KRS NIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458"

Transkrypt

1 Szpital Powiatowy w Radomsku Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala tel. Sekretariat fax e mail: KRS NIP Radomsko, dn r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia pojazdów dla Szpitala Powiatowego w Radomsku nr spr. 134/2015 Działając zgodnie z art.38 ustawy z dnia r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z odpowiedziami: Dotyczy zadania: 1. Czy w ostatnich 5 latach miały miejsce wypadki przy pracy? Jeżeli tak proszę o podanie przyczyny wypadku oraz rodzaju obrażeń pracownika. (OC dobrowolne) Odp.: Zamawiający informuje, że w ostatnich 5 latach odnotowano wypadki przy pracy, jednak nie mają one wpływu na szkodowość Szpitala z ubezpieczenia OC dobrowolnego. W odpowiedzi na inne pytanie został zamieszczony wykaz szkód z OC od 2007 roku Czy Zamawiający dopuszcza zmianę triggera na loss occurance? (OC dobrowolne) Wnioskujemy o wprowadzenie definicji wypadku za który uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia (OC dobrowolne). Wnioskujemy o zmianę zapisu z SG: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na SG: zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (OC dobrowolne). Odp.:Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu dotyczącego odpowiedzialności za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć? Odp.:Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla rozszerzenia opisanego w pkt.11 (szkody w pojazdach mech. Pracowników) w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż zł? Odp.:Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Proszę o uzupełnienie informacji o szkodowości o datę powstania szkody w ryzyku OC z obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dotyczy zaświadczenia z PZU. Proszę o uzupełnienie zarówno wypłat jak i rezerw. 1

2 Odp.: Zestawienie wypłat stan na Nr polisy Nr szkody Grupa 0LO1G LO1G LO1G LO1G A Zestawienie rezerw stan na Grupa Data szkody Data zgłoszeni a Data wypłaty L. szk. wypł. S. szk. wypł. 54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia ,00 S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej ,00 S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej ,00 54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia ,00 54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia ,00 P7 OC podmiotu leczniczego ,00 P0 OC klienta korporacyjnego ,48 54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia ,00 Polisa Nr szkody Data szkody Data zgłoszenia L. szk. nieureg. (stan) S. rez. na odszk. (stan) S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 1LO1G P7 OC podmiotu leczniczego 3LO1G P7 OC podmiotu leczniczego 2LO1G S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 9LO1G S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 0LO1G OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia C S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 1LO1G S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 1LO1G Czy Zamawiający potwierdza, że OC dobrowolne z tytułu prowadzonej działalności nie dotyczy działalności medycznej? Odp.: Intencją zamawiającego jest aby w ramach tego ubezpieczenia Ubezpieczyciel objął ochroną pozostałe ryzyka związane z działalnością Szpitala nie ujęte w ramach ubezpieczenia obowiązkowego. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli reprezentantów dla ryzyk ogniowych w poniższej treści: 2

3 Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego za którego uważa się: 1) w przypadku przedsiębiorstw państwowych - dyrektora, jego zastępców, jego pełnomocników oraz zarządcę, 2) w przypadku spółek z ograniczą odpowiedzialnością i spółek akcyjnych - członków zarządu, prokurentów i ich pełnomocników, 3) w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych - komplementariusza będącego osobą fizyczną, akcjonariusza, prokurentów i ich pełnomocników, 4) w przypadku spółek jawnych i komandytowych - wspólników, komplementariuszów będących osobami fizycznymi, prokurentów i ich pełnomocników, 5) w przypadku spółek partnerskich - partnerów, prokurentów i ich pełnomocników, 6) w przypadku spółek cywilnych - wspólników oraz ich pełnomocników, 7) w przypadku osób fizycznych -osobę fizyczną zawierającą umowę ubezpieczenia i jej pełnomocników, 8) w przypadku spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń - członków zarządu, W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze wyłączenie stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. Odp.: Zamawiający akceptuje powyższą treść klauzuli. Dotyczy zadania: 3, Proszę o robicie sumy ubezpieczenia pojazdów zadeklarowanych do ubezpieczenia w ryzyku AC jako pojazdy sanitarne na: wartość pojazdu oraz wartość nadbudowy? Odp.: Zamawiający deklaruje, udzielenie powyższej informacji przed wystawieniem polis Ubezpieczenia. Dotyczy zadania: 2, 4, Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli dewastacji/wandalizmu dla szkód powstałych w wyniku nierozmyślnego (nieświadomego) działania osób trzecich w tym pacjentów znajdujących się w szoku pooperacyjnym? Wnioskujemy o limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odp.: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie innego wykonawcy zmienił treść klauzuli. Dotyczy zadanie: 1, 2, 4 Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli odkupienia urządzeń i zastosowanie ogólnie przyjętych zasad wypłaty odszkodowania dla mienie ubezpieczonego wg. WKB, które nie zostanie odtwarzane po szkodzie tj. rozmiar szkody ustalony zostanie wówczas z potrąceniem stopnia zużycia technicznego, nie więcej niż SU. Odp.: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie innego wykonawcy zmienił treść klauzuli. Dotyczy zadania: 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w lampach? Wnioskowany limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w lampach, chyba, że szkody są skutkiem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. Odp.:Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w mieniu w trakcie transportu wewnątrzzakładowego w obrębie jednej lokalizacji. Proponujemy limit w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3

4 Odp.: Zamawiający akceptuje wprowadzenie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli: Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody powstałe w endoskopach pod warunkiem, że: Endoskopy są zabezpieczone przed szkodami powstałymi wskutek ugryzienia podczas wprowadzania aparatury w organizm pacjenta. Wyposażenie endoskopu (np. sondy) wprowadzane są tylko wówczas gdy endoskop nie jest przełamany. Ręczne sprawdzenie szczelności przeprowadzane jest zgodnie z instrukcją producenta przed każdym głównym czyszczeniem. Stosowane są zalecenia producenta dotyczące używania, konserwacji i przechowywania endoskopów wraz z oprzyrządowaniem. Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia wykazanych w załączniku nr 16A i 16B do SIWZ. Odp.:Załącznik 16A Drobne Szkody w mieniu rok 2013,2014: uszkodzenie falownika elektrycznego wskutek zalania szkoda na kwotę 1.703,55zł uszkodzenie szlabanu przepięcie szkoda na kwotę 1.050zł - podpalenie przez pacjenta wyposażenia sali chorych 1.534,58zł Załącznik 16B Szkoda z dnia na kwotę zł - Uszkodzeniu uległa lampa tomografu komputerowego AQUILION 64. Serwis producenta oraz niezależny rzeczoznawca powołany przez Zakład Ubezpieczeń nie wskazali jednoznacznie przyczyny uszkodzenia. Pozostałe szkody to drobne uszkodzenia mechaniczne sprzętu medycznego.(m.in. uszkodzenie kardiomonitora, kamery laparoskopu, przewodu zasilającego tomograf) Prosimy o informację, które szkody dotyczyły mienia dzierżawionego od Powiatu Radomszczańskiego Odp.: Załącznik nr 16B dotyczy szkód w mieniu dzierżawionym od Powiatu Radomszańskiego Prosimy o informację, czy podana szkodowość uwzględnia dotychczasowe franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości? Odp.: Postępowanie na wybór oferty ubezpieczenia jest jawne. Zamawiający odsyła do zapoznania się z warunkami zawartymi w SIWZ w poprzednich latach. Na stronie internetowej zamawiającego znajdują się kompletne materiały od 2010 roku. Prosimy o informację, czy wnioskowany zakres ubezpieczenia jest szerszy od dotychczasowego., z uwzględnieniem klauzul. Jeżeli tak, to czy z dodatkowych ryzyk dotychczas nie objętych ochroną - wystąpiły zdarzenia mogące skutkować odpowiedzialnością ubezpieczyciela w przypadku powtórzenia się tego zdarzenia. Odp.: Postępowanie na wybór oferty ubezpieczenia jest jawne. Zamawiający odsyła do zapoznania się z warunkami zawartymi w SIWZ w poprzednich latach. Na stronie internetowej zamawiającego znajdują się kompletne materiały od 2010 roku. Ubezpieczenie elektroniki 4

5 Wnosimy o wyłączenie ochrony za szkody w danych znajdujących się w pamięci ulotnej jednostki centralnej sprzętu elektronicznego. Odp.: Zamawiający akceptuje takie wyłączenie. Wnosimy o informację o aktualnych zabezpieczeniach p.przepięciowych sprzętu elektronicznego. Odp.:Zamawiający informuje, że na wszystkich liniach zasilających Szpitala są zamontowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe. Odp.: Zamawiający potwierdza, że sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta. Odp.: Zamawiający potwierdza, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta. Wnosimy o informację nt. częstotliwości archiwizacji danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej i miejsca ich przechowywania/ sposobu zabezpieczenia Odp.: Wykonywane są kopie przyrostowe 1 raz na 24 godz. 7 dni w tygodniu. Kopie zapasowe są przechowywane na odrębnym dysku i nośnikach zewnętrznych. Dane na kopiach zapasowych są przechowywane w sejfie, w pomieszczeniu na terenie budynku szpitala. Czy Zamawiający akceptuje możliwość włączenia klauzuli IT: Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Odp.: Zamawiający nie akceptuje wprowadzenia tej klauzuli. Prosimy o informację dotyczące konstrukcji obiektów w poszczególnych lokalizacjach, w tym czy są zgłaszane do ubezpieczenia obiekty z elementami konstrukcyjnymi drewnianymi (należy rozważyć ściany, stropy, konstrukcję nośną dachu, pokrycie dachu) oraz mienie, które mieściłoby się w takich obiektach. Odp.: Główna lokalizacja zamawiającego to Radomsko ul. Jagiellońska 36. Pozostałe miejsca Ubezpieczenia są wykorzystywane jako pojedyncze 5

6 pomieszczenia w budynkach obcych np. gabinety lekarskie. Wartość mienia należąca do Szpitala zlokalizowana w pomieszczeniach poza główną lokalizacją jest znikoma. W Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 brak elementów drewnianych w konstrukcji budynków. Dodatkowo w odniesieniu do budynków posiadających elementy drewniane w konstrukcji (ściany, stropy, konstrukcję nośną dachu, pokrycie dachu) prosimy o: - podanie sum ubezpieczenia mienia znajdującego się w nich oraz, czy jest w nich prowadzona działalność gastronomiczna - czy elementy konstrukcyjne drewniane są zabezpieczone impregnacją ogniochronną, - w przypadku gdy drewniane są również stropy, to czy są one ukończony od spodu sufitem z płyty gipsowo-kartonowej lub tynkowane, a posadzka na tym stropie wykonana jest na podłożu cementowym Odp.: Brak takich budynków w posiadaniu zamawiającego. Czy Zamawiający posiada aktualne: - pomiary instalacji elektrycznej - pomiary kontrolne instalacji odgromowej - badanie instalacji kominowej - pomiary wydajności i ciśnienia wody w zewnętrznych i wewnętrznych hydrantach pożarowych - Informacje o terminie ostatnich działań konserwacyjnych dot.: sprzętu gaśniczego, instalacji sygnalizacji pożarowej - Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego Odp.: Zamawiający potwierdza, że posiada powyższe dokumenty dla budynków przy ul. Jagiellońskiej 36 w Radomsku. Zamawiający nie ma wiedzy nt wymienionych dokumentów w innych obiektach obcych, z których korzysta. Czy wszystkie budynki posiadają odbiory techniczne? -jeśli przedmiot ubezpieczenia stanowi budynek/ mienie: rok budowy, w przypadku przeprowadzonych modernizacji: rok i przedmiot prac, materiał wykorzystany do budowy, liczba kondygnacji, materiał/pokrycie dachu Odp.: Zamawiający potwierdza, że posiada odbiory techniczne dla budynków przy ul. Jagiellońskiej 36 w Radomsku. Zamawiający nie ma wiedzy nt wymienionych dokumentów w innych obiektach obcych, z których korzysta. Prosimy o informacje dotyczące stanu instalacji elektrycznej tj. jakość przyłączy elektrycznych - czy występują instalacje tymczasowe np. gołe przewody, brak izolacji, przedłużacze na podłodze etc; czy instalacja elektryczna jest izolacją uniepalnioną (np. poprowadzona w uniepalnionych peszlach); czy elementy instalacji elektrycznej są odizolowanie od konstrukcji palnej tj. rozdzielnice, przełączniki Odp.: Brak instalacji tymczasowych, brak instalacji bez izolacji. Radomsko ul. Jagiellońska 36. Instalacja elektryczna szachty instalacyjne, uszczelnione, odporność ogniowa 120min. Prosimy o informację dotyczącą istniejących w poszczególnych lokalizacjach a) zabezpieczeń p. pożarowych określenie sprzętu co do rodzaju (np. gaśnice, hydranty, czujki dymu itp.) ilości i rozmieszczenia, określenie odległości od OSP/PSP, jakości dostępu przez odpowiednie służby do ubezpieczonego mienia b) zabezpieczeń p.kradzieżowych Odp.: a) w zakresie p.pożarowym: 6

7 Radomsko ul. Jagiellońska hydranty wewnętrzne 91 szt. - hydranty zewnętrzne 11szt. - klapy dymowe, pożarowe 800szt. - strefy pożarowe 17 - gaśnice 120szt. - czujki dymu ok szt. Czas dojazdu PSP do 5 min. b) w zakresie p. kradzieżowym: Dozór wykonuje personel własny. Pomieszczenia na poziomie -1 oraz na poziomie 0 objęte są monitoringiem sygnalizującym ruch. Ponadto zainstalowano łącznie 73 kamery, które rejestrują obraz na zewnątrz i wewnątrz Szpitala. Proszę o informację czy w ramach posiadanego sprzętu elektronicznego występują: specjalne urządzenia kontroli dostępu, automatyczny system alarmowania przeciwpożarowego, zasilacze awaryjne UPS, serwis i konserwacja czy konserwacja przeprowadzona jest przez wyszkolony własny personel, czy Zamawiający korzysta z kompleksowej umowy konserwacyjnej? Odp.: Zamawiający potwierdza, że w ramach posiadanego sprzętu elektronicznego występują specjalne urządzenia kontroli dostępu, automatyczny system alarmowania przeciwpożarowego, zasilacze awaryjne UPS. Zgłaszany do ubezpieczenia sprzęt jest wyspecyfikowany w załącznikach do SIWZ. Konserwacja, serwis sprzętu odbywa się przez podmioty zewnętrzne. Drobne prace serwisowe sprzętu typowego komputerowego prowadzone są przez pracowników zamawiającego. W odniesieniu do zapisów klauzuli dewastacji/wandalizmu wskazanej w poszczególnych zadaniach, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia klauzuli w poniższej treści: KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 5.000,00zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). Odp.: Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli o zaproponowanej treści. Czy Zamawiający wraża zgodę na zmianę terminu zapłaty składki ubezpieczeniowej z 6 rat na 4 raty? W odniesieniu do zapisów klauzuli aktów terroryzmu wskazanej w poszczególnych zadaniach (załącznikach) zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia klauzuli w poniższej treści: 7

8 KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00zł 5. Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,00 zł Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia klauzuli o treści jw. W odniesieniu do zapisów klauzuli przewłaszczenia mienia wskazanej w poszczególnych zadaniach (załącznikach), czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia klauzuli w poniższej treści: KLAUZULA PRZEWŁASZCZENIA MIENIA Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunkach ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, że: 1) W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 2) W przypadku przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z Ubezpieczonego (kredytobiorcy) na bank na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody PZU SA. W razie powrotnego przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z banku na Ubezpieczonego (kredytobiorcę), przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia również nie będzie wymagało zgody PZU SA. Zbywca lub nabywca przedmiotu ubezpieczenia, w ciągu 7 dniod dnia zbycia / nabycia przedmiotu ubezpieczenia zobowiązany jest zawiadomić PZU SA o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do PZU SA kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt. PZU SA potwierdza na piśmie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 3) Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 2 wymaga zgody PZU SA. 4) W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą PZU SA umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 5) Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 8

9 6) Postanowień powyższych nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku. 7) Ust. 2 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza klauzula dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się. Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia klauzuli o treści jw. W odniesieniu do zapisów klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia wskazanej w poszczególnych zadaniach (załącznikach) do SIWZ zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tej klauzuli? W odniesieniu do zapisów klauzuli drobnych robót budowlanych wskazanej w wskazanej w poszczególnych zadaniach (załącznikach) do SIWZ zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia Franszyzy redukcyjnej zł? Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej 1.000zł. W odniesieniu do zapisów klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie wskazanej w wskazanej w poszczególnych zadaniach (załącznikach) do SIWZ zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie limitu dla w/w klauzuli do 10% wysokości szkody maksymalnie zł w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie poniższego zapisu: W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. W odniesieniu do zapisów klauzuli zgłaszania szkód wskazanej w Załączniku nr 9 do SIWZ Zadanie 1 ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie z 14 dni do 3 dni, Odp.: Zamawiający zmienia zapisy klauzuli zgłaszania szkód termin zawiadomienia 14 dni zmienia na 7 dni. W odniesieniu do zapisów definicji kradzieży zwykłej w miejscu ubezpieczenia wskazanej w Załączniku nr 9 do SIWZ Zadanie 1 ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu o zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia definicji w poniższej treści: Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej: Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: W ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem pod warunkiem 9

10 że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy wartości pieniężnych. Limit odpowiedzialności: ,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Udział własny: 500 zł; Odp.: Zamawiający akceptuje treść klauzuli jw. W odniesieniu do zapisów Załącznika nr 9 do SIWZ Zadanie 1 ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zakres ubezpieczenia prosimy o dopisanie w pkt.1a i b dopisanie zabór mienia w celu przywłaszczenia W odniesieniu do zapisów klauzuli zgłaszania szkód wskazanej w Załączniku nr 9 do SIWZ Zadanie 1 ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie z 7 dni do 3 dni Odp.: W klauzuli zgłaszania szkód do ubezpieczenia mienia od kradzieży zamawiający zmienia termin zgłaszania szkód z 7 na 3 dni. W odniesieniu do zapisów klauzuli odkupienia urządzeń wskazanej w poszczególnych Załącznikach (zadaniach) do SIWZ ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia klauzuli o następującej treści: KLAUZULA ODKUPIENIA URZĄDZEŃ Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalane będzie do wysokości ceny maszyny, urządzenia, wyposażenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i wydajności. W żadnym wypadku odszkodowanie nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego środka trwałego. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja. Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli o podanej treści. W odniesieniu do zapisów zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów w poszczególnych zadaniach ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego rozszerzenia zakresu o szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach. 10

11 W odniesieniu do zapisów klauzuli przeniesienia mienia wskazanej w poszczególnych zadaniach załącznikach ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia klauzuli w poniższej treści: KLAUZULA PRZENIESIENIA MIENIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi zł Odp.: Zamawiający akceptuje zastosowanie klauzuli o podanej treści. W ramach ubezpieczenia maszyn urządzeń i wyposażenia w poszczególnych załącznikach zadaniach - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk jest ujęty również sprzęt elektroniczny, prosimy więc o jego wykaz oraz informację czy Zamawiający przewiduje możliwość ubezpieczenia niniejszego sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Jednocześnie zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu? Odp.: Wykaz Sprzętu stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. Całość została pogrupowana i oznaczona jaki jest rodzaj poszczególnych pozycji wykazu. Intencją zamawiającego jest aby typowy sprzęt elektroniczny został objęty ochroną w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Zamawiający nie akceptuje dodatkowego wyłączenia. W odniesieniu do zapisów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność TU za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach: - przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, 11

12 tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, - przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). Tabela nr 1 a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych patrz pkt. b) Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną) Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie) Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie ) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 12 Zmniejszenie odszkodowania po okresie miesięczny użytkowania współczynni k 6 miesięcy 5,5 % 12 miesięcy 3,0 % 18 miesięcy 2,5 % 24 miesiące 2,0 % 24 miesiące 1,5 % Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

13 P x 100 PG x X x Y gdzie: P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju: a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1; b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75; c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30: Y = współczynnik likwidacyjny a) lampy rentgenowskie współczynnik 2 b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji. W odniesieniu do zapisów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej o treści: Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. W odniesieniu do zapisów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego o treści: Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu 5 ust. 3 o.w.u. sprzętu elektronicznego. 13

14 Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia W odniesieniu do zapisów ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) o treści: Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność PZU S.A. rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia W odniesieniu do zapisów w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia modyfikacji zapisu polegającej na dodaniu wytłuszczonych słów wszelkie szkody materialne (fizyczne), wyraźnie nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ, polegające na Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej modyfikacji. W odniesieniu do zapisów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia zapisu TU nie odpowiada za szkody za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub serwisant a także za te, za które z mocy prawa odpowiedzialne są osoby trzecie Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej modyfikacji. W przypadku wypłaty odszkodowania TU ma możliwość regresowania do sprawcy szkody. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym będą miały zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Odp.: Zamawiający potwierdza, że w zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych (pkt 3B.) w zakresie prowadzenia przez Zamawiającego apteki Szpitalnej, zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia następującej regulacji w tym zakresie: 14

15 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej lub zakładowej. Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową. 5. Poza wyłączeniami określonymi w OWU, Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody: 1) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP, 2) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków, 3) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty, 4) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego, 5) spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia, 6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania, 7) wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy, jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody, 8) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem, 9) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości, 10) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego, 11) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu.. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital działalności i z tytułu posiadanego mienia (pkt 3C.) prosimy o potwierdzenie, iż ww. nie dotyczy działalności medycznej. Odp.: Intencją zamawiającego jest aby w ramach tego ubezpieczenia Ubezpieczyciel objął ochroną pozostałe ryzyka związane z działalnością Szpitala nie ujęte w ramach ubezpieczenia obowiązkowego. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital działalności i z tytułu posiadanego mienia (pkt 3C.) zwracamy się z prośbą o zmianę triggera z Act Commited na loss ocurance W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital działalności i z tytułu posiadanego mienia (pkt 3C.) podpunkt: szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, użyczenia, leasingu, dzierżawy zakresie zwracamy się z prośbą o podanie: rodzaju zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.), 15

16 rodzaju oraz szacunkowej wartość ruchomości, przeznaczenia majątkowego /sposób jej wykorzystania/, właściciela ruchomości, czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego, opis sposobu zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich. Odp.: Zamawiający informuje, że głównie korzysta z umów użyczenia dotyczących mienia należącego do Starostwa Powiatowego w Radomsku. Wykazy mienia stanowią przedmiot Ubezpieczenia w zadaniu nr 2 oraz w zadaniu nr 4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital działalności i z tytułu posiadanego mienia (pkt 3C.) podpunkt: szkody wynikłe z zanieczyszczenia środowiska, wody lub gruntu wskutek zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych (OC za szkody środowiskowe) z podlimitem odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zwracamy się z prośbą o podanie: jakie są źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkody), czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko szpitalowi w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar) Odp.: Zamawiający stoi na stanowisku, iż ocena ryzyka należy do Ubezpieczyciela, nie będzie zatem wskazywał scenariuszy szkodowych. W ostatnich 5 latach nie było roszczeń z tego tytułu. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital działalności i z tytułu posiadanego mienia prosimy o potwierdzenie, iż do wnioskowanego zakresu ochrony będą miały zastosowanie odpowiednie Klauzule stanowiące integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie odpowiednich klauzul Zakładu Ubezpieczeń, pod warunkiem nie ograniczania wnioskowanego zakresu określonego w SIWZ. W odniesieniu do zakresu SIWZ dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (pkt 3) prosimy o przedstawienie następujących danych: - ilość porad medycznych za rok 2014, - liczba pacjentów za rok 2014 w podziale na hospitalizacje i porady ambulatoryjne, - podział obrotu na obrót medyczny i pozamedyczny, Odp.: Zamawiający poniżej podaje dane: liczba leczonych pacjentów w oddziałach szpitalnych, stacjonarnych , zakład pielegnacyjno opiekuńczy 100, oddział dzienny rehabilitacji 300, oddział dzienny chemioterapii 100, porady ambulatoryjne w SOR , porady ambulatoryjne przychodnia specjalistyczna, poradnia rehabilitacyjna, poradnia zdrowia psychicznego i uzależnień oraz POZ łącznie z nocną opieką medyczną Łączny obrót w 2014 wynosił zgodnie z bilansem ,77zł z tego medyczny ,10zł pozamedyczny ,67zł 16

17 W odniesieniu do przesłanych zaświadczeń o przebiegach ubezpieczeń majątkowych prosimy o informację na temat rodzaju i przyczyn szkód. Odp.: Zamawiający na pytanie innego wykonawcy udzielił w odpowiedzi w tym zakresie. Wykonawca prosi o wyjaśnienie dot. zadania 3 ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie autocasco (zał. nr 11 do SIWZ) czy podany limit w wysokości 500zł dla kosztów holowania i parkowania po szkodzie jest limitem ponad zapisy owu AC stosowane przez Wykonawcę gwarantujące pokrycie tych kosztów w standardzie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia pojazdu? Jeżeli TAK, czy dodatkowy limit w wysokości 500zł może być pomniejszany o kwotę każdorazowego zwrotu tych kosztów. Odp.: Wskazany limit 500zł jest wartością minimalną jaką zamawiający będzie mógł wykorzystać w okresie Ubezpieczenia. Czy Zamawiający dopuszcza w zad. Nr 3 - ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie autocasco (zał. nr 11 do SIWZ), klauzule fakultatywne klauzula likwidacji drobnych szkód - wyłącznie z ochrony pojazdów sanitarnych oraz zmniejszenie limitu szkody z 5.000zł do 3.000zł? Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia r Odp.: Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na Prosimy o korektę wskazanego w formularzu ofertowym i wzorze umowy terminu wykonania przedmiotu Zamówienia w okresie 12 miesięcy w ww. dokumentach jest wskazany okres od do r, bądź podanie prawidłowego terminu wykonania Zamówienia. Odp.: Zamawiający potwierdza, że termin wykonania przedmiotu Zamówienia dotyczy okresu 12 miesięcy, oraz akceptuje korektę w ww. dokumentach na okres od do r Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z wzorów umowy Załącznik nr 4,5,6,7 do SIWZ treści 4 pkt.4 i zastąpienie go zapisem: W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Ubezpieczyciel może żądać opłacenia składki za okres udzielonej Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę Treść odpowiedzi stanowi zmianę SIWZ, która jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w wyżej podanym postępowaniu. Z poważaniem: na oryginale podpis i pieczęć Dyrektor lek. med. Radosław Pigoń 17

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 6 Wrocław, 04.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 127/28/05/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia NOVUM-MED. Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia. Poznań, 31.01.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-2/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

DD 1031/2015, 1034/2015, 1035/2015, 1036/2015 Lubań, 07.08.2015 r.

DD 1031/2015, 1034/2015, 1035/2015, 1036/2015 Lubań, 07.08.2015 r. DD 1031/2015, 1034/2015, 1035/2015, 1036/2015 Lubań, 07.08.2015 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenia mienia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne

Bardziej szczegółowo

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną.

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną. Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 20.02.2012r. Wysokie Mazowieckie dn.20.02.2012r. Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE dot: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

kompleksowe ubezpieczenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego

kompleksowe ubezpieczenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, h ttp://www.szpital

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 11 grudnia 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Przekazanie wykazu budynków, budowli, środków trwałych, wraz z podaniem poszczególnych wartości.

1. Przekazanie wykazu budynków, budowli, środków trwałych, wraz z podaniem poszczególnych wartości. Szpital Powiatowy 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 seretariat-tel. 44 685 47 16 fax 44 685 47 01 zam. publiczne- 44/685 47 04 Radomsko, dn.16.05.2013r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Warszawa, dnia 17.01.2014r. Pytania i odpowiedzi do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na usługę: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP/251/I-01/2014.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ l.dz. 1300/2013 Warszawa, 12 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców przetargu nieograniczonego P/8/UBEZOCNW/2013 Dotyczy: zapytania

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ /15 Data: r.

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ /15 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /15 Data:21.12.2015 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na - ubezpieczenie majątku i komunikacyjne Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 L. dz. 218/3941/2011 Warszawa dnia 25 lipca 2011 r.

tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 L. dz. 218/3941/2011 Warszawa dnia 25 lipca 2011 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do SIWZ. Warszawa, dnia 18.01.2013 r.

Odpowiedzi do SIWZ. Warszawa, dnia 18.01.2013 r. Warszawa, dnia 18.01.2013 r. Odpowiedzi do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP/251/I-02/2013 SZPZLO Warszawa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 14/2014/N/Sosnowiec

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 14/2014/N/Sosnowiec Strona 1 z 8 Wrocław, 10.03.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 14/2014/N/Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012 Strona 1 z 8 Wrocław, 05.12.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23 NIP: 966-13-19-909 centrala: 85 814-24-39 fax: 85 814-24-54 sekretariat: 85 814-24-38 e-mail: sekretariat@szpitallapy.pl

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13. Wrocław, r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13. Wrocław, r. Strona 1 z 13 Wrocław, 13.01.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 148/N/2015/Wadowice

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 09.05.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 156/2015/N/Radzymin

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 156/2015/N/Radzymin Strona 1 z 12 Wrocław, 27.11.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 27.01.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-01/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Hajnówka, 16.11.2012 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, której przedmiotem jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 103/2015/N/Kościan

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 103/2015/N/Kościan Strona 1 z 7 Wrocław, 20.10.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09 czerwca 2011 r. Do wszystkich Uczestników postępowania SZPZLO/62/ZP/P/2011

Warszawa, dnia 09 czerwca 2011 r. Do wszystkich Uczestników postępowania SZPZLO/62/ZP/P/2011 Warszawa, dnia 09 czerwca 2011 r. Do wszystkich Uczestników postępowania SZPZLO/62/ZP/P/2011 TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO. Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 9 grudnia 2014 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR. 105/2015/N/Oława

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR. 105/2015/N/Oława Strona 1 z 8 Wrocław, dnia 18.11.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 10 Wrocław, 29.05.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 108/2014/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 11 F178. Wrocław, 06.11.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 11 F178. Wrocław, 06.11.2014 r. Strona 1 z 11 Wrocław, 06.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Białogardzie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 215/2014/N/Białogard

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 13/2015/M_OC/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 13/2015/M_OC/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/16/2012 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia 08.06.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ:

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ: Toruń, 6 czerwca 2011 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 38/2014/N/Warszawa

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 38/2014/N/Warszawa Strona 1 z 35 Wrocław, 07.03.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15.01.2014 r.

Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia 05.10.2012 r.

Pytania z dnia 05.10.2012 r. Toszek, 10.10.2012 r. dotyczy: postępowania nr 22/PN/DEG/AC/2012 na świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 15-471 Białystok ul. Fabryczna 27 tel: (85) 869 35 50 fax: (85) 869 35 66 NIP 542-25-13-061 REGON 050637922

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 91/2016/N/Łódź

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 91/2016/N/Łódź Strona 1 z 15 Wrocław, 11.05.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 26.06.2012 LICZBA STRON: 15

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 26.06.2012 LICZBA STRON: 15 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015 Strona 1 z 6 Wrocław, 28.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej: Kraków, dnia 13.04.2011 znak postępowania: AI.271-10/2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Do wszystkich Uczestników postępowania (Wykonawców) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 296/26/11/2013/N/Rzeszów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 296/26/11/2013/N/Rzeszów Strona 1 z 9 Wrocław, 06.12.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 296/26/11/2013/N/Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 28/2015/N/Jaroszowiec

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 28/2015/N/Jaroszowiec Strona 1 z 6 Wrocław, 13.03.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ L.dz. 1005/ 2012 Warszawa, 15 marca 2012 r. Do wszystkich Wykonawców przetargu nieograniczonego P/10/UBEZOCNW/2012 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DNIA 23.10.2013 r., 24.10.2013 r., 28.10.2013 r., 30.10.2013 r. i 31.10.2013 r., CZĘŚĆ I

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DNIA 23.10.2013 r., 24.10.2013 r., 28.10.2013 r., 30.10.2013 r. i 31.10.2013 r., CZĘŚĆ I Maków Mazowiecki, dnia 4 listopada 2013 r. DOTYCZY: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia Elblag,dnia 06.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

PYTANIA III Dot.: PYTANIE 1: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 2: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 3: ODPOWIEDŹ:

PYTANIA III Dot.:  PYTANIE 1: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 2: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 3: ODPOWIEDŹ: PYTANIA III Dot.: usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z podziałem na: ubezpieczenia mienia od wszelkich zdarzeń losowych, w tym sprzętu elektronicznego, obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie 2. Informacje na temat budynków podane są w załączniku nr 6 punkt III Dane o budynkach.

Odpowiedź na pytanie 2. Informacje na temat budynków podane są w załączniku nr 6 punkt III Dane o budynkach. Wieruszów 11.08.2014 Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ, numer sprawy 4/2014/PCM na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /14 Kolno, dnia 12.05.2014r. Dotyczy: WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie:

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie: W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo