kosztów Konrad Stępień 1. Wprowadzenie Od 1995 r. w Polsce istnieje model p oś redni funkcjonowania i za leżno ści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kosztów Konrad Stępień 1. Wprowadzenie Od 1995 r. w Polsce istnieje model p oś redni funkcjonowania i za leżno ści"

Transkrypt

1 Konrad Stępień l kosztów 1. Wprowadzenie Od 1995 r. w Polsce istnieje model p oś redni funkcjonowania i za leżno ści pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym. Polega on na tym, że zarówno prawo bilansowe, jak i podatkowe funkcjonuje jako odrębny zbiór regulacji prawnych, z tym że prawo podatkowe korzysta z przepisów prawa bilansowego i tylko w pewnych obszarach wprowadza własne, odmienne regulacje. Prawo bilansowe kreuje prawdziwy ekonomicznie obraz jednostki, odzwierciedlając rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. Prawo podatkowe natomiast pełni zupełnie odmienną funkcję, jest narzędziem slużącym do realizacji polityki fiskalnej państwa. Te odmienne cele towarzyszące kreowaniu przepisów prawnych (podatkowych i rachunkowych) spowodowały, że obraz ekonomiczny jednostki kształtowany poprzez prawo bilansowe jest odmienny od obrazu ekonomicznego kształtowanego przez prawo podatkowe. Występują różnice dotyczące ustalania podstawowych kategorii ekonomicznych, takich jak przychody, koszty, wynik finansowy. Celem niniejszego opracowania jest określenie kosztów jednostki gospodarczej na podstawie przepisów prawa bilansowego (rachunkowego) i przepisów prawa podatkowego, a także wykazanie r óż nic między nimi. W czę ści pierwszej omówiono rachunkową interpretację kosztów, wyjaśniono istotę, rodzaje i podstawowe zasady ich ustalania. Druga część po św ięcona zostala podatkowej identyfikacji kosztów. Natomiast w części trzeciej dokonano porównania obydwu ujęć, wykazano różni ce trwale i pr zejściowe między kosztami podatkowymi i rachunkowymi oraz przedstawiono sposób obliczania kosztu podatkowego poprzez korektę kosztu rachunkowego.

2 Konrad STępieli 2. Rachunkowe ultcle kosztów Podstawowym i jedynym źródłem połskiego prawa biłansowego jest ustawa o rachunkowo śc i z dnia 29 września 1994 r.' Ustawa ta nie definiuje jednoznacznie pojęcia koszty. Dokonuje jedynie podziału przychodów i kosztów na poszczególne obszary działalności i definiuje wynik każdego z nich'. Taki stan rzeczy powoduje, że można podać tyłko bardzo ogólną d e fini cję kosztów. Najogólniej przyjmuje się, że kosztem jest wyrażone warto śc iowo celowe zużycie składników majątku trwałe go i obrotowego, w szczególności środków pracy (środków trwały c h, wartosci niel1latcriałnych i prawnych), przedmiotów pracy (materiałów) oraz samej pracy (wynagrodzet\), usług obcych (remontowych, transportowych i innyc h), to także o płaty (skarbowe, administracyjne) oraz podatki o charakterze kosztów (podatek od nieruchomości, środk ów transportu, gruntowy i inne). W szerokim znaczeniu tego poję c ia do kosztów zalicza się również płacone przez jednostkę kary, odszkodowania, odsetki za zwłokę itp.) Jak ju ż wspomniano. kryteria klasy fikacyjne ujmowania kosztów w ustawie o rachunkowo ści podp o rządkowan e zostały głównie uzyskiwaniu informacji o rentowności poszczególnych obszarów d zi ałaln ośc i jednostki gospodarczej. Dlatego koszty w księga c h rachunkowych i sprawozdaniu finansowym ujmowane są według następującego podzia"!" : - koszty podstawowej d z iałałno śc i operacyjnej - koszty w ujęciu rodzajowym łub kałkulacyjnym, - koszty pozostałej działalności operacyjnej, - koszty finansowe. - straty nad zwyczajne'. Koszty podstawowej działalno śc i operacyjnej są to koszty związane z z asadniczą d z iałalno śc ią jednostki gospodarczej. Koszty te m og ą b yć wyrażo ne w układzie porównawczym lub kalkulacyjnym rachunku zysków i strat. W układzie kałkula cyjnym koszty ujęte s ą w grupy według sposobu rozli - czania ich na jednostkę produktu (wyrób, usługa itp.). Obejmują one: - wartość sprzedanych towarów i materiałów, - koszty wytworzenia sprzedanych produktów. - koszty sprzedaży. - koszty ogólnego zarządu. I Dz.U. nr 121 poz póiji.1.ffi. USI<lW:J obow i: ł zujc od I stycwia 1995 f. "2 Art. 42 ustawy o rachunk o wo śc i,.' B. Gicrusz. Podrf'cmik samodz.ieffjt)!lauki hił'go wtlllia, O środ e k Dorad 7.t wa i Doskonalenia Kadr sp. I. O.U., Gdań s k s. 84. " I. Olchowiel. Rllchu"kawo.\«5 podatkowa, Dino. Warsl'.awa s s Slraly nadzwyczajne nic są kosztem. pomimo i.c podobn ie jak koszty pomniejszaj:1 wynik finansowy. Koszty są celowym z u życ iem ś rodków. n<ltomias! straty nadzwyczajne - na ogólloso. wym.

