Wniosek o kredyt hipoteczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o kredyt hipoteczny"

Transkrypt

1 Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I Imię i nazwisko Wnioskodawcy III Imię i nazwisko Wnioskodawcy II Imię i nazwisko Wnioskodawcy IV Dla Wnioskodawcy III i IV należy wypełnić Formularz Danych Osobowych będący integralną częścią Wniosku. II. Parametry wnioskowanego produktu Cel : Kwota: zakup na rynku wtórnym mieszkania/ domu/ działki zakup na rynku pierwotnym mieszkania/ domu budowa / rozbudowa / przebudowa domu modernizacja (remont / wykończenie / adaptacja) refinansowanie poniesionych nakładów na cele mieszkaniowe spłata mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku spłata kredytów / pożyczek zaciągniętych przez Wnioskodawcę dowolny cel konsumpcyjny Wnioskowana kwota łącznie: Wkład własny Wnioskodawcy: wniesiony PLN do wniesienia PLN Proszę podać źródło finansowania: Programy specjalne: Mieszkanie dla Młodych Inny (uzupełnia Doradca) Waluta : PLN PLN indeksowany do EUR Waluta powinna być zgodna z walutą uzyskiwanych dochodów Wnioskowany okres kredytowania (w miesiącach): W tym miesięcy karencji: Uruchomienie : jednorazowo w transzach System spłaty rat: raty równe raty malejące (równe raty kapitału) Rachunek do spłaty : Rachunek Wnioskodawcy w Banku tylko rachunek techniczny (ROR) i rachunek techniczny III. Nieruchomość stanowiąca przedmiot finansowania (jeżeli dotyczy) Nieruchomość będzie zabezpieczeniem tak nie Rodzaj nieruchomości: mieszkanie dom działka Adres/położenie nieruchomości/oznaczenie działek gruntu: Czy nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą: tak Nie numer Cena zakupu/wartość nieruchomości (w ocenie Wnioskodawcy): Strona 1 z 7

2 IV. Nieruchomość stanowiąca przedmiot zabezpieczenia (wypełnić dla na dowolny cel konsumpcyjny lub w przypadku, gdy nieruchomość jest inna niż finansowana lub w przypadku dodatkowego zabezpieczenia) Nieruchomość będzie zabezpieczeniem tak nie Rodzaj nieruchomości: mieszkanie dom działka Adres/położenie nieruchomości/oznaczenie działek gruntu: Czy nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą: tak Nie numer Cena zakupu/wartość nieruchomości (w ocenie Wnioskodawcy): V. Informacje o Wnioskodawcach: Imię i nazwisko: Nazwisko panieńskie matki: Nr PESEL: urodzenia: Miejsce urodzenia: Obywatelstwo: Dokument tożsamości: Drugi dokument tożsamości: (dotyczy obcokrajowców) Stan cywilny: Zamężna/żonaty (wspólnota maj.) Zamężna/żonaty (rozdziel. maj.) Panna/Kawaler Rozwiedziona/y Zamężna/żonaty (wspólnota maj.) ajątkow Zamężna/żonaty (rozdziel. maj.) Panna/Kawaler Rozwiedziona/y Czy wnioskodawcy prowadzą wspólne gospodarstwo dom.?: Wdowa/wdowiec Tak Nie w separacji 0 Wdowa/wdowiec w separacji Liczba osób w gospodarstwie domowym Łącznie liczba Wnioskodawcy/ Współwnioskodawcy oraz osób na ich utrzymaniu: Łącznie liczba Wnioskodawcy/ Współwnioskodawcy oraz osób na ich utrzymaniu: Adres zameldowania: Adres zamieszkania: Adres do korespondencji: zameldowania zamieszkania inny: zameldowania zamieszkania inny: Prywatne telefony do kontaktu: Adres Strona 2 z 7

3 Forma otrzymywania korespondencji: w formie z system bankowości internetowej R-Online w formie elektronicznej na wskazany we Wniosku adres w formie papierowej na wskazany we Wniosku adres do korespondencji w formie z system bankowości internetowej R-Online w formie elektronicznej na wskazany we Wniosku adres w formie papierowej na wskazany we Wniosku adres do korespondencji Wykształcenie: Wyższe magisterskie Średnie/policealne Podstawowe/gimnazjum Wyższe (licencjat/inżynier) Zawodowe Wyższe magisterskie Średnie/policealne Podstawowe/gimnazjum Wyższe (licencjat/inżynier) Zawodowe Najemca Mieszkający u rodziny Najemca Mieszkający u rodziny Status mieszkaniowy: Właściciel domu Mieszkanie komunalne Właściciel mieszkania rodziny Mieszkanie służbowe Właściciel domu Mieszkanie komunalne Właściciel mieszkania rodziny Mieszkanie służbowe Okres zamieszkania pod obecnym adresem: VI. Informacje o posiadanym majątku: Nieruchomości: Lokaty: Inne: VII. Informacje o dochodach Wnioskodawców: umowa o pracę na czas nieokreślony magisterskie umowa o pracę na czas określony do: kontrakt umowa o pracę na czas nieokreślony magisterskie umowa o pracę na czas określony do: kontrakt dział. gosp. -pełna księgowość emerytura dział. gosp. -pełna księgowość emerytura Forma uzyskiwania dochodu: dział. gosp. karta podatkowa dział. gosp. ryczałt dział. gosp. KPIR zasady ogólne dział. gosp. -KPIR zasady uproszczone Inny: renta bezrobotny umowa zlecenia/ o dzieło dział. gosp. karta podatkowa dział. gosp. ryczałt dział. gosp. KPIR zasady ogólne dział. gosp. -KPIR zasady uproszczone Inny: renta bezrobotny umowa zlecenia/ o dzieło Inne źródła wpływów: Wykonywany zawód: Informacje o pracodawcy/ zleceniodawcy/ prowadzonej działalności gosp. NIP: Regon: spadek najem inwestycje sprzedaż posiadanych nieruchomości Członek zarządu Właściciel firmy Kadra zarządzająca Liczba zatrudnionych pracowników: Pracownik fizyczny Student Specjalista/samodzielne stanowisko NIP: Regon: spadek najem inwestycje sprzedaż posiadanych nieruchomości Członek zarządu Właściciel firmy Kadra zarządzająca Liczba zatrudnionych pracowników: Pracownik fizyczny Student Specjalista/samodzielne stanowisko Strona 3 z 7

4 Wnioskodawca I Wnioskodawca II Wnioskodawca III Wnioskodawca IV Rolnictwo/leśnictwo/rybactwo Przetwórstwo przem. Rolnictwo/leśnictwo/rybactwo Przetwórstwo przem. Górnictwo/hutnictwo Woda/prąd/gaz Górnictwo/hutnictwo Woda/prąd/gaz Handel/naprawa/usługi Transport/łączność Handel/naprawa/usługi Transport/łączność Hotele/restauracja Informatyka Hotele/restauracja Informatyka Obszar działalności: Edukacja Budownictwo Edukacja Budownictwo Obrona narodowa Obrona narodowa Finanse/bankowość/ubezpieczenia Służba zdrowia/pomoc społeczna Działalność prawnicza/doradztwo/wynajem Finanse/bankowość/ubezpieczenia Służba zdrowia/pomoc społeczna Działalność prawnicza/doradztwo/wynajem Całkowity staż pracy: Opłaty i wydatki: Stałe miesięczne wydatki gospodarstwa domowego (w tym opłaty mieszkaniowe): Stałe miesięczne wydatki gospodarstwa domowego (w tym opłaty mieszkaniowe): Informacje o działalności gospodarczej (dotyczy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych/karty podatkowej/kpir): Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: aktualna wysokość stawki ryczałtu: % aktualna wysokość stawki ryczałtu: % przeważająca część działalnosci prowadzona jest w sferze: przeważająca część działalnosci prowadzona jest w sferze: usług handlu produkcji usług handlu produkcji Karta podatkowa: miesięczne dochody netto rozliczane na podstawie karty podatkowej wynoszą: miesięczne dochody netto rozliczane na podstawie karty podatkowej wynoszą: Książka przychodów i rozchodów (KPiR) składki na ubezpieczenie społeczne opłacane do ZUS: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane do ZUS: składki na ubezpieczenie społeczne opłacane do ZUS: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane do ZUS: VIII. Zobowiązania wszystkich Wnioskodawców: Lista aktualnych i spłaconych w okresie ostatnich 3 miesięcy zobowiązań Wnioskodawcy w tym alimentów*, i zobowiązań, które poręczył. Nazwa banku Rodzaj zobowiąza nia Przyznana kwota w walucie zawarcia umowy Aktualne saldo zadłużeni a w walucie Waluta Kwota miesięcznej raty w walucie Termin ostateczne j spłaty Zobowi ązania firmowe T/N Czy spłacane wniosko wanych kredytem? Posiadacz zobowiązania * Alimenty i zobowiązania firmowe nie podlegają spłacie wnioskowanych kredytem IX. Oświadczenia Wnioskodawców 1. Oświadczam, że otrzymałem/am formularz informacyjny dotyczący, o który wnioskuję na podstawie niniejszego Wniosku. nie otrzymałem/am nie otrzymałem/am 2. W związku z ubieganiem się o produkt hipoteczny oświadczam że: 1) zostałem/am zapoznany/a przez pracownika Banku/pośrednika kredytowego z kwestią ryzyka zmiany stopy procentowej; 2) zapoznałem/am się z dokumentem o nazwie Informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z produktem kredytowym w Raiffeisen Polbank, 3) mam pełną świadomość ponoszenia ryzyka związanego z zaciągniętym zobowiązaniem kredytowym, w tym ryzyka zmiany stopy procentowej, która ma wpływ na wysokość zobowiązania względem Banku, wynikającego z wnioskowanego oraz na wysokość rat spłaty, Strona 4 z 7

5 4) w chwili składania niniejszego Wniosku Bank wyjaśnił wszelkie zgłaszane przeze mnie wątpliwości dotyczące, o który wnioskuję na podstawie niniejszego Wniosku oraz zasad jego udzielenia, 5) otrzymałem/am informację oraz jestem świadomy/a, że w przypadku spłaty zobowiązań kredytowych (w tym wnioskowanego ), które mogą przekroczyć 40%/50% uzyskiwanych dochodów, istnieje podwyższone ryzyko braku możliwości obsługi większych wydatków w przyszłości lub tworzenia oszczędności, 6) środki finansowe przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z. nie potwierdzam wszystkich nie potwierdzam wszystkich ww. okoliczności ww. okoliczności 3. Oświadczam, że dane osobowe oraz inne informacje, w tym dotyczące osiąganych dochodów i ponoszonych wydatków, podane w niniejszym Wniosku są prawdziwe i aktualne. W przypadku istnienia jakichkolwiek umów zawartych przeze mnie z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20 (zwaną dalej Bankiem), a także z Polbank EFG z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 19 (którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank Polska S.A.) przed dniem złożenia niniejszego Wniosku oraz w przypadku, gdy wskazane w tych umowach dane osobowe (nazwisko, numer dokumentu tożsamości, adresy: korespondencyjny, zameldowania oraz , a także numery telefonów) są inne niż podane w niniejszym Wniosku powyżej upoważniam Bank do dokonania zmian w dotychczasowych danych osobowych na dane podane powyżej. nie wyrażam zgody nie wyrażam zgody 4. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Banku o wszelkich zmianach moich danych zawartych w niniejszym Wniosku oraz załącznikach do niego przekazanych Bankowi o ile dojdzie do zawarcia wnioskowanej Umowy. 5. Wyrażam zgodę na weryfikowanie pod względem rzetelności i prawdziwości złożonych przeze mnie oświadczeń i przedstawionych dokumentów w związku z oceną mojej zdolności i wiarygodności kredytowej. Oświadczam, iż w tym celu upoważniam Bank do ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową wszystkim podmiotom/instytucjom, które wystawiły przedstawione przeze mnie dokumenty dołączone do Wniosku lub których dotyczą składane przeze mnie we Wniosku oświadczenia. 6. Potwierdzam otrzymanie informacji, że: 1) dane zawarte w niniejszym Wniosku oraz załączonych do niego dokumentach są zbierane w związku z dokonywaniem czynności bankowych przez Bank i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Banku, 2) zebrane dane mogą być udostępniane przez Bank innym podmiotom, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz z późn. zm.), a zwłaszcza: a) innym bankom oraz Biuru Informacji Kredytowej S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych, b) podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością prowadzoną przez Bank (np. przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie pośrednictwa w udzielaniu kredytów, podmiotom świadczącym usługi związane z wyceną nieruchomości), 3) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, 4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji wnioskowanej Umowy. 7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę bankową do następujących podmiotów: Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG w Wiedniu (Austria), Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu (Austria), Raiffeisen Leasing Polska S.A. w Warszawie, Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Dane będą przetwarzane w celu oferowania usług świadczonych przez wskazane podmioty oraz w celu wykonywania obowiązków związanych z raportowaniem na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz z późn. zm.). Zostałem/łam poinformowany/a, że mam prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania oraz, że powyższa zgoda może być w każdej chwili odwołana. 8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, gdy nie dojdzie do zawarcia wnioskowanej Umowy (do celów marketingowych oraz do celów dowodowych na okoliczność wnioskowania o kredyt na podstawie niniejszego Wniosku. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do swoich danych przekazanych do Banku oraz prawo ich poprawiania oraz cofnięcia zgody. nie wyrażam zgody nie wyrażam zgody 9. Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn.zm.) w zakresie produktów, usług i promocji oferowanych przez Bank. nie wyrażam zgody nie wyrażam zgody 10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (ustawa z dnia 16 lipca 2004r., tekst jednolity Dz. U. 234 z 2014r.) w zakresie produktów, usług i promocji oferowanych przez Bank. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. nie wyrażam zgody nie wyrażam zgody 11. Wyrażam zgodę na wystąpienie przez Bank osobiście lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. przy ul. Armii Ludowej 21 we Wrocławiu; Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) przy ul. Z. Modzelewskiego 77 w Warszawie; Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG S.A.) przy ul Lublańskiej 38 w Krakowie; Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. przy Placu Bankowym 2 w Warszawie o ujawnienie informacji dotyczących moich zobowiązań (na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). nie wyrażam zgody nie wyrażam zgody Strona 5 z 7

6 12. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez BIK Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta w Warszawie przy ul. Postępu 17A przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania przez BIK zapytania. Zakres przetwarzania danych określa art. 105 ust. 4 i 4d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz z późn. zm.). 13. Wyrażam zgodę na składanie oświadczeń woli związanych z wykonywaniem czynności bankowych, w tym na zawieranie umów w zakresie produktów i usług oferowanych przez Bank, w szczególności dotyczących rachunków bankowych, wydawania i obsługi kart płatniczych, czynności biura maklerskiego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu, tj. Systemu Bankowości Internetowej, Serwisu Bankowości Mobilnej, Centrum Obsługi Klienta i innych udostępnionych przez Bank. Zostałem/am poinformowany/a, że zasady oraz skutki składania oświadczeń w formie elektronicznej są zgodne z określonymi w art. 7 Prawa bankowego oraz art. 13 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i są szczegółowo określone w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów indywidualnych, a także w regulaminach poszczególnych usług bankowych. 14. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Bank w postaci jawnej (tj. bez szyfrowania), za pośrednictwem wskazanych przeze mnie numerów telefonów lub poczty elektronicznej, objętych tajemnicę bankową dokumentów i informacji związanych z wnioskowaną Umową. 15. Oświadczam, że nie złożyłem/am wniosku o ogłoszenie mojej upadłości. złożyłem/am wniosek o ogłoszenie mojej upadłości złożyłem/am wniosek o ogłoszenie mojej upadłości 16. Oświadczam, że nie została ogłoszona moja upadłość. została ogłoszona moja upadłość w dniu została ogłoszona moja upadłość w dniu 17. Oświadczam, że nie toczą się wobec mnie postępowania sądowe/egzekucyjne/administracyjne. toczą się. Postępowania w toku dotyczą. (jeżeli się toczą) toczą się. Postępowania w toku dotyczą. (jeżeli się toczą) 18. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, iż w przypadku dostarczania korespondencji w formie z system bankowości internetowej R-Online lub na wskazany adres 1) elektroniczne otrzymywanie korespondencji dotyczy: wyciągów, harmonogramów, informacji o zmianach wzorców umownych. Wszelka inna korespondencja (np. monity, wezwania, wypowiedzenia umów, potwierdzenia transakcji, odpowiedzi na pisma Klientów) będą przesyłane w postaci papierowej na ostatni podany przeze mnie Bankowi adres korespondencyjny, z tym, że monity mogą być również przesyłane w formie np. sms; 2) w przypadku wyboru dostarczania korespondencji pocztą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres wiadomości te mogą być narażone na ingerencję osób trzecich; 3) gdy z przyczyn niezależnych od Banku nie jest możliwe dostarczanie korespondencji w postaci elektronicznej, Bank będzie przesyłał korespondencję w formie papierowej. 19. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny iż w przypadku wyboru papierowej formy dostarczania korespondencji na ostatni podany Bankowi adres korespondencyjny: 1) Bank pobiera opłaty za wyciąg papierowy dla Klientów posiadających dostęp do systemu bankowości internetowej R-Online, w wysokości zgodnej z właściwą tabelą opłat i prowizji (Bank udostępnia bez dodatkowych opłat wyciągi w systemie bankowości internetowej R-Online); 2) w przypadku posiadania dostępu do systemu bankowości internetowej R-Online, Bank będzie również udostępniał wyciągi przez ten system, bez dodatkowego powiadamiania na adres o ich dostępności; 3) nie będę otrzymywał korespondencji na adres ; 20. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, Warszawa (dalej Bank) moich/ naszych danych osobowych i informacji zawartych we wniosku i dokumentach dołączonych do wniosku o udzielenie hipotecznego Towarzystwu Ubezpieczeniowemu EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62 i przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA w celu określenia ryzyka ubezpieczeniowego oraz podjęcia decyzji o objęciu części wnioskowanego hipotecznego ochroną ubezpieczeniową z tytułu niskiego wkładu. 21. Przyjmuję/jemy do wiadomości fakt, że Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62 jest administratorem moich/naszych danych osobowych oraz iż przysługuje mi/nam prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych będących w posiadaniu TU EUROPA SA i prawo ich poprawiania oraz fakt, że przetwarzanie danych w celach innych niż związanych z ubezpieczeniem wymaga uzyskania mojej/ naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jednocześnie przyjmuję/emy do wiadomości, że przekazanie danych jest dobrowolne. 22. Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz z późn. zm.) upoważniam Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, Warszawa do przekazania Towarzystwu Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, informacji objętych tajemnicą bankową zawartych we wniosku i dokumentach dołączonych do wniosku o udzielenie hipotecznego w celu określenia ryzyka ubezpieczeniowego oraz podjęcia decyzji o objęciu części wnioskowanego hipotecznego ochroną ubezpieczeniową z tytułu niskiego wkładu. 23. Niniejszym oświadczam, że dane adresowe i numerów telefonów kontaktowych do Banku otrzymałem/am od (nazwa Pośrednika): Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez Bank Pośrednikowi informacji o zawarciu umowy z Bankiem oraz o uruchomieniu na moją rzecz środków z tytułu zawartej umowy hipotecznego w celu rozliczenia Banku z Pośrednikiem do (nazwa i adres Pośrednika): (uzupełnić jeżeli dotyczy). Strona 6 z 7

7 Bank może przenieść wszelkie wierzytelności, przysługujące mu z tytułu Umowy o kredyt hipoteczny, której dotyczy niniejszy wniosek, na Raiffeisen Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca wyraża zgodę na przejęcie zobowiązań Banku, wynikających z Umowy o kredyt hipoteczny, której dotyczy niniejszy wniosek (dalej Umowa o kredyt hipoteczny ), przez Raiffeisen Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem obowiązku prowadzenia przez Bank rachunku, do obsługi (spłaty wraz odsetkami i innymi należnościami z Umowy o kredyt hipoteczny) oraz rachunku bankowego prowadzonego na rzecz kredytobiorcy, z którego Bank pobiera, środki na spłatę wymagalnych zobowiązań kredytobiorcy z Umowy o kredyt hipoteczny, zgodnie z treścią tej Umowy o kredyt hipoteczny, jeżeli został on dobrowolnie wskazany przez kredytobiorcę. 2. Przeniesienie wierzytelności oraz przejęcie zobowiązań, o którym mowa w pkt 24.1 powyżej, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy o kredyt hipoteczny, i będą skuteczne w razie zawarcia przez Wnioskodawcę z Bankiem Umowy o kredyt hipoteczny oraz po spełnieniu warunków wymaganych prawem. Kredytobiorca zostanie powiadomiony przez Bank o przeniesieniu wierzytelności oraz przejęciu zobowiązań. 3. Bank oraz Wnioskodawca zgodnie oświadczają, że w przypadku przeniesienia wierzytelności oraz przejęcia zobowiązań zgodnie z pkt 24.1 powyżej: 1) obowiązująca w chwili przeniesienia wierzytelności oraz przejęcia długów Tabela kursów walutowych dla produktów hipotecznych w Banku pozostaje wiążąca; 2) Wnioskodawca zleca i upoważnia Bank do przekazywania pobranych środków na spłatę wymagalnych zobowiązań kredytobiorcy z Umowy o kredyt hipoteczny na rachunek Raiffeisen Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie. Niniejsze upoważnienie wygasa w przypadku całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu. 4. Wnioskodawca wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie do Raiffeisen Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie objętych tajemnicą bankową danych i informacji dotyczących Umowy o kredyt hipoteczny i jej wykonywania dla celów związanych z realizacją postanowień pkt 24.1 powyżej, pod warunkiem powstania w przyszłości Raiffeisen Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie, który stanowić będzie własność Raiffeisen Bank Polska SA. wyrażam zgodę (dotyczy całego pkt 3) wyrażam zgodę (dotyczy całego pkt 3) X. Podpisy Wnioskodawców nie wyrażam zgody (dotyczy całego pkt 3) nie wyrażam zgody (dotyczy całego pkt 3) Po zapoznaniu się z treścią kompletnie wypełnionego niniejszego Wniosku potwierdzam, że zawarte w nim dane oraz oświadczenia Wnioskodawców (w tym w pkt IX powyżej) są prawdziwe i aktualne, co niniejszym potwierdzam poniższym podpisem: I V Dane kontaktowe do Pełnomocnika Wnioskodawców (proszę uzupełnić jeżeli niniejszy Wniosek podpisywany jest w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy/ów przez Pełnomocnika lub jeśli dalsze czynności po złożeniu niniejszego Wniosku mają być wykonywane w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy/ów przez Pełnomocnika) Imię i nazwisko: Dane kontaktowe (telefon, adres ): Adres: Dane pełnomocnictwa: Uzupełnia Doradca / Pośrednik Potwierdzam niniejszym własnoręczność złożonego/złożonych w mojej obecności podpisu Wnioskodawcy/ Wnioskodawców / Pełnomocnika. Potwierdzam, iż wszyscy Wnioskodawcy/ich Pełnomocnik okazali oryginały dokumentów tożsamości. Potwierdzam zgodność danych Klienta na Wniosku z danymi dokumentu tożsamości Klienta. Imię i nazwisko Numer Doradcy przyjmującego Wniosek w Banku (Agent name) Pieczątka i podpis osoby przyjmującej Wniosek Informacje /uwagi : Nazwa Pośrednika Prosimy o wypełnienie niniejszego Wniosku drukowanymi literami. Przez nieuzupełnienie/ niewykreślenie pól rozumie się, że zawarte w nich informacje nie dotyczą Wnioskodawcy. Wszystkie strony wniosku powinny zostać zaparafowane przez Wnioskodawcę, z wyjątkiem stron zawierających jego czytelny podpis. Przekreślenia i zmiany danych uzupełnionych na niniejszym Wniosku powinny być zaparafowane przez Wnioskodawcę, którego te zmiany dotyczą. Strona 7 z 7

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: Kanał sprzedaży Oddział Broker przyjęcia Wniosku - - Wniosku I. WNIOSKODAWCY (KLIENCI INDYWIDUALNI) 1. Imię i nazwisko Klienta 2. Imię i nazwisko Klienta 3. Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI* WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa Oddział/Filia.. (adres) (wypełnia Bank) data przyjęcia wniosku nr z rejestru. data decyzji. nr umowy. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:...

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:... .. Zał.1 BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE Nr wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Szybka gotówka Bezpieczna gotówka Losowy Sezonowy I. INFORMACJE O KREDYCIE Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI *

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * Bank Spółdzielczy w Zatorze Data złożenia wniosku kredytowego.. INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel I / Współmałżonek Poręczyciel II / Współmałżonek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Parczewie.Oddział w............... Zał. 1E Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA ZAKUP POJAZDÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA ZAKUP POJAZDÓW BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 1a do nstrukcji udzielania kredytów dla osób fizycznych Oddział w............... Data złożenia wniosku kredytowego.. Nr wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS POWATOWY BANK SPÓŁDZELCZY W JANOWE LUBELSKM GRUPA BPS Oddział w............... Nr wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt na zimę Data złożenia wniosku kredytowego..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik 1G BANK SPÓŁDZELCZY W OTMUCHOWE Oddział / Filia w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU LETN PRZYPŁYW GOTÓWK

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 1 do nstrukcji udzielania kredytów dla osób fizycznych Oddział w............... Data złożenia wniosku kredytowego.. Nr wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Na każdą okazję

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Na każdą okazję www.bslezajsk.pl Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Na każdą okazję I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty**

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty** Załącznik Nr 1 D do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓLDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... Załącznik Nr 1A do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy Wyrażam

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH . NFORMACJE PODSTAWOWE GRUPA BPS BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Załącznik do wniosku kredytowego nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. NFORMACJE O PORĘCZYCELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCEL * Poręczyciel

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO Oddział w........... Nr wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU JUBLEUSZOWEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ Załącznik do wniosku kredytowego nr..... INFORMACJE O PORĘCZYCIELU I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona Nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik 1C Bank Spółdzielczy w Ełku Oddział. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU. NFORMACJE O KREDYCE Rodzaj kredytu: Gotówkowy Szybka Gotówka Z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1B Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH I Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Pieczęć placówki Data (ddmmrrrr) Wnioskodawcy Wniosek o kredyt hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Imię i nazwisko Współwnioskodawcy Imię i nazwisko Poręczyciela Wypełnia placówka Szczegóły kredytu

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego..

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Banku Spółdzielczym w Halinowie Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU Zał. 1B Wniosek o udzielenie Kredytu Hipotecznego BANK SPÓŁDZELCZY W OLECKU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI BANK SPÓŁDZELCZY W ŻOŁYN.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Słownie:... Kwota kredytu:.. PLN...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZELCZY W DOŁHOBYCZOWE... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM* Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl Załącznik 1A Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu rok zał. 1903 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Rynek 61 tel. 77 406 11 88, fax 77 406 11 89 NIP 749-00-07-940 - Oddział w Kędzierzynie Koźlu: tel. 77 472 23

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Zał. 1D Bank Spółdzielczy w Parczewie Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA..

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Bank Spółdzielczy w Werbkowicach.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Oddział w............... Data złożenia wniosku kredytowego.. Nr wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU DETALCZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA*

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA* 1 Załącznik nr 1 a do Instrukcji udzielania pożyczek hipotecznych w Banku spółdzielczym w Dusznikach Załącznik nr do wniosku o pożyczkę hipoteczną nr z dnia /wypełnia Bank / I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁWNIOSKODAWCY/

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 2 do nstr. Warunki, zasady i tryb udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy ROR Oddział w.. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD* .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD* Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W ROR

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W ROR Bank Spółdzielczy w łży Załącznik nr 1 do Metryki kredytu w ROR Oddział/Filia w... NFORMACJE O WNOSKODAWCACH WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W ROR Nr wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku kredytowego. miona

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS RYBNCK BANK SPÓŁDZELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik 1D.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

VOLKSWAGEN BANK POLSKA. Wniosek o kredyt mieszkaniowy dla pracowników Grupy VW. Numer wniosku. annuitet raty malejące

VOLKSWAGEN BANK POLSKA. Wniosek o kredyt mieszkaniowy dla pracowników Grupy VW. Numer wniosku. annuitet raty malejące VOLKSWAGEN BANK POLSKA Wniosek o kredyt mieszkaniowy dla pracowników Grupy VW Numer wniosku data Kwota inwestycji: Okres kredytowania (max 240 mies.): Kwota kredytu (max 500 tys. PLN*): Typ harmonogramu:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Rodzaj kredytu Okres kredytowania: miesięcy Słownie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY ROR

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY ROR Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY ROR Kwota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Załącznik Nr 1 C do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku..... WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* mię i nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej

Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy inny Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz.

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy inny Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI BANK SPÓŁDZELCZY W KOŃSKOWOL Załącznik nr 5 Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Załącznik nr 1B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej BANK SPÓŁDZELCZY W KŁODZKU Wypełnia pracownik banku ODDZAŁ /FLA W... Data złożenia wniosku Wniosek kompletny Tak

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO /BEZPIECZNEGO KREDYTU BEZ PORĘCZYCIELI

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO /BEZPIECZNEGO KREDYTU BEZ PORĘCZYCIELI Załącznik nr 1C BANK SPÓŁDZELCZY W RABE WYŻNEJ Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO /BEZPECZNEGO KREDYTU BEZ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU MESZKANOWEGO NFORMACJE O WNOSKODAWCACH miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Załącznik nr 1 Bank Spółdzielczy w. Oddział w... BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT* V:1/10/12/2015.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego:... Data złożenia wniosku kredytowego:... WNOSEK O UDZELE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU EKODACH. Deklarowany udział własny:... PLN słownie złotych:... w formie:...

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU EKODACH. Deklarowany udział własny:... PLN słownie złotych:... w formie:... Załącznik nr 1 BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU EKODACH. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Oddział w... Nr wniosku kredytowego Data złożenia wniosku kredytowego WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / GOTÓWKOWEGO SEZONOWEGO* /

Oddział w... Nr wniosku kredytowego Data złożenia wniosku kredytowego WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / GOTÓWKOWEGO SEZONOWEGO* / BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU Załącznik 1C Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego*/sezonowego*/dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego* Oddział w............... Nr wniosku kredytowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Załącznik nr 1B Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN DATA ZŁOŻENA WNOSKU WYPEŁNA PRACOWNK BANKU CZŁONEK BANKU NUMER REJESTRU TAK NE WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE SZYBKI REMONT

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE SZYBKI REMONT BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE SZYBKI REMONT I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Placówka Banku:... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Oddział w.. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU ODNAWALNEGO Numer rachunku ROR: Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy, w tym okres karencji w spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną i remontową BGK WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo