Efektywność działania parku i jego wpływ na rozwój gospodarki regionalnej Park Naukowy w Manchesterze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność działania parku i jego wpływ na rozwój gospodarki regionalnej Park Naukowy w Manchesterze"

Transkrypt

1 Efektywność działania parku i jego wpływ na rozwój gospodarki regionalnej Park Naukowy w Manchesterze Justyna Dabrowska Head of Innovation Support, Manchester Science Park Warszawa, Member of the IASP Editorial Committee for the elaboration of amethodological guide to the evaluation of science park performance

2 Potrzeba oceny funkcjonowania parków technologicznych Trzy główne powody: 1. Coraz większa popularność parków, 2. Coraz większe nakłady inwestycyjne na ich powstawanie oraz funkcjonowanie, 3. Konieczność przedstawienia jasnych dowodów i argumentów na zasadność takich inwestycji.

3 Potrzeba oceny funkcjonowania parków technologicznych Monck i Peters (2009) prezentują następujące powody dla których powinno oceniać się funkcjonowanie parków: Konieczność zaprezentowania światu, w przejrzysty sposób, tego jaka jest ich efektywność i w jaki sposób wpływają na rozwój gospodarki regionalnej. Zdobycie wiarygodności/udowodnienie sukcesów w celu przyciągnięcia przedsiębiorstw z wysokim potencjałem rozwoju, ludzi utalentowanych do zarządzania parkiem, ale także wyspecjalizowaną kadrę do pracy w firmach parku. Konieczność przedstawienia inwestorom (publicznym bądź prywatnym) dowodów na zasadność czy zwroty zainwestowanych środków.

4 Potrzeba oceny funkcjonowania parków technologicznych Pierwsza próba oceny funkcjonowania parku została zrealizowana w 1988 roku. Na przestrzeni lat nie powstał jeden spójny i wzorcowy system/wykaz wskaźników/metod oceny funkcjonowania parków. Powstałe analizy często odnoszą się do porównywania firm z parku z firmami spoza parku na podstawie wybranych wskaźników, np.: liczby miejsc pracy, dochodowości, przeżywalności, wielkości sprzedaży, nowych produktów usług, zajmowanej powierzchni.

5 Perspektywy oceny efektywności funkcjonowania parków technologicznych Efektywność funkcjonowania parków można oceniać co najmniej z czterech perspektyw: 1. Z perspektywy miasta i regionu 2. Z perspektywy ośrodków naukowych 3. Z perspektywy inwestora prywatnego 4. Z perspektywy lokatorów Każdy z tych podmiotów będzie oceniał efektywność parku przy pomocy różnych wskaźników. Przydatne jednym mogą okazać się zbędne dla drugich.

6 Badanie efektywności parków technologicznych 1. Warsztaty IASP, dywizja Europejska 2. Cel: Wytyczenie kryteriów w jaki sposób badać efektywność parków 3. Metodologia - Podział na cztery grupy w celu zdefiniowania co oznacza dobrze prosperujący park dla poszczególnych podmiotów - Wyznaczenie czynników sukcesu/celów - Selekcja wskaźników efektywności dla każdego czynnika sukcesu/celu parku i metod pomiaru - Raport końcowy

7 Wyniki Zasadne są próby stworzenia jednolitej matrycy wskaźników oceny efektywności parków technologicznych. Matryca powinna obejmować wszystkie kryteria oceny, zarówno finansowe jak i niefinansowe (np. innowacyjność, rozwój, współpraca biznesowa, satysfakcja itd.) Próbna matryca wskaźników efektywności parku bazuje na strategicznej karcie wyników Kaplana i Nortona(1992). Wprowadzając kartę wyników w parku można uzyskać narzędzie umożliwiające szerokie spojrzenie na najważniejsze obszary działania parku, z logiczną konstrukcją oceny poszczególnych elementów, wzajemnie się uzupełniających i odpowiadającym rożnym modelom parków.

8 Proponowana karta wyników obejmuje następujące wskaźniki: Finansowe Karta wyników Klienta Satysfakcji Współpracy biznesowej i z sektorem naukowym Wzrostu i rozwoju Innowacji Ekonomiczne Wizerunek i reputacja(w tym profil międzynarodowy) Procesów wewnętrznych (satysfakcja pracowników, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, systemy informacyjne, itd.)

