Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Część czwarta Autor Roman Simiński Kontakt Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów nie zastąpi uważnego w nim uczestnictwa. Opracowanie to jest chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie jakiegokolwiek fragmentu w celach innych niż nauka własna jest nielegalne. Dystrybuowanie tego opracowania lub jakiejkolwiek jego części oraz wykorzystywanie zarobkowe bez zgody autora jest zabronione.

2 Koncepcja dziedziczenia wielobazowego o co chodzi? pozwala na tworzenie klas potomnych, dziedziczących z więcej niż jednej klasy bazowej. Mając np. dwie, zaimplementowane klasy, można zbudować nową klasę, dziedziczącą jednocześnie właściwości obu tych klas, co zwykle nie wymaga wprowadzania zmian w ich kodzie lub zmiany te są nieznaczne. Samochód Łódka Stół Okrąg Amfibia OkrągłyStół ListBox EditLine ComboBox Copyright Roman Simiński Strona : 2

3 Koncepcja dziedziczenia wielobazowego Za i przeciw dziedziczeniu wielobazowemu Tak pozwala programiście budować elastyczne i dobrze odwzorowujące rzeczywistość hierarchie klas. Nie zmusza programistę do większej uwagi, zwiększa złożoność języka oraz kompilatora. W wielu językach programowania zrezygnowano z dziedziczenia wielobazowego: jest np. w językach C++, Pyton, nie ma np. w językach Object Pascal, Javia, C#. Copyright Roman Simiński Strona : 3

4 syntaktyka Anatomia dziedziczenia wielobazowego class A int amember; class B int bmember; class C : public A, public B int cmember;... C obj; obj.amember = 0; obj.bmember = 1; obj.cmember = 2; Obiekt obj klasy C składa się z pól: amember, bmember, cmember, a ich kolejność jest taka, jak kolejność nazw klas w deklaracji klasy C. Copyright Roman Simiński Strona : 4

5 syntaktyka Aktywowanie konstruktorów Kolejność aktywowania konstruktorów dla obiektu klasy pochodnej wynika z kolejności występowania nazw klas bazowych w deklaracji tej klasy. Nie jest istotna kolejność ich umieszczenia na liście inicjalizacyjnej konstruktora klasy pochodnej. Specjalnie traktowane są wirtualne klasy bazowe ale o tym później. Kolejność aktywowania destruktorów jest odwrotna do kolejności stosowanej w przypadku konstruktorów. Copyright Roman Simiński Strona : 5

6 syntaktyka Aktywowanie konstruktorów class A A() : amember( 0 ) cout << "Konstruktor: A()" << endl; ~A() cout << "Destruktor: ~A()" << endl; int amember; class B B() : bmember( 0 ) cout << "Konstruktor: B()" << endl; ~B() cout << "Destruktor: ~B()" << endl; int bmember; Copyright Roman Simiński Strona : 6

7 syntaktyka Aktywowanie konstruktorów, cd.... class C : public A, public B C() : A(), B(), cmember( 0 ) cout << "Konstruktor: C()" << endl; ~C() cout << "Destruktor: ~C()" << endl; int cmember; int main() C obj; obj.amember = 0; obj.bmember = 1; obj.cmember = 2; return 0; Copyright Roman Simiński Strona : 7

8 Składowe o tej samej nazwie class A int member; void memberfunction() A +member +memberfunction() B +member +memberfunction() class B int member; void memberfunction() class C : public A, public B int cmember; void cmemberfunction();... C obj;... member member cmember C +cmember +cmemberfunction() obj : tylko pola obiektu Klasa A Klasa B Klasa C Copyright Roman Simiński Strona : 8

9 Składowe o tej samej nazwie, cd.... Odwołania jednoznaczne: obj.cmember = 10; obj.cmemberfunction(); Odwołanie niejednoznaczne: obj.member = 100; obj.memberfunction(); Błąd kompilacji (np. Dev-C): Request for member 'member' is ambiguous, candidates are: int B::member is int A::member Błąd kompilacji (np. Borland C++ Builder): Member is ambiguous: 'A::member' and 'B::member' Member is ambiguous: 'A::memberFunction' and 'B::memberFunction' Copyright Roman Simiński Strona : 9

10 Składowe o tej samej nazwie, wykorzystanie operatora zasięgu :: Odwołania jednoznaczne: obj.a::member = 100; obj.b::member = 200; cout << obj.a::member << endl; obj.a::memberfunction(); cout << obj.b::member << endl; obj.b::memberfunction(); Odwołania jednoznaczne via wskaźniki: C * ptr; ptr = new C; ptr->a::member = 100; ptr->b::member = 200; cout << ptr->a::member << endl; ptr->a::memberfunction(); cout << ptr->b::member << endl; ptr->b::memberfunction(); delete ptr; Copyright Roman Simiński Strona : 10

11 Składowe o tej samej nazwie, przykład klasa Amphibian class Vehicle Vehicle( int maxspeed = 0, int numofwheels = 0 ) : maxspeed( maxspeed ), numofwheels( numofwheels ) protected: int maxspeed; int numofwheels; class Boat Boat( int maxspeed = 0, int displacement = 0 ) : maxspeed( maxspeed ), displacement( displacement ) protected: int maxspeed; int displacement; Copyright Roman Simiński Strona : 11

12 Składowe o tej samej nazwie, przykład klasa Amphibian, cd.... class Amphibian : public Vehicle, public Boat Amphibian( int maxlandspeed = 0, int maxwaterspeed = 0, int numofwheels = 0, int displacement = 0 ) : Vehicle( maxlandspeed, numofwheels ), Boat( maxwaterspeed, displacement ) int getmaxlandspeed() const return Vehicle::maxSpeed; int getmaxwaterspeed() const return Boat::maxSpeed; int getnumofwheels() const return numofwheels; int getdisplacement() const return displacement;... Amphibian a( 120, 20, 4, 1500 ); cout << endl << "Maks. predk. na ladzie : " << a.getmaxlandspeed(); cout << endl << "Maks. predk. na wodzie : " << a.getmaxwaterspeed(); cout << endl << "Liczba kol : " << a.getnumofwheels(); cout << endl << "Wypornosc : " << a.getdisplacement(); Copyright Roman Simiński Strona : 12

13 Problemów ciąg dalszy Pewien potomek (klasa pochodna) może mieć rodziców (klasy bazowe) mających wspólnego przodka (wspólną klasę bazową). Powoduje to pewne komplikacje dla potomka. Środek Transportu Środek Transportu Control Control Samochód Łódka ListBox EditLine Amfibia ComboBox Bezpośrednia klasa bazowa klasy A klasa, z której klasa A dziedziczy. Pośrednia klasa bazowa klasy A klasa, z której dziedziczy bezpośrednia klasa bazowa klasy A. Copyright Roman Simiński Strona : 13

14 Dziedziczenie ze wspólną, pośrednią klasą bazową class A int member; void memberfunction() class B : public A int bmember; class C : public A int cmember; class D : public B, public C int dmember; Copyright Roman Simiński Strona : 14

15 Dziedziczenie ze wspólną, pośrednią klasą bazową Odwołania niejednoznaczne (błędy kompilacji): D obj; obj.member = 100; obj.memberfunction(); A +member +memberfunction() A +member +memberfunction() member bmember Klasa A Klasa B +bmember B +cmember C member cmember Klasa A Klasa C Klasa D +dmember D dmember obj : tylko pola obiektu W przypadku dziedziczenia wielobazowego po klasach mających wspólna klasę bazową, klasa pochodna posiada w sobie wielokrotnie składowe występujące we wspólnej klasie bazowej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pól. Copyright Roman Simiński Strona : 15

16 Usuwanie niejednoznaczności ponownie operator zakresu D obj; obj.b::member = 100; obj.c::memberfunction(); D * ptr = new D; ptr->b::member = 100; ptr->c::memberfunction();... W tym przypadku wystąpienie kopii pól jest semantycznie niepoprawne. Powoduje to również stratę pamięci. Problem z wykorzystaniem wskaźników do klasy bazowej A * ptr1= new D; A * ptr2= new B; A * ptr3= new C; A * ptr1= (C *)new D; // Błąd // OK // OK // OK, wymagana konwersja Copyright Roman Simiński Strona : 16

17 Dziedziczenie w trybie wirtualnym klasy bazowe virtual Dziedziczenie w trybie wirtualnym ma na celu wyeliminowanie niejednoznaczności przy wielokrotnym dziedziczeniu ze wspólnych klas bazowych. Zadeklarowanie klasy bazowej jako wirtualnej informuje kompilator, że ma umieścić w klasach pochodnych tylko jedno wystąpienie składowych wirtualnej klasy bazowej. Środek Transportu Control Samochód Łódka ListBox EditLine Amfibia ComboBox Copyright Roman Simiński Strona : 17

18 Anatomia dziedziczenia w trybie wirtualnym class A int member; void memberfunction() class B : virtual public A int bmember; class C : virtual public A int cmember; class D : public B, public C int dmember; Kolejność występowania słów kluczowych public i virtual jest dowolna. Copyright Roman Simiński Strona : 18

19 Anatomia dziedziczenia w trybie wirtualnym Odwołania jednoznaczne D obj; obj.member = 100; obj.memberfunction();... obj.b::member = 100; obj.c::memberfunction();... // Teraz tylko jedno wystąpienie tego pola // Teraz tylko jedno wystąpienie tej funkcji // Tak można było poprzednio i teraz również // j.w. Dziedziczenie wirtualne aktywowanie konstruktorów Konstruktory klas wirtualnych są aktywowane przed konstruktorami klas niewirtualnych. Gdy klas wirtualnych jest więcej, kolejność aktywacji odpowiada kolejności deklaracji. Jeżeli klasa wirtualna dziedziczy z klasy niewirtualnej, konstruktor tej ostatniej będzie aktywowany wcześniej. Konstruktory pozostałych niewirtualnych klas bazowych są aktywowane zgodnie z kolejnością deklaracji. Aktywowane są konstruktory obiektów składowych. Aktywowany jest konstruktor klasy pochodnej. Copyright Roman Simiński Strona : 19

20 Dziedziczenie wirtualne aktywowanie konstruktorów, cd.... Jeżeli w hierarchii klas występują jednocześnie wirtualne i niewirtualne wystąpienia tej samej klasy, konstruktor tej klasy jest wywoływany raz dla wszystkich wystąpień wirtualnych oraz raz dla każdego niewirtualnego wystąpienia klasy class A class B class C: public B, virtual public A class D: public B, virtual public A class E: public C, virtual public D class A class B: virtual public A class C: virtual public A class D: public A class E: public B, public C, public D B A B A A C D B C D E E A(); B(); D(); B(); C(); E(); A(); B(); C(); A(); D(); E(); Copyright Roman Simiński Strona : 20

21 Dziedziczenie wirtualne aktywowanie konstruktorów, cd.... Wprowadzamy konstruktory ogólne: class A A() : a( 0 ) cout << "Default A: a = 0" << endl; A( int a ) : a( a ) cout << "General A: a = " << a << endl; int a; class B: virtual public A B() : A() cout << "Default B" << endl; B( int a, int b ) : A( a ), b( b ) cout << "General B: b = " << b << endl; int b; Copyright Roman Simiński Strona : 21

22 Dziedziczenie wirtualne aktywowanie konstruktorów, cd.... class C: virtual public A C() : A() cout << "Default C"; C( int a, int c ) : A( a ), c( c ) cout << "General C: c = " << c << endl; int c; class D: public B, public C D() : B(), C() cout << "Default D"; D( int a, int b, int c, int d ) : B( a, b ), C( a, c ), d( d ) cout << "General D: d = " << d << endl; int d;... D obj( 1, 2, 3, 4 ); cout << "a: " << obj.a << endl; cout << "b: " << obj.b << endl; cout << "c: " << obj.c << endl; cout << "d: " << obj.d << endl; Copyright Roman Simiński Strona : 22

23 Niby wszystko w porządku ale :-/ Dlaczego pole a wirtualnej klasy bazowej A ma wartość 0? Przecież: D obj( 1, 2, 3, 4 ); Co się dzieje? Przecież: Dlaczego pole a ma wartość 0? Jak nadać mu właściwą wartość? Normalnie programista nie musi się przejmować inicjalizacją składowych odziedziczonych po pośrednich klasach bazowych (czyli A dla klasy D). Zajmują się tym konstruktory bezpośrednich i występujących wcześniej w hierarchii pośrednich klas bazowych (czyli B i C dla klasy D). Istnieją jednak dwie drogi realizacji inicjalizacji poprzez klasę B lub poprzez klasę C. Ponownie mamy niejednoznaczność, która klasa B czy C jest odpowiedzialna za inicjalizację pola a? Copyright Roman Simiński Strona : 23

24 Wirtualne klasy bazowe wymagają specjalnej inicjalizacji Z powodu niejednoznaczności, w przypadku dziedziczenia wielobazowego z klasą wirtualną: Klasa pochodna musi zainicjalizować jawnie składowe wirtualnej klasy bazowej. class D: public B, public C... D( int a, int b, int c, int d ) : A( a ), B( a, b ), C( a, c ), d( d ) cout << "General D: d = " << d << endl; Konstruktor klasy pochodnej jawnie inicjalizuje składowe wirtualnej klasy bazowej, aktywując jej konstruktor na liście inicjalizującej. Copyright Roman Simiński Strona : 24

25 Wirtualne klasy bazowe wymagają specjalnej inicjalizacji A co z aktywacją konstruktorów klasy A z listy inicjalizacyjnej klas B i C? Konstruktory te są: Niezbędne, gdy są stworzone samodzielne obiekty klas B i C, wtedy działają normalnie. Jeżeli działają dla obiektu klasy potomnej obiektu klasy D ignorowana jest inicjalizacja składowych wirtualnej klasy bazowej A. W omawianym przypadku kompilator zajmuje się modyfikowaniem działania konstruktorów. Obowiązkiem programisty jest: Wiedzieć, że w budowanej przez niego hierarchii klas występuje dziedziczenie wielobazowe z wirtualnymi klasami bazowymi. Inicjalizować w klasie pochodnej składowe odziedziczone, nawet pośrednio, po wirtualnej klasie bazowej. Copyright Roman Simiński Strona : 25

26 Na zakończenie: Problemów z dziedziczeniem wielobazowym jest wiele. Dlatego w wielu językach obiektowych zrezygnowano z tego rodzaju dziedziczenia, wykorzystując tylko dziedziczenie jednobazowe. Copyright Roman Simiński Strona : 26

Wprowadzenie do programowania w języku C

Wprowadzenie do programowania w języku C Wprowadzenie do programowania w języku C Część trzecia Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

Metody i języki programowania I

Metody i języki programowania I Metody i języki programowania I dr inż. Grzegorz Szwarc mgr inż. Andrzej Grosser andrzej.grosser@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Ramowy program zajęć Zasięg deklaracji i czas

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzecia Jednostki leksykalne i proste typy danych Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obiektowości

Wprowadzenie do obiektowości Wprowadzenie do obiektowości Obiekt jest abstrakcją pewnego konkretnego bytu ze świata rzeczywistego, reprezentujący rzecz (obiekt fizyczny), pojęcie (obiekt konceptualny) lub pewny byt programistyczny

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Component Object Model laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Component Object Model laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Component Model laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp COM jest standardem tworzenia komponentów w systemie Windows. Standard ten jest binarny dotyczy skompilowanego kodu (a nie języka

Bardziej szczegółowo

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa Język C++ historia, współczesność, przyszłość Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa C++98 ISO/IEC 14882:1998 C++03

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

C++Builder 6. Æwiczenia

C++Builder 6. Æwiczenia IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRECI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG C++Builder 6. Æwiczenia Autor: Andrzej Daniluk ISBN: 83-7197-986-X Format: B5, stron: 128 Przyk³ady na ftp: 1391

Bardziej szczegółowo

Thinking in C++. Edycja polska

Thinking in C++. Edycja polska IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRECI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

C++ - [4-7] Polimorfizm

C++ - [4-7] Polimorfizm Slajd 1 z 14 C++ - [4-7] Polimorfizm Nysa 2004-2013. Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 20 maja 2013 r. Slajd 2 z 14 Polimorfizm i klasa polimorficzna POLIMORFIZM (cytat z Wikipedii) (wielopostaciowość)

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012 Programowanie obiektowe EiT 2011/2012 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2006-2014

Programowanie 2006-2014 1. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu? Programowanie 2006-2014 a) C/C++ b) PHP c) Turbo Pascal d) Java 2. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy a) znajdowaniu

Bardziej szczegółowo

Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95

Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95 Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95 promotor: dr Michał Morawski autor: Marcin Buchwald Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS),

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku JavaScript

Podstawy programowania w języku JavaScript Podstawy programowania w języku JavaScript Część piąta AJAX Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.siminskionline.pl Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych

Bardziej szczegółowo

Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++

Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++ Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++ (wersja 0.1) Marcin Kośmider Instytut Fizyki Uniwersytet Zielonogórski M.Kosmider@proton.if.uz.zgora.pl 8 grudzień 2010 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Spis treści 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Klasy pochodne Tekstowy system okienek Zarządzanie zasobami

Klasy pochodne Tekstowy system okienek Zarządzanie zasobami Dzisiejszy wykład Klasy pochodne Tekstowy system okienek Zarządzanie zasobami Technika "zdobywanie zasobów jest inicjalizacją" Wzorzec auto_ptr 1 Klasy pochodne Pojęcia nie istnieją w izolacji Próba opisu

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie Gdańsk, 2014 Ogólnie o Javie Środowisko Java jest językiem programowania, którego podstawowym celem jest realizacja zasady write once, run anywhere. Oznacza to możliwość wykonania tego samego programu,

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Programowanie Gier Komputerowych

Programowanie Gier Komputerowych Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego Programowanie Gier Komputerowych Przemysław Szymański Październik 2010 Praca napisana pod przewodnictwem dr Piotra Fulmańskiego 1 2 Spis Treści 1.

Bardziej szczegółowo