INSTALACJE WOD. KAN. PROJEKT PRZETARGOWY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE WOD. KAN. PROJEKT PRZETARGOWY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM"

Transkrypt

1 1 PROJEKT PRZETARGOW Y I. KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU DANE OGÓLNE Obiekt: Lokalizacja: Inwestor: Projektant: Stadium: BranŜa: Park Handlowy Bielany Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce, ul. Czekoladowa 7, 9-11 działki nr: działki nr 280/41, 280/67, 280/52, 280/62, 280/66, obręb Bielany Wrocławskie AM 5 Inter IKEA Centre Polska S.A. Pl. Szwedzki 3, Janki Raszyn NIRAS Polska Sp. z o.o. ul. Lublańska Kraków GROUP-ARCH SP Z O.O. Al. Kasztanowa 14a, Wrocław PROJEKT PRZETARGOWY INSTALACJE WOD. KAN. Tom - część: TOM IV.6 Dokument: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY Z PARKINGIEM PODZIEMNYM, OBSŁUGĄ KOMUNIKACYJNĄ I TOWARZYSZĄCĄ MU INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. K R A K Ó W, p aździernik 2013

2 2 K R A K Ó W, p aździernik 2013

3 3 PROJEKT PRZETARGOW Y Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) niŝej podpisani projektanci oświadczają, Ŝe niniejszy projekt przetargowy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć. Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 z 1994r.). 8. INSTALACJE SANITARNE 8.1 INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODY I KANALIZACJI INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD.- KAN. ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inŝ. Wiesław Kusia nr uprawnień: BPP. Upr.195/84 mgr inŝ. Katarzyna Nowosad SPRAWDZAJĄCY mgr inŝ. Maciej Wleciał nr uprawnień: UA.N-Upr.114/90 K R A K Ó W, p aździernik 2013

4 4 K R A K Ó W, p aździernik 2013

5 5 II. PROJEKT PRZETARGOWY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU... 1 II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 5 III. CZĘŚĆ OPISOWA INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODY I KANALIZACJI PODSTAWA OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA DANE OGÓLNE INSTALACJE WODNE DOPROWADZENIE WODY DO PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ZABEZPIECZENIE DOSTAW WODY DLA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI ZASILANIE ZBIORNIKÓW ZAPASU WODY DLA CELÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ ZABEZPIECZENIE DOSTAWY WODY DLA INSTALACJI CHŁODNICZEJ BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY PRZEPŁYW OBLICZENIOWY WODY ZAPEWNIENIE CIŚNIENIA W INSTALACJI WODY OPOMIAROWANIE INSTALACJI WODY INSTALACJE WODY ZIMNEJ INSTALACJE CIEPŁEJ WODY INSTALACJA SOLARNA ZABEZPIECZENIE INSTALACJI PRZED PRZEPŁYWEM ZWROTNYM INSTALACJE KANALIZACYJNE BILANS ILOŚCI ODROWADZANYCH ŚCIEKÓW INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ KANALIZACJA PODPOSADZKOWA I ODWODNIENIE PARKINGU PODZIEMNEGO ODWODNIENIE MYJNI I POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH INSTALACJA KANALIZACJI TŁUSZCZOWEJ URZĄDZENIA W INSTALACJACH KANALIZACYJNYCH INSTALACJA KANALIZACJI OPADOWEJ ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE INSTALACJE WODNE INSTALACJE KANALIZACYJNE PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANY MOCOWANIE RUROCIĄGÓW IZOLACJA I OGRZEWANIE RUROCIĄGÓW BADANIA SZCZELNOŚCI INSTALACJI METODY WYKONANIA OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAC UPRAWNIENIA ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY PODZIAŁ I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI INSPEKCJA TV PRZEDMIAROWANIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY METODY WYKONANIA WYKONANIE INSTALACJI KOORDYNACJA MIĘDZYBRANśOWA KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT UWAGI KOŃCOWE IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 37

6 6

7 7 III. PROJEKT PRZETARGOW Y CZĘŚĆ OPISOWA 8 INSTALACJE SANITARNE 8.1 INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODY I KANALIZACJI PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę formalno-prawną niniejszego opracowania stanowią: Zlecenie Inwestora; Projekt budowlany w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych; Projekt przetargowy architektoniczny opracowany przez biuro GRUP-ARCH z Wrocławia; Szczegółowe wytyczne projektowania obiektów IKEA otrzymane od Inwestora: Technical Design Manual; Technical Design Manual errata v1; Główne załoŝenia/wytyczne projektowe. Instalacje Sanitarne Rev.02; Food & Beverage Manual; Przewodnik Techniczny_Bielany; Uzgodnienia z Zamawiającym; Uzgodnienia międzybranŝowe; Projekty przetargowe innych branŝ opracowywane równolegle; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami; Obowiązujące przepisy i normy projektowania instalacji wodno kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych poniŝej: PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania, PN-EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część 2: Kanalizacja sanitarna Projektowanie układu i obliczenia. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 1 Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zasady wiedzy technicznej CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI STAN ISTNIEJĄCY Teren przeznaczony pod inwestycję jest częścią obszaru Parku Handlowego Bielany I. Zlokalizowany jest w miejscowości Bielany Wrocławskie gmina Kobierzyce koło Wrocławia. Aktualnie na terenie przeznaczonym pod projektowaną inwestycję znajduje się działający obiekt handlowy BLUE BOX IKEA. Pawilon ten przeznaczony jest do rozbiórki po przeniesieniu działalności do nowego obiektu powstającego w sąsiedztwie. Do istniejącego BLUE BOX-a przylega działająca galeria Parku

8 8 Handlowego BIELANY. Galeria ta jest powiązana komunikacyjnie oraz częściowo instalacyjnie i funkcjonalnie z przeznaczonym do rozbiórki obiektem IKEI. Przed istniejącymi obiektami zlokalizowany jest naziemny parking. Na terenie działki znajduje się istniejące uzbrojenie instalacyjne zapewniające doprowadzenie niezbędnych mediów do istniejących i działających obiektów. Sieci na działce są uŝytkowane i eksploatowane przez słuŝby techniczne Inwestora. PROJEKTOWANA GALERIA Projektowany obiekt handlowy zlokalizowany będzie na działce Inwestora. Będzie to obiekt wielokondygnacyjny, podpiwniczony przylegający z jednej strony do istniejącej Galerii BIELANY I. W projektowanym obiekcie znajdą się: Galeria butików wraz z infrastrukturą socjalną (poziomy 0 i +1); Zespół FOOD COURTÓW wraz z infrastrukturą socjalną; Kompleks sal kinowych wraz z infrastrukturą socjalną i techniczną (poziomy +2 i +3); Parking podziemny jednokondygnacyjny (częściowo równieŝ pod parkingiem naziemnym); Strefa dostaw; Pomieszczenia techniczne dla instalacji obsługujących projektowaną galerię. Powierzchnia całkowita budynku z garaŝem: ok m2 Powierzchnia całkowita budynku bez garaŝu: m2 Urządzenia i pomieszczenia techniczne dla instalacji wodnych i kanalizacyjnych lokalizuje się na poziomie PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przetargowy instalacji wodnych i kanalizacyjnych dla rozbudowy CENTRUM HANDLOWEGO BIELANY zlokalizowanego na terenie parku Handlowego w Bielanach Wrocławskich. W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwiązania projektowe wewnętrznych instalacji sanitarnych obejmujących: instalacji wody dla celów socjalno bytowych, instalacji ciepłej wody uŝytkowej w obrębie toalet przeznaczonych dla klientów (publicznych) oraz pracowników i obsługi techniczno administracyjnej. Najemcy lokali handlowych, gastronomicznych oraz przeznaczonych na działalność rozrywkową przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej realizować będą we własnym zakresie. instalacji uzupełniania wody chłodniczej, instalacji wody napełniającej i uzupełniającej zbiorniki zapasu dla wodnych instalacji przeciwpoŝarowych, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji technologicznej (tłuszczowej), instalacji kanalizacji opadowej systemu podciśnieniowego, ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje w/w instalacje projektowane w obszarze ograniczonym obrysem ścian zewnętrznych projektowanego obiektu. Niniejsze opracowanie nie zawiera zewnętrznych instalacji projektowanych na działce Inwestora oraz przyłączy tych instalacji do projektowanego obiektu. Projekty te stanowią oddzielne opracowania DANE OGÓLNE Teren Parku Handlowego Bielany I zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej gminy Kobierzyce. Ścieki bytowo-gospodarcze z terenu Parku Handlowego Bielany I odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej gminy Kobierzyce.

9 9 Gminne sieci wodne i kanalizacyjne pozostają w eksploatacji Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno MontaŜowych EXPRIM. Firma ta jest bezpośrednim dostawcą wody oraz odbiorcą ścieków bytowogospodarczych z obiektów Inwestora. Zgodnie z otrzymanymi warunkami podłączenia nowoprojektowanego obiektu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dostawcą wody oraz odbiorcą ścieków będzie firma PRIM EXPRIM. Wody opadowe z obszaru Parku Handlowego Bielany I zbierane są do wydzielonej rozbudowanej kanalizacji opadowej. Wody z dróg i parkingów są wstępnie podczyszczane w osadnikach oraz separatorach ropopochodnych. Tak podczyszczone ścieki opadowe dalej odprowadzane są do rowu K-13, który jest dopływem potoku Kasina. Odprowadzenie wód opadowych realizowane jest na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, które zostało wydane przez Prezydenta m. Wrocławia. Przyłącze wodociągowe, przykanaliki oraz zewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne na działce Inwestora ujęte są w odrębnym tomie niniejszego projektu przetargowego INSTALACJE WODNE DOPROWADZENIE WODY DO PROJEKTOWANEGO OBIEKTU Projektowane rozwiązanie przewiduje wykonanie jednego przyłącza wody do projektowanego obiektu. PoniewaŜ projektowana rozbudowa wymusiła zmiany w układzie wodnych zewnętrznych instalacji istniejących na działce Inwestora projektowany przyłącz do nowego obiektu zapewni równieŝ dostawę wody do istniejącej Galerii Handlowej oraz hipermarketu TESCO. Z przyłącza tego zapewnione będzie równieŝ napełnianie i uzupełnianie wody w zbiornikach zapasu wody dla celów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony przeciwpoŝarowej. Rurociąg dostarczający wodę do projektowanego obiektu wprowadzony został do przestrzeni kondygnacji parkingu podziemnego. Dalej rurociąg prowadzony jest pod stropem tej kondygnacji przez cały obiekt do pomieszczenia nr B1.EX02 tj. pompowni zewnętrznych hydrantów ppoŝ. gdzie następuje napełnianie i uzupełnianie w zbiornikach zapasu wody dla hydrantów zewnętrznych obsługujących cały kompleks Parku Handlowego BIELANY I. Na trasie prowadzenia rurociągu wodnego projektuje się odgałęzienia: W pomieszczeniu nr B1.T05 napełnianie i uzupełnianie zbiornika zapasu wody dla wieŝ chłodniczych; W przestrzeni parkingu doprowadzenie wody do pomieszczenia nr B1.T46 Hydrofornia dla wody pitnej. W pomieszczeniu B1.T46 następuje dalszy rozdział instalacji wody na gałęzie: napełnianie i uzupełnianie zbiorników zapasu wody dla wewnętrznych instalacji ochrony przeciwpoŝarowej (hydrantowej i tryskaczowej); zasilanie nowoprojektowanego obiektu; zasilanie istniejącej galerii handlowej; zasilanie istniejącego hipermarketu TESCO. Wszystkie główne rurociągi zasilające oraz piony w zakresie średnic DN naleŝy wykonać z rur ze stali nierdzewnej, łączonych za pomocą kształtek systemowych. Rurociągi prowadzone w przestrzeni nieogrzewanego garaŝu naleŝy zabezpieczyć przed zamroŝeniem za pomocą samoregulującego się kabla grzewczego oraz izolacji cieplnej. Dodatkowo powierzchnie izolacji naleŝy zabezpieczyć przed zniszczeniem płaszczem z blachy aluminiowej. Szczegółowa specyfikacja o dobór kabli grzewczych zawarta została w projekcie instalacji elektrycznych. Rurociągi wodne w przestrzeni parkingu podziemnego projektowane są tak aby zachować wymaganą wolną przestrzeń, która wynosi minimum: 2,50 metra do powierzchni instalacji wraz z izolacją w obrębie garaŝu połoŝonego pod budynkiem; 2,20 metra do powierzchni instalacji wraz z izolacją w obrębie garaŝu połoŝonego poza obrysem budynku.

10 ZABEZPIECZENIE DOSTAW WODY DLA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI Projektowana rozbudowa parku handlowego pociąga za sobą konieczność wykonania nowego zasilania w wodę istniejącej galerii oraz hipermarketu TESCO. Zmiany te wynikają z konieczności rozpięcia zewnętrznych instalacji hydrantów przeciwpoŝarowych oraz zasilania istniejących obiektów w wodę do celów socjalno-bytowych. W wyniku tych działań na terenie działki Inwestora zostanie wydzielona odrębna pierścieniowa zewnętrzna instalacja wodna zasilająca hydranty zewnętrzne. W związku z powyŝszym niezbędne jest wykonanie nowych podłączeń istniejącego obiektu do zewnętrznych instalacji wodnych dla zapewnienia jej dostawy do odbiorców Zasilanie istniejącej Galerii Z głównego rurociągu zasilającego obiekt w wodę doprowadzonego do pomieszczenia nr B1.T46 wykonane zostanie odgałęzienie rurociągiem o średnicy nominalnej dn80. Rurociąg ten będzie zasilał odbiorców wody w istniejącej galerii handlowej. Rurociąg doprowadzony zostanie do pomieszczenia nr 00.RE30 pompownia w istniejącej części obiektu. W ramach niniejszego opracowania ujęty został odcinek tego zasilania do ściany zewnętrznej nowoprojektowanego obiektu. Dalszy ciąg prowadzony przez część istniejącą ujęty został w opracowaniu obejmującym modernizację i przebudowę istniejącej galerii Zasilanie istniejącego hipermarketu TESCO Z głównego rurociągu zasilającego obiekt w wodę doprowadzonego do pomieszczenia nr B1.T46 wykonane zostanie odgałęzienie rurociągiem o średnicy nominalnej dn80. Rurociąg ten będzie zasilał w wodę hipermarket TESCO zlokalizowany w istniejącej galerii handlowej. Rurociąg doprowadzony zostanie do pomieszczenia nr 1.29 GAZ WODA (numeracja według dokumentacji archiwalnej) w istniejącym hipermarkecie. W ramach niniejszego opracowania ujęty został odcinek tego zasilania do ściany zewnętrznej nowoprojektowanego obiektu. Dalszy ciąg prowadzony przez część istniejącą ujęty został w opracowaniu obejmującym modernizację i przebudowę istniejącej galerii ZASILANIE ZBIORNIKÓW ZAPASU WODY DLA CELÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ W obiekcie objętym projektem znajdują się dwa zespoły zbiorników zapasu wody dla potrzeb ochrony przeciwpoŝarowej. Jeden zapewnia zapas wody dla zewnętrznej ochrony przeciwpoŝarowej zarówno całego kompleksu Parku Handlowego BIELANY I. Drugi zapewnia zapas wody dla wewnętrznej ochrony przeciwpo- Ŝarowej projektowanej oraz istniejącej Galerii Handlowej Zasilanie zbiorników zapasu wody dla zewnętrznych instalacji przeciwpoŝarowych Jako zbiorniki zapasu wody dla celów zewnętrznej ochrony ppoŝ. wykorzystane zostały istniejące zbiorniki wykorzystywane dotychczas dla potrzeb instalacji tryskaczowej rozbieranego oraz istniejącego obiektu. Zbiorniki te zasilane będą z głównego rurociągu zasilającego rurociągiem o średnicy Ø88,9x2,0 wprowadzonym do pomieszczenia nr B1.EX02 pompowni zewnętrznych hydrantów ppoŝ. Do kaŝdego ze zbiorników doprowadzony został rurociąg zasilający. Wewnątrz kaŝdego ze zbiorników naleŝy zainstalować po dwa zawory pływakowe słuŝące do napełniania i utrzymywania wymaganego poziomu wody. Pozostałe wymagane wyposaŝenie zbiorników zapasu wody zostało wyspecyfikowane w odrębnym tomie niniejszego projektu przetargowego obejmującym przyłącza i zewnętrzne sieci sanitarne WR03_TEN00_SANI_EXT Zasilanie zbiorników zapasu wody dla wewnętrznych instalacji przeciwpoŝarowych Dla celów wewnętrznej ochrony ppoŝ. zaprojektowano zespół zbiorników zapasu wody; dwa dla potrzeb instalacji tryskaczowej oraz jeden dla potrzeb instalacji hydrantów wewnętrznych. Zbiorniki te zasilane będą z rurociągu doprowadzonego do pomieszczenia nr B1.T46. Do kaŝdego ze zbiorników doprowadzony został rurociąg zasilający. Zasilanie kaŝdego ze zbiorników zapasu wody dla instalacji tryskaczowej naleŝy wykonać rurociągiem o średnicy Ø88,9x2,0. Natomiast zasilanie zbiornika zapasu wody dla instalacji hydrantów wewnętrznych rurociągiem o średnicy Ø76,1x2,0.

11 11 Wewnątrz kaŝdego ze zbiorników naleŝy zainstalować po dwa zawory pływakowe słuŝące do napełniania i utrzymywania wymaganego poziomu wody. Pozostałe wymagane wyposaŝenie zbiorników zapasu wody zostało wyspecyfikowane w odrębnym tomie niniejszego projektu przetargowego obejmującym wewnętrzne instalacje wodnej ochrony ppoŝ. (opis nr WR03_TEN00_SANI_XYZ_NIRAS_opis IF IH) ZABEZPIECZENIE DOSTAWY WODY DLA INSTALACJI CHŁODNICZEJ Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz wytycznymi TDM przewiduje się magazynowanie wody dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla zaopatrzenia wieŝ chłodniczych. Zbiornik zapasu wody dla wieŝ chłodniczych powstał poprzez wydzielenie części pojemności jednego z istniejących zbiorników wody dla instalacji tryskaczowej rozbieranego obiektu IKEA. Projektowana pojemność adaptowanego dla tych potrzeb zbiornika została oszacowana na ~50 m 3. Zasilanie zbiornika zapasu wody dla instalacji chłodniczej wykonać naleŝy rurociągiem o średnicy Ø76,1x2,0, jako odgałęzienie z rurociągu doprowadzającego wodę do zbiorników wody ppoŝ. Zbiornik wyposaŝyć naleŝy w: Właz rewizyjny w płycie przykrywającej zbiornik; Rurociąg zasilające wraz z armaturą (zawory pływakowe); Sondę poziomu zwierciadła wody z sygnalizacją do pomieszczenia ze stałą obsługą Przelew wraz z armaturą odcinającą; Spust wraz z armaturą odcinającą; Instalacja wody chłodniczej zasilana będzie wodą z tego zbiornika poprzez pompowy zestaw podnoszący ciśnienie wody. Wymagane ciśnienie w instalacji winno wynosić zgodnie z wytycznymi branŝowymi minimum 5 bar. Zestaw hydroforowy zlokalizowany będzie w pomieszczeniu maszynowni chłodniczej nr B1.T05. Zaprojektowano zestaw hydroforowy spełniający wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/EC oraz norm zharmonizowanych PN-EN :2010; PN-EN :2008 oraz PN-EN :2008. Jest to kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia wody zawierające: pompy wirowe ze stali nierdzewnej typu MVIE z silnikiem trójfazowym oraz zintegrowaną przetwornicą częstotliwości; membranowy zbiornik ciśnieniowy; armaturę przepływową (kurki kulowe i zawory zwrotne), manometry i czujniki ciśnienia; elektroniczne urządzenie regulacyjne Comfort-Vario; bezpotencjałowe styki dla zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii oraz zewnętrznego przełączania; orurowanie ze stali nierdzewnej; zmontowane na fabrycznej ramie. O następujących wymaganych parametrach pracy uwzględniających wymagane ciśnienie w instalacjach: Urządzenie do podwyŝszania ciśnienia typ WILO COR-3 MVIE 406/VR P liczba pomp 3 sztuki (1 rezerwowa) typ pomp MVIE 406/VR P przepływ urządzenia 4,167 dm 3 /s wysokość podnoszenia 51,06 m H 2 O; moc silnika 3 x 2,2 kw; 3~400V/50Hz Urządzenie kompletne gotowe do podłączenia produkcji WILO. Magazynowanie wody w zbiorniku wymaga zapewnienia utrzymania jej stałego stanu biologicznego. Dla uniemoŝliwienia rozwoju niepoŝądanych i szkodliwych związków oraz drobnoustrojów naleŝy zainstalować stację uzdatniania i utrzymania stałego stanu biologicznego magazynowanej wody. Stacja ta będzie równieŝ wymuszać cyrkulację i wymianę wody w zbiorniku, aby uniemoŝliwić jej miejscowe zaleganie. Zastosować naleŝy kompletną stację produkcji firmy BWT w zestawie: stacja dozująca Dozomat 60 AT.MT2 wraz z wodomierzem kontaktowym 40 M 1 ¼

12 12 Urządzenia stacji uzdatniania wody, wymuszania obiegu w zbiorniku oraz zapewnienia wymaganego ciśnienia w wewnętrznej instalacji wody zlokalizowane zostaną w pomieszczeniu nr B1.T05 maszynownia instalacji chłodniczej BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY Łączne zapotrzebowanie wody dla potrzeb technologicznych, celów porządkowych i socjalnobytowych pracowników i klientów oraz uzupełniania zładu wody chłodniczej zostało wstępnie oszacowane na podstawie obowiązujących przepisów, szacunkowej ilości zatrudnionych osób oraz miejsc w kinach i części zostało zestawione w poniŝszej tabeli: OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE M.I. Dz.U. nr8/2002 poz.70 lokal jednostka odniesienia przeciętna norma na jednostkę [dm 3 /dobę j.o.] ilość jednostek odniesienia zapotrzebowanie wody [m 3 /dobę] FOOD COURT 1 miejsce 150, ,75 RESTAURACJE 1 miejsce 100, ,00 KINA 1 miejsce 12, ,20 SKLEPY "z czystymi" produktami 1 zatrudniony 30, ,94 1* z gotowymi produktami spoŝywczymi 1 zatrudniony 40, ,82 2* punkty usługowe 1 zatrudniony 15, ,90 3* zakłady fryzjerskie, kosmetyczne 1 zatrudniony 150, ,05 4* Administracja obiektu 1 zatrudniony 15, ,15 Obsługa techn. obiektu 1 zatrudniony 60, ,20 RAZEM 160,77 m 3 /dobę ZałoŜenia do obliczeń ilości zatrudnionych w lokalach handlowo usługowych: Ilość pracowników w zaleŝności od powierzchni lokalu: F<100 m 2 2 pracowników; 100<F<200 m 2 4 pracowników; 200<F<500 m 2 8 pracowników; 500<F<1000 m 2 20 pracowników; F>1000 m 2 60 pracowników; Łączna szacowana ilość pracujących w lokalach przeznaczonych na wynajem wynosi 1206 osób. Podział pracowników w zaleŝności od rodzaju działalności handlowo usługowej: poz. 1* 80 % ogółu zatrudnionych, tj. 965 osób; poz. 2* 10 % ogółu zatrudnionych, tj. 121 osób; poz. 3* 5 % ogółu zatrudnionych, tj. 60 osób; poz. 4* 5 % ogółu zatrudnionych, tj. 60 osób; W miejscu projektowanej inwestycji aktualnie uŝytkowany jest obiekt o przeznaczeniu handlowousługowym, dla którego średnie dobowe zuŝycie wody obliczone na podstawie przekazanych materiałów wynosi ~51,99 m 3 /dobę. Projektowany obiekt zwiększy zuŝycie wody dla obszaru PARKU HANDLOWEGO BIELANY I o około 108,78 m 3 /dobę. Dodatkowo naleŝy uwzględnić zuŝycie wody dla wieŝ chłodniczych Q max = 12,3 m 3 /h. Szacuje się, Ŝe maksymalne zapotrzebowanie wody dla celów instalacji chłodniczej moŝe występować przez około 3 tygodnie w roku. Przedstawiony bilans wody obejmuje tylko obiekt nowoprojektowany. uwagi

13 PRZEPŁYW OBLICZENIOWY WODY Dla potrzeb określenia przepływu obliczeniowego uwzględnione zostały elementy wyposaŝenia instalacyjnego będące punktami czerpalnymi pokazane na rzutach architektonicznych poszczególnych kondygnacji obiektu. Uwzględniono równieŝ ilości punktów czerpalnych pokazane na rzutach głównych Najemców, które zostały przekazane projektantowi instalacji wspólnych do W lokalach przeznaczonych na wynajem, dla potrzeb obliczeniowych przyjęto szacunkowy przepływ uwzględniający wytyczne Inwestora zawarte w dokumencie: Przewodnik Techniczny_Bielany. Uwzględniając powyŝsze przepływ obliczeniowy został oszacowany na q s 8,02 dm 3 /s. Na etapie projektu wykonawczego naleŝy wykonać pełne obliczenia hydrauliczne instalacji wody zimnej z uwzględnieniem szczegółowych danych dotyczących wyposaŝenia sanitarnego lokali projektowanego przez ich Najemców ZAPEWNIENIE CIŚNIENIA W INSTALACJI WODY Ciśnienie w instalacji wody na poziomie źródła wynosi około 350 kpa. Natomiast wymagane ciśnienie w instalacji gwarantujące jej prawidłową pracę winno wynosić zgodnie z wstępnymi obliczeniami hydraulicznymi minimum 484,08 kpa. W związku z powyŝszym dla zagwarantowanie prawidłowych warunków działania instalacji wodnych w projektowanym obiekcie przewiduje się zastosowanie zestawu hydroforowego podwyŝszającego ciśnienie w wewnętrznej instalacji wody zimnej. Zestaw hydroforowy zlokalizowany będzie w wydzielonym pomieszczeniu nr B1.T46.

14 14 Zaprojektowano zestaw hydroforowy spełniający wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/EC oraz norm zharmonizowanych PN-EN :2010; PN-EN :2008 oraz PN-EN :2008. Jest to kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia wody zawierające: pompy wirowe ze stali nierdzewnej typu MVIE z silnikiem trójfazowym oraz zintegrowaną przetwornicą częstotliwości; membranowy zbiornik ciśnieniowy; armaturę przepływową (kurki kulowe i zawory zwrotne), manometry i czujniki ciśnienia; elektroniczne urządzenie regulacyjne Comfort-Vario; bezpotencjałowe styki dla zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii oraz zewnętrznego przełączania; orurowanie ze stali nierdzewnej; zmontowane na fabrycznej ramie. O następujących wymaganych parametrach pracy uwzględniających ciśnienie napływu, straty w przyłączu, węzłach wodomierzowych oraz wymagane ciśnienia w instalacjach: Urządzenie do podwyŝszania ciśnienia typ WILO COR-3 MVIE 803/VR P liczba pomp 3 sztuki (1 rezerwowa) typ pomp MVIE 803/VR P przepływ urządzenia 8,2 dm 3 /s wysokość podnoszenia 14,3 m H 2 O; moc silnika 3 x 2,2 kw; 3~400V/50Hz Urządzenie kompletne gotowe do podłączenia produkcji WILO. Na etapie projektu wykonawczego naleŝy wykonać pełne obliczenia hydrauliczne projektowanej instalacji oraz dokonać weryfikacji doboru zestawu pompowego podnoszącego ciśnienie wody w instalacji wewnętrznej projektowanego obiektu OPOMIAROWANIE INSTALACJI WODY Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje się opomiarowanie zuŝycia wody w projektowanym obiekcie celem umoŝliwienia rozliczenia rzeczywistego zuŝycia wody w trakcie eksploatacji obiektu przez jego uŝytkowników. Zestawy wodomierzowe mierzące zuŝycie wody zostaną zainstalowane: w pomieszczeniu nr B1.T46: wodomierz na odgałęzieniu do projektowanego obiektu pomiar całej ilości dostarczanej wody; wodomierz na odgałęzieniu do istniejącej Galerii pomiar ilości dostarczanej wody; wodomierz na odgałęzieniu do istniejącego TESCO pomiar ilości dostarczanej wody; wodomierz na odgałęzieniu do napełniania i uzupełniania zbiorników wewnętrznych instalacji ppoŝ. pomiar ilości dostarczanej wody; w pomieszczeniu nr B1.T05: wodomierz na odgałęzieniu do napełniania i uzupełniania zbiorników zewnętrznych instalacji ppoŝ. pomiar ilości dostarczanej wody; wodomierz na odgałęzieniu do napełniania i uzupełniania zbiornika zapasu wody dla instalacji chłodniczej pomiar ilości dostarczanej wody; PowyŜsze zestawy będą mierzyły zuŝycie wody w układzie pomiaru równoległego. Ponadto w obiekcie projektuje się montaŝ zestawów wodomierzowych działających w układzie szeregowym jako subliczniki. Będą to wodomierze zainstalowane w następujących miejscach: podejścia do kaŝdego lokalu przeznaczonego na wynajem pomiar ilości zuŝywanej wody; podejścia do kaŝdego węzła sanitarnego ogólno dostępnego pomiar ilości zuŝywanej wody; podejścia do kaŝdego węzła sanitarnego przeznaczonego dla pracowników pomiar ilości zuŝywanej wody; podejścia do kotłowni pomiar ilości zuŝywanej wody do napełniania i uzupełniania zładu instalacji grzewczej;

15 15 podejścia do pomieszczeń technicznych pomiar ilości zuŝywanej wody do celów ogólno eksploatacyjnych obiektu. W indywidualnych przypadkach moŝe być zastosowany łączny pomiar wody zuŝywanej dla ogólnej (wspólnej) eksploatacji obiektu np. w toaletach publicznych oraz pomieszczeniach technicznych lub dla grup pomieszczeń technicznych i celów porządkowych. Nie jest dopuszczalne łączenie wspólnego opomiarowania dla lokali przeznaczonych na wynajem. Wodomierze dostarczone i zamontowane zostaną przez wynajmującego. Wszystkie zestawy wodomierzowe wyposaŝone będą w impulsatory z przekazem do instalacji BMS obiektu. Zainstalowane zestawy wodomierzowe słuŝyć będą do wewnętrznych rozliczeń z uŝytkownikami obiektu INSTALACJE WODY ZIMNEJ W zakresie instalacji wewnętrznych obsługujących cały obiekt wykonana będzie wyłącznie instalacja wody zimnej. Woda zimna będzie wykorzystywana w obiekcie do następujących celów: socjalno-bytowych pracowników i klientów, technologicznych (lokale gastronomiczne), uzupełniania wody chłodniczej dla klimatyzacji, uzupełnianie zapasu wody ppoŝ. celów porządkowych. Odpowiednio do przeznaczenia i wykorzystywania zaprojektowano oddzielne odgałęzienia instalacji celem obsługi i dostarczania wody na cele: bytowo-gospodarcze i technologiczne, uzupełniania wody dla HVAC, uzupełniania wody dla potrzeb ochrony ppoŝ. Instalacja wewnętrznych hydrantów ppoŝ. objęta jest oddzielnym opracowaniem projektowym i zasilana jest ze zbiorników zapasu wody dla celów ochrony ppoŝ. Instalacja wody zimnej zaprojektowana została w układzie pierścieniowo rozgałęzionym. Pierścienie prowadzone są na kondygnacjach L00 i L01. Odbiorniki wody zlokalizowane na poziomie LX1 zasilane są z pierścienia ułoŝonego na poziomie L00, a poziom L02 zasilany jest z pierścienia ułoŝonego na poziomie L01. Pierścienie na kondygnacjach L00 i L01 są zasilane pionem wodnym oznaczonym jako Pw-I. Dodatkowo pierścienie połączono pionami; Pw-II i Pw-08. W punktach węzłowych oraz odgałęzieniach zasilających grupy odbiorców naleŝy zamontować zawory odcinające. Zawory odcinające będą lokalizowane nad stropem podwieszonym. Najemcy mają obowiązek zapewnić dostęp do tych miejsc poprzez wykonanie odpowiednich otworów rewizyjnych w swoich sufitach podwieszonych. Główne rurociągi rozprowadzające w poziomie parkingu podziemnego oraz piony o średnicach DN80 i większych naleŝy wykonać z rur ze stali nierdzewnej. Pozostałe instalacje wodne wykonać naleŝy z rur wielowarstwowych typu PEHD/Al/PE-Xb. Łączenie rurociągów wykonać wyłącznie za pomocą kształtek i złączek systemowych. Wszystkie rury i kształtki zastosowanego systemu muszą posiadać wymagane atesty PZH i świadectwa sanitarne. Główne rurociągi naleŝy prowadzić w przestrzeniach instalacyjnych nad przewidywanym poziomem sufitów podwieszanych z zachowaniem minimalnych spadków w kierunku odbiorników W najniŝszych punktach instalacji montować zawory spustowe. Średnica nominalna rurociągów pierścieniowych instalacji wodnych wynosi DN 65mm. Do kaŝdego lokalu handlowego, usługowego i gastronomicznego zaprojektowano doprowadzenie wody jako odgałęzienie z głównego pierścienia lub z rozgałęzienia zasilającego grupę odbiorców. Uwzględniono zróŝnicowanie zapotrzebowania wody dla lokali o róŝnym przeznaczeniu oraz w zaleŝności od powierzchni najmu przewidując zastosowanie większych średnic przyłączy wody w zakresie średnic DN25 do DN40. Dotyczy to w szczególności lokali o znanym przeznaczeniu na etapie przygotowania projektu. Wykonane zostaną przyłącza wody do granicy Lokalu Najemcy. Bezpośrednio za ścianą na zakończeniu podejścia przewidziano zawór odcinający, z dostawą i montaŝem wodomierza oraz

16 16 podłączeniem do BMS obiektu celem zdalnego przekazywania pomiarów zuŝytej wody. Jest to zakres wykonywany na koszt Wynajmującego. Przewidziano podejścia o nominalnych średnicach: dn 20 standardowa obejmująca lokale o powierzchniach najmu <300 m 2 ; dn 25 lokale o powierzchniach najmu > 300 m 2 ; dn 32 lokale o duŝych powierzchniach najmu > 800 m 2 dn 40 lokale gastronomiczne; Rozprowadzenie instalacji oraz wyposaŝenia sanitarne w obszarze wynajmowanego lokalu naleŝy do zakresu prac Najemcy zarówno w części projektowej jak równieŝ realizacyjnej. Najemca za zaworem odcinającym zainstaluje na własny koszt zawór antyskaŝeniowy. Typ, rodzaj oraz średnicę zaworu określi projektant Najemcy uwzględniając profil działalności, wyposaŝenie technologiczne lokalu oraz wymagania normy PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych. Minimalny wymagany typ zaworu to EA Wszelkie zmiany ilości, połoŝenia, średnicy instalacji wodociągowej będą wykonane w zaleŝności od moŝliwości technicznych na koszt Najemcy Zimna woda zostanie doprowadzona równieŝ do: ogólnodostępnych węzłów sanitarnych przeznaczonych dla klientów PARKU HANDLOWEGO; wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla matki z dzieckiem; węzłów sanitarnych przeznaczonych dla pracowników PARKU HANDLOWEGO; pomieszczeń technicznych; Podejścia dopływowe do punktów czerpalnych będą prowadzone w ścianach działowych lub w przestrzeniach izolacyjnych ścian gipsowo-kartonowych oraz w przestrzeniach nad stropem podwieszonym. Na rurociągach wody zimnej przewiduje się izolację zapobiegającą roszeniu o grubości 13 mm Wszystkie przewody wodne prowadzone po wierzchu ścian naleŝy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W miejscach równoległego prowadzenia rurociągi wody zimnej moŝna mocować na wspólnych podwieszeniach z rurociągami innych instalacji. Wodomierze dla lokali bez stropów zlokalizowane będą w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym w sąsiednich lokalach INSTALACJE CIEPŁEJ WODY W obiekcie Parku Handlowego publiczne węzły sanitarne, pomieszczenia ogólnodostępne oraz pomieszczenia przeznaczone dla pracowników wymagające dostarczenia ciepłej wody będą wyposaŝone w instalację ciepłej wody uŝytkowej. Ciepła woda uŝytkowa dla tych odbiorników będzie przygotowywana: centralnie z wykorzystaniem energii słonecznej dla pomieszczeń: o zespołu szatniowego (natryski i umywalnie) oraz o pomieszczenia socjalnego przeznaczonych dla pracowników części gastronomicznej o pokoju dla matki z dzieckiem oraz o toalety dla niepełnosprawnych przyległych do zespołu szatniowego. lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych dla pozostałych pomieszczeń wymagających dostarczenia ciepłej wody uŝytkowej: o publiczne węzły sanitarne, o pomieszczenia socjalne dla pracowników; o pozostałe pomieszczenia wymagające zaopatrzenia w ciepłą wodę uŝytkową. Centralna ciepła woda wraz z obiegiem cyrkulacyjnym dostarczana będzie z podgrzewaczy ogrzewanych za pomocą energii słonecznej wspomaganych grzałkami elektrycznymi. Układ przygotowania centralnej ciepłej wody zlokalizowany jest w jednej z kotłowni na dachu obiektu. Pojemnościowe elektryczne podgrzewacze ciepłej wody lokalizowane będą w obrębie pomieszczeń sanitarnych. Zastosowanie podgrzewaczy o pojemnościach dm 3 dla kaŝdego węzła sanitarnego gwarantować będzie dostawę ciepłej wody. Lokalne instalacje ciepłej wody umoŝliwiają zachowanie

17 17 maksymalnej (3 dm 3 ) pojemności rurociągów. W związku z powyŝszym w projektowanych instalacjach ciepłej wody nie jest wymagana instalacja cyrkulacyjna. MontaŜ podgrzewaczy zasadniczo przewidziano w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym. W małych węzłach sanitarnych (z wyjątkiem toalet ogólnodostępnych) dopuszcza się montaŝ podgrzewaczy nad- lub pod- umywalkami. W przypadku montaŝu podgrzewaczy wody w pomieszczeniach ogólnodostępnych dla klientów poniŝej sufitów podwieszonych naleŝy je obudować, a w obudowie wykonać otwór rewizyjny w celu umoŝliwienia kontroli i regulacji. Dobór pojemności podgrzewaczy elektrycznych uzaleŝniony jest od ilości oraz rodzaju przyłączonych do niego przyborów i tak w obiekcie zaprojektowano podgrzewacze o pojemnościach: 15 dm 3 ; 30 dm 3 ; 50 dm 3 ; 100 dm 3 ; 150 dm 3 ; N el = 2,0 2,4 kw; U = 230 V dotyczy wszystkich podgrzewaczy. Wszystkie podgrzewacze elektryczne mają być wyposaŝone w regulator temperatury ciepłej wody oraz moduł tzw. grupę zabezpieczającą KV30 numer Przewody rozprowadzające c.w.u. od podgrzewaczy do poszczególnych przyborów sanitarnych naleŝy wykonać z rur i kształtek wielowarstwowych typu PE/Al./PE Xb, łączonych przez mosięŝne złączki zaciskowe. Wszystkie rury i kształtki kaŝdego zastosowanego systemu muszą posiadać wymagane atesty PZH i świadectwa sanitarne. Wszystkie przewody wody ciepłej naleŝy izolować otulinami o grubości izolacji zaleŝnej od średnicy rury przewodowej. Rurociągi układać ze spadkiem i = 0,3% umoŝliwiającym ich odwodnienie, zaś odpowietrzenie w punktach poboru. W miejscach równoległego prowadzenia wody zimnej i ciepłej, rurociągi moŝna mocować na wspólnych podwieszeniach. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej na powierzchniach do wynajęcia znajduje się w zakresie Najemców INSTALACJA SOLARNA Centralna ciepła woda w projektowanym obiekcie przygotowywana będzie w instalacji wykorzystującej promieniowanie słoneczne. Rozwiązania projektowanego źródła centralnej ciepłej wody obejmujące wymienniki ciepła, układy pompowe, kolektory słoneczne wraz z orurowanie i armaturą ujęte zostały w oddzielnym opracowaniu projektowym pt. PROJEKT PRZETARGOWY INSTALACJI SOLARNEJ ZABEZPIECZENIE INSTALACJI PRZED PRZEPŁYWEM ZWROTNYM Wewnętrzna instalacja wodociągowa zostanie zabezpieczona przed przepływami zwrotnymi poprzez zainstalowanie zaworów zwrotnych antyskaŝeniowych. NaleŜy je zainstalować na: doprowadzeniu wody do pomieszczeń technicznych (wymiennikownia, maszynownia chłodu itp.), podłączeniach urządzeń technologicznych, zaworach ze złączką do węŝa. za zestawami wodomierzowymi dla butików i małej gastronomii. Zastosować naleŝy zawory typu BA, EA i HA zgodnie z wymaganiami PN-EN 1717 w zaleŝności od rodzaju prowadzonej działalności.

18 INSTALACJE KANALIZACYJNE Zgodnie z otrzymanymi warunkami odbioru ścieków zaprojektowano oddzielne przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej. W projekcie rozdzielono instalacje kanalizacyjne z uwzględnieniem rodzaju oraz specyfiki odprowadzanych ścieków. Odrębne ciągi kanalizacyjne wyprowadzają z obiektu ścieki z sanitariatów, pomieszczeń technologiczno-produkcyjnych (tłuszczowe) oraz wody opadowe. Ze względu na otrzymane warunki podłączenia do sieci zewnętrznej oraz rozległość obiektu dla umoŝliwienia odprowadzenia ścieków z urządzeń sanitarnych zlokalizowanych na poszczególnych poziomach w tym równieŝ urządzeń zlokalizowanych na poziomach LX1 zaprojektowano szereg przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych. Ich lokalizację przedstawiono na rzucie poziomu LX1. Kompaktowe agregaty pompowe będą umieszczane w zagłębieniach wykształconych w płycie fundamentowej lub na poziomie posadzki LX1. Wszystkie rurociągi instalacji kanalizacyjnych w przestrzeni parkingu podziemnego projektowane są tak aby zachować wymaganą wolną przestrzeń, która wynosi minimum: 2,50 metra do spodu instalacji wraz z izolacją w obrębie garaŝu połoŝonego pod budynkiem; 2,20 metra do spodu instalacji wraz z izolacją w obrębie garaŝu połoŝonego poza obrysem budynku BILANS ILOŚCI ODROWADZANYCH ŚCIEKÓW Ilość ścieków sanitarnych Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 90% całkowitego zapotrzebowania wody do celów socjalnych i technologicznych: Q śrdob. = 144,69 m 3 /dobę Uwzględniając ilość dotychczas odprowadzanych ścieków z istniejącego obiektu przewiduje się zwiększenie ilości ścieków o około 97,90 m 3 /dobę Ilość wód opadowych Bilans wód opadowych przedstawiony w opracowaniu pt. Projekt przetargowy przyłączy i sieci sanitarnych obejmuje ilość odprowadzanych wód opadowych z dachu projektowanego obiektu. Uwzględniając przyjęte w w/w punkcie załoŝenia: q = 115 dm 3 /s*ha natęŝenie deszczu miarodajnego; Ψ = 0,9 współczynnik spływu dla dachów; oraz powierzchnię dachu F = ,7 m 2 oszacowano ilość odprowadzanych wód opadowych z powierzchni dachu projektowanego obiektu na: Q = 2,75267 * 115 * 0,9 = 284,90 dm 3 /s Instalacja kanalizacji podciśnieniowej została obliczona hydraulicznie z uwzględnieniem opadu wynoszącego q 300 dm 3 /s*ha, a instalacja awaryjna dla q = 400 dm 3 /s*ha INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W obiekcie projektuje się wydzieloną instalację kanalizacji sanitarnej, która odprowadzać będzie ścieki bytowo socjalne. Instalacja ta obsługiwać będzie węzły sanitarne ogólno dostępne oraz lokale najemców. Otrzymane warunki odbioru ścieków bytowo-gospodarczych, zagłębienie projektowanej kondygnacji parkingu podziemnego oraz lokalizacja i głębokość ułoŝenia istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej będącej odbiornikiem ścieków wyklucza moŝliwość grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z całego projektowanego obiektu. Większa część projektowanej instalacji kanalizacyjnej odprowadzać będzie ścieki do lokalnych przepompowni z których będą one przetłaczane do przykanalików. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne w obiekcie, wymagane wysokości w świetle parkingu powodują konieczność zastosowania kilku przepompowni ścieków. Część przepompowni będzie obsługiwała równieŝ instalację odwodnienia parkingu podziemnego. W związku z tym zlokalizowane będą w przegłębieniach płyty fundamentowej. Do

19 19 odprowadzenia ścieków kanalizacyjnych zastosowano kompaktowe przepompownie ścieków. Zastosowane zostaną dwu pompowe, szczelne urządzenia kompaktowe gwarantujące pewność działania wraz z sygnalizacją stanów pracy i awarii do systemu BMS obiektu. Zostały one zlokalizowane wewnątrz obiektu w wydzielonych pomieszczeniach na kondygnacji parkingu podziemnego. Instalacja kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana w postaci poziomych ciągów kanalizacyjnych prowadzonych w przestrzeni pod stropowej kondygnacji parkingowej. Z poziomów tych wyprowadzone będą podejścia do pionów prowadzonych przez wyŝsze kondygnacje. Piony kanalizacyjne o średnicach DN 100 DN 150 prowadzone będą zasadniczo w tylnych częściach poszczególnych lokali. Podejścia do przyborów naleŝy prowadzić w ścianach, przestrzeniach nad stropowych oraz zabudowach instalacyjnych. Nad podłączeniem ostatniego odbiornika, przy zmianie kierunków z pionu na poziom oraz przy przejściach pionów w poziome przewody odpływowe piony zaopatrzyć w czyszczaki. Ponadto rewizje naleŝy wykonać na poziomych odcinkach kanalizacji zachowując maksymalną odległość 15 m między czyszczakami. Główne poziomy kanalizacji sanitarnej podstropowej mocować naleŝy do stropu oraz ścian i elementów konstrukcyjnych obiektu. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej zasadniczo odbywać się będzie poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach. Dla części pionów kanalizacyjnych zaprojektowano wspólne przewody wentylacyjne połączone pod stropem ostatniej kondygnacji i wyprowadzone ponad dach. Rury wywiewne odpowietrzeń pionów naleŝy wyprowadzić ponad dach budynku, powyŝej wystających elementów konstrukcji znajdujących się w bliskiej odległości pionu. Na części pionów oraz długich podejść przewidziano zastosowanie zaworów napowietrzających. NaleŜy zastosować zawory napowietrzające zgodne z normą PN-EN12380 w klasie E1. Zgodnie ze standardami obowiązującymi w obiektach realizowanych przez Inwestora kaŝdy lokal przeznaczony pod wynajem posiadać będzie podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej. Średnice podłączenia zaleŝą od powierzchni lokalu: Dla małych lokali A<100 m 2 przewidziano średnicę podłączenia DN 50; Dla duŝych lokali A>100 m 2 przewidziano średnicę podłączenia DN 100; Dla lokali gastronomicznych przewidziano średnicę podłączenia DN 50 (jest to podłączenie dodatkowe oprócz podłączenia do kanalizacji tłuszczowej). Będzie to jeden punkt podłączenia odbiorników kanalizacyjnych w postaci trójnika prostego DN 100/100 lub DN 100/50 zlokalizowany bezpośrednio nad stropem kondygnacji w tylnej części lokalu. Dla umoŝliwienia podłączenia małych najemców mogą wystąpić równieŝ podejścia kanalizacyjne prowadzone w ścianach lub pod stropem kondygnacji połoŝonej poniŝej. Projektowane przez Najemców instalacje kanalizacyjne moŝna będzie odpowietrzyć do pionów kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku lub zakończyć zaworami napowietrzającymi. Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać naleŝy: W poziomie kondygnacji parkingu podziemnego z rur i kształtek kanalizacyjnych Ŝeliwnych bezkielichowych; Na pozostałych kondygnacjach z rur i kształtek kanalizacyjnych PP-HT KANALIZACJA PODPOSADZKOWA I ODWODNIENIE PARKINGU PODZIEMNEGO Według wytycznych Inwestora w projektowanym obiekcie Instalacje sanitarne podposadzkowe zostały ograniczone tylko do instalacji umoŝliwiających odwodnienie powierzchni posadzki parkingu podziemnego oraz pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na poziomie parkingu podziemnego. Powierzchnia posadzki parkingu podziemnego odwodniona zostanie za pomocą odwodnienia liniowego oraz odwodnień punktowych. Natomiast dla zabezpieczenia poziomu parkingu podziemnego przed wodami opadowymi spływającymi rampami zjazdowymi zastosowano odwodnienia liniowe instalowane na końcach tych ramp. U podstawy ramp zjazdowych naleŝy zabudować korytka odwodnienia liniowego wykonane z betonu zbrojonego włóknem szklanym typoszeregu: FASERFIX KS 200, płytkie korytka typ 200F wraz ze

20 20 studzienkami z ocynkowanym osadnikiem oraz ściankami czołowymi typ 200F (pełna, ocynkowana). Korytka oraz studzienki z ramą ze stali ocynkowanej. Korytka przykryte rusztem Ŝeliwnym, kratowym GUGI MW 20/30, klasy obciąŝeniowej E 600, pokrytym powłoką KTL z podwójnym zatrzaskowym systemem mocowania rusztów do korpusu oraz blokadą śrubową. Jako odwodnienie liniowe naleŝy w posadzce parkingu zabudować: korytka odwodnienia liniowego wykonane z betonu zbrojonego włóknem szklanym typoszeregu: FASERFIX KS 100, płytkie korytko typ 80F, wraz ze studzienkami z osadnikiem z tworzywa oraz ściankami czołowymi typ 80F (pełna, ocynkowana). Korytka oraz studzienki z ramą ze stali ocynkowanej. Korytka przykryte rusztem Ŝeliwnym, szczelinowym SW 100/14, klasy obciąŝeniowej C 250, pokrytym powłoką KTL z podwójnym zatrzaskowym systemem mocowania rusztów do korpusu oraz blokadą śrubową. Jako odwodnienie punktowe naleŝy w posadzce parkingu zabudować: odwodnienia punktowe wykonane z betonu zbrojonego włóknem szklanym typoszeregu: FASERFIX POINT SUPER 40/40, studzienka punktowa z rusztem Ŝeliwnym, kratowym GUGI MW 20/30, klasy obciąŝeniowej E 600 z zatrzaskowym systemem mocowania SIDE-LOCK komplet z mufą przyłączeniową, uszczelką, syfonem oraz osadnikiem z tworzywa. Producent odwodnień liniowych oraz punktowych firma HAURATON. Projektowana kanalizacja podposadzkowe to podłączenia odwodnień liniowych oraz punktowych do separatorów ropopochodnych. Instalację naleŝy wykonać z rur i kształtek HDPE produkcji firmy GEBERIT łączonych metodą zgrzewania. Na ciągach kanalizacyjnych naleŝy wykonać rewizje w odległościach co maksymalnie 15 metrów. Wyprowadzenia rewizji zaleŝy zabezpieczyć w poziomie posadzki skrzynkami Ŝeliwnymi. Zapewniono odprowadzenie wszystkich ścieki z odwodnienia parkingu podziemnego oraz z ramp zjazdowych do separatorów ropopochodnych usytuowanych wewnątrz obiektu, gdzie będą podlegały wstępnemu podczyszczeniu. Następnie poprzez przepompownie ścieków odprowadzone zostaną do kanalizacji sanitarnej. Zastosowano cztery separatory ropopochodnych zlokalizowane w sąsiedztwie ramp zjazdowych. Będą to koalescencyjne separatory ropopochodnych zintegrowane z osadnikami produkcji firmy HAURATON. Separatory ropopochodnych naleŝy wyposaŝyć w system alarmowy, uruchamiany w przypadku wypełnienia się separatora substancjami ropopochodnymi. Sygnał doprowadzony będzie do systemu BMS ODWODNIENIE MYJNI I POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH Myjnia samochodowa Na kondygnacji parkingu podziemnego wydzielony został obszar przeznaczony na działalność myjni samochodowej. W rejonie tym zaprojektowane zostało odwodnienie liniowe dla odbierania ścieków powstających w trakcie działania myjni. Zastosowano korytka odwodnienia liniowego wykonane z betonu zbrojonego włóknem szklanym typoszeregu: FASERFIX KS 200, płytkie korytko typ 200F, z ramą ze stali ocynkowanej oraz ściankami czołowymi typ 200F (pełna, ocynkowana). Korytka przykryte rusztem Ŝeliwnym, szczelinowym SW 2x85/20, klasy obciąŝeniowej C 250, pokryte powłoką KTL z podwójnym zatrzaskowym systemem mocowania rusztów do korpusu oraz blokadą śrubową. Producent odwodnień liniowych firma HAURATON. Ścieki z myjni odprowadzane będą bezpośrednio do studzienki osadnikowej zlokalizowanej na terenie przeznaczonym na myjnię, gdzie podlegać będą pierwotnej sedymentacji. Następnie tak podczyszczone ścieki będą kierowane na wydzielony dla potrzeb myjni niezaleŝny koalescencyjny separator ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem produkcji firmy HAURATON. Separator ten zainstalowany jest w wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowanym pod klatką schodową w sąsiedztwie obszaru przewidzianego na lokalizację myjni Centrala tryskaczowa pomieszczenie B1.T07 Odwodnienie posadzki pomieszczenia centrali tryskaczowej zaprojektowano za pomocą ciągów odwodnienia liniowego Zastosowano korytka odwodnienia liniowego wykonane z betonu zbrojonego włóknem szklanym typoszeregu: FASERFIX KS 200, płytkie korytko typ 200F, z ramą ze stali ocynkowanej oraz ściankami

21 21 czołowymi typ 200F (pełna, ocynkowana). Korytka przykryte rusztem Ŝeliwnym, szczelinowym SW 2x85/20, klasy obciąŝeniowej C 250, pokryte powłoką KTL z podwójnym zatrzaskowym systemem mocowania rusztów do korpusu oraz blokadą śrubową. Producent odwodnień liniowych firma HAURATON. Nad korytka sprowadzono przelewy i odwodnienia zbiorników zapasu wody dla celów ochrony ppoŝ. oraz spustu z koryta odwadniającego instalacji tryskaczowej. Odpływy z korytek odprowadzone bezpośrednio do studni wykształconej w płycie fundamentowej. W studni tej zainstalowano przepompownię ścieków która odprowadzać będzie ścieki z tego pomieszczenia do kanalizacji sanitarnej. Komorę studnia naleŝy przykryć rusztem wykonanym z krat typu WEMA Podrozdzielnie suchej instalacji tryskaczowej Pomieszczenie B1.T38 podrozdzielnia nr 1 Dla zapewnienia odwodnienia posadzki pomieszczenia odpadków zaprojektowano przepompownię ze zintegrowanym wpustem ściekowym i syfonem zabudowaną w warstwach podłogowych pomieszczenia. Zastosowano przepompownię Aqualift F Unterflur Tronic Duo firmy KESSEL ze zintegrowanym wpustem ściekowym i syfonem. Rurociąg tłoczny 40 z przepompowni naleŝy włączyć do kanalizacji sanitarnej znajdującej się pod stropem poziomu LX1. Przepompownię Aqualift F Unterflur Tronic Duo naleŝy wyposaŝyć w przyłącze zestyk bezpotencjałowy do przekazywania sygnału awarii. Pomieszczenie B1.T22 podrozdzielnia nr 2 Odwodnienie posadzki w tym pomieszczeniu jest zapewnione przez wpust podłogowy podłączony do kanalizacji podposadzkowej Hydroforownia wody pitnej pomieszczenie B1.T46 Odwodnienie posadzki w tym pomieszczeniu jest zapewnione przez wpust podłogowy podłączony do kanalizacji podposadzkowej Maszynownia chłodnicza pomieszczenie B1.T05 Dla odwodnienia posadzki w maszynowni chłodu zaprojektowano ciąg odwodnienia liniowego. PoniewaŜ nie przewiduje się zastosowania w obiekcie urządzeń chłodniczych pracujących na czynnikach zawierających glikol ścieki z pomieszczenia maszynowni chłodniczej zbierane będą do odwodnienia liniowego i odprowadzone poprzez kanalizację podposadzkową do przepompowni. Jako odwodnienie liniowe naleŝy w posadzce maszynowni chłodniczej zabudować: korytka odwodnienia liniowego wykonane z betonu zbrojonego włóknem szklanym typoszeregu: FASERFIX KS 100, płytkie korytko typ 015, wraz ze studzienką z osadnikiem z tworzywa oraz ściankami czołowymi typ 020 (pełna, ocynkowana). Korytka oraz studzienka z ramą ze stali ocynkowanej. Korytka przykryte rusztem Ŝeliwnym, szczelinowym SW 100/14, klasy obciąŝeniowej C 250, pokrytym powłoką KTL z podwójnym zatrzaskowym systemem mocowania rusztów do korpusu oraz blokadą śrubową. Producent odwodnień liniowych firma HAURATON. Odprowadzenia z zaworów spustowych oraz odwadniających instalacje technologiczne w pomieszczenie maszynowni chłodniczej naleŝy sprowadzić nad korytka odwodnienia liniowego WieŜe chłodnicze dach Dla zapewnienia odbioru zrzucanej zuŝytej wody chłodniczej z wieŝ chłodniczych zaprojektowany został układ rurociągów kanalizacyjnych prowadzony nad i poniŝej płaszczyzny dachu. Kanalizację tą wykonać naleŝy z rur PP i podłączyć do pionów kanalizacji sanitarnej. Szczegóły pokazano w części rysunkowej Przepompownie ścieków Przepompownie ścieków zlokalizowane zostały w pomieszczeniach o numerach: B1.T01; B1.T02; B1.T03; B1.04; B1.T20; B1.T24; B1.T25; B1.T34; B1.T44; B1.T54. Odwodnienia tych pomieszczeń zostały zapewnione przez wykonanie zagłębień o wymiarach 50x50x50 cm w posadzce lub płycie fundamentowej.

22 22 W zagłębieniach tych zainstalowane zostaną zatapialne pompy odwadniające zapewniające odwodnienie tych pomieszczeń Pomieszczenia śmietników Odwodnienie posadzek w pomieszczeniach na odpadki jest zapewnione przez wpusty podłogowe podłączone do instalacji kanalizacji tłuszczowej Wstępne mycia naczyń pomieszczenie Dla odwodnienie posadzki w tym pomieszczeniu zastosowano korytko odwodnienia liniowego przykryte rusztem kratowym całość wykonana ze stali nierdzewnej. Producent firma HAURATON. Odpływ z odwodnienia jest podłączony do instalacji kanalizacji tłuszczowej Kotłownia Odwodnienie posadzki kotłowni zlokalizowanej na dachu obiektu odbywać się będzie poprzez 3 wpusty punktowe. Lokalizacja pokazana na rzucie poziomu L02. Zrzut ścieków z odwodnienia pomieszczenia kotłowni odprowadzony jest niezaleŝnym pionem kanalizacyjnym wykonanym z rur SML do zbiornika schładzającego. Zbiornik schładzający o pojemności 1,5 m 3 zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr B1.T03 przepompownia ścieków. Przelew ze zbiornika odprowadzono do przepompowni INSTALACJA KANALIZACJI TŁUSZCZOWEJ Źródłem ścieków tłuszczowych wymagających wstępnego oczyszczenia w separatorach tłuszczu przed odprowadzeniem do kanalizacji zewnętrznej na obszarze PARKU HANDLOWEGO są urządzenia technologiczne najemców lokali gastronomicznych. Ścieki tłuszczowe z lokali gastronomicznych odprowadzone będą grawitacyjnie niezaleŝnym systemem kanalizacji tłuszczowej i odprowadzane do separatorów tłuszczu. Po wstępnym podczyszczeniu w separatorach tłuszczu ścieki te za pomocą przepompowni zostaną przetłoczone do przykanalików kanalizacji sanitarnej i odprowadzone do sieci zewnętrznej ułoŝonej na działce Inwestora. Separatory zlokalizowane zostaną w wydzielonym pomieszczeniu na kondygnacji parkingu podziemnego. Przewiduje się zastosowanie separatorów ze zintegrowanymi osadnikami. Będą one wyposaŝone urządzenia do opróŝniania i usuwania osadów oraz w system alarmowy, uruchamiany w przypadku wypełnienie się separatora tłuszczem i osadem. Sygnały o przekroczeniu maksymalnej grubości warstwy tłuszczu w separatorach doprowadzone będą do systemu BMS obiektu. Dla ograniczenia rozległości instalacji wydzielone pomieszczenia dla separatorów tłuszczu zlokalizowane zostały pod rejonami przeznaczonymi na lokale gastronomiczne. W kaŝdym lokalu przeznaczonym dla gastronomii przewiduje się jeden punkt podłączenia do kanalizacji. Będzie to trójnik prosty DN 100/100 montowany bezpośrednio nad stropem kondygnacji. Odpowietrzenia instalacji wyprowadzane będą ponad dach obiektu. Instalację kanalizacji tłuszczowej wykonać naleŝy z rur i kształtek Ŝeliwnych bezkielichowych łączonych na obejmy systemowe. Nad podłączeniem ostatniego odbiornika, przy zmianie kierunków z pionu na poziom oraz przy przejściach pionów w poziome przewody odpływowe piony zaopatrzyć w czyszczaki. Rury odpowietrzające piony naleŝy wyprowadzić ponad dach budynku, powyŝej wystających elementów konstrukcji znajdujących się w bliskiej odległości pionu i zakończyć wywiewkami. Całość kanalizacji technologicznej naleŝy zabezpieczyć kablem grzewczym samoograniczającym się dobranym na temperaturę utrzymania +40 o C wraz z izolacją termiczną. Rozwiązania takie pozwala znacząco ograniczyć zestalanie się wytrącanych osadów tłuszczowych na ściankach rur. Ma to wpływ na obniŝenie późniejszych kosztów eksploatacji obiektu.

23 URZĄDZENIA W INSTALACJACH KANALIZACYJNYCH Przepompownie ścieków Ze względu na otrzymane warunki podłączenia do zewnętrznych sieci kanalizacyjnych, rozległość obiektu oraz poziom jego podpiwniczenia dla odprowadzenia ścieków niezbędne okazało się zainstalowanie w obiekcie urządzeń do przetłaczania ścieków bytowo-gospodarczych. Pompownie te zostały zaprojektowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych. Część urządzeń do przetłaczania ustawiona została na poziomie posadzki parkingu podziemnego, a urządzenia obsługujące równieŝ jego poziom wymagają wykształcenia przegłębień w płycie fundamentowej. Zaprojektowano urządzenia do przetłaczania ścieków to kompaktowe urządzenia zawierające: nieprzepuszczający zapachów gazo- i wodo- szczelny zbiornik z tworzywa sztucznego; dwie pompy wirowe typu Wilo-Drain (Inox-Composite); mikroprocesorowe urządzenie sterujące z automatyczną zamianą pomp; bezpotencjałowe styki wraz podłączeniem sygnalizacji dla pracy i awarii kaŝdej pompy do instalacji BMS; wyposaŝenie dodatkowe (zasuwy, zawory zwrotne, złączki, króćce kołnierzowe, ręczna pompa membranowa, zawór trójdrogowy, urządzenie alarmowe) Wszystkie urządzenia produkcji firmy WILO ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z LOKALIZACJĄ I PARAMETRAMI. Nr pompowni Nr pomieszczenia P-1 B1.T01 P-2 B1.T03 P-3 B1.04 P-4 B1.T24 P-5 B1.T25 P-6 B1.T20 P-7 B1.T02 P-8 B1.T34 P-9 B1.T34 P-10 B1.T44 P-11 B1.T18 P-12 B1.T07 P-13 B1.T54 Typ i podstawowe dane urządzenia do przetłaczania Wilo-DrainLift L 2/10 3~ Q~6,55 dm 3 /s; H~7,78m P=2x2,95 kw; Wilo-DrainLift XXL /3,9 Q~13,6 dm 3 /s; H~8,55m P=2x5,013 kw Wilo-DrainLift XXL /3,9 Q~11,7 dm 3 /s H~9,0m P=2x5,013 kw Wilo-DrainLift L 2/10 3~ Q~7,51 dm 3 /s H~7,18m P=2x2,95 kw Wilo-DrainLift L 2/10 3~ Q~5,91 dm 3 /s H~8,13m P=2x2,95 kw; Wilo-DrainLift L 2/10 3~ Q~5,27 dm 3 /s H~8,44m P=2x2,95 kw; Wilo-DrainLift XL 2/10 3~ Q~6,26 dm 3 /s H~7,96m P=2x3,278kW; Wilo-DrainLift L 2/10 3~ Q~5,71 dm 3 /s H~8,23m P=2x2,95 kw Wilo-DrainLift L 2/10 3~ Q~5,64 dm 3 /s H~8,26m P=2x2,95kW; Wilo-DrainLift XXL 880-2/2,1 Q~8,13 dm 3 /s H~7,62m P=2x2,699 kw 2x pompa zatapialna Wilo-TS 50 H 111/11 3~ Q~5,41 dm 3 /s H~11,4m P=2x1,1 kw 2x pompa zatapialna Wilo FIT V06DA-222/EAD1-2-T O Q~11,5 dm 3 /s H~11,9m P=2x3,9 kw Wilo-DrainLift M 2/8 RV 3~ Q~3,97 dm 3 /s H~6,27 m P=2x1,444 kw; Uwagi do przetłaczania ścieków i fekaliów do przetłaczania ścieków i fekaliów do przetłaczania ścieków i fekaliów do przetłaczania ścieków i fekaliów do przetłaczania ścieków i fekaliów do przetłaczania ścieków i fekaliów do przetłaczania ścieków i fekaliów do przetłaczania ścieków i fekaliów do przetłaczania ścieków i fekaliów do przetłaczania ścieków i fekaliów dla wody zanieczyszczonej dla wody zanieczyszczonej do przetłaczania ścieków i fekaliów WyposaŜenie dodatkowe dla kaŝdego kompletnego i gotowego do podłączenia urządzenia produkcji WILO przedstawiono w załączonych kartach doboru urządzeń. W kaŝdej z pompowni P-1 do P-10 oraz P-13 w dodatkowym zagłębieniu wykonanym w posadzce dla odwadniania przepompowni zamontować naleŝy pompę zatapialną Wilo TS 32/12A producent WILO. Zagłębienie to przykryć naleŝy kratą typu WEMA.

24 Separatory ropopochodnych Wody spływające z ramp zjazdowych, ścieki z posadzki parkingu oraz ścieki z myjni samochodowej przed odprowadzeniem do systemu kanalizacji zostaną wstępnie podczyszczone w separatorach ropopochodnych. Dla tego celu dobrane zostały urządzenia podczyszczające z osadnikami przeznaczone do zabudowy wolnostojącej. Zbiorniki separatorów wykonane z tworzywa sztucznego PEHD o grubości ścianki minimum 10 mm. Urządzenia zapewnić mają skuteczność oczyszczania na poziomie 99,88%. KaŜdy separator naleŝy wyposaŝyć w urządzenie do kontroli poziomu substancji ropopochodnych oraz poziomu osadu w komorze osadnika podłączone do systemu BMS obiektu. Zastosowano separatory typoszeregu AQUFIX produkcji firmy HAURATON. Separatory instalowane są w pomieszczeniach pompowni. ZESTAWIENIE SEPARATORÓW WRAZ Z LOKALIZACJĄ I PARAMETRAMI. Nr pompowni Nr pomieszczenia P-2 B1.T03 P-3 B1.04 P-7 B1.T02 P-10 B1.T44 P-11 B1.T18 Typ i podstawowe dane urządzenia do podczyszczania AQUAFIX SKPE 06/0600, Q N =6,0 dm 3 /s; pojemność osadnika V=600 dm 3 wymiary: SxHxL=1200x1040x2310 mm polietylenowy separator koalescencyjny z osadnikiem AQUAFIX SKPE 03/0300, Q N =3,0 dm 3 /s; pojemność osadnika V=300 dm 3 wymiary: SxHxL=1200x1040x1910 mm polietylenowy separator koalescencyjny z osadnikiem AQUAFIX SKPE 08/0800, Q N =8,0 dm 3 /s; pojemność osadnika V=800 dm 3 wymiary: SxHxL=1200x1040x2910 mm polietylenowy separator koalescencyjny z osadnikiem AQUAFIX SKPE 03/0300, Q N =3,0 dm 3 /s; pojemność osadnika V=300 dm 3 wymiary: SxHxL=1200x1040x1910 mm polietylenowy separator koalescencyjny z osadnikiem AQUAFIX SKmPPE 03/0300, Q N =3,0 dm 3 /s; pojemność osadnika V=300 dm 3 wymiary: SxHxL=1200x1040x3240 mm polietylenowy separator koalescencyjny z osadnikiem i komorą pomp Uwagi rampa zjazdowa II rampa zjazdowa III obsługa myjni rampa zjazdowa I rampa zjazdowa IV Separatory tłuszczu W obiekcie przewidziano instalację separatorów tłuszczu dla podczyszczania ścieków technologicznych odprowadzanych z zapleczy produkcyjnych lokali przeznaczonych na działalność gastronomiczną. Zastosowane zostaną separatory tłuszczu EURO "E+S" M NS 7 z ręcznym sterowaniem urządzenia do opróŝniania wg PN-EN 1825, z zaworem trójdrogowym, dyszami strumieniowymi dla wody zimnej do mieszania i płukania z zewnętrzna pompą, ze skrzynką sterowniczą, urządzeniem napełniającym, kołnierzem do opróŝniania DN65 PN10 oraz podłączeniem bagnetowym R 2 ½ do podłączenia wozu asenizacyjnego. Wielkości i opis kierunków wykonania w części rysunkowej. Dodatkowo kaŝdy separator naleŝy wyposaŝyć w urządzenie do kontroli poziomu tłuszczu w separatorze podłączone do systemu BMS obiektu. Producent firma KESSEL Bagnetowe podłączenia R 2 ½ dla wozu asenizacyjnego naleŝy montować w szafkach sterowniczych do montaŝu podtynkowego KESSEL zlokalizowanych w ścianie zewnętrznej na poziomie L00. Do szafek tych naleŝy doprowadzić rurociągi do opróŝniania jak równieŝ kabel i włącznik uruchamiający proces opróŝniania i czyszczenia separatora Inne urządzenia Inne urządzenia instalowane to: przepompownia Aqualift F Unterflur Tronic Duo ze zintegrowanym wpustem ściekowym i syfonem firmy KESSEL.

25 25 urządzenia do pobierania próbek KESSEL 400 instalowane za separatorami INSTALACJA KANALIZACJI OPADOWEJ Dla odprowadzenia wód opadowych z dachu projektowanego obiektu PARKU HANDLOWEGO zaprojektowano oddzielną instalacje kanalizacji opadowej. Będzie to kanalizacja w systemie podciśnieniowym przewidzianym do odprowadzania wód opadowych z dachów płaskich o duŝych powierzchniach. Instalacja kanalizacji opadowej wykonana będzie w rurociągów z tworzywa sztucznego (PEHD) w zakresie średnic DN: mm montowanych przez zgrzewanie doczołowe. Zastosowane zostaną podgrzewane wpusty dachowe o średnicy nominalnej 56mm. Obszary dachu nie przylegające bezpośrednio do attyki posiadać będą dodatkową instalację awaryjnego odwadniania dachu działającą równieŝ w systemie podciśnieniowym. Dobór średnic oraz obliczenia hydrauliczne wykonane zostały przez firmę GEBERIT. Wyniki przedstawiono na schematach instalacji odwadniającej w części graficznej opracowania. Ciągi kanalizacji podciśnieniowej prowadzone pod dachami będą izolowane akustycznie i termicznie przy wykorzystaniu mat GEBERIT ISOL izolacji systemowej dostawcy systemu. Przyjęto zastosowanie izolacji akustycznej na wszystkich poziomych rurociągach podstawowej instalacji odwadniania dachu. W instalacji podciśnieniowego odwadniania dachu naleŝy zastosować elementy systemowe PLUVIA firmy GEBERIT. Ciągi kanalizacji opadowej poprowadzone będą jako rurociągi ciśnieniowe. Ostatnie odcinki przed wyprowadzeniem do przyłączy stanowić będą rury rozpręŝne systemu ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE INSTALACJE WODNE Rurociągi Instalacje wodne naleŝy wykonać przy uŝyciu następujących rodzajów rur: Poziom LX1 główne rurociągi zasilające w zakresie średnic dn z rur ze stali nierdzewnej, rurociągi w obrębie pomieszczeń technicznych z rur warstwowych typu PEHD/Al/PE-Xb Poziom L00 i wyŝej: główne piony zasilające dn100 i dn80 z rur ze stali nierdzewnej, pozostałe rurociągi z rur warstwowych typu PEHD/Al/PE-Xb Armatura Zastosować naleŝy armaturę do wody pitnej z uwzględnieniem temperatury czynnika przepływającego: zawory odcinające kołnierzowe Dn >50, zawory kulowe gwintowane Dn 50, zawory zwrotne antyskaŝeniowe, izolatory przepływów zwrotnych, filtry do wody z płukaniem wstecznym wraz z pełną automatyką producent Honeywell średnice i typy według poniŝszej specyfikacji: o Zasilanie projektowanej galerii filtr kołnierzowy DN80 typ F76S-F wraz z automatem do płukania wstecznego (typ Z11AS), regulatorem ciśnienia (typ D15P), przełącznikiem ciśnienia róŝnicowego (typ DDS76-1"); o Zasilanie istniejącej galerii filtr kołnierzowy DN65 typ F76S-F wraz z automatem do płukania wstecznego (typ Z11AS), regulatorem ciśnienia (typ D15P), przełącznikiem ciśnienia róŝnicowego (typ DDS76-1"); o Zasilanie istniejącego TESCO filtr kołnierzowy DN65 typ F76S-F wraz z automatem do płukania wstecznego (typ Z11AS), regulatorem ciśnienia (typ D15P), przełącznikiem ciśnienia róŝnicowego (typ DDS76-1");

26 26 o Zasilanie zbiorników wody dla zewnętrznych instalacji hydrantów ppoŝ. filtr kołnierzowy DN65 typ F76S-F wraz z automatem do płukania wstecznego (typ Z11AS), regulatorem ciśnienia (typ D15P), przełącznikiem ciśnienia róŝnicowego (typ DDS76-1"); o Zasilanie zbiorników wody dla zewnętrznych wodnych instalacji ochrony ppoŝ. filtr kołnierzowy DN80 typ F76S-F wraz z automatem do płukania wstecznego (typ Z11AS), regulatorem ciśnienia (typ D15P), przełącznikiem ciśnienia róŝnicowego (typ DDS76-1"); o Zasilanie zbiornika zapasu wody dla instalacji chłodniczej. filtr kołnierzowy DN50 typ F76S wraz z automatem do płukania wstecznego (typ Z11S), przełącznikiem ciśnienia róŝnicowego (typ DDS76); kurki kulowe kątowe do baterii czerpalnych, zawory czerpalne ze złączką do węŝa, zawory kątowe chromowane do spłuczek WC, Na odgałęzieniach instalacji wodnych zainstalować komplet zaworów: odcinający na wodzie zimnej, odcinający na wodzie ciepłej, Zastosowana armatura winna posiadać niezbędne atesty, aprobaty i dopuszczania. Armatura łazienkowa wydana została w projekcie architektonicznym zgodnie z którym naleŝy zastosować : Toalety dla klientów oraz biur IICP: o bateria bezdotykowa, np. firmy Tres Trestronic lub ArnotPol Neptun z podwójnym sensorem; o bateria umywalkowa stojąca np. firmy Roca L20 lub Sanitario; o bateria umywalkowa stojąca np. firmy Roca dostępna łazienka lub Sanitario; Toalety dla pracowników: o bateria umywalkowa stojąca np. firmy Roca L20 lub Sanitario; o zestaw natryskowy, np. firmy Deante Arcus lub Roca Eco INSTALACJE KANALIZACYJNE Rurociągi Instalacje kanalizacji podposadzkowej naleŝy wykonać z rur HD-PE łączonych metodą zgrzewania. Instalacje kanalizacji sanitarnej naleŝy wykonać przy uŝyciu następujących rodzajów rur: Poziom LX1 o główne rurociągi zasilające z rur Ŝeliwnych kanalizacyjnych SML bezkielichowych; o podejścia do pionów z rur Ŝeliwnych kanalizacyjnych SML bezkielichowych; Poziom L00 i wyŝej: o całość instalacji z rur wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PP-HT. Instalacje kanalizacji tłuszczowej naleŝy wykonać z rur Ŝeliwnych kanalizacyjnych SML bezkielichowych. Rurociągi tłoczne instalacji kanalizacyjnych naleŝy wykonać z rur HD-PE łączonych metodą zgrzewania. Rurociągi do opróŝniania separatorów naleŝy wykonać z rur HD-PE łączonych metodą zgrzewania. Instalacje grawitacyjnej kanalizacji opadowej naleŝy wykonać z rur HD-PE łączonych metodą zgrzewania. Instalacje podciśnieniowej kanalizacji opadowej naleŝy wykonać z rur HD-PE łączonych metodą zgrzewania systemu PLUVIA firmy Geberit. Odprowadzenie ścieków z kotłowni za pomocą z rur Ŝeliwnych SML bezkielichowych Urządzenia sanitarne Przybory sanitarne wydane zostały w projekcie architektonicznym zgodnie z którym naleŝy zastosować : Toalety dla klientów oraz biur IICP: o miska ustępowa wisząca, np. firmy Koło Ego, na stelaŝu lub Roca Meridian N; o miska ustępowa w toaletach dla dzieci, wisząca, np. firmy Keramag Kind, na stelaŝu lub Roca Happening; o zlew gospodarczy, np. firmy Intra, seria VK 44 lub Pyramis Compact; o pisuar wiszący, np. firmy Koło, seria Pareo, na stelaŝu lub Roca seria Nexo;

27 27 o o o o miska ustępowa dla niepełnosprawnych, np. firmy Koło, seria Nova Top bez barier, na stelaŝu lub Roca dostępna łazienka; umywalka dla niepełnosprawnych, np. firmy Koło, seria Nova Top bez barier, model 65x55 lub Roca dostępna łazienka; umywalka podblatowa, np. firmy Koło, seria Nova Top lub Roca Ø 56cm; w kabinach dla "Rodzica z dzieckiem" montowana na wys.60cm umywalki wielostanowiskowe, np. firmy Luxum, kompozyt GSK włókno poliestrowo-szklane Toalety dla pracowników: o miska ustępowa wisząca, np. firmy Koło, seria Nova Top lub Roca Victoria, na stelaŝu; o umywalka wisząca, np. firmy Koło Varius lub Roca Gap; o umywalka podblatowa, np. Koło Nova Top lub Roca Ø 56cm; o pisuar wiszący, np. firmy Koło, seria Pareo, na stelaŝu lub Roca seria Nexo ; o brodzik 90x90cm, np. firmy Koło Standard Plus lub Roca Element; PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANY Ściany oddzieleń poŝarowych wszystkie rurociągi instalacyjne przechodzące przez ściany oddzieleń poŝarowych naleŝy zabezpieczyć przy uŝyciu systemowych przegród ogniowych ogniochronnych mas uszczelniających, kaset lub opasek ogniochronnych odpowiednich dla przeprowadzanych materiałów rur. Przejścia rur instalacyjnych mają odpowiadać odporności ogniowej przegrody oddzielenia ppoŝ.; Ściany rozdzielające sklepy przejścia rur instalacyjnych naleŝy wypełnić masami uszczelniającymi celem zabezpieczenia przed przenikaniem dymu pomiędzy sąsiednimi lokalami; Ściany zewnętrzne obiektu wszystkie przejścia rurociągów przez ściany zewnętrzne obiektu naleŝy wykonać jako wodo i gazoszczelne stosując rozwiązania systemowe np. firmy INTEGRA Gliwice; Ściany zbiorników wody wszystkie przejścia rurociągów przez ściany zbiorników wody naleŝy wykonać jako wodoszczelne stosując rozwiązania systemowe np. firmy INTEGRA Gliwice MOCOWANIE RUROCIĄGÓW Rurociągi zarówno poziome jak i pionowe, a takŝe kanalizacyjne mocować do ścian i stropów za pomocą typowych zawieszeń, uchwytów wraz z konstrukcją wsporczą np. typu HILTI lub z zastosowaniem innych rozwiązań systemowych. Uchwyty muszą umoŝliwić załoŝenie izolacji. Rozstaw podparć i podwieszeń: dla rurociągów stalowych zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, dla rurociągów SML, HDPE; PP; Pex/Al/Pex zgodnie z instrukcjami producenta wybranego systemu rur IZOLACJA I OGRZEWANIE RUROCIĄGÓW Wszystkie rurociągi wody zimnej i ciepłej naleŝy izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z Dz.U. 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. Zastosować niepalne typowe otuliny zabezpieczające przed roszeniem i stratami ciepła. Rurociągi instalacji wody zimnej naleŝy zabezpieczyć izolacją przeciwroszeniową ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubości minimum 20 mm, firmy K-flex. Rurociągi instalacji wody ciepłej naleŝy zabezpieczyć otulinami izolacyjnymi o zamknięto komórkowej strukturze materiału z mocnym naskórkiem wraz z kompletem produktów uzupełniających (taśmy, kleje). Dla średnic: Ø15 Ø22 stosować otuliny o grubości 20 mm; Ø22 Ø35 stosować otuliny o grubości 30 mm; Ø35 Ø100 stosować otuliny o grubości równej średnicy wewnętrznej rury, Piony kanalizacji sanitarnej i opadowej przebiegające przez pomieszczenia uŝytkowe wyposaŝyć w izolację akustyczną wykonaną z mat izolacyjnych systemowych np. Geberit ISOL o grubości 17 mm.

28 28 Kanalizację tłuszczową naleŝy w całości zabezpieczyć otuliną o grubości 40 mm zabezpieczoną folią PE wyposaŝoną w kabel grzewczy samoograniczający się dobrany na temperaturę utrzymania +35 C. Wszystkie rurociągi instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych ułoŝone w obszarze nieogrzewanego parkingu podziemnego naleŝy zabezpieczyć przed zamroŝeniem stosując kabel grzewczy samoograniczający się dobrany na temperaturę utrzymania +5 o C wraz z otuliną termoizolacyjną oraz płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej. NaleŜy zastosować poniŝsze grubości otulin w zaleŝności od rodzaju instalacji oraz średnic zabezpieczanych instalacji. Nominalna średnica rury Materiał rury Grubość izolacji [mm] INSTALACJA WODY ZIMNEJ DN 150 Stal nierdzewna 30 DN 100 Stal nierdzewna 30 pozostałe PEHD/Al/PE-Xb 20 KANALIZACJA SANITARNA DN 200 śeliwo 30 DN 150 śeliwo 30 DN 100 śeliwo 30 DN 80 śeliwo 20 DN 50 śeliwo 10 KANALIZACJA OPADOWA DN 315 PEHD 40 DN 200 PEHD 40 pozostałe PEHD 30 KANALIZACJA TŁOCZNA wszystkie PEHD 20 ODPROWADZENIE SKROPLIN wszystkie PEHD 20 Izolację na wszystkich instalacjach prowadzonych przez obszar parkingu naleŝy zabezpieczyć dodatkowo obudową wykonaną z blachy aluminiowej BADANIA SZCZELNOŚCI INSTALACJI Próbę szczelności instalacji wodnych naleŝy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych punkty 11.3 do Zgodnie z wytycznymi próby szczelności naleŝy przeprowadzić przed zasłonięciem przewodów badanej instalacji. Przed próbą zaleca się napełnienie instalacji wodą oraz dokładne odpowietrzenie. Wielkość ciśnienia próbnego dla instalacji wodnych wynosi 1,5 x najwyŝsze ciśnienie robocze, lecz nie mniej niŝ 10 bar. W przypadku wystąpienia przecieków lub spadku ciśnienia podczas przeprowadzania próby szczelności naleŝy je usunąć i ponownie przeprowadzić próbę szczelności od początku. Szczegółowe wymagania uwzględniające rodzaj rurociągów w instalacji wodnej podano w tablicach 10 i 11 w/w Wymagań technicznych.. W przypadku przeprowadzania próby ciśnienia dla instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych moŝe wystąpić spadek ciśnienia spowodowany elastycznością tych przewodów. Instalacja wody ciepłej, po zakończonej próbie ciśnienia przeprowadzonej z wodą zimną naleŝy poddać badaniu przy ciśnieniu roboczym woda ciepłą o temperaturze 60 C. Badanie szczelności instalacji wody wykonanej w systemie Mepla moŝna równieŝ przeprowadzić spręŝonym powietrzem. Wykonać je naleŝy zgodnie z wytycznymi producenta: przed przykryciem, ułoŝeniem izolacji; Badanie przeprowadza się dwustopniowo przy zachowaniu następujących warunków: I etap próba szczelności: - ciśnienie próbne wynosi 110 mbar;

29 29 - czas trwania próby wynosi co najmniej 30 minut przy pojemności przewodów maksymalnie 100 dm 3, dla rurociągów o większej pojemności na kaŝde następne 100 dm 3 pojemności czas próby przedłuŝa się o 10 minut. II etap próba wytrzymałości: - ciśnienie próbne wynosi maksymalnie 3 bary dla przewodów o średnicy do DN50, dla przewodów o średnicy DN50-DN100 maksymalne ciśnienie próbne wynosi 1 bar; - czas trwania próby wynosi 10 minut. W czasie badania nie moŝe wystąpić spadek ciśnienia. Próbę szczelności instalacji kanalizacyjnych naleŝy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych punkt 12. Próbie naleŝy poddać: - pionowe przewody deszczowe wewnętrzne naleŝy poddać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości, - podejścia i pionów odprowadzających ścieki bytowe naleŝy sprawdzić losowo badając je w czasie swobodnego przepływu odprowadzanej wody, - przewody odpływowe odprowadzające ścieki bytowe sprawdzić na szczelność naleŝy przez oględziny po napełnieniu ich wodą powyŝej kolana łączącego pion z poziomem. Przewody i połączenia nie mogą wykazywać śladów przecieków METODY WYKONANIA Roboty montaŝowe naleŝy realizować zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych, część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Warszawa 1974, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami, Aktualnymi przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów dotyczących prac przy dźwiganiu i przenoszeniu cięŝarów, Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontaŝowych i rozbiórkowych, Aktualnymi polskimi normami, normami branŝowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczególnych rozdziałach, Rurociągi instalacji wody i kanalizacji montować zgodnie z zasadami określonymi przez ich producentów. Pracownicy wykonujący prace montaŝowe przy instalacjach systemowych (np. Pluvia) muszą posiadać przeszkolenie producenta. Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym opracowaniem projektowym winny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i świadectwa sanitarne OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAC Wszelkie dokumenty, instrukcje, gwarancje itp. powinny być dostarczane w języku polskim, a jeŝeli oryginał jest w języku innym niŝ polski, powinny być przetłumaczone na język polski, przy czym tekst polski będzie brany pod uwagę przy ich interpretacji. Dokumenty przekazane w j. polskim zostaną wzięte pod uwagę jako miarodajne i dlatego ten dokument musi dokładnie oraz w pełni odzwierciedlać treść dokumentu w jego oryginalnym języku.

30 30 Wszelkie dokumenty stałe (tzn. przekazywane Zamawiającemu do późniejszego stosowania, np. instrukcje obsługi) powinny być dostarczone jako oryginały w języku polskim. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej oraz akceptuje fakt, Ŝe jego stawki i ceny pokrywają wszystkie jego zobowiązania kontraktowe, a takŝe wszystko, co moŝe być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek, oprócz robót wyłączonych Kontraktem z zakresu zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca winien stosować się pod kaŝdym względem do postanowień wszelkich ustaw państwowych, zarządzeń, praw i innych regulacji lub regulaminów miejscowej lub innej prawnie ustanowionej władzy odnoszących się do wykonywania robót. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego przed wszelkimi karami lub odpowiedzialnością dowolnego rodzaju, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyŝszego postanowienia. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Budowie i za metody uŝyte przy budowie. Wykonawca ma obowiązek opracować metody wykonania, wykonać i wykończyć Roboty oraz wszelkie usterki z naleŝytą starannością i pilnością i zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Wykonawca winien dostarczyć wszelkiego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, urządzeń, sprzętu. InŜynier Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wystawić dla Wykonawcy w dowolnym czasie takie dodatkowe Rysunki i instrukcje, jakie będą niezbędne dla odpowiedniego i właściwego wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia usterek w tych Robotach. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się i wykonania Robót wynikających z wymienionych dodatkowych Rysunków i Instrukcji. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwzględnienie w ofercie wszystkich prac niezbędnych do ukończenia robót, nawet jeśli nie są one opisane w niniejszej specyfikacji czy pokazane na rysunkach UPRAWNIENIA Wykonawca winien być uprawniony do wykonania opisanej instalacji wod.-kan. Na wykonawcy spoczywa obowiązek powiadomienia i/lub zwołania przedstawicieli władz w celu odbioru wykonywanych robót ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY Do zakresu obowiązków Wykonawcy naleŝy w szczególności: Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobów budowlanych tj. rury, kształtki, urządzenia wraz z uchwytami dla rur oraz materiałami pomocniczymi niezbędnymi do wykonania ww. robót instalacyjnych, Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie wszystkich dokumentów budowy wraz z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, MontaŜ instalacji zgodnie z projektem lub/i z instrukcjami InŜyniera Nadzoru Inwestorskiego wraz z urządzeniami uwzględniając właściwe podparcie, uchwyty i przejścia przez przegrody budowlane, Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami w zakresie konstrukcji budowlanej i innych instalacji, Przeprowadzenie niezbędnych prób i sprawdzeń wykonanych instalacji lub jej odcinków. Przedstawienie wykonanych instalacji do odbioru i przekazania UŜytkownikowi, Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych instalacji. Prowadzone roboty montaŝowe naleŝy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowę, Prawem Budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca winien wykonać instalacje przy uŝyciu własnego sprzętu i wyposaŝenia.

31 31 Wykonawca winien sprawować kontrolę nad swoimi robotami, a wszelkie koszty z tym związane naleŝy uwzględnić w ofercie PODZIAŁ I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Zgodnie z odpowiedzialnością wspólną oraz zasadami jakości prac, wykonawca instalacji jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych przez siebie robót. Przy uŝyciu własnego sprzętu i wyposaŝenia wykonawca winien sprawować kontrolę nad swoimi robotami, a wszelkie koszty z tym związane naleŝy uwzględnić w ofercie. Wykonawca zrealizuje inwestycję na podstawie otrzymanych rysunków w fazie Projektu Wykonawczego odpowiednich dla danej branŝy. Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy z wpisaniem wszelkich niezbędnych czynności wykonanych i danych kontrolnych. Dziennik kontrolny, wraz z rysunkami winien być dostępny na budowie dla inspektora nadzoru oraz inspektorów państwowych. Nadzór inwestycyjny będzie prowadził kontrolę bieŝącą wykonywanych robót zgodnie z warunkami kontraktu, rysunkami i obowiązującymi przepisami w zakresie prawa budowlanego i obowiązujących norm i warunków technicznych. Wykonawca zaświadczy, Ŝe jest właścicielem odpowiednich praw patentowych i innych wynikających z praw własności odpowiednich systemów i metod stosowanych w trakcie realizacji prac. Wykonawca da tym samym gwarancję przeciwko wszelkim roszczeniom osób trzecich INSPEKCJA TV Wykonawca kanalizacji przeprowadzi kontrolę poprawności wykonania instalacji przy pomocy kamery TV dla wszystkich rurociągów podziemnych o średnicach od 150/160 mm. Ponadto inspekcja TV będzie wykonana w czterech systemach rurociągowych wybranych w sposób przypadkowy przez nadzór. Inspekcja TV będzie wykonana od fundamentów zewnętrznych do wszystkich wpustów podłogowych oraz kolan na rurociągu głównym, gdzie to moŝliwe do podnajemcy. Inspekcja winna zostać przeprowadzona przez specjalistyczną firmę, z podłączeniem do uznanego systemu rejestracji. Jeśli na rurociągu zostaną stwierdzone jakiekolwiek uszkodzenia, wykonawca kanalizacji winien wykonać naprawy i zlecić następną inspekcję TV przed przekazaniem robót. Wszelkie koszty związane z inspekcją TV, dokumentacją, wykopami, naprawą, odbudową, sprawdzaniem, zasypaniem wykopów i ponownym ułoŝeniem nawierzchni naleŝy uwzględnić w ofercie wykonawcy kanalizacji PRZEDMIAROWANIE Opracowana dokumentacja powykonawcza winna być wykonana na podstawie stanu faktycznego, z uwzględnieniem wszystkich zmian powstałych w procesie realizacji Inwestycji. Załączone obmiary (pomiary) naleŝy nanieść na poszczególnych rysunkach z zaznaczeniem zakresu zmian w stosunku do projektu wykonawczego BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

32 METODY WYKONANIA Roboty montaŝowe naleŝy realizować zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych, część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690), Aktualnymi przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów dotyczących prac przy dźwiganiu i przenoszeniu cięŝarów, Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontaŝowych i rozbiórkowych, aktualnymi polskimi normami, normami branŝowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczególnych rozdziałach, Rurociągi instalacji wod.-kan. montować zgodnie z zasadami określonymi przez ich producentów. Pracownicy wykonujący prace montaŝowe przy instalacjach systemowych (np. Pluvia) muszą posiadać przeszkolenie producenta. warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robót. Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszą dokumentacją projektową muszą posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i świadectwa sanitarne WYKONANIE INSTALACJI Informacje ogólne Instalacje naleŝy wykonać wraz ze wszystkimi elementami składowymi, montaŝem urządzeń itp., jakie pokazano na rysunkach i podano w opisach i w punktach dotyczących specyfikacji materiałowej. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji winny odpowiadać wymogom postawionym w projekcie, co do jakości parametrów technicznych, odpowiednich atestów i certyfikatów. NaleŜy przestrzegać instrukcji montaŝowych producentów i dostawców odpowiednich materiałów. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za wybór metody pracy oraz sprzętu biorąc pod uwagę, Ŝe naleŝy zachować zgodność z normami i zasadami bezpieczeństwa Zgodność robót z dokumentacją projektową Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŝe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera Nadzoru Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŝności opis wymiarów waŝniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową Źródła uzyskania materiałów i urządzeń Przed planowanym zamówieniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródeł zamawiania urządzeń i materiałów oraz przedstawi odpowiednie atesty, dopuszczenia, certyfikaty do zatwierdzenia.

33 Odbiór i składowanie materiałów Wszystkie materiały powinny być skontrolowane po przyjęciu na budowę w celu zapewnienia, Ŝe dostawa spełnia wymagania określone w specyfikacjach. Wykonawca winien sprawdzić, czy wszystkie części pochodzą prosto z fabryki, nie występują Ŝadne uszkodzenia w trakcie transportu i Ŝe wszelkie akcesoria, uszczelki, ewentualne certyfikaty, instrukcje montaŝowe itp. są dołączone. NaleŜy sprawdzić, czy materiały na zasypkę spełniają wymagania podane w opisie. Materiały naleŝy składować w sposób odpowiedni dla ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem czy zanieczyszczeniem. Rurociągi i kształtki naleŝy do czasu montaŝu pozostawić zaślepione za pomocą zaślepek zabezpieczających lub nasuwek producenta. Niewłaściwe dostawy, uszkodzone materiały lub materiały odrzucone z jakiegokolwiek innego powodu naleŝy natychmiast usunąć z placu budowy Zabezpieczenie robót Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aŝ do momentu odbioru skuteczne zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń i pokrywa wszelkie ewentualne koszty związane z nieskutecznością zabezpieczenia. W trakcie wykonywania prac aŝ do momentu odbioru wykonawca winien zabezpieczyć instalację przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót Rusztowania Wykonawca instalacji musi wykonać potrzebne mu rusztowania szalowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami gruntowymi. Przed rozpoczęciem robót wykonawca instalacji sam musi sprawdzić poziomy i lokalizację istniejących punktów przyłączeniowych KOORDYNACJA MIĘDZYBRANśOWA Otwory, wykucia, tolerancje Wykonawca instalacji winien skoordynować (sprawdzić) z rysunkami konstrukcyjno-budowlanymi wszelkiego rodzaju przepusty i przekucia oraz dopilnować, aby w trakcie realizacji robót budowlanych zostały wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem BranŜa budowlana Otwory w przegrodach budowlanych dla przejść przewodami instalacji: kanalizacji, wody zimnej oraz ciepłej wraz z osadzeniem stalowych tulei ochronnych wykonane zostaną przez wykonawcę zgodnie ze szczegółami zawartymi w: wytycznych dostawcy prefabrykowanych elementów budowlanych (płyty stropowe itp.); dokumencie pt. LISTA STYKÓW będącym załącznikiem nr do umowy... Wykończenie pomieszczeń w zakresie: wykonania obudowy przewodów instalacji wodnych i kanalizacyjnych, wykonania otworów celem zapewnienia dostępu do rewizji i czyszczaków, wykucia bruzd pod podejścia odpływowe kanalizacyjne wykonania otworów celem zapewnienia dostępu do instalacji i zaworów odcinających umieszczonych w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, wykonania wnęk w ścianach zostaną wykonane przez podwykonawców realizujących wykończenie pomieszczeń, a w szczególności glazurników, posadzkarzy oraz monterów stropów podwieszanych. Wykonawca robót budowlanych wykona w płycie fundamentowej szachty w których zostaną zainstalowane przepompownie ścieków oraz separatory tłuszczu. Szachty naleŝy wyposaŝyć w drabinki zejściowe oraz

34 34 zabezpieczyć barierkami ochronnymi zgodnie ze szczegółami zawartymi w dokumencie pt. LISTA STYKÓW będącym załącznikiem nr do umowy... Otwory w przegrodach budowlanych, nie będących wydzieleniami stref ppoŝ., dla przejść przewodami instalacji wraz z osadzeniem stalowych tulei ochronnych wykonane zostaną przez wykonawcę zgodnie ze szczegółami zawartymi w dokumencie pt. LISTA STYKÓW będącym załącznikiem nr do umowy BranŜa instalacyjno technologiczna Wykonawca instalacji wody wykona podejścia do wodomierzy. Podejścia naleŝy zakończyć zaworami odcinającymi i zaślepić. Zestaw wodomierzowy zamontowany przy przejmowaniu lokalu przez najemcę. Wykonawca instalacji kanalizacji wykona montaŝ trójników dla podejść do urządzeń sanitarnych Najemcy. Podejścia naleŝy zaślepić korkami. Instalacja w obrębie lokali gastronomicznych wraz z montaŝem przyborów i urządzeń montowana będzie przez firmy działające na zlecenie Najemców. Wykonawca instalacji HVAC wykona instalacje wentylacyjne zapewniające wymianę powietrza w wydzielonych pomieszczeniach przepompowni oraz separatorów BranŜa elektryczna Doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich urządzeń ujętych w specyfikacji i wytycznych dla branŝy elektrycznej wykona wykonawca instalacji elektrycznych. Podłączenia urządzeń i zaworów do systemu BMS wykona wykonawca instalacji BMS KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola wykonania robót powinna następować zgodnie z obowiązującymi normami dla realizowanych instalacji oraz być nadzorowana przez słuŝby inwestycyjne. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich badań związanych z wykonaniem robót, a ich wyniki muszą być zgodne z wymaganiami określonymi przez InŜyniera Nadzoru Inwestorskiego w dokumentacji wykonawczej oraz z polskimi przepisami i normami Program zapewnienia jakości Do obowiązków Wykonawcy naleŝy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŝliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inwestora, stosować moŝna wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane procedury. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Certyfikaty i deklaracje Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym opracowaniem projektowym winny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i świadectwa sanitarne. Dopuszczalne do uŝycia są tylko materiały posiadające: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

35 Dokumenty budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane przez osoby upowaŝnione na bieŝąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŝbowego ODBIÓR ROBÓT Rodzaje odbiorów robót W zaleŝności od robót roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. Ponadto kontrola powinna obejmować równieŝ zwykłą inspekcję robót łącznie ze sprawdzeniem, czy wykonane zostały wszystkie zalecone próby i kontrole. Dziennik z kontroli, skorygowane rysunki i dokumentację naleŝy zgromadzić, uporządkować i przekazać inspektorowi nadzoru przed odbiorem robót Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŝliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŝonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

36 36 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego robót. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), dzienniki budowy (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych protokoły z płukania instalacji protokoły z badania jakości wody pobranej z instalacji po dezynfekcji i powtórnym płukaniu, protokoły ze wszystkich prób ciśnienia, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie Odbiór ostateczny robót UWAGI KOŃCOWE Niniejsze opracowanie nie stanowi dokumentacji wykonawczej. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych naleŝy sporządzić projekty wykonawcze, ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji międzybranŝowej. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, architekturę, konstrukcję i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie późniejszym niŝ data niniejszego opracowania. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji materiałów naleŝy traktować tak jakby były ujęte w obu. Przy wycenie robót instalacyjnych naleŝy uwzględnić wszystko to co zostało zawarte w niniejszej dokumentacji projektu przetargowego, jak równieŝ inne elementy nie ujęte, a niezbędne do wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania realizowanej instalacji oraz całego obiektu. Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym opracowaniem projektowym winny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i świadectwa sanitarne. Podstawą do wykonania instalacji jest uzgodniony z rzeczoznawcami i zatwierdzony do realizacji projekt wykonawczy.

37 37 IV. PROJEKT PRZETARGOW Y CZĘŚĆ RYSUNKOWA Spis rysunków wyłączony do oddzielnego pliku WR03_TEN00_SANI_XYZ_NIRAS_spis rys IS IW_xx Gdzie xx oznacza aktualny numer rewizji

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1.

PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1. INWESTOR: S.Z.C.P. i G. w Bystrej ADRES: ul. Fałata 2 Bystra PROJEKTOWAŁ: mgr

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA: OPINIA TECHNICZNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE BRANśA: SANITARNA OPRACOWAŁA:. inŝ. Mariola Kochowska 1. Dane ogólne 1.1.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL.

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. EGZ. 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 191 NR PROJEKTU: 19/2012 BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji ścieków technologicznych w budynku magazynowym w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Adres inwestycji: 35-047 Rzeszów, ul. Lenartowicza 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Doprowadzenie wody do projektowanego budynku 5. Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r.

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. GRZEJNIKOWEJ I C.W. Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMATRÓW NOWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ WYKONANEJ NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W RADZYMINIE WYMIANA INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT OPRACOWA- NIA: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM 41-500 CHORZÓW UL. ODLEGŁA 41-500 CHORZÓW UL.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA:

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Roboty budowlane w zakresie wymiany posadzek, wykonywania ścianek działowych, wymiany stolarki, remontu tynków, glazury oraz malowania pomieszczeń w budynku Domu Dziecka w Olecku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Powiat Poznański w Poznaniu 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18. LISTOPAD 2008. mgr inŝ. Włodzimierz Grzegorczyk

PROJEKT WYKONAWCZY. Powiat Poznański w Poznaniu 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18. LISTOPAD 2008. mgr inŝ. Włodzimierz Grzegorczyk P E R S P E K T Y W A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A S. C. 30-109 KRAKÓW, UL. SALWATORSKA 14/102, TEL. 012-426-06-16, NIP 677-226-20-68, REGON: 120178920 EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa. 2. Opis techniczny. 3. Część rysunkowa :

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa. 2. Opis techniczny. 3. Część rysunkowa : Wewnętrznej instalacji wod-kan i c.w.u. 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Opis techniczny 3. Część rysunkowa : Nr.S1 - Rzut przyziemia - Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne Zawartość opracowania I. Opis techniczny: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria środowiska Temat : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Iława,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Gmina Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów. Projektant: Radom, maj 2013 r

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Gmina Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów. Projektant: Radom, maj 2013 r PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod.-kan. wraz z przyłączem wody i przykanalikiem kanalizacji sanitarnej w adaptowanym budynku po Szkole Podstawowej w Oleksowie na Świetlicę Wiejską na działce o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW...2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...2 4.1. INSTALACJA WODY PITNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI...2

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Plan sytuacyjny rys. 1 - Rzut piwnic rys. 2 - Rzut przyziemia rys. 3 - Rzut I piętra rys. 4 - Aksonometria instalacji wodociągowej rys. 5 -

Bardziej szczegółowo

Instalacje wodociągowo - kanalizacyjne

Instalacje wodociągowo - kanalizacyjne Instalacje wodociągowo - kanalizacyjne ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania 3. Instalacja wodociągowa 4. Instalacja p.poŝ. 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Gimnazjum w Teresinie Projekt Instalacji c.w.u. 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Instalacje wody zimnej 4. Instalacje c.w.u. 5. Uwagi końcowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: Ruszów, działka nr 379, 200 Inwestor: Gmina i Miasto Węgliniec

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 2.0 Wewnętrzne instalacje wod-kan i c.w. 2.1. Instalacja wody zimnej 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "J u W a " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. Orzeszkowej 32 tel. (085) 740 87 80 fax. (085) 740 87 81 e-mail: juwa@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 NA OSIEDLU PARKOWYM 16 W śywcu w3 INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W śywcu RYNEK

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWEJ NR 1 W SKAWINIE NA DZIAŁCE NR 2597 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWEJ NR 1 W SKAWINIE NA DZIAŁCE NR 2597 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja wodny zimnej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 25025-9394

Bardziej szczegółowo

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar 28-9 Gdański Park NaukTechn bud A - instalacje strona nr: 1 Przedmiar 1 Nr ST 030202 Kanalizacja sanitwewnętrzna 11 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm 76,00

Bardziej szczegółowo

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; 58-100 Świdnica telefon/fax. (074) 853-54-67 ; 0603-997-848 PROJEKT BUDOWLANY Dane ewidencyjne 1. Obiekt : BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ I BIBLIOTEKI.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża Sanitarna TEMAT: OBIEKT: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi polegająca na utworzeniu sanitariatów, Sandomierz działka nr ewid. 764/1 ul. Wojska Polskiego 22 INWESTOR: Bursa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI - oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, - ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z aktualnym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 2.ZAKRES OPRACOWANIA 3.OPIS INSTALACJI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 2.ZAKRES OPRACOWANIA 3.OPIS INSTALACJI CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 2.ZAKRES OPRACOWANIA 3.OPIS INSTALACJI CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Budynek Basenu -Rut poziomu 01 Instalacja wody... Pw / TII / Sanit / 0 /2a 2. Budynek Basenu -Rut poziomu 01

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1S Rzut parteru instalacja c.o. skala 1 : 100 2S Rzut 1 piętra instalacja c.o. skala 1 : 100 3S Rzut parteru instalacja wody zimnej, c.w.u. i hydrantowa

Bardziej szczegółowo