OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO BP SA ustalone uchwałą Nr UZ/432/2008 Zarządu PZU SA z dnia 28 sierpnia 2008 roku ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną, zwanej dalej umową ubezpieczenia, zawartej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, zwany dalej PZU SA z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną na rachunek ubezpieczonych. 2. W ramach OWU kredytobiorcy kredytów hipotecznych i pożyczkobiorcy pożyczek hipotecznych udzielanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną mogą ubezpieczyć: 1) budynki i lokale mieszkalne na zasadach określonych w Części I; 2) assistance na zasadach określonych w Części IV, z zastrzeżeniem ust. 3 lub; 3) ruchomości domowe i stałe elementy w budynku lub lokalu mieszkalnym na zasadach określonych w Części II lub; 4) odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym na zasadach określonych w Części III. 3. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie assistance jest objęcie ochroną ubezpieczeniową budynku lub lokalu mieszkalnego w stadium użytkowania na zasadach określonych w Części I. Przez użyte w OWU pojęcia, należy rozumieć: DEFINICJE 2 1) akty terroryzmu wszelkiego rodzaju działania indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych; 2) alarm elektroniczny system wizualno-dźwiękowy o działaniu lokalnym lub z powiadamianiem stałego adresata alarmu; 3) Bank lub Ubezpieczający Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną; 4) budowla następujące obiekty budowlane: ogrodzenie posesji wraz z bramą otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym, nawierzchnia placu lub podjazdów, wiata, szopa; 5) budynek obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach wraz ze stałymi elementami takimi jak: a) wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów, słupów trwale związanych z podłożem, b) kominki, c) schody wewnętrzne, antresole, d) tynki i powłoki malarskie, e) podwieszane sufity, f) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, g) lustra wmontowane w ścianach, 1

2 h) zamontowane na stałe: stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe, i) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje wraz z oprzyrządowaniem znajdujące się w obrębie budynku lub lokalu: telefoniczną, sieciową, antenową (RTV), domofonu, videodomofonu, alarmową, klimatyzacyjną, monitorującą, lub przeciwpożarową, j) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje (elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania) znajdujące się w obrębie budynku lub lokalu wraz z ich wyposażeniem w postaci m.in.: umywalek, zlewów, wanien, kabin prysznicowych, brodzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i włączników, k) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe; 6) budynek mieszkalny (dom) budynek jednorodzinny w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej lub szeregowej wraz z piwnicą, w tym również budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub zawodowa, o ile jego powierzchnia przeznaczona na taką działalność nie przekracza 50% jego powierzchni całkowitej, lub budynek wielorodzinny przeznaczony na cele mieszkalne będący przedmiotem: a) prawa własności (współwłasności), b) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; 7) budynek w stadium budowy budynek nowo wznoszony, a także rozbudowę lub nadbudowę budynku istniejącego, przy czym przyjmuje się, że: a) rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, w szczególności: wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, b) zakończenie budowy następuje w momencie pierwszego zamieszkania w przypadku budynku mieszkalnego lub rozpoczęcia użytkowania w przypadku pozostałych budynków; 8) Centrum Alarmowe PZU SA - centrum świadczące usługi assistance określone w OWU na rzecz Ubezpieczonego, czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, do którego Ubezpieczony (lub osoba występująca w jego imieniu) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową; numery telefonów Centrum Alarmowego PZU SA podane są w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia; 9) choroba przewlekła chorobę o długotrwałym przebiegu, trwającą zwykle miesiącami lub latami, stale lub okresowo leczoną; 10) deszcz nawalny deszcz o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMGW wystąpienie deszczu nawalnego stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; 11) dewastacja umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; 12) deklaracja przystąpienia oświadczenie woli Ubezpieczonego, w którym wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w OWU; 13) dym i sadza produkty spalania unoszące się w powietrzu, także wskutek wystąpienia poza miejscem ubezpieczenia ryzyka ognia, powodujące zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego przedmiotu; 14) dziecko dziecko własne Ubezpieczonego albo dziecko przysposobione przez Ubezpieczonego; 15) eksplozja gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników; warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozję jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie 2

3 ciśnień; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 16) garaż budynek przeznaczony do parkowania pojazdów; 17) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 18) huk ponaddźwiękowy falę uderzeniową wytworzoną przez statek powietrzny poruszający się z prędkością większą od prędkości dźwięku; 19) huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź bezpośrednim sąsiedztwie; 20) instalacje dodatkowe instalacje: alarmową, monitorującą, telewizyjną, radiową, automatykę bramy wjazdowej (przesuwnej lub uchylnej), bramofon, wideobramofon, zamontowane na stałe instalacje ogrodowe (zraszająca, oświetleniowa) - usytuowane w obrębie posesji budynku mieszkalnego; 21) kradzież zabór cudzego mienia w celu jego przywłaszczenia; 22) kradzież z włamaniem zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać po usunięciu - przy użyciu siły i narzędzi - istniejących zabezpieczeń, zamocowań lub otwarciu zabezpieczeń kluczem oryginalnym lub innym urządzeniem otwierającym, które sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku; 23) kredytobiorca osobę fizyczną, która zawarła z Bankiem umowę kredytu hipotecznego lub umowę pożyczki hipotecznej; 24) kredyt kredyt hipoteczny lub pożyczka hipoteczna, udzielane kredytobiorcy przez Bank zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami kredytowymi; 25) lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich; 26) lekarz PZU SA - lekarza-konsultanta działającego na zlecenie Centrum Alarmowego PZU SA; 27) lokal mieszkalny znajdujące się w budynku wielorodzinnym wyodrębnione pomieszczenie lub pomieszczenia służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (w tym również ta część pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność zawodowa lub gospodarcza, a także przynależne do lokalu mieszkalnego miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym oraz pomieszczenie gospodarcze) - stanowiące odrębną nieruchomość w budynku wielorodzinnym i będące przedmiotem prawa własności (współwłasności) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego; elementami lokalu mieszkalnego są w szczególności: a) wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów, słupów trwale związanych z podłożem, b) kominki, piece kuchenne, c) schody wewnętrzne, antresole, d) tynki i powłoki malarskie, e) podwieszane sufity, f) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, g) lustra wmontowane w ścianach, h) zamontowane na stałe: stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe, parapety wewnętrzne, i) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje wraz z oprzyrządowaniem znajdujące się w obrębie budynku lub lokalu mieszkalnego: telefoniczna, sieciowa, antenowa (RTV), domofonu, videodomofonu, alarmowa, sygnalizacyjna, klimatyzacyjna, monitorująca lub przeciwpożarowa, j) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje (elektryczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania) znajdujące się w obrębie budynku lub lokalu mieszkalnego wraz z ich wyposażeniem w postaci m.in.: umywalek, zlewów, wanien, kabin 3

4 prysznicowych, bidetów, brodzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i włączników, k) części dachu, klatek schodowych, stropów, ścian (poza ścianami działowymi wewnętrznymi) według procentowego udziału w częściach wspólnych określonego w akcie notarialnym w odniesieniu do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w budynku wielorodzinnym, l) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe; 28) miejsce ubezpieczenia: ubezpieczony lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny oraz posesja, na której znajduje się ubezpieczony budynek lub budowla, 29) mienie budowle, budynki, lokale mieszkalne, garaże, obiekty małej architektury oraz instalacje dodatkowe stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie umowy cywilno-prawnej; 30) mienie służbowe przenośny sprzęt elektroniczny lub telefony komórkowe przekazane Ubezpieczonemu przez pracodawcę do używania na podstawie pisemnego dokumentu nakładającego odpowiedzialność materialną na Ubezpieczonego; 31) modernizacja wykonanie robót (budowlanych, instalacyjnych, itp.), polegających na podwyższeniu standardów wykończenia lub wyposażenia budynku lub lokalu mieszkalnego; 32) nadbudowa podwyższenie istniejącego budynku, przy niezmienionej powierzchni zabudowanej, liczonej po obrysie budynku; 33) nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 34) nagłe zachorowanie - powstały w sposób nagły stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej; 35) obiekty małej architektury usytuowane w obrębie posesji budynku mieszkalnego elementy wyposażenia posesji (takie jak posągi, murki ogrodowe, grille murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, urządzenia sportowe służące do rekreacji, piaskownice, śmietniki, studnie, lampy); 36) osuwanie się ziemi nie spowodowane działalnością ludzką zsuwanie się ziemi po stoku; 37) ogień ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; 38) opieka sprawowanie pieczy nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną poprzez zapewnienie jej należytej egzystencji w zakresie podstawowych potrzeb bytowych i ochrony przed niebezpieczeństwami; 39) opieka nad psami i kotami Ubezpieczonego - karmienie psa lub kota 1 raz dziennie odpowiednią karmą należącą do Ubezpieczonego, zmiana wody do picia, a także wyprowadzanie psa 2 razy dziennie na spacer lub dostarczanie kotu 1 raz dziennie świeżego piasku lub żwiru; opieka nad psami i kotami nie obejmuje leczenia weterynaryjnego; jeżeli interwencja lekarza weterynarza jest niezbędna PZU SA organizuje oraz pokrywa koszty transportu zwierzęcia do osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego lub do najbliższego schroniska dla zwierząt; 40) osoba bliska małżonka, dzieci, pasierbów, dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie przez Ubezpieczonego, rodziców, przysposabiających, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, zięciów i synowe, konkubinę, konkubenta, a także pomoc domową zamieszkałe wspólnie z Ubezpieczonym i prowadzące z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe; 41) osoba niesamodzielna osobę zamieszkującą z Ubezpieczonym, która ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub wady wrodzone nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb i wymaga stałej opieki; 4

5 42) osoba trzecia osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nie będąca osobą prawną, z wyłączeniem stron umowy ubezpieczenia i Ubezpieczonych; 43) osoba wyznaczona - osobę wskazaną przez Ubezpieczonego w czasie rozmowy telefonicznej z konsultantem Centrum Alarmowego PZU SA, która jest upoważniona do sprawowania opieki nad dziećmi Ubezpieczonego i osobami niesamodzielnymi w sytuacjach, o których mowa w 19 ust. 4 pkt 1 3; 44) pomieszczenia gospodarcze poza lokalem mieszkalnym pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego, takie jak: piwnica, pralnia domowa, suszarnia, strych i inne pomieszczenia gospodarcze, w których znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe; do pomieszczeń gospodarczych nie zalicza się zabudowanych korytarzy; 45) pomieszczenia gospodarcze poza budynkiem mieszkalnym - piwnica, pralnia, suszarnia i inne pomieszczenia gospodarcze poza Ubezpieczonym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, znajdujące się w budynkach na terenie posesji, na której stoi ubezpieczony jednorodzinny budynek mieszkalny; 46) pomoc domowa osobę wykonującą prace w zakresie czynności życia codziennego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z Ubezpieczonym; 47) posesja zabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Ubezpieczonego lub będącą w jego posiadaniu na podstawie umowy cywilno-prawnej wraz z budynkiem mieszkalnym i ewentualnymi innymi zabudowaniami; 48) powódź: a) zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących, b) zalanie terenów wskutek deszczu nawalnego, c) spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych; 49) przepięcie gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej powstały w wyniku wyładowań atmosferycznych; 50) rabunek - zabór ubezpieczonego mienia dokonany: a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego, osoby bliskiej albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem tych osób do nieprzytomności lub bezbronności, b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia, doprowadził osobę posiadającą klucze do lokalu lub budynku mieszkalnego lub pomieszczeń gospodarczych poza lokalem lub budynkiem mieszkalnym i zmusił ją do otworzenia lokalu lub budynku mieszkalnego lub pomieszczeń gospodarczych poza lokalem lub budynkiem mieszkalnym albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi, c) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych - będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych, jeżeli sprawca został zatrzymany i skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub sam fakt podstępu jest bezsporny w świetle przedstawionych dowodów; PZU SA odpowiada za szkody powstałe wskutek rabunku bez względu na to, czy był on dokonany w budynku mieszkalnym, lokalu mieszkalnym lub w pomieszczeniach gospodarczym poza budynkiem lub lokalem mieszkalnym, czy poza nimi; 51) remont wykonanie robót (budowlanych, instalacyjnych, itp.) wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego; 52) rozbudowa powiększenie powierzchni zabudowanej istniejącego budynku; 53) ruchomości domowe mienie ruchome, w szczególności: a) meble, sprzęt zmechanizowany, pozostałe urządzenia domowe, pralki, lodówki, dywany, odzież, książki, inne przedmioty osobistego i domowego użytku oraz zapasy gospodarstwa domowego, b) sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i radiowe zainstalowane na zewnątrz budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego), komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne, i inny sprzęt elektroniczny, 5

6 c) mienie służbowe, d) wyroby ze srebra, złota i platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne, e) pieniądze i inne środki płatnicze, papiery wartościowe, f) rowery, narzędzia gospodarcze, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wózki dziecięce i inwalidzkie (sprzęt rehabilitacyjny), g) części zamienne samochodów, motocykli i motorowerów oraz ich dodatkowe wyposażenie, h) rośliny doniczkowe oraz psy, koty, ptaki, ryby w akwariach i inne zwierzęta z wyjątkiem roślin i zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych; 54) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ograniczone prawo rzeczowe powstające z chwilą zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wraz z miejscem postojowym; 55) stopień zużycia technicznego miara utraty wartości ubezpieczonego mienia, wynikająca w szczególności z upływu czasu eksploatacji ubezpieczanego mienia, z trwałości zastosowanych materiałów, z jakości wykonanych robót budowlanych lub instalacyjnych, ze sposobu użytkowania, z prowadzonej gospodarki remontowej i tym podobne; 56) stałe elementy zamontowane na stałe elementy wyposażenia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w szczególności: a) wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów, słupów trwale związane z podłożem, b) kominki, piece kuchenne, c) schody wewnętrzne, antresole, d) tynki i powłoki malarskie, e) podwieszane sufity, f) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, g) lustra wmontowane w ścianach, h) zamontowane na stałe: stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe, parapety wewnętrzne, i) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje wraz z oprzyrządowaniem znajdujące się w obrębie budynku lub lokalu mieszkalnego: telefoniczna, sieciowa, antenowa (RTV), domofonu, videodomofonu, alarmowa, sygnalizacyjna, klimatyzacyjn, monitorując lub przeciwpożarowa, j) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje (elektryczna, gazowa, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania) znajdujące się w obrębie budynku lub lokalu mieszkalnego wraz z ich wyposażeniem w postaci m.in. umywalek, zlewów, wanien, kabin prysznicowych, brodzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i włączników, k) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe; za stałe elementy wyposażenia uważa się także elementy, o których mowa w lit. a - k, które nie zostały jeszcze wbudowane lub zamontowane, pod warunkiem udowodnienia ich zakupu; 57) szkoda w ubezpieczeniu mienia szkodę rzeczową; w ubezpieczeniu odpowiedzialności w życiu prywatnym szkodę rzeczową lub szkodę na osobie; 58) szkoda na osobie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 59) szkoda rzeczowa - utratę lub zmniejszenie wartości ubezpieczonego mienia z powodu jego zniszczenia, uszkodzenia lub zaboru w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową; w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym szkodę powstałą wskutek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy; 60) suma gwarancyjna bądź suma ubezpieczenia kwotę stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU SA w odniesieniu do wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie udzielanej przez PZU SA ochrony ubezpieczeniowej; 6

7 61) śnieg opad atmosferyczny, który swoim ciężarem bezpośrednio oddziałuje na ubezpieczone mienie albo może spowodować przewrócenie się pod wpływem jego ciężaru mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie powodując szkody rzeczowe; 62) trzęsienie ziemi naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej; 63) Ubezpieczony osobę fizyczną, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia będącą: a) w ubezpieczeniu budynków i lokali mieszkalnych oraz w ubezpieczeniu assistance kredytobiorcą lub inną osobą fizyczną, której budynek lub lokal mieszkalny stanowi zabezpieczenie udzielonego przez Bank kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej; b) w ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów: - kredytobiorcą; w razie przystąpienia do umowy ubezpieczenia kredytobiorcy ubezpieczonymi są także: osoby bliskie lub prowadzące z kredytobiorcą wspólne gospodarstwo domowe, których ruchomości domowe i stałe elementy znajdują się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wskazanym w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia; - inną osobą fizyczną, której budynek lub lokal mieszkalny stanowi zabezpieczenie udzielonego przez Bank kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej; w razie przystąpienia do umowy ubezpieczenia tej osoby fizycznej ubezpieczonymi są także: osoby bliskie tej osoby fizycznej bądź prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli jej ruchomości domowe i stałe elementy znajdują się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wskazanym w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia; c) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: - kredytobiorcą; w razie przystąpienia do umowy ubezpieczenia kredytobiorcy ubezpieczonymi są także: jej małżonek lub osoba pozostająca z nią w konkubinacie, o ile prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, dziecko własne, pasierb, dziecko przysposobione, dziecko przyjęte na wychowanie, do chwili uzyskania pełnoletniości, pomoc domowa zatrudniona przez kredytobiorcę podczas wykonywania powierzonych czynności w gospodarstwie domowym; - inną osobą fizyczną, której budynek lub lokal mieszkalny stanowi zabezpieczenie udzielonego przez Bank kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej; w razie przystąpienia tej osoby do umowy ubezpieczenia ubezpieczonymi są także: jej małżonek lub osoba pozostająca z nią w konkubinacie, o ile prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, dziecko własne, pasierb, dziecko przysposobione, dziecko przyjęte na wychowanie, do chwili uzyskania pełnoletniości, pomoc domowa zatrudniona przez kredytobiorcę podczas wykonywania powierzonych czynności w gospodarstwie domowym; 64) uderzenie piorunu bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu; 65) uderzenie pojazdu bezpośrednie uderzenie w ubezpieczony przedmiot przez jakikolwiek pojazd drogowy lub szynowy (także przez jego część lub przewożony w nim ładunek), nie należący do Ubezpieczonego i nie będący pod jego kontrolą; 66) umowa kredytu umowę o udzielenie kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej zawartą pomiędzy Ubezpieczającym a kredytobiorcą; 67) unicestwienie całkowite zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia w takim stopniu, że nie jest możliwa jego naprawa lub odbudowa a odtworzenie przedmiotu tego samego rodzaju wymaga usunięcia pozostałości i wzniesienia nowego obiektu; 68) upadek pojazdu powietrznego katastrofę bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku; 7

8 69) wyczynowe uprawianie sportu formę aktywności fizycznej polegającą na uprawnieniu dyscyplin sportu w celu uzyskania w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami wszelkiego rodzaju klubów, związków i organizacji sportowych; 70) zalanie bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy, polegające na: a) spowodowanym awarią wydostaniu się wody, pary lub innych płynów z prawidłowo konserwowanych instalacji: wodnych, centralnego ogrzewania lub kanalizacyjnych, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku, bądź poza nimi, b) cofnięciu się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych usytuowanych wewnątrz ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku, bądź poza nimi, c) zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku, bądź poza nimi, d) nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz ubezpieczonego lokalu mieszkalnego lub budynku, bądź poza nimi, lub e) zalaniu wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz zalaniu wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, f) zalaniu wodą pochodzącą z pękniętego akwarium; 71) zapadanie się ziemi obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych pustych przestrzeni w gruncie; 72) zdarzenie ubezpieczeniowe a) w ubezpieczeniu mienia niezależne od woli Ubezpieczonego określone w OWU zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, b) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego, z którego wynikła szkoda rzeczowa lub na osobie. CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujące mienie stanowiące zabezpieczenie udzielonego przez Bank kredytu: 1) lokale mieszkalne w stadium użytkowania, wraz z garażem, 2) budynki mieszkalne wraz z garażem- w budowie i w stadium użytkowania, 3) budynki mieszkalne wraz z garażem oraz lokale mieszkalne wraz z garażem, inne niż przedmiot kredytowania ale będące przedmiotem zabezpieczenia udzielonego kredytu, w tym stanowiące własność osób trzecich; 4) budowle - w stadium użytkowania usytuowane w obrębie posesji budynku mieszkalnego; 5) obiekty małej architektury w stadium użytkowania usytuowane w obrębie posesji budynku mieszkalnego; 6) instalacje dodatkowe w stadium użytkowania usytuowane w obrębie posesji budynku mieszkalnego; 7) przynależne do lokalu mieszkalnego miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym i pomieszczenia gospodarcze, pod warunkiem, że wartość rynkowa miejsca postojowego i pomieszczenia gospodarczego zostały wyszczególnione w umowie nabycia lub budowy lokalu, ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia tej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w innych dokumentach (np. orzeczeniu sądu). 2. Warunkiem ubezpieczenia, budowli, obiektów małej architektury, instalacji dodatkowych - usytuowanych na terenie posesji budynku mieszkalnego - jest jednoczesne ubezpieczenie w PZU SA budynku mieszkalnego. 3. Warunkiem ubezpieczenia garażu jest jednoczesne ubezpieczenie w PZU SA lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. 4. Warunkiem ubezpieczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym i pomieszczenia gospodarczego jest jednoczesne ubezpieczenie w PZU SA lokalu mieszkalnego. 8

9 ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 1. PZU SA odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku: 1) ognia 2) uderzenia pioruna, 3) powodzi, 4) śniegu, 5) zalania, 6) gradu, 7) huraganu, 8) eksplozji, 9) osuwania się ziemi, 10) zapadania się ziemi, 11) przepięcia, 12) lawiny, 13) upadku pojazdu powietrznego, 14) uderzenia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3, 15) aktów terroryzmu, z zastrzeżeniem 8 i 9, 16) huku ponaddźwiękowego, 17) trzęsienia ziemi, 18) dymu i sadzy, 19) upadku drzewa, masztu lub komina, 20) dewastacji. 2. PZU SA w granicach sumy ubezpieczenia pokrywa również poniesione i udokumentowane przez Ubezpieczonego uzasadnione koszty związane z: 1) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego zagrożenia działaniem zdarzenia ubezpieczeniowego; 2) akcją ratowniczą prowadzoną w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objetymi ochroną ubezpieczeniową;, 3) poszukiwaniem przyczyny powstania szkody w ubezpieczonym mieniu; 4) uprzątnięciem miejsca szkody, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku. 3. PZU SA odpowiada za szkodę powstałą w ubezpieczonym mieniu w wyniku uderzenia pojazdu, o ile, szkoda ta nie została pokryta z tytułu innej umowy ubezpieczenia i nie zostało wypłacone odszkodowanie. 4. W przypadku szkody: 1) częściowej w lokalu mieszkalnym, do którego przysługuje prawo odrębnej własności lokalu, ochroną ubezpieczeniową objęte są: a) elementy wykończeniowe ścian, podłóg i stropów w postaci tynków, powłok malarskich, wykładzin na trwale związanych z podłożem, b) wewnętrzne ścianki działowe, c) części według procentowego udziału w częściach wspólnych (zgodnie z aktem notarialnym) - dachu, klatek schodowych, stropów, ścian (poza ścianami działowymi wewnętrznymi), d) meble wbudowane, e) podstawowe instalacje znajdujące się w lokalu (elektryczna, gazowa, wodna, centralnego ogrzewania i kanalizacyjna), f) wyposażenie instalacyjne (m.in. umywalki, zlewy, wanny); 2) częściowej w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, ochroną ubezpieczeniową objęte są elementy wymienione w ust. 4 pkt 1 lit a - f; 3) w miejscu postojowym w garażu ochroną ubezpieczeniową objęta jest jedynie szkoda całkowita w budynku wielomieszkaniowym, w którym znajduje się miejsce postojowe. 9

10 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 5 PZU SA nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek: a) procesu starzenia się (zużycia technicznego) mienia, b) błędów konstrukcyjnych lub wykonawczych w ubezpieczonym mieniu, zaistniałych na etapie sporządzania projektu budowlanego lub w trakcie wykonywania prac budowlanych, c) zalania przez okna, balkony lub niezabezpieczone otwory wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, rynien dachowych, rur spustowych, d) przenikania wód gruntowych, e) systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności instalacji wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej oraz niewłaściwej wentylacji pomieszczeń, w tym kondensacji wilgoci zawartej w powietrzu na powierzchni rur lub ścian, f) pęknięcia - za przyczyną zamarznięcia wody elementów instalacji wodnych, g) przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków lub budowli, h) zapadania się ziemi, gdy są to szkody: - górnicze w rozumieniu prawa górniczego, - powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi; 2) będące następstwem: a) działań wojennych, wszelkiego rodzaju wewnętrznych zamieszek lub rozruchów, b) działania energii jądrowej, c) decyzji administracyjnej wydanej na podstawie odrębnych przepisów; 3) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 4) związane z graffiti w ubezpieczonym mieniu. SUMA UBEZPIECZENIA 6 1. Sumę ubezpieczenia określa się: 1) dla budynków mieszkalnych: a) w wartości odtworzeniowej w odniesieniu do budynków mieszkalnych, których stopień zużycia technicznego w dniu przystąpienia do umowy ubezpieczenia nie przekracza 70% (stopień zużycia technicznego ustala PZU SA z Ubezpieczającym), tj. wartości odpowiadającej kosztom odbudowy określonej zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, stosowanymi w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów albo b) w wartości rzeczywistej, tj. wartości budynku w stanie nowym pomniejszonej o stopień zużycia technicznego w odniesieniu do budynków, których stopień zużycia technicznego w dniu przystąpienia do umowy ubezpieczenia przekracza 70 % c) w wartości w stadium budowy w odniesieniu do budynku wznoszonego oraz rozbudowy lub nadbudowy budynku już istniejącego, tj. wartości budynku na dzień przystąpienia do ubezpieczenia, powiększonej o koszt robót budowlanych, instalacyjnych planowanych do wykonania w okresie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do ubezpieczenia; 2) dla lokali mieszkalnych w wartości rynkowej, tj. wartości odpowiadającej iloczynowi powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i średniej ceny rynkowej 1 m 2, w danej miejscowości lub dzielnicy miasta w odniesieniu do lokalu mieszkalnego o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym; 3) dla miejsca postojowego lub garażu i pomieszczenia gospodarczego przynależnych do ubezpieczonego lokalu mieszkalnego - w wartości rynkowej określonej w lit. a - pod warunkiem, że ich wartość została wyszczególniona w umowie nabycia lub budowy lokalu, ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia tej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w innych dokumentach (np. orzeczeniu sądu) lub operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym dla 10

11 garażu lub miejsca postojowego przynależnych do ubezpieczonego budynku mieszkalnego - suma ubezpieczenia wynosi 10% sumy ubezpieczenia określonej dla budynku, 4) dla budowli suma ubezpieczenia wynosi 5% sumy ubezpieczenia określonej dla budynku. 2. Po zakończeniu budowy, suma ubezpieczenia budynku oraz składka ubezpieczeniowa są ustalane ponownie, a Ubezpieczony zobowiązany jest do wypełnienia nowej deklaracji przystąpienia. Kwotę nowej składki liczy się od dnia, od którego zmieniona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności. 3. Z tytułu nie wykorzystanego okresu ubezpieczenia Ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki. 4. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości ubezpieczonego mienia, spowodowany m.in. przeprowadzonymi pracami modernizacyjnymi lub remontowymi, wzrostem rynkowych cen nieruchomości Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpieczonym może podwyższyć sumę ubezpieczenia, jednak nie częściej niż raz w okresie ubezpieczenia. Do skutecznego podwyższenia sumy ubezpieczenia konieczne jest wypełnienie przez Ubezpieczonego nowej deklaracji przystąpienia oraz zapłata dodatkowej składki, o której mowa w 23 ust. 9, 5. Podwyższona suma ubezpieczenia obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczający potwierdził przyjęcie nowej deklaracji przystąpienia oraz po zapłaceniu dodatkowej składki. 6. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi spadek wartości ubezpieczonego mienia, Ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może także z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie PZU SA, zawiadamiając o tym jednocześnie Ubezpieczającego. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Ubezpieczony składa rezygnacje z ubezpieczenia i ponownie przystępuje do umowy ubezpieczenia, z tym, że nowy okres ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż następnego dnia po zakończeniu miesiąca ubezpieczeniowego, w którym została złożona rezygnacja. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia PZU SA zobowiązany jest do zwrotu składki. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Ubezpieczony zobowiązany jest do wypełnienia nowej deklaracji przystąpienia do umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 4. Za niewykorzystany okresu ubezpieczenia PZU SA zobowiązany jest do zwrotu składki 9. W przypadku znacznego wzrostu albo spadku rynkowych cen nieruchomości, sumy ubezpieczenia mogą być aktualizowane na wniosek Banku, Ubezpieczonego lub PZU SA - jednak nie częściej niż raz w roku - przez rzeczoznawcę majątkowego zaakceptowanego przez Bank i PZU SA. Koszty rzeczoznawcy ponosi wnioskujący. 10. Niezależnie od ust. 9 PZU SA oraz Bank mają prawo wnioskować o aktualizację sumy ubezpieczenia, co 5 lat (licząc od momentu przystąpienia do umowy przez Ubezpieczonego), na warunkach wspólnie uzgodnionych pomiędzy PZU SA a Bankiem. Podniesienia lub obniżenia sumy ubezpieczenia dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie w ust W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia zmniejszona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło zgłoszenie do PZU SA spadku wartości ubezpieczonego mienia i przyjęcia nowej deklaracji przystąpienia. 12. Suma ubezpieczenia jest określana przez Ubezpieczonego z uwzględnieniem ust. 1 i Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA 7 1. PZU SA ustala należne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w deklaracji przystąpienia dla danego rodzaju mienia. 2. Wysokość szkody ustala się: 11

12 1) w budynkach ubezpieczonych w wartości: a) odtworzeniowej, wartości w stadium budowy według wartości odpowiadającej kosztom odbudowy lub remontu, określonej zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie - przy uwzględnieniu dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów, b) rzeczywistej według wartości odpowiadającej kosztom określonym pod. lit. a pomniejszonych o stopień zużycia technicznego; w przypadku gdy stopień zużycia technicznego budynku przekracza 70%, wówczas Ubezpieczyciel przyznane odszkodowanie pomniejsza o wartość zużycia technicznego, w wysokości nie większej niż 30%. 2) w lokalach mieszkalnych ubezpieczonych w wartości rynkowej według wartości odpowiadającej kosztom, o których mowa w pkt 1 lit. a. 3. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie: 1) cenników budowlanych do szacowania wartości budynków stosowanych przez PZU SA, opracowanych przy współudziale jednostek wyspecjalizowanych w zakresie budownictwa; ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie cenników następuje w przypadku: a) niepodejmowania przez Ubezpieczonego odbudowy lub remontu zniszczonego lub uszkodzonego mienia, b) braku rachunków, o których mowa w pkt 2, c) braku kosztorysu, o którym mowa w pkt 3, d) wyrażenia pisemnej zgody przez Ubezpieczonego na ustalenie odszkodowania na podstawie cenników; 2) rachunków odbudowy lub remontu (przedłożonych przez Ubezpieczonego w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkody), potwierdzonych: a) kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez podmiot dokonujący odbudowy lub remontu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 pkt 1, b) specyfikacją zakresu wykonanych robót i ich obmiaru sporządzoną przez podmiot dokonujący odbudowy lub remontu, w odniesieniu do szkody, której wysokość nie przekracza (przed uwzględnieniem zużycia technicznego) równowartości w złotych euro, ustalanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty odszkodowania; 3) kosztorysu, sporządzonego zgodnie z zasadami podanymi w ust. 2 pkt 1 (przedłożonego w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkody) na odbudowę lub remont dokonane przez Ubezpieczonego systemem gospodarczym; 4) ceny 1 m 2 powierzchni lokalu przyjętej do ubezpieczenia według zasad określonych w 6 ust. 1 pkt 4 w przypadku unicestwienia lokalu mieszkalnym; 5) innych wiarygodnych dokumentów - w odniesieniu do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub pomieszczenia gospodarczego. 4. Przedłożone przez Ubezpieczonego dokumenty (rachunki odbudowy lub remontu oraz kosztorysy) PZU SA weryfikuje pod kątem zgodności wysokości kosztów, dotychczasowych wymiarów, zakresu robót i użytych materiałów, ze stanem faktycznym stwierdzonym w miejscu powstania szkody. 5. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania: 1) uwzględnia się: a) wartość pozostałości, b) stopień zużycia technicznego dla mienia ubezpieczonego w wartościach rzeczywistych, c) udokumentowane koszty zgodnie z 4 ust. 2 pkt 1 4, 2) nie uwzględnia się wartości zabytkowej ubezpieczonego mienia oraz kosztów modernizacji i ulepszeń. 6. Odszkodowanie ustala się na podstawie średnich cen rynkowych z dnia powstania szkody obowiązujących w regionie, w którym wystąpiła szkoda, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 4 pkt 2-3. W takich przypadkach wysokość odszkodowania ustala się podstawie 12

13 średnich cen rynkowych obowiązujących w regionie, w którym wystąpiła szkoda z daty wypłaty odszkodowania. ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 8 1. W ubezpieczeniu obiektów małej architektury stosuje się postanowienia rozdziału I i II, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie wprowadzają uregulowań odmiennych. 2. Ochroną PZU SA objęta jest substancja materiałowa obiektów małej architektury w zakresie ryzyk wymienionych w 4 ust. 1 oraz ryzyka dewastacji i ryzyka kradzieży. 3. Odpowiedzialność PZU SA za ryzyko kradzieży ograniczona jest tylko do przypadków, gdy zachowały się bezsporne ślady świadczące o dokonaniu kradzieży ubezpieczonego mienia. 4. W granicach sumy ubezpieczenia PZU SA odpowiada również za szkody w ubezpieczonych obiektach małej architektury spowodowane akcją ratowniczą prowadzoną na terenie posesji, w związku z wystąpieniem ryzyk, o których mowa w ust Sumę ubezpieczenia określa się w wartości odtworzeniowej i wynosi ona 3% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. 6. Wysokość szkody ustala się w wysokości kosztów odbudowy lub naprawy, zdefiniowanych w 7 ust. 3 pkt 1 lit. a, z pominięciem stopnia zużycia technicznego. ROZDZIAŁ IV UBEZPIECZENIE INSTALACJI DODATKOWYCH 9 1. W ubezpieczeniu instalacji dodatkowych mają zastosowanie postanowienia rozdziału I i II, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie wprowadzają uregulowań odmiennych. 2. W ramach ubezpieczenia instalacji dodatkowych, ochroną PZU SA objęte jest również oprzyrządowanie instalacji dodatkowych np.: centralki, urządzenia rejestrujące, wzmacniacze antenowe, z wyłączeniem odbiorników telewizyjnych i radiowych. 3. Ochroną PZU SA objęta jest konstrukcja instalacji dodatkowych w zakresie ryzyk wymienionych w 4 ust.1 oraz ryzyka dewastacji i ryzyka przepięcia. 4. W granicach sumy ubezpieczenia PZU SA odpowiada również za szkody w ubezpieczonych instalacjach dodatkowych spowodowane akcją ratowniczą prowadzoną na terenie posesji, w związku z wystąpieniem ryzyk, o których mowa w ust Sumę ubezpieczenia instalacji dodatkowych określa się w wartości rynkowej i wynosi ona 1% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. CZĘŚĆ II - UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH I STAŁYCH ELEMENTÓW ROZDZIAŁ V PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe i stałe elementy będące własnością (współwłasnością) Ubezpieczonego, lub osób bliskich lub prowadzących z nim gospodarstwo domowe, znajdujące się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wskazanym w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia., w tym również w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym nie będącym własnością Ubezpieczonego, a znajdującym się w jego posiadaniu na podstawie umowy najmu lub innej umowy cywilno-prawnej albo decyzji administracyjnej. 2. Ponadto przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe znajdujące się w pomieszczeniach gospodarczych poza lokalem mieszkalnym, w pomieszczeniach gospodarczych poza budynkiem mieszkalnym oraz w garażu wolnostojącym. 13

14 3. Przedmiotem ubezpieczenia są również ruchomości domowe znajdujące się czasowo w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli zostały mu wypożyczone lub oddane do używania pod warunkiem, że fakt wypożyczenia lub oddania do używania został udowodniony. 4. Przedmiotem ubezpieczenia są także ruchomości domowe poza miejscem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność PZU SA ograniczona jest do szkód będących następstwem rabunku poza miejscem ubezpieczenia. Przez ruchomości domowe poza miejscem ubezpieczenia rozumie się także przedmioty codziennego użytku (np. torebka, teczka, portmonetka/portfel, etui na dokumenty, dokumenty, drobna gotówka, karty płatnicze, zegarek, klucze do miejsca zamieszkania, bilet komunikacji publicznej, telefon komórkowy, okulary, papierośnica, zapalniczka, podręczne kosmetyki, parasol, podręczne przybory do pisania). 5. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być także ruchomości domowe znajdujące się czasowo w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli zostały mu wypożyczone pod warunkiem, że fakt wypożyczenia został udowodniony. 6. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości domowe: 1) dokumenty i rękopisy, 2) metale szlachetne w złomie i sztabach, 3) nie oprawione kamienie szlachetne i syntetyczne nie stanowiące wyrobu użytkowego, 4) paliwa napędowe, 5) przedmioty w ilościach wskazujących, że są przeznaczone na handel, 6) przedmioty i materiały służące działalności usługowo produkcyjnej. ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU SA odpowiada za szkody powstałe w następstwie: 1) kradzieży z włamaniem, z zastrzeżeniem ust. 2, 2) rabunku, 3) zdarzeń losowych wymienionych w 4 ust. 1, 4) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją, dozorem, itp.), jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie szkody lub niedopuszczenie do jej zwiększenia, z wyłączeniem szkód w postaci zaginięcia w tym czasie pieniędzy i innych środków płatniczych, papierów wartościowych, dzieł sztuki, przedmiotów ze srebra, złota i platyny, znaczków filatelistycznych, monet oraz biżuterii. 2. PZU SA odpowiada za szkodę spowodowaną przez kradzież z włamaniem pod warunkiem, że budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny był należycie zabezpieczony w rozumieniu 13 oraz gdy zachowały się widoczne ślady o dokonaniu kradzieży lub próbie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego mienia. 3. PZU SA odpowiada ponadto za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu zabezpieczeń antywłamaniowych, o których mowa w 13, w szczególności w pomieszczeniach gospodarczych poza budynkiem lub lokalem mieszkalnym, nie będących piwnicami w domach jednorodzinnych, powstałe wskutek usiłowania lub dokonania kradzieży z włamaniem. 4. PZU SA w granicach sumy ubezpieczenia pokrywa również poniesione i udokumentowane przez Ubezpieczonego koszty związane z: 1) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego zagrożenia działaniem zdarzenia ubezpieczeniowego, 2) poszukiwaniem przyczyny powstania szkody w ubezpieczonym mieniu, 3) akcją ratowniczą (gaszeniem, dozorem itp.), jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie szkody lub niedopuszczenie do jej zwiększenia, 4) uprzątnięciem miejsca szkody, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku. 14

15 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 12 PZU SA nie odpowiada za szkody: 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; lub przez pomoc domową, oraz przez osoby bliskie, 2) powstałe w ruchomościach domowych, o których mowa w 2 pkt 53 lit. d i e, w przypadku, gdy mieszkanie było nie zamieszkałe nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące; 3) elektryczne, powstałe w aparatach lub innych urządzeniach wskutek działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że w następstwie niewłaściwego działania prądu elektrycznego powstał pożar; 4) powstałe wskutek systematycznego zawilgocenia mieszkania i pomieszczeń gospodarczych poza lokalem mieszkalnym z powodu nieszczelności urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, niewłaściwej wentylacji lub w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez dach, ściany, balkony, tarasy, okna lub niezabezpieczone otwory, jeżeli obowiązek konserwacji tych urządzeń, instalacji czy elementów mieszkania lub budynku należał do Ubezpieczonego; 5) powstałe w wyniku przenikania wód gruntowych lub przemarzania stałych elementów budynku, wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych wskutek uszkodzenia spowodowanego zamarznięciem wody i rozsadzeniem rur; 6) górnicze w rozumieniu prawa górniczego; 7) powstałe poza granicami kraju; 8) powstałe wskutek działań wojennych, działania energii jądrowej, wewnętrznych zamieszek i rozruchów. WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ ANTYWŁAMANIOWYCH Budynek lub lokal mieszkalny uważa się za należycie zabezpieczony, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące warunki: 1) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego były zamknięte co najmniej na dwa zamki wielozastawkowe lub na jeden zamek wielopunktowy, bądź na zamek mechaniczno-elektroniczny, przy czym drzwi zewnętrzne oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie, 2) drzwi zewnętrzne, drzwi balkonowe i tarasowe, okna oraz zamknięcia znajdowały się w należytym stanie technicznym i były tak umocowane, osadzone i zamknięte, że wyłamanie ich lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi, 3) w ścianach i stropach nie było otworów umożliwiających wydostanie przedmiotów bez włamania; nie dotyczy to otworów na kondygnacjach powyżej parteru jeżeli nie ma do tych otworów dostępu z położonych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów, schodów lub zamontowanych na stałe drabinek oraz drzwi balkonowych powyżej parteru. 4) klucze od zamków, inne urządzenia otwierające były w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do ich przechowywania. 2. Pomieszczenie gospodarcze poza budynkiem mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały łącznie warunki, o których mowa w ust. 1, z tym że drzwi zewnętrzne prowadzące do tego pomieszczenia powinny być zamknięte co najmniej na zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową. 3. Garaże w budynkach mieszkalnych oraz garaże wolnostojące uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały łącznie warunki wymienione w ust. 1 z tym, że drzwi zewnętrzne prowadzące do garażu powinny być zamknięte, co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową. Za równorzędne zamknięcie drzwi garażowych uznaje się także elektroniczny system zamykania drzwi. 15

16 SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia jest wskazana w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i wynosi zł. 2. W granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, ustanawia się następujące limity odpowiedzialności PZU SA: 1) z tytułu szkód w sprzęcie audiowizualnym (w tym również w antenach telewizyjnych i radiowych zainstalowanych na zewnątrz budynku mieszkalnego), komputerowym, fotograficznym oraz instrumentach muzycznych - w wysokości 75% sumy ubezpieczenia, 2) z tytułu szkód w przedmiotach ze srebra, złota i platyny, monetach, biżuterii, dziełach sztuki, oraz zbiorach filatelistycznych - w wysokości 43% sumy ubezpieczenia, 3) z tytułu szkód w stałych elementach - w wysokości 70% sumy ubezpieczenia, 4) z tytułu szkód w pieniądzach i środkach płatniczych innych niż karty płatnicze i kredytowe - w wysokości 6% sumy ubezpieczenia, 5) z tytułu szkód w papierach wartościowych - w wysokości 22% sumy ubezpieczenia, 6) z tytułu szkód w mieniu służbowym - w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, 7) z tytułu szkód w mieniu wypożyczonym - w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, 8) z tytułu szkód w sprzęcie biurowym - w wysokości 40% sumy ubezpieczenia, 9) z tytułu szkód będących następstwem rabunku ruchomości domowych poza miejscem ubezpieczenia - w wysokości 11% sumy ubezpieczenia z tym, że z tytułu szkód w pieniądzach i innych środkach płatniczych - w wysokości 5% sumy ubezpieczenia. 10) z tytułu szkód w ruchomościach domowych znajdujących się w pomieszczeniach gospodarczych poza lokalem mieszkalnym (łącznie z kosztami naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń antywłamaniowych) - w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, z wyłączeniem szkód w ruchomościach domowych znajdujących się w piwnicach w domach jednorodzinnych, 3. W ramach sumy ubezpieczenia PZU SA zobowiązany jest do: 1) pokrycia ewentualnych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego za zgodą PZU SA dla ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego lub rozmiaru szkody, 2) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu zmniejszenia szkody lub zapobieżenia zwiększenia się jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 3) pokrycia kosztów naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń antywłamaniowych w pomieszczeniu gospodarczym poza lokalem mieszkalnym wskutek usiłowania lub dokonania kradzieży z włamaniem. 4. Wypłata odszkodowania lub kosztów, o których mowa w ust. 3 nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wypłaconą kwotę. USTALANIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA Wysokość szkody ustala się według cen z dnia powstania szkody, za wyjątkiem szkód udokumentowanych rachunkiem naprawy. 2. Wysokość szkody ustala się według wartości odtworzeniowej, tj. wartości odpowiadającej kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie oraz kosztom montażu, udowodnionej przez Ubezpieczonego wartości przedmiotu, którego szkoda dotyczy, a w razie braku takiego dowodu według przeciętnej wartości przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen występujących w handlu na dzień wystąpienia szkody. 3. Przy ustalaniu wysokości szkody według zasad określonych w ust. 2, nie potrąca się zużycia technicznego mienia, chyba że wartość zużycia technicznego przekracza 70%. Wówczas PZU SA dokonuje potrącenia zużycia technicznego biorąc pod uwagę stan ubezpieczonego mienia, lecz w wysokości nie większej niż 30%. 4. Wysokość szkody według kosztów naprawy ustala się odpowiednio do rzeczywistego uszkodzenia mienia, według przeciętnych cen zakładów usługowych lub udokumentowanych 16

17 rachunkiem kosztów naprawy wraz ze specyfikacją zakresu wykonanych robót. Rachunek kosztów naprawy podlega weryfikacji przez PZU SA, co do wysokości przyjętych stawek, zakresu robót i użytych materiałów. 5. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą. 6. Wysokość szkody ustalona według kosztów naprawy nie może przekroczyć rzeczywistej wartości mienia. 7. W razie nie udokumentowania kosztów naprawy uszkodzonych ruchomości domowych jako wysokość odszkodowania przyjmuje się określony procentowo w porozumieniu z Ubezpieczonym albo określony przez rzeczoznawcę ubytek wartości rzeczywistej tego mienia. Podstawę oszacowania kosztów naprawy i wypłaty odszkodowania może także stanowić kosztorys przedstawiony przez Ubezpieczonego, zweryfikowany przez PZU SA pod kątem wysokości przyjętych stawek, zakresu robót i użytych materiałów. 8. W odniesieniu do kosztów remontu wewnątrz budynku lub lokalu mieszkalnego (po szkodzie) nie odlicza się stopnia zużycia technicznego.. 9. Wysokość szkody w pieniądzach i innych środkach płatniczych ustala się według ich nominalnej wartości, a w papierach wartościowych według ich rzeczywistej wartości, przy czym w papierach wartościowych będących przedmiotem obrotu giełdowego, według ceny giełdowej w dniu powstania szkody, pomniejszonej o prowizję maklerską. 10. Pieniądze i inne środki płatnicze stanowiące walutę obcą, przelicza się na złote polskie według średniego kursu danej waluty w NBP, obowiązującego w dniu powstania szkody. 11. Wysokość szkody w monetach ustala się według wartości złomu, chyba że monety te stanowią prawny środek płatniczy, a ich nominalna wartość jest wyższa od wartości złomu. Szkodę stanowi wówczas wartość nominalna tych monet. 12. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania: 1) nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej czy amatorskiej ubezpieczonego mienia, 2) potrąca się 15% tytułem udziału własnego Ubezpieczonego, jeżeli szkoda powstała w wyniku włamania dokonanego przez otwarcie nieatestowanych zamków bez uszkodzenia ich mechanizmów, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku rabunku oraz gdy sprawca otworzył zabezpieczenie kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, które zdobył przez kradzież z włamaniem z innego mieszkania lub w wyniku rabunku. CZĘŚĆ III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM ROZDZIAŁ VI PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Z zastrzeżeniem 17, PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu, gdy w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym lub posiadanym mieniem, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. 2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 3. Z ochrony, o której mowa w ust. 1 i 2, korzystają również: 1) małżonek Ubezpieczonego lub osoba pozostająca z Ubezpieczonym w konkubinacie, o ile prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, 2) dzieci własne, pasierbowie, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, do chwili uzyskania pełnoletniości, 3) pomoc domowa zatrudniona przez Ubezpieczonego podczas wykonywania powierzonych czynności w gospodarstwie domowym. 17

18 4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności szkody powstałe z tytułu: 1) posiadania i użytkowania mieszkania, budynków, nieruchomości lub garaży dla własnego użytku (łącznie ze szkodami wodociągowymi), 2) wskutek wykonywania czynności życia codziennego, 3) wskutek uprawiania sportu, z wyłączeniem sportu wyczynowego, 4) posiadania zwierząt domowych lub egzotycznych, 5) używania rowerów, wózków inwalidzkich, 6) używania sprzętu pływającego dla własnych potrzeb, 7) posiadania pasiek do 5 uli, 8) opieki na niepełnoletnimi dziećmi, 9) użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego, 10) użytkowania ruchomości domowych. 5. Odpowiedzialnością PZU SA objęte są szkody powstałe ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem okresu przedawnienia. 6. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. W przypadku szkód związanych z posiadaniem i użytkowaniem roweru (motoroweru) oraz posiadaniem zwierząt domowych lub egzotycznych, odpowiedzialność PZU SA jest ograniczona do wysokości 50% sumy gwarancyjnej określonej w 18. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 17 PZU SA nie odpowiada za szkody: 1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub przez osoby, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, lub przez pomoc domową oraz przez osoby bliskie, 2) wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom bliskim zamieszkałym i prowadzącym z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe lub przez osobę bliską Ubezpieczonemu oraz pomocy domowej podczas wykonywania przez nią powierzonych czynności w gospodarstwie domowym, 3) powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia przedmiotów przyjętych przez Ubezpieczonego do używania, przechowania lub naprawy, 4) wyrządzone przez powolne działanie temperatury, gazów, wód odpływowych, pary lub wilgoci, dymu, sadzy i pyłu, wyciekanie, wstrząsy oraz tworzenie się grzyba, 5) wyrządzone w związku z posiadaniem, kierowaniem lub używaniem pojazdów mechanicznych, 6) wynikające z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności gospodarczej, 7) wyrządzone przez pomoc domową wskutek czynności nie mieszczących się w zakresie obowiązków wynikających z umowy o pracę, 8) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pieniędzy i innych środkach płatniczych, biżuterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów, nośników danych, zbiorów filatelistycznych, monet oraz innych zbiorów o charakterze kolekcjonerskim, 9) wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych przez Ubezpieczonego lub przez osobę, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub przez osobę bliską, która pozostaje z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub przez pomoc domową lub przez zwierzęta należące do Ubezpieczonego lub pozostające pod jego opieką, 10) wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie oraz w drzewostanie lasów i parków, 11) wyrządzone przez Ubezpieczonego będącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 12) których wartość nie przekracza 100 zł (franszyza integralna), 13) wyrządzone przez zwierzęta hodowlane, z zastrzeżeniem 16 ust. 4 pkt 7; 18

19 14) za które przysługuje odszkodowanie z innych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub przysługiwałoby, gdyby Ubezpieczony dopełnił obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia; 15) wynikłe z posiadania broni palnej lub wyczynowego uprawiania sportów, 16) powstałe w następstwie działań wojennych, aktów sabotażu, terroryzmu, strajków lub rozruchów społecznych, 17) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej lub zanieczyszczenia radioaktywnego, 18) powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego lub innego czynnika podobnie działającego, 19) polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien sądowych, kar administracyjnych, podatków lub należności publicznoprawnych, 20) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż wymienionych w 16 ust.1 oraz praw własności intelektualnych, 21) za szkody rzeczowe powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, przechowania, leasingu lub innej podobnej formy posiadania. SUMA GWARANCYJNA Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA za szkody powstałe ze wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i wynosi PLN. 2. W ramach sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, PZU SA zobowiązany jest do: 1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego przez Ubezpieczonego za zgodą PZU SA, w celu ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody, 2) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 3) pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU SA, 4) pokrycia kosztów postępowania cywilnego, w tym postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile PZU SA wyraził na to zgodę. 3. Każdorazowa wypłata odszkodowania lub kosztów, o których mowa w ust. 2, powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wypłaconą kwotę. 4. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od PZU SA. 5. Jeżeli tytułem odszkodowania przysługują poszkodowanemu zarówno świadczenia jednorazowe jak i renty, PZU SA zaspokaja je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności: 1)świadczenia jednorazowe 2) renty czasowe, 3) renty dożywotnie. CZĘŚĆ IV UBEZPIECZENIE ASSISTANCE DOM ROZDZIAŁ NR VII PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia są następujące usługi assistance świadczone przez PZU SA za pośrednictwem Centrum Alarmowego PZU SA: 1) zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy medycznej w miejscu ubezpieczenia w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, 2) zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy w przypadku hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem w miejscu ubezpieczenia, 19

20 3) zorganizowanie i pokrycie kosztów interwencji w miejscu ubezpieczenia w przypadkach określonych w 19 ust. 12, 4) zorganizowanie i pokrycie kosztów usług informacyjnych o których mowa w 19 ust. 16. Pomoc medyczna w domu 2. W przypadku, gdy wskutek zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia, Ubezpieczony potrzebuje pomocy medycznej, PZU SA zobowiązuje się do: 1) zorganizowania i pokrycia kosztów udzielenia Ubezpieczonemu przez lekarza PZU SA pierwszej porady telefonicznej dotyczącej sposobu postępowania, organizacji pierwszej pomocy i planowania leczenia, 2) zorganizowania oraz pokrycia kosztów pierwszej wizyty lekarza u Ubezpieczonego (koszty honorarium i dojazdu) maksymalnie do wysokości kwoty 500 PLN, 3) zorganizowania i pokrycia kosztów wizyty pielęgniarki w miejscu ubezpieczenia (koszty honorarium i dojazdu) w celu zapewnienia Ubezpieczonemu opieki, trwającej nie dłużej niż 48 godzin od wypadku, maksymalnie do wysokości kwoty 300 PLN, 4) zorganizowania i pokrycia kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego z jego domu (miejsca ubezpieczenia) do najbliższego szpitala danej specjalności i z powrotem. 3. O sposobie realizacji poszczególnych świadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 4 decyduje lekarz PZU SA. Pomoc w przypadku hospitalizacji 4. W przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego, trwającej dłużej niż 7 dni, będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku w domu lub nagłego zachorowania w domu, po uzyskaniu przez lekarza PZU SA informacji o przewidywanym czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, udzielonej przez lekarza leczącego Ubezpieczonego, PZU SA zobowiązuje się do: 1) zorganizowania przewozu dzieci Ubezpieczonego do lat 15 wraz z osobą towarzyszącą, do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej albo innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez osobę wyznaczoną oraz pokrycia kosztów takiego przewozu, maksymalnie do wysokości kwoty 200 PLN na osobę, 2) zorganizowania przewozu osoby wyznaczonej do domu, w którym znajdują się dzieci Ubezpieczonego do lat 15 oraz pokrycia kosztów takiego przewozu maksymalnie do wysokości kwoty 200 PLN, 3) zorganizowania przewozu osoby wyznaczonej do domu, w którym znajdują się osoby niesamodzielne oraz pokrycia kosztów takiego przewozu maksymalnie do wysokości kwoty 200 PLN, 4) zorganizowania opieki nad psami i kotami Ubezpieczonego znajdującymi się w jego domu oraz pokrycia kosztów takiej opieki, maksymalnie do wysokości kwoty 300 PLN; w przypadku wyczerpania się sumy, o której mowa w zdaniu poprzednim, PZU SA zorganizuje i pokryje koszty transportu w/w zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do osoby wskazanej przez Ubezpieczonego, mogącej podjąć się opieki nad nimi, albo do najbliższego schroniska dla zwierząt, 5) zorganizowania dla Ubezpieczonego transportu medycznego ze szpitala, w którym był hospitalizowany, do jego domu oraz pokrycie kosztów takiego transportu - środkiem transportu wskazanym przez lekarza PZU SA, 6) zorganizowania i pokrycia kosztów wizyty pielęgniarki w miejscu ubezpieczenia (kosztów honorarium i dojazdu) w celu zapewnienia Ubezpieczonemu opieki przez czas zalecony przez lekarza PZU SA, nie dłużej jednak niż przez 5 dni od dnia wypisania Ubezpieczonego ze szpitala, 7) zorganizowania i pokrycia kosztów na telefoniczny wniosek Ubezpieczonego, który nie może według lekarza PZU SA opuszczać miejscu ubezpieczenia dostarczenia Ubezpieczonemu do miejsca ubezpieczenia podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych oraz leków, a także pokrycia kosztów zakupu tych artykułów, maksymalnie do wysokości kwoty 300 PLN; leki wydawane na receptę dostarczane są pod warunkiem przekazania przez Ubezpieczonego przedstawicielowi Centrum Alarmowego PZU SA prawidłowo wystawionej recepty na dany lek. 5. PZU SA organizuje i pokrywa koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 4 i pkt 6 7 wyłącznie wtedy, gdy w miejscu ubezpieczenia nie ma żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad Ubezpieczonym, dziećmi do lat 15, osobami niesamodzielnymi oraz psami i kotami. 20

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego

Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/146/2015 z dnia 25 maja 2015 r. ROZDZIAŁ 2 DEFINICJE 2 W rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW LETNISKOWYCH ORAZ MIENIA RUCHOMEGO zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/364/2001 z dnia 13 listopada 2001 r. ze zmianami zatwierdzonymi

Bardziej szczegółowo

ustalone uchwałą nr UZ/74/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 marca 2015 r. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ustalone uchwałą nr UZ/74/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 marca 2015 r. POSTANOWIENIA WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I POŻYCZKOBIORCÓW POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. ustalone uchwałą nr UZ/74/2015

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ZAŁĄCZNIK NR 5 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH Wymienione klauzule i definicje obowiązują swoim zakresem i rozszerzają warunki wymagane ubezpieczeń i stanowią warunek obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Millennium S.A. ustalone uchwałą

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Millennium S.A. ustalone uchwałą nr UZ/401/2015

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne 1

Postanowienia ogólne 1 ogólne warunki grupowego ubezpieczenia mieszkań Bezpieczne mieszkanie dla abonentów PTK Centertel Sp. z o.o. ustalone uchwałą nr UZ/320/2012 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA WYPOSAŻENIA DOMU DLA ABONENTÓW SIECI STACJONARNEJ ORANGE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA WYPOSAŻENIA DOMU DLA ABONENTÓW SIECI STACJONARNEJ ORANGE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA WYPOSAŻENIA DOMU DLA ABONENTÓW SIECI STACJONARNEJ ORANGE ustalone uchwałą nr UZ/282/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca2012 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 PRZEDMIOT ZAKRES Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 ogrodzenie ogrodzenie wraz ze stałymi elementami (w tym siłowniki), możliwość rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia. i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych. Definicje

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia. i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych. Definicje Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO BP SA ustalone uchwałą

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ dla klientów detalicznych BGŻ S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ dla klientów detalicznych BGŻ S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ dla klientów detalicznych BGŻ S.A. ustalone uchwałą Nr UZ/281/2013 z dnia 16 października 2013 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011)

Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011) Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte przedmioty kredytowania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia majątkowe dla klienta indywidualnego

Ubezpieczenia majątkowe dla klienta indywidualnego Ubezpieczenia majątkowe dla klienta indywidualnego Katowice, 10 wrzesień 2015 Rodzaje ubezpieczeń majątkowych PZU Dom Plus: - mieszkania, domy, domy w budowie, nagrobek cmentarny (również jako samodzielne

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Letniskowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/205/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. ustalone uchwałą nr UZ/407/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU dla ubezpieczenia NIERUCHOMOŚCI stanowiącego zabezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych dla kredytobiorców Banku Pocztowego S.A Karta Produktu zawiera wybrane informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Letniskowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/205/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. Spis treści Postanowienia wstępne... str.

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ustalone uchwałą nr UZ/406/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 21 grudnia 2015 r. Informacje,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. ustalone uchwałą nr UZ/28/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu: Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH klauzula przepięć: o brzmieniu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia, powstałe

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne warunki ubezpieczenia SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO Bank Polski SA albo PKO Bank

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Świadczenia/odszkodowania PZU SA. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Świadczenia/odszkodowania PZU SA. Zakres ochrony ubezpieczeniowej KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem o charakterze informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/232/2012 z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Warunki ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku Pakiet TOREBKA dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 4377/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie bagażu od utraty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie. Author Name. City, Month 1st, 2012

Ubezpieczenie. Author Name. City, Month 1st, 2012 Ubezpieczenie domów Author Name i mieszkań City, Month 1st, 2012 2 3 Warianty all risks DIAMENT ryzyka nazwane - najszerszy zakres udzielanej ochrony - podpowiadamy sumy ubezpieczenia 4 Warianty all risks

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Concordia Wielkopolska TUW - Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych

Concordia Wielkopolska TUW - Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń Concordia Wielkopolska TUW Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych OWU z dn. 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA PZU DOM

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA PZU DOM KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA PZU DOM Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc Klientowi w zrozumieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady stosowania dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA MIESZKAJ BEZPIECZENIE Z PZU

KARTA INFORMACYJNA MIESZKAJ BEZPIECZENIE Z PZU KARTA INFORMACYJNA MIESZKAJ BEZPIECZENIE Z PZU W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Mieszkaj bezpiecznie z PZU. Karta Informacyjna nie jest elementem umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r.

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r. REGULAMIN użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych Otwock 2007r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania garaży stałych (wolnostojących i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014 Powiadomienie Wojewody - 48 godzin. Wstępna ocena rozmiaru strat 7 dni. Uruchomienie pracy Oddziałów Terenowych Wojewódzkiej Komisji d/s szacowania strat. Sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26

Spis treści. CZEŚĆ IV. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 25 Przedmiot ubezpieczenia 25 Zakres ubezpieczenia 25 Wyłączenia odpowiedzialności 26 Spis treści Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela 8 Zmiany w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 9 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali Mieszkalnych od Ognia i Innych Żywiołów OWU z dn. 1 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo