Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej"

Transkrypt

1 Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej ) BEICRLTARIAT: GENTRAU: za FAX: aa Warszawa, dnia 12/09/2011r. Dla wszystkich uczestnik6w postqpowania w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego Dotyczy postqpowania o zam6wienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na,,kompleksowe ubezpieczenie szpitala klinicznego im. ks. Anny mazowieckiej" nr 07/08/11 opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej dniu nr 201US WyjaSnienie i Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia W zwiqzku z pros%a o wyjasnienie tresci Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia w przedmiotowym postepowaniu, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wief1 publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjagniam, co nastepuje: Pvtanie 1 Prosimy o potwierdzenie, ze w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wszystkie limity sa okreslone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiajqcy potwierdza, ze w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wszystkie limity sa okreglone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pvtanie 2 W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk jest ustalony limit na ryzyka kradzieiowe dla mienia pracowniczego - brak jest natomiast ustalonej sumy ubezpieczenia. Wnosimy o ustalenie sumy ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia, ktora winna odpowiadac' iloczynowi zatrudnionych os6b i sumy ubezpieczenia (okreglonej w wartogci rzeczywistej) na pojedynczego pracownika oraz okreglenie systemu ubezpieczenia dla tego mienia,,na pierwsze ryzyko". Wnosimy o odpowiednie zmodyfikowanie formularza oferty. Zamawiajqcy rezygnuje z ubezpieczenia mienia pracowniczego. Pvtanie 3 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcylnej w wysokos'ci 500 zl. Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na poziomie 100 EURO. Pytanie 4 Prosimy o potwierdzenie, ie zakres terytorialny ubezpieczenia sprzetu elektronicznego (w tym przenognego) ma obejmowac' terytorium RP. Zamawiajacy potwierdza, ze zakres terytorialny ubezpieczenia sprzetu elektronicznego (w tym przenognego) ma obejmowa6 terytorium RP. Pytanie 5 Prosimy o podanie, w jakich wartos'ciach jest okreglona wartos'c' zgloszonego do ubezpieczenia sprzetu elektronicznego przenoinego - (zal. nr 2 do SIWZ pkt. C.2.). Wart066 sprzetu elektronicznego przenognego, zostala podana w wartosciach ksiegowych brutto.

2 Pvtanie 6 W zwiazku z faktem, iz w ubezpieczeniu sprzetu elektronicznego ochrona ubezpieczeniowa ma zostac objety sprzet wg wartoici ksiegowej brutto prosimy o wprowadzenie uregulowan w brzmieniu:,,przez wart056 ksiegowa brutto rozumie sie cene zakupu sprzetu/oprogramowania bedacego bezposrednim zamiennikiem utraconego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych; tego samego lub podobnego rodzaju i wydajnoici (przywr6cenie do stanu przed szkoda bez uwzglednienia stopnia zuzycia), powiekszona o koszty transportu, cla, montazu i innych oplat o ile zostaly zgloszone do ubezpieczenia." Od powiedi Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie proponowanych uregulowan. Pvtanie 7 Wnosimy o zastapienie udzialu wlasnego w wysokosci 1000 zl w ubezpieczeniu sprzetu elektronicznego dotyczacego sprzetu elektronicznego medycznego udzialem w wysokoici: - dla sprzetu elektronicznego medycznego o wartoici jednostkowej do zl - w wysokos'ci 1000 zl - dla sprzetu elektronicznego medycznego o wartos'ci jednostkowej powyzej zl - w wysokoici 1500 zl - dla sprzetu elektronicznego medycznego o wartoici jednostkowej powyzej zl - w wysokos'ci 2000 zl - dla sprzetu elektronicznego medycznego o wartoici jednostkowej powyzej zl - w wysokoici 5000 zl Odpowiedz Zamawiajacy wyraza zgode na zastapienie udzialu wlasnego w wysokoici 1000~1 w ubezpieczeniu sprzetu elektronicznego dotyczacego sprzetu elektronicznego medycznego udzialem w wysokoici: - dla sprzetu elektronicznego medycznego o wartoici jednostkowej do zl - w wysokoici 1000 zl - dla sprzetu elektronicznego medycznego o wartoici jednostkowej powyzej zl - w wysokoici 1500 zl Pvtanie 8 Wnosirny o wprowadzenie do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnos'ci cywilnej ( Zalacznik nr 2 do SIWZ pkt. 8.2) udzialu wlasnego w wysokoici: - w szkodach osobowych - 5% wartoici naleznego odszkodowania - w szkodach rzeczowych - 5% wartos'ci naleznego odszkodowania Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnos'ci cywilnej (Zalacznik nr 2 do SIWZ pkt B.2) udzialu wlasnego w wysokoici 5% wartoici naleznego odszkodowania w szkodach rzeczowych. Pytanie 9 Wnosimy o zmiane tres'ci zalacznika nr 2 do SIWZ w punkcie dotyczacym rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialnoici cywilnej o szkody wyrzadzone poprzez przeniesienie kazdej choroby zakainej, w odniesieniu do powolania sie na ustawe dotyczaca chor6b zakainych, na akt prawny obecnie obowiazujacy tj. Ustawe z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakainych u ludzi (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.). Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie proponowanej zmiany. Pvtanie 10 Wnosimy o ustalenie jednego wsp6lnego podlimitu w dobrowolnym ubezpicczeniu odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnogci medycznej dla przeniesienia chor6b zakainych i powstalych w wyniku zatrucia pokarmowego w tym salmonella, czerwonka. Choroby wywolane zatruciem pokarmowym takimi jak salmonella i czerwonka przy takim zapisie dubluja sie (zar6wno salmonella jak i czerwonka sa wymienione w zalaczniku do wspomnianej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chor6b zakainych u ludzi). Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie proponowanej zmiany.

3 Pvtanie 11 Prosimy o informacje czy rozszerzenie o szkody wyrzadzone przez podwykonawcdw z prawem do regresu odnosi6 sie ma r6wniez do dzialalnosci pozamedycznej. Jezeli tak to z jakich podwykonawc6w korzysta Zamawiajacy i w jakim zakresie i czy sa to stali podwykonawcy? Zamawiajacy informuje, ze zapis dotyczy jedynie podwykonawc6w w dzia~alnosci medycznej. Pvtanie 12 Prosimy o potwierdzenie, ze rozszerzenie dobrowolnego ubezpieczenia OC o szkody powstale w mieniu, z ktorego Ubezpieczajacy korzystal na podstawie umowy najmu, dzierzawy, uzytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu dotvczv ruchomosci tj. sprzetu laboratorylnego. Zamawiajacy potwierdza, ze rozszerzenie dobrowolnego ubezpieczenia OC o szkody powstale w mieniu, z kt6rego Ubezpieczajacy korzysta na podstawie umowy najmu, dzierzawy, uzytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu dobczv ruchomosci tj. sprzetu laboratorylnego. Pvtanie 13 Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy : - nie prowadzi banku krwi pepowinowej i dzialalnosc z tego zakresu nie ma by6 objeta ubezpieczeniem - nie wystepuje w roli osrodka badawczego i dzia1alnosc z tego zakresu nie ma by6 objeta ubezpieczeniem. Ponadto prosimy o potwierdzenie, ze w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC w zakresie obligatorylnym nie ma by6 objeta odpowiedzialnosc za szkody na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia. Zamawiajacy potwierdza, ze nie prowadzi banku krwi pepowinowej i ta dzialalnosci nie jest objeta ubezpieczeniem Zamawiajacy informuje, ze wystepuje w roli osrodka badawczego, ale ta dzialalnos'ci nie bedzie objeta ubezpieczeniem. Zamawiajacy potwierdza, ze obowiazkowym ubezpieczeniem OC nie bedzie objeta odpowiedzialnos6 za szkody powstale wskutek stosowania eksperymentalnych metod leczenia. Pvtanie 14 Wnosimy o potwierdzenie, ze do obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (zalacznik nr 2 do SIWZ pkt B.1.) nie maja zastosowania zadne klauzule dodatkowe. Do ubezpieczenia obowiazkowego odpowiedzialnosci cywilnej bedzie miala jedynie zastosowanie klauzula informacylna ( zal. nr 2 do SIWZ klauzula nr 28). Pytanie 15 Wnosimy o uzupelnienie tresci,,klauzuli skladowania" (zal. nr 2 do SWIZ, klauzula nr 15) o zapis "Klauzula ma zastosowanie wylacznie w odniesieniu do mienia (Srodk6w obrotowych lub mienia nieeksploatowanego), kt6rego skladowanie na podlodze by10 uzasadnione z uwagi na jego specyfike lub wlasciwosci" oraz wprowadzenie limitu wsp6lnego dla ubezpieczenia AR i EEi dla tej klauzuli w wysokosci ,OO zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Prosimy r6wniez o informacje, jakiego typu mienie moze by6 przez Zamawiajacego skladowane bezposrednio na podlodze lub w pomieszczeniach polozonych ponizej poziomu gruntu. Zamawiajacy nie wyraza zgody na uzupelnienie,,klauzuli skladowania" o proponowany zapis. Zamawiajacy informuje, ze zadne materialy nie sa skladowane bezposrednio na podlodze. Ponizej poziomu gruntu skiadowane sa: plyny infuzyjne, materialy opatrunkowe, materialy biurowe, Srodki czystosci. Pvtanie 16 Prosimy potwierdzenie, ze ustalone limity dla ponizszych klauzul sa okreslone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - dotyczy: klauzul znajdujacych sie w zalaczniku nr 2 do SIWZ pod numerem 6/11, 12,20,22,23.

4 Zamawiajacy potwierdza, ze ustalone limity dla ponizszych klauzul sa okreilone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - dotyczy: klauzul znajdujacych sie w zalaczniku nr 2 do SIWZ pod numerem 6, 11, 12,20,22,23. Pvtanie 17 Wnosimy o podwyzszenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli szkod w towarach przechowywanych w urzadzeniach chlodniczych (zal. nr 2 do SIWZ klauzula nr 12) do wysokosci 500 zl. Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 100 EURO. Pvtanie 18 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia sprzetu elektronicznego przenoinego klauzuli 101/l o treici: Klauzula Ubezpieczenie sprzqtu przenoinego (w tym telefonow komorkowych) Ustala sie z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejsza klauzulq postanowiefi og6lnych warunk6w ubezpieczenia sprzetu elektronicznego, iz Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialnosc za szkody powstale w elektronicznym sprzecie przenosnym (r6wniez w telefonach kom6rkowych) uzytkowanym do cel6w sluzbowych poza miejscem ubezpieczenia okreilonym w polisie. W przypadku kradziezy z wlamaniem ubezpieczonych przedmiot6w z pojazdu Lrbezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada tnvale zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd zostal prawidlowo zamkniety na wszystkie istniejace zamki i wlaczony zostal sprawnie dzialajacy system alarmowy, - kradziez z wlamaniem miala miejsce pomiedzy godzina 6.00 a (ograniczen czasowych nie stosuje sie, gdy pojazd z transportowanym sprzetem by1 pozostawiony na parkingu strzezonym lub w zamknietym garazu), - sprzet pozostawiony w pojeidzie jest niewidoczny z zewnatrz, np. w bagazniku. W kazdym przypadku utraty sprzetu (w tym r6wniez telefon6w ) w wyniku kradziezy z wlamaniem lub rabunku Ubezpieczajacy ponosi udzial wlasny w wysokosci 25% wartoici szkody, nie rnniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objete polisa Auto-Casco i OC oraz powstale wskutek niewlaiciwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu: Klauzula Ubezpieczenie sprzqtu przenoinego (w tym telefonow komorkowych) Ustala sie z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejsza klauzulq postanowien og6lnych warunk6w ubezpieczenia sprzetu elektronicznego, iz Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialnosc za szkody powstale w elektronicznym sprzecie przenosnym (r6wniez w telefonach kom6rkowych) uzytkowanym do cel6w sluzbowych poza miejscem ubezpieczenia okreslonym w polisie. W przypadku kradziezy z wlamaniem ubezpieczonych przedmiot6w z pojazdu Lrbezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwale zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd zostal prawidlowo zamkniety na wszystkie istniejace zamki i wlaczony zostal sprawnie dzialajacy system alarmowy, - kradziez z wlamaniem miala miejsce pomiedzy godzina 6.00 a (ograniczefi czasowych nie stosuje sie, gdy pojazd z transportowanym sprzetem by1 pozostawiony na parkingu strzezonym lub w zamknietym garazu), - sprzet pozostawiony w pojeidzie jest niewidoczny z zewnatrz, np. w bagazniku. W kazdym przypadku utraty sprzetu (w tym rdwniez telefon6w ) w wyniku kradziezy z wlamaniem lub rabunku Ubezpieczajacy ponosi udzial wlasny w wysokoici 1O0/0 wartosci szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objete polisa Auto-Casco i OC oraz powstale wskutek niewlasciwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku

5 Pvtanie 19 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia sprzetu elektronicznego poniiszych klauzul dodatkowych: Ubezpieczenie noinikow obrazu w urzqdzeniach fotokopiujqcych (bqbny selenowe) Ustala sie, iz z zastrzezeniem poniiszych ustalen dotyczacych likwidacji szk6d odpowiedzialno56 Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bebnach selenowych urzadzen fotokopiujacych. Zasady likwidacji szk6d w bebnach selenowych: - w przypadku szkod spowodowanych dzialaniem ognia, wody lub kradziezy z wlamaniem oraz rabunku odszkodowanie wyplacone bedzie w wartoici odtworzeniowej, - w przypadku szkod spowodowanych przez inne niz wymienione wyzej ryzyka, wartog6 odtworzeniowa bedzie zmniejszona o wskainik zuzycia, - wskainik zuzycia okreglany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urzadzenia. Urzqdzenia do jqdrowego rezonansu magnetycznego Ustala sie, iz Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urzadzeniach do jsdrowego rezonansu magnetycznego tylko w6wczas, gdy na te urzadzenia zawarta zostala umowa o calkowitej konsenvacji. W ramach niniejszej umowy Srodki chlodzsce takie jak: hel, azot itp. ss materialami pomocniczymi w rozumieniu 9 5 ust. 3 0.w.u. sprzetu elektronicznego. Koszty ogrzewania i / lub ochladzania kriostatem sa tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostajq w bezpogrednim zwiqzku z obowiazkiem wyplaty odszkodowania za szkode w ubezpieczonym sprzecie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzecie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany sa tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostaja w bezpogrednim zwiszku z obowiszkiem wyplaty odszkodowania za szkode w ubezpieczonym sprzecie, o ile uwzgledniono te koszty podczas ustalania wysokogci sumy ubezpieczenia. Odvowiedz Zamawiajacy wyraza zgode na przyjecie klauzuli,,ubezpieczenie noinikow obrazu w urzqdzeniach fotokopiujqcych (bqbny selenowe)". Zamawiajscy nie wyraza zgody na przyjecie klauzuli,,urzqdzenia do jqdrowego rezonansu magnetycznego", poniewaz nie posiada rezonansu magnetycznego. Pytanie 20 Czy klauzula nr 24 (zal. nr 2 do SIWZ),,Klauzula ubezpieczenia urzqdzen zewnqtrznych" ma dotyczyk ubezpieczenia sprzetu elektronicznego czy tylko ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. ProSba o okreglenie, jakie mienie ma by6 chronione w ramach klauzuli ubezpieczenia urzadzen zewnetrznych i podanie orientacyjnej wartogci tego mienia. Zamawiajacy informuje, ze klauzula ubezpieczenia urzadzen zewnetrznych ma dotyczyk ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Obejmuje ona klimatyzatory zewnetrzne i kamery przemyslowe. Wart056 klimatyzatorow ujeta jest w pkt. A lp. 1,,Szczeg6lowego opisu przedmiotu zamowienia", wart056 kamer przemyslowych - w pkt. A lp. 2. Pvtanie 21 Wnosimy o zastapienie treici klauzuli prolongacyjnej (zal. nr 2 do SIWZ, klauzula nr 4) na tres6: Klauzula prolongacyjna Brak wplaty przez LJbezpieczajacego drugiej lub kolejnych rat skladki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygainiecia (rozwiszania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie moze by6 podstawa do odstapienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychrniastowym. W sytuacji braku oplaty drugiej lub kolejnych rat skladki Ubezpieczyciel zobowiazany jest wyznaczyc Ubezpieczajacemu na pibmie dodatkowy, 7-dniowy, termin do zaplaty raty. W przypadku nie dokonania wplaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel moze odstapik od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Odpowiedz Zamawiajscy nie wyraza zgody na proponowana zmiane. Pytanie 22 Wnosimy o zastapienie w SIWZ rozdzial XVII punktu nr 5 w 3 2" Istotne postanowienia umowv" zapisem:

6 OdpowiedzialnogC Ubezpieczyciela rozpoczyna sie od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia zgodnie z treicia polisy oraz dokumentow, na podstawie kt6rych zawarto ubezpieczenie - w szczeg6lnosci wniosku ubezpieczeniowego - niezaleznie od dnia zaplaty skladki ubezpieczeniowej. Blqd w pytaniu - chodzi o XIX punkt Zamawiajacy wyraza zgode na proponowana zmiane w 3 2 ust 5 istotnych postanowien umowy. Pvtanie 23 Wnosimy o usuniecie punktu 9 zalqcznika do SIWZ pod nazwa,,ofertau natomiast wprowadzenie do wykazu klauzul obowiazujqcych dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzetu elektronicznego klauzuli zabezpieczen o ponizszej tregci:,,z zastrzezeniem pozostalych niezmienionych niniejsza klauzulq postanowien umowy ubezpieczenia oraz o.w.u., Lrbezpieczyciel oswiadcza, ze uznaje istniejacy stan zabezpieczen przeciwpozarowych, przeciwprzepieciowych i przeciwkradziezowych w ubezpieczonych lokalizacjach jako wystarczajacy. Ubezpieczyciel zachowuje prawo do przeprowadzenia inspekcji ryzyka w ubezpieczonych lokalizajach. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel moze przekazac Ubezpieczajacemu zalecenia majace na celu poprawe stanu zabezpieczen a w przypadku gdy Ubezpieczajscy nie zastosuje sie do wykonania zalecen pokontrolnych, Ubezpieczyciel bedzie mial prawo wypowiedziec umowe ubezpieczenia, z zachowaniem 60-cio dniowego okresu wypowiedzenia". Zamawiajqcy wyraza zgode na wprowadzenie zapisu w brzmieniu:,,z zastrzezeniem pozostalych niezmienionych niniejsza klauzula postanowien umowy ubezpieczenia oraz o.w.u., Ubezpieczyciel ogwiadcza, ze uznaje istniejqcy stan zabezpieczen przeciwpozarowych, przeciwprzepieciowych i przeciwkradziezowych w ubezpieczonych lokalizacjach jako wystarczajacy. Ubezpieczyciel zachowuje prawo do przeprowadzenia inspekcji ryzyka w ubezpieczonych lokalizajach. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel moze przekazac Lrbezpieczajacemu zalecenia majace na celu poprawe stanu zabezpieczen." Pvtanie 24 Jakie zabezpieczenia przeciwprzepieciowe sa zainstalowane w ubezpieczanych obiektach Zamawiajqcego, w jakirn sa stanie, czy sq konserwowane na biezaco i przez kogo. Zamawiajacy informuje, ze w szpitalu w kazdej rozdzielnicy prsdu zainstalowane sa odgromniki, kt6re sa konserwowane przez pracownik6w szpitala i podlegaja r6wniez przewidzianym prawem przeglsdom kontrolnym lraz /51at wykonywanyrn przez firme zewnetrznq. W tablicach rozdzielczych obwod6w "komputerowych", zasilajqcych sprzet komputerowy oraz elektroniczny sprzet medyczny ss zainstalowane ochronniki przeciwprzepieciowe konserwowane jw. Dodatkowo urzadzenia wpiete w ukiad zasilania podstawowego i rezerwowanego sa zabezpieczone poprzez sta cjonarne UPS-y, w kt6re wbudowane sa uklady przeciwprzepieciowe np. warystory i filtry przeciw zaklbceniowe, konserwowane przez naszych pracownik6w i firme zewnetrzna; Niekt6re urzadzenia posiadajs upsy indywidualne -przenogne. Ponadto wiekszosc urzadzen medycznych posiada wlasne wewnetrzne zabezpieczenia przeciw przepieciowe - konserwacja wg harmonogramu przeglad6w tych urzadzen. W zwiqzku z licznym modyfikacjami SIWZ wynikajqcymi z udzielonych odpowiedzi na w/w pytania Zamawiajqcy przekazuje Wykonawcom ujednoliconq wersjq formularza OFERTA oraz zalacznika nr 1 i 2 do SIWZ OR b. N. med. rczyk

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 6 Wrocław, 04.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 127/28/05/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 L. dz. 218/3941/2011 Warszawa dnia 25 lipca 2011 r.

tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 L. dz. 218/3941/2011 Warszawa dnia 25 lipca 2011 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

zamówienia publicznego

zamówienia publicznego Kontakt: Centrala Sekretariat Dyrektor Dzial Jakosci i Marketingu Fax e-mail: http (094) 34-88 - 400 (094) 34-88 - 151 (094) 34-88 - 102 (094) 34-88 - 380 (094) 34-88 - 103 ewelina@swk.med.pl www.swk.med.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia NOVUM-MED. Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58 zamawtaj{cy: Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej w Lukowie S. A. ul. Pilsudskiego 29 21-400 Luk6w REGON 000616385, NtP 8250003216 Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzie zamieszczona SIWZ:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09 czerwca 2011 r. Do wszystkich Uczestników postępowania SZPZLO/62/ZP/P/2011

Warszawa, dnia 09 czerwca 2011 r. Do wszystkich Uczestników postępowania SZPZLO/62/ZP/P/2011 Warszawa, dnia 09 czerwca 2011 r. Do wszystkich Uczestników postępowania SZPZLO/62/ZP/P/2011 TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO. Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 27.01.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-01/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną.

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną. Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 20.02.2012r. Wysokie Mazowieckie dn.20.02.2012r. Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE dot: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia. Poznań, 31.01.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-2/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia dla Oferentów

Dotyczy Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia dla Oferentów Piekary Śląskie, 2011-03-21 nr spr.: 12/2011......... dot. przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Numer ogłoszenia: 45104-2011; data zamieszczenia: 15.03.2011

Bardziej szczegółowo

PYTANIA III Dot.: PYTANIE 1: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 2: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 3: ODPOWIEDŹ:

PYTANIA III Dot.:  PYTANIE 1: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 2: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 3: ODPOWIEDŹ: PYTANIA III Dot.: usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z podziałem na: ubezpieczenia mienia od wszelkich zdarzeń losowych, w tym sprzętu elektronicznego, obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:...

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:... Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITALA POWIATOWEGO IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ SIWZ Nr 132/14/N/Bochnia PAKIET

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Warszawa, dnia 17.01.2014r. Pytania i odpowiedzi do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na usługę: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP/251/I-01/2014.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamawiajqcy informuje, ze wykonawcy zwrocili sie z nastepujqcymi zapytaniami:

Zamawiajqcy informuje, ze wykonawcy zwrocili sie z nastepujqcymi zapytaniami: Rzeszow, dnia 11 sierpnia 2009r. znak postepowania : ZP 341/153/2009 Do ucrestnikow pnetargu nieograniczonego na ustugq ubezpieczenia mienia, odpo wiedzialnodci cywilnej oraz ubezpieczenia osobo we i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22

OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 ~ OPIEKI ZDROWOTNEJ 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 m71zespól Ell tel.: centro (033) 872 3100 wwwozozsuchabeskidzka.p1 NIP 552-12-74-352 SZPITAL fax (033) 872 3101 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzkaop1

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, h ttp://www.szpital

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012 Strona 1 z 8 Wrocław, 05.12.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres:... realizacjecalegozamówieniaza cene brutto:

OFERTA. Adres:... realizacjecalegozamówieniaza cene brutto: Zalacznik nr 2 do SIWZ mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Powiatu Poznanskiego Pieczec naglówkowa Oferenta OFERTA Ubezpieczenia majatku oraz odpowiedzialnosci cywilnej Powiatu Poznanskiego i podleglych

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 09.05.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/16/2012 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia 08.06.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 1/2015/N/Kielce

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 1/2015/N/Kielce Strona 1 z 9 Wrocław, 08.01.201 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12 Zakopane, dnia 26.09.2012 r. znak postępowania: ZP/28/12 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ l.dz. 1300/2013 Warszawa, 12 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców przetargu nieograniczonego P/8/UBEZOCNW/2013 Dotyczy: zapytania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie pojazdów MZK sp.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 10 Wrocław, 29.05.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 108/2014/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 12 F178. Wrocław, 22.10.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 12 F178. Wrocław, 22.10.2014r. Strona 1 z 12 Wrocław, 22.10.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

1 1. 1 Budvnki i budowle

1 1. 1 Budvnki i budowle Zaiqcznik nr 2 do SIWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA SZCZEG~~OWY OPIS PRZEDMIOTU zam~wienia W niniejszym Zalqczniku opisano zakres i warunki ubezpieczenia. Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 11 F178. Wrocław, 04.03.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 11 F178. Wrocław, 04.03.2014r. Strona 1 z 11 Wrocław, 04.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork Strona 1 z 8 Wrocław, 09.12.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie Strona 1 z 8 SUPRA BROKERS F178 01 Wrocław, 18.08.2011r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Hajnówka, 16.11.2012 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, której przedmiotem jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo