SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ"

Transkrypt

1 Warszawa, dn r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa Warszawa Szanowny Panie Ministrze, W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia konsultacjami publicznymi projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień uprzejmie przekazuję uwagi Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej odnośnie niniejszego projektu. Poniższe rekomendacje zostały wypracowane dzięki realizacji projektu Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych w ochronie zdrowia w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. UWAGI DO PROJEKTU z dnia 28 listopada 2014 r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ UWAGI SZCZEGÓŁOWE 1. Projekt rozporządzenia reguluje poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w par. 1 pkt 2 co czyni tytuł rozporządzenia nieadekwatnym do jego treści, a sam zapis nieczytelnym.

2 W prawdzie na podstawie upoważnienia z art. 31d ustawy o świadczeniach możliwe jest określenie w drodze rozporządzenia poziomu finansowania przejazdu w zakresie nieokreślonym w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy, jednak z uwagi na zasady dobrej legislacji takie rozwiązanie powinno być uregulowane w drodze osobnego rozporządzenia. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia prawa pacjenta do informacji. Pacjent, który będzie poszukiwał przepisów określających poziom finansowania przejazdów w zakresie nieokreślonym w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy, nie zorientuje się z tytułu opiniowanego rozporządzenia, że dotyczy ono także i tej materii. Uregulowanie kwestii transportu w drodze osobnego rozporządzenia lub co najmniej ujęcie kwestii przejazdów w ramach osobnej jednostki redakcyjnej, a nie jako ust. 2 par Par. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia definicja lekarza w trakcie specjalizacji. Niejednoznaczne kryterium rozpoczęcia specjalizacji. Propozycja zmian Doprecyzowanie jednostki redakcyjnej rozpoczęcia specjalizacji. 3. Par. 1 pkt 6 lit. a sformułowanie posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji. Sformułowanie jest dotknięte dwiema usterkami legislacyjnymi. Po pierwsze posiadać w postulowanym znaczeniu - można tytuł zawodowy, natomiast dyplom można posiadać także dlatego, że się go np. ukradło, więc chyba nie o to chodzi. Po drugie z takiego ujęcia legislacyjnego wynika, że można być lekarzem psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki. Od strony logiki języka jest to nieprawidłowe. Propozycja zmian Powinno być jest lekarzem lub posiada tytuł zawodowy magistra kierunku psychologii, pielęgniarstwa etc.

3 4. Par. 1 pkt 6 lit. c analogiczny problem: posiada zaświadczenie. Winno być uzyskał zaświadczenie. 5. Par. 1 pkt 7 definicja osoby prowadzącej terapię zajęciową. Budzi wątpliwości czy pozostaje zgodna z poz załącznika do rozporządzenia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, które to przepisy definiują pojęcia: starszego asystenta terapii zajęciowej, asystenta terapii zajęciowej, młodszego asystenta terapii zajęciowej, starszego terapeuty zajęciowego, terapeuty zajęciowego. Wynika z nich, że minimalnym poziomem wykształcenia dla zajmowania tych stanowisk jest ukończenie szkoły policealnej. Tymczasem w par. 1 pkt 7 lit. d projektowanego rozporządzenia, mowa jest o osobie z innym wykształceniem należy więc rozumieć, że także z podstawowym. Wynika stąd, że świadczeń gwarantowanych w postaci prowadzenia terapii zajęciowej mogą udzielać także osoby, które nie mają kwalifikacji wymaganych dla tego stanowiska w podmiotach leczniczych. Niezależnie od tego, jeśli projektodawcy chodziło w praktyce także o osoby bez wykształcenia, które mają pozytywną opinię i dostateczną praktykę, to formułowanie wymogu innego wykształcenia wydaje się niepotrzebne. Przecież takie kryteria spełniać mogą także osoby, które nie legitymują się formalnie żadnym wykształceniem, toteż wprowadzanie takiego kryterium wydaje się niecelowe. Doprecyzowanie definicji 6. Par. 1 pkt 7 lit. d niezrozumiałe dlaczego osobą prowadzącą terapię zajęciową ma być osoba, która ukończyła wymienione w tym przepisie szkoły policealne przed wejściem w życie rozporządzenia. A co jeśli ktoś ukończy taką szkołę po wejściu w życie rozporządzenia? Dlaczego taka osoba nie może być osobą prowadzącą terapię zajęciową? Z formalnego punktu widzenia osoby, które ukończyły daną szkołę przed 1 lipca 2016 r. oraz po tej dacie legitymują się tym samym wykształceniem, będącym warunkiem uzyskania statusu osoby prowadzącej terapię na gruncie cyt. przepisu. Być może jest tutaj jakieś uzasadnienie na gruncie przepisów o kształceniu policealnym w tych zawodach, o czym świadczyłoby zestawienie tego przepisu z lit. c, ale na pewno nie jest to prawidłowe legislacyjnie sformułowanie.

4 Jeśli wiadomo, że już się nie nadaje tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, to nie ma powodu wprowadzać przesłanki ukończenia szkoły przed wejściem w życie rozporządzenia, bowiem wiadomo, że uzyskanie tego tytułu po prostu nie jest formalnie możliwe. 7. Par. 1 pkt 9 analogiczny problem jak w par. 1 pkt 6 lit. a. 8. Par. 3 ust. 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a sformułowanie warunki psychiatryczne nie wydaje się być prawidłowe. Od strony językowej to powinny być warunki opieki psychiatrycznej 9. Par. 5 o treści analogicznej do par. 5 obecnie obowiązującego rozporządzenia wydaje się być superfluum. Jest oczywiste, że metody stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej nie są zgodne ze wskazaniami wiedzy medycznej, bowiem te gałęzie medycyny nie posługują się aktualną wiedzą medyczną. Wystarczyłoby więc poprzestać na sformułowaniu tego przepisu z pominięciem słów od z wykorzystaniem. Poza tym istnieje ryzyko, że świadczeniobiorca powoła się na metody leczenia inne niż wynikające z medycyny niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej, np. wynikające z przekonań religijnych, a niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. Wyliczenie to jest więc niepełne. Ewentualnie można rozważyć dodanie zwrotu w szczególności po słowach innych niż stosowane. 10. Par. 10 ust. 2 sformułowanie powtórzone z obowiązującego rozporządzenia, lecz nieprecyzyjne.

5 Nie wiadomo, czy chodzi o opiekę lekarską w ogóle, czy o całodobową opiekę lekarską w rozumieniu ust. 1 tego przepisu. Należałoby po słowach opieki lekarskiej dodać słowa o której mowa w ust. 1, albo też użyć sformułowania całodobowej opieki lekarskiej. 11. Par. 12. Niektóre świadczenia gwarantowane, m. in. turnusy rehabilitacyjne, świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych są realizowane w wymiarze wielodniowym. Posługiwanie się pojęciem świadczeń udzielanych przed dniem. powoduje, że nie wiadomo, czy w trakcie realizacji jednego świadczenia przed dniem 1 lipca 2016 r., ma ono do jego zakończenia być realizowane wg przepisów dotychczasowych, czy też z tym terminem ma nastąpić zmiana warunków tam gdzie taka zmiana będzie z przepisów zmienionych wynikała. Rozwiązaniem byłoby użycie pojęcia świadczeń, których udzielanie rozpoczęto od danego dnia. Ks. dr Arkadiusz Nowak Prezes Instytutu

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się sformułowaniami określi warunki albo określi szczegółowe warunki w upoważnieniach do wydania aktu wykonawczego

Posługiwanie się sformułowaniami określi warunki albo określi szczegółowe warunki w upoważnieniach do wydania aktu wykonawczego Dobre praktyki legislacyjne 129 Posługiwanie się sformułowaniami określi warunki albo określi szczegółowe warunki w upoważnieniach do wydania aktu wykonawczego Tezy 1. Ustawodawca powinien unikać posługiwania

Bardziej szczegółowo

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku.

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku. UZASADNIENIE Zakres przedmiotowy projektu ustawy odnosi się do czterech podstawowych zagadnień związanych z wprowadzaniem nowego systemu przyznawania uprawnień na stanowisku maszynisty na terytorium Unii

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r.

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego

Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego Dobre praktyki legislacyjne 107 Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego Tezy: Ustawodawca powinien unikać

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego e-amil: mgibinski@cdpm.pl tel.: 883-925-879 Adres: Kasprowicza 14, 31-523 Kraków Wstęp W opracowaniu została podjęta

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 2. Teresa Konarska Wszystko o kwalifikacjach po zmianach Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Biegli sądowi w Polsce

Biegli sądowi w Polsce Barbara Grabowska, Artur Pietryka, Marcin Wolny Współpraca naukowa: dr Adam Bodnar Warszawa, kwiecień 2014 r. 1 2 SPIS TREŚCI Tezy... 3 Wstęp... 4 Metodologia Raportu... 5 1.Aktualny stan prawny... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r.

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o lekarzu sądowym (druk

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim nowelizacja: art. 176 Kodeksu pracy w kierunku prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Art. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Spis treści Problematyka zdarzeń medycznych w praktyce komisji orzekających, podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych L.p. Zgłaszający uwagi Treść uwag odniesienie 1. 2. 3. Elżbieta Małecka POW NFZ Elżbieta Małecka POW NFZ Marcin (pracownik płac) Fichtel działu 67 ust.3 1.1. w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Osoba

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r.

Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-138-10 Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGI Członków PIFS Lp. 1. Rodzaj dokumentu (oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo