Przedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowiec kiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowiec kiej"

Transkrypt

1 Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W niniejszym Zatqczniku opisano zakres i warunki. Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku, jesli nie ograniczajq odpowiedzialnosci ubezpieczyciela. Przedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowiec kiej Mieisca : ul. Karowa 2, Warszawa LP ' A. Ubezpieczenie mienia od wszystkic h wzyk Przedmiot Budynki i budowle Srodki trwate - maszyny i urzqdzenia (gr. 3, 4,5, 6, 8) - wtasne ~rodki trwate - maszyny i urzqdzenia (gr. 3, 4, 5, 6, 8) - powierzone Srodki obrotowe - zapasy Gotowka w lokalu: (w ciqgu doby max , Srednio zt) Gotowka w transporcie (max 4 x w miesiqcu): (max , Srednio zt) System Wartoid Ksiegowa brutto Ksiegowa brutto Ksiegowa brutto fa kturowa nominalna nominalna Suma w zl , , , , ,OO ,OO W odniesieniu do mienia okreslonego w powyiszej tabeli, ubezpieczonego w systemie sum statych, nie bedzie miata zastosowania redukcja sumy po wyptacie odszkodowania. Zakres na bazie wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstate w miejscu, wynikajqce z nagtych i niezaleznych od woli Ubezpieczajqcego/Ubezpieczonego zdarzen, w tym co najmniej szkody powstate w wyniku: pozaru, bezpojredniego i posredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot (w tym ogrodzenie), huraganu, deszczu nawalnego, Sniegu, powodzi, zalania (przez wydostanie sie cieczy lub pary z urzqdzen c.o., wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych), upadku drzew, budynkow, budowli, gradu, tpsienia, zapadania, osuwania sie ziemi, dymu, huku ponaddiwiekowego, kradziezy z wtamaniem, rabunku, dewastacji (rozmyslnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowanego przez osoby trzecie), akcji ratowniczej prowadzonej w zwiqzku z ww. zdarzeniami, zanieczyszczenia lub skazenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzen objetych ubezpieczeniem. W odniesieniu do wartosci pienieznych takze szkody w transporcie powstate w wyniku rabunku i innych nagtych zdarzen. Ubezpieczeniem objete s q takie wszelkie szkody nie wymienione powyzej, ktore nie zostaty wytqczone w majqcych zastosowanie do umowy ogolnych warunkach. UWAGA: Ubezpieczenie obejmuje rowniez koszty dodatkowe zwiqzane z zabezpieczeniem mienia przed zwiqkszeniem rozmiaru szkody, tqcznie z kosztami ewakuacji (przekwaterowania) osob i mienia - (chociazby dziatania okazaty siq nieskuteczne), w granicach sum poszczegolnych rodzajow mienia okreslonych w umowie. Limity dla szkod powstatych w wyniku kradzieiy z wtamaniem, rabunku i dewastacji (przy czym za dewastacjq uwaza siq rozmyslne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie). Przedmiot

2 SZPITAL KLlNlCZNY im. ks. ANNY MAZOWlECKlEJ Pozostate limity LP I 1. I Koszty naprawy zabezpieczen Rodzaj mienia i rodzaj szkody I Limit (w zl)! Franszvze i udziaiv wtasne Franszyza integralna zt Franszyza redukcyjna Euro jt:>yl 3) Udzial wlasny - zniesiony Pozycje zawarte w powyiszych tabelach ubezpieczone zostajq w systemie nu pierwsze ryzyko. B. Ubezpieczenie odpowiedzialno4ci cvwilnei B.1. Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnofci cvwilnei Swiadczeniodawcv udzielaiaceao Swiadczeri opieki zdrowotnei Zakres : zgodny z Rozporzqdzeniem Ministra Finansow w sprawie obowiqzkowego odpowiedzialnosci cywilnej Swiadczeniodawcy udzielajqcego Swiadczeh opieki zdrowotnej z dnia r. ( Dz. U. Nr 3 z dnia r., poz. 10 ) - warunek niepodlegajqcy zmianom. Suma gwarancyjna: minimalna, zgodna z w/w rozporzqdzeniem - rownowartosc w ztotych euro na jedno zdarzenie i euro na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ; Zakres terytorialny: RP B.2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cvwilnei z tvtulu ~rowadzonei przez Szpital dzialalnofci pole~aiacei w szczeqblnosci na udzielaniu Swiadczeri opieki zdrowotnei oraz z tvtulu posiadania mienia Zamawiany zakres obejmuje odpowiedzialnosc cywilnq deliktowq i kontraktowq w odniesieniu do prowadzonej dzialalnofci, w tym dzialalnosci medycznej oraz z tytulu posiadania mienia. Zakres Ubezpieczenie OC deliktowe i kontraktowe w zwiqzku z prowadzonq dzialalnosciq medycznq i posiadanym mieniem Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w PLN Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w PLN Zakres szkody wyrzqdzone przez personel zatrudniony/iwiadczqcy prace na podstawie umow innych nii umowa o pracq szkody wyrzqdzone na skutek raiqcego niedbalstwa szkody wyrzqdzone przez podwykonawcow w dziatalnoici medycznej ipyt I j z zachowaniem prawa ~ do regresu, szkody powstate przy udzielaniu iwiadczeh opieki zdrowotnej, ktore nie zostaty objete ubezpieczeniem obowiqzkowym z uwagi no wyczerpanie siq sumy gwarancyjnej obowiqzkowego iwiadczeniodawcy udzielajqcego iwiadczen opieki 1 - Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w PLN Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w PLN

3 Zaiqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I zakaznych u ludzi (Dz. I). z dnia 30 grudnia 2008 r.)!;;j: I 7, r oraz szkody powstate w wynfku zatruc~a pokarmowego w tym salmonellq, czenvonkq Szkody w rzeczach oddanych przez pacjent6w na przechowanie w zwiqzku z udzielaniem iwiadczeh zdrowotnych OC pracodawcy ' s-ia-pdc61~~38w.esaimonebqi-c-7:ew~&q szkody powstate w mieniu, z ktorego Ubezpieczajqcy korzystat na podstawie umowy najmu, dzieriawy, uiytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu (dot. ruchomoici tj. spnetu laboratoryjnego) [:=:.t.!2j Szkody powstate w trakcie prowadzenia zajec: w szkole rodzenia a MNO lomoq Franszyze i udziatv wtasne w odniesieniu do zakresu minimalneao Franszyza integralna - zniesiona Franszyza redukcyjna - zniesiona Udzial wlasny: w szkodach rzeczowych - 5% wartoici naleinego odszkodowan~a ~>y."'!; Zakres terytorialny: RP TRIGGER: Ochrona ubezpieczeniowa obejrnuje roszczenia dotyczqce szk6d powstalych ze zdarzeri zaistnialych w okresie trwania, chocby poszkodowani (uprawnieni) zglosili je po tyrn okresie, jednakie przed uplywern terrninu przedawnienia - warunek niepodlegajqcy zrnianom. Zamawiajqcy informuje, ze dziaialnoit: pozamedyczna bqdzie objqta ochronq ubezpieczeniowq w ramach odpowiedzialnoici cywilnej zaktadu opieki zdrowotnej w zwiqzku z posiadanym majqtkiem i prowadzonq dziatalnoiciq z ograniczeniem odpowiedzialnoici do limitu zi na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. Dziatalnoit: pozamedyczna Szpitala to; prowadzenie punktu gastronomicznego, dziaialnoic dydaktyczna, wynajem powierzchni handlowych i dydaktycznych (OC najemcy). Szpital korzysta na podstawie umowy dzieriawy ze sprzqtu laboratoryjnego o orientacyjnej wartoici zt C. Ubezpieczenie sprzetu elektroniczneao od wszystkich ryzyk C.1. Ubezpieczenia sprzetu elektroniczneuo Lp. 1. Przedrniot Sprzqt elektroniczny medyczny System WartoiC Ksiqgowa brutto Surna w zl ,70 Udziai wiasny: - dla sprzqtu elektronicznego medycznego o wartojci jednostkowej do zt - w wysokoici 1000 zt - dla sprzqtu elektronicznego medycznego o wartoici jednostkowej powyiej zi - w wysokoici 1500 zt ([.>y!./) C.2. Ubezpieczenia s~rzetu kornputeroweuo Lp Przedrniot Sprzqt komputerowy Sprzqt komputerowy przenoiny (zakres terytorialny - RP) ipyt. 41 Udziat wtasny zi System WartoiC Ksiqgowa brutto Ksiegowa brutto i:>yi. 3) Surna w zl , ,14

4 Zatqcznik nr 2 do SIWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA C.3. Ubezpieczenie oproaramowania Lp. Przedmiot 1. Oprogramowanie wtasne System WartoiC Ksiegowa brutto Suma w zl ,97 Udziai wiasny zi,,przez wartoic ksiegowq brutto rozumie sic cene zakupu sprzetu/oprogramowania bedqcego bezpoirednim zamiennikieni utraconego tj. o takich samych lub podobnych paranietrach technicznych; tego samego lub podobnego rodzaju i wydajnoici (przywrocenie do stanu przed szkodq bez uwzglqdnienia stopnia zuiycia], powiqkszona o koszty transportu, cta, montaiu i innych opiat o ile zostaty zgtoszone do." ipy:. 6) D. U bezpieczenie zbiorowe nastepstw nieszczesliwyc h wypad k6w 1. Zakres Ubezpieczenia Ochrona obejmuje trwaie nastqpstwa nieszczqsliwych wypadkow polegajqce nu uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia, powodujqce trwaiy uszczerbek nu zdrowiu lub SmierC ubezpieczonego. Ochronq objeci sq pracownicy podczas Swiadczenia pracy, w drodze do pracy, w drodze z pracy. Ochrona obejmuje zakres podstawowy rozszerzony o zawai serca, udar mozgu oraz koszty leczenia. Lp Przedmiot Z tytutu trwaiego uszczerbku na zdrowiu Z tytuiu Smierci Suma w zl ,OO ,OO Klauzule dodatkowe wskazane w SIWZ, nie dotvcza obowiazkoweno odpowiedzialnoici cvwilnei iwiadczeniodawcv udzielaiaceno iwiadczeri opieki zdrowotnei Z zachowaniem pozostalych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowieri umowy, ustala sie, ze: 1. Klauzula automatycznego irodk6w trwalych Z zachowaniem pozostaiych, nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala sie, ze: a) now0 nabyte Srodki trwaie speiniajqce warunki objqcia ubezpieczeniem zgodnie z umowq, b) wzrost wartoici przedmiotu stanowiqcego Srodki trwaie - wskutek dokonanych inwestycji, zostaje objety automatycznq ochronq ubezpieczeniowq w zakresie i nu zasadach okrejlonych w umowie, od chwili objecia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu Srodkow trwaiych wskutek dokonanych inwestycji od chwili ukonczenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi sie wytqcznie do miejsc wskazanych w umowie. Objecie w posiadanie nowych Srodkow trwatych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartosci Srodkow trwaiych powinno by6 potwierdzone dokumentem np. fakturq zakupu tub protokotem zdawczo - odbiorczym. Ochronq ubezpieczeniowq nie jest objqte mienie podczas zatadunku, transportu, roziadunku oraz prac budowlano-montazowych (w tym prob i testow). 1. Ubezpieczajqcy lub Ubezpieczony zobowiqzany jest zgiosic zwiekszenie sumy w terminie do 20 dni po zakohczeniu kazdego potrocza okresu. 2. OdpowiedzialnoSC Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego nu mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokoici kwoty ,OO zi 3. Nowo nabyte Srodki trwate oraz inwestycje, ktorych iqczna suma przekracza przyjqty w klauzuli limit, mogq by6 ubezpieczone nu zasadach okreslonych w ogolnych warunkach. 4. Doptata sktadki wynikajqcej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej nastqpuje nu nastqpujqcych zasadach: Ubezpieczajqcy jest zobowiqzany zaptacic sktadkq za okres Swiadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakoriczeniu kaidego potrocza okresu. Sktadka bqdzie naliczona od wzrostu sumy w danym okresie (potrocznym i 50% wysokoici stawki rocznej).

5 Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 5. W przypadku, gdy w okresie suma mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiorki bqdi zeztomowania, Llbezpieczyciel dokona rozliczenia sktadki na zasadach okreilonych w ust. 4. Limit wspolny dla AR i EEi (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 2. Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji Z zachowaniem pozostatych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala siq, ie: 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona nu mienie stanowiqce przedmiot w rozumieniu ogolnych warunkow oraz umowy znajdujqce sie we wszystkich nowoprzybytych lokalizacjach na terenie RP, ktorych uiytkowanie na podstawie tytutu prawnego Ubezpieczajqcy Iub Ubezpieczony rozpocznie w okresie. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna sie od dnia w ktorym przyjeto do uzytkowania przedmiot w nowoprzybytej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, ze adresy tych lokalizacji wraz z wartoiciq znajdujqcego sie w nich mienia zostanq przekazane do wiadomoici Ubezpieczycielowi w ciqgu 30 dni od momentu przyjecia ich do uzytku. 2) Ochronq ubezpieczeniowq nie jest objete mienie podczas transportu (w tym podczas zatadunku, roztadunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiqce przedmiot prac budowlano-montazowyc h (w tym podczas prob i testow). 3) Nowe miejsca muszq spetniak wymagania ogolnych warunkow odnoinie zabezpieczeh przeciwpoiarowych oraz przeciwkradzieiowych. 4) Maksymalny limit odpowiedzialnoici Llbezpieczyciela na pojedynczq lokalizacje wynosi: ,o zt. 5) Jezeli wartoik mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podanq w pkt. 4) kwote, lokalizacja ta moze zostak ubezpieczona na zasadach okreilonych w umowie. 6) Sktadka bedzie naliczana systemem pro rata za kazdy dzien proporcjonalnie do sktadki rocznej; sktadka podlegat moze rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po uptywie kazdego kolejnego kwartatu okresu. Limit wspolny dla AR i EEi (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 3. Klauzula ograniczenia zasady proporcji Wytqczona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartoic przedmiotu, przy uwzglednieniu rodzaju zadeklarowanej wartoici bedqcej podstawq do ustalenia sumy, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy tego przedmiotu. W przypadku zanizenia sumy redukcja odszkodowania nie ma takze zastosowania, jeili wysokoik szkody nie przekracza 20% sumy. (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 4. Klauzula prolongacyjna Brak wptaty przez Ubezpieczajqcego sktadki Iub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie, nie powoduje wygasniecia (rozwiqzania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie moze by6 podstawq do odstqpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku optaty sktadki lub raty sktadki Ubezpieczyciel zobowiqzany jest wyznaczyk Ubezpieczajqcemu nu piimie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zaptaty sktadki (raty). W przypadku nie dokonania wptaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel moze odstqpic od umowy ze skutkiem natychmiastowym. (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialnosci cywilnej i NNW) 5. Klauzula akt6w terroryzmu - limit odpowiedzialno5ci zl Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstate w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeh losowych objetych ochronq ubezpieczeniowq oraz akcji ratowniczej prowadzonej w zwiqzku z tymi zdarzeniami, bedqcymi bezpoirednim nastepstwem aktow terroryzmu, za ktore uwaza sie wszelkiego rodzaju dziatania majqce na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludnoici lub dezorganizacje zycia publicznego dla osiqgniecia okreilonych skutkow ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych Iub spotecznych. Z zakresu ochrony wytqczone sq szkody spowodowane uwolnieniem Iub wystawieniem na dziatanie substancji toksycznych, chemicznych Iub biologicznych, jak rowniez wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, wtqczajqc w to wtamania komputerowe Iub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. - limit odpowiedzialno5ci nu jedno i wszystkie zdarzenia w okresie wynosi ,O zt, 5

6 Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - franszyza redukcyjna 10% wartoici szkody nie mniej niz zt (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk j 6. Klauzula koszt6w ewakuacji - limit odpowiedzialnosci zl na jedno i na wszystkie zdarzenia (pyt. 1 bj Z zachowaniem pozostatych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow oraz innych postanowieh umowy, ustala sie, ze pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktow terroryzmu na podstawie,,klauzuli aktdw terroryzmu", Ubezpieczyciel obejmuje ochronq ubezpieczeniowq koszty ewakuacji pacjentow oraz sprzqtu medycznego, poniesione w wyniku zagrozenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iz niebezpieczenstwo to bedzie wydawato siq realne. Za koszty ewakuacji uwaza sie poniesione i udokumentowane koszty zwiqzane z : 1. transportem pacjen tow, 2. transportem sprzetu medycznego, 3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzetu medycznego w czasie koniecznym dla czynnoici ewa kuacyjnych, 4. dozorem sprzetu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 5. pobytem ewakuowanych pacjentow w zastepczych placowkach w okresie do jednej doby liczqc od momentu zakwaterowania, z zastrzezeniem ii koszty pobytu jednego pacjenta nie mogq przekroczyd 100 zt za dobe. Ubezpieczyciel pokrywa powyisze koszty wytqcznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona zostata nu polecenie Policji, Straiy Pozarnej, Strazy Miejskiej lub Dyrektora Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej oraz odbywata siq pod kierunkiem lub w obecnoici ww. stuzb lub osob. (dotyczy : mienia od wszystkich ryzyk ) 7. Klauzula zastqpienia dla budynk6w i budowli W przypadku szkody catkowitej Ubezpieczony moie zastqpid zniszczone mienie, takie poprzez odtworzenie w innej lokalizacji, bez obowiqzku zachowania wymiarow, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiatow, jeieli zachowanie dotychczasowych rozwiqzan jest technologicznie, prawnie lub ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie moie przekroczyk wartoici przedmiotu przyjetej do. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzykj 8. Klauzula zastqpienia dla maszyn i urzqdzeh W przypadku szkody catkowitej Llbezpieczony moie zastqpid zniszczone mienie bez obowiqzku zachowania typu, modelu, parametrow technicznych, jezeli zachowanie dotychczasowych rozwiqzan jest technologicznie i/lub ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie moze przekroczyd wartosci przedmiotu przyjqtej do. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 9. Klauzula przewlaszczenia mienia W przypadku przewtaszczenia nu zabezpieczenie sktadnikow majqtkowych Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana nu dotychczasowych warunkach, chyba ze strony umowiq sie inaczej. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 10.Klauzula reprezentantbw Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane umyilnie lub wskutek razqcego niedbalstwa Ubezpieczajqcego lub osob, za ktore Llbezpieczajqcy ponosi odpowiedzialnosc, przy czym za osoby te uwaza sie Dyrektora. Za szkody powstate z winy umyslnej lub nu skutek raiqcego niedbalstwa osob nie bedqcych reprezentantami Ubezpieczajqcego Ubezpieczyciel ponosi petnq odpowiedzialnoic. (dotyczy ubezpieczenio rnienio od wszystkich ryzykj 11. Klauzula szk6d powstalych w wyniku przepiqcia - limit odpowiedzialno~ci zl na jedno i na wszystkie zdarzenia 16) Z zachowaniem pozostatych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala sie, ze : 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochronq ubezpieczeniowq szkody powstate w wyniku przepiqcia spowodowane zarowno wytadowaniem atmosferycznym, jak i powstate wskutek innych niezaleznych od Ubezpieczonego przyczyn zewnetrznych. 2) Przez przepiecie naleiy rozumiec krotkotrwaty (impulsowy) wzrost napiecia przekraczajqcy maksymalne dopuszczalne napiecie robocze lub indukcyjne wzbudzenie sie niszczqcych sit elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.

7 SZPITAL KLlNlCZNY im. ks. ANNY MAZOWlECKlEJ Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 3) W/w zdarzenia losowe pozostajq objete ochronq ubezpieczeniowq pod warunkiem odpowiedniego do zagrozenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ogranicznikow przepiqcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wytqczone sq szkody, ktorych przyczynq byty zjawiska wewnetrzne wynikte ze stanow awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzetu, maszyn i urzqdzen Ubezpieczonego [zwarcia, przeciqzenia, indukcje impulsow napiqciowych, itp.) a ponadto szkody powstate w zabezpieczeniach przepieciowych reagujqcych na przepiqcia zewnqtrzne. Franszyza redukcyjna - 5% wartojci szkody Limit wspolny dla AR i EEi (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 12. Klauzula szk6d w towarach przechowywanych w urzqdzeniach chlodniczych/ pomieszczeniach klimatyzacyjnych - limit odpowiedzialno5ci zl na jedno i na wszystkie zdarzenia (pyt. 16) Z zachowaniem pozostatych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala sie, ze zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstate w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urzqdzeniach chtodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych no podanych nizej zasadach: 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegajqce no zniszczeniu Srodkow obrotowych/mienia osob trzecich na skutek ich rozmrozenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, bqdqce bezpoirednim rezultatem nagiej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urzqdzeniu (maszynie) chtodniczym/urzqdzeniu klimatyzacyjnym utrzymujqcym okreilonq temperature w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarow, za ktorq to szkode istnieje odpowiedzialnosc Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy mienia od wszystkich ryzyk. 2) OdpowiedzialnoSc Ubezpieczyciela za szkody no mocy niniejszej klauzuli istniek bqdzie pod warunkiem, ze Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urzqdzen chtodniczych / urzqdzen klimatyzacyjnych. 3) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnojci za: szkody, ktorych powstanie pizypisak mozna transportowi, roztadowywaniu i przenoszeniu poza komorq chtodniczq / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarow, szkody powstate w mieniu przechowywanym w komorach chtodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarow powstate w okresie pierwszych 6 godzin bezpojrednio nastepujqcych po wystqpieniu przerwy w zasilaniu urzqdzenia chtodniczego / klimatyzacyjnego szkody w ubezpieczonym mieniu bedqce wytqcznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnqtrznych lub ukrytych, chorob lub naturalnego zepsucia, szkody w ubezpieczonym mieniu bedqce bezposrednim rezultatem ich niewtaiciwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewtasciwej cyrkulacji powietrza lub niemoinoici utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jesli nie jest ona skutkiem nagtej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urzqdzeniu (maszynie] chtodniczym wszelkiego rodzaju straty posrednie powstate w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikajqce z opoinienia w sprzedazy lub dostawie szkody w Srodkach obrotowych z przekroczonym terminem pizydatnosci do spo2ycia. 4) Wyptata odszkodowania: szkody likwidowane bedq w oparciu o wartoil mienia znajdujqcego siq w ~rzqdzeniu chtodniczym lub pomieszczeniu klimatyzowanym, bezpojrednio przed wydarzeniem siq szkody obliczonq wedtug rachunkow (faktur) zakupu, okre5lonq no podstawie codziennych rejestrow zapasow lub no podstawie remanentu sporzqdzonego po szkodzie. Franszyza redukcyjna Euro Jcv: ; 7' (dotyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk) 13. Klauzula szk6d zalaniowych Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno~~ za szkody zalaniowe spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne ztqcza zewnqtrzne budynkow, nieszczelnq stolarkq okiennq, pod warunkiem, ze do powstania szkody nie doszto no skutek ztego stanu technicznego dachu lub innych elementow budynku lub niezabezpieczenia otwor6w dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkod w mieniu znajdujqcym siq w pomieszczeniach nqjmowanych, jezeli do obowiqzkow Ubezpieczajqcego lub Ubezpieczonego nie nale2y dbanie o stan techniczny lub jezeli Ubezpieczajqcy lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedziat o istniejqcych zaniedbaniach w tym zakresie albo tei o nich wiedziat i posiada dowody, ze wystepowat do wynajmujqcego z zqdaniem ich usuniqcia.

8 Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGOLOWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 14. Klauzula bezzwlocznej naprawy szkody W przypadku szkod wymagajqcych natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciqgiojci jwiadczenia usiug dopuszcza sie mozliwo5c beuwiocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczajqcegol Ubezpieczonego, bqdi przez wyspecjalizowane firmy zewnqtrzne dziaiajqce nu jego zlecenie, pod warunkiem ie szkoda zostanie udokumentowana w sposob umozliwiajqcy okrejlenie jej przyczyny oraz wysokojci. W przypadku tego rodzaju szkod, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami, Ubezpieczajqcy lub Ubezpieczony zobowiqzany jest do sporzqdzenia i przedtozenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjeciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementow uszkodzonych podlegajqcych wymianie. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzqtu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 15. Klauzula skladowania W przypadku szkod powstatych wskutek zalania mienia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno5c za mienie sktadowane bezpojrednio na podiodze. Odpowiedzialno5C w powyzszym zakresie dotyczy rowniei mienia znajdujqcego siq w pomieszczeniach poiozonych ponizej poziomu gruntu. (do tyczy ; mienia od wszys tkich ryzyk, sprzq tu ele ktronicznego od wszys tkich ryzyk) 16. Klauzula kosztdw dodatkowych - limit odpowiedzialnoici zl Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbqdne i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczajqcego bezpojrednio w konsekwencji zaistniatej szkody objetej ochronq ubezpieczeniowq. Koszty, o ktorych mowa w niniejszej klauzuli, obejmujq: 1. koszty zwiqzane z wynagrodzeniem naleznym architektom, inspektorom, inzynierom-konsultantom, a takie pozostaie koszty ekspertow, ktore Ubezpieczajqcy jest zobowiqzany ponieit: w celu odtworzenia tub zastqpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objetego umowq, 2. koszty zwiqzane z odtworzeniem planow, rysunkow lub innych dokumentow kontraktowych uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objetego umowq 3. koszty ekspertyz rzeczoznawc6w zwiqzane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody Koszty te muszq byc uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. Okrejlony dla klauzuli limit w wysokoici ,OO zt jest nu jedno i wszystkie zdarzenia w okresie u bezpieczenia. Limit wspolny dla AR i EEi (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzqtu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 17. Klauzula drobnych robdt budowlanych - limit odpowiedzialno~ci ~1 Z zachowaniem pozostaiych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala siq, ze zakres zostaje rozszerzony o szkody powstate w zwiqzku z prowadzeniem w miejscu : a) prac ziemnych b) robot budowlanych, na ktore zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie nu budowe oraz z zastrzezeniem, ze ich realizacja nie wiqie siq z naruszeniem konstrukcji noinej budynku/budowli tub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie i udzielana jest dla: a) mienia bqdqcego przedmiotem robot budowlanych - do limitu ,OO zi nu jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. W pozostaiym mieniu stanowiqcym przedmiot - do petnej sumy. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk) 18. Klauzula koszt6w usuniqcia pozostaloici po szkodzie Z zachowaniem pozostaiych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala siq, ze Ubezpieczyciel pokrywa ponad sume uzasadnione i udokumentowane koszty uprzqtniqcia pozostatoici po szkodzie poniesione w zwiqzku z zaistniatq szkodq objetq umowq. tqcznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa takie koszty rozbiorki / demontazu czeici niezdatnych do uzytku oraz koszty zwiqzane z ich wywozem, skiadowaniem lub utylizacjq. Ochrona obejmuje rowniez koszty demontazu i ponownego montaiu nieuszkodzonych czqjci ubezpieczonego mienia, jezeli czynnoici takie s q niezbedne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniqtego szkodq. Powyzsze koszty objqte s q ochronq ubezpieczeniowq do limitu odpowiedzialno5ci w wysokojci 10% warto5ci szkody,

9 Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGOLOWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA jednak nie wiqcej nii ,OO zt w okresie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztow zwiqzanych z usunieciem zanieczyszczen wody lub gleby i jej rekultywacjq. W przypadku niedo mienia, iwiadczenie wypiacane przez Ubezpieczyciela tytutem zwrotu kosztow wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zanizenia sumy mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyzke w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy w podstawowym zakresie mienia." (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk) 19. Klauzula poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, sieci elektrycznej i gazowej - limit odpowiedzialnoici zl Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji wodnokanalizacyjnej, sieci elektrycznej i gazowej oraz usuniecia skutkow takich poszukiwan do limitu zi na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk) 20. Klauzula odtworzenia dokumentacji - limit odpowiedzialnoici zl na jedno i na wszystkie zdarzenia (pyt. 16) Ubezpieczyciel obejmie ochronq ubezpieczeniowq wszelkie koszty odtworzenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej dokumentacji (aktow, planow, dokumentow, danych) w wyniku zdarzen objqtych umowq w tym koszty robocizny poniesione nu jej odhvorzenie oraz koszty przeprowadzenia niezbqdnych badan i analiz. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk) 21. Klauzula restyiucji mienia W przypadku wystqpienia zdarzenia objqtego zakresem Ubezpieczajqcy moze skorzystac z pomocy podmiotu zajmujqcego siq profesjonalnie restytucjq mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporzqdzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie pozniej niz w ciqgu 4 dni roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzqtu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 22. Klauzula katastrofy budowlanej - limit odpowiedzialnoici zl na jedno i na wszystkie zdarzenia fpyj. 16) Z zachowaniem pozostaiych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowieri ogolnych warunkow i innych postanowien umowy, ustala siq, ie ochronq ubezpieczeniowq objqte zostajq szkody powstaie w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwaitowne zawalenie siq caiosci bqdi czqsci obiektu niezaleznie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostaiymi nie zmienionymi niniejszq klauzulq wyiqczeniami okreslonymi w ogolnych warunkach i umowie, niniejsza klauzula nie obejmuje szkod w obiektach: - nie posiadajqcych odbioru koncowego robot dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bqdi dopuszczonych tymczasowo do uzytkowania - uzytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem - franszyza redukcyjna - 5% wartosci szkody, nie mniej niz zi - Limit wspolny dla AR i EEi (dofyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzqtu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 23. Klauzula dewastacji - limit odpowiedzialnoici zl na jedno i na wszystkie zdarzenia (py4 '8 6) Z zachowaniem pozostaiych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowieri ogolnych warunkow oraz pod warunkiem opiacenia przez llbezpieczajqcego dodatkowej skiadki ustala siq, ze: 1. niniejszq klauzulq jest objqty lokal i znajdujqce siq w nim mienie (z wyiqczeniem wartosci pieniqznych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji; 2. przez dewastacjq rozumie siq rozmyslne zniszczenia lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; 3. odpowiedzialno5c za szkody powstaie w wyniku dewastacji ograniczona jest do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, podanego w polisie; 4. limit odpowiedzialnoici ulega pomniejszeniu o kwotq odszkodowania wyptaconego z tytutu, o ktorym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczajqcy moze uzupetnid wysokosc limitu odpowiedzialnosci opiacajqc skiadkq uzupeiniajqcq. (dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 9

10 Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIO'TU ZAMOWIENIA 24. Klauzula urzqdzeh zewnetrznych Z zachowaniem pozostatych nie zmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunk6w i innych postanowien umowy, ustala siq, ze Ubezpieczyciel obejmuje ochronq ubezpieczeniowq od ryzyka kradzie2y urzqdzenia zewnqtrzne nalezqce do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiqcych wtasno3t lub uiytkowanych przez Ubezpieczonego Iub Ubezpieczajqcego. Urzqdzenia powinny byc zainstalowane i zabezpieczone w taki sposob, aby ich wymontowanie nie byto mozliwe bez pozostawienia iladow uiycia sity lub narzqdzi. Limit odpowiedzialnoici: ,OO zt na jedno i wszystkie zdarzenia. W ramach klauzuli majq byc chronione klimatyzatory, kamery przemystowe umocowane nu zewnqtrz budyn ku. Limit wspolny dla AR i EEi [doiyczy ; rnienia od wszystkich ryzyk) 25. Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk Ustala siq z zachowaniem pozostaiych niezmienionych niniejszq klauzulq postanowien ogolnych warunkow sprzqtu elektronicznego, ii odpowiedzialno3d Ubezpieczyciela za utratq lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka nu nastqpujqcych warunkach: - przy szkodach spowodowanych dziaianiem ognia, wody lub kradzie2y z wtamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypiacone bqdzie w peinej wartosci odtworzeniowej, tak samo jak za pozostaie czqsci ubezpieczonego przedmiotu, - przy szkodach, ktore zostaiy spowodowane przez inne niz wymienione wyzej ryzyka wartofc odtworzeniowa bqdzie zmniejszona z tytuiu zuiycia lamp do momentu wystqpienia szkody zgodnie ze wspoiczynnikiem zuzycia podanym w pkt a) - Tabelq nr 1 albo w odniesieniu do tomografow komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). Tabela nr 1 Zmniejszenie odszkodowania a) Oznaczenie lamp DO okresie I miesieczny (bez tomografow komputerowych - patrz pkt. b) uzytkowania wsp6tdzynnik 1 Lampy rentgenowskie (poza medycynq) Lumpy laserowe (poza medycynq) Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, 6 miesiqcy 5,5 % oddziaiach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie miesiqcy FOTO- (poza medycynq) % 1 Lampy analizujqce (poza medycynq) Tyratrony (w medycynie) Lampy kineskopowe (poza medycynq) Lumpy wysokiej czqstotliwoici (poza medycynq) 18 miesiqcy 2,5 % Rentgeny-lampy anodowe przy czqjciach rentgenologicznych (w medycynie ) lnne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamiqciowe (poza medycynq) 24 miesiqce 2,O % Lampy fotopowielaczy (poza medycynq) Lampy regulacyjne I stabilizujqce (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniajqce obraz (w medycynie) Lampy analizujqce I Kineskopy (w medycynie) Lam~v akceleratora linioweao Iw medvcvniel 24 miesiqce 1,5% Okres eksploatacji rozpoczyna siq z chwilq pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotowq anodq zdalnie wyiqczanych i lamp piaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkq procentowq obliczonq zgodnie z nastqpujqcym schematem: P x 100 PGxXxY gdzie: P = liczba (wiqczen) godzin lub miesiqcy eksploatacji realizowanej z uzyciem odnoinej lampy (wtqcznie z okresem uiytkowania przez popaedniego wtafciciela) paed wystqpieniem szkody,

11 Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGOLOWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zaleznie od tego, nu ktorej z powyzszych metod obliczania zuiycia oparte sq warunki gwarancji producenta. PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujqcy liczbe wtqczeh, godzin i m-cy eksploatacji, X = wspotczynnik zalezny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju: a) now0 zakupione lampy na gwarancji producenta wspotczynnik 1 ; b] lampy no gwarancji producenta lecz dla ktorych pozostato nie wiecej niz 6 m-cy do zakonczenia okresu gwarancji wspotczyn nik 0,75; c) lampy nie posiadajqce gwarancji producenta wspotczynnik 0,30: Y = wspotczynnik likwidacyjny a) lampy rentgenowskie wspotczynnik 2 b) lumpy zdalnie wytqczane/lampy ptaskie wspotczynnik 3. Jezeli nie zostala udzielona qwarancia standardowa, w6wczas zastosowanie znaiduicl indvwidualne warunki udzielonei qwarancii. a. Ubezpieczenie endoskopbw oraz urzqdzeri do terapii dozylnej Ustala sie z zachowaniem pozostaiych niezmienionych niniejszq klauzulq postanowieli ogolnych warunkow sprzetu elektronicznego, iz Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoid za szkody powstate w urzqdzeniach do endoskopii oraz do terapii doiylnej wytqcznie pod nastepujqcymi warunkami: w czasie przeprowadzania badah zachowane zostanq warunki bezpieczehstwa, wymagane do zachowania urzqdzenia w naleiytym stanie, przyrzqdy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogq zostad zastosowane tylko w stanie kiedy przewod endoskopu nie jest zaiamany w zgiqciu, przestrzegane sq kazdorazowo zalecenia producenta dotyczqce odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzedzi, obstugi, konserwacji i przechowywania. Klauzula dotyczqca ograniczenia odpowiedzialno~ci za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT- Information Technology) W ramach niniejszej polisy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majqtkowe, przez ktore rozumie siq fizyczne szkody w mieniu objetym ubezpieczeniem. Ochronq objeta jest takze utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpoirednio spowodowane fizycznq szkodq w mieniu objetym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstaie wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczegolno~ci za jakqkolwiek niekorzystnq zmiane w danych, oprogramowaniu tub w programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunieciem lub innq deforrnacjq ich oryginalnej struktury, b) wszelkie straty wynikajqce z przerwy w dziaialnoici z powodu szkod okreilonych w pkt. a, c) utrate lub uszkodzenie wynikajqce z pogorszenia funkcjonowania, dostepnoici, zasiegu uzytkowania lub dostepu do danych, oprogramowania lub prograrnow komputerowych oraz wszelkie straty wynikajqce z przerwy w dziaialnoici z powodu szkod okreilonych w pkt. a. (dotyczy sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 26. Klauzula daty skladki Za date opiacenia skiadki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje sie dzien zioienia dyspozycji przelewu kwoty naleznej z tytuiu opiaty skiadki ubezpieczeniowej lub jej raty, pod warunkiem, ze nu koncie znajdowaia sie wystarczajqca ilosd irodkow. (do tyczy : mienia od wszystkich ryzyk, sprze tu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialnoici cywilnej, NN WJ 27. Klauzula platnojci ratalnej W przypadku uznania przez llbezpieczyciela roszczenia z tytuiu szkody objetej polisa Ubezpieczyciel nie potrqci z wyptacanego odszkodowania kwoty rat pozostaiych do zapiacenia ani nie moze zobowiqzad Ubezpieczajqcego do regulowania pozostaiej do zapiacenia czeici skiadki przed ustalonym terminem piatnoici kolejnych rat pod warunkiem, ze nie dotyczy to szkody caikowitej. [dotyczy ; mienia od wszystkich ryzyk, sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk, NNW)

12 Zaiqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 28. Klauzula informacyjna Ubezpieczyciel bqdzie kaidorazowo informowai Ubezpieczajqcego przed wydaniem decyzji, o zamiarre zawarcia ugody z poszkodowanym, uznania roszczeh, a takze o dokonanych wypiatach odszkodowah. (dotyczy odpowiedzialnosci cywilnej,) 29. Klauzula - ubezpieczenie sprzetu przenosnego (w tym telefon6w komcirkowych) Ustala siq z zachowaniem pozostaiych niezmienionych niniejszq klauzulq postanowien og6lnych warunkow sprzetu elektronicznego, ii Llbezpieczyciel rozszerza zakres ochroriy ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialnosc: za szkody powstaie w elektronicznym sprzqcie przenoinym (rowniez w telefonach komorkowych) uzytkowanym do celow siuibowych poza miejscem okreilonym w polisie. W przypadku kradziezy z wiamaniem ubezpieczonych przedmiotow z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwaie zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd zostai prawidiowo zamkniety na wszystkie istniejqce zamki i wiqczony zostai sprawnie dziaiajqcy system alarmowy, - kradziez z wiamaniem miaia miejsce pomiedzy godzinq 6.00 a (ograniczen czasowych nie stosuje siq, gdy pojazd z transportowanym sprzetem byi pozostawiony na parkingu strzezonyt-n lub w zamknietym garazu), - sprzqt pozostawiony w pojezdzie jest niewidoczny z zewnatrz, np. w bagazniku. W kazdym przypadku utraty sprzqtu (w tym rowniez telefonow ) w wyniku kradziezy z wiamaniem lub rabunku Ubezpieczajqcy ponosi udziai wiasny w wysokosci 10% wartosci szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objqte polisa Auto-Casco i OC oraz powstaie wskutek n~ewtasciwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.,i;>;i.' :'. (dotyczy sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 30. Klauzula - ubezpieczenie nofnikbw obrazu w urzqdzeniach fotokopiujqcych (bqbny selenowe) Ustala siq, iz z zastrzezeniem ponizszych ustalen dotyczqcych likwidacji szkod odpowiedzialnoic Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bqbnach selenowych urzqdzen fotokopiujqcych. Zasady likwidacji szkod w bebnach selenowych: - w przypadku szkod spowodowanych dziaianiem ognia, wody lub kradziezy z wiamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypiacone bedzie w wartosci odtworzeniowej, - w przypadku szkod spowodowanych przez inne nii wymienione wyiej ryzyka, wartosc odtworzeniowa bqdzie zmniejszona o wskaznik zuzycia, - wskaznik zuiycia okreilany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do norniy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urzadzenia. (dotyczy sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk). j:>yt. I 31. Klauzula zabezpieczeri,,z zastrzeieniem pozostaiych niezmienionych niniejszq klauzulq postanowieh umowy oraz o.w.u., Llbezpieczyciel oswiadcza, ze uznaje istniejqcy stan zabezpieczen przeciwpoiarowych, przeciwprzepieciowych i przeciwkradzieiowych w ubezpieczonych lokalizacjach jako wystarczajqcy. Ubezpieczyciel zachowuje prawo do przeprowadzenia inspekcji ryzyka w ubezpieczonych lokalizacjach. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel moie przekazac Ubezpieczajqceniu zalecenia majqce nu celu poprawe stanu zabezpieczen." (dotyczy mienia od wszystkich ryzyk i sprzqtu elektronicznego od wszystkich ryzyk) ;r;y!. T3 j

13 Zaiqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Zapisy SlWZ oraz wypelnionego przez Wykonawcq forrnularza OFERTA rnajq pierwszeristwo nad postanowieniarni Ogolnych Warunkow Ubezpieczenia danego Wykonawcy, ktore stanowiq uzupelnienie oferty i regulujq kwestie nieokreilone w wyzej wyrnienionych dokurnentach. Stawki roczne okreilone przez Wykonawcq w forrnularzu OFERTA pozostanq bez zrnian przez caly okres obowiqzywania urnowy. Jezeli w treici OWU znajdujq siq zapisy dotyczqce szerszego zakresu ochrony nii opisany w Zalqczniku nr 2 do SlWZ i w zlozonej ofercie, to autornatycznie zostajq one wlqczone do ochrony ubezpieczeniowej. Wszystkie podane surny, sumy gwarancyjne, lirnity i podlirnity stanowiq limit odpowiedzialnoici Ubezpieczyciela odnoszqcy siq do rocznego okresu. Ubezpieczyciel uzna za wystarczajqce istniejqce zabezpieczenia przeciwkradziezowe, przeciwprzepiqciowe i przeciwpozarowe lub dokona na wlasny koszi lustracji przed zlozeniern oferty. Zamawiajqcy jest ptatnikiem podatku VAT nie uprawnionym do jego odliczania - wyptacone odszkodowanie musi uwzglqdniac wartosc podatku VAT.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGOLOWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SZCZEGOLOWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA SZPITAL KLlNlCZNY im. ks. AIWY MAZOWIECKIEJ Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA SZCZEGOLOWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W niniejszym Zatqczniku opisano zakres i warunki. Zamawiajqcy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 6 Wrocław, 04.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 127/28/05/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia NOVUM-MED. Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ

Bardziej szczegółowo

i. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

i. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach ubezpieczenia, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną.

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną. Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 20.02.2012r. Wysokie Mazowieckie dn.20.02.2012r. Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/16/2012 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia 08.06.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

1 1. 1 Budvnki i budowle

1 1. 1 Budvnki i budowle Zaiqcznik nr 2 do SIWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA SZCZEG~~OWY OPIS PRZEDMIOTU zam~wienia W niniejszym Zalqczniku opisano zakres i warunki ubezpieczenia. Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, h ttp://www.szpital

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 11 grudnia 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach ubezpieczenia, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPZOZ ZZLOiZ im. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w MAKOWIE MAZOWIECKIM Znak sprawy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Warszawa, dnia 17.01.2014r. Pytania i odpowiedzi do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na usługę: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP/251/I-01/2014.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12 Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 9 grudnia 2014 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE dot: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58 zamawtaj{cy: Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej w Lukowie S. A. ul. Pilsudskiego 29 21-400 Luk6w REGON 000616385, NtP 8250003216 Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzie zamieszczona SIWZ:

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej ) Y@mnz7:= BEICRLTARIAT: GENTRAU: za 596 61 00 FAX: aa 22 5966474 6160 Warszawa, dnia 12/09/2011r. Dla wszystkich uczestnik6w postqpowania w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 27.01.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-01/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej: Kraków, dnia 13.04.2011 znak postępowania: AI.271-10/2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

i. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

i. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach ubezpieczenia, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09 czerwca 2011 r. Do wszystkich Uczestników postępowania SZPZLO/62/ZP/P/2011

Warszawa, dnia 09 czerwca 2011 r. Do wszystkich Uczestników postępowania SZPZLO/62/ZP/P/2011 Warszawa, dnia 09 czerwca 2011 r. Do wszystkich Uczestników postępowania SZPZLO/62/ZP/P/2011 TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO. Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ:

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ: Toruń, 6 czerwca 2011 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ l.dz. 1300/2013 Warszawa, 12 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców przetargu nieograniczonego P/8/UBEZOCNW/2013 Dotyczy: zapytania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DNIA 23.10.2013 r., 24.10.2013 r., 28.10.2013 r., 30.10.2013 r. i 31.10.2013 r., CZĘŚĆ I

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DNIA 23.10.2013 r., 24.10.2013 r., 28.10.2013 r., 30.10.2013 r. i 31.10.2013 r., CZĘŚĆ I Maków Mazowiecki, dnia 4 listopada 2013 r. DOTYCZY: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie:

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie: W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do SIWZ. Warszawa, dnia 18.01.2013 r.

Odpowiedzi do SIWZ. Warszawa, dnia 18.01.2013 r. Warszawa, dnia 18.01.2013 r. Odpowiedzi do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP/251/I-02/2013 SZPZLO Warszawa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 103/2015/N/Kościan

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 103/2015/N/Kościan Strona 1 z 7 Wrocław, 20.10.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/141/02/11 Warszawa, dnia 15.02.2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/141/02/11 Warszawa, dnia 15.02.2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/141/02/11 Warszawa, dnia 15.02.2011 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/04UB/01/2011

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 10 Wrocław, 29.05.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 108/2014/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012 Strona 1 z 8 Wrocław, 05.12.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 29.11.2011 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/203/2011 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik Nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku Wykaz klauzul i definicji Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej). Franszyza redukcyjna kwotowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:...

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:... Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITALA POWIATOWEGO IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ SIWZ Nr 132/14/N/Bochnia PAKIET

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r. Strona 1 z 6 Wrocław, 17.10.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR DZP/32PN/2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo