Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej"

Transkrypt

1 Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej ) BEICRLTARIAT: GENTRAU: za FAX: aa Warszawa, dnia 12/09/2011r. Dla wszystkich uczestnik6w postqpowania w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego Dotyczy postqpowania o zam6wienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na,,kompleksowe ubezpieczenie szpitala klinicznego im. ks. Anny mazowieckiej" nr 07/08/11 opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej dniu nr 201US WyjaSnienie i Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia W zwiqzku z pros%a o wyjasnienie tresci Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia w przedmiotowym postepowaniu, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wief1 publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjagniam, co nastepuje: Pvtanie 1 Prosimy o potwierdzenie, ze w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wszystkie limity sa okreslone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiajqcy potwierdza, ze w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wszystkie limity sa okreglone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pvtanie 2 W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk jest ustalony limit na ryzyka kradzieiowe dla mienia pracowniczego - brak jest natomiast ustalonej sumy ubezpieczenia. Wnosimy o ustalenie sumy ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia, ktora winna odpowiadac' iloczynowi zatrudnionych os6b i sumy ubezpieczenia (okreglonej w wartogci rzeczywistej) na pojedynczego pracownika oraz okreglenie systemu ubezpieczenia dla tego mienia,,na pierwsze ryzyko". Wnosimy o odpowiednie zmodyfikowanie formularza oferty. Zamawiajqcy rezygnuje z ubezpieczenia mienia pracowniczego. Pvtanie 3 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcylnej w wysokos'ci 500 zl. Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na poziomie 100 EURO. Pytanie 4 Prosimy o potwierdzenie, ie zakres terytorialny ubezpieczenia sprzetu elektronicznego (w tym przenognego) ma obejmowac' terytorium RP. Zamawiajacy potwierdza, ze zakres terytorialny ubezpieczenia sprzetu elektronicznego (w tym przenognego) ma obejmowa6 terytorium RP. Pytanie 5 Prosimy o podanie, w jakich wartos'ciach jest okreglona wartos'c' zgloszonego do ubezpieczenia sprzetu elektronicznego przenoinego - (zal. nr 2 do SIWZ pkt. C.2.). Wart066 sprzetu elektronicznego przenognego, zostala podana w wartosciach ksiegowych brutto.

2 Pvtanie 6 W zwiazku z faktem, iz w ubezpieczeniu sprzetu elektronicznego ochrona ubezpieczeniowa ma zostac objety sprzet wg wartoici ksiegowej brutto prosimy o wprowadzenie uregulowan w brzmieniu:,,przez wart056 ksiegowa brutto rozumie sie cene zakupu sprzetu/oprogramowania bedacego bezposrednim zamiennikiem utraconego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych; tego samego lub podobnego rodzaju i wydajnoici (przywr6cenie do stanu przed szkoda bez uwzglednienia stopnia zuzycia), powiekszona o koszty transportu, cla, montazu i innych oplat o ile zostaly zgloszone do ubezpieczenia." Od powiedi Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie proponowanych uregulowan. Pvtanie 7 Wnosimy o zastapienie udzialu wlasnego w wysokosci 1000 zl w ubezpieczeniu sprzetu elektronicznego dotyczacego sprzetu elektronicznego medycznego udzialem w wysokoici: - dla sprzetu elektronicznego medycznego o wartoici jednostkowej do zl - w wysokos'ci 1000 zl - dla sprzetu elektronicznego medycznego o wartos'ci jednostkowej powyzej zl - w wysokoici 1500 zl - dla sprzetu elektronicznego medycznego o wartoici jednostkowej powyzej zl - w wysokos'ci 2000 zl - dla sprzetu elektronicznego medycznego o wartoici jednostkowej powyzej zl - w wysokoici 5000 zl Odpowiedz Zamawiajacy wyraza zgode na zastapienie udzialu wlasnego w wysokoici 1000~1 w ubezpieczeniu sprzetu elektronicznego dotyczacego sprzetu elektronicznego medycznego udzialem w wysokoici: - dla sprzetu elektronicznego medycznego o wartoici jednostkowej do zl - w wysokoici 1000 zl - dla sprzetu elektronicznego medycznego o wartoici jednostkowej powyzej zl - w wysokoici 1500 zl Pvtanie 8 Wnosirny o wprowadzenie do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnos'ci cywilnej ( Zalacznik nr 2 do SIWZ pkt. 8.2) udzialu wlasnego w wysokoici: - w szkodach osobowych - 5% wartoici naleznego odszkodowania - w szkodach rzeczowych - 5% wartos'ci naleznego odszkodowania Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnos'ci cywilnej (Zalacznik nr 2 do SIWZ pkt B.2) udzialu wlasnego w wysokoici 5% wartoici naleznego odszkodowania w szkodach rzeczowych. Pytanie 9 Wnosimy o zmiane tres'ci zalacznika nr 2 do SIWZ w punkcie dotyczacym rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialnoici cywilnej o szkody wyrzadzone poprzez przeniesienie kazdej choroby zakainej, w odniesieniu do powolania sie na ustawe dotyczaca chor6b zakainych, na akt prawny obecnie obowiazujacy tj. Ustawe z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakainych u ludzi (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.). Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie proponowanej zmiany. Pvtanie 10 Wnosimy o ustalenie jednego wsp6lnego podlimitu w dobrowolnym ubezpicczeniu odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnogci medycznej dla przeniesienia chor6b zakainych i powstalych w wyniku zatrucia pokarmowego w tym salmonella, czerwonka. Choroby wywolane zatruciem pokarmowym takimi jak salmonella i czerwonka przy takim zapisie dubluja sie (zar6wno salmonella jak i czerwonka sa wymienione w zalaczniku do wspomnianej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chor6b zakainych u ludzi). Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie proponowanej zmiany.

3 Pvtanie 11 Prosimy o informacje czy rozszerzenie o szkody wyrzadzone przez podwykonawcdw z prawem do regresu odnosi6 sie ma r6wniez do dzialalnosci pozamedycznej. Jezeli tak to z jakich podwykonawc6w korzysta Zamawiajacy i w jakim zakresie i czy sa to stali podwykonawcy? Zamawiajacy informuje, ze zapis dotyczy jedynie podwykonawc6w w dzia~alnosci medycznej. Pvtanie 12 Prosimy o potwierdzenie, ze rozszerzenie dobrowolnego ubezpieczenia OC o szkody powstale w mieniu, z ktorego Ubezpieczajacy korzystal na podstawie umowy najmu, dzierzawy, uzytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu dotvczv ruchomosci tj. sprzetu laboratorylnego. Zamawiajacy potwierdza, ze rozszerzenie dobrowolnego ubezpieczenia OC o szkody powstale w mieniu, z kt6rego Ubezpieczajacy korzysta na podstawie umowy najmu, dzierzawy, uzytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu dobczv ruchomosci tj. sprzetu laboratorylnego. Pvtanie 13 Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy : - nie prowadzi banku krwi pepowinowej i dzialalnosc z tego zakresu nie ma by6 objeta ubezpieczeniem - nie wystepuje w roli osrodka badawczego i dzia1alnosc z tego zakresu nie ma by6 objeta ubezpieczeniem. Ponadto prosimy o potwierdzenie, ze w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC w zakresie obligatorylnym nie ma by6 objeta odpowiedzialnosc za szkody na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia. Zamawiajacy potwierdza, ze nie prowadzi banku krwi pepowinowej i ta dzialalnosci nie jest objeta ubezpieczeniem Zamawiajacy informuje, ze wystepuje w roli osrodka badawczego, ale ta dzialalnos'ci nie bedzie objeta ubezpieczeniem. Zamawiajacy potwierdza, ze obowiazkowym ubezpieczeniem OC nie bedzie objeta odpowiedzialnos6 za szkody powstale wskutek stosowania eksperymentalnych metod leczenia. Pvtanie 14 Wnosimy o potwierdzenie, ze do obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (zalacznik nr 2 do SIWZ pkt B.1.) nie maja zastosowania zadne klauzule dodatkowe. Do ubezpieczenia obowiazkowego odpowiedzialnosci cywilnej bedzie miala jedynie zastosowanie klauzula informacylna ( zal. nr 2 do SIWZ klauzula nr 28). Pytanie 15 Wnosimy o uzupelnienie tresci,,klauzuli skladowania" (zal. nr 2 do SWIZ, klauzula nr 15) o zapis "Klauzula ma zastosowanie wylacznie w odniesieniu do mienia (Srodk6w obrotowych lub mienia nieeksploatowanego), kt6rego skladowanie na podlodze by10 uzasadnione z uwagi na jego specyfike lub wlasciwosci" oraz wprowadzenie limitu wsp6lnego dla ubezpieczenia AR i EEi dla tej klauzuli w wysokosci ,OO zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Prosimy r6wniez o informacje, jakiego typu mienie moze by6 przez Zamawiajacego skladowane bezposrednio na podlodze lub w pomieszczeniach polozonych ponizej poziomu gruntu. Zamawiajacy nie wyraza zgody na uzupelnienie,,klauzuli skladowania" o proponowany zapis. Zamawiajacy informuje, ze zadne materialy nie sa skladowane bezposrednio na podlodze. Ponizej poziomu gruntu skiadowane sa: plyny infuzyjne, materialy opatrunkowe, materialy biurowe, Srodki czystosci. Pvtanie 16 Prosimy potwierdzenie, ze ustalone limity dla ponizszych klauzul sa okreslone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - dotyczy: klauzul znajdujacych sie w zalaczniku nr 2 do SIWZ pod numerem 6/11, 12,20,22,23.

4 Zamawiajacy potwierdza, ze ustalone limity dla ponizszych klauzul sa okreilone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - dotyczy: klauzul znajdujacych sie w zalaczniku nr 2 do SIWZ pod numerem 6, 11, 12,20,22,23. Pvtanie 17 Wnosimy o podwyzszenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli szkod w towarach przechowywanych w urzadzeniach chlodniczych (zal. nr 2 do SIWZ klauzula nr 12) do wysokosci 500 zl. Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 100 EURO. Pvtanie 18 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia sprzetu elektronicznego przenoinego klauzuli 101/l o treici: Klauzula Ubezpieczenie sprzqtu przenoinego (w tym telefonow komorkowych) Ustala sie z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejsza klauzulq postanowiefi og6lnych warunk6w ubezpieczenia sprzetu elektronicznego, iz Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialnosc za szkody powstale w elektronicznym sprzecie przenosnym (r6wniez w telefonach kom6rkowych) uzytkowanym do cel6w sluzbowych poza miejscem ubezpieczenia okreilonym w polisie. W przypadku kradziezy z wlamaniem ubezpieczonych przedmiot6w z pojazdu Lrbezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada tnvale zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd zostal prawidlowo zamkniety na wszystkie istniejace zamki i wlaczony zostal sprawnie dzialajacy system alarmowy, - kradziez z wlamaniem miala miejsce pomiedzy godzina 6.00 a (ograniczen czasowych nie stosuje sie, gdy pojazd z transportowanym sprzetem by1 pozostawiony na parkingu strzezonym lub w zamknietym garazu), - sprzet pozostawiony w pojeidzie jest niewidoczny z zewnatrz, np. w bagazniku. W kazdym przypadku utraty sprzetu (w tym r6wniez telefon6w ) w wyniku kradziezy z wlamaniem lub rabunku Ubezpieczajacy ponosi udzial wlasny w wysokosci 25% wartoici szkody, nie rnniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objete polisa Auto-Casco i OC oraz powstale wskutek niewlaiciwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu: Klauzula Ubezpieczenie sprzqtu przenoinego (w tym telefonow komorkowych) Ustala sie z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejsza klauzulq postanowien og6lnych warunk6w ubezpieczenia sprzetu elektronicznego, iz Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialnosc za szkody powstale w elektronicznym sprzecie przenosnym (r6wniez w telefonach kom6rkowych) uzytkowanym do cel6w sluzbowych poza miejscem ubezpieczenia okreslonym w polisie. W przypadku kradziezy z wlamaniem ubezpieczonych przedmiot6w z pojazdu Lrbezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwale zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd zostal prawidlowo zamkniety na wszystkie istniejace zamki i wlaczony zostal sprawnie dzialajacy system alarmowy, - kradziez z wlamaniem miala miejsce pomiedzy godzina 6.00 a (ograniczefi czasowych nie stosuje sie, gdy pojazd z transportowanym sprzetem by1 pozostawiony na parkingu strzezonym lub w zamknietym garazu), - sprzet pozostawiony w pojeidzie jest niewidoczny z zewnatrz, np. w bagazniku. W kazdym przypadku utraty sprzetu (w tym rdwniez telefon6w ) w wyniku kradziezy z wlamaniem lub rabunku Ubezpieczajacy ponosi udzial wlasny w wysokoici 1O0/0 wartosci szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objete polisa Auto-Casco i OC oraz powstale wskutek niewlasciwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku

5 Pvtanie 19 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia sprzetu elektronicznego poniiszych klauzul dodatkowych: Ubezpieczenie noinikow obrazu w urzqdzeniach fotokopiujqcych (bqbny selenowe) Ustala sie, iz z zastrzezeniem poniiszych ustalen dotyczacych likwidacji szk6d odpowiedzialno56 Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bebnach selenowych urzadzen fotokopiujacych. Zasady likwidacji szk6d w bebnach selenowych: - w przypadku szkod spowodowanych dzialaniem ognia, wody lub kradziezy z wlamaniem oraz rabunku odszkodowanie wyplacone bedzie w wartoici odtworzeniowej, - w przypadku szkod spowodowanych przez inne niz wymienione wyzej ryzyka, wartog6 odtworzeniowa bedzie zmniejszona o wskainik zuzycia, - wskainik zuzycia okreglany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urzadzenia. Urzqdzenia do jqdrowego rezonansu magnetycznego Ustala sie, iz Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urzadzeniach do jsdrowego rezonansu magnetycznego tylko w6wczas, gdy na te urzadzenia zawarta zostala umowa o calkowitej konsenvacji. W ramach niniejszej umowy Srodki chlodzsce takie jak: hel, azot itp. ss materialami pomocniczymi w rozumieniu 9 5 ust. 3 0.w.u. sprzetu elektronicznego. Koszty ogrzewania i / lub ochladzania kriostatem sa tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostajq w bezpogrednim zwiqzku z obowiazkiem wyplaty odszkodowania za szkode w ubezpieczonym sprzecie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzecie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany sa tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostaja w bezpogrednim zwiszku z obowiszkiem wyplaty odszkodowania za szkode w ubezpieczonym sprzecie, o ile uwzgledniono te koszty podczas ustalania wysokogci sumy ubezpieczenia. Odvowiedz Zamawiajacy wyraza zgode na przyjecie klauzuli,,ubezpieczenie noinikow obrazu w urzqdzeniach fotokopiujqcych (bqbny selenowe)". Zamawiajscy nie wyraza zgody na przyjecie klauzuli,,urzqdzenia do jqdrowego rezonansu magnetycznego", poniewaz nie posiada rezonansu magnetycznego. Pytanie 20 Czy klauzula nr 24 (zal. nr 2 do SIWZ),,Klauzula ubezpieczenia urzqdzen zewnqtrznych" ma dotyczyk ubezpieczenia sprzetu elektronicznego czy tylko ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. ProSba o okreglenie, jakie mienie ma by6 chronione w ramach klauzuli ubezpieczenia urzadzen zewnetrznych i podanie orientacyjnej wartogci tego mienia. Zamawiajacy informuje, ze klauzula ubezpieczenia urzadzen zewnetrznych ma dotyczyk ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Obejmuje ona klimatyzatory zewnetrzne i kamery przemyslowe. Wart056 klimatyzatorow ujeta jest w pkt. A lp. 1,,Szczeg6lowego opisu przedmiotu zamowienia", wart056 kamer przemyslowych - w pkt. A lp. 2. Pvtanie 21 Wnosimy o zastapienie treici klauzuli prolongacyjnej (zal. nr 2 do SIWZ, klauzula nr 4) na tres6: Klauzula prolongacyjna Brak wplaty przez LJbezpieczajacego drugiej lub kolejnych rat skladki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygainiecia (rozwiszania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie moze by6 podstawa do odstapienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychrniastowym. W sytuacji braku oplaty drugiej lub kolejnych rat skladki Ubezpieczyciel zobowiazany jest wyznaczyc Ubezpieczajacemu na pibmie dodatkowy, 7-dniowy, termin do zaplaty raty. W przypadku nie dokonania wplaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel moze odstapik od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Odpowiedz Zamawiajscy nie wyraza zgody na proponowana zmiane. Pytanie 22 Wnosimy o zastapienie w SIWZ rozdzial XVII punktu nr 5 w 3 2" Istotne postanowienia umowv" zapisem:

6 OdpowiedzialnogC Ubezpieczyciela rozpoczyna sie od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia zgodnie z treicia polisy oraz dokumentow, na podstawie kt6rych zawarto ubezpieczenie - w szczeg6lnosci wniosku ubezpieczeniowego - niezaleznie od dnia zaplaty skladki ubezpieczeniowej. Blqd w pytaniu - chodzi o XIX punkt Zamawiajacy wyraza zgode na proponowana zmiane w 3 2 ust 5 istotnych postanowien umowy. Pvtanie 23 Wnosimy o usuniecie punktu 9 zalqcznika do SIWZ pod nazwa,,ofertau natomiast wprowadzenie do wykazu klauzul obowiazujqcych dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzetu elektronicznego klauzuli zabezpieczen o ponizszej tregci:,,z zastrzezeniem pozostalych niezmienionych niniejsza klauzulq postanowien umowy ubezpieczenia oraz o.w.u., Lrbezpieczyciel oswiadcza, ze uznaje istniejacy stan zabezpieczen przeciwpozarowych, przeciwprzepieciowych i przeciwkradziezowych w ubezpieczonych lokalizacjach jako wystarczajacy. Ubezpieczyciel zachowuje prawo do przeprowadzenia inspekcji ryzyka w ubezpieczonych lokalizajach. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel moze przekazac Ubezpieczajacemu zalecenia majace na celu poprawe stanu zabezpieczen a w przypadku gdy Ubezpieczajscy nie zastosuje sie do wykonania zalecen pokontrolnych, Ubezpieczyciel bedzie mial prawo wypowiedziec umowe ubezpieczenia, z zachowaniem 60-cio dniowego okresu wypowiedzenia". Zamawiajqcy wyraza zgode na wprowadzenie zapisu w brzmieniu:,,z zastrzezeniem pozostalych niezmienionych niniejsza klauzula postanowien umowy ubezpieczenia oraz o.w.u., Ubezpieczyciel ogwiadcza, ze uznaje istniejqcy stan zabezpieczen przeciwpozarowych, przeciwprzepieciowych i przeciwkradziezowych w ubezpieczonych lokalizacjach jako wystarczajacy. Ubezpieczyciel zachowuje prawo do przeprowadzenia inspekcji ryzyka w ubezpieczonych lokalizajach. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel moze przekazac Lrbezpieczajacemu zalecenia majace na celu poprawe stanu zabezpieczen." Pvtanie 24 Jakie zabezpieczenia przeciwprzepieciowe sa zainstalowane w ubezpieczanych obiektach Zamawiajqcego, w jakirn sa stanie, czy sq konserwowane na biezaco i przez kogo. Zamawiajacy informuje, ze w szpitalu w kazdej rozdzielnicy prsdu zainstalowane sa odgromniki, kt6re sa konserwowane przez pracownik6w szpitala i podlegaja r6wniez przewidzianym prawem przeglsdom kontrolnym lraz /51at wykonywanyrn przez firme zewnetrznq. W tablicach rozdzielczych obwod6w "komputerowych", zasilajqcych sprzet komputerowy oraz elektroniczny sprzet medyczny ss zainstalowane ochronniki przeciwprzepieciowe konserwowane jw. Dodatkowo urzadzenia wpiete w ukiad zasilania podstawowego i rezerwowanego sa zabezpieczone poprzez sta cjonarne UPS-y, w kt6re wbudowane sa uklady przeciwprzepieciowe np. warystory i filtry przeciw zaklbceniowe, konserwowane przez naszych pracownik6w i firme zewnetrzna; Niekt6re urzadzenia posiadajs upsy indywidualne -przenogne. Ponadto wiekszosc urzadzen medycznych posiada wlasne wewnetrzne zabezpieczenia przeciw przepieciowe - konserwacja wg harmonogramu przeglad6w tych urzadzen. W zwiqzku z licznym modyfikacjami SIWZ wynikajqcymi z udzielonych odpowiedzi na w/w pytania Zamawiajqcy przekazuje Wykonawcom ujednoliconq wersjq formularza OFERTA oraz zalacznika nr 1 i 2 do SIWZ OR b. N. med. rczyk

Przedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowiec kiej

Przedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowiec kiej Zatqcznik nr 2 do SlWZ - SZCZEGO~OWY OPlS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W niniejszym Zatqczniku opisano zakres i warunki. Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku, jesli nie ograniczajq

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. (015) 864-85 -39, fax. (015) 864-36

Bardziej szczegółowo

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458 Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Numer sprawy: BZ/ZP.01/07/02/13 Włocławek 04.03.2013 r. Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: Objęcie

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęd i obligatoryjna treśd klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęd i obligatoryjna treśd klauzul dodatkowych Warunki obligatoryjne definicje pojęd i obligatoryjna treśd klauzul dodatkowych Załącznik Nr 4 do SIWZ Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą Łódź, dnia 04 grudnia 2012 roku Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego Nr 45/ZP/2011, na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r.

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014 ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo