KRS NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458"

Transkrypt

1 Szpital Powiatowy w Radomsku Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala tel. Sekretariat fax e mail: KRS NIP Radomsko, dn r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia pojazdów dla Szpitala Powiatowego w Radomsku nr spr. 134/2015 Działając zgodnie z art.38 ustawy z dnia r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z odpowiedziami: Dotyczy zadania: 1. Czy w ostatnich 5 latach miały miejsce wypadki przy pracy? Jeżeli tak proszę o podanie przyczyny wypadku oraz rodzaju obrażeń pracownika. (OC dobrowolne) Odp.: Zamawiający informuje, że w ostatnich 5 latach odnotowano wypadki przy pracy, jednak nie mają one wpływu na szkodowość Szpitala z ubezpieczenia OC dobrowolnego. W odpowiedzi na inne pytanie został zamieszczony wykaz szkód z OC od 2007 roku Czy Zamawiający dopuszcza zmianę triggera na loss occurance? (OC dobrowolne) Wnioskujemy o wprowadzenie definicji wypadku za który uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia (OC dobrowolne). Wnioskujemy o zmianę zapisu z SG: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na SG: zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (OC dobrowolne). Odp.:Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu dotyczącego odpowiedzialności za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć? Odp.:Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla rozszerzenia opisanego w pkt.11 (szkody w pojazdach mech. Pracowników) w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż zł? Odp.:Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Proszę o uzupełnienie informacji o szkodowości o datę powstania szkody w ryzyku OC z obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dotyczy zaświadczenia z PZU. Proszę o uzupełnienie zarówno wypłat jak i rezerw. 1

2 Odp.: Zestawienie wypłat stan na Nr polisy Nr szkody Grupa 0LO1G LO1G LO1G LO1G A Zestawienie rezerw stan na Grupa Data szkody Data zgłoszeni a Data wypłaty L. szk. wypł. S. szk. wypł. 54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia ,00 S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej ,00 S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej ,00 54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia ,00 54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia ,00 P7 OC podmiotu leczniczego ,00 P0 OC klienta korporacyjnego ,48 54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia ,00 Polisa Nr szkody Data szkody Data zgłoszenia L. szk. nieureg. (stan) S. rez. na odszk. (stan) S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 1LO1G P7 OC podmiotu leczniczego 3LO1G P7 OC podmiotu leczniczego 2LO1G S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 9LO1G S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 0LO1G OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia C S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 1LO1G S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 1LO1G Czy Zamawiający potwierdza, że OC dobrowolne z tytułu prowadzonej działalności nie dotyczy działalności medycznej? Odp.: Intencją zamawiającego jest aby w ramach tego ubezpieczenia Ubezpieczyciel objął ochroną pozostałe ryzyka związane z działalnością Szpitala nie ujęte w ramach ubezpieczenia obowiązkowego. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli reprezentantów dla ryzyk ogniowych w poniższej treści: 2

3 Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego za którego uważa się: 1) w przypadku przedsiębiorstw państwowych - dyrektora, jego zastępców, jego pełnomocników oraz zarządcę, 2) w przypadku spółek z ograniczą odpowiedzialnością i spółek akcyjnych - członków zarządu, prokurentów i ich pełnomocników, 3) w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych - komplementariusza będącego osobą fizyczną, akcjonariusza, prokurentów i ich pełnomocników, 4) w przypadku spółek jawnych i komandytowych - wspólników, komplementariuszów będących osobami fizycznymi, prokurentów i ich pełnomocników, 5) w przypadku spółek partnerskich - partnerów, prokurentów i ich pełnomocników, 6) w przypadku spółek cywilnych - wspólników oraz ich pełnomocników, 7) w przypadku osób fizycznych -osobę fizyczną zawierającą umowę ubezpieczenia i jej pełnomocników, 8) w przypadku spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń - członków zarządu, W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze wyłączenie stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. Odp.: Zamawiający akceptuje powyższą treść klauzuli. Dotyczy zadania: 3, Proszę o robicie sumy ubezpieczenia pojazdów zadeklarowanych do ubezpieczenia w ryzyku AC jako pojazdy sanitarne na: wartość pojazdu oraz wartość nadbudowy? Odp.: Zamawiający deklaruje, udzielenie powyższej informacji przed wystawieniem polis Ubezpieczenia. Dotyczy zadania: 2, 4, Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli dewastacji/wandalizmu dla szkód powstałych w wyniku nierozmyślnego (nieświadomego) działania osób trzecich w tym pacjentów znajdujących się w szoku pooperacyjnym? Wnioskujemy o limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odp.: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie innego wykonawcy zmienił treść klauzuli. Dotyczy zadanie: 1, 2, 4 Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli odkupienia urządzeń i zastosowanie ogólnie przyjętych zasad wypłaty odszkodowania dla mienie ubezpieczonego wg. WKB, które nie zostanie odtwarzane po szkodzie tj. rozmiar szkody ustalony zostanie wówczas z potrąceniem stopnia zużycia technicznego, nie więcej niż SU. Odp.: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie innego wykonawcy zmienił treść klauzuli. Dotyczy zadania: 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w lampach? Wnioskowany limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w lampach, chyba, że szkody są skutkiem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. Odp.:Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w mieniu w trakcie transportu wewnątrzzakładowego w obrębie jednej lokalizacji. Proponujemy limit w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3

4 Odp.: Zamawiający akceptuje wprowadzenie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli: Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody powstałe w endoskopach pod warunkiem, że: Endoskopy są zabezpieczone przed szkodami powstałymi wskutek ugryzienia podczas wprowadzania aparatury w organizm pacjenta. Wyposażenie endoskopu (np. sondy) wprowadzane są tylko wówczas gdy endoskop nie jest przełamany. Ręczne sprawdzenie szczelności przeprowadzane jest zgodnie z instrukcją producenta przed każdym głównym czyszczeniem. Stosowane są zalecenia producenta dotyczące używania, konserwacji i przechowywania endoskopów wraz z oprzyrządowaniem. Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia wykazanych w załączniku nr 16A i 16B do SIWZ. Odp.:Załącznik 16A Drobne Szkody w mieniu rok 2013,2014: uszkodzenie falownika elektrycznego wskutek zalania szkoda na kwotę 1.703,55zł uszkodzenie szlabanu przepięcie szkoda na kwotę 1.050zł - podpalenie przez pacjenta wyposażenia sali chorych 1.534,58zł Załącznik 16B Szkoda z dnia na kwotę zł - Uszkodzeniu uległa lampa tomografu komputerowego AQUILION 64. Serwis producenta oraz niezależny rzeczoznawca powołany przez Zakład Ubezpieczeń nie wskazali jednoznacznie przyczyny uszkodzenia. Pozostałe szkody to drobne uszkodzenia mechaniczne sprzętu medycznego.(m.in. uszkodzenie kardiomonitora, kamery laparoskopu, przewodu zasilającego tomograf) Prosimy o informację, które szkody dotyczyły mienia dzierżawionego od Powiatu Radomszczańskiego Odp.: Załącznik nr 16B dotyczy szkód w mieniu dzierżawionym od Powiatu Radomszańskiego Prosimy o informację, czy podana szkodowość uwzględnia dotychczasowe franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości? Odp.: Postępowanie na wybór oferty ubezpieczenia jest jawne. Zamawiający odsyła do zapoznania się z warunkami zawartymi w SIWZ w poprzednich latach. Na stronie internetowej zamawiającego znajdują się kompletne materiały od 2010 roku. Prosimy o informację, czy wnioskowany zakres ubezpieczenia jest szerszy od dotychczasowego., z uwzględnieniem klauzul. Jeżeli tak, to czy z dodatkowych ryzyk dotychczas nie objętych ochroną - wystąpiły zdarzenia mogące skutkować odpowiedzialnością ubezpieczyciela w przypadku powtórzenia się tego zdarzenia. Odp.: Postępowanie na wybór oferty ubezpieczenia jest jawne. Zamawiający odsyła do zapoznania się z warunkami zawartymi w SIWZ w poprzednich latach. Na stronie internetowej zamawiającego znajdują się kompletne materiały od 2010 roku. Ubezpieczenie elektroniki 4

5 Wnosimy o wyłączenie ochrony za szkody w danych znajdujących się w pamięci ulotnej jednostki centralnej sprzętu elektronicznego. Odp.: Zamawiający akceptuje takie wyłączenie. Wnosimy o informację o aktualnych zabezpieczeniach p.przepięciowych sprzętu elektronicznego. Odp.:Zamawiający informuje, że na wszystkich liniach zasilających Szpitala są zamontowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe. Odp.: Zamawiający potwierdza, że sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta. Odp.: Zamawiający potwierdza, że sprzęt jest konserwowany zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta. Wnosimy o informację nt. częstotliwości archiwizacji danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej i miejsca ich przechowywania/ sposobu zabezpieczenia Odp.: Wykonywane są kopie przyrostowe 1 raz na 24 godz. 7 dni w tygodniu. Kopie zapasowe są przechowywane na odrębnym dysku i nośnikach zewnętrznych. Dane na kopiach zapasowych są przechowywane w sejfie, w pomieszczeniu na terenie budynku szpitala. Czy Zamawiający akceptuje możliwość włączenia klauzuli IT: Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Odp.: Zamawiający nie akceptuje wprowadzenia tej klauzuli. Prosimy o informację dotyczące konstrukcji obiektów w poszczególnych lokalizacjach, w tym czy są zgłaszane do ubezpieczenia obiekty z elementami konstrukcyjnymi drewnianymi (należy rozważyć ściany, stropy, konstrukcję nośną dachu, pokrycie dachu) oraz mienie, które mieściłoby się w takich obiektach. Odp.: Główna lokalizacja zamawiającego to Radomsko ul. Jagiellońska 36. Pozostałe miejsca Ubezpieczenia są wykorzystywane jako pojedyncze 5

6 pomieszczenia w budynkach obcych np. gabinety lekarskie. Wartość mienia należąca do Szpitala zlokalizowana w pomieszczeniach poza główną lokalizacją jest znikoma. W Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 brak elementów drewnianych w konstrukcji budynków. Dodatkowo w odniesieniu do budynków posiadających elementy drewniane w konstrukcji (ściany, stropy, konstrukcję nośną dachu, pokrycie dachu) prosimy o: - podanie sum ubezpieczenia mienia znajdującego się w nich oraz, czy jest w nich prowadzona działalność gastronomiczna - czy elementy konstrukcyjne drewniane są zabezpieczone impregnacją ogniochronną, - w przypadku gdy drewniane są również stropy, to czy są one ukończony od spodu sufitem z płyty gipsowo-kartonowej lub tynkowane, a posadzka na tym stropie wykonana jest na podłożu cementowym Odp.: Brak takich budynków w posiadaniu zamawiającego. Czy Zamawiający posiada aktualne: - pomiary instalacji elektrycznej - pomiary kontrolne instalacji odgromowej - badanie instalacji kominowej - pomiary wydajności i ciśnienia wody w zewnętrznych i wewnętrznych hydrantach pożarowych - Informacje o terminie ostatnich działań konserwacyjnych dot.: sprzętu gaśniczego, instalacji sygnalizacji pożarowej - Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego Odp.: Zamawiający potwierdza, że posiada powyższe dokumenty dla budynków przy ul. Jagiellońskiej 36 w Radomsku. Zamawiający nie ma wiedzy nt wymienionych dokumentów w innych obiektach obcych, z których korzysta. Czy wszystkie budynki posiadają odbiory techniczne? -jeśli przedmiot ubezpieczenia stanowi budynek/ mienie: rok budowy, w przypadku przeprowadzonych modernizacji: rok i przedmiot prac, materiał wykorzystany do budowy, liczba kondygnacji, materiał/pokrycie dachu Odp.: Zamawiający potwierdza, że posiada odbiory techniczne dla budynków przy ul. Jagiellońskiej 36 w Radomsku. Zamawiający nie ma wiedzy nt wymienionych dokumentów w innych obiektach obcych, z których korzysta. Prosimy o informacje dotyczące stanu instalacji elektrycznej tj. jakość przyłączy elektrycznych - czy występują instalacje tymczasowe np. gołe przewody, brak izolacji, przedłużacze na podłodze etc; czy instalacja elektryczna jest izolacją uniepalnioną (np. poprowadzona w uniepalnionych peszlach); czy elementy instalacji elektrycznej są odizolowanie od konstrukcji palnej tj. rozdzielnice, przełączniki Odp.: Brak instalacji tymczasowych, brak instalacji bez izolacji. Radomsko ul. Jagiellońska 36. Instalacja elektryczna szachty instalacyjne, uszczelnione, odporność ogniowa 120min. Prosimy o informację dotyczącą istniejących w poszczególnych lokalizacjach a) zabezpieczeń p. pożarowych określenie sprzętu co do rodzaju (np. gaśnice, hydranty, czujki dymu itp.) ilości i rozmieszczenia, określenie odległości od OSP/PSP, jakości dostępu przez odpowiednie służby do ubezpieczonego mienia b) zabezpieczeń p.kradzieżowych Odp.: a) w zakresie p.pożarowym: 6

7 Radomsko ul. Jagiellońska hydranty wewnętrzne 91 szt. - hydranty zewnętrzne 11szt. - klapy dymowe, pożarowe 800szt. - strefy pożarowe 17 - gaśnice 120szt. - czujki dymu ok szt. Czas dojazdu PSP do 5 min. b) w zakresie p. kradzieżowym: Dozór wykonuje personel własny. Pomieszczenia na poziomie -1 oraz na poziomie 0 objęte są monitoringiem sygnalizującym ruch. Ponadto zainstalowano łącznie 73 kamery, które rejestrują obraz na zewnątrz i wewnątrz Szpitala. Proszę o informację czy w ramach posiadanego sprzętu elektronicznego występują: specjalne urządzenia kontroli dostępu, automatyczny system alarmowania przeciwpożarowego, zasilacze awaryjne UPS, serwis i konserwacja czy konserwacja przeprowadzona jest przez wyszkolony własny personel, czy Zamawiający korzysta z kompleksowej umowy konserwacyjnej? Odp.: Zamawiający potwierdza, że w ramach posiadanego sprzętu elektronicznego występują specjalne urządzenia kontroli dostępu, automatyczny system alarmowania przeciwpożarowego, zasilacze awaryjne UPS. Zgłaszany do ubezpieczenia sprzęt jest wyspecyfikowany w załącznikach do SIWZ. Konserwacja, serwis sprzętu odbywa się przez podmioty zewnętrzne. Drobne prace serwisowe sprzętu typowego komputerowego prowadzone są przez pracowników zamawiającego. W odniesieniu do zapisów klauzuli dewastacji/wandalizmu wskazanej w poszczególnych zadaniach, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia klauzuli w poniższej treści: KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 5.000,00zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). Odp.: Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli o zaproponowanej treści. Czy Zamawiający wraża zgodę na zmianę terminu zapłaty składki ubezpieczeniowej z 6 rat na 4 raty? W odniesieniu do zapisów klauzuli aktów terroryzmu wskazanej w poszczególnych zadaniach (załącznikach) zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia klauzuli w poniższej treści: 7

8 KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00zł 5. Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,00 zł Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia klauzuli o treści jw. W odniesieniu do zapisów klauzuli przewłaszczenia mienia wskazanej w poszczególnych zadaniach (załącznikach), czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia klauzuli w poniższej treści: KLAUZULA PRZEWŁASZCZENIA MIENIA Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunkach ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, że: 1) W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 2) W przypadku przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z Ubezpieczonego (kredytobiorcy) na bank na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody PZU SA. W razie powrotnego przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z banku na Ubezpieczonego (kredytobiorcę), przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia również nie będzie wymagało zgody PZU SA. Zbywca lub nabywca przedmiotu ubezpieczenia, w ciągu 7 dniod dnia zbycia / nabycia przedmiotu ubezpieczenia zobowiązany jest zawiadomić PZU SA o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do PZU SA kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt. PZU SA potwierdza na piśmie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 3) Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 2 wymaga zgody PZU SA. 4) W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą PZU SA umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 5) Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 8

9 6) Postanowień powyższych nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku. 7) Ust. 2 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza klauzula dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się. Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia klauzuli o treści jw. W odniesieniu do zapisów klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia wskazanej w poszczególnych zadaniach (załącznikach) do SIWZ zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tej klauzuli? W odniesieniu do zapisów klauzuli drobnych robót budowlanych wskazanej w wskazanej w poszczególnych zadaniach (załącznikach) do SIWZ zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia Franszyzy redukcyjnej zł? Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej 1.000zł. W odniesieniu do zapisów klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie wskazanej w wskazanej w poszczególnych zadaniach (załącznikach) do SIWZ zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie limitu dla w/w klauzuli do 10% wysokości szkody maksymalnie zł w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie poniższego zapisu: W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. W odniesieniu do zapisów klauzuli zgłaszania szkód wskazanej w Załączniku nr 9 do SIWZ Zadanie 1 ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie z 14 dni do 3 dni, Odp.: Zamawiający zmienia zapisy klauzuli zgłaszania szkód termin zawiadomienia 14 dni zmienia na 7 dni. W odniesieniu do zapisów definicji kradzieży zwykłej w miejscu ubezpieczenia wskazanej w Załączniku nr 9 do SIWZ Zadanie 1 ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu o zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia definicji w poniższej treści: Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej: Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: W ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem pod warunkiem 9

10 że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy wartości pieniężnych. Limit odpowiedzialności: ,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Udział własny: 500 zł; Odp.: Zamawiający akceptuje treść klauzuli jw. W odniesieniu do zapisów Załącznika nr 9 do SIWZ Zadanie 1 ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zakres ubezpieczenia prosimy o dopisanie w pkt.1a i b dopisanie zabór mienia w celu przywłaszczenia W odniesieniu do zapisów klauzuli zgłaszania szkód wskazanej w Załączniku nr 9 do SIWZ Zadanie 1 ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie z 7 dni do 3 dni Odp.: W klauzuli zgłaszania szkód do ubezpieczenia mienia od kradzieży zamawiający zmienia termin zgłaszania szkód z 7 na 3 dni. W odniesieniu do zapisów klauzuli odkupienia urządzeń wskazanej w poszczególnych Załącznikach (zadaniach) do SIWZ ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia klauzuli o następującej treści: KLAUZULA ODKUPIENIA URZĄDZEŃ Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalane będzie do wysokości ceny maszyny, urządzenia, wyposażenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i wydajności. W żadnym wypadku odszkodowanie nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego środka trwałego. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja. Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli o podanej treści. W odniesieniu do zapisów zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów w poszczególnych zadaniach ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego rozszerzenia zakresu o szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach. 10

11 W odniesieniu do zapisów klauzuli przeniesienia mienia wskazanej w poszczególnych zadaniach załącznikach ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia klauzuli w poniższej treści: KLAUZULA PRZENIESIENIA MIENIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi zł Odp.: Zamawiający akceptuje zastosowanie klauzuli o podanej treści. W ramach ubezpieczenia maszyn urządzeń i wyposażenia w poszczególnych załącznikach zadaniach - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk jest ujęty również sprzęt elektroniczny, prosimy więc o jego wykaz oraz informację czy Zamawiający przewiduje możliwość ubezpieczenia niniejszego sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Jednocześnie zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu? Odp.: Wykaz Sprzętu stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. Całość została pogrupowana i oznaczona jaki jest rodzaj poszczególnych pozycji wykazu. Intencją zamawiającego jest aby typowy sprzęt elektroniczny został objęty ochroną w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Zamawiający nie akceptuje dodatkowego wyłączenia. W odniesieniu do zapisów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność TU za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach: - przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, 11

12 tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, - przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). Tabela nr 1 a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych patrz pkt. b) Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną) Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie) Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie ) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 12 Zmniejszenie odszkodowania po okresie miesięczny użytkowania współczynni k 6 miesięcy 5,5 % 12 miesięcy 3,0 % 18 miesięcy 2,5 % 24 miesiące 2,0 % 24 miesiące 1,5 % Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

13 P x 100 PG x X x Y gdzie: P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju: a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1; b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75; c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30: Y = współczynnik likwidacyjny a) lampy rentgenowskie współczynnik 2 b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji. W odniesieniu do zapisów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej o treści: Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. W odniesieniu do zapisów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego o treści: Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu 5 ust. 3 o.w.u. sprzętu elektronicznego. 13

14 Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia W odniesieniu do zapisów ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) o treści: Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność PZU S.A. rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia W odniesieniu do zapisów w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia modyfikacji zapisu polegającej na dodaniu wytłuszczonych słów wszelkie szkody materialne (fizyczne), wyraźnie nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ, polegające na Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej modyfikacji. W odniesieniu do zapisów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia zapisu TU nie odpowiada za szkody za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub serwisant a także za te, za które z mocy prawa odpowiedzialne są osoby trzecie Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej modyfikacji. W przypadku wypłaty odszkodowania TU ma możliwość regresowania do sprawcy szkody. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym będą miały zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Odp.: Zamawiający potwierdza, że w zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych (pkt 3B.) w zakresie prowadzenia przez Zamawiającego apteki Szpitalnej, zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia następującej regulacji w tym zakresie: 14

15 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej lub zakładowej. Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową. 5. Poza wyłączeniami określonymi w OWU, Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody: 1) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP, 2) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków, 3) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty, 4) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego, 5) spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia, 6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania, 7) wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy, jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody, 8) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem, 9) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości, 10) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego, 11) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu.. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital działalności i z tytułu posiadanego mienia (pkt 3C.) prosimy o potwierdzenie, iż ww. nie dotyczy działalności medycznej. Odp.: Intencją zamawiającego jest aby w ramach tego ubezpieczenia Ubezpieczyciel objął ochroną pozostałe ryzyka związane z działalnością Szpitala nie ujęte w ramach ubezpieczenia obowiązkowego. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital działalności i z tytułu posiadanego mienia (pkt 3C.) zwracamy się z prośbą o zmianę triggera z Act Commited na loss ocurance W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital działalności i z tytułu posiadanego mienia (pkt 3C.) podpunkt: szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, użyczenia, leasingu, dzierżawy zakresie zwracamy się z prośbą o podanie: rodzaju zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.), 15

16 rodzaju oraz szacunkowej wartość ruchomości, przeznaczenia majątkowego /sposób jej wykorzystania/, właściciela ruchomości, czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego, opis sposobu zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich. Odp.: Zamawiający informuje, że głównie korzysta z umów użyczenia dotyczących mienia należącego do Starostwa Powiatowego w Radomsku. Wykazy mienia stanowią przedmiot Ubezpieczenia w zadaniu nr 2 oraz w zadaniu nr 4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital działalności i z tytułu posiadanego mienia (pkt 3C.) podpunkt: szkody wynikłe z zanieczyszczenia środowiska, wody lub gruntu wskutek zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych (OC za szkody środowiskowe) z podlimitem odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zwracamy się z prośbą o podanie: jakie są źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkody), czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko szpitalowi w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar) Odp.: Zamawiający stoi na stanowisku, iż ocena ryzyka należy do Ubezpieczyciela, nie będzie zatem wskazywał scenariuszy szkodowych. W ostatnich 5 latach nie było roszczeń z tego tytułu. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital działalności i z tytułu posiadanego mienia prosimy o potwierdzenie, iż do wnioskowanego zakresu ochrony będą miały zastosowanie odpowiednie Klauzule stanowiące integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie odpowiednich klauzul Zakładu Ubezpieczeń, pod warunkiem nie ograniczania wnioskowanego zakresu określonego w SIWZ. W odniesieniu do zakresu SIWZ dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (pkt 3) prosimy o przedstawienie następujących danych: - ilość porad medycznych za rok 2014, - liczba pacjentów za rok 2014 w podziale na hospitalizacje i porady ambulatoryjne, - podział obrotu na obrót medyczny i pozamedyczny, Odp.: Zamawiający poniżej podaje dane: liczba leczonych pacjentów w oddziałach szpitalnych, stacjonarnych , zakład pielegnacyjno opiekuńczy 100, oddział dzienny rehabilitacji 300, oddział dzienny chemioterapii 100, porady ambulatoryjne w SOR , porady ambulatoryjne przychodnia specjalistyczna, poradnia rehabilitacyjna, poradnia zdrowia psychicznego i uzależnień oraz POZ łącznie z nocną opieką medyczną Łączny obrót w 2014 wynosił zgodnie z bilansem ,77zł z tego medyczny ,10zł pozamedyczny ,67zł 16

17 W odniesieniu do przesłanych zaświadczeń o przebiegach ubezpieczeń majątkowych prosimy o informację na temat rodzaju i przyczyn szkód. Odp.: Zamawiający na pytanie innego wykonawcy udzielił w odpowiedzi w tym zakresie. Wykonawca prosi o wyjaśnienie dot. zadania 3 ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie autocasco (zał. nr 11 do SIWZ) czy podany limit w wysokości 500zł dla kosztów holowania i parkowania po szkodzie jest limitem ponad zapisy owu AC stosowane przez Wykonawcę gwarantujące pokrycie tych kosztów w standardzie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia pojazdu? Jeżeli TAK, czy dodatkowy limit w wysokości 500zł może być pomniejszany o kwotę każdorazowego zwrotu tych kosztów. Odp.: Wskazany limit 500zł jest wartością minimalną jaką zamawiający będzie mógł wykorzystać w okresie Ubezpieczenia. Czy Zamawiający dopuszcza w zad. Nr 3 - ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie autocasco (zał. nr 11 do SIWZ), klauzule fakultatywne klauzula likwidacji drobnych szkód - wyłącznie z ochrony pojazdów sanitarnych oraz zmniejszenie limitu szkody z 5.000zł do 3.000zł? Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia r Odp.: Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na Prosimy o korektę wskazanego w formularzu ofertowym i wzorze umowy terminu wykonania przedmiotu Zamówienia w okresie 12 miesięcy w ww. dokumentach jest wskazany okres od do r, bądź podanie prawidłowego terminu wykonania Zamówienia. Odp.: Zamawiający potwierdza, że termin wykonania przedmiotu Zamówienia dotyczy okresu 12 miesięcy, oraz akceptuje korektę w ww. dokumentach na okres od do r Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z wzorów umowy Załącznik nr 4,5,6,7 do SIWZ treści 4 pkt.4 i zastąpienie go zapisem: W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Ubezpieczyciel może żądać opłacenia składki za okres udzielonej Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę Treść odpowiedzi stanowi zmianę SIWZ, która jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w wyżej podanym postępowaniu. Z poważaniem: na oryginale podpis i pieczęć Dyrektor lek. med. Radosław Pigoń 17

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo