INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego SA- QSr1 / 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego SA- QSr1 / 2005"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego SA- QSr1 / Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami: - Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76, poz. 694, 2002 r.) - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 464 poz. 464), - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr poz. 463 z późniejszymi zmianami), Stosowane przez Spółkę zasady sporządzania sprawozdania finansowego za 1-szy kwartał 2005 roku nie uległy zmianom od ich ostatniego opisu zamieszczonego w sprawozdaniu finansowym za 2004 rok SA-R Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. Na dzień 31 marca 2005 r. rezerwa oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego kształtowały się następująco: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: dane w tys. zł. Tytuł Zmiany w szym kwartale nierozliczona ulga inwestycyjna aktualizacja papierów wartościowych oszacowane przychody z tytułu realizacji (6.050) kontraktów długoterminowych 4. niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 179 (168) część kapitałowa związana z obligacjami zamiennymi serii B (217) pozostałe 34 (31) 3 Razem rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (6.250) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: dane w tys. zł. Tytuł Zmiany w 1-szym kwartale utworzone rezerwy (6) niewypłacone wynagrodzenia oszacowane koszty obsługi obligacji zamiennych serii B niezrealizowane ujemne różnice kursowe 81 (29) oszacowane koszty z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych (2.523) aktualizacja aktywów finansowych inne tytuły 186 (52) 134 Razem aktywa tytułu odroczonego podatku dochodowego (2.061)

2 ComputerLand SA 2 Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów w okresie 1-go kwartału 2005 roku przedstawiały się następująco: dane w tys. zł. Tytuł odpisu: Zmiany w 1-szym kwartale aktualizacja wartości należności (56) aktualizacja wartości aktywów finansowych aktualizacja wartości pozostałych aktywów Razem odpisy aktualizujące aktywa (56) Wybrane pozycje aktywów i pasywów zaprezentowane w sprawozdaniu przeliczono na EURO według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do EURO ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym rachunkiem zysków i strat. Średni kurs w okresie styczeń-marzec Kurs na ostatni dzień okresu 31 marca 2004 rok 4,7938 4, rok 4,0153 4, Grupa Kapitałowa ComputerLand SA W dniu 18 stycznia 2005 roku na podstawie umów sprzedaży udziałów ComputerLand SA zrealizował prawo opcji, nabywając od dwóch osób fizycznych 192 udziały w spółce zależnej Aram Sp. z o. o. Nabyte udziały stanowią 38,4 % w kapitale zakładowym spółki Aram Sp. z o. o. W związku z w/w transakcją ComputerLand SA stał się udziałowcem, którego udziały stanowią 76,8% w ogólnej liczbie udziałów składających się na kapitał zakładowy oraz uprawniają do wykonywania 76,8% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Aram Sp. z o. o. (komunikat ComputerLand SA CL/4/2005 z dnia 19 stycznia 2005) W marcu 2005 roku na podstawie umowy sprzedaży udziałów ComputerLand SA, nabył od osoby fizycznej 42 udziały w spółce zależnej Aram Sp. z o. o. Nabyte udziały stanowią 8,4 % w kapitale zakładowym spółki Aram Sp. z o. o. W związku z w/w transakcją ComputerLand SA stał się udziałowcem, którego udziały stanowią 85,20% w ogólnej liczbie udziałów składających się na kapitał zakładowy oraz uprawniają do wykonywania 85,20% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Aram Sp. z o. o. Spółka zależna od ComputerLand SA, Geomar SA zakupiła od dwóch osób fizycznych udziały w spółce KPG Sp. z o. o. W związku z w/w transakcją Geomar SA stał się udziałowcem, którego udziały stanowią 52,09% w ogólnej liczbie udziałów składających się na kapitał zakładowy. (komunikat ComputerLand SA CL/5/2005 z dnia 25 stycznia 2005) Spółka zależna od ComputerLand SA, Polsoft Sp. z o. o. zakupiła od dwóch osób fizycznych udziały w spółce Zeto Rodan Sp. z o. o. W związku z w/w transakcją Polsoft Sp. z o. o. stał się udziałowcem, którego udziały stanowią 100% w ogólnej liczbie udziałów składających się na kapitał zakładowy. (komunikat ComputerLand SA CL/14/2005 z dnia 23 marca 2005)

3 ComputerLand SA 3 4. Wyniki finansowe, opis istotnych dokonań lub niepowodzeń oraz najważniejszych zdarzeń, jakie miały miejsce w okresie objętym raportem. W I kwartale 2005 roku Spółka zanotowała nieznaczny wzrost wskaźników finansowych w porównaniu z bardzo dobrym I kwartałem 2004 roku, pomimo, że tradycyjnie początek roku na rynku informatycznym cechuje się mniejszymi zamówieniami ze strony Klientów. W porównaniu z I kwartałem 2004 roku wzrosły zysk operacyjny a przede wszystkim wynik netto. Spółka wypracowała w I kwartale 2005 roku przychody w wysokości 118,9 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej wzrósł z 8,0 mln zł. do 8,3 mln zł. (wzrost o 3,4%). Zysk netto w pierwszym kwartale 2005 roku wyniósł 4,6 mln złotych przy 4,1 mln zł. w porównywalnym okresie ubiegłego roku (wzrost o 14%). 1 kwartał kwartał 2004 Zmiany Przychody ,6% Zysk na działalności operacyjnej ,4% Zysk (strata) brutto ,6% Zysk (strata) netto ,2% Efektywna dywersyfikacja Biznes ComputerLand oparty jest na czterech silnych sektorach. Największe przychody w kwartale odnotował sektor bankowo-finansowy (ponad 38%). W I kwartale ComputerLand kontynuował współpracę z największymi polskimi bankami przy realizacji projektów informatycznych m.in. z Narodowym Bankiem Polskim i Bankiem BPH SA. Wzmacniając pozycję lidera na rynku bankowym, Spółka podpisała umowę z i-flex solutions, działającym na skalę globalną czołowym dostawcą technologii IT dla sektora usług bankowych i finansowych. ComputerLand został kluczowym partnerem i-flex solutions w zakresie sprzedaży oraz wdrażania m.in. systemu FLEXCUBE (od trzech lat najlepiej sprzedającego się na świecie zintegrowanego systemu bankowego) w 16 państwach, w tym: Polsce, Rosji, państwach bałtyckich i na w Ukrainie. Obok tradycyjnie najsilniejszego sektora bankowo-finansowego, kolejne 3 sektory wypracowały kilkunastoprocentowe przychody w całej strukturze sprzedaży Spółki. Sektor Publiczny zanotował blisko 10% przychodów. Było to efektem m.in. realizacji przez ComputerLand projektów realizowanych dla instytucji rządowych, które w części były finansowane z funduszy unijnych. W I kwartale Spółka rozpoczęła największy w Polsce projekt związany z budową elektronicznego urzędu dla Miasta Łodzi. To pierwsza w kraju tak kompleksowa platforma elektroniczna zaprojektowana specjalnie dla urzędu miasta i obsługi mieszkańców. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 17 mln. zł. Sektor telekomunikacyjny osiągnął ponad 18% w strukturze przychodów. To efekt realizacji kilku projektów m.in. Geomarketing.CL i systemu księgowego dla Telekomunikacji Polskiej. Sektor użyteczności publicznej wypracował ponad 11% w strukturze przychodów ComputerLand. W I kwartale kontynuowano realizację projektów w kilku Grupach Energetycznych. Zakończone zostały kolejne etapy prac nad rozwiązaniem bilingowym multizbyt (dawny ZBYT 2000), który jest oferowany już nie tylko dla rynku energetycznego, ale również dla przedsiębiorstw

4 ComputerLand SA 4 dystrybuujących gaz, ciepło i wodę. Spółka liczy jednocześnie na sprzedaż produktu na rynkach europejskich. Grupa ComputerLand planuje kolejne akwizycje, które mają na celu wzmocnienie silnej pozycji na rynku przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Wzrostowe działalności ComputerLand w I kwartale rozwijał swoją ofertę i kompetencje w sześciu perspektywicznych obszarach swojej działalności, które mają zapewnić firmie bardziej dynamiczny wzrost. ComputerLand posiadając 50% udział na rynku opieki zdrowotnej i unikalne wdrożenie pilotażowe systemu RUM obsługującego 5 milionów obywateli na terenie Śląskiego Oddziału NFZ, jest jednym z naturalnych beneficjentów przy realizacji oczekiwanego od dawna projektu e-rum (Centralny Rejestr Usług Medycznych). Drugim obszarem planowanego wzrostu Grupy jest gwałtownie rosnący rynek rozwiązań GIS (Informacji Przestrzennej). Przejęcie firm Geomar oraz KPG pozwoli ComputerLand uczestniczyć w wielu projektach związanych z GIS w kluczowych segmentach rynku m.in: rejestr gruntów, rejestr zasobów w firmach sieciowych, administracja samorządowa. Sektor przemysłowy jest w ComputerLand źródłem rozwoju kolejnych perspektywicznych branż. Po sukcesie sektora utilities uruchomionego trzy lata temu, ComputerLand planuje wyodrębnienie z sektora przemysłowego kolejnych branż. Branża chemiczna to kolejny z planowanych stożków wzrostu Spółki. Ten dynamicznie rozwijający się sektor polskiej gospodarki charakteryzuje się potrzebą ogromnych inwestycji, m.in. w obszarze informatycznym. Proces ten może zostać dodatkowo wzmocniony w wyniku konsolidacji i prywatyzacji tej branży. ComputerLand przygotowując się do tych zmian, wzbogacił w ostatnim okresie swoją ofertę o rozwiązanie PetroStation.CL, przeznaczone m.in. do zarządzania sieciami stacji paliw. Po kilku latach umiarkowanego wzrostu outsourcing stał się najszybciej rosnącym segmentem rynku usług IT. Grupa ComputerLand należy w Polsce do trzech największych firm świadczących takie usługi. ComputerLand realizuje obecnie kilkadziesiąt kontraktów outsourcingowych dla Klientów z różnych branż, prowadząc jednocześnie zaawansowane rozmowy z kilkunastoma innymi, w tym w bankowości. Jednocześnie firma planuje dalsze akwizycje i inwestycje, mające na celu wzbogacenie oferty i pozyskanie kolejnych Klientów. Kolejnym potencjalnym kierunkiem rozwoju ComputerLand jest realizacja projektów związanych z offsetem. Obecnie trwa ostatni etap negocjacji i ustaleń związanych z rozpoczęciem budowy ogólnokrajowej siecią łączności TETRA. ComputerLand jest członkiem konsorcjum, które po weryfikacji projektu przez parlament ma szanse na realizację tego przedsięwzięcia. Grupa rozwija swoją działalność poza granicami Polski. Strategia rozwoju eksportu zakłada skoncentrowanie sprzedaży usług w sektorach bankowości i finansów oraz telekomunikacji. Obecnie kluczowymi rynkami ekspansji są Rosja i Ukraina. Grupa ComputerLand zakończyła proces restrukturyzacji rosyjskiej Spółki CSBI, który ma na

5 ComputerLand SA 5 celu zwiększenie efektywności działalności eksportowej Grupy na rynku rosyjskim. Jednym z pierwszych efektów tego procesu jest kontrakt z jednym z rosyjskich banków na wdrożenie własnego rozwiązania do obsługi wniosków kredytowych. Grupa uczestniczy również w kilku procesach przetargowych na realizację projektów informatycznych dla instytucji finansowych w tym regionie. W ramach ostatnio podpisanej umowy z firmą i flex solutions prowadzone są w Indiach intensywne szkolenia nowego zespół konsultantów Spółki CSBI oraz prace nad rosyjską wersją rozwiązania FLEXCUBE. Aktywniejsza konsolidacja rynku W I kwartale ComputerLand zwiększył swoje finansowe zaangażowanie w Spółce ARAM. Aktualnie procesy fuzji i przejęć ukierunkowane będą na 3 obszary: kompetencje sektorowe, rozszerzenie obecności na rynkach międzynarodowych oraz projekty związane z usługami outsourcingowymi. Po przejęciu 4 firm i zainwestowaniu 29 mln zł. w roku 2004, ComputerLand planuje zwiększyć tempo tych procesów przeznaczając na nie w roku 2005 około 60 mln zł. W maju spółka zależna PB Polsoft kupiła od spółki Intelligent Software systemy informatyczne przeznaczone dla sektora bankowo-finansowego, na czele z Systemem Obsługi Wniosków Kredytowych oraz przejęła prawa i obowiązki wynikające z umów z klientami tej firmy, m.in. obsługę bankowości elektronicznej i SOWK w Invest- Banku. 5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Obsługa obligacji zamiennych serii B Koszty finansowe za I kwartał 2005 roku zawierają kwotę tys. zł. z tytułu obsługi wyemitowanych obligacji zamiennych serii B. Odsetki od obligacji serii B (8,5% w skali roku) w tym okresie wyniosły tys. zł., a wartość Premii podlegającej wypłacie w przypadku wykupu obligacji tys. zł. Struktura kosztów finansowych związanych z obligacjami serii B z uwzględnieniem zamortyzowanych kosztów instrumentu finansowego przedstawia się następująco: Okres sprawozdawczy Odsetki 8,5% Premia*/ Zamortyzowany koszt instrumentu finansowego Koszty jednorazowe wynikające z transakcji częściowego wykupu Razem koszty (223) Q/ */Wartość Premii podlegającej wypłacie w przypadku wykupu obligacji

6 ComputerLand SA 6 Poniżej przedstawiona została informacyjnie analogiczna struktura na kolejne lata do dnia wykupu obligacji tj. do roku, uwzględniająca oszczędności powstałe dzięki częściowemu wykupowi: Okres sprawozdawczy Odsetki 8,5% Premia*/ Zamortyzowany koszt instrumentu finansowego Razem koszty */Wartość Premii podlegającej wypłacie w przypadku wykupu obligacji 6. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki w I kwartale 2005 roku. Działalność Spółki nie wykazuje sezonowości lub cykliczności. 7. Różnice pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. ComputerLand SA sporządził sprawozdanie za I kwartał 2005 roku według Polskich Zasad Rachunkowości zaś, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2005 roku jako jednostka dominująca według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 8. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiła emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 9. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy. Spółka nie wypłacała dywidendy. 10. Zdarzenia po dniu bilansowym mogące znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki. 11. Skutki zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności. W okresie I kwartału 2005 roku nie wystąpiły znaczące zmiany w strukturze Spółki w tym wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności. Zmiany w Grupie Kapitałowej zostały opisane w pkt. 3 informacji dodatkowej.

7 ComputerLand SA Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Spółki, które nastąpiły po 31 grudnia 2004 roku. Łączna wartość udzielonych przez Spółkę poręczeń oraz gwarancji jednostkom zależnym na dzień 31grudnia 2004 roku wynosiła tys. zł. Łączna wartość udzielonych przez Spółkę poręczeń oraz gwarancji na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiła tys. zł. Łączna wartość udzielonych przez Spółkę poręczeń oraz gwarancji na dzień 31 marca 2005 roku wynosiła tys. zł. 13. Informacje dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. Spółka nie podawała do publicznej wiadomości prognoz dotyczących wyników finansowych za 2005 rok. 14. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W okresie objętym raportem nie zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego ComputerLand SA. Kapitał zakładowy Spółki wynosił na dzień 31 marca 2005 roku złotych. Na dzień 16 maja 2005 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda. Według informacji dostępnych dla Spółki, akcjonariuszami posiadającymi na dzień 16 maja 2005 roku liczbę akcji przekraczającą 5% kapitału zakładowego ComputerLand SA byli: Prezes Zarządu ComputerLand SA Tomasz Sielicki posiadający 9,56% kapitału zakładowego ComputerLand SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand SA, Commercial Union OFE BPH CU WBK SA posiadający 7,40 % kapitału zakładowego ComputerLand SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand SA, ING Natoniale Nederlanden Polska OFE posiadający 5,22% kapitału zakładowego ComputerLand SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand SA, Pioneer Pekao Investment Management SA 6,66% kapitału zakładowego i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand SA, PZU SA wraz z podmiotem zależnym posiadający 5,61% kapitału zakładowego ComputerLand SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand SA.

8 ComputerLand SA 8 Zmiany w strukturze własności pakietów akcji przekraczających 5% kapitału zakładowego ComputerLand SA w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego obrazuje poniższa tabela: AKCJE Liczba akcji CL % głosów na WZA Spółki Zmiany Zmiany od liczby akcji Liczba akcji CL % głosów na WZA Spółki do Liczba akcji CL % głosów na WZA Spółki Tomasz Sielicki ,60% ,60% ,56% CU OFE BPH CU WBK ING Nationale- Nederlanden Polska OFE Pioneer Pekao Investment Management SA PZU SA wraz z podmiotem zależnym ,43% ,43% ,40% ,24% ,24% ,22% ,69% ,69% ,66% ,64% ,64% ,61% 15. Zmiany w stanie posiadania akcji oraz opcji na akcje przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki, które miały miejsce w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego przedstawiają się następująco: Liczba akcji Zwiększenia portfela akcji Zmniejszenia Liczba akcji Zmiany od Liczba akcji AKCJE CL stan na nabycie realizacja portfela akcji, CL stan na do CL stan na akcji opcji zbycie akcji Członkowie - - Zarządu (25.900) Członkowie Rady Nadzorczej Zmiany stanu posiadania opcji na akcje przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki: OPCJE NA Zwiększenia portfela opcji Zmniejszenia Zmiany od AKCJE nabycie praw Portfela opcji do do realizacji realizacja opcji opcji Członkowie Zarządu Członkowie Rady Nadzorczej Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. W prezentowanym kwartale, Spółka nie wszczynała i nie prowadziła przed sądem lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych spółki.

9 ComputerLand SA Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi. ComputerLand SA nie przeprowadzał transakcji z podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej ComputerLand SA, które wybiegałyby poza normalny tok działalności Spółki. 18. Informacje udzielonych poręczeniach kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji Spółka nie udzielała poręczeń / gwarancji kredytów lub pożyczek jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych spółki. Spośród wystawionych gwarancji na dzień 31 marca 2005 roku około 75% stanowią gwarancje należytego (dobrego) wykonania umowy (kontraktu). Celem gwarancji dobrego wykonania umowy jest zabezpieczenie roszczeń powstałych w przypadku nie wykonania bądź nieprawidłowego wykonania umowy. Gwarancje przetargowe stanowią 7 % sumy gwarancji i poręczeń. Łączna wartość udzielonych przez Spółkę poręczeń oraz gwarancji na dzień 31 marca 2005 roku wynosiła tys. zł. 19. Inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółkę. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej ComputerLand, ani informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez ComputerLand. 20. Czynniki mogące wpłynąć na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie kolejnego kwartału. ComputerLand przewiduje, że na wyniki II kwartału będzie miało wpływ opóźnienie decyzji o realizacji przez Klientów niektórych projektów informatycznych zaplanowanych na ten okres. Wynika to ze słabszych wskaźników polskiej gospodarki oraz niższego poziomu inwestycji. Spółka przewiduje, że dopiero w drugim półroczu 2005 roku rynek informatyczny zanotuje ożywienie, co przełoży się na zdecydowanie lepsze wyniki ComputerLandu w tym okresie. Będzie to efektem licznych procesów sprzedażowych oraz przetargów, w których obecnie uczestniczy. Warszawa, 16 maja 2005 r.

1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego SA- QSr3 / 2006 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015

Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INDATA Software

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 8 MAJA 2008 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 4 1.1 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego SAB - QSr 4/2004 za IV kwartał 2004 roku.

Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego SAB - QSr 4/2004 za IV kwartał 2004 roku. Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego SAB - QSr 4/2004 za IV kwartał 2004 roku. Podsumowanie wyników finansowych Skonsolidowany raport kwartalny przedstawia wyniki finansowe Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 15 MAJ 2015 SPIS TREŚCI I. Wybrane dane finansowe.... 4 II. Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Opis Emitenta Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU Rzeszów, dnia 5 sierpnia roku dnia roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 5 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6 7 8 9 10 11 Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego ComArch SA za IV kwartał 2004 roku 1. Struktura Grupy Kapitałowej Struktura Grupy ComArch

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo