterze organicznym (zawierającym organiczne kwasy o stężeniu występującym w mezofilnej fermentacji beztlenowej). Ściany fermentorów muszą być wykonane z materiału o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,25 W/m² K przy 8 C ti < 16 C. Zbiorniki fermentacyjne winny być hermetyczne. Ze względów technologii procesu fermentacji zbiorniki fermentacyjne, połączone być muszą szeregowo, średnicami przepustów nie mniejszymi niż 50 cm. Każdy ze zbiorników, jednocześnie, musi mieć możliwość odpompowywania zawartości oraz dopompowywania wody lub innej substancji płynnej przez wlot/wylot, który posiadać będzie zawór. Każdy ze zbiorników musi posiadać dolny zawór spustowy, umożliwiający odbiór/odpompowywanie zawartości, niezależnie od siebie. Każdy ze zbiorników fermentacyjnych musi posiadać kran spustowy do pobierania próbek i miernik temperatury zamontowane na stałe, w około ½ wysokości zbiornika. Zbiorniki Fermentacyjne muszą posiadać niezależnie pracujące od siebie, ze zmiennymi obrotami od 5 do 15 obr/min, mieszadła, umożliwiające zbijanie kożucha osadowego, wytwarzającego się w procesie fermentacji i mieszające fermentującą substancję. Każdy ze zbiorników fermentacyjnych powinien mieć własny system grzewczy zamontowany wewnątrz zbiornika, zasilany ze źródła ciepła znajdującego się w hali, umożliwiający utrzymanie temperatury 35-39ºC fermentującej masy, o zawartości masy suchej 2-12%. Mieszalnik w zespole fermentacyjnym powinien być zamontowany w hali w takim położeniu, by możliwe było podawanie do niego z poza hali, substancji sypkich i mieszanie ich z wodą lub 8

9 odciekami o charakterze mieszanin wodno-organicznych, przed przepompowaniem ich do fermentorów. Elementem przepompowującym wymieszaną, ciekłą mieszaninę wodno-organiczną jest pompa o wydajności nie mniejszej niż 2 m3/godz. i zdolności podnoszenia nie mniejszej niż 10 m, o mocy <3kW. Mieszalnik zawierać winien szybkoobrotowe mieszadło tnące zasilane silnikiem elektrycznym o mocy 0,5-1,5 kw lub inny system umożliwiający mieszanie organicznych substancji sypkich lub półpłynnych z wodą lub mieszaninami wody i składników organicznych, pochodzącymi z procesów technologicznych w branży spożywczej. Okazjonalnie, do badań, jako baza procesu fermentacji, cysternami o pojemności od 3 do 30m3 dostarczane będą odcieki z procesów produkcji spożywczej (woda z zawiesinami organicznymi o zawartości do 4% masy suchej). Mieszalnik musi umożliwiać ich dodanie (przepompowanie) przez wlot/wylot o średnicy nie mniejszej niż 63 mm. Wlot/wylot powinny być wyposażone w kratę, zabezpieczającą przed przenikaniem do układu hydraulicznego segmentu fermentacyjnego kawałków materii nie większych niż 2cm. Mieszalnik wykonany być powinien z materiału niekorodującego, i umożliwiać ewentualną zmianę jego usytuowania w hali. Mieszalnik musi posiadać wlot/wylot o średnicy nie mniejszej niż 63 mm, zakończony zewnętrznym zaworem, umożliwiający wypompowanie lub wpompowanie wody lub mieszaniny wody z substancjami organicznymi, w ilości min. 1,5m3 na dobę (min. 550m3 rocznie). Mieszalnik musi mieć połączenie (wlot/wylot z zaworem) rurami typu kanalizacyjnego ze zbiornikiem na poferment. Zbiornik retencyjny biogazu Fermentacja beztlenowa przebiegająca w segmencie fermentacyjnym, prowadzić będzie do wydzielania się biogazu o zawartości metanu (CH4) 50-60%. Biogaz będzie gromadzony w zewnętrznym zbiorniku biogazu o objętości nie mniejszej niż 30m³. Zewnętrzny zbiornik biogazu ma mieć postać worka z folii PCV dedykowanej do wykorzystania w instalacjach biogazu. Worek znajdował się będzie w wiacie stalowo-betonowej, ustawionej na terenie przyległym do hali. Instalacja gazowa przesyłająca biogaz będzie miała charakter doświadczalny, zgodnie z zapisem par.1, pkt.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26 kwietnia Zbiorniki na poferment (zrzutowe) Po procesie beztlenowej fermentacji mezofilnej w segmencie fermentacyjnym, pozostawać będzie ciecz pofermentacyjna. Pozostałość pofermentacyjna stanowiąca płynny kompost (do ok. 2-4% masy suchej) do wykorzystania rolniczego, sukcesywnie przepompowywana będzie do dwóch retencyjnych zbiorników kompostowych o pojemności do 10m³ każdy. Zbiorniki pofermentacyjne (połączone z zespołem fermentacyjnym) gromadzić będą zrzucany z segmentu fermentacyjnego kompost w postaci płynnej (ok.2-4% masy suchej), przed wytransferowaniem go poza Laboratorium. Zbiorniki na poferment powinny mieć połączenie rurami kanalizacyjnymi z zaworem z każdym z 2 zbiorników fermentacyjnych oraz z mieszalnikiem. Każde z połączeń powinno mieć niezależny zawór odcinający/otwierający dane połączenie. Poferment ze zbiorników retencyjnych wywożony będzie cysternami, odpompowującymi zawartość, do wykorzystania rolniczego, jako nawóz. Zagłębione w gruncie, w sąsiedztwie hali, 9

10 retencyjne zbiorniki kompostowe mogą być wykonane w technologii żelbetu monolitycznego, żelbetowych prefabrykatów o minimalnym stopniu wodoszczelności W6 lub jako wielkogabarytowy zbiornik z PEHD. Zbiornik na poferment ułożony w poziomie, powinien być wkopany w grunt, poza obrysem hali. Musi spełniać wymogi czasowego magazynowania wody z zawiesinami o charakterze mieszaniny organiczno-mineralnej Układy mikrokogeneracyjne Kogeneratory powinny być usytuowane w środkowej części hali, w przestrzeni o standardzie wykończeniowym warsztatu dla silników spalinowych. Kogenerator to zespół gazowego silnika spalinowego i trójfazowej prądnicy asynchronicznej z powodów użytkowo-funkcjonalnych Laboratorium. Wymagany jest silnik niskoobrotowy (1500obr/min), z zapłonem iskrowym i rozruchem w oparciu o akumulator 12V, z dobraną prądnicą (generatorem) asynchroniczną. Układy mikrokogeneracyjne winny zostać zamontowane w dźwiękoszczelnych kontenerach ustawionych obok segmentu fermentacyjnego w jednopoziomowej (zachodniej) części hali, która ma wysokość 6,0-6,6 m. Kogeneratory zostaną przyłączone do sieci na podstawie wydanych warunków przyłączeniowych sieci, zgodnie z nowelizacją Prawa Energetycznego z 4 sierpnia Układy mikrokogeneracyjne powinny być włączone w układ centralnego ogrzewania, a do odbioru ciepła powinny mieć, własne dla każdego układu, przemienniki odzyskujące ciepło z układu chłodzenia silnika i z wydechów spalin z każdego z silników kogeneratorów. Pierwszy układ mikrokogeneracyjny o mocy elektrycznej od 10 do 20 kw, będzie zasilany biogazem uzyskiwanym w segmencie fermentacyjnym i retencjonowanym w worku na biogaz (na zewnątrz hali). Biogaz będzie dozowany z worka odrębną siecią przesyłową (odbierającą biogaz z hermetycznych fermentorów ustawionych w hali, do magazynowego worka (zbiornika) i oddającą biogaz z magazynowego worka, spoza hali, do hali, do układu kogeneracyjnego). Drugi układ mikrokogeneracyjny o mocy elektrycznej od 10 do 20 kw, zasilany gazem ziemnym, pochodzącym z sieci miejskiej. Będzie on służył jako źródło energii elektrycznej i cieplnej, używany do szczytowego dogrzewania układu centralnego ogrzewania fermentorów i całej hali Laboratorium lub startowego zagrzewania układu centralnego ogrzewania fermentorów. Sprężarka służyć będzie do ładowania butli z gazem ziemnym z sieci miejskiej, na potrzeby Laboratorium oraz do tankowania ładowarki sprężonym ziemnym gazem CNG (Compress Natural Gas), z sieci miejskiej. Mikroładowarka będzie służyła jako urządzenie pomocnicze do działania Laboratorium, szczególnie jego segmentu fermentacyjnego. Ponieważ zadania te nie będą wymagały istotnych nakładów prac przeładunkowych, należy zaopatrzyć Laboratorium w najmniejszą z możliwych miniładowarek. Mikroładowarka, w celach poglądowych Laboratorium, powinna być zaopatrzona w silnik zasilany CNG. Powinno być to urządzenie fabrycznie nowe po certyfikowanej zmianie sposobu zasilania (na CNG). 10

11 4.4. Układ centralnego ogrzewania Układ centralnego ogrzewania, po stronie źródeł, powinien być przyłączony do przemienników mikrokogeneratorów, odbierających ciepło z kolektorów spalin. Po stronie odbiorników powinien mieć podłączone systemy grzewcze fermentorów i system grzejników zamontowanych w pomieszczeniach analitycznych Laboratorium, poprzez listwę z zaworami i pompami obiegowymi. Nadwyżki ciepła z kogeneratorów odprowadza system chłodnic zamontowanych poza budynkiem hali. Listwy rozdzielcze i bufor cieplny (bojler) powinien być dobrany w wielkościach co najmniej uwzględniających potrzeby grzewcze segmentu fermentacyjnego i pomieszczeń analitycznych i socjalno-biurowych Laboratorium. W fermentorach segmentu fermentacyjnego powinna być utrzymywana temperatura 25-28ºC, w pomieszczeniu kogeneratorów +16ºC zimą, a w pomieszczeniach pracowni analitycznych i części socjalno-bytowej, całorocznie +20ºC Segment analityczny Segment analityczny Hali LBBB w Starachowicach będzie usytuowany na piętrze uzyskanym po modernizacji hali, poprzez budowę samonośnej konstrukcji stropu przedzielającego obecny stan hali, na powierzchni co najmniej 12m x 12m. Wysokość pomieszczeń laboratoryjnych na piętrze, nie może być niższa niż 3,3 m, co wynika z przepisów BHP dla laboratoriów chemicznych. Laboratorium posiadać będzie aparaturę pomiarową i sprzęt analityczny umożliwiający osiągnięcie minimum funkcjonalności, które będzie umożliwiało jakościowe badania: - substratów wsadowych (biomasy) ustalające wilgotność i wartość kaloryczną, zawartość suchej masy i suchej masy organicznej oraz odczyn ph, - chemiczny skład (pierwiastkowy) organicznych substratów wsadowych pochodzenia roślinnego i odzwierzęcego, szczególnie zawartości węgla (C), azotu (N), wodoru (H) i siarki (S), - badania składu chemicznego biogazu dotyczące zawartości metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2), tlenu (O2), siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NH3), - chemiczne badania składu (pierwiastkowego) osadów pofermentacyjnych szczególnie na zawartość metali ciężkich (kadm, ołów, chrom, rtęć, cynk i nikiel) oraz sodu, manganu, magnezu, potasu, fosforu, chloru, azotu i siarki. Pomieszczenia na parterze dzielić się powinny na część magazynową, socjalną oraz część biurową. Na parterze znajdować się musi także pomieszczenie przeznaczone do obsługi paneli fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na ścianie południowej budynku, w ramach innego projektu. Pozostały metraż może być wykorzystany na pomieszczenie konferencyjno-seminaryjne. Pomieszczenia na piętrze to pracownie analizy przy wykorzystaniu nowoczesnych czułych urządzeń o wysokiej specjalizacji. Zgodnie ze specjalizacją wydzielić należy na piętrze 4 pracownie: A - pracownię mineralizacji i obróbki termicznej. B - pracownię chromatografii gazowej 11

12 C - spektrometrii atomowej D - pomieszczenie mechanicznego przygotowania próbek (młynek) UWAGA: Docelowo w Laboratorium znajdować się będą najwyższej klasy urządzenia analityczne do analiz składu chemicznego z zastosowaniem technologii atomowej spektrofotometrii i chromatografii. Są to urządzenia wymagające czystych warunków pracy co zapewniać powinna wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. Projekt pomieszczeń 4 pracowni powinien uwzględniać rozwój Laboratorium, tzn. brać pod uwagę wydzielenie stanowisk i podłączenie takich urządzeń jak chromatograf gazowy (pracownia B) oraz analizator oznaczania rtęci (pracownia C) Przykładowe wyposażenie Pracowni Laboratorium (podane parametry mają charakter minimów jakościowych, umożliwiających osiąganie prawidłowego standardu pomiarów i pracy Laboratorium): A - pracownia mineralizacji i obróbki termicznej. 1. nazwa aparatu, wyposażenia kalorymetr (bomba kalarymetryczna) ze stabilnym stołem laboratoryjnym minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe o metodyce pomiarów zgodnej z normami: ISO 1928 i PN-81/G o zakresie pomiarowym ciepła spalania minimum od 14 do minimum 35 MJ/kg, o rozdzielczość pomiaru temperatury minimum 0,0001 o C, o dokładności pomiaru 0,05% RSD (dla wzorcowego kwasu benzoesowego), z możliwością współpracy z wagą elektroniczną, z przypisanym zewnętrznym komputerem z ekranem, klawiaturą i myszką, z zainstalowanym oprogramowaniem w języku polskim. 2. nazwa aparatu, piec mikrofalowy mineralizator do przygotowania próbek wyposażenia minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe ze stabilnym stołem laboratoryjnym wyposażony w automatyczna kontrolę temperatury (czujnik pomiaru temperatury), moc pracy min. 1,5 kw. O stałym, niepulsacyjnym sposobie dostarczania energii w całym zakresie mocy; ze względu na konieczność badania próbek organicznych, umożlwiający pomiary bez metody pomiaru obecności tlenków azotu lub oparów kwasów oraz umożliwiający rozkład najtrudniejszych matryc organicznych samym kwasem azotowym; z wbudowanym czujnikiem ciśnienia zapewniający jednoczesną kontrolę ciśnienia w każdym stanowisku (naczyniu) rotoru; z wbudowanym sterownikiem umożliwiającym automatyczny dobór mocy do temperatury, regulację czasu pracy i szybkość narostu ciśnienia; z certyfikatem bezpieczeństwa instytucji zewnętrznych rynku 12

13 3. nazwa aparatu, wyposażenia minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe 4. nazwa aparatu, wyposażenia minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe 5. nazwa aparatu, wyposażenia minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe 6. nazwa aparatu, wyposażenia minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe europejskiego; z kompletem naczyń do badania próbek odpowiadającym pojemności (ilości stanowisk) rotoru; z przypisanym zestawem komputerowym z oprogramowaniem w języku polskim, umożliwiającą płynną i automatyczną regulację pracy. Dygestorium na stalowej konstrukcji o wymiarach minimalnych: szerokość 1200 mm, głębokość: 700 mm z zabudowanym zlewem z wylotem wyciągowym o średnicy w granicach cm z blatem ceramicznym, z rowkiem odciekowym urządzenie do roztwarzania próbek - do mineralizacji otwartej z możliwością jednorazowego umieszczenia co najmniej 20 próbek, o stabilności temperatury ± 0,3ºC i o max. temperaturze podgrzania nie mniejszej niż 150ºC, ze sterownikiem układu grzewczego, z zestawem startowym testów i wzorców ChZT umożliwiającym wykonanie co najmniej 50 pomiarów piec do spopielenia próbek ze stabilnym stołem laboratoryjnym z blatem termoodpornym elektryczny, zasilany z sieci 220V lub 380V, o możliwości płynnej regulacji z górnym zakresem do 1050ºC, z wskaźnikiem temperatury i regulatorem umożliwiającym programowanie zmian temperatury dla kilku kroków w trakcie jednego zadania badawczego (pomiaru), o mocy nie większej niż 2,5 kw, z kominkiem umożliwiającym odprowadzenie spalin do mechanicznego wyciągu wentylacyjnego blat stołu Lodówka (chłodziarko-zamrażarka) Minimalne objętości: Chłodziarka 180 l Zamrażarka 80 l B - pracownia chromatografii gazowej 1. nazwa aparatu, przenośny analizator biogazu wyposażenia minimalne wymagania funkcjonalnojakościowe z certyfikatem kalibracji, wskazujący zawartość w biogazie, o minimalnych parametrach wskazań dla gazów: metan CH4 (0-100%): z dokładnością pomiaru min.3% przy 100% 13

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

- stelaż A kształtny, malowany proszkowo, wymagana duża nośność, - blat płaski z obrzeżem 50 mm.

- stelaż A kształtny, malowany proszkowo, wymagana duża nośność, - blat płaski z obrzeżem 50 mm. Opis przedmiotu zamówienia wykaz mebli laboratoryjnych - wymiary podano [mm]: (długość x głębokość x wysokość), - blaty stołów laminowane. Pomieszczenie nr 1 1. Stół wyspowy o wymiarach 2400 x 1500 x 900:

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie następujących środków trwałych służących do utworzenia i uruchomienia stanowisk

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: Spis treści Decyzje i uzgodnienia Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Wałcz, dnia 8 września 2011roku

Wałcz, dnia 8 września 2011roku Wałcz, dnia 8 września 2011roku JEDNOSTKA WOJSKOWA 4224 SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr 734/11/SZP 08.09.2011 r. 78-601 WAŁCZ wg rozdzielnika otrzymują wszyscy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45333000-0 -

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A.

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. Józef Klimaszewski CEL Celem inwestycji jest obniżenie kosztów energii w Cukrowni przez produkcję biogazu z wysłodków, odłamków buraczanych oraz liści poprzez:

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poznań, dnia 17.07.2012r. ENERGO 7 Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69 60-853 Poznań Urząd Gminy Sławatycze KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Literatura Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

FRIDURIT Neutralizatory powietrza

FRIDURIT Neutralizatory powietrza FRIDURIT Neutralizatory powietrza 1 FRIDURIT Neutralizatory powietrza są w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, skonstruowanymi specjalnie do zastosowania bezpośrednio nad dygestorium lub jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Piotr Banaszek, Grzegorz Badura Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. W dniu 4.04.2014 r. na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w budynku SUW Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Kwisy. III etap Rozbudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy Załącznik nr 2 do Umowy nr IN/HA/U/ /15 Charakterystyka budynków objętych usługą sprzatania 1.Budynek biurowy 1 Pokoje biurowe gres nieszkliwiony 265 2 Pokoje biurowe gres szkliwiony 143 3 Korytarze i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo mgr inż. Paweł Bukrejewski do pojazdów Kierownik Pracowni Analitycznej Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek 1.1. Mikser recepturowy Mikser recepturowy o do sporządzania maści, kremów i czopków o umożliwiający wykonanie

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ (wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia, strona internetowa)

MODYFIKACJA SIWZ (wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm Wytyczne pomieszczenia dla poprawnej pracy mikrowag i komparatorów Ogólne wytyczne RADWAG: Pomieszczenie badawcze o minimalnych wymiarach 3 x 2,5 m. W pomieszczeniu może przebywać nie więcej niż 1 osoba

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do programu

Załącznik 4 do programu Załącznik 4 do programu Wymagania techniczne dla przedsięwzięć oraz dotyczące uprawnień do montażu instalacji dla programu priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Przedmiot kredytowania: Linia 1 Inwestycje dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody Linia

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania.

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dostawy mobilnej linii diagnostycznej wybudowanej na bazie kontenera

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Wprowadzenie 3.0 Zakres opracowania 4.0 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 5.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz zimnej i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12,

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12, Legionowo, 15 marca 2013 r. L.dz.C-ZPFP-158/121/69/13 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON H2 Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora Projekt Przed budową 4 egzemplarze kompletnego projektu budynku wraz z projektem posadowienia Formalności

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia 25,5. malowanie emulsyjne akrylowe odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Powierzchnia 25,5. malowanie emulsyjne akrylowe odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę CO Bydgoszcz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Nazwa Pomieszczenia Komunikacja Niski Parter Numer Pomieszczenia Powierzchnia 25,5 odbojnice naścienne posadzka wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON Pani Patrycjo myślę że na potrzeby katalogu powinniśmy to zrobić w formie ogólnego opisu, a nie takiej tabeli?! Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować dom poradnik

Jak zbudować dom poradnik Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo Projektowane i budowane są coraz nowocześniejsze budynki Klimatyzacja staje się standardem,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MEBLE I URZĄDZENIA LABORATORYJNE Edycja 2005

MEBLE I URZĄDZENIA LABORATORYJNE Edycja 2005 Prezentujemy linię wzorniczą mebli i urządzeń laboratoryjnych produkowanych w firmie PLASTMET. Z początkiem 2003 roku został zakończony proces projektowania (który rozpoczął się we wrześniu 2001r.) i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE Zaawansowana technologia Wysoka wydajność Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny system zapłonu i rurę płomieniową, która jest wytwarzana ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

SOK/09/2014 Zał. nr 9

SOK/09/2014 Zał. nr 9 SOK/09/2014 Zał. nr 9 Wymagane Formularze Maszyn i Urządzeń Parametry techniczne - przenośnik* LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. WIELKOŚĆ / OPIS 1 Nr pozycji na schemacie 2 Producent (nazwa i adres) 3 Typ i rodzaj

Bardziej szczegółowo

ECOL-UNICON www.ecol-unicon.com osadniki producent: Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, tel.: (58) 306 56 78, fax: (58) 306 57 02 www.ecol-unicon.com OSADNIKI OS Ecol-Unicon Sp. z o.o. zastrzega

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI POMIESZCZENIA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ZAKŁADOWEJ SN W BUDYNKU NR 22

PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI POMIESZCZENIA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ZAKŁADOWEJ SN W BUDYNKU NR 22 dok. nr C296/14 Um. nr F/23/2014 Inwestor: PIT RADAR S.A. ul. Poligonowa 30, 04051 arszawa Obiekt: BUDYNEK 22 Adres: ul. Poligonowa 30, 04051 arszawa dz. nr ewid. 4/23, obręb 30521 Temat: PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne Zawartość opracowania I. Opis techniczny: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Cena ogółem netto. Cena brutto (VAT 23%)

Cena ogółem netto. Cena brutto (VAT 23%) Formularz cenowy Przebudowa budynków Domów Ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka zakup wyposażenia Lp. Wyposażenie Domu Ludowego w Kierznie Jednostka miary Sztuki Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania energią odnawialną

Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania energią odnawialną Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania energią odnawialną Domowa instalacja elektryczna służy do zasilania odbiorników energią elektryczną. Składa się ona ze złącza, rozdzielnicy głównej budynku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca

Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Polkowice 21.10.2015 r. Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca

Bardziej szczegółowo