Szanowni Państwo, Wyniki finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Wyniki finansowe"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Miniony rok przyniósł wyraźnie ożywienie w polskiej gospodarce. 5,4 % wzrost produktu krajowego brutto był najwyższy od siedmiu lat. Dołączenie Polski w maju 2004 roku do struktur europejskich dało dodatkowy impuls do tego rozwoju, co przełożyło się na przyspieszenie dynamiki w przemyśle i usługach. W tych warunkach tempo rozwoju polskiego rynku IT osiągnęło wysoki poziom 10%. Również dla Grupy ComputerLand miniony rok był okresem wyraźnego wzrostu. Grupa zanotowała najlepszy w 14-letniej historii firmy przychód, osiągając ponad 740 milionów zł., co oznacza wzrost o 27% w stosunku do 2003 roku. Tradycyjnie największy udział w obrotach Grupy miał ComputerLand S.A., który zanotował niemal 628 mln zł przychodów. Te wyniki sprawiły, że w minionym roku Grupa ComputerLand zwiększyła swój udział w polskim rynku informatycznym, nie tylko zachowując pozycję lidera na rynku komercyjnym, ale także zdobywając nowych klientów na rynku publicznym, który wykazał się bardzo dużą dynamiką rozwoju. Wyniki finansowe Sprzedaż produktów, usług i towarów działalności podstawowej Grupy ComputerLand wyniosła w 2004 roku 742,2 mln zł i w stosunku do roku 2003 wzrosła o 27 %. Największy udział w sprzedaży Grupy w 2004 roku miał ComputerLand, którego przychody wyniosły 627,8 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej Grupy w 2004 roku wyniósł 49,9 mln zł. przy zysku operacyjnym osiągniętym przez ComputerLand na poziomie 38,3 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego zysk brutto w Grupie zwiększył się o 20 %, a zysk brutto ComputerLand zanotował 10% wzrostu. Natomiast zysk netto Grupy wzrósł o 60% osiągając 13,8 mln zł. W 2004 roku wzrosły - w stosunku do roku również inne wskaźniki Grupy. I tak: wskaźnik zysku operacyjnego (zysk operacyjny/sprzedaż netto) zwiększył się z 5,3% w 2003 roku do 6,7 % w 2004 roku, wskaźnik rentowności sprzedaży netto (zysk netto/sprzedaż netto) wzrósł z 1,5 % w 2003 roku do 1,9% w 2004 roku. Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą zwiększył się o 0,76 zł z 1,26 zł w 2003 roku do 2,02 zł w 2004 roku. Klienci W minionym roku ComputerLand kontynuował współpracę z wieloma dotychczasowymi klientami, z którymi łączą ją wieloletnie relacje biznesowe. Rozwijaliśmy także ofertę dla nowych rynków, czego efektem jest podpisanie znaczących kontraktów z nowymi klientami. W sektorze bankowo-finansowym ComputerLand pozostaje liderem w dziedzinie systemów IT. Sektor ten, który zanotował sprzedaż na poziomie 272 mln zł, wciąż pozostaje najmocniejszym sektorem w Grupie ComputerLand, choć duży wzrost w pozostałych sektorach spowodował, że jego udział w całych przychodach Grupy spadł poniżej 40%. Świadczy to o dodatkowej dywersyfikacji przychodów ComputerLand, co jest niewątpliwie korzystne dla Spółki. Do najważniejszych osiągnięć w tym sektorze zaliczyć należy zakończenie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Księgowego w Narodowym Banku Polskim. Dzięki temu projektowi NBP zyskał nowoczesny system księgowy, dostosowujący działalność Banku do unijnych wymogów rachunkowości i współpracy z Europejskim Systemem Banków Centralnych. Pozwoliło to także unowocześnić obsługę budżetu państwa.

2 Ponadto w 2004 roku ComputerLand zakończył wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego Sanchez Profile w Invest Banku, a także realizował projekt Systemu Informacji Zarządczej w Banku Gospodarki Żywnościowej. Spółka podpisała także z jedną z instytucji finansowych umowy o łącznej wartości 103,5 mln zł, których przedmiotem jest dostawa specjalizowanej infrastruktury technicznej i oprogramowania, realizacja usług serwisowych, budowa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania oraz usługi integracyjne. Realizacja tych umów ma się zakończyć w 2007 roku. Reakcją rynku bankowo-finansowego na zmianę prawa bankowego, zezwalającą na outsourcing usług informatycznych, jest wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi. Dlatego w strukturach Grupy ComputerLand powstało w 2004 roku Centrum Outsourcingu, które stanowi połączenie najlepszych zasobów i doświadczeń budowanych dla celów outsourcingu od 2000 roku. Na koniec 2004 roku Grupa ComputerLand świadczyła usługi outsourcingowe dla kilkudziesięciu klientów z różnych branż. Bardzo dobre wyniki zanotował w ubiegłym roku sektor telekomunikacyjny, który podwoił przychody w porównaniu z 2003 rokiem, osiągając przychód wielkości 108 mln zł, tym samym potwierdzając mocną pozycję ComputerLand na tym rynku. Głównym źródłem przychodów była wieloletnia współpraca z Telekomunikacją Polską, dla której ComputerLand realizował wdrożenie systemu Geomarketing.CL, paszportyzację oraz system finansowo-księgowy, oparty na Oracle Financials. Geomarketing.CL to autorskie rozwiązanie ComputerLand, oparte o technologię GIS, które pozwoli Telekomunikacji Polskiej na przestrzenne porównywanie popytu i podaży na usługi telekomunikacyjne oraz będzie wspomagać proces podejmowania decyzji w sferze sprzedaży i inwestycji. Zdecydowanie największą dynamiką wzrostu w 2004 roku wykazał się sektor publiczny, którego sprzedaż wzrosła aż trzykrotnie w stosunku do 2003 roku. Było to możliwe, m.in. dzięki realizacji projektów finansowanych z funduszy PHARE, w tym dla Urzędu Zamówień Publicznych na opracowanie systemu informatycznego wspomagającego proces zamówień publicznych, dla Ministerstwa Środowiska na budowę portalu internetowego, dla Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego, dla Ministerstwa Finansów na opracowanie i wdrożenie systemu zdalnego nauczania dla administracji celnej oraz szereg wdrożeń dla instytucji administracji publicznej. ComputerLand zakończył ponadto projekt dla Ministerstwa Finansów, związany z wdrożeniem we wszystkich izbach i urzędach skarbowych na terenie całego kraju rozwiązań bazujących na usługach terminalowych dla aplikacji podatkowych i biurowych. Spółka zakończyła także wdrożenie Systemu Obsługi Dofinansowań w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z możliwości rozliczania z PFRON za pośrednictwem tego systemu korzysta już blisko 7000 pracodawców w całej Polsce. W 2004 roku ComputerLand zakończył w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia Służbami Policyjnymi CoLombo, który jest autorskim rozwiązaniem specjalistów Spółki. System umożliwi funkcjonariuszom policji wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych do podstawowych zadań służb policyjnych. Znaczący wpływ na wyniki sektora publicznego miała spółka zależna ARAM, która wypracowała dla Grupy w 2004 roku przychody na poziomie 50 mln zł. Umowy, realizowane przez tę spółkę, w znacznym stopniu finansowane z funduszy europejskich, wyraźnie wskazują, że wejście Polski do UE stanowi dla Grupy dużą szansę na realizację coraz większej liczby projektów informatycznych w sektorze publicznym.

3 Bardzo dobre wyniki, blisko 100 mln zł, zanotował w 2004 roku sektor przedsiębiorstw użyteczności publicznej utitlities. ComputerLand kontynuował współpracę z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym, dla którego zrealizowany został system paszportyzacyjny PlaNet, oraz z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. na świadczenie usług outsourcingowych. Ponadto kontynuowana była realizację kontraktu na usługi typu outsourcingowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Wrocławiu. W Zakładzie Głównym Grupy Energetycznej ENEA w Poznaniu ComputerLand zakończył wdrożenie systemu mysap.com oraz uruchomił system bilingowy ZBYT Ponadto rozpoczęło się wdrożenie tego systemu w oddziale ENEA w Zielonej Górze. Projekty te były realizowane w ramach zawartej wcześniej umowy na Zintegrowany System Informatyczny dla Grupy Energetycznej ENEA, stanowiąc kolejny krok w kierunku ujednolicenia systemów informatycznych w jednym z największych w kraju dystrybutorów energii. ComputerLand rozwijał także współpracę z zakładami energetycznymi we Wrocławiu, Opolu, Legnicy, Łodzi i Wałbrzychu. Efektem intensywnych prac nad wprowadzaniem billingu i paszportyzacji na rynek dystrybucji gazu i innych mediów jest opracowanie systemu multizbyt, który stanowi następcę dotychczas oferowanego systemu billingowego ZBYT Wszedł on do oferty Grupy z początkiem 2005 roku. Sektor przemysłowy zanotował w 2004 roku sprzedaż na poziomie ponad 15% w strukturze sprzedaży całej Grupy. Jedną z ważniejszych w tym sektorze w 2004 roku była umowa na świadczenie usług outsourcingowych dla holdingu JW Construction. Stanowi ona kontynuację i rozszerzenie dotychczas świadczonych usług w zakresie dostawy i wdrożenia rozwiązań informatycznych klasy ERP i CRM. W sektorze ochrony zdrowia ComputerLand przede wszystkim umocnił współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia, dla którego w 2004 roku kontynuował świadczenie usług w zakresie utrzymania systemów w oddziałach NFZ. Podpisane zostały, m.in., dwie umowy na utrzymanie systemów w 8 oddziałach Funduszu. Nowe rynki W odpowiedzi na potrzeby rynku, w 2004 roku ComputerLand wyodrębnił w swoich strukturach dwa nowe sektory: ubezpieczeń i chemiczny. Uzupełniły one dotychczasową ofertę dla sześciu wcześniej istniejących: bankowo-finansowego, telekomunikacyjnego, utilities, publicznego, przemysłowego i opieki zdrowotnej. Stworzenie nowej oferty dla instytucji ubezpieczeniowych to wynik strategii wzmacniania sektora bankowo-finansowego przez Grupę ComputerLand. Było to w dużym stopniu możliwe dzięki dołączeniu do Grupy spółki Support, której oferta zawiera oprogramowanie i usługi dla sektora ubezpieczeń i bankowości. Oferta, stworzona na potrzeby tego rynku, oparta została na pakietach oprogramowania wspierających sprzedaż nowych produktów ubezpieczeniowych (IKE, PPE, ubezpieczenia kapitałowe, ubezpieczenia zdrowotne) i pakietach usług wspierających procesy biznesowe i zarządzanie informacją (tzw. Crossselling). Jej celem jest dostarczenie instytucjom wydajnych, tańszych oraz szybko implementowalnych rozwiązań informatycznych o najwyższej jakości. Z myślą o poszerzeniu kompetencji w tej branży, ComputerLand podpisał także umowę partnerską z Alice Software Service czołowym niemieckim dostawcą oprogramowania i rozwiązań informatycznych dla branży ubezpieczeniowej.

4 Sektor chemiczny wyłoniony został w strukturach sektora przemysłowego ComputerLand. W jego ofercie znajdują się rozwiązania dla zakładów wielkiej syntezy chemicznej, rafinerii oraz innych przedsiębiorstw chemicznych i petrochemicznych. Są to systemy klasy ERP (SAP, Oracle), aplikacje transportowo-logistyczne, systemy bezpieczeństwa, dostawy specjalizowanych urządzeń i oprogramowania z obszaru automatyki produkcji i dystrybucji. W 2004 roku Grupa ComputerLand prowadziła intensywne prace związane ze sprzedażą swoich rozwiązań dla rynku edukacyjnego. W efekcie podpisana została umowa, rozszerzająca współpracę ComputerLand z Politechniką Wrocławską na wdrożenie systemu Edukacja.CL, będącego częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią. Jego wdrożenie rozpoczęło się jeszcze w 2003 roku. Jest to pierwsze w Polsce, tak duże przedsięwzięcie, realizowane wspólnie przez integratora IT oraz czołową polską wyższą uczelnię. Partnerzy Grupa ComputerLand konsekwentnie umacnia swoją pozycję partnera wśród największych światowych firm informatycznych. W 2004 ComputerLand został uhonorowany przez korporację Oracle tytułem Partner of the Year w zakresie aplikacji E-Business Suite. Jest to już trzeci taki tytuł przyznany ComputerLand przez amerykańską korporację w ciągu ostatnich siedmiu lat w uznaniu osiągnięć w zakresie sprzedaży i wdrażania rozwiązań Oracle. Grupa należy też do jednego z trzech największych partnerów firmy SAP w Polsce. W roku 2004 ComputerLand zrealizował projekty oparte o aplikacje SAP m.in. w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym, ENEA, JW Construction. ComputerLand rozszerzył także w 2004 roku współpracę z firmą Microsoft w zakresie sprzedaży rozwiązań ERP tej firmy. Cisco Systems jeden z największych strategicznych partnerów ComputerLand przyznał Spółce tytuł Security Partner of the Year. Wyróżnienie to potwierdza, że współpraca między obu firmami stanowi modelowy przykład dobrego partnerstwa biznesowego. Do partnerów Grupy ComputerLand dołączyła w 2004 roku firma Hitachi Data Systems, spółka zależna Hitachi Ltd., która jest notowana na giełdzie nowojorskiej. Dzięki temu partnerstwu klienci Grupy zyskają dostęp do bogatszej oferty systemów pamięci masowej najwyższej klasy. ComputerLand nawiązał także współpracę z firmą Concord Communications, która specjalizuje się w rozwiązaniach optymalizujących wydajność infrastruktury IT. Obecnie ponad przedsiębiorstw na całym świecie optymalizuje swoje usługi IT w oparciu o produkty tej firmy. Nagrody, wyróżnienia Polski Instytut Dyrektorów przyznał ComputerLand S.A. tytuł Spółki Godnej Zaufania. Jest on przyznawany tym firmom, które wyróżniają się pod względem przestrzegania standardów ładu korporacyjnego w spółkach. Kapituła konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi już drugi raz z rzędu doceniła wybitne osiągnięcia ComputerLand we wszystkich obszarach zarządzania kapitałem ludzkim

5 nagradzając Spółkę Złotą Statuetką i tytułem Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Konkurs ten jest najbardziej prestiżowym konkursem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Co roku biorą w nim udział najbardziej znane w Polsce firmy i instytucje. Zalety ComputerLand jako dobrego pracodawcy docenili także studenci Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów BEST uznało Spółkę za Najlepszą Firmę dla Inżyniera. Wyróżnione zostały także produkty oferowane przez Grupę ComputerLand: Gazeta Finansowa przyznała ComputerLand wyróżnienie w kategorii Produkt bankowy roku 2003 za wyjątkową umiejętność dostosowywania się do wymagań stawianych prze rynek finansowy i oczekiwań klientów. Również Gazeta Bankowa w konkursie na Najlepszy Bankowy Projekt Informatyczny 2003 wyróżniła Invest Bank, klienta Spółki, za wdrożenie bankowego systemu scentralizowanego Sanchez Profile. W kategorii Projekt bankowego back Office wyróżnienie otrzymał Bank Gospodarki Żywnościowej także klient ComputerLand za wdrożenie aplikacji Oracle E-Business Suite. Grupa ComputerLand Grupa ComputerLand była w 2004 roku jednym z najaktywniejszych ośrodków konsolidacji polskiego rynku informatycznego. Od momentu rozpoczęcia budowy Grupy w 1995 roku ComputerLand dokonał akwizycji ponad 20 firm. W 2004 roku do Grupy dołączyły następujące spółki: - GEOMAR S.A. - ZETO RODAN Sp. z o.o. - SUPPORT Sp. z o.o. - KPG Sp. z o.o. - Global Services Sp. z o.o. Zakup udziałów w firmie GEOMAR SA to element strategii ComputerLand, której celem jest dynamiczny rozwój kompetencji GIS (ang. Geographical Information System) dla różnych sektorów gospodarki oraz wzmocnienie pozycji lidera w zakresie tego typu rozwiązań. Udziały w ZETO Rodan Sp. z o.o. ComputerLand posiada za pośrednictwem spółki PB Polsfot, należącej do Grupy. ZETO Rodan jest dostawcą oprogramowania do obsługi rynku papierów wartościowych dla domów maklerskich i banków powierniczych. Połączenie tych kompetencji z wiedzą i doświadczeniem PB Polsoft i spółki ARAM pozwoliło na stworzenie unikatowego w skali całego kraju centrum kompetencyjnego w zakresie rozwiązań informatycznych dla rynku kapitałowego. Do Grupy dołączyła także spółka SUPPORT Sp. z o.o., od lat wiodący dostawca oprogramowania i usług dla sektora ubezpieczeń i bankowości. Inwestycja ta stanowi mocny element realizacji strategii rozwoju i wzrostu Grupy ComputerLand na rynku bankowofinansowym w kraju i zagranicą. Najnowszym nabytkiem jest spółka KPG sp. z o.o., jedna z największych firm geodezyjnych działających na polskim rynku. Wraz ze swoją ofertą stanowi ona doskonały wkład w strategiczny rozwój kompetencji GIS Grupy ComputerLand. Udziały w spółce KPG - w sumie stanowiące 52,09% w kapitale zakładowym - zakupiła spółka zależna ComputerLand GEOMAR S.A. W ramach realizacji przyjętej strategii wzmacniania obecności sektora bankowo-finansowego na rynku rosyjskim, Grupa ComputerLand w 2004 roku zwiększyła swoje zaangażowanie w rosyjskiej spółce CSBI do blisko 90% udziałów w strukturze akcjonariatu. Inwestycja ta

6 wyniosła 1 mln USD. CSBI posiada w swojej ofercie rozwiązania informatyczne dla sektora bankowo-finansowego w Rosji, jej klientami jest ponad 50 rosyjskich banków. Dobrze rozwijała się spółka PB Polsoft, która w 2004 roku m.in. zakończyła wdrożenie systemu DiMon, wspomagającego wyszukiwanie i rejestrację transakcji podejrzanych, w Rabobank Polska S.A., BZ WBK S.A. i w AIG Polska, oraz zawarła kolejne umowy na realizację tego systemu dla NORDEA Bank Polska S.A., ING Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A., Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP oraz Banku Ochrony Środowiska. W 2004 roku ComputerLand zbył na rzecz dwóch osób fizycznych oraz dwóch osób prawnych wszystkie posiadane akcje Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej SA za łączną cenę zł. ComputerLand na rynku kapitałowym Kapitał i akcje W 2004 roku zarejestrowanych zostało akcji serii P, R i S ComputerLand SA, tym samym zwiększając kapitał zakładowy Spółki, który na koniec 2004 roku wyniósł zł. Ponadto w dniu 22 czerwca 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji (sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii T o wartości nominalnej 1 zł każda. Zmiany Zarząd W dniu 15 stycznia 2004 roku Rada Nadzorcza ComputerLand S.A. przyjęła rezygnację Dariusza Śliwowskiego z funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki i odwołała go ze stanowiska. Dariusz Śliwowski pełnił funkcję wiceprezesa od stycznia 2001 roku. W dniu 14 maja 2004 roku Rada Nadzorcza ComputerLand S.A. podjęła uchwałę o powołaniu w niezmienionym składzie Zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję. W skład Zarządu weszli dotychczasowi jego członkowie: - Tomasz Sielicki Prezes Zarządu - Michał Danielewski Dyrektor Generalny - Sławomir Chłoń Wiceprezes Zarządu - Elżbieta Bujniewicz-Belka Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Rutte Wiceprezes Zarządu. W dniu 23 września 2004 roku Rada Nadzorcza powołała pana Andrzeja Miernika na stanowisko Członka Zarządu ComputerLand S.A. ds. Produkcji i Wdrożeń, nadzorującego Centra Kompetencyjne Spółki. Andrzej Miernik rozpoczął pracę w ComputerLand w 1992 roku na stanowisku Dyrektora Oddziału Kraków.

7 W dniu 27 września 2004 roku, uchwałą Zarządu ComputerLand S.A., na stanowisko Prokurenta ComputerLand S.A. został powołany pan Leszek Tomica. Prokurent ma prawo reprezentowania Spółki łącznie z członkiem Zarządu. Leszek Tomica pracuje w ComputerLand od 1996 roku, obecnie jako Dyrektor Generalny Sektora Użyteczności Publicznej. Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComputerLand S.A. w dniu 22 czerwca 2004 roku podjęło uchwałę o powołaniu na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki w składzie: 1. Henryka Bochniarz 2. Maciej Jankowski 3. Andrzej K. Koźmiński 4. Jacek Mościcki nowy członek RN 5. Józef Okolski 6. Heather Potters 7. Szczepan Strublewski nowy członek RN Jednocześnie z dniem 22 czerwca 2004 roku, w związku z upływem kadencji, funkcję członków RN przestali pełnić panowie Lech Jaworowicz i Marek Nowakowski. Ponadto, w związku ze zmianą przepisów Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, inny członek RN, Pan Maciej Jankowski w dniu 17 listopada 2004 roku złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej ComputerLand S.A. Rok 2004 był rokiem przyłączenia polskiej gospodarki do Unii Europejskiej. Jednym z oczekiwanych skutków tego wydarzenia jest zauważalny wzrost gospodarczy. Oczekuje się, że w 2005 roku ta tendencja nie tylko się utrzyma, ale będzie rosła, m. in. dzięki napływowi funduszy unijnych i zwiększonym inwestycjom. Dotyczy to zwłaszcza branży informatycznej, na którą wciąż czeka wiele projektów, wynikających z unijnych zobowiązań. Poza tym nowy, europejski rynek to dla polskich firm IT nie tylko wyzwanie związane z konkurencją, ale także ogromna szansa. Niewątpliwym atutem i przewagą polskich firm informatycznych, w tym również ComputerLand, jest doskonała znajomość polskich realiów, znakomita, doświadczona kadra i wciąż jeszcze konkurencyjne ceny usług. Niewątpliwie rok 2005 przyniesie wzrost zapotrzebowania na technologie informatyczne, a ComputerLand jest dobrze przygotowany, by temu sprostać. Będzie mi miło spotkać się z Państwem na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand, w trakcie którego z chęcią odpowiem na wszystkie pytania dotyczące działalności naszej Spółki w minionym roku. Z wyrazami szacunku, Tomasz Sielicki Prezes Zarządu ComputerLand SA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny raport roczny 2006 raport roczny 2006 Spis Treści 1 Misja Comarch 3 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 3 Wybrane dane finansowe 5 4 Wyniki finansowe 6 5 Władze Comarch 10 5.1 Zarząd Comarch 12

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 5 898 mln za rok 2013 17 083 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ASSECO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ASSECO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ASSECO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1 Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż za rok 2012 5 529 mln mln 556 Wypłacone dywidendy za rok 2011 Wypracowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA... 3 1.2 Rada Nadzorcza... 3 1.3 Zarząd...

1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA... 3 1.2 Rada Nadzorcza... 3 1.3 Zarząd... INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. za rok 2007 Warszawa, 20 maja 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ABG S.A. w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ABG S.A. w 2009 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ABG S.A. w 2009 roku Warszawa, 12 marca 2010 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE SPÓŁKI... 3 1.1. WALNE ZGROMADZENIE... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. ZARZĄD... 4 1.4. UMOWY, W WYNIKU

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA 2 3 raport roczny 2010 4 spis treści 5 List Prezesa Zarządu Comarch SA do Akcjonariuszy... 6 Organy spółki... 8 Zarząd... 8 Rada Nadzorcza... 8 Akcjonariat stan na dzień 31 grudnia 2010... 18 Kurs giełdowy

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r.

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r. K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 2015

SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU... 4 1. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SIMPLE S.A. ZA ROK 2014... 7 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn.31 marca 2015 roku 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2012

Raport Roczny. PGNiG 2012 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 II. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe... 6 III. Opis

Bardziej szczegółowo

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Spis treści List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List prezesa Zarządu 6 Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo