OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO BP SA ustalone uchwałą Nr UZ/432/2008 Zarządu PZU SA z dnia 28 sierpnia 2008 roku ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną, zwanej dalej umową ubezpieczenia, zawartej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, zwany dalej PZU SA z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną na rachunek ubezpieczonych. 2. W ramach OWU kredytobiorcy kredytów hipotecznych i pożyczkobiorcy pożyczek hipotecznych udzielanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną mogą ubezpieczyć: 1) budynki i lokale mieszkalne na zasadach określonych w Części I; 2) assistance na zasadach określonych w Części IV, z zastrzeżeniem ust. 3 lub; 3) ruchomości domowe i stałe elementy w budynku lub lokalu mieszkalnym na zasadach określonych w Części II lub; 4) odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym na zasadach określonych w Części III. 3. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie assistance jest objęcie ochroną ubezpieczeniową budynku lub lokalu mieszkalnego w stadium użytkowania na zasadach określonych w Części I. Przez użyte w OWU pojęcia, należy rozumieć: DEFINICJE 2 1) akty terroryzmu wszelkiego rodzaju działania indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych; 2) alarm elektroniczny system wizualno-dźwiękowy o działaniu lokalnym lub z powiadamianiem stałego adresata alarmu; 3) Bank lub Ubezpieczający Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną; 4) budowla następujące obiekty budowlane: ogrodzenie posesji wraz z bramą otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym, nawierzchnia placu lub podjazdów, wiata, szopa; 5) budynek obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach wraz ze stałymi elementami takimi jak: a) wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów, słupów trwale związanych z podłożem, b) kominki, c) schody wewnętrzne, antresole, d) tynki i powłoki malarskie, e) podwieszane sufity, f) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, g) lustra wmontowane w ścianach, 1

2 h) zamontowane na stałe: stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe, i) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje wraz z oprzyrządowaniem znajdujące się w obrębie budynku lub lokalu: telefoniczną, sieciową, antenową (RTV), domofonu, videodomofonu, alarmową, klimatyzacyjną, monitorującą, lub przeciwpożarową, j) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje (elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania) znajdujące się w obrębie budynku lub lokalu wraz z ich wyposażeniem w postaci m.in.: umywalek, zlewów, wanien, kabin prysznicowych, brodzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i włączników, k) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe; 6) budynek mieszkalny (dom) budynek jednorodzinny w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej lub szeregowej wraz z piwnicą, w tym również budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub zawodowa, o ile jego powierzchnia przeznaczona na taką działalność nie przekracza 50% jego powierzchni całkowitej, lub budynek wielorodzinny przeznaczony na cele mieszkalne będący przedmiotem: a) prawa własności (współwłasności), b) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; 7) budynek w stadium budowy budynek nowo wznoszony, a także rozbudowę lub nadbudowę budynku istniejącego, przy czym przyjmuje się, że: a) rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, w szczególności: wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, b) zakończenie budowy następuje w momencie pierwszego zamieszkania w przypadku budynku mieszkalnego lub rozpoczęcia użytkowania w przypadku pozostałych budynków; 8) Centrum Alarmowe PZU SA - centrum świadczące usługi assistance określone w OWU na rzecz Ubezpieczonego, czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, do którego Ubezpieczony (lub osoba występująca w jego imieniu) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową; numery telefonów Centrum Alarmowego PZU SA podane są w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia; 9) choroba przewlekła chorobę o długotrwałym przebiegu, trwającą zwykle miesiącami lub latami, stale lub okresowo leczoną; 10) deszcz nawalny deszcz o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMGW wystąpienie deszczu nawalnego stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; 11) dewastacja umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; 12) deklaracja przystąpienia oświadczenie woli Ubezpieczonego, w którym wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w OWU; 13) dym i sadza produkty spalania unoszące się w powietrzu, także wskutek wystąpienia poza miejscem ubezpieczenia ryzyka ognia, powodujące zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego przedmiotu; 14) dziecko dziecko własne Ubezpieczonego albo dziecko przysposobione przez Ubezpieczonego; 15) eksplozja gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników; warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozję jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie 2

3 ciśnień; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 16) garaż budynek przeznaczony do parkowania pojazdów; 17) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 18) huk ponaddźwiękowy falę uderzeniową wytworzoną przez statek powietrzny poruszający się z prędkością większą od prędkości dźwięku; 19) huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź bezpośrednim sąsiedztwie; 20) instalacje dodatkowe instalacje: alarmową, monitorującą, telewizyjną, radiową, automatykę bramy wjazdowej (przesuwnej lub uchylnej), bramofon, wideobramofon, zamontowane na stałe instalacje ogrodowe (zraszająca, oświetleniowa) - usytuowane w obrębie posesji budynku mieszkalnego; 21) kradzież zabór cudzego mienia w celu jego przywłaszczenia; 22) kradzież z włamaniem zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać po usunięciu - przy użyciu siły i narzędzi - istniejących zabezpieczeń, zamocowań lub otwarciu zabezpieczeń kluczem oryginalnym lub innym urządzeniem otwierającym, które sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku; 23) kredytobiorca osobę fizyczną, która zawarła z Bankiem umowę kredytu hipotecznego lub umowę pożyczki hipotecznej; 24) kredyt kredyt hipoteczny lub pożyczka hipoteczna, udzielane kredytobiorcy przez Bank zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami kredytowymi; 25) lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich; 26) lekarz PZU SA - lekarza-konsultanta działającego na zlecenie Centrum Alarmowego PZU SA; 27) lokal mieszkalny znajdujące się w budynku wielorodzinnym wyodrębnione pomieszczenie lub pomieszczenia służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (w tym również ta część pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność zawodowa lub gospodarcza, a także przynależne do lokalu mieszkalnego miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym oraz pomieszczenie gospodarcze) - stanowiące odrębną nieruchomość w budynku wielorodzinnym i będące przedmiotem prawa własności (współwłasności) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego; elementami lokalu mieszkalnego są w szczególności: a) wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów, słupów trwale związanych z podłożem, b) kominki, piece kuchenne, c) schody wewnętrzne, antresole, d) tynki i powłoki malarskie, e) podwieszane sufity, f) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, g) lustra wmontowane w ścianach, h) zamontowane na stałe: stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe, parapety wewnętrzne, i) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje wraz z oprzyrządowaniem znajdujące się w obrębie budynku lub lokalu mieszkalnego: telefoniczna, sieciowa, antenowa (RTV), domofonu, videodomofonu, alarmowa, sygnalizacyjna, klimatyzacyjna, monitorująca lub przeciwpożarowa, j) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje (elektryczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania) znajdujące się w obrębie budynku lub lokalu mieszkalnego wraz z ich wyposażeniem w postaci m.in.: umywalek, zlewów, wanien, kabin 3

4 prysznicowych, bidetów, brodzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i włączników, k) części dachu, klatek schodowych, stropów, ścian (poza ścianami działowymi wewnętrznymi) według procentowego udziału w częściach wspólnych określonego w akcie notarialnym w odniesieniu do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w budynku wielorodzinnym, l) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe; 28) miejsce ubezpieczenia: ubezpieczony lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny oraz posesja, na której znajduje się ubezpieczony budynek lub budowla, 29) mienie budowle, budynki, lokale mieszkalne, garaże, obiekty małej architektury oraz instalacje dodatkowe stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie umowy cywilno-prawnej; 30) mienie służbowe przenośny sprzęt elektroniczny lub telefony komórkowe przekazane Ubezpieczonemu przez pracodawcę do używania na podstawie pisemnego dokumentu nakładającego odpowiedzialność materialną na Ubezpieczonego; 31) modernizacja wykonanie robót (budowlanych, instalacyjnych, itp.), polegających na podwyższeniu standardów wykończenia lub wyposażenia budynku lub lokalu mieszkalnego; 32) nadbudowa podwyższenie istniejącego budynku, przy niezmienionej powierzchni zabudowanej, liczonej po obrysie budynku; 33) nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 34) nagłe zachorowanie - powstały w sposób nagły stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej; 35) obiekty małej architektury usytuowane w obrębie posesji budynku mieszkalnego elementy wyposażenia posesji (takie jak posągi, murki ogrodowe, grille murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, urządzenia sportowe służące do rekreacji, piaskownice, śmietniki, studnie, lampy); 36) osuwanie się ziemi nie spowodowane działalnością ludzką zsuwanie się ziemi po stoku; 37) ogień ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; 38) opieka sprawowanie pieczy nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną poprzez zapewnienie jej należytej egzystencji w zakresie podstawowych potrzeb bytowych i ochrony przed niebezpieczeństwami; 39) opieka nad psami i kotami Ubezpieczonego - karmienie psa lub kota 1 raz dziennie odpowiednią karmą należącą do Ubezpieczonego, zmiana wody do picia, a także wyprowadzanie psa 2 razy dziennie na spacer lub dostarczanie kotu 1 raz dziennie świeżego piasku lub żwiru; opieka nad psami i kotami nie obejmuje leczenia weterynaryjnego; jeżeli interwencja lekarza weterynarza jest niezbędna PZU SA organizuje oraz pokrywa koszty transportu zwierzęcia do osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego lub do najbliższego schroniska dla zwierząt; 40) osoba bliska małżonka, dzieci, pasierbów, dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie przez Ubezpieczonego, rodziców, przysposabiających, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, zięciów i synowe, konkubinę, konkubenta, a także pomoc domową zamieszkałe wspólnie z Ubezpieczonym i prowadzące z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe; 41) osoba niesamodzielna osobę zamieszkującą z Ubezpieczonym, która ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub wady wrodzone nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb i wymaga stałej opieki; 4

5 42) osoba trzecia osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nie będąca osobą prawną, z wyłączeniem stron umowy ubezpieczenia i Ubezpieczonych; 43) osoba wyznaczona - osobę wskazaną przez Ubezpieczonego w czasie rozmowy telefonicznej z konsultantem Centrum Alarmowego PZU SA, która jest upoważniona do sprawowania opieki nad dziećmi Ubezpieczonego i osobami niesamodzielnymi w sytuacjach, o których mowa w 19 ust. 4 pkt 1 3; 44) pomieszczenia gospodarcze poza lokalem mieszkalnym pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego, takie jak: piwnica, pralnia domowa, suszarnia, strych i inne pomieszczenia gospodarcze, w których znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe; do pomieszczeń gospodarczych nie zalicza się zabudowanych korytarzy; 45) pomieszczenia gospodarcze poza budynkiem mieszkalnym - piwnica, pralnia, suszarnia i inne pomieszczenia gospodarcze poza Ubezpieczonym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, znajdujące się w budynkach na terenie posesji, na której stoi ubezpieczony jednorodzinny budynek mieszkalny; 46) pomoc domowa osobę wykonującą prace w zakresie czynności życia codziennego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z Ubezpieczonym; 47) posesja zabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Ubezpieczonego lub będącą w jego posiadaniu na podstawie umowy cywilno-prawnej wraz z budynkiem mieszkalnym i ewentualnymi innymi zabudowaniami; 48) powódź: a) zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących, b) zalanie terenów wskutek deszczu nawalnego, c) spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych; 49) przepięcie gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej powstały w wyniku wyładowań atmosferycznych; 50) rabunek - zabór ubezpieczonego mienia dokonany: a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego, osoby bliskiej albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem tych osób do nieprzytomności lub bezbronności, b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia, doprowadził osobę posiadającą klucze do lokalu lub budynku mieszkalnego lub pomieszczeń gospodarczych poza lokalem lub budynkiem mieszkalnym i zmusił ją do otworzenia lokalu lub budynku mieszkalnego lub pomieszczeń gospodarczych poza lokalem lub budynkiem mieszkalnym albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi, c) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych - będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych, jeżeli sprawca został zatrzymany i skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub sam fakt podstępu jest bezsporny w świetle przedstawionych dowodów; PZU SA odpowiada za szkody powstałe wskutek rabunku bez względu na to, czy był on dokonany w budynku mieszkalnym, lokalu mieszkalnym lub w pomieszczeniach gospodarczym poza budynkiem lub lokalem mieszkalnym, czy poza nimi; 51) remont wykonanie robót (budowlanych, instalacyjnych, itp.) wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego; 52) rozbudowa powiększenie powierzchni zabudowanej istniejącego budynku; 53) ruchomości domowe mienie ruchome, w szczególności: a) meble, sprzęt zmechanizowany, pozostałe urządzenia domowe, pralki, lodówki, dywany, odzież, książki, inne przedmioty osobistego i domowego użytku oraz zapasy gospodarstwa domowego, b) sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i radiowe zainstalowane na zewnątrz budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego), komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne, i inny sprzęt elektroniczny, 5

6 c) mienie służbowe, d) wyroby ze srebra, złota i platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne, e) pieniądze i inne środki płatnicze, papiery wartościowe, f) rowery, narzędzia gospodarcze, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wózki dziecięce i inwalidzkie (sprzęt rehabilitacyjny), g) części zamienne samochodów, motocykli i motorowerów oraz ich dodatkowe wyposażenie, h) rośliny doniczkowe oraz psy, koty, ptaki, ryby w akwariach i inne zwierzęta z wyjątkiem roślin i zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych; 54) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ograniczone prawo rzeczowe powstające z chwilą zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wraz z miejscem postojowym; 55) stopień zużycia technicznego miara utraty wartości ubezpieczonego mienia, wynikająca w szczególności z upływu czasu eksploatacji ubezpieczanego mienia, z trwałości zastosowanych materiałów, z jakości wykonanych robót budowlanych lub instalacyjnych, ze sposobu użytkowania, z prowadzonej gospodarki remontowej i tym podobne; 56) stałe elementy zamontowane na stałe elementy wyposażenia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w szczególności: a) wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów, słupów trwale związane z podłożem, b) kominki, piece kuchenne, c) schody wewnętrzne, antresole, d) tynki i powłoki malarskie, e) podwieszane sufity, f) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, g) lustra wmontowane w ścianach, h) zamontowane na stałe: stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe, parapety wewnętrzne, i) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje wraz z oprzyrządowaniem znajdujące się w obrębie budynku lub lokalu mieszkalnego: telefoniczna, sieciowa, antenowa (RTV), domofonu, videodomofonu, alarmowa, sygnalizacyjna, klimatyzacyjn, monitorując lub przeciwpożarowa, j) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje (elektryczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania) znajdujące się w obrębie budynku lub lokalu mieszkalnego wraz z ich wyposażeniem w postaci m.in. umywalek, zlewów, wanien, kabin prysznicowych, brodzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i włączników, k) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe; za stałe elementy wyposażenia uważa się także elementy, o których mowa w lit. a - k, które nie zostały jeszcze wbudowane lub zamontowane, pod warunkiem udowodnienia ich zakupu; 57) szkoda w ubezpieczeniu mienia szkodę rzeczową; w ubezpieczeniu odpowiedzialności w życiu prywatnym szkodę rzeczową lub szkodę na osobie; 58) szkoda na osobie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 59) szkoda rzeczowa - utratę lub zmniejszenie wartości ubezpieczonego mienia z powodu jego zniszczenia, uszkodzenia lub zaboru w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową; w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym szkodę powstałą wskutek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy; 60) suma gwarancyjna bądź suma ubezpieczenia kwotę stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU SA w odniesieniu do wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie udzielanej przez PZU SA ochrony ubezpieczeniowej; 6

7 61) śnieg opad atmosferyczny, który swoim ciężarem bezpośrednio oddziałuje na ubezpieczone mienie albo może spowodować przewrócenie się pod wpływem jego ciężaru mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie powodując szkody rzeczowe; 62) trzęsienie ziemi naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej; 63) Ubezpieczony osobę fizyczną, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia będącą: a) w ubezpieczeniu budynków i lokali mieszkalnych oraz w ubezpieczeniu assistance kredytobiorcą lub inną osobą fizyczną, której budynek lub lokal mieszkalny stanowi zabezpieczenie udzielonego przez Bank kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej; b) w ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów: - kredytobiorcą; w razie przystąpienia do umowy ubezpieczenia kredytobiorcy ubezpieczonymi są także: osoby bliskie lub prowadzące z kredytobiorcą wspólne gospodarstwo domowe, których ruchomości domowe i stałe elementy znajdują się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wskazanym w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia; - inną osobą fizyczną, której budynek lub lokal mieszkalny stanowi zabezpieczenie udzielonego przez Bank kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej; w razie przystąpienia do umowy ubezpieczenia tej osoby fizycznej ubezpieczonymi są także: osoby bliskie tej osoby fizycznej bądź prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli jej ruchomości domowe i stałe elementy znajdują się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wskazanym w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia; c) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: - kredytobiorcą; w razie przystąpienia do umowy ubezpieczenia kredytobiorcy ubezpieczonymi są także: jej małżonek lub osoba pozostająca z nią w konkubinacie, o ile prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, dziecko własne, pasierb, dziecko przysposobione, dziecko przyjęte na wychowanie, do chwili uzyskania pełnoletniości, pomoc domowa zatrudniona przez kredytobiorcę podczas wykonywania powierzonych czynności w gospodarstwie domowym; - inną osobą fizyczną, której budynek lub lokal mieszkalny stanowi zabezpieczenie udzielonego przez Bank kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej; w razie przystąpienia tej osoby do umowy ubezpieczenia ubezpieczonymi są także: jej małżonek lub osoba pozostająca z nią w konkubinacie, o ile prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, dziecko własne, pasierb, dziecko przysposobione, dziecko przyjęte na wychowanie, do chwili uzyskania pełnoletniości, pomoc domowa zatrudniona przez kredytobiorcę podczas wykonywania powierzonych czynności w gospodarstwie domowym; 64) uderzenie piorunu bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu; 65) uderzenie pojazdu bezpośrednie uderzenie w ubezpieczony przedmiot przez jakikolwiek pojazd drogowy lub szynowy (także przez jego część lub przewożony w nim ładunek), nie należący do Ubezpieczonego i nie będący pod jego kontrolą; 66) umowa kredytu umowę o udzielenie kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej zawartą pomiędzy Ubezpieczającym a kredytobiorcą; 67) unicestwienie całkowite zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia w takim stopniu, że nie jest możliwa jego naprawa lub odbudowa a odtworzenie przedmiotu tego samego rodzaju wymaga usunięcia pozostałości i wzniesienia nowego obiektu; 68) upadek pojazdu powietrznego katastrofę bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku; 7

8 69) wyczynowe uprawianie sportu formę aktywności fizycznej polegającą na uprawnieniu dyscyplin sportu w celu uzyskania w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami wszelkiego rodzaju klubów, związków i organizacji sportowych; 70) zalanie bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy, polegające na: a) spowodowanym awarią wydostaniu się wody, pary lub innych płynów z prawidłowo konserwowanych instalacji: wodnych, centralnego ogrzewania lub kanalizacyjnych, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku, bądź poza nimi, b) cofnięciu się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych usytuowanych wewnątrz ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku, bądź poza nimi, c) zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku, bądź poza nimi, d) nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku, bądź poza nimi, lub e) zalaniu wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz zalaniu wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, f) zalaniu wodą pochodzącą z pękniętego akwarium; 71) zapadanie się ziemi obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych pustych przestrzeni w gruncie; 72) zdarzenie ubezpieczeniowe a) w ubezpieczeniu mienia niezależne od woli Ubezpieczonego określone w OWU zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, b) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego, z którego wynikła szkoda rzeczowa lub na osobie. CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujące mienie stanowiące zabezpieczenie udzielonego przez Bank kredytu: 1) lokale mieszkalne w stadium użytkowania, wraz z garażem, 2) budynki mieszkalne wraz z garażem- w budowie i w stadium użytkowania, 3) budynki mieszkalne wraz z garażem oraz lokale mieszkalne wraz z garażem, inne niż przedmiot kredytowania ale będące przedmiotem zabezpieczenia udzielonego kredytu, w tym stanowiące własność osób trzecich; 4) budowle - w stadium użytkowania usytuowane w obrębie posesji budynku mieszkalnego; 5) obiekty małej architektury w stadium użytkowania usytuowane w obrębie posesji budynku mieszkalnego; 6) instalacje dodatkowe w stadium użytkowania usytuowane w obrębie posesji budynku mieszkalnego; 7) przynależne do lokalu mieszkalnego miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym i pomieszczenia gospodarcze, pod warunkiem, że wartość rynkowa miejsca postojowego i pomieszczenia gospodarczego zostały wyszczególnione w umowie nabycia lub budowy lokalu, ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia tej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w innych dokumentach (np. orzeczeniu sądu). 2. Warunkiem ubezpieczenia, budowli, obiektów małej architektury, instalacji dodatkowych - usytuowanych na terenie posesji budynku mieszkalnego - jest jednoczesne ubezpieczenie w PZU SA budynku mieszkalnego. 3. Warunkiem ubezpieczenia garażu jest jednoczesne ubezpieczenie w PZU SA lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. 4. Warunkiem ubezpieczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym i pomieszczenia gospodarczego jest jednoczesne ubezpieczenie w PZU SA lokalu mieszkalnego. 8

9 ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 1. PZU SA odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku: 1) ognia 2) uderzenia pioruna, 3) powodzi, 4) śniegu, 5) zalania, 6) gradu, 7) huraganu, 8) eksplozji, 9) osuwania się ziemi, 10) zapadania się ziemi, 11) przepięcia, 12) lawiny, 13) upadku pojazdu powietrznego, 14) uderzenia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3, 15) aktów terroryzmu, z zastrzeżeniem 8 i 9, 16) huku ponaddźwiękowego, 17) trzęsienia ziemi, 18) dymu i sadzy, 19) upadku drzewa, masztu lub komina, 20) dewastacji. 2. PZU SA w granicach sumy ubezpieczenia pokrywa również poniesione i udokumentowane przez Ubezpieczonego uzasadnione koszty związane z: 1) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego zagrożenia działaniem zdarzenia ubezpieczeniowego; 2) akcją ratowniczą prowadzoną w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objetymi ochroną ubezpieczeniową;, 3) poszukiwaniem przyczyny powstania szkody w ubezpieczonym mieniu; 4) uprzątnięciem miejsca szkody, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku. 3. PZU SA odpowiada za szkodę powstałą w ubezpieczonym mieniu w wyniku uderzenia pojazdu, o ile, szkoda ta nie została pokryta z tytułu innej umowy ubezpieczenia i nie zostało wypłacone odszkodowanie. 4. W przypadku szkody: 1) częściowej w lokalu mieszkalnym, do którego przysługuje prawo odrębnej własności lokalu, ochroną ubezpieczeniową objęte są: a) elementy wykończeniowe ścian, podłóg i stropów w postaci tynków, powłok malarskich, wykładzin na trwale związanych z podłożem, b) wewnętrzne ścianki działowe, c) części według procentowego udziału w częściach wspólnych (zgodnie z aktem notarialnym) - dachu, klatek schodowych, stropów, ścian (poza ścianami działowymi wewnętrznymi), d) meble wbudowane, e) podstawowe instalacje znajdujące się w lokalu (elektryczna, gazowa, wodna, centralnego ogrzewania i kanalizacyjna), f) wyposażenie instalacyjne (m.in. umywalki, zlewy, wanny); 2) częściowej w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, ochroną ubezpieczeniową objęte są elementy wymienione w ust. 4 pkt 1 lit a - f; 3) w miejscu postojowym w garażu ochroną ubezpieczeniową objęta jest jedynie szkoda całkowita w budynku wielomieszkaniowym, w którym znajduje się miejsce postojowe. 9

10 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 5 PZU SA nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek: a) procesu starzenia się (zużycia technicznego) mienia, b) błędów konstrukcyjnych lub wykonawczych w ubezpieczonym mieniu, zaistniałych na etapie sporządzania projektu budowlanego lub w trakcie wykonywania prac budowlanych, c) zalania przez okna, balkony lub niezabezpieczone otwory wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, rynien dachowych, rur spustowych, d) przenikania wód gruntowych, e) systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności instalacji wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej oraz niewłaściwej wentylacji pomieszczeń, w tym kondensacji wilgoci zawartej w powietrzu na powierzchni rur lub ścian, f) pęknięcia - za przyczyną zamarznięcia wody elementów instalacji wodnych, g) przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków lub budowli, h) zapadania się ziemi, gdy są to szkody: - górnicze w rozumieniu prawa górniczego, - powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi; 2) będące następstwem: a) działań wojennych, wszelkiego rodzaju wewnętrznych zamieszek lub rozruchów, b) działania energii jądrowej, c) decyzji administracyjnej wydanej na podstawie odrębnych przepisów; 3) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 4) związane z graffiti w ubezpieczonym mieniu. SUMA UBEZPIECZENIA 6 1. Sumę ubezpieczenia określa się: 1) dla budynków mieszkalnych: a) w wartości odtworzeniowej w odniesieniu do budynków mieszkalnych, których stopień zużycia technicznego w dniu przystąpienia do umowy ubezpieczenia nie przekracza 70% (stopień zużycia technicznego ustala PZU SA z Ubezpieczającym), tj. wartości odpowiadającej kosztom odbudowy określonej zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, stosowanymi w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów albo b) w wartości rzeczywistej, tj. wartości budynku w stanie nowym pomniejszonej o stopień zużycia technicznego w odniesieniu do budynków, których stopień zużycia technicznego w dniu przystąpienia do umowy ubezpieczenia przekracza 70 % c) w wartości w stadium budowy w odniesieniu do budynku wznoszonego oraz rozbudowy lub nadbudowy budynku już istniejącego, tj. wartości budynku na dzień przystąpienia do ubezpieczenia, powiększonej o koszt robót budowlanych, instalacyjnych planowanych do wykonania w okresie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do ubezpieczenia; 2) dla lokali mieszkalnych w wartości rynkowej, tj. wartości odpowiadającej iloczynowi powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i średniej ceny rynkowej 1 m 2, w danej miejscowości lub dzielnicy miasta w odniesieniu do lokalu mieszkalnego o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym; 3) dla miejsca postojowego lub garażu i pomieszczenia gospodarczego przynależnych do ubezpieczonego lokalu mieszkalnego - w wartości rynkowej określonej w lit. a - pod warunkiem, że ich wartość została wyszczególniona w umowie nabycia lub budowy lokalu, ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia tej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w innych dokumentach (np. orzeczeniu sądu) lub operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym dla 10

11 garażu lub miejsca postojowego przynależnych do ubezpieczonego budynku mieszkalnego - suma ubezpieczenia wynosi 10% sumy ubezpieczenia określonej dla budynku, 4) dla budowli suma ubezpieczenia wynosi 5% sumy ubezpieczenia określonej dla budynku. 2. Po zakończeniu budowy, suma ubezpieczenia budynku oraz składka ubezpieczeniowa są ustalane ponownie, a Ubezpieczony zobowiązany jest do wypełnienia nowej deklaracji przystąpienia. Kwotę nowej składki liczy się od dnia, od którego zmieniona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności. 3. Z tytułu nie wykorzystanego okresu ubezpieczenia Ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki. 4. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości ubezpieczonego mienia, spowodowany m.in. przeprowadzonymi pracami modernizacyjnymi lub remontowymi, wzrostem rynkowych cen nieruchomości Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpieczonym może podwyższyć sumę ubezpieczenia, jednak nie częściej niż raz w okresie ubezpieczenia. Do skutecznego podwyższenia sumy ubezpieczenia konieczne jest wypełnienie przez Ubezpieczonego nowej deklaracji przystąpienia oraz zapłata dodatkowej składki, o której mowa w 23 ust. 9, 5. Podwyższona suma ubezpieczenia obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczający potwierdził przyjęcie nowej deklaracji przystąpienia oraz po zapłaceniu dodatkowej składki. 6. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi spadek wartości ubezpieczonego mienia, Ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może także z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie PZU SA, zawiadamiając o tym jednocześnie Ubezpieczającego. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Ubezpieczony składa rezygnacje z ubezpieczenia i ponownie przystępuje do umowy ubezpieczenia, z tym, że nowy okres ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż następnego dnia po zakończeniu miesiąca ubezpieczeniowego, w którym została złożona rezygnacja. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia PZU SA zobowiązany jest do zwrotu składki. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Ubezpieczony zobowiązany jest do wypełnienia nowej deklaracji przystąpienia do umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 4. Za niewykorzystany okresu ubezpieczenia PZU SA zobowiązany jest do zwrotu składki 9. W przypadku znacznego wzrostu albo spadku rynkowych cen nieruchomości, sumy ubezpieczenia mogą być aktualizowane na wniosek Banku, Ubezpieczonego lub PZU SA - jednak nie częściej niż raz w roku - przez rzeczoznawcę majątkowego zaakceptowanego przez Bank i PZU SA. Koszty rzeczoznawcy ponosi wnioskujący. 10. Niezależnie od ust. 9 PZU SA oraz Bank mają prawo wnioskować o aktualizację sumy ubezpieczenia, co 5 lat (licząc od momentu przystąpienia do umowy przez Ubezpieczonego), na warunkach wspólnie uzgodnionych pomiędzy PZU SA a Bankiem. Podniesienia lub obniżenia sumy ubezpieczenia dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie w ust W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia zmniejszona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło zgłoszenie do PZU SA spadku wartości ubezpieczonego mienia i przyjęcia nowej deklaracji przystąpienia. 12. Suma ubezpieczenia jest określana przez Ubezpieczonego z uwzględnieniem ust. 1 i Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA 7 1. PZU SA ustala należne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w deklaracji przystąpienia dla danego rodzaju mienia. 2. Wysokość szkody ustala się: 11

12 1) w budynkach ubezpieczonych w wartości: a) odtworzeniowej, wartości w stadium budowy według wartości odpowiadającej kosztom odbudowy lub remontu, określonej zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie - przy uwzględnieniu dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów, b) rzeczywistej według wartości odpowiadającej kosztom określonym pod. lit. a pomniejszonych o stopień zużycia technicznego; w przypadku gdy stopień zużycia technicznego budynku przekracza 70%, wówczas Ubezpieczyciel przyznane odszkodowanie pomniejsza o wartość zużycia technicznego, w wysokości nie większej niż 30%. 2) w lokalach mieszkalnych ubezpieczonych w wartości rynkowej według wartości odpowiadającej kosztom, o których mowa w pkt 1 lit. a. 3. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie: 1) cenników budowlanych do szacowania wartości budynków stosowanych przez PZU SA, opracowanych przy współudziale jednostek wyspecjalizowanych w zakresie budownictwa; ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie cenników następuje w przypadku: a) niepodejmowania przez Ubezpieczonego odbudowy lub remontu zniszczonego lub uszkodzonego mienia, b) braku rachunków, o których mowa w pkt 2, c) braku kosztorysu, o którym mowa w pkt 3, d) wyrażenia pisemnej zgody przez Ubezpieczonego na ustalenie odszkodowania na podstawie cenników; 2) rachunków odbudowy lub remontu (przedłożonych przez Ubezpieczonego w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkody), potwierdzonych: a) kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez podmiot dokonujący odbudowy lub remontu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 pkt 1, b) specyfikacją zakresu wykonanych robót i ich obmiaru sporządzoną przez podmiot dokonujący odbudowy lub remontu, w odniesieniu do szkody, której wysokość nie przekracza (przed uwzględnieniem zużycia technicznego) równowartości w złotych euro, ustalanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty odszkodowania; 3) kosztorysu, sporządzonego zgodnie z zasadami podanymi w ust. 2 pkt 1 (przedłożonego w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkody) na odbudowę lub remont dokonane przez Ubezpieczonego systemem gospodarczym; 4) ceny 1 m 2 powierzchni lokalu przyjętej do ubezpieczenia według zasad określonych w 6 ust. 1 pkt 4 w przypadku unicestwienia lokalu mieszkalnym; 5) innych wiarygodnych dokumentów - w odniesieniu do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub pomieszczenia gospodarczego. 4. Przedłożone przez Ubezpieczonego dokumenty (rachunki odbudowy lub remontu oraz kosztorysy) PZU SA weryfikuje pod kątem zgodności wysokości kosztów, dotychczasowych wymiarów, zakresu robót i użytych materiałów, ze stanem faktycznym stwierdzonym w miejscu powstania szkody. 5. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania: 1) uwzględnia się: a) wartość pozostałości, b) stopień zużycia technicznego dla mienia ubezpieczonego w wartościach rzeczywistych, c) udokumentowane koszty zgodnie z 4 ust. 2 pkt 1 4, 2) nie uwzględnia się wartości zabytkowej ubezpieczonego mienia oraz kosztów modernizacji i ulepszeń. 6. Odszkodowanie ustala się na podstawie średnich cen rynkowych z dnia powstania szkody obowiązujących w regionie, w którym wystąpiła szkoda, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 4 pkt 2-3. W takich przypadkach wysokość odszkodowania ustala się podstawie 12

13 średnich cen rynkowych obowiązujących w regionie, w którym wystąpiła szkoda z daty wypłaty odszkodowania. ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 8 1. W ubezpieczeniu obiektów małej architektury stosuje się postanowienia rozdziału I i II, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie wprowadzają uregulowań odmiennych. 2. Ochroną PZU SA objęta jest substancja materiałowa obiektów małej architektury w zakresie ryzyk wymienionych w 4 ust. 1 oraz ryzyka dewastacji i ryzyka kradzieży. 3. Odpowiedzialność PZU SA za ryzyko kradzieży ograniczona jest tylko do przypadków, gdy zachowały się bezsporne ślady świadczące o dokonaniu kradzieży ubezpieczonego mienia. 4. W granicach sumy ubezpieczenia PZU SA odpowiada również za szkody w ubezpieczonych obiektach małej architektury spowodowane akcją ratowniczą prowadzoną na terenie posesji, w związku z wystąpieniem ryzyk, o których mowa w ust Sumę ubezpieczenia określa się w wartości odtworzeniowej i wynosi ona 3% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. 6. Wysokość szkody ustala się w wysokości kosztów odbudowy lub naprawy, zdefiniowanych w 7 ust. 3 pkt 1 lit. a, z pominięciem stopnia zużycia technicznego. ROZDZIAŁ IV UBEZPIECZENIE INSTALACJI DODATKOWYCH 9 1. W ubezpieczeniu instalacji dodatkowych mają zastosowanie postanowienia rozdziału I i II, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie wprowadzają uregulowań odmiennych. 2. W ramach ubezpieczenia instalacji dodatkowych, ochroną PZU SA objęte jest również oprzyrządowanie instalacji dodatkowych np.: centralki, urządzenia rejestrujące, wzmacniacze antenowe, z wyłączeniem odbiorników telewizyjnych i radiowych. 3. Ochroną PZU SA objęta jest konstrukcja instalacji dodatkowych w zakresie ryzyk wymienionych w 4 ust.1 oraz ryzyka dewastacji i ryzyka przepięcia. 4. W granicach sumy ubezpieczenia PZU SA odpowiada również za szkody w ubezpieczonych instalacjach dodatkowych spowodowane akcją ratowniczą prowadzoną na terenie posesji, w związku z wystąpieniem ryzyk, o których mowa w ust Sumę ubezpieczenia instalacji dodatkowych określa się w wartości rynkowej i wynosi ona 1% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. CZĘŚĆ II - UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH I STAŁYCH ELEMENTÓW ROZDZIAŁ V PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe i stałe elementy będące własnością (współwłasnością) Ubezpieczonego, lub osób bliskich lub prowadzących z nim gospodarstwo domowe, znajdujące się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wskazanym w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia., w tym również w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym nie będącym własnością Ubezpieczonego, a znajdującym się w jego posiadaniu na podstawie umowy najmu lub innej umowy cywilno-prawnej albo decyzji administracyjnej. 2. Ponadto przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe znajdujące się w pomieszczeniach gospodarczych poza lokalem mieszkalnym, w pomieszczeniach gospodarczych poza budynkiem mieszkalnym oraz w garażu wolnostojącym. 13

14 3. Przedmiotem ubezpieczenia są również ruchomości domowe znajdujące się czasowo w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli zostały mu wypożyczone lub oddane do używania pod warunkiem, że fakt wypożyczenia lub oddania do używania został udowodniony. 4. Przedmiotem ubezpieczenia są także ruchomości domowe poza miejscem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność PZU SA ograniczona jest do szkód będących następstwem rabunku poza miejscem ubezpieczenia. Przez ruchomości domowe poza miejscem ubezpieczenia rozumie się także przedmioty codziennego użytku (np. torebka, teczka, portmonetka/portfel, etui na dokumenty, dokumenty, drobna gotówka, karty płatnicze, zegarek, klucze do miejsca zamieszkania, bilet komunikacji publicznej, telefon komórkowy, okulary, papierośnica, zapalniczka, podręczne kosmetyki, parasol, podręczne przybory do pisania). 5. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być także ruchomości domowe znajdujące się czasowo w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli zostały mu wypożyczone pod warunkiem, że fakt wypożyczenia został udowodniony. 6. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości domowe: 1) dokumenty i rękopisy, 2) metale szlachetne w złomie i sztabach, 3) nie oprawione kamienie szlachetne i syntetyczne nie stanowiące wyrobu użytkowego, 4) paliwa napędowe, 5) przedmioty w ilościach wskazujących, że są przeznaczone na handel, 6) przedmioty i materiały służące działalności usługowo produkcyjnej. ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU SA odpowiada za szkody powstałe w następstwie: 1) kradzieży z włamaniem, z zastrzeżeniem ust. 2, 2) rabunku, 3) zdarzeń losowych wymienionych w 4 ust. 1, 4) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją, dozorem, itp.), jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie szkody lub niedopuszczenie do jej zwiększenia, z wyłączeniem szkód w postaci zaginięcia w tym czasie pieniędzy i innych środków płatniczych, papierów wartościowych, dzieł sztuki, przedmiotów ze srebra, złota i platyny, znaczków filatelistycznych, monet oraz biżuterii. 2. PZU SA odpowiada za szkodę spowodowaną przez kradzież z włamaniem pod warunkiem, że budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny był należycie zabezpieczony w rozumieniu 13 oraz gdy zachowały się widoczne ślady o dokonaniu kradzieży lub próbie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego mienia. 3. PZU SA odpowiada ponadto za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu zabezpieczeń antywłamaniowych, o których mowa w 13, w szczególności w pomieszczeniach gospodarczych poza budynkiem lub lokalem mieszkalnym, nie będących piwnicami w domach jednorodzinnych, powstałe wskutek usiłowania lub dokonania kradzieży z włamaniem. 4. PZU SA w granicach sumy ubezpieczenia pokrywa również poniesione i udokumentowane przez Ubezpieczonego koszty związane z: 1) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego zagrożenia działaniem zdarzenia ubezpieczeniowego, 2) poszukiwaniem przyczyny powstania szkody w ubezpieczonym mieniu, 3) akcją ratowniczą (gaszeniem, dozorem itp.), jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie szkody lub niedopuszczenie do jej zwiększenia, 4) uprzątnięciem miejsca szkody, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku. 14

15 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 12 PZU SA nie odpowiada za szkody: 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; lub przez pomoc domową, oraz przez osoby bliskie, 2) powstałe w ruchomościach domowych, o których mowa w 2 pkt 53 lit. d i e, w przypadku, gdy mieszkanie było nie zamieszkałe nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące; 3) elektryczne, powstałe w aparatach lub innych urządzeniach wskutek działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że w następstwie niewłaściwego działania prądu elektrycznego powstał pożar; 4) powstałe wskutek systematycznego zawilgocenia mieszkania i pomieszczeń gospodarczych poza lokalem mieszkalnym z powodu nieszczelności urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, niewłaściwej wentylacji lub w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez dach, ściany, balkony, tarasy, okna lub niezabezpieczone otwory, jeżeli obowiązek konserwacji tych urządzeń, instalacji czy elementów mieszkania lub budynku należał do Ubezpieczonego; 5) powstałe w wyniku przenikania wód gruntowych lub przemarzania stałych elementów budynku, wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych wskutek uszkodzenia spowodowanego zamarznięciem wody i rozsadzeniem rur; 6) górnicze w rozumieniu prawa górniczego; 7) powstałe poza granicami kraju; 8) powstałe wskutek działań wojennych, działania energii jądrowej, wewnętrznych zamieszek i rozruchów. WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ ANTYWŁAMANIOWYCH Budynek lub lokal mieszkalny uważa się za należycie zabezpieczony, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące warunki: 1) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego były zamknięte co najmniej na dwa zamki wielozastawkowe lub na jeden zamek wielopunktowy, bądź na zamek mechaniczno-elektroniczny, przy czym drzwi zewnętrzne oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie, 2) drzwi zewnętrzne, drzwi balkonowe i tarasowe, okna oraz zamknięcia znajdowały się w należytym stanie technicznym i były tak umocowane, osadzone i zamknięte, że wyłamanie ich lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi, 3) w ścianach i stropach nie było otworów umożliwiających wydostanie przedmiotów bez włamania; nie dotyczy to otworów na kondygnacjach powyżej parteru jeżeli nie ma do tych otworów dostępu z położonych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów, schodów lub zamontowanych na stałe drabinek oraz drzwi balkonowych powyżej parteru. 4) klucze od zamków, inne urządzenia otwierające były w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do ich przechowywania. 2. Pomieszczenie gospodarcze poza budynkiem mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały łącznie warunki, o których mowa w ust. 1, z tym że drzwi zewnętrzne prowadzące do tego pomieszczenia powinny być zamknięte co najmniej na zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową. 3. Garaże w budynkach mieszkalnych oraz garaże wolnostojące uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały łącznie warunki wymienione w ust. 1 z tym, że drzwi zewnętrzne prowadzące do garażu powinny być zamknięte, co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową. Za równorzędne zamknięcie drzwi garażowych uznaje się także elektroniczny system zamykania drzwi. 15

16 SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia jest wskazana w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i wynosi zł. 2. W granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, ustanawia się następujące limity odpowiedzialności PZU SA: 1) z tytułu szkód w sprzęcie audiowizualnym (w tym również w antenach telewizyjnych i radiowych zainstalowanych na zewnątrz budynku mieszkalnego), komputerowym, fotograficznym oraz instrumentach muzycznych - w wysokości 75% sumy ubezpieczenia, 2) z tytułu szkód w przedmiotach ze srebra, złota i platyny, monetach, biżuterii, dziełach sztuki, oraz zbiorach filatelistycznych - w wysokości 43% sumy ubezpieczenia, 3) z tytułu szkód w stałych elementach - w wysokości 70% sumy ubezpieczenia, 4) z tytułu szkód w pieniądzach i środkach płatniczych innych niż karty płatnicze i kredytowe - w wysokości 6% sumy ubezpieczenia, 5) z tytułu szkód w papierach wartościowych - w wysokości 22% sumy ubezpieczenia, 6) z tytułu szkód w mieniu służbowym - w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, 7) z tytułu szkód w mieniu wypożyczonym - w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, 8) z tytułu szkód w sprzęcie biurowym - w wysokości 40% sumy ubezpieczenia, 9) z tytułu szkód będących następstwem rabunku ruchomości domowych poza miejscem ubezpieczenia - w wysokości 11% sumy ubezpieczenia z tym, że z tytułu szkód w pieniądzach i innych środkach płatniczych - w wysokości 5% sumy ubezpieczenia. 10) z tytułu szkód w ruchomościach domowych znajdujących się w pomieszczeniach gospodarczych poza lokalem mieszkalnym (łącznie z kosztami naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń antywłamaniowych) - w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, z wyłączeniem szkód w ruchomościach domowych znajdujących się w piwnicach w domach jednorodzinnych, 3. W ramach sumy ubezpieczenia PZU SA zobowiązany jest do: 1) pokrycia ewentualnych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego za zgodą PZU SA dla ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego lub rozmiaru szkody, 2) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu zmniejszenia szkody lub zapobieżenia zwiększenia się jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 3) pokrycia kosztów naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń antywłamaniowych w pomieszczeniu gospodarczym poza lokalem mieszkalnym wskutek usiłowania lub dokonania kradzieży z włamaniem. 4. Wypłata odszkodowania lub kosztów, o których mowa w ust. 3 nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wypłaconą kwotę. USTALANIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA Wysokość szkody ustala się według cen z dnia powstania szkody, za wyjątkiem szkód udokumentowanych rachunkiem naprawy. 2. Wysokość szkody ustala się według wartości odtworzeniowej, tj. wartości odpowiadającej kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie oraz kosztom montażu, udowodnionej przez Ubezpieczonego wartości przedmiotu, którego szkoda dotyczy, a w razie braku takiego dowodu według przeciętnej wartości przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen występujących w handlu na dzień wystąpienia szkody. 3. Przy ustalaniu wysokości szkody według zasad określonych w ust. 2, nie potrąca się zużycia technicznego mienia, chyba że wartość zużycia technicznego przekracza 70%. Wówczas PZU SA dokonuje potrącenia zużycia technicznego biorąc pod uwagę stan ubezpieczonego mienia, lecz w wysokości nie większej niż 30%. 4. Wysokość szkody według kosztów naprawy ustala się odpowiednio do rzeczywistego uszkodzenia mienia, według przeciętnych cen zakładów usługowych lub udokumentowanych 16

17 rachunkiem kosztów naprawy wraz ze specyfikacją zakresu wykonanych robót. Rachunek kosztów naprawy podlega weryfikacji przez PZU SA, co do wysokości przyjętych stawek, zakresu robót i użytych materiałów. 5. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą. 6. Wysokość szkody ustalona według kosztów naprawy nie może przekroczyć rzeczywistej wartości mienia. 7. W razie nie udokumentowania kosztów naprawy uszkodzonych ruchomości domowych jako wysokość odszkodowania przyjmuje się określony procentowo w porozumieniu z Ubezpieczonym albo określony przez rzeczoznawcę ubytek wartości rzeczywistej tego mienia. Podstawę oszacowania kosztów naprawy i wypłaty odszkodowania może także stanowić kosztorys przedstawiony przez Ubezpieczonego, zweryfikowany przez PZU SA pod kątem wysokości przyjętych stawek, zakresu robót i użytych materiałów. 8. W odniesieniu do kosztów remontu wewnątrz budynku lub lokalu mieszkalnego (po szkodzie) nie odlicza się stopnia zużycia technicznego.. 9. Wysokość szkody w pieniądzach i innych środkach płatniczych ustala się według ich nominalnej wartości, a w papierach wartościowych według ich rzeczywistej wartości, przy czym w papierach wartościowych będących przedmiotem obrotu giełdowego, według ceny giełdowej w dniu powstania szkody, pomniejszonej o prowizję maklerską. 10. Pieniądze i inne środki płatnicze stanowiące walutę obcą, przelicza się na złote polskie według średniego kursu danej waluty w NBP, obowiązującego w dniu powstania szkody. 11. Wysokość szkody w monetach ustala się według wartości złomu, chyba że monety te stanowią prawny środek płatniczy, a ich nominalna wartość jest wyższa od wartości złomu. Szkodę stanowi wówczas wartość nominalna tych monet. 12. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania: 1) nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej czy amatorskiej ubezpieczonego mienia, 2) potrąca się 15% tytułem udziału własnego Ubezpieczonego, jeżeli szkoda powstała w wyniku włamania dokonanego przez otwarcie nieatestowanych zamków bez uszkodzenia ich mechanizmów, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku rabunku oraz gdy sprawca otworzył zabezpieczenie kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, które zdobył przez kradzież z włamaniem z innego mieszkania lub w wyniku rabunku. CZĘŚĆ III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM ROZDZIAŁ VI PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Z zastrzeżeniem 17, PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu, gdy w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym lub posiadanym mieniem, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. 2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 3. Z ochrony, o której mowa w ust. 1 i 2, korzystają również: 1) małżonek Ubezpieczonego lub osoba pozostająca z Ubezpieczonym w konkubinacie, o ile prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, 2) dzieci własne, pasierbowie, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, do chwili uzyskania pełnoletniości, 3) pomoc domowa zatrudniona przez Ubezpieczonego podczas wykonywania powierzonych czynności w gospodarstwie domowym. 17

18 4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności szkody powstałe z tytułu: 1) posiadania i użytkowania mieszkania, budynków, nieruchomości lub garaży dla własnego użytku (łącznie ze szkodami wodociągowymi), 2) wskutek wykonywania czynności życia codziennego, 3) wskutek uprawiania sportu, z wyłączeniem sportu wyczynowego, 4) posiadania zwierząt domowych lub egzotycznych, 5) używania rowerów, wózków inwalidzkich, 6) używania sprzętu pływającego dla własnych potrzeb, 7) posiadania pasiek do 5 uli, 8) opieki na niepełnoletnimi dziećmi, 9) użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego, 10) użytkowania ruchomości domowych. 5. Odpowiedzialnością PZU SA objęte są szkody powstałe ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem okresu przedawnienia. 6. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. W przypadku szkód związanych z posiadaniem i użytkowaniem roweru (motoroweru) oraz posiadaniem zwierząt domowych lub egzotycznych, odpowiedzialność PZU SA jest ograniczona do wysokości 50% sumy gwarancyjnej określonej w 18. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 17 PZU SA nie odpowiada za szkody: 1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub przez osoby, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, lub przez pomoc domową oraz przez osoby bliskie, 2) wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom bliskim zamieszkałym i prowadzącym z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe lub przez osobę bliską Ubezpieczonemu oraz pomocy domowej podczas wykonywania przez nią powierzonych czynności w gospodarstwie domowym, 3) powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia przedmiotów przyjętych przez Ubezpieczonego do używania, przechowania lub naprawy, 4) wyrządzone przez powolne działanie temperatury, gazów, wód odpływowych, pary lub wilgoci, dymu, sadzy i pyłu, wyciekanie, wstrząsy oraz tworzenie się grzyba, 5) wyrządzone w związku z posiadaniem, kierowaniem lub używaniem pojazdów mechanicznych, 6) wynikające z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności gospodarczej, 7) wyrządzone przez pomoc domową wskutek czynności nie mieszczących się w zakresie obowiązków wynikających z umowy o pracę, 8) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pieniędzy i innych środkach płatniczych, biżuterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów, nośników danych, zbiorów filatelistycznych, monet oraz innych zbiorów o charakterze kolekcjonerskim, 9) wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych przez Ubezpieczonego lub przez osobę, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub przez osobę bliską, która pozostaje z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub przez pomoc domową lub przez zwierzęta należące do Ubezpieczonego lub pozostające pod jego opieką, 10) wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie oraz w drzewostanie lasów i parków, 11) wyrządzone przez Ubezpieczonego będącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 12) których wartość nie przekracza 100 zł (franszyza integralna), 13) wyrządzone przez zwierzęta hodowlane, z zastrzeżeniem 16 ust. 4 pkt 7; 18

19 14) za które przysługuje odszkodowanie z innych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub przysługiwałoby, gdyby Ubezpieczony dopełnił obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia; 15) wynikłe z posiadania broni palnej lub wyczynowego uprawiania sportów, 16) powstałe w następstwie działań wojennych, aktów sabotażu, terroryzmu, strajków lub rozruchów społecznych, 17) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej lub zanieczyszczenia radioaktywnego, 18) powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego lub innego czynnika podobnie działającego, 19) polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien sądowych, kar administracyjnych, podatków lub należności publicznoprawnych, 20) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż wymienionych w 16 ust.1 oraz praw własności intelektualnych, 21) za szkody rzeczowe powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, przechowania, leasingu lub innej podobnej formy posiadania. SUMA GWARANCYJNA Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA za szkody powstałe ze wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i wynosi PLN. 2. W ramach sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, PZU SA zobowiązany jest do: 1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego przez Ubezpieczonego za zgodą PZU SA, w celu ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody, 2) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 3) pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU SA, 4) pokrycia kosztów postępowania cywilnego, w tym postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile PZU SA wyraził na to zgodę. 3. Każdorazowa wypłata odszkodowania lub kosztów, o których mowa w ust. 2, powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wypłaconą kwotę. 4. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od PZU SA. 5. Jeżeli tytułem odszkodowania przysługują poszkodowanemu zarówno świadczenia jednorazowe jak i renty, PZU SA zaspokaja je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności: 1)świadczenia jednorazowe 2) renty czasowe, 3) renty dożywotnie. CZĘŚĆ IV UBEZPIECZENIE ASSISTANCE DOM ROZDZIAŁ NR VII PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia są następujące usługi assistance świadczone przez PZU SA za pośrednictwem Centrum Alarmowego PZU SA: 1) zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy medycznej w miejscu ubezpieczenia w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, 2) zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy w przypadku hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem w miejscu ubezpieczenia, 19

20 3) zorganizowanie i pokrycie kosztów interwencji w miejscu ubezpieczenia w przypadkach określonych w 19 ust. 12, 4) zorganizowanie i pokrycie kosztów usług informacyjnych o których mowa w 19 ust. 16. Pomoc medyczna w domu 2. W przypadku, gdy wskutek zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia, Ubezpieczony potrzebuje pomocy medycznej, PZU SA zobowiązuje się do: 1) zorganizowania i pokrycia kosztów udzielenia Ubezpieczonemu przez lekarza PZU SA pierwszej porady telefonicznej dotyczącej sposobu postępowania, organizacji pierwszej pomocy i planowania leczenia, 2) zorganizowania oraz pokrycia kosztów pierwszej wizyty lekarza u Ubezpieczonego (koszty honorarium i dojazdu) maksymalnie do wysokości kwoty 500 PLN, 3) zorganizowania i pokrycia kosztów wizyty pielęgniarki w miejscu ubezpieczenia (koszty honorarium i dojazdu) w celu zapewnienia Ubezpieczonemu opieki, trwającej nie dłużej niż 48 godzin od wypadku, maksymalnie do wysokości kwoty 300 PLN, 4) zorganizowania i pokrycia kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego z jego domu (miejsca ubezpieczenia) do najbliższego szpitala danej specjalności i z powrotem. 3. O sposobie realizacji poszczególnych świadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 4 decyduje lekarz PZU SA. Pomoc w przypadku hospitalizacji 4. W przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego, trwającej dłużej niż 7 dni, będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku w domu lub nagłego zachorowania w domu, po uzyskaniu przez lekarza PZU SA informacji o przewidywanym czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, udzielonej przez lekarza leczącego Ubezpieczonego, PZU SA zobowiązuje się do: 1) zorganizowania przewozu dzieci Ubezpieczonego do lat 15 wraz z osobą towarzyszącą, do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej albo innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez osobę wyznaczoną oraz pokrycia kosztów takiego przewozu, maksymalnie do wysokości kwoty 200 PLN na osobę, 2) zorganizowania przewozu osoby wyznaczonej do domu, w którym znajdują się dzieci Ubezpieczonego do lat 15 oraz pokrycia kosztów takiego przewozu maksymalnie do wysokości kwoty 200 PLN, 3) zorganizowania przewozu osoby wyznaczonej do domu, w którym znajdują się osoby niesamodzielne oraz pokrycia kosztów takiego przewozu maksymalnie do wysokości kwoty 200 PLN, 4) zorganizowania opieki nad psami i kotami Ubezpieczonego znajdującymi się w jego domu oraz pokrycia kosztów takiej opieki, maksymalnie do wysokości kwoty 300 PLN; w przypadku wyczerpania się sumy, o której mowa w zdaniu poprzednim, PZU SA zorganizuje i pokryje koszty transportu w/w zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do osoby wskazanej przez Ubezpieczonego, mogącej podjąć się opieki nad nimi, albo do najbliższego schroniska dla zwierząt, 5) zorganizowania dla Ubezpieczonego transportu medycznego ze szpitala, w którym był hospitalizowany, do jego domu oraz pokrycie kosztów takiego transportu - środkiem transportu wskazanym przez lekarza PZU SA, 6) zorganizowania i pokrycia kosztów wizyty pielęgniarki w miejscu ubezpieczenia (kosztów honorarium i dojazdu) w celu zapewnienia Ubezpieczonemu opieki przez czas zalecony przez lekarza PZU SA, nie dłużej jednak niż przez 5 dni od dnia wypisania Ubezpieczonego ze szpitala, 7) zorganizowania i pokrycia kosztów na telefoniczny wniosek Ubezpieczonego, który nie może według lekarza PZU SA opuszczać miejscu ubezpieczenia dostarczenia Ubezpieczonemu do miejsca ubezpieczenia podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych oraz leków, a także pokrycia kosztów zakupu tych artykułów, maksymalnie do wysokości kwoty 300 PLN; leki wydawane na receptę dostarczane są pod warunkiem przekazania przez Ubezpieczonego przedstawicielowi Centrum Alarmowego PZU SA prawidłowo wystawionej recepty na dany lek. 5. PZU SA organizuje i pokrywa koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 4 i pkt 6 7 wyłącznie wtedy, gdy w miejscu ubezpieczenia nie ma żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad Ubezpieczonym, dziećmi do lat 15, osobami niesamodzielnymi oraz psami i kotami. 20

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne warunki ubezpieczenia SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO Bank Polski SA albo PKO Bank

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/354/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia wstępne...... str. 1 Rozdział 2 Definicje............

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/146/2015 z dnia 25 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia wstępne...... str. 1 Rozdział 2 Definicje............

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi RS 0000001201, NIP 7270126358 apitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia WU-II, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia dla Abonentów Multimedia Polska S.A. albo Multimedia Polska-Południe S.A.

Warunki Ubezpieczenia dla Abonentów Multimedia Polska S.A. albo Multimedia Polska-Południe S.A. Warunki Ubezpieczenia dla Abonentów Multimedia Polska S.A. albo Multimedia Polska-Południe S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia udzielana jest ochrona

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów MOJA REZYDENCJA nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Tekst jednolity OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA HDI RODZINA (OWU) przyjętych Uchwałą Zarządu HDI Asekuracja TU S.A. (HDI) nr 219/2011 2 SPIS TREŚCI Kochane 4 KĄTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A. Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. 22 543 05 00 fax 22 543 08 99 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET UBEZPIECZENIE DOM PAKIET OWU Nr PL - 2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-9 z dnia 27.01.2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zasady ogólne 1.1.1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT)

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT) WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego KOMFORT (dalej: WU KOMFORT) regulują

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7 3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7 Assistance 31

SPIS TREŚCI OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7 3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7 Assistance 31 Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl SPIS TREŚCI OWU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI I DOMÓW MIESZKALNYCH KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksami nr 2-4 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo