Wniosek o kredyt hipoteczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o kredyt hipoteczny"

Transkrypt

1 Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I Imię i nazwisko Wnioskodawcy III Imię i nazwisko Wnioskodawcy II Imię i nazwisko Wnioskodawcy IV Dla Wnioskodawcy III i IV należy wypełnić Formularz Danych Osobowych będący integralną częścią Wniosku. II. Parametry wnioskowanego produktu Cel : Kwota: zakup na rynku wtórnym mieszkania/ domu/ działki zakup na rynku pierwotnym mieszkania/ domu budowa / rozbudowa / przebudowa domu modernizacja (remont / wykończenie / adaptacja) refinansowanie poniesionych nakładów na cele mieszkaniowe spłata mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku spłata kredytów / pożyczek zaciągniętych przez Wnioskodawcę dowolny cel konsumpcyjny Wnioskowana kwota łącznie: Wkład własny Wnioskodawcy: wniesiony PLN do wniesienia PLN Proszę podać źródło finansowania: Programy specjalne: Mieszkanie dla Młodych Inny (uzupełnia Doradca) Waluta : PLN PLN indeksowany do EUR Waluta powinna być zgodna z walutą uzyskiwanych dochodów Wnioskowany okres kredytowania (w miesiącach): W tym miesięcy karencji: Uruchomienie : jednorazowo w transzach System spłaty rat: raty równe raty malejące (równe raty kapitału) Rachunek do spłaty : Rachunek Wnioskodawcy w Banku tylko rachunek techniczny (ROR) i rachunek techniczny III. Nieruchomość stanowiąca przedmiot finansowania (jeżeli dotyczy) Nieruchomość będzie zabezpieczeniem tak nie Rodzaj nieruchomości: mieszkanie dom działka Adres/położenie nieruchomości/oznaczenie działek gruntu: Czy nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą: tak Nie numer Cena zakupu/wartość nieruchomości (w ocenie Wnioskodawcy): Strona 1 z 7

2 IV. Nieruchomość stanowiąca przedmiot zabezpieczenia (wypełnić dla na dowolny cel konsumpcyjny lub w przypadku, gdy nieruchomość jest inna niż finansowana lub w przypadku dodatkowego zabezpieczenia) Nieruchomość będzie zabezpieczeniem tak nie Rodzaj nieruchomości: mieszkanie dom działka Adres/położenie nieruchomości/oznaczenie działek gruntu: Czy nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą: tak Nie numer Cena zakupu/wartość nieruchomości (w ocenie Wnioskodawcy): V. Indywidualne warunki kredytowania (opcje do wyboru): przystąpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenie na życie oraz wskazanie Banku jako uposażonego z tytułu tego ubezpieczenia (uprawnia do obniżenia marży Banku o 0,50 p.p.) przystąpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów oraz dokonanie na rzecz Banku cesji praw do odbioru świadczenia z tytułu tego ubezpieczenia (uprawnia do obniżenia marży Banku o 0,50 p.p.) comiesięczne zasilanie konta w Banku kwotą zł oraz posiadanie karty debetowej wydawanej do konta nieprzerwalnie w całym okresie kredytowania (uprawnia do obniżenia marży Banku o 0,20 p.p.) opłacanie składki regularnej na rzecz ubezpieczenia "Fundusz i Perspektywa" oferowanego przez UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A, w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % kwoty udzielonego hipotecznego miesięcznie przez okres min 5 lat od daty uruchomienia (uprawnia do obniżenia marży Banku o 0,20 p.p.) przystąpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenia nieruchomości oraz dokonanie na rzecz Banku cesji praw do odbioru świadczenia z tytułu tego ubezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń Banku z tytułu wnioskowanej Umowy (uprawnia do obniżenia marży Banku o 0,10 p.p.) posiadanie karty kredytowej lub Limitu zadłużenia w koncie lub Kredytu Bezpiecznego w Banku w całym okresie kredytowania (uprawnia do obniżenia marży Banku o 0,10 p.p.) Minimalny poziom marży Banku, po uwzględnieniu wszystkich jej obniżek, nie może być niższy niż 1,50 %. Niewywiązywanie się z warunków uprawniających do obniżki marży Banku może skutkować podwyższeniem marży o uzyskaną obniżkę. Po podwyższeniu marży Banku, o wysokość określoną powyżej, brak jest możliwości przywrócenia wcześniej obowiązującej (niższej) wysokości marży Banku. VI. Informacje o Wnioskodawcach: Imię i nazwisko: Nazwisko panieńskie matki: Nr PESEL: urodzenia: Miejsce urodzenia: Obywatelstwo: Dokument tożsamości: Drugi dokument tożsamości: (dotyczy obcokrajowców) Stan cywilny: Zamężna/żonaty (wspólnota maj.) Zamężna/żonaty (rozdziel. maj.) Panna/Kawaler Rozwiedziona/y Zamężna/żonaty (wspólnota maj.) ajątkow Zamężna/żonaty (rozdziel. maj.) Panna/Kawaler Rozwiedziona/y Czy wnioskodawcy prowadzą wspólne gospodarstwo dom.?: Wdowa/wdowiec Tak Nie w separacji 0 Wdowa/wdowiec w separacji Strona 2 z 7

3 Liczba osób w gospodarstwie domowym Łącznie liczba Wnioskodawcy/ Współwnioskodawcy oraz osób na ich utrzymaniu: Łącznie liczba Wnioskodawcy/ Współwnioskodawcy oraz osób na ich utrzymaniu: Adres zameldowania: Adres zamieszkania: Adres do korespondencji: zameldowania zamieszkania inny: zameldowania zamieszkania inny: Prywatne telefony do kontaktu: Adres Forma otrzymywania korespondencji: w formie z system bankowości internetowej R-Online w formie elektronicznej na wskazany we Wniosku adres w formie papierowej na wskazany we Wniosku adres do korespondencji w formie z system bankowości internetowej R-Online w formie elektronicznej na wskazany we Wniosku adres w formie papierowej na wskazany we Wniosku adres do korespondencji Wykształcenie: Wyższe magisterskie Średnie/policealne Podstawowe/gimnazjum Wyższe (licencjat/inżynier) Zawodowe Wyższe magisterskie Średnie/policealne Podstawowe/gimnazjum Wyższe (licencjat/inżynier) Zawodowe Najemca Mieszkający u rodziny Najemca Mieszkający u rodziny Status mieszkaniowy: Właściciel domu Mieszkanie komunalne Właściciel mieszkania rodziny Mieszkanie służbowe Właściciel domu Mieszkanie komunalne Właściciel mieszkania rodziny Mieszkanie służbowe Okres zamieszkania pod obecnym adresem: VII. Informacje o posiadanym majątku: Nieruchomości: Lokaty: Inne: VIII. Informacje o dochodach Wnioskodawców: umowa o pracę na czas nieokreślony magisterskie umowa o pracę na czas określony do: kontrakt umowa o pracę na czas nieokreślony magisterskie umowa o pracę na czas określony do: kontrakt dział. gosp. -pełna księgowość emerytura dział. gosp. -pełna księgowość emerytura Forma uzyskiwania dochodu: dział. gosp. karta podatkowa dział. gosp. ryczałt dział. gosp. KPIR zasady ogólne dział. gosp. -KPIR zasady uproszczone Inny: renta bezrobotny umowa zlecenia/ o dzieło dział. gosp. karta podatkowa dział. gosp. ryczałt dział. gosp. KPIR zasady ogólne dział. gosp. -KPIR zasady uproszczone Inny: renta bezrobotny umowa zlecenia/ o dzieło Inne źródła wpływów: spadek najem inwestycje sprzedaż posiadanych nieruchomości spadek najem inwestycje sprzedaż posiadanych nieruchomości Strona 3 z 7

4 Wnioskodawca I Wnioskodawca II Wnioskodawca III Wnioskodawca IV Wykonywany zawód: Informacje o pracodawcy/ zleceniodawcy/ prowadzonej działalności gosp. NIP: Regon: Członek zarządu Właściciel firmy Kadra zarządzająca Liczba zatrudnionych pracowników: Pracownik fizyczny Student Specjalista/samodzielne stanowisko NIP: Regon: Członek zarządu Właściciel firmy Kadra zarządzająca Liczba zatrudnionych pracowników: Pracownik fizyczny Student Specjalista/samodzielne stanowisko Rolnictwo/leśnictwo/rybactwo Przetwórstwo przem. Rolnictwo/leśnictwo/rybactwo Przetwórstwo przem. Górnictwo/hutnictwo Woda/prąd/gaz Górnictwo/hutnictwo Woda/prąd/gaz Handel/naprawa/usługi Transport/łączność Handel/naprawa/usługi Transport/łączność Hotele/restauracja Informatyka Hotele/restauracja Informatyka Obszar działalności: Edukacja Budownictwo Edukacja Budownictwo Obrona narodowa Obrona narodowa Finanse/bankowość/ubezpieczenia Służba zdrowia/pomoc społeczna Działalność prawnicza/doradztwo/wynajem Finanse/bankowość/ubezpieczenia Służba zdrowia/pomoc społeczna Działalność prawnicza/doradztwo/wynajem Całkowity staż pracy: Opłaty i wydatki: Stałe miesięczne wydatki gospodarstwa domowego (w tym opłaty mieszkaniowe): Stałe miesięczne wydatki gospodarstwa domowego (w tym opłaty mieszkaniowe): Informacje o działalności gospodarczej (dotyczy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych/karty podatkowej/kpir): Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: aktualna wysokość stawki ryczałtu: % aktualna wysokość stawki ryczałtu: % przeważająca część działalnosci prowadzona jest w sferze: przeważająca część działalnosci prowadzona jest w sferze: usług handlu produkcji usług handlu produkcji Karta podatkowa: miesięczne dochody netto rozliczane na podstawie karty podatkowej wynoszą: miesięczne dochody netto rozliczane na podstawie karty podatkowej wynoszą: Książka przychodów i rozchodów (KPiR) składki na ubezpieczenie społeczne opłacane do ZUS: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane do ZUS: składki na ubezpieczenie społeczne opłacane do ZUS: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane do ZUS: IX. Zobowiązania wszystkich Wnioskodawców: Lista aktualnych i spłaconych w okresie ostatnich 3 miesięcy zobowiązań Wnioskodawcy w tym alimentów*, i zobowiązań, które poręczył. Nazwa banku Rodzaj zobowiąza nia Przyznana kwota w walucie zawarcia umowy Aktualne saldo zadłużeni a w walucie Waluta Kwota miesięcznej raty w walucie Termin ostateczne j spłaty Zobowi ązania firmowe T/N Czy spłacane wniosko wanych kredytem? Posiadacz zobowiązania * Alimenty i zobowiązania firmowe nie podlegają spłacie wnioskowanych kredytem Strona 4 z 7

5 X. Oświadczenia Wnioskodawców 1. Oświadczam, że otrzymałem/am formularz informacyjny dotyczący, o który wnioskuję na podstawie niniejszego Wniosku. nie otrzymałem/am nie otrzymałem/am 2. W związku z ubieganiem się o produkt hipoteczny oświadczam że: 1) zostałem/am zapoznany/a przez pracownika Banku/pośrednika kredytowego z kwestią ryzyka zmiany stopy procentowej; 2) zapoznałem/am się z dokumentem o nazwie Informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z produktem kredytowym w Raiffeisen Polbank, 3) mam pełną świadomość ponoszenia ryzyka związanego z zaciągniętym zobowiązaniem kredytowym, w tym ryzyka zmiany stopy procentowej, która ma wpływ na wysokość zobowiązania względem Banku, wynikającego z wnioskowanego oraz na wysokość rat spłaty, 4) w chwili składania niniejszego Wniosku Bank wyjaśnił wszelkie zgłaszane przeze mnie wątpliwości dotyczące, o który wnioskuję na podstawie niniejszego Wniosku oraz zasad jego udzielenia, 5) otrzymałem/am informację oraz jestem świadomy/a, że w przypadku spłaty zobowiązań kredytowych (w tym wnioskowanego ), które mogą przekroczyć 40%/50% uzyskiwanych dochodów, istnieje podwyższone ryzyko braku możliwości obsługi większych wydatków w przyszłości lub tworzenia oszczędności, 6) środki finansowe przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z. nie potwierdzam wszystkich nie potwierdzam wszystkich ww. okoliczności ww. okoliczności 3. Oświadczam, że dane osobowe oraz inne informacje, w tym dotyczące osiąganych dochodów i ponoszonych wydatków, podane w niniejszym Wniosku są prawdziwe i aktualne. W przypadku istnienia jakichkolwiek umów zawartych przeze mnie z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20 (zwaną dalej Bankiem), a także z Polbank EFG z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 19 (którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank Polska S.A.) przed dniem złożenia niniejszego Wniosku oraz w przypadku, gdy wskazane w tych umowach dane osobowe (nazwisko, numer dokumentu tożsamości, adresy: korespondencyjny, zameldowania oraz , a także numery telefonów) są inne niż podane w niniejszym Wniosku powyżej upoważniam Bank do dokonania zmian w dotychczasowych danych osobowych na dane podane powyżej. nie wyrażam zgody nie wyrażam zgody 4. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Banku o wszelkich zmianach moich danych zawartych w niniejszym Wniosku oraz załącznikach do niego przekazanych Bankowi o ile dojdzie do zawarcia wnioskowanej Umowy. 5. Wyrażam zgodę na weryfikowanie pod względem rzetelności i prawdziwości złożonych przeze mnie oświadczeń i przedstawionych dokumentów w związku z oceną mojej zdolności i wiarygodności kredytowej. Oświadczam, iż w tym celu upoważniam Bank do ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową wszystkim podmiotom/instytucjom, które wystawiły przedstawione przeze mnie dokumenty dołączone do Wniosku lub których dotyczą składane przeze mnie we Wniosku oświadczenia. 6. Potwierdzam otrzymanie informacji, że: 1) dane zawarte w niniejszym Wniosku oraz załączonych do niego dokumentach są zbierane w związku z dokonywaniem czynności bankowych przez Bank i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Banku, 2) zebrane dane mogą być udostępniane przez Bank innym podmiotom, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz z późn. zm.), a zwłaszcza: a) innym bankom oraz Biuru Informacji Kredytowej S.A., b) podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością prowadzoną przez Bank (np. przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie pośrednictwa w udzielaniu kredytów, podmiotom świadczącym usługi związane z wyceną nieruchomości), 3) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, 4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji wnioskowanej Umowy. 7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę bankową do następujących podmiotów: Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG w Wiedniu (Austria), Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu (Austria), Raiffeisen Leasing Polska S.A. w Warszawie, Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Dane będą przetwarzane w celu oferowania usług świadczonych przez wskazane podmioty oraz w celu wykonywania obowiązków związanych z raportowaniem na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz z późn. zm.). Zostałem/łam poinformowany/a, że mam prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania oraz, że powyższa zgoda może być w każdej chwili odwołana. 8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, gdy nie dojdzie do zawarcia wnioskowanej Umowy (do celów marketingowych oraz do celów dowodowych na okoliczność wnioskowania o kredyt na podstawie niniejszego Wniosku. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do swoich danych przekazanych do Banku oraz prawo ich poprawiania oraz cofnięcia zgody. nie wyrażam zgody nie wyrażam zgody 9. Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn.zm.) w zakresie produktów, usług i promocji oferowanych przez Bank. nie wyrażam zgody nie wyrażam zgody 10. Wyrażam zgodę na wystąpienie przez Bank osobiście lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. przy ul. Armii Ludowej 21 we Wrocławiu; Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) przy ul. Z. Modzelewskiego 77 w Warszawie; Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG S.A.) przy ul Lublańskiej 38 w Krakowie; Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. przy Placu Bankowym 2 w Warszawie o ujawnienie informacji dotyczących moich zobowiązań (na podstawie art. 24 ust. 1 Strona 5 z 7

6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). nie wyrażam zgody nie wyrażam zgody 11. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez BIK Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta w Warszawie przy ul. Postępu 17A przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania przez BIK zapytania. Zakres przetwarzania danych określa art. 105 ust. 4 i 4d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz z późn. zm.). 12. Wyrażam zgodę na składanie oświadczeń woli związanych z wykonywaniem czynności bankowych, w tym na zawieranie umów w zakresie produktów i usług oferowanych przez Bank, w szczególności dotyczących rachunków bankowych, wydawania i obsługi kart płatniczych, czynności biura maklerskiego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu, tj. Systemu Bankowości Internetowej, Serwisu Bankowości Mobilnej, Centrum Obsługi Klienta i innych udostępnionych przez Bank. Zostałem/am poinformowany/a, że zasady oraz skutki składania oświadczeń w formie elektronicznej są zgodne z określonymi w art. 7 Prawa bankowego oraz art. 13 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i są szczegółowo określone w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów indywidualnych, a także w regulaminach poszczególnych usług bankowych. 13. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Bank w postaci jawnej (tj. bez szyfrowania), za pośrednictwem wskazanych przeze mnie numerów telefonów lub poczty elektronicznej, objętych tajemnicę bankową dokumentów i informacji związanych z wnioskowaną Umową. 14. Oświadczam, że nie złożyłem/am wniosku o ogłoszenie mojej upadłości. złożyłem/am wniosek o ogłoszenie mojej upadłości złożyłem/am wniosek o ogłoszenie mojej upadłości 15. Oświadczam, że nie została ogłoszona moja upadłość. została ogłoszona moja upadłość w dniu została ogłoszona moja upadłość w dniu 16. Oświadczam, że nie toczą się wobec mnie postępowania sądowe/egzekucyjne/administracyjne. toczą się. Postępowania w toku dotyczą. (jeżeli się toczą) toczą się. Postępowania w toku dotyczą. (jeżeli się toczą) 17. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, iż w przypadku dostarczania korespondencji w formie z system bankowości internetowej R-Online lub na wskazany adres 1) elektroniczne otrzymywanie korespondencji dotyczy: wyciągów, harmonogramów, informacji o zmianach wzorców umownych. Wszelka inna korespondencja (np. monity, wezwania, wypowiedzenia umów, potwierdzenia transakcji, odpowiedzi na pisma Klientów) będą przesyłane w postaci papierowej na ostatni podany przeze mnie Bankowi adres korespondencyjny, z tym, że monity mogą być również przesyłane w formie np. sms; 2) w przypadku wyboru dostarczania korespondencji pocztą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres wiadomości te mogą być narażone na ingerencję osób trzecich; 3) gdy z przyczyn niezależnych od Banku nie jest możliwe dostarczanie korespondencji w postaci elektronicznej, Bank będzie przesyłał korespondencję w formie papierowej. 18. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny iż w przypadku wyboru papierowej formy dostarczania korespondencji na ostatni podany Bankowi adres korespondencyjny: 1) Bank pobiera opłaty za wyciąg papierowy dla Klientów posiadających dostęp do systemu bankowości internetowej R-Online, w wysokości zgodnej z właściwą tabelą opłat i prowizji (Bank udostępnia bez dodatkowych opłat wyciągi w systemie bankowości internetowej R-Online); 2) w przypadku posiadania dostępu do systemu bankowości internetowej R-Online, Bank będzie również udostępniał wyciągi przez ten system, bez dodatkowego powiadamiania na adres o ich dostępności; 3) nie będę otrzymywał korespondencji na adres ; 19. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, Warszawa (dalej Bank) moich/ naszych danych osobowych i informacji zawartych we wniosku i dokumentach dołączonych do wniosku o udzielenie hipotecznego Towarzystwu Ubezpieczeniowemu EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62 i przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA w celu określenia ryzyka ubezpieczeniowego oraz podjęcia decyzji o objęciu części wnioskowanego hipotecznego ochroną ubezpieczeniową z tytułu niskiego wkładu. 20. Przyjmuję/jemy do wiadomości fakt, że Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62 jest administratorem moich/naszych danych osobowych oraz iż przysługuje mi/nam prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych będących w posiadaniu TU EUROPA SA i prawo ich poprawiania oraz fakt, że przetwarzanie danych w celach innych niż związanych z ubezpieczeniem wymaga uzyskania mojej/ naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jednocześnie przyjmuję/emy do wiadomości, że przekazanie danych jest dobrowolne. 21. Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz z późn. zm.) upoważniam Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, Warszawa do przekazania Towarzystwu Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, informacji objętych tajemnicą bankową zawartych we wniosku i dokumentach dołączonych do wniosku o udzielenie hipotecznego w celu określenia ryzyka ubezpieczeniowego oraz podjęcia decyzji o objęciu części wnioskowanego hipotecznego ochroną ubezpieczeniową z tytułu niskiego wkładu. 22. Niniejszym oświadczam, że dane adresowe i numerów telefonów kontaktowych do Banku otrzymałem/am od (nazwa Pośrednika): Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez Bank Pośrednikowi informacji o zawarciu umowy z Bankiem oraz o uruchomieniu na moją rzecz środków z tytułu zawartej umowy hipotecznego w celu rozliczenia Banku z Pośrednikiem do (nazwa i adres Pośrednika): (uzupełnić jeżeli dotyczy). Strona 6 z 7

7 Bank może przenieść wszelkie wierzytelności, przysługujące mu z tytułu Umowy o kredyt hipoteczny, której dotyczy niniejszy wniosek, na Raiffeisen Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca wyraża zgodę na przejęcie zobowiązań Banku, wynikających z Umowy o kredyt hipoteczny, której dotyczy niniejszy wniosek (dalej Umowa o kredyt hipoteczny ), przez Raiffeisen Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem obowiązku prowadzenia przez Bank rachunku, do obsługi (spłaty wraz odsetkami i innymi należnościami z Umowy o kredyt hipoteczny) oraz rachunku bankowego prowadzonego na rzecz kredytobiorcy, z którego Bank pobiera, środki na spłatę wymagalnych zobowiązań kredytobiorcy z Umowy o kredyt hipoteczny, zgodnie z treścią tej Umowy o kredyt hipoteczny, jeżeli został on dobrowolnie wskazany przez kredytobiorcę. 2. Przeniesienie wierzytelności oraz przejęcie zobowiązań, o którym mowa w pkt 23.1 powyżej, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy o kredyt hipoteczny, i będą skuteczne w razie zawarcia przez Wnioskodawcę z Bankiem Umowy o kredyt hipoteczny oraz po spełnieniu warunków wymaganych prawem. Kredytobiorca zostanie powiadomiony przez Bank o przeniesieniu wierzytelności oraz przejęciu zobowiązań. 3. Bank oraz Wnioskodawca zgodnie oświadczają, że w przypadku przeniesienia wierzytelności oraz przejęcia zobowiązań zgodnie z pkt 23.1 powyżej: 1) obowiązująca w chwili przeniesienia wierzytelności oraz przejęcia długów Tabela kursów walutowych dla produktów hipotecznych w Banku pozostaje wiążąca; 2) Wnioskodawca zleca i upoważnia Bank do przekazywania pobranych środków na spłatę wymagalnych zobowiązań kredytobiorcy z Umowy o kredyt hipoteczny na rachunek Raiffeisen Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie. Niniejsze upoważnienie wygasa w przypadku całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu. 4. Wnioskodawca wyraża niniejszym zgodę na przekazywanie do Raiffeisen Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie objętych tajemnicą bankową danych i informacji dotyczących Umowy o kredyt hipoteczny i jej wykonywania dla celów związanych z realizacją postanowień pkt 23.1 powyżej, pod warunkiem powstania w przyszłości Raiffeisen Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie, który stanowić będzie własność Raiffeisen Bank Polska SA. wyrażam zgodę (dotyczy całego pkt 3) wyrażam zgodę (dotyczy całego pkt 3) XI. Podpisy Wnioskodawców nie wyrażam zgody (dotyczy całego pkt 3) nie wyrażam zgody (dotyczy całego pkt 3) Po zapoznaniu się z treścią kompletnie wypełnionego niniejszego Wniosku potwierdzam, że zawarte w nim dane oraz oświadczenia Wnioskodawców (w tym w pkt X powyżej) są prawdziwe i aktualne, co niniejszym potwierdzam poniższym podpisem: I V Dane kontaktowe do Pełnomocnika Wnioskodawców (proszę uzupełnić jeżeli niniejszy Wniosek podpisywany jest w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy/ów przez Pełnomocnika lub jeśli dalsze czynności po złożeniu niniejszego Wniosku mają być wykonywane w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy/ów przez Pełnomocnika) Imię i nazwisko: Dane kontaktowe (telefon, adres ): Adres: Dane pełnomocnictwa: Uzupełnia Doradca / Pośrednik Potwierdzam niniejszym własnoręczność złożonego/złożonych w mojej obecności podpisu Wnioskodawcy/ Wnioskodawców / Pełnomocnika. Potwierdzam, iż wszyscy Wnioskodawcy/ich Pełnomocnik okazali oryginały dokumentów tożsamości. Potwierdzam zgodność danych Klienta na Wniosku z danymi dokumentu tożsamości Klienta. Imię i nazwisko Numer Doradcy przyjmującego Wniosek w Banku (Agent name) Pieczątka i podpis osoby przyjmującej Wniosek Informacje /uwagi : Nazwa Pośrednika Prosimy o wypełnienie niniejszego Wniosku drukowanymi literami. Przez nieuzupełnienie/ niewykreślenie pól rozumie się, że zawarte w nich informacje nie dotyczą Wnioskodawcy. Wszystkie strony wniosku powinny zostać zaparafowane przez Wnioskodawcę, z wyjątkiem stron zawierających jego czytelny podpis. Przekreślenia i zmiany danych uzupełnionych na niniejszym Wniosku powinny być zaparafowane przez Wnioskodawcę, którego te zmiany dotyczą. Strona 7 z 7

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Doradca przyjmujący Wniosek Data - - Numer wniosku I. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI* Wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1 f.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych. Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt w ROR Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU BANK SPÓŁDZELCZY W ANDRESPOLU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. złotych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ BANK SPÓŁDZELCZY w Radzyniu Podlaskim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. Pobrano opłatę przygotowawczą w kwocie Dnia.. Podpis pracownika Banku. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU Zał. 1B Wniosek o udzielenie Kredytu Hipotecznego BANK SPÓŁDZELCZY W OLECKU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik 1C Bank Spółdzielczy w Ełku Oddział. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU. NFORMACJE O KREDYCE Rodzaj kredytu: Gotówkowy Szybka Gotówka Z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Załącznik nr 4 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU REMONTOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie: złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY* Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce Załącznik 1E www.bsporabka.pl WYPEŁNA PRACOWNK BANKU DATA ZŁOŻENA WNOSKU CZŁONEK BANKU NUMER REJESTRU TAK NE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych Oddział w WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO kredyt Kredyt dla Ciebie kredyt Szybka Gotówka NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu: zł Słownie: złotych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo