KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004"

Transkrypt

1 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność Spółki obejmowała: 1. roboty ogólnobudowlane, w tym: o realizowane w generalnym wykonawstwie, o fasady, 2. roboty energetyczne, 3. produkcję prefabrykatów żelbetowych, 4. usługi eksportowe, 5. pozostałą sprzedaż. Uzyskane przychody ze sprzedaży produktów i usług za I półrocze 2003 i 2004 obrazuje poniższe zestawienie: I pół I pół.2004 I pół.2003 I pół.2004 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, ,2 78,3 Z TEGO: - Generalne Wykonawstwo ,7 70,1 - Fasady ,5 8,2 ROBOTY ENERGETYCZNE ,0 7,6 PREFABRYKATY ŻELBETOWE ,1 2,4 USŁUGI EKSPORTOWE (Oddz. RFN) ,8 7,8 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ ,9 3,9 RAZEM ,0 100,0 W I półroczu 2004 roku przychody ze sprzedaży produktów i usług wzrosły o 8,4% w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2003 roku. Największe przychody uzyskane zostały z kontraktów budowlanych realizowanych w ramach generalnego wykonawstwa, które stanowiły 70,1% przychodów ze sprzedaży produktów i usług. 2. Rynki zbytu W I półroczu 2004 roku działania Spółki obejmowały usługi krajowe i eksportowe. Działalność eksportowa była realizowana głównie przez Oddział w Eschborn. Na terenie kraju usługi świadczone były przez następujące Oddziały i jednostki organizacyjne Spółki: Centralę, Oddział w Warszawie, Oddział Budownictwo Energetyczne Opole, Oddział w Elblągu, Oddział BPUH w Opolu. Podział przychodów ze sprzedaży na rynek krajowy i eksport przedstawia poniższe zestawienie: I pół I pół.2004 I pół.2003 I pół.2004

2 EKSPORT (Oddział RFN) ,8 7,8 PRODUKCJA KRAJOWA ,2 92,2 RAZEM ,0 100,0 W I półroczu 2004 roku wystąpił, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wzrost udziału sprzedaży eksportowej w przychodach ze sprzedaż usług. Wielkość sprzedaży zrealizowana na rynku krajowym przez poszczególne oddziały i jednostki organizacyjne Spółki przedstawia się następująco: I pół I pół.2004 I pół.2003 I pół.2004 CENTRALA ,8 52,0 ODDZIAŁ W WARSZAWIE ,0 23,8 ODDZIAŁ B.E.OPOLE ,0 19,3 ODDZIAŁ W ELBLĄGU ,2 4,3 ODDZIAŁ BPUH W OPOLU ,0 0,6 RAZEM ,0 100,0 CENTRALA - łącznie sprzedaż usług realizowanych w I półroczu 2004 roku wyniosła tys. zł, w tym: - w ramach generalnego wykonawstwa uzyskano tys. zł w wyniku realizacji m.in. następujących kontraktów: kontynuacji kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego" w Gdańsku, rozbudowy hali dla Flextronics w Tczewie, kontynuacji budowy osiedli mieszkaniowych: Wilanowska, Pomarańczowe w Gdańsku, Wiklinowa w Gdyni oraz Jarzębiny w Warszawie, rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego przy ul. Bukowińskiej w Warszawie oraz kontynuacji budowy budynku mieszkalnego przy ul. Lądowej w Warszawie, kontynuacji realizacji obiektu pn. Szpital Wielospecjalistyczny w Gdańsku. - w robotach fasadowych uzyskano tys. zł w wyniku realizacji m. in. następujących kontraktów: dokończenia fasady zewnętrznej w budynku Gdańskiego Centrum Handlowego Manhattan w Gdańsku, rozpoczęcia realizacji fasady zewnętrznej w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. ODDZIAŁ W WARSZAWIE - przychody za sprzedaży w wysokości tys. zł uzyskał głównie w wyniku realizacji robót związanych z: kontynuacją budowy budynku biurowego w Gdyni przy u. Podolskiej, kontynuacją budowy osiedla mieszkaniowego Wilanów w Warszawie. ODDZIAŁ BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE OPOLE - największymi realizowanymi kontraktami były roboty związane z inwestycjami w Elektrociepłowni Zielona Góra i Elektrowni Wodnej w Krępnej, a także budowa budynku mieszkalnego w Opolu. Sprzedaż Oddziału wyniosła tys. zł. ODDZIAŁ ELBLĄG - sprzedaż produktów Oddziału osiągnęła wartość tys. zł. Oddział wykonywał głównie prefabrykaty żelbetowe oraz beton towarowy. 3. Umowy o roboty budowlane

3 POLNORD S.A. w I półroczu 2004 roku zawarł m.in. następujące znaczące umowy i aneksy o roboty budowlane: dwa aneksy nr 5 i nr 6 do umowy nr 61/PO/2001 zawartej 3 lipca 2001 roku z PROKOM INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Gdyni o wybudowanie budynku biurowego w Gdyni. Na podstawie zawartych aneksów Strony określiły wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wybudowanie budynku biurowego na kwotę USD stanowiące równowartość w złotych polskich zł. Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT. Poprzednio ustalone wynagrodzenie wynosiło USD. z Prokom Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w budynku biurowym położonym w Gdyni. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zł. Powyższa cena nie zawiera podatku VAT. aneks nr 1 do umowy z FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie zawartej 19 grudnia 2003 r. Na podstawie aneksu nr 1 Strony określiły wynagrodzenie umowne na kwotę zł. Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT. Poprzednio ustalone wynagrodzenie wynosiło netto zł. z POLNORD-DOM Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (podmiot zależny w 100%). Przedmiotem Umowy jest wykonanie budynku mieszkalnego łącznie z infrastrukturą techniczną przy ul. Bukowińskiej w Warszawie. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy wynosi zł. Powyższa kwota nie zawiera podatku VAT. w okresie od 11 września 2003 r. do 19 stycznia 2004 r. z Kredyt Bankiem S.A. III Oddział w Gdańsku, umowy o udzielenie gwarancji bankowych oraz aneksy do umów kredytowych na łączną kwotę ,09 zł. Umową o największej wartości jest aneks z dnia r. do umowy o kredyt obrotowy z dnia r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kwota kredytu wynosi ,00 zł. Termin spłaty kredytu r. w okresie od 20 stycznia 2004 r. do 19 marca 2004 r. zawarł z Kredyt Bankiem S.A. III Oddział w Gdańsku, umowy o udzielenie gwarancji bankowych na łączną kwotę ,25 zł. Największą wartość ma gwarancja bankowa z dnia 4 marca 2004 r. na kwotę ,50 zł. Beneficjentem gwarancji jest AUCHAN Polska Sp. z o.o. Przedmiotem gwarancji jest należyte wykonanie zobowiązań gwarancyjnych wynikających z umowy na generalne wykonanie obiektu: Centrum Handlowe AUCHAN we Wrocławiu. 02 kwietnia 2004 r. umowę zbycia udziałów spółki Energetyka i Technika Grzewcza TERMALL Sp. z o. o. w ilości 600 szt. stanowiących 60% kapitału zakładowego Spółki. Cenę sprzedaży udziałów ustalono na łączną kwotę zł. 09 kwietnia 2004 r. umowę Planu Bonów Dłużnych z RAIFFEISEN Bank Polska S.A. Umowa dotyczy wielokrotnego pozyskiwania środków pieniężnych w wysokości do zł na czas określony tj. do dnia 09 kwietnia 2007 r. W okresie od 24 marca do 23 czerwca umowy z Elektrociepłowniami Wybrzeże S.A. i Elektrownią OPOLE S.A. na łączną kwotę ,43 zł. Przedmiotem umów jest wykonanie modernizacyjnych prac budowlanych na terenie Elektrociepłowni Gdańskiej oraz wykonanie prac remontowych, usuwanie usterek i zapewnienie utrzymania ruchu instalacji energetycznych na terenie Elektrowni OPOLE. II. AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA 1. Ogólne wyniki finansowe firmy W I połowie 2004 roku Spółka uzyskała: - przychody ogółem tys. zł w tym: - przychody ze sprzedaży produktów i usług tys. zł - zysk brutto 677 tys. zł - zysk netto 911 tys. zł 2. Wybrane wskaźniki finansowe

4 2.1 Wskaźniki rentowności sprzedaży WYSZCZEGÓLNIENIE I pół I pół MARŻA ZYSKU NA SPRZEDAŻY 0,6% -2,2% MARŻA ZYSKU BRUTTO 1,1% 0,5% MARŻA ZYSKU NETTO 0,5% 0,7% 2.2 Wskaźniki płynności finansowej WYSZCZEGÓLNIENIE I pół I pół WSKAŹNIK BIEŻĄCY 1,48 0,85 WSKAŹNIK SZYBKI 1,27 0,74 WSKAŹNIK NATYCHMIASTOWY 0,11 0,07 III. AKCJONARIAT I WŁADZE SPÓŁKI 1. Akcjonariusze POLNORD S.A. posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki - stan na dzień 30 czerwca 2004 r.: 1. Prokom Investments S.A. w Warszawie akcje co stanowi 21,35% udziału w kapitale akcyjnym, głosów na WZA i 21,35% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA, 2. Nihonswi AG w Szwajcarii akcje co stanowi 21,35% udziału w kapitale akcyjnym, głosów na WZA i 21,35% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA, 3. Akcjonariusze działający w porozumieniu akcje co stanowi 13,33% udziału w kapitale akcyjnym, głosów na WZA i 13,33% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA, z tego: a. Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie akcji co stanowi 10,95% udziału w kapitale akcyjnym, głosów na WZA i 10,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA, b. NFI im. Kwiatkowskiego S.A. w Warszawie akcji co stanowi 2,17% udziału w kapitale akcyjnym, głosów na WZA i 2,17% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA, c. NFI Progress S.A. w Warszawie akcje co stanowi 0,21% udziału w kapitale akcyjnym, głosów na WZA i 0,21% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA, 4. Polnord S.A akcji co stanowi 14,60% udziału w kapitale akcyjnym, głosów na WZA. W I półroczu 2004 roku w stosunku do stanu na roku nie miały miejsca zmiany w składzie akcjonariatu. 2. Władze Spółki Rada Nadzorcza i Zarząd 1) Skład Rady Nadzorczej:

5 Andrzej PODGÓRSKI Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech GRZYBOWSKI Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Piotr GÓRALEWSKI Członek Rady Nadzorczej, Zbigniew okoński Członek Rady Nadzorczej, Andrzej PIETRASZKO Członek Rady Nadzorczej, Barbara RATNICKA-KICZKA Członek Rady Nadzorczej. 2) Skład : Andrzej UBERTOWSKI Andrzej GAWRYCHOWSKI Wiesław RACZYŃSKI Prezes Członek Członek Dyrektor Generalny, Dyrektor ds. Marketingu, Fasad i Eksportu, Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy. Podpisy: PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY Andrzej Ubertowski..... CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR ds. Marketingu Fasad i Eksportu Andrzej Gawrychowski..... CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR ds. Ekonomicznych GŁÓWNY KSIĘGOWY Wiesław Raczyński.....

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2003 roku działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2003 Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione we Wstępie sprawozdania. I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Wawel S.A. w 2004 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Wawel S.A. w 2004 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. w 2004 roku 1 I. Ważniejsze wydarzenia, które nastąpiły w 2004 r. 1. W roku 2004 Spółka umocniła swoją pozycję na rynku cukierniczym w Polsce. Zanotowano

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w I półroczu 2014 r. Przemyśl, sierpień 2014 r. SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE... 3 1. Nazwa i siedziba...

Bardziej szczegółowo

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 4/2007 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., Dz. U. 209, poz. 1744 91) INFORMACJE OGÓLNE Jednostką

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 Wrocław, 14 listopada 2011r. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (dawniej: Mostostal Zabrze - Holding S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (dawniej: Mostostal Zabrze - Holding S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI (dawniej: Mostostal Zabrze - Holding S.A.) ZA ROK 2013 - kwiecień 2014 - 1. Oświadczenia Zarządu... 5 2. Informacje o organach zarządzających i nadzorujących Emitenta... 5 3.

Bardziej szczegółowo

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r.

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r. TIM SA 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 Siechnice, kwiecień 2009 r. Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Informacje ogólne... 3 II. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Oświęcim 29 sierpnia 2014 SPIS TREŚCI: WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 Komentarz do wybranych danych finansowych... 5 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Wrocław, MARZEC 2012r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 1.1. Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 wraz z oświadczeniami Zarządu SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ jest dynamicznie rozwijającym się konsorcjum

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

Grupa Budimex. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2014 roku

Grupa Budimex. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2014 roku Grupa Budimex Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Indeks do skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 1) Podstawowe dane finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju w bieżącym roku obrotowym W

Bardziej szczegółowo

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W 2006 ROKU Katowice, marzec 2007 rok I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2008

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2008 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 Firma... 3 1.2 Obszar, przedmiot działalności... 3 2. INFORMACJE O ZASADACH SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. ORGANY SPÓŁKI...

Bardziej szczegółowo

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Przedmiot działalności... 4 II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej... 4 III. Podstawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU Spis treści Bilans...3 Rachunek zysków i strat...4 Zestawienie zmian w kapitale własnym...5 Rachunek przepływów środków pieniężnych...6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku Warszawa, Sierpień 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne o grupie kapitałowej... 3 1.1. Struktura grupy kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kraków, 9 marca 2015 r. 1 1. Działalność Spółki Bytom S.A. w 2014 roku Spółka

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FERRUM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. za I półrocze 2013 r. Katowice, 29 sierpień 2013 r.

Grupa Kapitałowa FERRUM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. za I półrocze 2013 r. Katowice, 29 sierpień 2013 r. 1 Grupa Kapitałowa FERRUM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI za I półrocze 2013 r. Katowice, 29 sierpień 2013 r. 2 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej FERRUM...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IMPEXMETAL S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IMPEXMETAL S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IMPEXMETAL S.A. W 2012 ROKU Dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 18 kwietnia 2013 roku Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zatwierdzenie raportu do publikacji...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ENERGOINSTAL S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ENERGOINSTAL S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ENERGOINSTAL S.A. za 2014 rok Katowice, 12 marca 2015 roku Strona 1 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ. 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE. Podmiotem dominującym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu. w I półroczu 2003 roku. 20 sierpnia 2003 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu. w I półroczu 2003 roku. 20 sierpnia 2003 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu w I półroczu 2003 roku 20 sierpnia 2003 roku Spis treści nr strony Wstęp 3 I. Sytuacja gospodarcza i finansowa 6 1. Czynniki zewnętrzne

Bardziej szczegółowo