9 Performance Indicator Measures Baseline Actual Target 1 Commercial 1.1 Profitability Profit Before Interest and Tax - % of budget 1.2 % occupancy figure Sq ft occupied /nett lettable sq ft 1.3 Sales External enquiries/conversion rate (no per year) 1.4 Debt management Total aged debt > 120 days old (previous 12 m average) 1.5 Financial performance cf budget Services cost recovery (exclude voids & subsidies) 1.6 External Funding raised Number of applications/received funds 1.7 Investment returns Internal rate of return (IRR)

10 Performance Indicator Measures Baseline Actual Target 2 Stakeholder Perspective 2.1 Tenants satisfaction Tenants satisfaction with facilities Tenants satisfaction with services Lease Renewals & Expansions as a % of total expiries Participation in networking events (no. of companies per year) Referrals from tenants or tenant associations Requests from tenants to expand or move/conversions (no per year) 2.2 Collaboration Inter-company trading (no. of companies) Links to knowledge base (no. of companies) Additional business/funding as a result of science park interventions 2.3 Companies growth % companies who expanded on the park/off park/opened new branches % of tenant companies growing (jobs) % of tenant companies growing (turnover) % of tenant companies growing (export) % of tenant companies growing (external investment) 2.4 Companies innovation profile % of university spin-outs/start-ups (vs. total number of tenants) % of graduates/post graduates on park Number of products/services developed by tenants Number of patents exploited by tenants Number of products licensed in and out % of companies investing in R&D Number of publications issued by tenants % tenants awarded prizes for achievement % of tenant companies outsourcing research activities (Open Innovation)

11 Performance Indicator Measures Baseline Actual Target 3 Economic Impact 3.1 Employment Number of jobs on the science park Number of jobs in R&D Number of employees who graduated from local universities Number of employees leaving within 5 km of the site 3.2 Wage Average salary paid at the science park vs. average salary at national/regional level 3.3 Length of life Number of companies that are 5 years or more 3.4 Survival rate Survival rates of tenants that have been on the science park 3.5 Inward investment % of inward investment companies on the park Number of jobs created within inward investment companies

12 Performance Indicator Measures Baseline Actual Target 4 Brand & Reputation 4.1 Media coverage Pieces of coverage received 4.2 Accurate communication of science park purpose % of annual enquiries from appropriate companies 4.3 International Profile Number of good quality invitations to speak or participate in seminar and requests for studies, benchmarking visits 4.4 Size of science park s 'community' Number of companies in the science park network 4.5 Referrals from other organisations % of enquiries from referrals

13 Performance Indicator Measures Baseline Actual Target 5 Internal Business Processes 5.1 Employee satisfaction Staff turnover - previous 3 year average Staff sickness absences - days/employee average Number of training sessions - average no/employee 5.2 Timely communication of accurate information No of personal development opportunities - average/employee Number of credit notes issued 5.3 Fault log service levels Fixed within 48 hours 5.4 Effective security service Number of security incidents Response to incidents < 15 min 5.5 Reliable IT Systems Number of ITC outages lasting > 3 hours 5.6 Environment - Carbon Footprint 5.7 Health and safety standards Reduction in usage of paper Reduction in general waste collections Increase in recycling Reduction in utilities consumption Travel: person miles No of preventable incidents

14 Cel karty wyników Park powinien stosować te kryteria i wskaźniki zawarte w karcie wyników, które odpowiadają jego modelowi i wyznaczonym celom. Wniosek: park nie musi stosować wszystkich możliwych wskaźników. Intencją komitetu IASP jest wyłonienie kluczowych wskaźników efektywności cechujących poszczególne modele parków.

15 Uzasadnienie użycia karty wyników Ilustruje strategie parku w postaci zestawu mierzalnych celów niezbędnych do realizacji misji parku. Zapewnienia spójność między celami a podejmowanymi działaniami, mierzenia i kontroli efektów działań. Daje jasny i przejrzysty obraz jak park i ich komórki funkcjonalne działają na rzecz osiągnięcia celów. Logiczna konstrukcja karty umożliwia jasny przekaz informacji. Dostarcza danych służących do analizy dotychczasowej efektywności parku jak i w planowaniu jego przyszłych działań. Pozwala na regularne zgromadzenie spójnych danych, które mogą zostać wykorzystane do benchmarkingu.

16 Case study Park Naukowy w Manchesterze Kontekst, Park i jego cechy charakterystyczne, Badanie efektywności parku i wpływ na gospodarkę regionalną.

17 Profil społeczno-gospodarczy Wielki Manchester Ponad 2,68 miliona mieszkańców w aglomeracji PKB: 46 miliardów rocznie MŚP 9,4% stopa bezrobocia 4 uniwersytety, studentów (Największy kampus akademicki w Europie) Połączenia firm zagranicznych

18 Park Naukowy w Manchesterze Utworzony w 1984 roku, Misja: Wspieranierozwojugospodarkiitechnologiiw Regionie Manchester, Park jest położony w czterech częściach Wielkiego Manchesteru, m², 12 budynków, Model biznesowy, Międzynarodowe Centrum Innowacji w Manczesterze.

19 Cechy społeczności 180 przedsiębiorstw, Główne sektory: sektor biomedyczny, służby zdrowia, mediów cyfrowych, technologii przemysłowych, 75% firm zatrudnia < 10 pracowników, Ponad połowa firm aktywnie korzysta ze wsparcia biznesowego oferowanego przez park.

20 Wskaźniki ekonomiczne w msp Zatrudnienie: 1365 pracowników, z czego 30% zajmuje się B&R i 478(452) osób studiowało na jednym z lokalnych uniwersytetów, 367 pracowników mieszkawpromilu5kmodparku. Wynagrodzenie: W 2011 średnie wynagrodzenie wynosiło w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem w Wielkim Manchesterze , w Londynie 50058iwWielkiejBrytanii Długość życia przedsiębiorstw: 80% przedsiębiorstw w msp działa 5 lat bądź dłużej. Średnia długość życia przedsiębiorstw w Wielkim Manchesterze to 4,5 roku. Przeżywalność przedsiębiorstw: 10-letnia przeżywalność firm, które były w parku wynosi 70%. 5-letnia przeżywalność firm w Manchesterze wynosi 42,4%. Inwestycje zagraniczne: 17 firm zagranicznych z 10 krajów, 70 miejsc pracy.

21 Wskaźniki wzrostu, rozwoju i innowacji w msp Zasoby ludzkie: odnotowany wzrost zatrudnienia 40,6%(44,7%), Obrót: w 2011, 60,3% (47,9%) firm odnotowało wyższy obrót niż w roku poprzednim, Rozwój: 34,8% firm zanotowało rozbudowę wyrażającą się wzrostem zapotrzebowania na pow. użytkową lub otwarciem nowych oddziałów, Nowe produkty/usługi: podczas % firm ulokowanych w parku wprowadziło do obiegu nowe produkty/usługi. W efekcie 192+ (125+) nowych produktów/usług powstało w firmach ulokowanych w parku z czego 153+(41) wprowadzono na rynek, Licencje technologiczne: w 2011 roku udostępniono / zakupiono 45(43) licencji technologicznych, Finansowanie: 27%(37,5%) firm uzyskało dodatkowe fundusze.

22 Wskaźniki współpracy biznesowej i z ośrodkami naukowymi w msp 64% firm współpracuje z co najmniej jednym uniwersytetem bądź szpitalem, 29% lokatorów przyznała, że ta współpraca jest bezpośrednim rezultatem działań pracowników parku. 66.6% lokatorów współpracuje z inną firmą w parku, 35%przyznaje, że te relacje są rezultatem działań pracowników parku (spotkania networkingowe, seminaria, przedstawienie firm). 59% lokatorów parku pozyskało kontakty biznesowe jako efekt działań pracowników parku. 25%przyznało, ze pozyskali dodatkowe zlecenia jako efekt działań pracowników parku.

23 Podsumowanie Pomimo przeprowadzonych wcześniej badań na temat efektywności parków, wciąż brak spójnego systemu ich oceny. Intensywny rozwój parków w ostatnich latach sprawił, że taka ocena efektywności jest niezbędna. Proponowana karta wyników jest zintegrowanym systemem miar charakteryzującym w sposób kompleksowy rożne aspekty działania parku. Karta umożliwia przełożenie ogólnych celów strategicznych na konkretne cele, we wszystkich obszarach funkcjonowania parku. Jest narzędziem do pomiaru postępu w realizacji celów, motywowania i kontroli organizacji(system zarządzania). Pomaga w uzyskaniu informacji zwrotnej w celu uczenia się, doskonalenia działań parku, oraz wymiany danych w celu porównawczym. Służy jako narzędzie informacyjne dające klarowną ocenę tego, jak park funkcjonuje.

24 Justyna Dąbrowska Head of Innovation Support Manchester Science Parks Ltd +44 (0)

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 714 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 90 Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler,

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Warszawa, marzec 2012 r. ISBN: 978-83-931515-4-7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM marketing instytucji naukowych i badawczych ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu Raport końcowy Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu WYKONAWCA BADANIA: Konsorcjum: PSDB Sp z o.o. ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa oraz Białostocka Fundacja Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych raport kon cowy Warszawa, luty 2014 r. Autorzy raportu: Magdalena Andrzejewska Magdalena Ośka Marta

Bardziej szczegółowo

z lat 2007-2011 Warszawa 2012

z lat 2007-2011 Warszawa 2012 z lat 2007-2011 Warszawa 2012 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 RAPORT KOOCOWY Lipiec 2014 Sierpień 2014 w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym

Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 375 385 Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym Anna Balicka

Bardziej szczegółowo