3 Rachunkowa i kosztów... Wartość sprzedanych towarów i mat er iałów stanowi koszt towarów i materiałów sprzedanych przez jednostkę w rozpatrywanym okresie. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów obejmują koszty bezpośrednie (materiały bezp oś rednio zużyte do produkcji, wynagrodzenia pracowników produkcyjnych, inne koszty bezpo ś rednie) oraz koszty wydziałowe, czyli koszty ponoszone w jednostce wewnętrznej zakładu (zużycie energii, materiał ów po ś rednich. koszty konserwacji, remontów. amortyzacji, płace pracowników po ś rednich. koszty ogrzewania, sz koleń, kontrołi jako ś ci itp.). Koszty sprzedai.y to koszty pracy komórek sprzedaży i marketingu. promocji i reklamy, transportu. prowizji i opłat na rzecz central handlowych. z u życ ia opakowań itp. Koszty ogólnego zarządu, tzw. koszty ogólnozakładowe, są to rzeczywi śc ie poniesione koszty zarządzania jednostką gospodarczą jako c ałością. W ich skład wchodzą wynagrodzenia personelu zarządzającego, amortyzacja biurowców, koszty p od róży służbowych, koszty biurowe. koszty utrzymania komórek ogólnozakład owy ch (magazynów. laboratoriów. biur. ośrodków informatyki i ochrony ś rodowis ka itp.), koszty ochrony mienia oraz inne koszty ogólne. Uk ład porównawczy obejmuje koszty ujęte rodzajowo. Koszty te ujawnia się w przekroju: - wartość sprzedanych towarów i materiałów, - koszty według rodzaju: zużycie mat e riałów i energii. usługi obce. podatki i opiaty, wynagrodzenia. św iadc ze nia na rzecz pracowników. amortyzacja. p ozos tałe. Koszty w układ zie rodzajowym s ą kosztami podstawowej działałności jednostki (handlowej, produkcyjnej. usłu gow ej ) poniesionymi w okresie sprawozdawczym bez względu na to, czy dotyczą one w cało śc i lego okresu, czy związane są z wyrobami, bądź usługami sprzedanymi lub nie sprzedanymi. Wielkość sprzedanej produkcji może by ć wyższa lub niżs za niż produkcja wytworzona w danym okresie, stąd rodzi się potrzeba korekty kosztów w układzie rodzajowym O zmiany stanów produktów w magazynie. Tego typu korekta jest niezbędna w celu zape wnienia współmierności, czyli porównywalności przychodów ze sprzedaży z kosztami ich osiągnięcia " Przez koszty wspólmierne z przychodami. czyli te które prz yczy niły się bezpo ś redni o lub pośred nio do powstania przychodów, należy r ozu mieć koszty wsp ół mierne czasowo i przedmiotowo z przychodami. Koszty pozostał ej działalności operacyjnej to koszty nie z wiązane bezpośred nio z podstawową działalnością jednostki gospodarczej. Ujawniane są onc w przekroju: - wartość sprzedanych składników majątku trwałego, - pozos tałe koszty operacyjne. (, Zasada współmiern ości - w myśl której na wynik finansowy wpływaj., zrealizowane w roku obrotowym przychody i niezbędne do ich uzyskania. czy Ji współmieme koszty, Por.: E. Walińska, Rllclllmkowo.{:(:fina!l.WJlI'o II'.<widle podatku dochodowego, l:undacja Rozwoju Rac hunkowości w Polsce. Warsl..awa 1997,5, 102.

4 Konrad Wartość sprzedanych składników majątku trwałego obejmuje': - wartość netto sprzedanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość ewidencyjną sprzedanych inwestycji rozpoczętych, - koszty poniesione w związku z ich sprzedażą, - wartość netto i koszty likwidacji środków trwałych, a także wartość netto likwidowanych tytułów wartości niematerialnych i prawnych, - wartość ewidencyjną odpisanych inwestycji rozpoczętych, które nie przyniosły zamierzonego efektu gospodarczego oraz koszty ich likwidacji, W skład pozostałych kosztów operacyjnych wchodzą': - planowane odpisy umorzeniowe wartości firmy, - nieplanowane odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - niedobory majątku trwałego i obrotowego, które nie są zawinione, nie podlegają kompensacie z nadwyżkami i nie są spowodowane przyczynami losowymi, - korekty wartości zapasów związane z ostrożną ich wyceną, - koszty zaniechanej lub nie podjętej produkcji, - odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne, na które wcześniej nie utworzono rezerwy, a także koszty tworzonych rezerw na należności, - kary, odszkodowania, grzywny, a także koszty postępowania spornego, - nieodpłatne przekazanie składników majątku trwałego i obrotowego, - inne nie wymienione wyżej elementy kosztowe. Koszty finansowe oznaczają koszty operacji finansowych i stanowią koszty. 9 m.m. : - pokrycia strat w innych jednostkach, w których przedsiębiorstwo jest udziałowcem, oraz różnic między wartością sprzedaży a kwotą, po której następuje skup obligacji własnych, - nabycia lub zakupu sprzedanych udziałów i papierów wartościowych, - odsetek od otrzymanych pożyczek i zobowiązań, w tym odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań, - odsetek i prowizji od kredytów bankowych, - potrąconego dyskonta, - ujemnych różnic kursowych l0, - aktualizacji wyceny posiadanych udziałów i papierów wartościowych. Przez straty nadzwyczajne rozumie się skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie poza zwykłą działalnościąjednostki. Mogą one wystę- 1 D. Krzywda, Rachunkowo,5(ljinansowa, Fundacja rozwoju rachunkowoki w Polsce, Warszawa 1999, li Ibidem. 9 Por.: M. Sierpińska, Politylw ((vwidend w spófkach kapitatowych, PWN, Warszawa-Kraków 1999,5.17. lo Trzeba zaznaczyć, że odsetki, prowizje i różnice kursowe dotyczące inwestycji rozpocz<;tych lub zakupów środków trwałych zwiększają wartość nabycia lub koszt wytworzenia tych obiektów, Na wynik finansowy wplywają one nie jako koszty finansowe, lecz jako składnik amortyzacji.

5 Rachunkowa i ~~~~i!!.:::.: "-==.:..:k.;.:o.::s::zl.::ó:..:iv:..:.:..: pować w dzialalności operacyjnej, inwestycyjnej, a także finansowej. Bez względu na ich związek z wymienionymi działa In ości a mi wykazuje się je łącznic. W szczególności straty nadzwyczajne są to skutki": - zdarzeń losowych (pożaru, powodzi, kradzieży), - zaniechania lub zawieszenia pewnego rodzaju dzialalności, w tym również istotnej zmiany metod produkcji lub sprzedaży zorganizowanej części jednostki, np. oddziału produkcyjnego, zakładowego domu mieszkalnego, ośrodka wczasowego, - postępowania układowego lub naprawczego. Zgodnie z art. 6 ust. I ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające najej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wyrażona wart. 6 ust. I tzw. zasada memoriałowa polega na tym, że w księgach rachunkowych (a w szczególności na kontach wynikowych) ujmuje się ogół operacji gospodarczych dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od tego czy zostały one opłacone, czy też nie. Operacje wynikowe (a więc związane z powstawaniem przychodów i ponoszeniem kosztów) powinny być ujęte w księgach z uwzględnieniem końcowego efektu działalności podmiotu". Zasada memoriałowa dotyczy wszystkich rodzajów kosztów w ujęciu rachunkowym. 3. Podatkowe ul,cle kosztów Podstawowym źródłem prawa podatkowego regulującym m.in. kwestię kosztów podatkowych jednostki gospodarczej (podatnika) jest ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych". Stosownie do art. 7 ww. ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa wart. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przewyższają sumę przychodów, różnica jest stratą. Z artykułu tego wynika, że koszty wpływają na zmniejszenie podstawy opodatkowania (dochodu), a tym samym należnego podatku dochodowego. Chcąc przybliżyć problem ustalania kosztów według prawa podatkowego, należy rozpatrzyć kolejno zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych traktujących o kosztach. Są to: II M. Sierpińska, op. cit., s K. Szymański. Rachunkowo.{ć i podatki, Komentarz do ustawy () rachunkowości z uwzględ. nieniem przepisów podatkowych, Difin. Warszawa s Dz.U. 1993, nr 106, poj z póż n. zm.

6 Konrad Stępieli - art. 15 definiujący koszty uzyskania przychodów (koszty podatkowe), - art. 16 wyszczególniaj'lcy wydatki, koszty i straty, nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. I ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. I. W przedmiotowej definicji zawarty jest związek przyczynowo-skutkowy między poniesionymi kosztami a przychodami". Związek ten oznacza, i.e każdy koszt musi być poniesiony w konkretnym celu, jakim jest osiągnię cie przychodu. Należy tu podkreśli ć ważność celu (samego w sobie). a nie konkretnego efektu końcowego w postaci wymiernego przychodu. Każdy koszt podatkowy musi ponadto mieć bezpo ś redni związek z prowadzoną działalnością ". Oznacza to, że poniesione koszty nic wiążą ce się z prowadzoną dzialaln ośc ią określoną w akcie założyciełskim (umowie spółki, statucie), nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów". W przepisie art. 15 ust. 4 ustawy podatkowej wyrażone są zasady potrącania kosztów uzyskania przychodów. Podstawowa zasada brzmi: "koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą". Druga zasada mówi : "potrącalne są również koszty uzyskania przychodów w latach p o przedzający c h rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego". Oznacza to, że od przychodów danego roku podatkowego można odjąć zarówno koszty poniesione w tym roku. jak i w roku poprzednim lub wcześniej,jeżeli dotyczą przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym. Kolejna zasada informuje, że.. określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane. chociaż ich jeszcze nie poniesiono, s ą potrącalne pod warunkiem, że odnoszi! się do przychodów danego roku podatkowego. Jeżeli zarachowanie kosztów nie było możliwe, to są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione". W dzialalno śc i gospodarczej, w przypadkach dokonywania zapłaty w walutach obcych, koszty poniesione w walutach obcych przelicza s ię na złote według kursów średnich ogłoszonych przez NBP z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli między dniem ich zarachowania i dniem zaplaty występują różne kursy walut, to koszty te odpowiednio podwyż sz a się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustałonego przez bank dewizowy, z którego usług korzystał ponoszący koszty, oraz z zastosowania kursu ś redniego ogłoszonego przez NBP z dnia zarachowania kosztów. Koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środ- 14 Wyrok NSA z 29 listopada 1994 r.. sygn. akl SAlWr 1242/94. "Wyrok NSA z I listopada 1992 r.. sygn. akl SA/Po 1393/92. )6 W razie rozszerzenia zakresu działalno ści o nowe dziedziny należy najpierw wprowadzi ć odpowiednie zmiany w akcie za łożycielskim (umowie spółki), w akcie rejestracyjnym (rejestrze s ądowym), aby póżniej móc uznawać poniesione koszty za koszty uzys kania prlychodów.

7 Rachunkowa i koszu)}t'... ków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zaplaty oraz kursu kupna z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłoszonego odpowiednio przez bank dewizowy, z którego usług korzystał podatnik 17. Art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyszczególnia wydatki, koszty i straty, nie stanowi,]ce kosztów uzyskania przychodów, mimo spełniania innych istotnych warunków (np. istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy kosztem a przychodem). Nie są kosztami w znaczeniu podatkowym przede wszystkim": - wydatki o charakterze inwestycyjnym, - wydatki mające charakter sankcji, - wydatki uznane przez ustawodawcę za nieuzasadnione. Pośród 64 punktów art. 16 ust. 1 można wymienić: - koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, - koszty, które po przekroczeniu ustawowo określonego limitu nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Przykładem kosztów nie zliczanych do kosztów uzyskania przychodów są: - koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań, - odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz zabowiązar; wobec budżetu, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art. 2 I pkt I Ordynacji podatkowej), -- odsetki naliczone, lecz nie zaplacone albo umorzone od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). - poniesione koszty zaniechanych inwestycji, - składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, - strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, - strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedp1at (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonanicm umowy, - strat w środkach obrotowych lub w środkach trwałych oraz wartościach nicmaterialnych i prawnych w części pokrytej odpisami amortyzacyjnymi; przy ustalaniu straty nie uwzględnia się otrzymanych odszkodowań, - rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z wyjątkiem [...]. 17 Zasada określona w ostatnim zdaniu różni się od przepisu, który zawit,'ra ustawa o rachunkowości w odniesieniu do wyceny bilansowej składników majqtkowych na koniec roku obrotowego; przepis ustawy o rachunkowości nie ma zastosowania do wyceny składników maj,}tkowych dla obliczenia podatku dochodowego. Por,: J. FcliJlski, Kos::.!y u;,yskaf/ia pr:yc!wdów II'.\:wlctle przepisów podatkowych stosowanych prz.t'z O.l'OhY.ffZYCZ11l' i prawill',skiemiewice 1999, s u Por.: I. O!chowicz,op. cit., s. 79.

8 KOI/rad Stępiel' - rezerw innych niż były wymienione wart. 16 ust. I pkt 26,jeżeli obowiązek ich tworzenia w cię ża r kosztów nie wynika z odrębnych ustaw; nie s ą jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowośc i [...]. inne ni ż są okre ś l o ne w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przykładem kosztów, które po przekroczeniu ustawowo określonego limitu nie stanowią kosztów uzyskania przychodów są: - koszty reprezentacji i reklamy w częśc i przekrac zającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w ś rodkac h masowego przekazu lub publicznie w inny sposób, - składki na ubezpieczenie samochodu osobowego lub innego samochodu o dopuszczalnej ładownoś c i nie przekra czającej 500 kg w wysok ośc i przekraczającej curo [...]. przyjętej do celów ubezpieczenia, - odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu osobowego łub innego samochodu o dopuszczalnej ładowno śc i nie przekra czającej 500 kg, [... j ustalone od wart ośc i samochodu przewyż sz ającej równowartość euro [... j. Jak mo ż na zauważyć, przepisy te są tak skonstruowane, że poprzez zaprzeczenia lub podanie wyjątku wskazują, jakie wydatki ustawa uznaje za koszty uzyskania przychodów. Podatkowe ujęcie kosztów znacznie ró ż ni s ię od ujęcia rachunkowego. Należy zw r óc ić uwagę na sformułowanie w ustawie podatkowej, że nie są kosztem uzyskania przychodów określ one wydatki wymienione w tej ustawie. Jest to konsekwencją kasowego definiowania podatkowych kosztów uzyskania przychodów". 4. Porównanie rachunkowego I podatkowego ultcla kosztów Porównanie rozwiązań zawartych w ustawie o ra chunkowo ści i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala wyróżnić dwa podstawowe obszary rozbieżno ści pomiędzy kosztami (stratami) ujętymi rachunkowo a podatkowo. Są to"': - odmienne rozumienie źródeł kosztów, - odmienne podejście do..określenia momentu poniesienia kosztu. Należy tutaj przytoczyć ważną zasadę odnoszącą s ię do podatku dochodowego od osób prawnych potwierdzoną wyrokiem NSA z dnia 18 maja 1994 r., sygn. akt SA/Kr 3027/93. Zasada ta brzmi: "W przypadku, gdy zachodzi rozbieżność między regulacjami prawa podatkowego oraz zasadami księgowości, pierwszeństwo mają przepisy prawa podatkowego"". 19 Przcciwictlstwcm zasady memoriałowej jest tzw. zasada kasowa, opierająca sic na faktycznym przepływi e strumienia pieniądza. Zob. : K. Szyma ński, op. cit.. s M. S lcrpms.. k a,op.c/t., ' s E. Jankowski, Koszty uz.yskallia przyc Jrodów'99, Wyd awn ictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa s. 17.

9 Rachunkowa i podatkowa ide1l1yfikacja ko.\'~. tów... Odmienne rozumienie ź ródeł kosztów wiąże si ę Z powstaniem tzw. różnic trwałych (s tałych ) międ zy rachunkowym a podatkowym uję c iem kosztów. Ró ż nice trwałe obejmują te pozycje kosztów i strat księgowych. które przez przepisy podatkowe nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów i nigdy nimi nie będą. Odmienne podejści e do określenia momentu poniesienia kosztu związane jest z powstaniem tzw. różnic przej ścio wych. Ró ż ni ce przejściowe wynikają z obowiązującej w ustawie o rachunkowo śc i zasady współmierno śc i kosztów i przychodów, nie zawsze uznawanej przez unormowania systemu podatkowego. Przepisy podatkowe często daj ąc priorytet zasadzie kasowej. prowadzą do odmiennego definiowania momentu poniesienia kosztu w rachunkowości i w prawie podatkowym". Różnice pr zej śc iowe doty cz ą tych pozycji kosztów i strat k s ięgowych, które nie są przez przepisy podatkowe uznawane za koszty uzyskania przychodów w danym okresie. ałe będą nimi w okresach przyszłych. Koszty rachunkowe (straty) nie wliczane trwale do podstawy opodatkowania to m. in. B : - poniesione koszty zaniechanych inwestycji, - koszty reprezentacji i reklamy w częśc i pr ze kra cz ającej 0.25 % przychodów. chyba że rekłama prowadzona jest w ś rodka c h masowego przekazu lub publicznie w inny sposób, - grzywny. kary pieniężne orzeczone w postęp o waniu karnym. karnym skarbowym i administracyj nym I... l, - składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacany c h w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, - straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły pr zy datność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności łub metody jej prowadzenia. Kosztami rachunkowymi nie wliczanymi przejś c iowo do podstawy opodatkowania będą np.": - naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od zob o wiązań, w tym ró wnież od pożyczek (kredytów), - ujemne róż nice kursowe wynikające z wyceny bilansowej s kładników wyrażony c h w walutach obcych, - rezerwy tworzone w ciężar kosztów z wykłej działalności (rozliczenia międzyokresowe bierne). 12 M. Mikołajczyk, Różnice między ko!.'zrami "ie stanowiqcymi kosztów II zy.\ k,(u/ia przyclwdów (/ koszram; IV rachunkowo.ki, Serwis Finan suwo- Księg owy. 1998, nr I. 23 B. Gicrusz. Przychody. kosz'.v ujęcie ks ięgo we" podatkowe. Oś rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Gdańs k 1998.s Ihidem.

10 Konrad STępie,i I s tnieją również koszty podatkowe, które przejściowo nie będą kosztami rachunkowymi. Przykladem tego rodzaju kosztów jest amortyzacja księgowa niższa od podatkowej, np. ze względu na niż szą s wwkę. ni ż wynikająca z wykazu. Poza kosztami i stratami nadzwyczajnymi, nic u7.nawanymi przez ustawę podatkową za koszty uzyskania przychodów, na różni cę pomiędzy rachunkowymi a podatkowymi kosztami wplywaj'l koszty i straty dotyczące przychodów, do kt óryc h nic slosuje się przepisów ustawy, a więc np. z dzialalności rolniczej, czy gospodarki leśnej. Stosownie do art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób pn,wnych podatnicy są zobowi'lzani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i należnego podatku. Z zapisu tego wynika zatem, że podstawą ustalenia podstawowych kategorii podatkowych, takichjak: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód i należny podatek jest ewidencja rachunkowa. Dlatego w celu ustalenia kosztów podatkowych niezbędne jest dokonanie korekty na kosztach (stratach) rachunkowych. Sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów (podatkowych) przy przyjęc iu jako podstawy kosztów rachunkowych przedstawia rys. I. I Koszty r'khunkowc rlllllus Koszty rachunkowe nic ~d,icc trwale koszwmi uzy skan ia przych odów. mmus Koszty rachunkowe nic będące przej ś cio wo kosztami uzyskania prlychodów plus Koszty lx)datkowc nic będące przejściowo kosztami rachunkowy mi równa się Koszty uzyskania przychodów (podatkowe) I Rys. I. Sposób obliczania kosztów podatkowych Żródlo: opracowanie własne. Różnice pomiędzy rachunkowym li podatkowym ujęciem przychodów podmiotu gospodarczego nie pozostają bez wplywu na ksztaltowanie s ię jego wyniku finansowego. Wynik finansowy podmiotu w ujęciu rachunkowym

11 Rac hun kowa i ~!':!.~~!!:~!:!.!~sl!!.~k~'o,:,s.z:zt~ó~w".:'.::.. ~ J różni się również trwale bądź przejściowo od wyniku finansowego (dochodu podatkowego) w ujęciu podatkowym. 5. Zakończenie Od pięciu lat w Polsce funkcjonuje model pośredni zależności pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym. Przejawia się on w tym, że zarówno prawo bilansowe, jak i podatkowe stanowią odrębny zbiór regulacji prawnych, z tym że prawo podatkowe korzysta z przepisów prawa bilansowego i tylko w pewnych obszarach wprowadza własne, odmienne regulacje. Prawo bilansowe kreuje prawdziwy ekonomicznie obraz jednostki, odzwierciedlając rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. Prawo podatkowe natomiast pełni zupełnie odmienną funkcję, jest narzędziem służącym do realizacji polityki fiskalnej państwa. Odmienne cele, jakie towarzyszą tworzeniu prawa bilansowego oraz prawa podatkowego, powodują, że obraz ekonomiczny jednostki gospodarczej w ujęciu rachunkowym jest odmienny od obrazu ekonomicznego kreowanego przez przepisy podatkowe. Koszty będące jednym z czynników kształtujących wynik finansowy, a pośrednio również obraz ekonomiczny jednostki, są różnie ujmowane w zależności od źródeł prawa; inaczej przez przepisy rachunkowe - ustawę o rachunkowości, inaczej przez przepisy podatkowe - ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Literatura Feliński J" Koszt), uzyskania przychodó~v w.6vietle przepisów podatkowych stosowanych przez osoby fizyczne i prawne, Skierniewice Gierusz B" Prz}dJOdy, koszty, Ujęcie księgowe i podatkowe. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Gdańsk Gierusz B" Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk Jankowski E.. Koszty uzyskania przychodów'99, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa Krzywda D" RlIchunkowo.\:(lfinafJsowa, Fundmja rozwoju rachunkowości w Polsce, Warszawa Mikołajczyk M., Różnice między kosztami nie stanowiącymi kosztów uzyskania przychodówa kosztami w rachullkowo,\:ci, Serwis Finansowo-Księgowy, 1998, nr l. Olchowlcz 1.. Rachul1kowośd podatkowa, Difin, Warszawa Sierpińska M., Polityka dywidl',ul w spółkach kapitałowych, PWN. Warszawa-Kraków Szymański K., RacJumkrH-l'o.\:d i podarki, Komentarz do ustawy o rachwlkowo.ki l uwzględnicniem przl'pisów podatkowych, Difin, Warszawa Walińska E., R(lchunkowo.\~('fi1Ums()wa w.\~wietlt' podatku dochodowego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.

12 KOl/rad Stępień Tax and Aceountancy Methods for Identlfylng the Costs of Eeonomle Entitle. The economic image or an entity formed by accounting law differs from that produced by lax law, There are, after all, differences in Ihe way bask~ economic categories such as revenue, cosls and financial resulls are delermined, The present paper aims lo identify Ihe cosls ol' an economic eolity in lerms or accounlancy and lax law, and to dcmonslrate Ihe differences belween them. The firsl section discusses the interpretation of costs in terms ot" accountallcy. II cxplains the nature, Iypes and basic principles of determining COS1S. The second section concerns identifying costs using taxation. The Ihird sectiol1 features a comparative study of bolh approaches and identifies the lon g-term and transitory differences between costs determined usi ng taxation, and costs determined using accounlancy. Finally, the paper presents a method for calculating lax costs using an adjustment in accounting cost.

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM Rachunek wyników Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM KONTO WYNIK FINANSOWY Koszt pozyskania przychodów ze sprzedaŝy produktów

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik finansowy Izabela Krzysiak Zarządzanie semestr III WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Czynniki kształtujące wynik finansowy Czynniki kształtujące wynik finansowy Podejmując próbę

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

1 Hanna Litwińczuk. Prawo bilansowe. KiK. Warszawa 1995. s. 163

1 Hanna Litwińczuk. Prawo bilansowe. KiK. Warszawa 1995. s. 163 Podatkowe aspekty ustalania dochodu do opodatkowania Ewidencja dla celów podatkowych, uwzględniając organizację rachunkowości, jest rozumiana jako dodatkowo rozbudowana dla celów podatkowych ewidencja

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Różnice kursowe to różnice wynikające ze zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) kursów walut obcych w stosunku do złotego, występujące między

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacja AJEDNAK" Fundacja na rzecz zagospodarowania zrujnowanych zabytków i wspomagania przedsiębiorczości za okres 01.01.2013 31.12.2013 I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA STOWARZYSZENIE Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych instrukta z przyk³adami Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci 1. Zagadnienia wstępne...4

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi:

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi: Wszystkie organizacje związkowe, jako samodzielne podmioty gospodarki podlegają obowiązkom wynikającym z przepisów prawa: Ustawie z dnia 13. 10. 1995 r. o zasadach ewidencji identyfikacji podatników [Dz.

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne FUNDACJA ALABASTER Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne Sprawozdanie finansowe za okres 09-09- 2010 do 31-12- 2010 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo