Przedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowiec kiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowiec kiej"

Transkrypt

1 Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W niniejszym Zatqczniku opisano zakres i warunki. Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku, jesli nie ograniczajq odpowiedzialnosci ubezpieczyciela. Przedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowiec kiej Mieisca : ul. Karowa 2, Warszawa LP ' A. Ubezpieczenie mienia od wszystkic h wzyk Przedmiot Budynki i budowle Srodki trwate - maszyny i urzqdzenia (gr. 3, 4,5, 6, 8) - wtasne ~rodki trwate - maszyny i urzqdzenia (gr. 3, 4, 5, 6, 8) - powierzone Srodki obrotowe - zapasy Gotowka w lokalu: (w ciqgu doby max , Srednio zt) Gotowka w transporcie (max 4 x w miesiqcu): (max , Srednio zt) System Wartoid Ksiegowa brutto Ksiegowa brutto Ksiegowa brutto fa kturowa nominalna nominalna Suma w zl , , , , ,OO ,OO W odniesieniu do mienia okreslonego w powyiszej tabeli, ubezpieczonego w systemie sum statych, nie bedzie miata zastosowania redukcja sumy po wyptacie odszkodowania. Zakres na bazie wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstate w miejscu, wynikajqce z nagtych i niezaleznych od woli Ubezpieczajqcego/Ubezpieczonego zdarzen, w tym co najmniej szkody powstate w wyniku: pozaru, bezpojredniego i posredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot (w tym ogrodzenie), huraganu, deszczu nawalnego, Sniegu, powodzi, zalania (przez wydostanie sie cieczy lub pary z urzqdzen c.o., wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych), upadku drzew, budynkow, budowli, gradu, tpsienia, zapadania, osuwania sie ziemi, dymu, huku ponaddiwiekowego, kradziezy z wtamaniem, rabunku, dewastacji (rozmyslnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowanego przez osoby trzecie), akcji ratowniczej prowadzonej w zwiqzku z ww. zdarzeniami, zanieczyszczenia lub skazenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzen objetych ubezpieczeniem. W odniesieniu do wartosci pienieznych takze szkody w transporcie powstate w wyniku rabunku i innych nagtych zdarzen. Ubezpieczeniem objete s q takie wszelkie szkody nie wymienione powyzej, ktore nie zostaty wytqczone w majqcych zastosowanie do umowy ogolnych warunkach. UWAGA: Ubezpieczenie obejmuje rowniez koszty dodatkowe zwiqzane z zabezpieczeniem mienia przed zwiqkszeniem rozmiaru szkody, tqcznie z kosztami ewakuacji (przekwaterowania) osob i mienia - (chociazby dziatania okazaty siq nieskuteczne), w granicach sum poszczegolnych rodzajow mienia okreslonych w umowie. Limity dla szkod powstatych w wyniku kradzieiy z wtamaniem, rabunku i dewastacji (przy czym za dewastacjq uwaza siq rozmyslne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie). Przedmiot

2 SZPITAL KLlNlCZNY im. ks. ANNY MAZOWlECKlEJ Pozostate limity LP I 1. I Koszty naprawy zabezpieczen Rodzaj mienia i rodzaj szkody I Limit (w zl)! Franszvze i udziaiv wtasne Franszyza integralna zt Franszyza redukcyjna Euro jt:>yl 3) Udzial wlasny - zniesiony Pozycje zawarte w powyiszych tabelach ubezpieczone zostajq w systemie nu pierwsze ryzyko. B. Ubezpieczenie odpowiedzialno4ci cvwilnei B.1. Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnofci cvwilnei Swiadczeniodawcv udzielaiaceao Swiadczeri opieki zdrowotnei Zakres : zgodny z Rozporzqdzeniem Ministra Finansow w sprawie obowiqzkowego odpowiedzialnosci cywilnej Swiadczeniodawcy udzielajqcego Swiadczeh opieki zdrowotnej z dnia r. ( Dz. U. Nr 3 z dnia r., poz. 10 ) - warunek niepodlegajqcy zmianom. Suma gwarancyjna: minimalna, zgodna z w/w rozporzqdzeniem - rownowartosc w ztotych euro na jedno zdarzenie i euro na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ; Zakres terytorialny: RP B.2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cvwilnei z tvtulu ~rowadzonei przez Szpital dzialalnofci pole~aiacei w szczeqblnosci na udzielaniu Swiadczeri opieki zdrowotnei oraz z tvtulu posiadania mienia Zamawiany zakres obejmuje odpowiedzialnosc cywilnq deliktowq i kontraktowq w odniesieniu do prowadzonej dzialalnofci, w tym dzialalnosci medycznej oraz z tytulu posiadania mienia. Zakres Ubezpieczenie OC deliktowe i kontraktowe w zwiqzku z prowadzonq dzialalnosciq medycznq i posiadanym mieniem Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w PLN Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w PLN Zakres szkody wyrzqdzone przez personel zatrudniony/iwiadczqcy prace na podstawie umow innych nii umowa o pracq szkody wyrzqdzone na skutek raiqcego niedbalstwa szkody wyrzqdzone przez podwykonawcow w dziatalnoici medycznej ipyt I j z zachowaniem prawa ~ do regresu, szkody powstate przy udzielaniu iwiadczeh opieki zdrowotnej, ktore nie zostaty objete ubezpieczeniem obowiqzkowym z uwagi no wyczerpanie siq sumy gwarancyjnej obowiqzkowego iwiadczeniodawcy udzielajqcego iwiadczen opieki 1 - Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w PLN Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w PLN

3 Zaiqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I zakaznych u ludzi (Dz. I). z dnia 30 grudnia 2008 r.)!;;j: I 7, r oraz szkody powstate w wynfku zatruc~a pokarmowego w tym salmonellq, czenvonkq Szkody w rzeczach oddanych przez pacjent6w na przechowanie w zwiqzku z udzielaniem iwiadczeh zdrowotnych OC pracodawcy ' s-ia-pdc61~~38w.esaimonebqi-c-7:ew~&q szkody powstate w mieniu, z ktorego Ubezpieczajqcy korzystat na podstawie umowy najmu, dzieriawy, uiytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu (dot. ruchomoici tj. spnetu laboratoryjnego) [:=:.t.!2j Szkody powstate w trakcie prowadzenia zajec: w szkole rodzenia a MNO lomoq Franszyze i udziatv wtasne w odniesieniu do zakresu minimalneao Franszyza integralna - zniesiona Franszyza redukcyjna - zniesiona Udzial wlasny: w szkodach rzeczowych - 5% wartoici naleinego odszkodowan~a ~>y."'!; Zakres terytorialny: RP TRIGGER: Ochrona ubezpieczeniowa obejrnuje roszczenia dotyczqce szk6d powstalych ze zdarzeri zaistnialych w okresie trwania, chocby poszkodowani (uprawnieni) zglosili je po tyrn okresie, jednakie przed uplywern terrninu przedawnienia - warunek niepodlegajqcy zrnianom. Zamawiajqcy informuje, ze dziaialnoit: pozamedyczna bqdzie objqta ochronq ubezpieczeniowq w ramach odpowiedzialnoici cywilnej zaktadu opieki zdrowotnej w zwiqzku z posiadanym majqtkiem i prowadzonq dziatalnoiciq z ograniczeniem odpowiedzialnoici do limitu zi na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Dziatalnoit: pozamedyczna Szpitala to; prowadzenie punktu gastronomicznego, dziaialnoic dydaktyczna, wynajem powierzchni handlowych i dydaktycznych (OC najemcy). Szpital korzysta na podstawie umowy dzieriawy ze sprzqtu laboratoryjnego o orientacyjnej wartoici zt C. Ubezpieczenie sprzetu elektroniczneao od wszystkich ryzyk C.1. Ubezpieczenia sprzetu elektroniczneuo Lp. 1. Przedrniot Sprzqt elektroniczny medyczny System WartoiC Ksiqgowa brutto Surna w zl ,70 Udziai wiasny: - dla sprzqtu elektronicznego medycznego o wartojci jednostkowej do zt - w wysokoici 1000 zt - dla sprzqtu elektronicznego medycznego o wartoici jednostkowej powyiej zi - w wysokoici 1500 zt ([.>y!./) C.2. Ubezpieczenia s~rzetu kornputeroweuo Lp Przedrniot Sprzqt komputerowy Sprzqt komputerowy przenoiny (zakres terytorialny - RP) ipyt. 41 Udziat wtasny zi System WartoiC Ksiqgowa brutto Ksiegowa brutto i:>yi. 3) Surna w zl , ,14

4 Zatqcznik nr 2 do SIWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA C.3. Ubezpieczenie oproaramowania Lp. Przedmiot 1. Oprogramowanie wtasne System WartoiC Ksiegowa brutto Suma w zl ,97 Udziai wiasny zi,,przez wartoic ksiegowq brutto rozumie sic cene zakupu sprzetu/oprogramowania bedqcego bezpoirednim zamiennikieni utraconego tj. o takich samych lub podobnych paranietrach technicznych; tego samego lub podobnego rodzaju i wydajnoici (przywrocenie do stanu przed szkodq bez uwzglqdnienia stopnia zuiycia], powiqkszona o koszty transportu, cta, montaiu i innych opiat o ile zostaty zgtoszone do." ipy:. 6) D. U bezpieczenie zbiorowe nastepstw nieszczesliwyc h wypad k6w 1. Zakres Ubezpieczenia Ochrona obejmuje trwaie nastqpstwa nieszczqsliwych wypadkow polegajqce nu uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia, powodujqce trwaiy uszczerbek nu zdrowiu lub SmierC ubezpieczonego. Ochronq objeci sq pracownicy podczas Swiadczenia pracy, w drodze do pracy, w drodze z pracy. Ochrona obejmuje zakres podstawowy rozszerzony o zawai serca, udar mozgu oraz koszty leczenia. Lp Przedmiot Z tytutu trwaiego uszczerbku na zdrowiu Z tytuiu Smierci Suma w zl ,OO ,OO Klauzule dodatkowe wskazane w SIWZ, nie dotvcza obowiazkoweno odpowiedzialnoici cvwilnei iwiadczeniodawcv udzielaiaceno iwiadczeri opieki zdrowotnei Z zachowaniem pozostalych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowieri umowy, ustala sie, ze: 1. Klauzula automatycznego irodk6w trwalych Z zachowaniem pozostaiych, nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala sie, ze: a) now0 nabyte Srodki trwaie speiniajqce warunki objqcia ubezpieczeniem zgodnie z umowq, b) wzrost wartoici przedmiotu stanowiqcego Srodki trwaie - wskutek dokonanych inwestycji, zostaje objety automatycznq ochronq ubezpieczeniowq w zakresie i nu zasadach okrejlonych w umowie, od chwili objecia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu Srodkow trwaiych wskutek dokonanych inwestycji od chwili ukonczenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi sie wytqcznie do miejsc wskazanych w umowie. Objecie w posiadanie nowych Srodkow trwatych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartosci Srodkow trwaiych powinno by6 potwierdzone dokumentem np. fakturq zakupu tub protokotem zdawczo - odbiorczym. Ochronq ubezpieczeniowq nie jest objqte mienie podczas zatadunku, transportu, roziadunku oraz prac budowlano-montazowych (w tym prob i testow). 1. Ubezpieczajqcy lub Ubezpieczony zobowiqzany jest zgiosic zwiekszenie sumy w terminie do 20 dni po zakohczeniu kazdego potrocza okresu. 2. OdpowiedzialnoSC Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego nu mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokoici kwoty ,OO zi 3. Nowo nabyte Srodki trwate oraz inwestycje, ktorych iqczna suma przekracza przyjqty w klauzuli limit, mogq by6 ubezpieczone nu zasadach okreslonych w ogolnych warunkach. 4. Doptata sktadki wynikajqcej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej nastqpuje nu nastqpujqcych zasadach: Ubezpieczajqcy jest zobowiqzany zaptacic sktadkq za okres Swiadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakoriczeniu kaidego potrocza okresu. Sktadka bqdzie naliczona od wzrostu sumy w danym okresie (potrocznym i 50% wysokoici stawki rocznej).

5 Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 5. W przypadku, gdy w okresie suma mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiorki bqdi zeztomowania, Llbezpieczyciel dokona rozliczenia sktadki na zasadach okreilonych w ust. 4. Limit wspolny dla AR i EEi (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 2. Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji Z zachowaniem pozostatych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala siq, ie: 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona nu mienie stanowiqce przedmiot w rozumieniu ogolnych warunkow oraz umowy znajdujqce sie we wszystkich nowoprzybytych lokalizacjach na terenie RP, ktorych uiytkowanie na podstawie tytutu prawnego Ubezpieczajqcy Iub Ubezpieczony rozpocznie w okresie. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna sie od dnia w ktorym przyjeto do uzytkowania przedmiot w nowoprzybytej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, ze adresy tych lokalizacji wraz z wartoiciq znajdujqcego sie w nich mienia zostanq przekazane do wiadomoici Ubezpieczycielowi w ciqgu 30 dni od momentu przyjecia ich do uzytku. 2) Ochronq ubezpieczeniowq nie jest objete mienie podczas transportu (w tym podczas zatadunku, roztadunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiqce przedmiot prac budowlano-montazowyc h (w tym podczas prob i testow). 3) Nowe miejsca muszq spetniak wymagania ogolnych warunkow odnoinie zabezpieczeh przeciwpoiarowych oraz przeciwkradzieiowych. 4) Maksymalny limit odpowiedzialnoici Llbezpieczyciela na pojedynczq lokalizacje wynosi: ,o zt. 5) Jezeli wartoik mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podanq w pkt. 4) kwote, lokalizacja ta moze zostak ubezpieczona na zasadach okreilonych w umowie. 6) Sktadka bedzie naliczana systemem pro rata za kazdy dzien proporcjonalnie do sktadki rocznej; sktadka podlegat moze rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po uptywie kazdego kolejnego kwartatu okresu. Limit wspolny dla AR i EEi (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 3. Klauzula ograniczenia zasady proporcji Wytqczona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartoic przedmiotu, przy uwzglednieniu rodzaju zadeklarowanej wartoici bedqcej podstawq do ustalenia sumy, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy tego przedmiotu. W przypadku zanizenia sumy redukcja odszkodowania nie ma takze zastosowania, jeili wysokoik szkody nie przekracza 20% sumy. (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 4. Klauzula prolongacyjna Brak wptaty przez Ubezpieczajqcego sktadki Iub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie, nie powoduje wygasniecia (rozwiqzania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie moze by6 podstawq do odstqpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku optaty sktadki lub raty sktadki Ubezpieczyciel zobowiqzany jest wyznaczyk Ubezpieczajqcemu nu piimie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zaptaty sktadki (raty). W przypadku nie dokonania wptaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel moze odstqpic od umowy ze skutkiem natychmiastowym. (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialnosci cywilnej i NNW) 5. Klauzula akt6w terroryzmu - limit odpowiedzialno5ci zl Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstate w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeh losowych objetych ochronq ubezpieczeniowq oraz akcji ratowniczej prowadzonej w zwiqzku z tymi zdarzeniami, bedqcymi bezpoirednim nastepstwem aktow terroryzmu, za ktore uwaza sie wszelkiego rodzaju dziatania majqce na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludnoici lub dezorganizacje zycia publicznego dla osiqgniecia okreilonych skutkow ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych Iub spotecznych. Z zakresu ochrony wytqczone sq szkody spowodowane uwolnieniem Iub wystawieniem na dziatanie substancji toksycznych, chemicznych Iub biologicznych, jak rowniez wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, wtqczajqc w to wtamania komputerowe Iub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. - limit odpowiedzialno5ci nu jedno i wszystkie zdarzenia w okresie wynosi ,O zt, 5

6 Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - franszyza redukcyjna 10% wartoici szkody nie mniej niz zt (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk j 6. Klauzula koszt6w ewakuacji - limit odpowiedzialnosci zl na jedno i na wszystkie zdarzenia (pyt. 1 bj Z zachowaniem pozostatych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow oraz innych postanowieh umowy, ustala sie, ze pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktow terroryzmu na podstawie,,klauzuli aktdw terroryzmu", Ubezpieczyciel obejmuje ochronq ubezpieczeniowq koszty ewakuacji pacjentow oraz sprzqtu medycznego, poniesione w wyniku zagrozenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iz niebezpieczenstwo to bedzie wydawato siq realne. Za koszty ewakuacji uwaza sie poniesione i udokumentowane koszty zwiqzane z : 1. transportem pacjen tow, 2. transportem sprzetu medycznego, 3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzetu medycznego w czasie koniecznym dla czynnoici ewa kuacyjnych, 4. dozorem sprzetu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 5. pobytem ewakuowanych pacjentow w zastepczych placowkach w okresie do jednej doby liczqc od momentu zakwaterowania, z zastrzezeniem ii koszty pobytu jednego pacjenta nie mogq przekroczyd 100 zt za dobe. Ubezpieczyciel pokrywa powyisze koszty wytqcznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona zostata nu polecenie Policji, Straiy Pozarnej, Strazy Miejskiej lub Dyrektora Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej oraz odbywata siq pod kierunkiem lub w obecnoici ww. stuzb lub osob. (dotyczy : mienia od wszystkich ryzyk ) 7. Klauzula zastqpienia dla budynk6w i budowli W przypadku szkody catkowitej Ubezpieczony moie zastqpid zniszczone mienie, takie poprzez odtworzenie w innej lokalizacji, bez obowiqzku zachowania wymiarow, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiatow, jeieli zachowanie dotychczasowych rozwiqzan jest technologicznie, prawnie lub ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie moie przekroczyk wartoici przedmiotu przyjetej do. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzykj 8. Klauzula zastqpienia dla maszyn i urzqdzeh W przypadku szkody catkowitej Llbezpieczony moie zastqpid zniszczone mienie bez obowiqzku zachowania typu, modelu, parametrow technicznych, jezeli zachowanie dotychczasowych rozwiqzan jest technologicznie i/lub ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie moze przekroczyd wartosci przedmiotu przyjqtej do. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 9. Klauzula przewlaszczenia mienia W przypadku przewtaszczenia nu zabezpieczenie sktadnikow majqtkowych Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana nu dotychczasowych warunkach, chyba ze strony umowiq sie inaczej. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 10.Klauzula reprezentantbw Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane umyilnie lub wskutek razqcego niedbalstwa Ubezpieczajqcego lub osob, za ktore Llbezpieczajqcy ponosi odpowiedzialnosc, przy czym za osoby te uwaza sie Dyrektora. Za szkody powstate z winy umyslnej lub nu skutek raiqcego niedbalstwa osob nie bedqcych reprezentantami Ubezpieczajqcego Ubezpieczyciel ponosi petnq odpowiedzialnoic. (dotyczy ubezpieczenio rnienio od wszystkich ryzykj 11. Klauzula szk6d powstalych w wyniku przepiqcia - limit odpowiedzialno~ci zl na jedno i na wszystkie zdarzenia 16) Z zachowaniem pozostatych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala sie, ze : 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochronq ubezpieczeniowq szkody powstate w wyniku przepiqcia spowodowane zarowno wytadowaniem atmosferycznym, jak i powstate wskutek innych niezaleznych od Ubezpieczonego przyczyn zewnetrznych. 2) Przez przepiecie naleiy rozumiec krotkotrwaty (impulsowy) wzrost napiecia przekraczajqcy maksymalne dopuszczalne napiecie robocze lub indukcyjne wzbudzenie sie niszczqcych sit elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.

7 SZPITAL KLlNlCZNY im. ks. ANNY MAZOWlECKlEJ Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 3) W/w zdarzenia losowe pozostajq objete ochronq ubezpieczeniowq pod warunkiem odpowiedniego do zagrozenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ogranicznikow przepiqcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wytqczone sq szkody, ktorych przyczynq byty zjawiska wewnetrzne wynikte ze stanow awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzetu, maszyn i urzqdzen Ubezpieczonego [zwarcia, przeciqzenia, indukcje impulsow napiqciowych, itp.) a ponadto szkody powstate w zabezpieczeniach przepieciowych reagujqcych na przepiqcia zewnqtrzne. Franszyza redukcyjna - 5% wartojci szkody Limit wspolny dla AR i EEi (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 12. Klauzula szk6d w towarach przechowywanych w urzqdzeniach chlodniczych/ pomieszczeniach klimatyzacyjnych - limit odpowiedzialno5ci zl na jedno i na wszystkie zdarzenia (pyt. 16) Z zachowaniem pozostatych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala sie, ze zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstate w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urzqdzeniach chtodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych no podanych nizej zasadach: 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegajqce no zniszczeniu Srodkow obrotowych/mienia osob trzecich na skutek ich rozmrozenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, bqdqce bezpoirednim rezultatem nagiej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urzqdzeniu (maszynie) chtodniczym/urzqdzeniu klimatyzacyjnym utrzymujqcym okreilonq temperature w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarow, za ktorq to szkode istnieje odpowiedzialnosc Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy mienia od wszystkich ryzyk. 2) OdpowiedzialnoSc Ubezpieczyciela za szkody no mocy niniejszej klauzuli istniek bqdzie pod warunkiem, ze Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urzqdzen chtodniczych / urzqdzen klimatyzacyjnych. 3) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnojci za: szkody, ktorych powstanie pizypisak mozna transportowi, roztadowywaniu i przenoszeniu poza komorq chtodniczq / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarow, szkody powstate w mieniu przechowywanym w komorach chtodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarow powstate w okresie pierwszych 6 godzin bezpojrednio nastepujqcych po wystqpieniu przerwy w zasilaniu urzqdzenia chtodniczego / klimatyzacyjnego szkody w ubezpieczonym mieniu bedqce wytqcznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnqtrznych lub ukrytych, chorob lub naturalnego zepsucia, szkody w ubezpieczonym mieniu bedqce bezposrednim rezultatem ich niewtaiciwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewtasciwej cyrkulacji powietrza lub niemoinoici utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jesli nie jest ona skutkiem nagtej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urzqdzeniu (maszynie] chtodniczym wszelkiego rodzaju straty posrednie powstate w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikajqce z opoinienia w sprzedazy lub dostawie szkody w Srodkach obrotowych z przekroczonym terminem pizydatnosci do spo2ycia. 4) Wyptata odszkodowania: szkody likwidowane bedq w oparciu o wartoil mienia znajdujqcego siq w ~rzqdzeniu chtodniczym lub pomieszczeniu klimatyzowanym, bezpojrednio przed wydarzeniem siq szkody obliczonq wedtug rachunkow (faktur) zakupu, okre5lonq no podstawie codziennych rejestrow zapasow lub no podstawie remanentu sporzqdzonego po szkodzie. Franszyza redukcyjna Euro Jcv: ; 7' (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk) 13. Klauzula szk6d zalaniowych Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno~~ za szkody zalaniowe spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne ztqcza zewnqtrzne budynkow, nieszczelnq stolarkq okiennq, pod warunkiem, ze do powstania szkody nie doszto no skutek ztego stanu technicznego dachu lub innych elementow budynku lub niezabezpieczenia otwor6w dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkod w mieniu znajdujqcym siq w pomieszczeniach nqjmowanych, jezeli do obowiqzkow Ubezpieczajqcego lub Ubezpieczonego nie nale2y dbanie o stan techniczny lub jezeli Ubezpieczajqcy lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedziat o istniejqcych zaniedbaniach w tym zakresie albo tei o nich wiedziat i posiada dowody, ze wystepowat do wynajmujqcego z zqdaniem ich usuniqcia.

8 Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGOLOWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 14. Klauzula bezzwlocznej naprawy szkody W przypadku szkod wymagajqcych natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciqgiojci jwiadczenia usiug dopuszcza sie mozliwo5c beuwiocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczajqcegol Ubezpieczonego, bqdi przez wyspecjalizowane firmy zewnqtrzne dziaiajqce nu jego zlecenie, pod warunkiem ie szkoda zostanie udokumentowana w sposob umozliwiajqcy okrejlenie jej przyczyny oraz wysokojci. W przypadku tego rodzaju szkod, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami, Ubezpieczajqcy lub Ubezpieczony zobowiqzany jest do sporzqdzenia i przedtozenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjeciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementow uszkodzonych podlegajqcych wymianie. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzqtu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 15. Klauzula skladowania W przypadku szkod powstatych wskutek zalania mienia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno5c za mienie sktadowane bezpojrednio na podiodze. Odpowiedzialno5C w powyzszym zakresie dotyczy rowniei mienia znajdujqcego siq w pomieszczeniach poiozonych ponizej poziomu gruntu. (do tyczy ; mienia od wszys tkich ryzyk, sprzq tu ele ktronicznego od wszys tkich ryzyk) 16. Klauzula kosztdw dodatkowych - limit odpowiedzialnoici zl Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbqdne i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczajqcego bezpojrednio w konsekwencji zaistniatej szkody objetej ochronq ubezpieczeniowq. Koszty, o ktorych mowa w niniejszej klauzuli, obejmujq: 1. koszty zwiqzane z wynagrodzeniem naleznym architektom, inspektorom, inzynierom-konsultantom, a takie pozostaie koszty ekspertow, ktore Ubezpieczajqcy jest zobowiqzany ponieit: w celu odtworzenia tub zastqpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objetego umowq, 2. koszty zwiqzane z odtworzeniem planow, rysunkow lub innych dokumentow kontraktowych uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objetego umowq 3. koszty ekspertyz rzeczoznawc6w zwiqzane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody Koszty te muszq byc uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. Okrejlony dla klauzuli limit w wysokoici ,OO zt jest nu jedno i wszystkie zdarzenia w okresie u bezpieczenia. Limit wspolny dla AR i EEi (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzqtu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 17. Klauzula drobnych robdt budowlanych - limit odpowiedzialno~ci ~1 Z zachowaniem pozostaiych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala siq, ze zakres zostaje rozszerzony o szkody powstate w zwiqzku z prowadzeniem w miejscu : a) prac ziemnych b) robot budowlanych, na ktore zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie nu budowe oraz z zastrzezeniem, ze ich realizacja nie wiqie siq z naruszeniem konstrukcji noinej budynku/budowli tub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie i udzielana jest dla: a) mienia bqdqcego przedmiotem robot budowlanych - do limitu ,OO zi nu jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. W pozostaiym mieniu stanowiqcym przedmiot - do petnej sumy. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk) 18. Klauzula koszt6w usuniqcia pozostaloici po szkodzie Z zachowaniem pozostaiych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala siq, ze Ubezpieczyciel pokrywa ponad sume uzasadnione i udokumentowane koszty uprzqtniqcia pozostatoici po szkodzie poniesione w zwiqzku z zaistniatq szkodq objetq umowq. tqcznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa takie koszty rozbiorki / demontazu czeici niezdatnych do uzytku oraz koszty zwiqzane z ich wywozem, skiadowaniem lub utylizacjq. Ochrona obejmuje rowniez koszty demontazu i ponownego montaiu nieuszkodzonych czqjci ubezpieczonego mienia, jezeli czynnoici takie s q niezbedne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniqtego szkodq. Powyzsze koszty objqte s q ochronq ubezpieczeniowq do limitu odpowiedzialno5ci w wysokojci 10% warto5ci szkody,

9 Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGOLOWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA jednak nie wiqcej nii ,OO zt w okresie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztow zwiqzanych z usunieciem zanieczyszczen wody lub gleby i jej rekultywacjq. W przypadku niedo mienia, iwiadczenie wypiacane przez Ubezpieczyciela tytutem zwrotu kosztow wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zanizenia sumy mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyzke w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy w podstawowym zakresie mienia." (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk) 19. Klauzula poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, sieci elektrycznej i gazowej - limit odpowiedzialnoici zl Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji wodnokanalizacyjnej, sieci elektrycznej i gazowej oraz usuniecia skutkow takich poszukiwan do limitu zi na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk) 20. Klauzula odtworzenia dokumentacji - limit odpowiedzialnoici zl na jedno i na wszystkie zdarzenia (pyt. 16) Ubezpieczyciel obejmie ochronq ubezpieczeniowq wszelkie koszty odtworzenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej dokumentacji (aktow, planow, dokumentow, danych) w wyniku zdarzen objqtych umowq w tym koszty robocizny poniesione nu jej odhvorzenie oraz koszty przeprowadzenia niezbqdnych badan i analiz. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk) 21. Klauzula restyiucji mienia W przypadku wystqpienia zdarzenia objqtego zakresem Ubezpieczajqcy moze skorzystac z pomocy podmiotu zajmujqcego siq profesjonalnie restytucjq mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporzqdzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie pozniej niz w ciqgu 4 dni roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzqtu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 22. Klauzula katastrofy budowlanej - limit odpowiedzialnoici zl na jedno i na wszystkie zdarzenia fpyj. 16) Z zachowaniem pozostaiych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowieri ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala siq, ie ochronq ubezpieczeniowq objqte zostajq szkody powstaie w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwaitowne zawalenie siq caiosci bqdi czqsci obiektu niezaleznie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostaiymi nie zmienionymi niniejszq klauzulq wyiqczeniami okreslonymi w ogolnych warunkach i umowie, niniejsza klauzula nie obejmuje szkod w obiektach: - nie posiadajqcych odbioru koncowego robot dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bqdi dopuszczonych tymczasowo do uzytkowania - uzytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem - franszyza redukcyjna - 5% wartosci szkody, nie mniej niz zi - Limit wspolny dla AR i EEi (dofyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzqtu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 23. Klauzula dewastacji - limit odpowiedzialnoici zl na jedno i na wszystkie zdarzenia (py4 '8 6) Z zachowaniem pozostaiych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowieri ogolnych warunkow oraz pod warunkiem opiacenia przez llbezpieczajqcego dodatkowej skiadki ustala siq, ze: 1. niniejszq klauzulq jest objqty lokal i znajdujqce siq w nim mienie (z wyiqczeniem wartosci pieniqznych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji; 2. przez dewastacjq rozumie siq rozmyslne zniszczenia lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; 3. odpowiedzialno5c za szkody powstaie w wyniku dewastacji ograniczona jest do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, podanego w polisie; 4. limit odpowiedzialnoici ulega pomniejszeniu o kwotq odszkodowania wyptaconego z tytutu, o ktorym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczajqcy moze uzupetnid wysokosc limitu odpowiedzialnosci opiacajqc skiadkq uzupeiniajqcq. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo