Umowa o kredyt gotówkowy Pod choinkę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o kredyt gotówkowy Pod choinkę"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Nr 89/Z/2015 z dnia r. Umowa o kredyt gotówkowy Pod choinkę Nr.../OF-CH/ zwana dalej Umowa kredytową zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Staroźrebach Pl. Bojowników 3, Staroźreby, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: , NIP , REGON zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. Małgorzatę Petera - Prezesa Zarządu 2. Piotra Chmielewskiego Członka Zarządu a Kredytobiorcą, którym jest/którymi łącznie są* /imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu, wydany przez (dane organu wydającego dokument tożsamości), PESEL, adres zamieszkania/ /imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu, wydany przez (dane organu wydającego dokument tożsamości), PESEL, adres zamieszkania/ Zwaną dalej/zwanymi dalej* Kredytobiorcą 1 1. Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia... kredytu konsumpcyjnego, którego całkowita kwota kredytu wynosi... zł, słownie... złotych na okres od... do... na zasadach określonych niniejszą Umową. 2. Kredyt wykorzystany zostanie na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej. 3. Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy kredytu, bez podania przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu stanowi załącznik do Umowy kredytu. W przypadku, gdy termin odstąpienia od Umowy kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 4. Termin do odstąpienia od Umowy kredytu jest zachowany, jeżeli Kredytobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy kredytu pod wskazany w oświadczeniu adres Banku. Kredytobiorca zwraca niezwłocznie Bankowi kwotę kredytu, o której mowa w ust.1 wraz z odsetkami umownymi, naliczonymi od dnia wypłaty kredytu do dnia przekazania środków pieniężnych Bankowi, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oświadczenia o odstąpienia od Umowy kredytu. 5. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, jest wystarczające wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu przewidzianym dla jego złożenia, 6. W przypadku braku zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami umownymi Bank ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w celu zaspokojenia swych roszczeń. 7. W razie odstąpienia od Umowy kredytu, Bank niezwłocznie zwraca Kredytobiorcy poniesione na rzecz Banku koszty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. 8. Odsetki umowne w stosunku dziennym wynoszą (podać liczbowo odsetki w stosunku dziennym)..... PLN. 9. Uruchomienie kredytu nastąpi gotówką w kasie Banku/ w formie przelewu na rachunek* nr... w terminie Kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki. 2. Oprocentowanie kredytu w dniu podpisania Umowy wynosi...% w stosunku rocznym. Dla obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, natomiast miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 3. Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat, wydanym Kredytobiorcy w dniu wypłaty kredytu za pokwitowaniem, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. 1

2 2. Spłata należności Banku następuje w kasach Banku lub bezgotówkowo przelewem na rachunek: Kredyt..., odsetki 3. Za datę spłaty raty uznaje się datę wpływu środków do Placówki Banku, na rachunek wskazany w ust W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Placówki Banku, to termin spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 5. Przez cały okres obowiązywania Umowy kredytu, Kredytobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnie harmonogramu spłat. Harmonogram spłat przekazywany będzie na trwałym nośniku, w formie uzgodnionej z Kredytobiorcą. 6. Harmonogram o którym mowa w ust. 5 powinien zawierać określenie terminu, wysokość raty z wyodrębnieniem poszczególnych składników, kapitału, odsetek oraz innych kosztów kredytu które konsument zobowiązany jest ponieść Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez konieczności informowania Banku i podpisania aneksu do Umowy kredytu. Od wcześniejszej spłaty kredytu Bank nie pobiera prowizji. 2. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby Kredytobiorca poniósł je przed tą spłatą. 3. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem, ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. Bank rozliczy kredyt w ciągu 14 dni kalendarzowych od dokonania wcześniejszej spłaty. 5. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, Bank sporządza i przekazuje Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat. 6. W przypadku wcześniejszej spłaty raty kredytu w danym miesiącu, odsetki nie podlegają korekcie. 7. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem, obniżeniu ulegają koszty ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z 7a ust. 11**, 7b ust.11.* (zapis pozostawić do wyboru w przypadku kredytu z ubezpieczeniem) Bank pobiera jednorazowo prowizję w wysokości 2,50 % od kwoty przyznanego kredytu, tj....zł. Prowizja jest płatna w dniu wypłaty kredytu w formie: 1) gotówkowej w kasie Banku;* 2) bezgotówkowej z rachunku kredytobiorcy*. 2. Uiszczenie prowizji warunkuje uruchomienie kredytu. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy kredytu, o którym mowa w 1 ust. 3 i 4 prowizja podlega zwrotowi. 4. Za czynności związane z obsługą kredytu Placówka Banku pobiera prowizje i opłaty zgodne z Taryfą prowizji i opłat bankowych pobieranych przez BS Staroźreby, zwaną dalej Taryfą opłat i prowizji. Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji stanowi integralną część Umowy kredytu. 5. Bank zastrzega sobie prawo do: 1) obniżenia wysokości opłat i prowizji bankowych lub uzupełnienia Taryfy opłat i prowizji o nowe produkty i usługi w każdym czasie; 2) podwyższenia wysokości opłat i prowizji lub wprowadzenia nowych opłat i prowizji bankowych w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek: a) wzrostu kosztów funkcjonowania produktu, niezależnego od Banku, b) podwyższenia standardu usługi, c) zmiany zakresu i formy realizacji określonych czynności i usług, 6. Jeżeli wprowadzane zmiany opłat i prowizji obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z Umową kredytu, Bank informuje, na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną, Kredytobiorcę oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu o zakresie wprowadzanych zmian. 7. W przypadku zamiany Taryfy w zakresie, o którym mowa w ust. 5, Kredytobiorca ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Taryfy. W takim przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, licząc od dnia poinformowania Banku o braku akceptacji zmiany opłat i prowizji W związku z zawarciem Umowy kredytu Kredytobiorca ponosi, z zastrzeżeniem 7a**, 7b** (usunąć, z zastrzeżeniem 7a, 7b, jeżeli wybrano opcję bez ubezpieczenia), następujące koszty: koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia (koszt liczbowo).. PLN. 2. Bank informuje, że: 1) całkowita kwota do zapłaty, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi (suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu) PLN 2) całkowity koszt kredytu, na dzień sporządzenia Umowy kredytu wynosi (suma kosztów). PLN; 3) szacunkowy łączny koszt odsetek wynosi (suma odsetek).. PLN; 4) rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień sporządzenia Umowy kredytu wynosi % w skali roku. przy następujących założeniach: a) oprocentowanie nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, b) kredyt jest wypłacany jednorazowo, c) spłaty rat będą dokonywane terminowo, o ile nie ulegną zmianie okoliczności, o których mowa powyżej. 2

3 7** (zabezpieczenie bez ubezpieczenia na życie) (usunąć jeżeli wybrano opcję z ubezpieczeniem) 1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowią: 2. Ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu stanowi warunek uruchomienia kredytu. 3. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia dołącza się do niniejszej Umowy. Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń w chwili zawarcia Umowy kredytu oraz w całym okresie jej trwania ponosi Kredytobiorca. 7a** ( zabezpieczenie z ubezpieczeniem na życie Firmy Concordia) (usunąć jeżeli wybrano opcję bez ubezpieczenia Firmy Concordia) 1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowią: Dodatkowo Kredytobiorca korzysta z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia na życie oferowanego w Banku. 3. Ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2 udziela Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. i Concordia Polska TUW (usunąć i Concordia Polska TUW w przypadku wyboru pakietu bez utraty pracy) Warunki ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie Komfort oraz Karta Produktu Ubezpieczeniowego, załączone do Umowy kredytu. 4. Objęcie ochroną ubezpieczeniową następuje po zawarciu umowy ubezpieczenia oraz opłaceniu przez Kredytobiorcę na rachunek zakładu ubezpieczeń składki ubezpieczeniowej. 5. Kredytobiorca zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 2, w zakresie podstawowym / rozszerzonym.* 6. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie podstawowym / rozszerzonym* obejmuje ryzyka: 1) śmierci, 2) trwałej i całkowitej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, 3) utraty pracy *. (wykasować, jeśli wybrany został pakiet podstawowy) Koszt objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową w zakresie podstawowym / rozszerzonym* wynosi [koszt ubezpieczenia ( PLN). Koszt ochrony ubezpieczeniowej Kredytobiorca ponosi jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu w formie wpłaty gotówką na rachunek zakładu ubezpieczeń przed uruchomieniem kredytu / wpłaty przelewem na rachunek zakładu/ów ubezpieczeń przed uruchomieniem kredytu / wpłaty gotówką na rachunek zakładu ubezpieczeń w dniu wypłaty kredytu przez Bank / wpłaty przelewem na rachunek zakładu/ów ubezpieczeń w dniu wypłaty kredytu przez Bank.* Opłacenie kosztu ochrony ubezpieczeniowej stanowi warunek uruchomienia kredytu. 7. Suma ubezpieczenia jest równa wysokości zadłużenia Kredytobiorcy/ców w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 8. Ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 2 zostają objęci następujący Kredytobiorcy: 9. W przypadku zajścia zdarzenia powodującego odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia na życie uprawnionym do świadczenia, za zgodą Kredytobiorcy, jest Bank. W takim przypadku Bank zalicza otrzymane świadczenie na spłatę kredytu. Jeżeli wysokość otrzymanego przez Bank świadczenia nie skutkuje rozwiązaniem Umowy kredytu spłata kredytu oznacza zmianę wysokości rat przy zachowaniu niezmienionego okresu kredytowania. 10. Ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, i opłacenie kosztu ochrony ubezpieczeniowej, stanowi warunek wypłacenia kredytu. 11. W przypadku odstąpienia od Umowy kredytu lub wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu powodującej skrócenie okresu kredytowania skutkujących zakończeniem trwania ochrony ubezpieczeniowej przed terminem, Kredytobiorca otrzyma od Ubezpieczyciela zwrot kosztów ochrony ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, tj., od daty spłaty kredytu. 12. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia dołącza się do niniejszej Umowy. Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń w chwili zawarcia Umowy kredytu oraz w całym okresie jej trwania ponosi Kredytobiorca. 13. Skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej ma charakter dobrowolny i jest dostępne po dokonaniu przez Kredytobiorcę wyboru kredytu z ubezpieczeniem przy składaniu wniosku o kredyt oraz zawarciu przez Kredytobiorcę umowy ubezpieczenia najpóźniej w momencie podpisania Umowy kredytu. 7b** ( zabezpieczenie z ubezpieczeniem na życie Firmy MACIF) (usunąć jeżeli wybrano opcję bez ubezpieczenia Firmy MACIF) 1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowią:... 3

4 Dodatkowo Kredytobiorca korzysta z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia na życie oferowanego w Banku. 3. Ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2 udziela MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Warunki ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie oraz Karta Produktu, załączone do Umowy kredytu. 4. Objęcie ochroną ubezpieczeniową następuje po zawarciu umowy ubezpieczenia oraz opłaceniu przez Kredytobiorcę na rachunek zakładu ubezpieczeń składki ubezpieczeniowej. 5. Kredytobiorca zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 2, w zakresie podstawowym / rozszerzonym*. 6. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie podstawowym / rozszerzonym* obejmuje ryzyka:* 1) śmierci, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałe i całkowite inwalidztwo, 2) trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, (usunąć, jeśli wybrany został pakiet podstawowy)**. 3) na wypadek pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (usunąć, jeśli wybrany został pakiet podstawowy)**. Koszt objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową w zakresie podstawowym / rozszerzonym* wynosi [koszt ubezpieczenia ( PLN). Koszt ochrony ubezpieczeniowej Kredytobiorca ponosi jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu w formie wpłaty gotówką na rachunek zakładu ubezpieczeń przed uruchomieniem kredytu / wpłaty przelewem na rachunek zakładu ubezpieczeń przed uruchomieniem kredytu / wpłaty gotówką na rachunek zakładu ubezpieczeń w dniu wypłaty kredytu przez Bank / wpłaty przelewem na rachunek zakładu ubezpieczeń w dniu wypłaty kredytu przez Bank. Opłacenie kosztu ochrony ubezpieczeniowej stanowi warunek uruchomienia kredytu. 7. Suma ubezpieczenia jest równa wysokości zadłużenia Kredytobiorcy/ców w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 8. Ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 2 zostają objęci następujący Kredytobiorcy: 9. W przypadku zajścia zdarzenia powodującego odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia na życie uprawnionym do świadczenia, za zgodą Kredytobiorcy, jest Bank. W takim przypadku Bank zalicza otrzymane świadczenie na spłatę kredytu. Jeżeli wysokość otrzymanego przez Bank świadczenia nie skutkuje rozwiązaniem Umowy kredytu spłata kredytu oznacza zmianę wysokości rat przy zachowaniu niezmienionego okresu kredytowania. 10. Ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, i opłacenie kosztu ochrony ubezpieczeniowej, stanowi warunek wypłacenia kredytu. 11. W przypadku odstąpienia od Umowy kredytu lub wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu powodującej skrócenie okresu kredytowania skutkujących zakończeniem trwania ochrony ubezpieczeniowej przed terminem, Kredytobiorca otrzyma od Ubezpieczyciela zwrot kosztów ochrony ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, tj., od daty spłaty kredytu. 12. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia dołącza się do niniejszej Umowy. Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń w chwili zawarcia Umowy kredytu oraz w całym okresie jej trwania ponosi Kredytobiorca. 13. Skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej ma charakter dobrowolny i jest dostępne po dokonaniu przez Kredytobiorcę wyboru kredytu z ubezpieczeniem przy składaniu wniosku o kredyt oraz zawarciu przez Kredytobiorcę umowy ubezpieczenia najpóźniej w momencie podpisania Umowy kredytu. 8 W przypadku stwierdzenia, że nastąpiło zagrożenie terminowej spłaty kredytu lub gdy wartość ustanowionego zabezpieczenia w odniesieniu do aktualnej kwoty zobowiązań wynikających z Umowy znacznie zmalała, Bank może zażądać zmiany lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, albo podjąć działania zmierzające do odzyskania należności Banku W przypadku stwierdzenia opóźnienia w spłacie raty kredytu lub odsetek, Bank po 7 dniach kalendarzowych od upływu terminu płatności wzywa pisemnie Kredytobiorcę do uregulowania należności w nieprzekraczalnym 7 dniowym terminie od otrzymania wezwania. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie dokona zapłaty zaległej kwoty w terminie do 30 dni kalendarzowych od wystąpienia opóźnienia, Bank wysyła upomnienie. Wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu Bank wysyła po 60 dniach kalendarzowych od upływu płatności raty kredytu. Kopie upomnienia/wezwania wysyłane są niezwłocznie do innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2. Koszt wysłania wezwania określa Taryfa prowizji i opłat. W dniu zawarcia niniejszej Umowy koszt każdego wysłanego wezwania (do Kredytobiorcy jak i Poręczycieli) wynosi.. złotych. 3. Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP, co na dzień zawarcia Umowy wynosi... % w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego zmienia się równocześnie ze zmianą stopy lombardowej NBP. 4. Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania zadłużenia przeterminowanego dostępne są w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku / Kredytobiorca jest zobowiązany w okresie kredytowania do niezwłocznego informowania Banku o: 1) uzyskanych w innych bankach kredytach i pożyczkach oraz udzielonych poręczeniach podając ich kwotę, przeznaczenie, warunki spłaty i formy zabezpieczenia; 2) każdorazowej zmianie swoich danych osobowych oraz adresu lub miejsca pracy; 4

5 3) wszczęciu przeciwko niemu sądowych lub administracyjnych postępowań egzekucyjnych; 4) zmianie ustroju małżeńskiego. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się w okresie kredytowania do udostępniania na życzenie Banku zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających dochody, o ile są niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy kredytu. 2. Bank może wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, Umowę kredytu tylko w przypadkach w niej przewidzianych, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. O wypowiedzeniu Umowy kredytu Bank powiadamia pisemnie Kredytobiorcę inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu przekazując zawiadomienie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru wyznaczając termin spłaty zadłużenia. 3. Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę kredytu z powodu niespłacenia w terminach określonych w Umowie kredytu pełnych rat kredytu, za co najmniej dwa kolejne okresy płatności, po uprzednim wezwaniu Kredytobiorcy, w trybie określonym w Umowie kredytu, do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu. 4. W przypadku, gdy zabezpieczenie prawne udzielonego kredytu upadnie, Kredytobiorca jest obowiązany do ustanowienia dodatkowego równorzędnego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w terminie 30 dni kalendarzowych od tego zdarzenia pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu. 5. Bankowi przysługuje prawo do wstrzymania wypłaty kredytu do czasu złożenia przez Kredytobiorcę wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji i zaakceptowania ich przez Bank i/lub wypowiedzenia Umowy kredytu w przypadku: 1) przedstawienia fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia kredytu; 2) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, w tym dotyczących prawnego zabezpieczenia kredytu; 3) udzielenia kredytu wskutek innych działań sprzecznych z prawem dokonanych przez Kredytobiorcę oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z udzielonego kredytu; 4) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Kredytobiorcy przez innych wierzycieli. 6. Do końca okresu wypowiedzenia Umowy kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami oraz prowizjami i opłatami. 7. W przypadku nie dokonania przez Kredytobiorcę spłaty zadłużenia przed zakończeniem okresu wypowiedzenia, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłacenia Bankowi odsetek, liczonych od kwoty pozostałego do spłaty kapitału, według stopy oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego, o której mowa w 9 ust.3, obowiązującej w Banku w okresie, za który odsetki te są naliczane. 8. Kredytobiorca może pisemnie wypowiedzieć umowę kredytu, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku nie wykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy kredytu zasądzone na rzecz Banku kwoty kosztów sądowych oraz koszty postępowania egzekucyjnego obciążają Kredytobiorcę. 2. Kwota kosztów, o których mowa w ust.1 zostanie obliczona w oparciu o następujące akty prawne: 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz z późn. zm.); 2) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.); 3) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 461 z późn.zm.); 4) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz. U r., poz. 490 z późn.zm.). 3. Szacunkowe koszty, o których mowa w ust. 1 wynoszą ok. 20 % całkowitej kwoty zadłużenia Środki pieniężne odzyskane przez Bank w wyniku realizacji zabezpieczeń lub w toku postępowania egzekucyjnego są zaliczane na poczet spłaty zobowiązań Kredytobiorcy w następującej kolejności: 1) koszty sądowe i egzekucyjne; 2) koszty monitów, upomnień i innych kosztów poniesionych przez Bank; 3) prowizje i opłaty związane z obsługą kredytu; 4) odsetki przeterminowane; 5) odsetki bieżące; 6) przeterminowane raty kapitałowe; 7) bieżące raty kapitałowe. 2. Po uzgodnieniu z Kredytobiorcą Bank może podjąć decyzję o zmianie powyższej kolejności. 14 Strony dodatkowo postanawiają, co następuje: Całkowita spłata kwoty udzielonego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami, opłatami i innymi kosztami powoduje rozwiązanie Umowy kredytu wskutek wygaśnięcia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 16 5

6 1. Zmiana treści niniejszej Umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany danych osobowych Kredytobiorcy zawartych w Umowie kredytu, adresu do korespondencji oraz uprawnień Banku wynikających z postanowień Umowy dotyczących zmiany stawek prowizji i opłat, która może nastąpić w trybie 5 ust. 5 i 6 oraz zmiany wysokości oprocentowania przeterminowanego, która następuje zgodnie z 9 ust W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje wprowadzanych zmian, ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia Banku o zmianie. Jeśli w tym terminie Kredytobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji, zmiany uważa się za przyjęte. 3. Termin wypowiedzenia Umowy kredytu wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po złożeniu w Banku oświadczenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy w terminie do dnia jej rozwiązania. 4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo bankowe i Kodeksu cywilnego. 5. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał: 1) Regulamin promocji kredytu gotówkowego Pod choinkę, 2) wyciąg z Taryfy, 3) wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu, 4) Formularz Informacyjny, 5) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie Komfort z dnia [data..] r; oraz Kartę Produktu Ubezpieczeniowego Firmy Concordia;** ( usunąć jeśli wybrano opcję bez ubezpieczenia Firmy Concordia), 6) Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z dnia [data..] r; oraz Kartę Produktu Ubezpieczeniowego Firmy MACIF **; ( usunąć jeśli wybrano opcję bez ubezpieczenia Firmy MACIF), stanowiące załączniki do Umowy kredytu. 6. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy kredytu otrzymał wzór Umowy kredytu oraz wzory załączników o których mowa w ust Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Kredytobiorca oświadcza, że: 1/ w trybie art. 97 i następnych ustawy Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140 poz. 939z późn. zm.), poddaje się egzekucji w zakresie roszczeń wynikających z tej umowy do łącznej kwoty... zł, /słownie:...../ 2/ egzekucja obejmuje wszelkie należności wynikające z tej umowy, a także koszty postępowania sądowego, związane z nadaniem klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, 3/ Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 24 miesięcy od daty wymagalności kredytu. 2. Strony ustalają, że 1) dane osobowe mogą być udostępnione: a) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.), na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym, b) instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.), c) innym instytucjom ustawowo upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie czynności bankowych na warunkach określonych w ustawie Prawo bankowe; 2) na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe Bank może, za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, Warszawa przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych; 3) Bank jest uprawniony do przekazywania do biur informacji gospodarczych informacji o zobowiązaniach Kredytobiorcy zgodnie z art. 105 ust. 4b i 4c ustawy Prawo bankowe oraz na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: a) zadłużenie powstało z tytułu wykonywania niniejszej Umowy kredytu, b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Banku wynosi, co najmniej 200 złotych, c) należności są wymagalne, od co najmniej 60 dni, d) upłynął, co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym albo doręczenia do rąk własnych, na wskazany przez Kredytobiorcę adres do doręczeń, a jeżeli taki nie został podany na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych, z podaniem firmy i adresu siedziby biura, któremu Bank przekazuje dane; 4) na podstawie art. 105a ust. 3 i 5 ustawy Prawo bankowe, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania wynikającego z Umowy lub dopuszczenia się zwłoki powyżej 60 dni kalendarzowych w spełnieniu świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy oraz nieuregulowania wymagalnej części zobowiązania w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Bank o zamiarze przetwarzania informacji wynikających z Umowy, Bank oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów a także instytucje utworzone na podstawie 6

7 art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, będą uprawnione do przetwarzania informacji wynikających z niniejszej Umowy stanowiących tajemnicę bankową, bez jego zgody, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania. 3. Kredytobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.). 4. Kredytobiorca wyraża zgodę/ nie wyraża zgody* na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Staroźrebach z siedzibą w Staroźrebach przy ul. Pl. Bojowników 3 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, Warszawa - dotyczących go informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z tytułu niniejszej Umowy kredytu, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. nr 72, poz. 665, z późn. zm.) oraz innych ustaw. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. 18 Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kredytobiorca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów. Kredytobiorca na swój pisemny wniosek może wszcząć postępowanie przed organem właściwym w tym celu, którym na dzień zawarcia Umowy kredytowej jest Arbiter Bankowy działający przy Związku Banków Polskich. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w Banku lub oświadczenie Klienta, że nie uzyskał od Banku w umówionym terminie odpowiedzi na reklamację. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem bankowym może być wyłącznie spór, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 8000 PLN..... (podpis poręczyciela/li) (podpis Kredytobiorcy) (pieczęć firmowa i podpisy za Bank) Potwierdzam tożsamość Kredytobiorcy i współmałżonka Kredytobiorcy składających podpis w mojej obecności.. (pieczęć imienna i podpis przyjmującego oświadczenie */niepotrzebne skreślić **/ usunąć dla kredytu bez ubezpieczenia 7

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Instrukcji udzielania kredytów

Załącznik nr 2 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich Załącznik nr 2 do Instrukcji udzielania kredytów UMOWA KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM NR [nr umowy kredytowej] zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

[imię i nazwisko, funkcja] [imię i nazwisko, funkcja]

[imię i nazwisko, funkcja] [imię i nazwisko, funkcja] BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE UMOWA KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM NR [nr umowy kredytowej] zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy]

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

WZÓR UMOWY O KREDYT NR WZÓR UMOWY O KREDYT NR Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr...

UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... Załącznik nr 2.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... W dniu...w... pomiędzy...... (osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR :../2015 na usługę Zawarta w dniu.2015 r. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn REGON 311019480, NIP 668 187 54 86,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr RIOŚ.272.53...2015 Sporządzona w dniu... w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Kredytobiorcą została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii

Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii Umowa nr: wzór obowiązuje od 22.03.2011r. Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii Dane Kredytobiorcy : Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r.

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r. Wzór umowy Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Umowa stanowiąca wynik postępowania Konkursu ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr wzór

UMOWA Nr wzór Załącznik Nr 4 UMOWA Nr 272.3.2017 wzór Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy

Bardziej szczegółowo

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym......

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym...... Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowa Nr /2012 W dniu... 2012 r. pomiędzy: o kredyt długoterminowy Gminą Szczekociny z siedzibą Urzędu ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, REGON: 151398735, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr...

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... zwana dalej Umową, zawarta w dniu...w. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 3 22-540 Dołhobyczów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem.

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem. Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY o kredyt długoterminowy w wysokości 640 000,00 zł zawarta w Chorzelach w dniu... 2011 roku pomiędzy Gminą Chorzele z siedzibą w Chorzelach przy ul. Ogrodowej 7, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,.

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. Zwana dalej Umową, zawarta w dniu..w.. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy

Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... 2009 r. w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin, reprezentowaną przez: Adama Wasilewskiego Prezydenta Miasta Lublin zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany dla Jan Kowalski w dniu 2017-09-05 r. Podane poniżej informacje, z wyjątkiem stopy oprocentowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności

Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu... 20...r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM. W dniu.. w Kunicach pomiędzy Gmina Kunice ul. Gwarna 1 59-216 Kunice Regon 390647475 NIP 691-21-46-015 który reprezentują: Pan Zdzisław Tersa Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

zwany dalej w treści umowy Bankiem" i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez:

zwany dalej w treści umowy Bankiem i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy..z siedzibą w..., wpisany przez Sąd Rejonowy. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:., / (...) NIP:., REGON:., wysokość

Bardziej szczegółowo