UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR"

Transkrypt

1 W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Pieńsku z siedzibą Pieńsk ul. Staszica 20 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON , NIP reprezentowanym przez: 1/... 2/... zwanym dalej Bankiem a Kredytobiorcą, którym jest/którymi łącznie są*: Imię i nazwisko kredytobiorcy: [Imię i nazwisko I kredytobiorcy] PESEL: [NR PESEL], [rodzaj dokumentu tożsamości] nr [nr dokumentu], wydany przez [dane organu wydającego dokument tożsamości] Adres zameldowania: [adres zameldowania I Kredytobiorcy], (dane kolejnych Kredytobiorców wraz z opisami zamieszczonymi powyżej) Adres do korespondencji: [adres korespondencyjny I Kredytobiorcy], zwaną dalej/zwanym dalej/zwanymi dalej* Kredytobiorcą Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia [data złożenia wniosku] kredytu gotówkowego, którego całkowita kwota kredytu wynosi [kwota kredytu w formie liczbowej] PLN, słownie [kwota kredytu słownie] złotych na okres od [data zawarcia umowy] do [data końca umowy=data ostatniej raty kredytu] na zasadach określonych w Umowie kredytu oraz Regulaminie kredytu gotówkowego, zwanego dalej Regulaminem. 2. Wypłata kredytu nastąpi gotówką w kasie Banku / w formie przelewu na rachunek nr [nr rachunku do wypłaty kredytu], w terminie [data wypłaty], nie wcześniej jednak niż po spełnieniu warunków określonych w. 5 ust. 3 oraz 8 ust Kredyt wykorzystany zostanie na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej. 4. Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy kredytu, bez podania przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu stanowi załącznik do Umowy kredytu. W przypadku, gdy termin odstąpienia od Umowy kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 5. Termin do odstąpienia od Umowy kredytu jest zachowany, jeżeli Kredytobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy kredytu pod wskazany w oświadczeniu adres Placówki Banku. Kredytobiorca zwraca niezwłocznie Bankowi kwotę kredytu, o której mowa w ust.1 wraz z odsetkami umownymi, naliczonymi od dnia wypłaty kredytu do dnia przekazania środków pieniężnych Bankowi, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpienia od Umowy kredytu. 6. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, jest wystarczające wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu przewidzianym dla jego złożenia, 7. W przypadku braku zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami umownymi Bank ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w celu zaspokojenia swych roszczeń. 8. W razie odstąpienia od Umowy kredytu, Bank niezwłocznie zwraca Kredytobiorcy poniesione na rzecz Banku koszty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. 9. Odsetki umowne w stosunku dziennym wynoszą [podać liczbowo odsetki w stosunku dziennym] PLN. 2. (dla kredytu oprocentowanego stałą stopą usunąć ustępy 4-8) 1. Kredyt jest oprocentowany według stałej/zmiennej* stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki. 2. Oprocentowanie kredytu w dniu podpisania Umowy kredytu wynosi [oprocentowanie nominalne] % w stosunku rocznym. Dla obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, natomiast miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 3. Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu. 4. Oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w czasie trwania Umowy kredytu bez konieczności jej wypowiadania. Zmiana oprocentowania może być dokonana w przypadku zmiany wysokości przynajmniej jednej spośród podanych niżej wielkości: 1) stopy referencyjnej lub redyskonta weksli lub oprocentowania kredytu lombardowego ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej; strona 1 z 7

2 2) wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS; 3) stopy rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzania; 4) rentowności bonów skarbowych ogłaszanej przez Ministerstwo Finansów; 5) rentowności obligacji skarbu państwa; 6) stawki bazowej WIBOR oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym. 5. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem wskazanym w Uchwale Zarządu Banku w tej sprawie wyznaczonym odpowiednio wcześniej przed powiadomieniem Kredytobiorcy o zmianie. 6. O każdej planowanej zmianie oprocentowania kredytu Bank informuje na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną Kredytobiorcę oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. Do informacji dla Kredytobiorcy Bank dołącza nowy harmonogram spłaty kapitału i odsetek. 7. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje zmiany, o której mowa w ust. 4, ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie oprocentowania. W takim przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc licząc od dnia poinformowania Banku o braku akceptacji zmiany oprocentowania. 8. Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania dostępne są w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.bspiensk.pl) Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami w ratach miesięcznych równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) / malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)*, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat, stanowiącym załącznik do Umowy kredytu. 2. Przez cały okres obowiązywania Umowy kredytu, Kredytobiorca ma prawo do otrzymania bezpłatnie harmonogramu spłat. Harmonogram spłat przekazywany będzie na trwałym nośniku, w formie uzgodnionej z Kredytobiorcą, Informacje zawarte w harmonogramie obowiązują do momentu zmiany stopy oprocentowania lub wszelkich innych kosztów kredytu składających się na wysokość raty kredytu*. (zdanie usunąć w przypadku, gdy oprocentowanie jest stałe) 3. Na dzień zawarcia Umowy kredytu wysokość raty kapitałowo-odsetkowej wynosi [wysokość raty kwotowej] PLN. (dla rat malejących należy wpisać I-sza ratę). 4. Spłata kredytu będzie odbywać się poprzez wpłaty należnych kwot przez Kredytobiorcę na rachunek Banku przeznaczony do spłaty kredytu - nr rachunku: [nr rachunku] / potrącanie przez Bank należnych kwot z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku nr rachunku: [nr rachunku].* Kredytobiorca zobowiązany jest do zapewnienia na tym rachunku środków w kwocie umożliwiającej realizację postanowień Umowy kredytu. Kredytobiorca niniejszym oświadcza, że upoważnia Bank do pobierania z rachunku [numer rachunku ] odsetek, opłat i prowizji oraz pozostałych należności z tytułu Umowy o kredyt,do wysokości wolnych środków na tym rachunku*. (zdanie pozostawić jeżeli spłata z rachunku ROR) 5. Należne od Kredytobiorcy raty kapitałowo-odsetkowe będą spłacane w [cyfra dnia spłaty raty kredytu] dniu miesiąca. 6. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 7. Za datę spłaty raty uznaje się datę wpływu środków do Banku, na rachunek wskazany w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4. (usunąć, jeśli Kredytobiorca spłaca kredyt z ROR-u w Banku) Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez konieczności informowania Banku i podpisania aneksu do Umowy kredytu.. 2. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby Kredytobiorca poniósł je przed tą spłatą. 3. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem, ust. 2 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem 8 ust Bank rozliczy kredyt nastąpi w ciągu 14 dni od dokonania wcześniejszej spłaty. 5. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, Bank sporządza i przekazuje Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat w trybie określonym w 8 ust Za czynności związane z obsługą kredytu Bank pobiera prowizje i opłaty zgodne z Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Pieńsku zwaną dalej Taryfą. Wyciąg z Taryfy stanowi załącznik do Umowy kredytu. 2. Opłaty i prowizje, o których mowa w ust. 1 na dzień zawarcia Umowy kredytu wynoszą: (zweryfikować listę z aktualną Taryfą) 1) udzielenie kredytu (jednorazowo) - [kwota prowizji] PLN; 2) prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej) - [stawka] %, min. [stawka] PLN; 3) zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) - [stawka] PLN; 4) wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) - [stawka] PLN; 5) sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) - [stawka] PLN; strona 2 z 7

3 6) wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) - [stawka] PLN (kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu); 7) inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) - według kosztów rzeczywistych (Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji). 3. Prowizja, o której mowa w ust. 2 pkt 1 jest płatna najpóźniej w dniu wypłaty kredytu w formie wpłaty gotówką przed uruchomieniem kredytu / wpłaty przelewem przed uruchomieniem kredytu / pobrania w dniu wypłaty kredytu przez Bank ze środków zgromadzonych na rachunku w Banku - nr rachunku: [rachunek do pobrania prowizji] / pobrania przez Bank ze środków kredytowych*. Uiszczenie prowizji warunkuje uruchomienie kredytu. (wykasować jeśli prowizja = 0) Obowiązująca Kredytobiorcę Taryfa może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy kredytu: 1) w przypadku obniżenia opłat lub prowizji lub uzupełnienia o nowe produkty lub czynności bankowe w każdym czasie; 2) w przypadku podwyższenia opłat lub prowizji jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn: a) niezależny od Banku wzrost kosztów czynności bankowej/funkcjonowania produktu, b) podwyższenie standardu usługi, c) zmiana zakresu i formy realizacji określonych czynności i usług. 2. Jeżeli wprowadzane zmiany opłat i prowizji obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z Umową kredytu, Bank informuje, na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną, Kredytobiorcę oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu o zakresie wprowadzanych zmian. 3. W przypadku zamiany Taryfy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, Kredytobiorca ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Taryfy. W takim przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, licząc od dnia poinformowania Banku o braku akceptacji zmiany opłat i prowizji W związku z zawarciem Umowy kredytu Kredytobiorca ponosi, z zastrzeżeniem 5 oraz 8 (paragraf usunąć jeżeli wybrano opcję bez ubezpieczenia), następujące koszty: 1) koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia [koszt liczbowo] PLN. 2) koszty prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty na dzień zawarcia Umowy kredytu, [koszty ponoszone w całym okresie kredytowania] PLN. Koszty mogą ulec zmianie wraz ze zmianą Taryfy, o której mowa w 6. (wykasować jeżeli Klient nie decyduje się na założenie rachunku w Banku) 2. Bank informuje, że: 1) całkowita kwota do zapłaty, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi [suma całkowitego kosztu kredytu i kwoty kredytu] PLN 2) całkowity koszt kredytu, na dzień sporządzenia Umowy kredytu wynosi [suma kosztów] PLN; 3) szacunkowy łączny koszt odsetek wynosi [suma odsetek] PLN; 4) rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień sporządzenia Umowy kredytu wynosi [RRSO] % w skali roku. przy następujących założeniach: a) oprocentowanie nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, b) kredyt jest wypłacany jednorazowo, c) spłaty rat będą dokonywane terminowo, o ile nie ulegną zmianie okoliczności, o których mowa powyżej Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi oświadczenie o podaniu się egzekucji Kredytobiorcy, stanowiące integralną część Umowy kredytu. 2. Dodatkowo Kredytobiorca korzysta z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie.** 3. Ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2 udziela Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. Warunki ochrony ubezpieczeniowej określają Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Na życie Kredytobiorców, załączone do Umowy kredytu.** 4. Objęcie ochroną ubezpieczeniową następuje poprzez podpisanie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.** 5. Do ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, Kredytobiorca przystępuje w zakresie podstawowym / rozszerzonym*.** 6. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie podstawowym / rozszerzonym* obejmuje ryzyka:** 1) śmierci, 2) trwałej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, 3) poważnego zachorowania*. (wykasować, jeśli wybrany został pakiet podstawowy) 7. Koszt objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową w zakresie podstawowym / rozszerzonym* wynosi [koszt ubezpieczenia (liczba)] PLN. Koszt ochrony ubezpieczeniowej Kredytobiorca ponosi jednorazowo w dniu strona 3 z 7

4 uruchomienia kredytu w formie wpłaty gotówką przed uruchomieniem kredytu / wpłaty przelewem przed uruchomieniem kredytu / pobrania w dniu wypłaty kredytu przez Bank ze środków zgromadzonych na rachunku w Banku nr rachunku [rachunek do pobrania prowizji] / pobrania przez Bank ze środków kredytowych*. Opłacenie kosztu ochrony ubezpieczeniowej stanowi warunkiem uruchomienia kredytu** 8. Suma ubezpieczenia obliczana jest zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Ubezpieczenia Na życie Kredytobiorców.** 9. Ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 2 zostają objęci następujący Kredytobiorcy:** - [Imię i Nazwisko, PESEL] - [Imię i Nazwisko, PESEL] 10. W przypadku zajścia zdarzenia powodującego odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia na życie uprawnionym do świadczenia, za zgodą Kredytobiorcy, jest Bank. W takim przypadku Bank zalicza otrzymane świadczenie na spłatę kredytu. Jeżeli wysokość otrzymanego przez Bank świadczenia nie skutkuje rozwiązaniem Umowy kredytu spłata kredytu oznacza zmianę wysokości rat przy zachowaniu niezmienionego okresu kredytowania.** 11. Ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, i opłacenie kosztu ochrony ubezpieczeniowej **, stanowi warunek uruchomienia kredytu. 12. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia dołącza się do Umowy kredytu. Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń w chwili zawarcia Umowy kredytu oraz w całym okresie jej trwania ponosi Kredytobiorca. 13. Bank ma prawo, celem przymusowego zaspokojenia swoich należności, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w stosunku do Kredytobiorcy, oraz innych dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego na podstawie Umowy kredytu, na zasadach określonych w odrębnych oświadczeniach o poddaniu się egzekucji. 14. Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej w okresie korzystania z kredytu, złożona w drodze pisemnego oświadczenia Kredytobiorcy, upoważnia Bank do podwyższenia oprocentowania kredytu do [oprocentowanie kredytu bez ubezpieczenia]% zgodnej ze standardowym oprocentowaniem kredytów bez ubezpieczenia, określonym w Umowie kredytu. Podwyższone oprocentowanie będzie obowiązywać od dnia następnego po wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej.** 15. W sytuacji określonej w ust. 14 lub w przypadku odstąpienia od Umowy kredytu lub wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu powodującej skrócenie okresu kredytowania skutkujących zakończeniem trwania ochrony ubezpieczeniowej przed terminem, Kredytobiorca otrzyma zwrot kosztów ochrony ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. ** W przypadku nie spłacenia w terminie określonym w Umowie kredytu raty zadłużenia lub, gdy wpłacona kwota jest niższa od ustalonej w harmonogramie spłat, po 14 dniach od upływu terminu płatności, Bank wysyła, nie częściej niż raz na 3 tygodnie, upomnienia lub wezwania, wzywając pisemnie Kredytobiorcę do uregulowania należności. Kopie upomnienia/wezwania wysyłane są niezwłocznie innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2. Koszt wysłania upomnienia/wezwania określa Taryfa. W dniu zawarcia Umowy kredytu koszt każdego wysłanego wezwania określa 5 ust Niespłaconą w terminie ratę kredytu lub innych należności Bank w dniu następnym po wyznaczonym w Umowie kredytu terminie spłaty, przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego. 4. Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku, co na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi [oproc zadł. przeterm.] % w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany Uchwały Zarządu. Nowa wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany wysokości stopy lombardowej NBP. 5. W przypadku zmian stopy oprocentowania, o której mowa w ust. 4 Bank niezwłocznie informuje Kredytobiorcę na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną Wymagalne i niespłacone w terminie wierzytelności wynikające z Umowy kredytu Bank może przenieść na osoby trzecie. Wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nimi prawa. 2. Bank poinformuje Kredytobiorcę na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną o zaistnieniu sytuacji, o której mowa w ust Kredytobiorca jest zobowiązany w okresie kredytowania do niezwłocznego informowania Banku o: 1) uzyskanych w innych bankach kredytach, pożyczkach, udzielonych gwarancjach i poręczeniach podając ich kwotę, przeznaczenie, warunki spłaty i formy zabezpieczenia; 2) o każdej zmianie swoich danych, w tym danych osobowych, ujawnionych we wniosku i Umowie kredytu, w szczególności o zmianie adresu (w tym adresu do korespondencji). 1. Kredytobiorca zobowiązuje się w okresie kredytowania do udostępniania na życzenie Banku informacji i dokumentów celem oceny jego kondycji finansowej, tj.: zaświadczenie o zarobkach / emeryturze / rencie, wyciąg z rachunku, formularze PIT wykazujące dochody, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 12. strona 4 z 7

5 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy kredytu. 2. Bank może wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, Umowę kredytu tylko w przypadkach w niej przewidzianych, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. O wypowiedzeniu Umowy kredytu Bank powiadamia pisemnie Kredytobiorcę inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu przekazując zawiadomienie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru wyznaczając termin spłaty zadłużenia. 3. Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu z powodu niespłacenia w terminach określonych w Umowie kredytu pełnych rat kredytu, za co najmniej trzy kolejne okresy płatności, po uprzednim wezwaniu Kredytobiorcy, w trybie określonym w Umowie kredytu, do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu. 4. W przypadku, gdy zabezpieczenie prawne udzielonego kredytu upadnie, Kredytobiorca jest obowiązany do ustanowienia dodatkowego równorzędnego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w terminie 30 dni od tego zdarzenia pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu 5. Bankowi przysługuje prawo do wstrzymania wypłaty kredytu do czasu złożenia przez Kredytobiorcę wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji i zaakceptowania ich przez Bank i/lub wypowiedzenia Umowy kredytu w przypadku: 1) przedstawienia fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia kredytu; 2) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, w tym dotyczących prawnego zabezpieczenia kredytu; 3) udzielenia kredytu wskutek innych działań sprzecznych z prawem dokonanych przez Kredytobiorcę oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z udzielonego kredytu; 4) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Kredytobiorcy przez innych wierzycieli. 6. Do końca okresu wypowiedzenia Umowy kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami od zadłużenia przeterminowanego oraz prowizjami i opłatami. 7. Po upływie okresu wypowiedzenia, zadłużenie objęte wypowiedzeniem staje się wymagalne. 8. Kredytobiorca może pisemnie wypowiedzieć umowę kredytu, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku nie wykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy kredytu zasądzone na rzecz Banku kwoty kosztów sądowych oraz koszty postępowania egzekucyjnego obciążają Kredytobiorcę. 2. Kwota kosztów, o których mowa w ust.1 zostanie obliczona w oparciu o następujące akty prawne: 1) Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.); 2) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28. lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz z późn. zm.); 3) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1348, z późn. zm.); 4) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1349, z późn. zm.). 3. Szacunkowe koszty, o których mowa w ust. 1 wynoszą ok. 20 % całkowitej kwoty zadłużenia. 1 Środki pieniężne odzyskane przez Bank w wyniku realizacji zabezpieczeń lub w toku postępowania egzekucyjnego są zaliczane na poczet spłaty zobowiązań Kredytobiorcy w następującej kolejności: 1) koszty sądowe i egzekucyjne; 2) koszty monitów, upomnień i innych kosztów poniesionych przez Bank; 3) prowizje i opłaty związane z obsługą kredytu; 4) odsetki przeterminowane; 5) odsetki bieżące; 6) przeterminowane raty kapitałowe; 7) bieżące raty kapitałowe. 2 Po uzgodnieniu z Kredytobiorcą Bank może podjąć decyzję o zmianie powyższej kolejności Spłata całkowitej kwoty udzielonego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami, opłatami i innymi kosztami powoduje rozwiązanie Umowy kredytu wskutek wygaśnięcia zobowiązań wynikających z Umowy kredytu. Strony dodatkowo postanawiają, co następuje: Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy kredytu otrzymał: 1) Regulamin ; strona 5 z 7

6 2) Szczegółowe Warunki Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Kredytobiorców z dnia [data] r;** 3) wyciąg z Taryfy, 4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji 5) wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu, 6) Formularz Informacyjny, 7) Dyspozycja wypłaty kredytu. stanowiące załączniki do Umowy kredytu oraz wzór Umowy kredytu Zmiana treści Umowy kredytu wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany danych osobowych Kredytobiorcy zawartych w Umowie kredytu, adresu do korespondencji oraz uprawnień Banku wynikających z postanowień Umowy kredytu dotyczących zmiany wysokości oprocentowania umownego, przeterminowanego, zmiany stawek prowizji i opłat stosowanych w okresie kredytowania oraz zmiany harmonogramu spłat. 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie kredytu mają zastosowanie przepisy Regulaminu Kredytu Bezpieczna Gotówka, ustawy Prawo bankowe, ustawy Kodeks cywilny, Ustawy o kredycie konsumenckim i inne właściwe, powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Umowa kredytu zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Reklamacje w zakresie używania i operacji dokonanych kartą kredytową powinny być składane w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej do Banku. 2. Bank udziela odpowiedzi w formie uzgodnionej z Kredytobiorcą - pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie. 3. Odpowiedź, na reklamację powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 4. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Klienta o: 1) przyczynie opóźnienia; 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone; 3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 90 dni od daty otrzymania reklamacji. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec Banku Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 2. Kredytobiorca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów. Kredytobiorca na swój pisemny wniosek może wszcząć postępowanie przed organem właściwym w tym celu, którym na dzień zawarcia Umowy kredytowej jest Arbiter Bankowy działający przy Związku Banków Polskich. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w Banku lub oświadczenie Klienta, że nie uzyskał od Banku w umówionym terminie odpowiedzi na reklamację. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem bankowym może być wyłącznie spór, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 8000 PLN Strony ustalają, że: 1) dane osobowe przekazane do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, mogą być udostępnione: a) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym, b) instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków, c) innym instytucjom ustawowo upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie czynności bankowych na warunkach określonych w ustawie Prawo bankowe; 2) na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe Bank może, za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17a Biuro Obsługi Klienta, przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy kredytu, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych; 3) Bank jest uprawniony do przekazywania informacji gospodarczych w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do biur informacji gospodarczej na warunkach określonych w tej ustawie, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: a) łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Banku wynosi co najmniej 200 złotych, b) należności są wymagalne od co najmniej 60 dni, c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank albo doręczenia do rąk własnych, na wskazany przez Kredytobiorcę adres do doręczeń, a jeżeli taki nie został podany na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych, z podaniem firmy i adresu siedziby biura, któremu Bank przekazuje dane; strona 6 z 7

7 na podstawie art. 105a ust. 3 i 5 ustawy Prawo bankowe, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania wynikającego z Umowy kredytu lub dopuszczenia się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy kredytu oraz nieuregulowania wymagalnej części zobowiązania w ciągu 30 dni od dnia poinformowania przez Bank o zamiarze przetwarzania informacji wynikających z Umowy kredytu, Bank oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów a także instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, będą uprawnione do przetwarzania informacji wynikających z Umowy kredytu stanowiących tajemnice bankową, bez jego zgody, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania. 2. Kredytobiorca wyraża zgodę/ nie wyraża zgody* na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Pieńsku z siedzibą Pieńsk ul. Staszica 20 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, dotyczących go informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania z tytułu Umowy kredytu, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe oraz innych ustaw. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. 3. Kredytobiorca oświadcza, iż w związku z zaciągnięciem kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej został poinformowany przez Bank o ponoszeniu ryzyka stopy procentowej oraz, że jest świadomy jego ponoszenia. (ustęp usunąć dla kredytów opartych o stałą stopę procentową) podpis Kredytobiorcy pieczęć firmowa i podpisy za Bank Potwierdzam własnoręczność podpisu Kredytobiorcy oraz zgodność zawartych w Umowie kredytu danych osobowych z przedłożonymi dokumentami tożsamości. pieczątka imienna i podpis pracownika Banku * - niepotrzebne usunąć ** - usunąć dla kredytu bez ubezpieczenia [abc] pole do wypełnienia strona 7 z 7

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

2) , PESEL , dowód osobisty zameldowanym(ą) w , zameldowania>

2) <Imię Nazwisko>, PESEL <XXXXXXXXXXX>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres. zameldowania>, zameldowania> Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu pomiędzy: Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr...

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... zwana dalej Umową, zawarta w dniu...w. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 3 22-540 Dołhobyczów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia...

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... w.. pomiędzy: Imiona i Nazwisko:, zamieszkałą/ym:.., legitymującą/ym się dowodem tożsamości.., nr PESEL., zwaną/ym dalej Kredytobiorcą, a Euro Bankiem Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS Poniższe umowy zawarte zostały pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR... zwana dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 42c, zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,.

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. Zwana dalej Umową, zawarta w dniu..w.. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo