OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ dla klientów detalicznych BGŻ S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ dla klientów detalicznych BGŻ S.A."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ dla klientów detalicznych BGŻ S.A. ustalone uchwałą Nr UZ/281/2013 z dnia 16 października 2013 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia mieszkań dla klientów detalicznych BGŻ S.A., zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych, ubezpieczenia mieszkań oraz ubezpieczenia Assistance Dom dla kredytobiorców kredytu hipotecznego, kredytu budowlanego, kredytu konsolidacyjnego i pożyczkobiorców pożyczki hipotecznej w BGŻ S.A., zwanej dalej umową ubezpieczenia, zawartej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, zwaną dalej PZU SA, z BGŻ S.A., zwaną dalej Ubezpieczającym lub Bankiem. 2 W sprawach nie uregulowanych w OWU, do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU SA, PZU SA może podnieść również przeciwko ubezpieczonemu. 2. Ubezpieczony może żądać, by PZU SA udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego. Przez użyte w OWU pojęcia, należy rozumieć: DEFINICJE 4 1) akty terroryzmu działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych; 2) biżuteria przedmioty osobistego użytku przeznaczone do ozdoby, wykonane w całości lub w części z materiałów szlachetnych lub półszlachetnych, tj.: złota, srebra, platyny, miedzi, mosiądzu, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, a także zegarki na rękę niezależnie od materiału, z którego zostały wykonane; 3) budynek obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach;

2 4) budynek mieszkalny - budynek jednorodzinny w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej lub szeregowej, w stadium użytkowania, przeznaczony na cele mieszkalne (budynek mieszkalny jednorodzinny) lub budynek wielorodzinny w stadium użytkowania, przeznaczony na cele mieszkalne (budynek mieszkalny wielorodzinny); 5) czynności życia prywatnego - czynności dotyczące sfery prywatnej, niezwiązane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą zarobkową, praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły; za czynności życia prywatnego nie uważa się wykonywania działalności gospodarczej, wolnego zawodu, pełnienia różnego rodzaju funkcji, w tym funkcji honorowych w związkach, zrzeszeniach, organizacjach społeczno-politycznych oraz pracy w charakterze wolontariusza; 6) deklaracja przystąpienia oświadczenie woli ubezpieczonego, w którym wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w OWU; 7) dzieła sztuki posiadające wartość kolekcjonerską, zabytkową lub artystyczną, wymienione poniżej ruchomości domowe, ich części lub zespoły: a) oryginalne dzieła plastyczne: obrazy, rzeźby lub grafiki, a także oryginalne dzieła rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, b) przedmioty zgromadzone i uporządkowane według koncepcji osób, które te kolekcje tworzyły, c) numizmaty lub pamiątki historyczne, d) urządzenia, środki transportu oraz maszyny i narzędzia świadczące o kulturze materialnej, charakterystyczne dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, e) książki i materiały biblioteczne, f) wytwory sztuki ludowej i rękodzieła, g) przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji, a także ich skatalogowane zbiory zgromadzone i uporządkowane według określonych kategorii; 8) eksplozja - gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzenienia się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 9) garaż budynek w stadium użytkowania inny niż budynek mieszkalny, niesłużący do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych; 10) grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 11) huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zwany dalej IMGW, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW, wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie; 2

3 12) klient Banku osobę fizyczną, będącą: a) kredytobiorcą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawo własności (współwłasności), do: lokalu mieszkalnego lub budynku, będącego przedmiotem hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty udzielonego przez ubezpieczającego kredytu, b) osobą nie będącą kredytobiorcą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawo własności (współwłasności), do: lokalu mieszkalnego lub budynku, będącego przedmiotem hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty udzielonego przez ubezpieczającego kredytu; 13) kradzież z włamaniem zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać z mieszkania, pomieszczenia gospodarczego poza mieszkaniem lub piwnicy znajdującej się w mieszkaniu będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń pozostawiając ślady stanowiące dowód użycia siły i narzędzi lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku (tj. z zastosowaniem przemocy fizycznej albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem osoby do nieprzytomności lub bezbronności, albo poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie kluczy lub innych urządzeń otwierających dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych - będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych); 14) kredyt - kredyt hipoteczny, w tym także z dopłatami do oprocentowania, kredyt budowlany, w tym także z dopłatami do oprocentowania, kredyt konsolidacyjny lub pożyczkę hipoteczną, udzielane kredytobiorcy przez Ubezpieczającego zgodnie z określonymi przez Ubezpieczającego regulacjami kredytowymi; 15) kredytobiorca - osobę fizyczną, która zawarła z Ubezpieczającym umowę kredytu, w której zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest hipoteka ustanowiona na lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym jednorodzinnym; 16) lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni ze zboczy górskich; 17) lokal mieszkalny - znajdujące się w budynku mieszkalnym wyodrębnione pomieszczenie lub pomieszczenia, w stadium użytkowania, służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiące odrębną nieruchomość będącą przedmiotem prawa własności (współwłasności) albo będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 18) mienie służbowe przenośny sprzęt elektroniczny lub telefony komórkowe przekazane ubezpieczonemu przez pracodawcę do używania na podstawie dokumentu nakładającego odpowiedzialność materialną na korzystającego z tego mienia; 19) mienie wypożyczone przedmioty znajdujące się czasowo w posiadaniu ubezpieczonego, jeżeli zostały mu wypożyczone lub oddane do używania przez organizację sportową, społeczną lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie lub oddanie do używania zostało udokumentowane; 3

4 20) mieszkanie znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej RP ) oraz wskazany w deklaracji przystąpienia lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, będący przedmiotem hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty udzielonego przez Ubezpieczającego kredytu; 21) ogień ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; 22) opad - wodę pochodzącą z naturalnych opadów w postaci deszczu, topniejącego śniegu i lodu lub gradu powodującą zalanie ubezpieczonego mienia; 23) osoba bliska małżonka, konkubenta, wstępnego, zstępnego, brata, siostrę, ojczyma, macochę, pasierba, pasierbicę, teścia, teściową, zięcia, synową, przysposobionego, przysposabiającego, osobę niepełnoletnią pozostającą pod opieką lub przyjętą na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego; 24) osoba trzecia osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, z wyłączeniem stron umowy ubezpieczenia i ubezpieczonych; 25) osuwanie się ziemi niespowodowane działalnością ludzką zsuwanie się ziemi po stoku; 26) piorun bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczone mienie, pozostawiające ślady tego zdarzenia; 27) papiery wartościowe czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywy dokumentowe i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę; 28) pomieszczenie garażowe pomieszczenie w stadium użytkowania przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych znajdujące się: a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącym mieszkanie, albo b) w budynku mieszkalnym, w którym znajduje się lokal mieszkalny stanowiący mieszkanie, i przynależne do tego lokalu mieszkalnego; 29) pomieszczenie gospodarcze poza mieszkaniem: a) pomieszczenie w budynku mieszkalnym przynależne do lokalu mieszkalnego stanowiącego mieszkanie, w stadium użytkowania, oraz przeznaczone do wyłącznego użytku ubezpieczonego np.: piwnica, pralnia domowa, suszarnia, strych; do pomieszczeń gospodarczych nie zalicza się zabudowanych korytarzy, b) piwnica, pralnia, suszarnia i inne pomieszczenia gospodarcze poza budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącym mieszkanie, przeznaczone do wyłącznego użytku ubezpieczonego, znajdujące się w budynkach na terenie posesji, na której znajduje się ten budynek mieszkalny jednorodzinny; c) pomieszczenie garażowe; d) garaż będący przedmiotem prawa własności (współwłasności) przysługującego ubezpieczonemu albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługującego ubezpieczonemu, położony na terenie miejscowości, w której znajduje się mieszkanie; 30) pomoc domowa każdą osobę, w tym gosposię, ogrodnika, opiekunkę do dzieci, osobę sprawującą opiekę nad osobą niepełnosprawną, osobę sprawującą opiekę nad psem, 4

5 wykonującą powierzone prace pomocnicze w gospodarstwie domowym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z ubezpieczonym; 31) posesja będącą w posiadaniu ubezpieczonego, na podstawie tytułu prawnego, nieruchomość gruntowa, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny stanowiący mieszkanie; 32) powódź zalanie terenów wskutek: a) podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących, b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych, c) podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych (cofka); 33) psy agresywne psy ras uznawanych za agresywne na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz psy o widocznych cechach tych ras; 34) rabunek - zabór ubezpieczonego mienia dokonany: a) z zastosowaniem przemocy fizycznej albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem osoby do nieprzytomności lub bezbronności, b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia, doprowadził osobę posiadającą klucze do mieszkania lub piwnicy znajdującej się w mieszkaniu będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, i zmusił ją do otworzenia tego mieszkania lub piwnicy albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi, c) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie ubezpieczonego mienia dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych, będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych, przy czym PZU SA odpowiada za szkody powstałe w następstwie rabunku bez względu na to, czy był on dokonany w mieszkaniu lub w piwnicy znajdującej się w mieszkaniu będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, czy też poza nimi; 35) ruchomości domowe następujące mienie ruchome: a) meble, z wyłączeniem mebli wbudowanych lub zamontowanych na stałe, b) sprzęt zmechanizowany, z wyłączeniem sprzętu zmechanizowanego przeznaczonego do zamontowania lub obudowania w meblach wbudowanych lub zamontowanych na stałe, c) dywany, d) pozostałe urządzenia gospodarstwa domowego, e) odzież i inne przedmioty osobistego użytku, f) książki, g) sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne, h) przedmioty ze srebra, złota lub platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne, i) gotówka, papiery wartościowe, j) rowery, narzędzia gospodarcze, sprzęt turystyczny i sportowy, wózki inwalidzkie bez napędu mechanicznego, k) zwierzęta domowe; 5

6 36) stałe elementy zamontowane na stałe lub wbudowane elementy wyposażenia wewnątrz mieszkania lub piwnicy znajdującej się w mieszkaniu będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w szczególności: a) meble wraz z zamontowanym w nich na stałe lub obudowanym tymi meblami sprzętem zmechanizowanym, b) trwale związane z podłożem: wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów lub słupów, c) kominki, d) schody wewnętrzne, antresole, e) tynki i powłoki malarskie, f) podwieszane sufity, g) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji, h) zamontowane na stałe: stolarkę okienną i drzwiową wraz z oszkleniami i zamknięciami, i) kraty okienne, rolety antywłamaniowe, czujki, sygnalizatory i inne elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych, j) instalacje, k) urządzenia, wyposażenie lub oprzyrządowanie instalacji, w tym umywalki, zlewy, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, piece, grzejniki, podgrzewacze wody, gniazda wtyczkowe lub włączniki, l) lustra wmontowane w ścianach; za stałe elementy uważa się także: elementy, o których mowa w lit. a - l, które nie zostały jeszcze wbudowane lub zamontowane, potwierdzone dowodem ich zakupu; 37) suma gwarancyjna wskazaną w OWU kwotę stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU SA z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 38) suma ubezpieczenia wskazaną w OWU kwotę stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU SA z tytułu ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania; w przypadku, gdy OWU przewiduje w ramach sumy ubezpieczenia limit odpowiedzialności PZU SA z tytułu określonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, wówczas górną granicę odpowiedzialności za daną szkodę stanowi ustalony limit; 39) szkoda: a) w ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania szkodę rzeczową, b) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej szkodę rzeczową lub szkodę na osobie; 40) szkoda na osobie szkodę powstałą wskutek uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci, z wyłączeniem utraconych korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 41) szkoda rzeczowa szkodę powstałą wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy, z wyłączeniem utraconych korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie; 6

7 42) ubezpieczony klient banku, którego lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny jest przedmiotem hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty udzielonego przez Ubezpieczającego kredytu, i który przystąpił do umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania oraz odpowiedzialności cywilnej; 43) umowa kredytu umowę o udzielenie kredytu, zawartą pomiędzy Ubezpieczającym a kredytobiorcą; 44) upadek statku powietrznego - katastrofę lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku; 45) wartość rzeczywista wartość nową pomniejszoną o stopień zużycia technicznego, z tym że za wartość nową uważa się: a) w przypadku stałych elementów - wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub odbudowy określoną zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów, lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących na danym terenie oraz kosztów montażu; b) w przypadku ruchomości domowych - wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących na danym terenie oraz kosztów montażu; 46) wypadek ubezpieczeniowy a) w ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, określone w 7, w wyniku którego wyrządzona zostaje szkoda objęta zakresem ubezpieczenia, b) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej działanie lub zaniechanie, w wyniku którego wyrządzona zostaje szkoda objęta zakresem ubezpieczenia, o którym mowa w 12; 47) wyczynowe uprawianie sportu formę aktywności fizycznej polegającą na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami klubów, związków lub organizacji sportowych; 48) zalanie - bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy, polegające na: a) spowodowanym awarią wydostaniu się wody, pary lub innych cieczy z instalacji: wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania znajdującej się: - w przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania wewnątrz mieszkania lub piwnicy znajdującej się w mieszkaniu będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, bądź poza nimi, - w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego poza mieszkaniem, b) cofnięciu się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej usytuowanej: 7

8 - w przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania wewnątrz mieszkania lub piwnicy znajdującej się w mieszkaniu będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, bądź poza nimi, - w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego poza mieszkaniem, c) zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych, uszkodzonego akwarium lub łóżka wodnego, znajdujących się: - w przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania wewnątrz mieszkania lub piwnicy znajdującej się w mieszkaniu będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, bądź poza nimi, - w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego poza mieszkaniem, d) nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji: - w przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania - wewnątrz mieszkania lub piwnicy znajdującej się w mieszkaniu będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, bądź poza nimi, - w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego poza mieszkaniem, e) w przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania - zalaniu wodą lub inną cieczą pochodzącą spoza mieszkania lub spoza piwnicy znajdującej się w mieszkaniu będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, przez osoby trzecie; 49) zamek mechaniczno-elektroniczny zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego; 50) zamek wielopunktowy zamek powodujący ryglowanie skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie miejscach; 51) zamek wielozastawkowy zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka; ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu; 52) zapadanie się ziemi obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych pustych przestrzeni w gruncie; 53) zdarzenie losowe ogień, zalanie, opad, powódź, huragan, uderzenia pioruna, eksplozje, grad, upadek statku powietrznego, lawina, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi; 54) zwierzęta domowe psy, koty, chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, żółwie lub ryby akwariowe, z wyłączeniem trzymanych w celach hodowlanych lub handlowych. 5 Na podstawie OWU, PZU SA udziela ubezpieczonym ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: 1) ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania, 2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 8

9 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH I STAŁYCH ELEMENTÓW MIESZKANIA PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 6 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przedmiotem ubezpieczenia mogą być: 1) ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu i będące przedmiotem prawa własności (współwłasności) ubezpieczonego, 2) ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu będące czasowo w posiadaniu ubezpieczonego, jeżeli zostały mu wypożyczone lub oddane do używania (mienie wypożyczone, mienie służbowe) i jest to potwierdzone stosowną umową zawartą w tym zakresie przez ubezpieczonego, 3) stałe elementy, znajdujące się w mieszkaniu i będące przedmiotem prawa własności (współwłasności) ubezpieczonego, 4) ruchomości domowe, o których mowa w 4 pkt 35 lit. a-f oraz lit.j, znajdujące się w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem i będące przedmiotem prawa własności (współwłasności) ubezpieczonego albo będące czasowo w posiadaniu ubezpieczonego, jeżeli zostały mu wypożyczone lub oddane do używania (mienie wypożyczone, mienie służbowe) i jest to potwierdzone stosowną umową zawartą w tym zakresie przez ubezpieczonego, 5) stałe elementy w piwnicach, znajdujących się w mieszkaniu będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i będące przedmiotem prawa własności (współwłasności) ubezpieczonego. 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte ruchomości domowe, o których mowa w 4 pkt 35 lit. h oraz lit. i, jeżeli: 1) ubezpieczony nie mieszka na stałe w mieszkaniu, w którym znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe lub oddaje je do używania osobie trzeciej; 2) nieobecność ubezpieczonego i osoby bliskiej ubezpieczonego pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w mieszkaniu, w którym znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe, trwała dłużej niż 3 miesiące. 3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości domowe: 1) dokumenty i rękopisy, 2) metale szlachetne w złomie i sztabach, 3) nie oprawione kamienie szlachetne i syntetyczne nie stanowiące wyrobu użytkowego, 4) przedmioty zgromadzone w ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenie, 5) przedmioty i materiały służące do prowadzenia działalności gospodarczej W przypadku ruchomości domowych, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem 6 ust. 2 i 3, PZU SA odpowiada za szkody powstałe w następstwie: 1) kradzieży z włamaniem, 9

10 2) rabunku, 3) zdarzeń losowych, 4) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym, z wyłączeniem szkód w postaci zaginięcia w tym czasie gotówki, papierów wartościowych, dzieł sztuki, przedmiotów ze srebra, złota lub platyny, znaczków filatelistycznych, monet oraz biżuterii. 2. W przypadku stałych elementów, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 3 i 5, PZU SA odpowiada za szkody powstałe w następstwie: 1) kradzieży z włamaniem, 2) rabunku, 3) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym. 3. W przypadku ruchomości domowych, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 4, zastrzeżeniem 6 ust. 3, PZU SA odpowiada wyłącznie za szkody powstałe w następstwie kradzieży z włamaniem. 4. PZU SA odpowiada ponadto za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem, o których mowa w 9, powstałe wskutek usiłowania lub dokonania kradzieży z włamaniem. PZU SA nie odpowiada za szkody: WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 8 1) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego; 2) wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności; 3) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 4) elektryczne, powstałe w urządzeniach wskutek działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że w następstwie niewłaściwego działania prądu elektrycznego powstał ogień; 5) powstałe wskutek systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności instalacji wodnej, centralnego ogrzewania lub kanalizacyjnej, klimatyzacji lub niewłaściwej wentylacji pomieszczeń, w tym również kondensacji na powierzchni rur lub ścian wilgoci zawartej w powietrzu; 6) powstałe w wyniku zalania wskutek opadu: a) poprzez niezamknięte lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego, b) poprzez niekonserwowane lub nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy, okna, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego, c) ruchomości domowych znajdujących się na balkonach lub tarasach; 7) powstałe wskutek przenikania wód podziemnych, chyba że przenikanie to nastąpiło wskutek powodzi; 10

11 8) powstałe wskutek przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków; 9) powstałe wskutek pęknięcia rur lub wyposażenia instalacyjnego w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 10) górnicze w rozumieniu prawa górniczego; 11) powstałe poza granicami RP; 12) powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, trzęsienia ziemi, działania energii jądrowej, strajków lub niepokojów społecznych; 13) powstałe w następstwie aktów terroryzmu; 14) powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, jeżeli z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego mieszkanie, pomieszczenie gospodarcze poza mieszkaniem lub piwnica znajdująca się w mieszkaniu będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, nie spełniały wymogów dotyczących zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, określonych w 9, które były wymagane do przystąpienia do umowy ubezpieczenia, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego i, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH 9 1. Mieszkanie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wszystkie drzwi zewnętrzne, nie będące drzwiami balkonowymi lub tarasowymi, prowadzące do mieszkania muszą być zamknięte co najmniej na dwa zamki wielozastawkowe lub na jeden zamek wielopunktowy, bądź na zamek mechanicznoelektroniczny; 2) oszklone drzwi zewnętrzne, nie będące drzwiami balkonowymi lub tarasowymi, prowadzące do mieszkania nie mogą być wyposażone w zamki, które można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie; 3) drzwi zewnętrzne, okna, drzwi balkonowe i tarasowe znajdują się w należytym stanie technicznym i były tak umocowane, osadzone i zamknięte, że włamanie ich lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły i narzędzi; 4) ściany, podłogi, stropy lub dachy nie mogą zawierać elementów wykonanych z materiałów nietrwałych, np. siatki; 5) otwory w ścianach, stropach, podłogach lub dachach muszą być zabezpieczone w taki sposób, że nie jest możliwe wydostanie przedmiotów z wnętrza bez użycia narzędzi lub siły, 6) klucze lub inne urządzenia przeznaczone do otwierania zamków muszą znajdować się w wyłącznym posiadaniu osoby uprawnionej do ich przechowywania. 2. Pomieszczenie gospodarcze poza mieszkaniem oraz piwnica znajdująca się w mieszkaniu będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym muszą być zabezpieczone w sposób 11

12 określony w ust. 1, z zastrzeżeniem że drzwi zewnętrzne lub bramy prowadzące do ww. pomieszczenia oraz do ww. piwnicy mogą być zamknięte co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową; za równorzędne zamknięcie drzwi lub bramy do pomieszczenia garażowego lub garażu uznaje się także elektroniczny system zamykania bramy. 3. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych lub stałych elementów znajdujących się na balkonie lub tarasie, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 1) balkon lub taras został zabudowany w taki sposób, że nie pozostawione zostały otwory umożliwiające wydostanie znajdujących się na nim przedmiotów bez użycia siły lub narzędzi; 2) okna lub tafle szkła, którymi został zabudowany balkon lub taras, znajdują się w należytym stanie technicznym oraz są umocowane, osadzone i zamknięte w taki sposób, że wyłamanie ich lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi. 1. Suma ubezpieczenia wynosi złotych. SUMA UBEZPIECZENIA W granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, ustanawia się następujące limity odpowiedzialności PZU SA: 1) z tytułu szkód w sprzęcie audiowizualnym, komputerowym, fotograficznym oraz instrumentach muzycznych - w wysokości 75% sumy ubezpieczenia, 2) z tytułu szkód w przedmiotach ze srebra, złota i platyny, monetach, biżuterii, dziełach sztuki oraz znaczkach filatelistycznych - w wysokości 43% sumy ubezpieczenia, 3) z tytułu szkód w stałych elementach mieszkania - w wysokości 45% sumy ubezpieczenia, 4) z tytułu szkód w gotówce - w wysokości 6% sumy ubezpieczenia, 5) z tytułu szkód w papierach wartościowych - w wysokości 22% sumy ubezpieczenia, 6) z tytułu szkód będących następstwem rabunku ruchomości domowych poza mieszkaniem - w wysokości 11% sumy ubezpieczenia, z tym że z tytułu szkód w gotówce i papierach wartościowych - w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, 7) z tytułu szkód w ruchomościach domowych znajdujących się w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem - w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, z wyłączeniem szkód w ruchomościach domowych znajdujących się w piwnicach w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 3. Jeśli dany przedmiot kwalifikuje się do więcej niż jednej grupy, spośród wymienionych w ust. 2 pkt 1-7, górną granicą odpowiedzialności PZU SA jest najniższy limit spośród limitów określonych w ust. 2 pkt W ramach sumy ubezpieczenia PZU SA zobowiązany jest do: 1) pokrycia ewentualnych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego za zgodą PZU SA dla ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego lub rozmiaru szkody; 2) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 3) do pokrycia kosztów naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pomieszczeniu gospodarczym poza mieszkaniem, o których 12

13 mowa w 9, zniszczonych lub uszkodzonych wskutek usiłowania lub dokonania kradzieży z włamaniem; 4) pokrycia udokumentowanych kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, jednak do wysokości nie wyższej niż 4% sumy ubezpieczenia. 5. Wypłata odszkodowania oraz kosztów, o których mowa w ust. 4, nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wypłaconą kwotę. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA PZU SA ustala należne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w 10 ust. 1, z uwzględnieniem limitów odpowiedzialności PZU SA, o których mowa w 10 ust. 2. Wysokość odszkodowania ustala się według wartości rzeczywistej. 2. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie cen z dnia jego ustalenia, za wyjątkiem szkód udokumentowanych rachunkiem za odbudowę lub naprawę, kosztorysem powykonawczym lub kosztorysem odbudowy lub naprawy dokonanej systemem gospodarczy. 3. Wysokość odszkodowania ustala się: 1) w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty ubezpieczonego mienia - w wysokości odpowiadającej średniej wartości mienia tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących na danym terenie oraz kosztów jego montażu; 2) w przypadku uszkodzenia ubezpieczonego mienia - w wysokości kosztów naprawy, tj. odpowiednio do zakresu uszkodzeń spowodowanych wypadkiem ubezpieczeniowym według średnich cen zakładów usługowych albo na podstawie rachunku lub kosztorysu powykonawczego wraz ze specyfikacją wykonanych robót, albo w wysokości określonego w porozumieniu z Ubezpieczonym procentowego ubytku wartości uszkodzonego mienia. 4. Przedłożone rachunki lub kosztorysy powykonawcze wraz ze specyfikacją wykonanych robót, o których mowa w ust. 3, PZU SA weryfikuje w zakresie zgodności ze stanem faktycznym: wysokości poniesionych kosztów, dotychczasowych wymiarów ubezpieczonego mienia, zakresu robót i użytych materiałów. 5. W odniesieniu do kosztów naprawy powłok ścian, podłóg, sufitów i schodów takich jak: powłoki malarskie i lakiernicze, znajdujące się wewnątrz mieszkania lub w piwnicach znajdujących się w mieszkaniu będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nie uwzględnia się stopnia zużycia technicznego. 6. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania: 1) uwzględnia się: a) dla ruchomości domowych stanowiących komplet lub tworzących jedną całość - ubytek wartości, jakiemu uległa całość lub komplet pod warunkiem, że nie ma możliwości rekonstrukcji całości lub kompletu przez zakup, dorobienie lub uzupełnienie utraconych elementów, b) wartość pozostałości po uszkodzonym lub zniszczonym ubezpieczonym mieniu. 13

14 2) nie uwzględnia się: a) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, zabytkowej lub pamiątkowej ubezpieczonego mienia oraz kosztów modernizacji i ulepszeń; b) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. a. 7. Wysokość odszkodowania ustalona według kosztów naprawy nie może przekroczyć rzeczywistej wartości ubezpieczonego mienia. 8. W przypadku następujących rodzajów ruchomości domowych wysokość odszkodowania ustala się: 1) dla gotówki w ich nominalnej wartości, pieniądze stanowiące walutę obcą przelicza się na złote polskie według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania; 2) dla czeków według potwierdzonej kwoty zrealizowanego czeku; 3) dla akcji na okaziciela niebędących przedmiotem obrotu giełdowego według wartości księgowej przypadającej na jedną akcję na dzień sporządzenia bilansu za okres obrachunkowy poprzedzający dzień powstania szkody; 4) dla obligacji niebędących przedmiotem obrotu giełdowego według wartości nominalnej powiększonej o wartość oprocentowania należnego na dzień ustalenia odszkodowania; 5) dla zwierząt domowych według przeciętnej wartości zwierzęcia tej samej rasy i tego samego gatunku, ustalonej na podstawie cen występujących w handlu w dniu ustalenia odszkodowania, powiększonej o ewentualne koszty uśpienia z konieczności; 6) dla monet - według wartości złomu, chyba że monety te stanowią prawny środek płatniczy, a ich nominalna wartość jest wyższa od wartości złomu; wysokość odszkodowania ustala się wówczas według wartości nominalnej tych monet; monety stanowiące walutę obcą przelicza się na złote polskie według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania; 7) dla przedmiotów ze srebra, złota lub platyny lub biżuterii według kosztów naprawy lub wytworzenia lub nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju. ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego oraz osób bliskich pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) są oni zobowiązani do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęte są wyłącznie szkody wyrządzone: 1) wskutek posiadania mieszkania oraz pomieszczeń gospodarczych poza mieszkaniem, z zastrzeżeniem że w przypadku szkód wyrządzonych poza tym mieszkaniem lub 14

15 pomieszczeniem gospodarczym poza mieszkaniem, ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie szkody powstałe w następstwie zalania, 2) wskutek wykonywania czynności życia prywatnego w mieszkaniu, pomieszczeniu gospodarczym poza mieszkaniem lub na terenie posesji, 3) wskutek uprawiania sportu na terenie posesji, z wyłączeniem wyczynowego uprawiania sportu, 4) wskutek używania roweru na terenie posesji lub wózka inwalidzkiego bez napędu mechanicznego w mieszkaniu lub na terenie posesji, 5) przez posiadane zwierzęta domowe w mieszkaniu lub na terenie posesji. 3. Przedmiotem ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna pomocy domowej wobec osób trzecich za szkody na osobie lub szkody rzeczowe będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym prowadzonych w mieszkaniu. 4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. 5. Warunkiem odpowiedzialności PZU SA jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. 6. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej osób, o których mowa w ust. 1 i 3, określonej przepisami prawa polskiego, z zastrzeżeniem postanowień OWU. 1. PZU SA nie odpowiada za szkody: WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 13 1) wyrządzone umyślnie, 2) wyrządzone osobie bliskiej ubezpieczonego albo wyrządzone przez tę osobę ubezpieczonemu, 3) wyrządzone pomocy domowej podczas wykonywania przez nią powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym, 4) wyrządzone przez pomoc domową wskutek czynności nie mieszczących się w zakresie obowiązków wynikających z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej; 5) powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony lub osoba, o której mowa w 12 ust. 1 lub 3, korzystała na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 6) powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego, w tym oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji lub działania hałasu; 7) wyrządzone w związku z posiadaniem, kierowaniem lub używaniem pojazdów mechanicznych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; 8) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, papierów wartościowych, bonów towarowych, znaczków filatelistycznych, monet, dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, dokumentów, nośników danych, a także przedmiotów o charakterze zabytkowym, archiwalnym lub unikatowym; 15

16 9) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte zakresem szkody na osobie; 10) związane z naruszeniem praw własności intelektualnej; 11) związane z dostępem lub korzystaniem z Internetu; 12) na osobie wyrządzone przez zwierzęta nie poddane wymaganym szczepieniom ochronnym; 13) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń; 14) wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie oraz w drzewostanie; 15) wyrządzone przez posiadane psy agresywne; 16) wyrządzone w skutek wyczynowego uprawiania sportu; 17) wyrządzone w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 18) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, w ramach którego ubezpieczony lub osoby, o których mowa w 12 ust. 1 i 3, miały obowiązek posiadania ochrony ubezpieczeniowej; 19) powstałe z tytułu posiadania lub używania broni palnej, pneumatycznej, urządzeń do gry w paintball oraz amunicji do tej broni. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy, podatków, należności publicznoprawnych i opłat manipulacyjnych, do zapłacenia których ubezpieczony, osoba bliska pozostająca z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba, o której mowa w 12 ust. 3, są zobowiązani. 1. Suma gwarancyjna wynosi złotych. SUMA GWARANCYJNA Suma gwarancyjna, o której mowa w ust. 1, stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA za szkody powstałe ze wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia. 3. W ramach sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, PZU SA zobowiązany jest do: 1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego w uzgodnieniu z PZU SA, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiarów szkody, 2) pokrycia następujących kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi: a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU SA, b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności, jeżeli PZU SA zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli PZU SA wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów. 4. Każdorazowa wypłata odszkodowania lub kosztów, o których mowa w ust. 3, powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wypłaconą kwotę. 16

17 USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia, o którym mowa w 25 ust. 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych względem PZU SA, jeżeli PZU SA nie wyraził na to uprzedniej zgody. 2. Jeżeli tytułem odszkodowania przysługują poszkodowanemu zarówno świadczenia jednorazowe jak i renty, PZU SA zaspokaja je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności: 1) świadczenia jednorazowe, 2) renty czasowe, 3) renty dożywotnie. ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA WSPÓLNE PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA Klienci Banku mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów oraz odpowiedzialności cywilnej, w terminie wskazanym przez Ubezpieczającego. 2. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia następuje w formie pisemnej w Banku. 3. Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający przekazuje klientowi Banku tekst OWU. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia następuje po wypełnieniu i podpisaniu formularza deklaracji przystąpienia oraz potwierdzeniu jej przyjęcia przez ubezpieczającego. Deklaracja przystąpienia zawierająca potwierdzenie jej przyjęcia przez Ubezpieczającego stanowi dowód objęcia ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia. 4. Klienci Banku przystępują do umowy ubezpieczenia na okres ubezpieczenia wynoszący jeden rok albo trzy lata, z możliwością automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na roczne okresy ubezpieczenia. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU SA Odpowiedzialność PZU SA w stosunku do każdego ubezpieczonego rozpoczyna się następnego dnia po dniu przystąpienia do umowy ubezpieczenia, jednakże nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy kredytu. 2. Okres ubezpieczenia w stosunku do każdego ubezpieczonego trwa zgodnie ze wskazanym przez ubezpieczonego w deklaracji przystąpienia okresem ubezpieczenia (jeden rok albo trzy lata) i podlega automatycznemu przedłużeniu na roczne okresy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie, na zasadach określonych w 18 ust

18 18 1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do ubezpieczonego: 1) z dniem całkowitej spłaty kredytu, rozwiązania umowy kredytu lub odstąpienia od umowy kredytu; 2) z dniem, w którym ubezpieczony złożył oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej; 3) w przypadku nie zapłacenia składki za dany okres ubezpieczenia w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, gdy PZU SA ponosił odpowiedzialność przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia PZU SA o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w zakresie ochrony co do danego ubezpieczonego, za którego składka nie została zapłacona - wysłanym po bezskutecznym upływie terminu określonego w umowie ubezpieczenia dla zapłaty tej składki; 4) z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia; 5) z dniem określonym w umowie wypowiedzenia w przypadku jej wypowiedzenia; 6) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej; 7) z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej we wskazanym w deklaracji przystąpienia ubezpieczeniu budynków i lokali mieszkalnych - w zakresie ubezpieczenia mieszkania stanowiącego przedmiot ubezpieczenia w tym ubezpieczeniu budynków i lokali mieszkalnych. 2. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego skutkuje wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich ubezpieczeń, które obejmuje dany pakiet ubezpieczeń w ramach którego ubezpieczony przystąpił do umowy ubezpieczenia. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia składki za okres, w którym PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 2. Składka jest ustalana w zależności od okresu ubezpieczenia. 3. Składka płatna jest jednorazowo z góry za cały pierwszy okres ubezpieczenia, w terminie określonym w umowie ubezpieczenia. 4. W przypadku przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia, składka za kolejny okres ubezpieczenia płatna jest najpóźniej w terminie określonym w umowie ubezpieczenia. 5. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 18

19 6. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 7. Zapłata składki następuje w formie bezgotówkowej. Za dzień zapłaty składki uważa się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez PZU SA. 8. Składka nie podlega indeksacji. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO 20 Ubezpieczający zobowiązany jest do poinformowania ubezpieczonego o prawach i obowiązkach wynikających z zawartej na jego rachunek umowy ubezpieczenia W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczony zobowiązany jest zgłaszać do PZU SA zmiany okoliczności wskazanych przez ubezpieczonego w deklaracji przystąpienia, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zmianie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, ubezpieczony może zgłaszać do PZU SA za pośrednictwem Ubezpieczającego. 2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1, nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 1 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym W ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić PZU SA o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o jego zajściu. 2. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić PZU SA o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego zajścia lub dowiedzenia się o nim. 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 4. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku ubezpieczeniowym nie nastąpią, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości

20 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, między innymi wezwać straż pożarną oraz zawiadomić jednostkę policji, o ile zachodzi taka potrzeba (w szczególności w przypadku kradzieży z włamaniem oraz rabunku). 2. Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz udzielić PZU SA pomocy dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych, o ile są w jego posiadaniu lub ma do nich dostęp. 3. Jeżeli ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 4. PZU SA obowiązany jest, w granicach odpowiednio sumy ubezpieczenia bądź sumy gwarancyjnej, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów ubezpieczony zobowiązany jest nie dokonywać w uszkodzonym mieniu żadnych zmian i nie dokonywać jego naprawwy, jeżeli zmiany i naprawa nie są uzasadnione koniecznością zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody, bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez PZU SA lub jego przedstawiciela, chyba że PZU SA lub jego przedstawiciel nie przeprowadził takich oględzin w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, albo 14 dni, jeżeli niezbędne było powołanie biegłych (rzeczoznawców). 2. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić przedstawicielowi PZU SA pomocy i wyjaśnień w uzyskaniu informacji odnośnie okoliczności zajścia wypadku ubezpieczeniowego, przyczyn powstania szkody, jej przedmiotu i wysokości. 3. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, niezbędne jest do ustalenia odpowiedzialności PZU SA. 4. W przypadku powstania szkody ubezpieczony zobowiązany jest złożyć w PZU SA najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o powstaniu szkody, spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów z określeniem ich wartości i roku nabycia W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 1) w razie wystąpienia przez poszkodowanego przeciwko ubezpieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie, ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, powiadomić o tym PZU SA; 20

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ DLA KREDYTOBIORCÓW Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego

Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/146/2015 z dnia 25 maja 2015 r. ROZDZIAŁ 2 DEFINICJE 2 W rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ustalone uchwałą nr UZ/406/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 21 grudnia 2015 r. Informacje,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne 1

Postanowienia ogólne 1 ogólne warunki grupowego ubezpieczenia mieszkań Bezpieczne mieszkanie dla abonentów PTK Centertel Sp. z o.o. ustalone uchwałą nr UZ/320/2012 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia

Bardziej szczegółowo

Legionowo, 31.12.2012 r.

Legionowo, 31.12.2012 r. Legionowo, 31.12.2012 r. Omówienie warunków umowy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej oraz jednocześnie OC zawodowej w ramach programu przeznaczonego dla firm geodezyjnych i kartograficznych 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ:

INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA KLIENTÓW PGE OBRÓT S.A. ustalone uchwałą nr UZ/263/2015 Zarządu PZU SA z dnia 24 sierpnia 2015 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/403/2015 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW LETNISKOWYCH ORAZ MIENIA RUCHOMEGO zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/364/2001 z dnia 13 listopada 2001 r. ze zmianami zatwierdzonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r.

Legionowo, r. Legionowo, 27.12.2014 r. Omówienie warunków umowy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej oraz jednocześnie OC zawodowej w ramach programu przeznaczonego dla firm geodezyjnych i kartograficznych 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA WYPOSAŻENIA DOMU DLA ABONENTÓW SIECI STACJONARNEJ ORANGE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA WYPOSAŻENIA DOMU DLA ABONENTÓW SIECI STACJONARNEJ ORANGE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA WYPOSAŻENIA DOMU DLA ABONENTÓW SIECI STACJONARNEJ ORANGE ustalone uchwałą nr UZ/282/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Rodzaj informacji odszkodowania Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OWU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ust. 1 3, 12, 17 ust.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU dla ubezpieczenia NIERUCHOMOŚCI stanowiącego zabezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych dla kredytobiorców Banku Pocztowego S.A Karta Produktu zawiera wybrane informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników ustalone uchwałą nr UZ/708/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE ENERGIA+ Fachowiec DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU ENERGIA+ Fachowiec ustalone uchwałą nr UZ/405/2015 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Warunki ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku Pakiet TOREBKA dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla klientów detalicznych BGŻ S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla klientów detalicznych BGŻ S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla klientów detalicznych BGŻ S.A. ustalone uchwałą nr UZ/281/2013 z dnia 16 października 2013 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO BP SA ustalone uchwałą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOM dla klientów detalicznych BGŻ S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOM dla klientów detalicznych BGŻ S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOM dla klientów detalicznych BGŻ S.A. ustalone uchwałą Nr UZ/281/2013 z dnia 16 października 2013 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca2012 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM BEZPIECZNE OC DLA ABONENTÓW MOBILNEJ SIECI ORANGE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM BEZPIECZNE OC DLA ABONENTÓW MOBILNEJ SIECI ORANGE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM BEZPIECZNE OC DLA ABONENTÓW MOBILNEJ SIECI ORANGE ustalone uchwałą nr UZ/322/2012 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo rekreacyjnym.

podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo rekreacyjnym. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym dla Klientów Oney Polska S.A.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym dla Klientów Oney Polska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym dla Klientów Oney Polska S.A. Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient Oney Polska S.A.). Na prawach Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Letniskowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/205/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH. dla kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez ING Bank Śląski S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH. dla kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez ING Bank Śląski S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez ING Bank Śląski S.A. ustalone uchwałą nr UZ/290/2012 Zarządu PZU SA z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie bagażu od utraty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA MIESZKAJ BEZPIECZENIE Z PZU

KARTA INFORMACYJNA MIESZKAJ BEZPIECZENIE Z PZU KARTA INFORMACYJNA MIESZKAJ BEZPIECZENIE Z PZU W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Mieszkaj bezpiecznie z PZU. Karta Informacyjna nie jest elementem umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Letniskowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/205/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. Spis treści Postanowienia wstępne... str.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Świadczenia/odszkodowania PZU SA. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Świadczenia/odszkodowania PZU SA. Zakres ochrony ubezpieczeniowej KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem o charakterze informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS

KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS KARTA INFORMACYJNA PZU OCHRONA KARTY ING PLUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: UBEZPIECZAJĄCY/ UBEZPIECZONY: TYP UMOWY UBEZPIECZENIA: PZU SA ING Bank Śląski SA Osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011)

Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011) Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte przedmioty kredytowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK NR 3 do Umowy grupowego ubezpieczenia dla pracowników Oświaty z dnia 1 stycznia 2015 roku. WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu: Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OKULARÓW

UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd 1 21.10.2014 15:5 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd 2 21.10.2014 15:5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM BEZPIECZNE OC DLA ABONENTÓW SIECI STACJONARNEJ ORANGE ustalone uchwałą nr UZ/282/2013 Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Bezpieczna karta dla posiadaczy i użytkowników kart: Złota, Platynowa i Infinite, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną ustalone

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo