Program Grundtvig. Oferta programu Grundtvig na rok ogólna niezawodowa edukacja dorosłych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Grundtvig. Oferta programu Grundtvig na rok 2010. ogólna niezawodowa edukacja dorosłych"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig ogólna niezawodowa edukacja dorosłych Oferta programu Grundtvig na rok 2010

2 Cele (skrót) PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE poprawa jakości uczenia się przez całe życie, w tym poprawa atrakcyjności i dostępności ofert edukacyjnych; promowanie wymiaru europejskiego, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk edukacyjnych; wspieranie demokracji, tolerancji dla różnorodności kultur i poszanowania praw człowieka, aktywnego obywatelstwa, równości szans i rozwoju osobistego zwiększanie uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie osób w każdym wieku, w tym grup o specjalnych potrzebach i wykluczonych; propagowanie nauki języków obcych i nowych technologii w uczeniu się; współpraca w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji zawodowej w Europie

3 PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Czas trwania: styczeń 2007 grudzień 2013 Kraje uczestniczące w roku 2010 Pełne uczestnictwo (wszystkie programy i akcje) - 31 krajów 27 kraje UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo a także kraje : Islandia, Liechtenstein, Norwegia i kraj kandydujący do UE: Turcja Od roku 2010 częściowy udział - 2 kraje Chorwacja i FYROM (Była Jugosławiańska Republika Macedonii) W latach następnych spodziewany jest pełniejszy ww. 2 krajów oraz krajów: Szwajcaria, Albania, Bośnia- Hercegowina, Mołdawia, Czarnogóra i Serbia. (Program poprzedzający, w latach : Socrates)

4 Kim był Grundtvig? Mikołaj Fryderyk Seweryn GRUNDTVIG ( ) Duński duchowny, filozof, pedagog, poeta i pisarz, propagator wartości humanistycznych w edukacji. Twórca koncepcji uczenia się przez całe życie, autor idei uniwersytetu ludowego.

5 dotyczy szeroko rozumianej ogólnej, niezawodowej edukacji osób dorosłych skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się edukacją dorosłych ich słuchaczy i pracowników wspiera zwłaszcza edukację osób wymagających szczególnego wsparcia Osoba dorosła w rozumieniu Programu Grundtvig: każda osoba dorosła, która zakończyła już lub przerwała edukację formalną na poziomie podstawowym, średnim lub wyższym (niezależnie od tego, czy posiada czy nie świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły) młoda osoba dorosła ucząca jeszcze w szkole lub studiująca, o ile korzysta z oferty edukacyjnej dla dorosłych (poza programem nauczania w szkole lub na uczelni, np. uczęszcza na wieczorowe kursy dla dorosłych: językowe, komputerowe, tańca, itd.)

6 Cele programu Grundtvig: Odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się społeczeństwa w Europie Pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji

7 Kto może uczestniczyć w programie Grundtvig? ORGANIZACJE: Każda organizacja działająca w obszarze ogólnej edukacji dorosłych instytucje/placówki należące do systemu kształcenia formalnego prowadzące ogólną edukację dorosłych (np. szkoły dla dorosłych, CKU) instytucje/placówki, organizacje, firmy sektora prywatnego zajmujące się edukacją pozaformalną i nieformalną, tzn. organizujące kursy lub inne formy edukacji ogólnej dla dorosłych (np. Uniwersytety III Wieku i Uniwersytety Ludowe, stowarzyszenia i inne organizacje nie nastawione na zysk prowadzące edukacje ogólną dorosłych, domy kultury, biblioteki, muzea) placówki zajmujące się kształceniem i doskonaleniem kadry edukacji dorosłych podmioty świadczące usługi poradnictwa i doradztwa oraz usługi informacyjne dotyczące edukacji dorosłych podmioty odpowiedzialne za systemy i strategie dot. edukacji dorosłych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym stowarzyszenia dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych ośrodki badawcze, szkoły wyższe i inne podmioty zajmujące się kwestiami edukacji ogólnej dorosłych OSOBY: nauczyciele i inna kadra edukacji dorosłych oraz dorośli słuchacze

8 Struktura Programu Grundtvig (rok 2010) Akcje zdecentralizowane Grundtviga 7 akcji (spodziewany budżet w Polsce wynosi ok. 2,5 mln Euro) - obsługa: Narodowe Agencje w poszczególnych krajach - wkład własny nie jest wymagany - nastawienie na proces i wymianę doświadczeń PROJEKTY I WARSZTATY PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA (dofinansowanie w Polsce od do Euro w zależności od wybranego typu) PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW (dofinansowanie zależne od liczby wyjeżdżających seniorów i długości pobytu w danym kraju wg stawek) oraz, w celu poznania partnera i przygotowania projektu WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA - do wszystkich projektowych akcji Grundtviga (dofinansowanie ok Euro, zależne od czasu trwania wyjazdu i kraju) WARSZTATY GRUNDTVIGA (dofinansowanie zależne od liczby uczestników warsztatu i czasu jego trwania wg stawek) MOBILNOŚCI KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH (dofinansowanie maks. ok Euro, zależne od czasu trwania i kraju) WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH (dofinansowanie zależne od czasu trwania wyjazdu i kraju docelowego) ASYSTENTURY GRUNDTVIGA (dofinansowanie zależne od czasu trwania wyjazdu i kraju docelowego)

9 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA Cel/założenia: Są to projekty na niewielką skalę zakładające wymianę doświadczeń organizacji partnerskich w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych oraz wyjazdy kadry i dorosłych słuchaczy do zagranicznych partnerów. Projekty partnerskie są zorientowane raczej na proces niż wypracowanie innowacyjnego produktu. Liczba zaangażowanych krajów/partnerów: minimum 3 organizacje z minimum 3 krajów, w tym przynajmniej 1 kraj musi być z UE (jedna organizacja jest koordynatorem, pozostali są partnerami) Termin składania wniosków: 19 lutego każdy partner Narodowej Agencji w swoim kraju Długość trwania działania: 2 lata (od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013) Dofinansowanie w postaci ryczałtu, zależy od wybranego typu projektu, czyli od liczby wymaganych do zrealizowania w ciągu 2 lat wyjazdów zagranicznych. Liczba projektów/organizacji w projekcie: Jedna polska organizacja może realizować co najwyżej dwa Projekty Partnerskie Grundtviga tym samym czasie.

10 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA c.d. Tradycyjnie Grundtvig wspiera działania związane z edukacją dorosłych osób w jakikolwiek sposób defaworyzowanych Rozejrzyj się, czy jakaś grupa dorosłych w Twojej okolicy nie potrzebuje wsparcia. Czy możesz poprawić jakość życia tych ludzi poprzez działania edukacyjne? Jeśli tak, Grundtvig czeka na Ciebie. Przykładowe obszary tematyczne projektów: - sposoby motywowania osób dorosłych do nauki a zwłaszcza tych nie posiadających wykształcenia średniego; - metodyka uczenia się i nauczania osób dorosłych; - rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (np. nauka języków obcych, TIK, kompetencje obywatelskie); - zagadnienia interkulturowe, dziedzictwa kulturowe różnych krajów i regionów; - edukacja artystyczno-kulturalna; - wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych; - edukacja osób w starszym wieku; - edukacja rodziców; - edukacja dorosłych na terenach wiejskich i innych defaworyzowanych geograficznie; - edukacja w więzieniach; - środowisko i rozwój zrównoważony; - równe szanse dla kobiet i mężczyzn; - zdrowie i zagadnienia konsumenckie; - technologie informacyjne w edukacji dorosłych.

11 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW 2010 Cel/założenia: Projekty mają na celu dwuletnią współpracę dwóch organizacji partnerskich z dwóch krajów i umożliwienie zrealizowania wolontariatu za granicą osobom 50+. Dwie organizacje partnerskie przygotowują i realizują wyjazdy seniorów na 3 8 tygodni (nieprzerwany pobyt) do kraju partnera w celu świadczenia wolontariatu, dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i wiedzą z lokalną społecznością. Każda z organizacji jest zarówno organizacją wysyłającą jak i przyjmującą/goszczącą. Realizacja projektu jest okazją do uczenia się zarówno dla wyjeżdżających seniorów oraz goszczącej społeczności jak i dla samych organizacji partnerskich. Liczba zaangażowanych krajów/partnerów: 2 organizacje z 2 krajów (projekty bilateralne), w tym minimum 1 kraj musi być z UE. Liczba seniorów wyjeżdżających na wolontariat z każdego kraju: 2 6 osób Termin składania wniosków: 31 marca 2011 Jedna polska organizacja może realizować co najwyżej dwa Projekty Wolontariatu Seniorów w tym samym czasie.

12 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW 2010 c.d. Przykładowe obszary tematyczne wolontariatu: - dzielenie się umiejętnościami i wiedzą w - dowolnym obszarze (muzyka, teatr, malowanie, zdrowy tryb życia) z lokalną społecznością - praca na rzecz osób wymagającymi opieki - organizowanie zajęć artystycznych dla takich osób, - inne działania na rzecz lokalnej społeczności wg ustaleń partnerów. Działania wolontariuszy nie mogą przynosić zysku i w żadnym wypadku nie może być zastępstwem w pracy pracowników organizacji partnerskiej.

13 WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA Cel/założenia: Kilkudniowe wyjazdy pracowników organizacji zajmujących się edukacją dorosłych w celu poznania zagranicznego partnera do projektu i pracy nad założeniami tego projektu. Wizyty uprawnione są do Projektów Partnerskich Grundtviga, Projektów Wolontariatu Seniorów oraz, w ramach akcji scentralizowanych: Projektów Wielostronnych, Sieci Grundtviga i Działań Towarzyszących. Długość trwania działania: Od 1 do 5 dni Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji wnioskuje organizacja edukacji dorosłych wyjeżdżają jej pracownicy Termin składania wniosków: Na minimum 8 tygodni przed wyjazdem

14 WARSZTATY GRUNDTVIGA Warsztaty mogą dotyczyć dowolnej tematyki z zakresu ogólnej, niezawodowej edukacji osób dorosłych. Nie mogą jednak dotyczyć doskonalenia umiejętności zawodowych i nie mogą być skierowane do jakiejkolwiek grupy zawodowej. Liczba zaangażowanych krajów Warsztatach musi uczestniczyć minimum 10 obcokrajowców z minimum 3 krajów innych niż kraj organizatora. Maksymalnie 1/3 słuchaczy może pochodzić z jednego kraju. Obywatele kraju, w którym Warsztaty mają miejsce mogą w nich uczestniczyć, jednak nie otrzymają dofinansowania z programu Grundtvig i nie mogą stanowić więcej niż 1/3 liczby uczestników. Warsztaty muszą odbyć się w kraju wnioskującej organizacji. Termin składania wniosków: 19 lutego 2011 Jedna polska organizacja może realizować tylko jeden Warsztat Grundtviga w danym roku budżetowym. Długość trwania działania: Warsztat trwa 5 10 dni (w okresie od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2012) + wcześniejsze działania przygotowawcze

15 WARSZTATY GRUNDTVIGA c.d. Przykładowe obszary tematyczne warsztatów: - sztuka, muzyka, kreatywność, umiejętność liczenia (numeracy), nauki ścisłe i inne tematy, które w mniejszym stopniu wymagają znajomości języka obcego - nauka języków obcych, szczególnie rzadziej używanych i rzadziej nauczanych, - aktywne obywatelstwo - dialog międzykulturowy Przykładowa tematyka warsztatów w Polsce (selekcja 2009): - warsztaty astronomiczne - trening pamięci dla seniorów - warsztaty wokalno-rękodzielnicze dla seniorów - warsztaty kultury żydowskiej - warsztaty śpiewania amatorskiego w chórze gospel - nauka języka polskiego dla obcokrajowców

16 WARSZTATY GRUNDTVIGA wyjazdy słuchaczy za granicę Kto może wyjechać na Warsztaty Grundtviga organizowane zagranicą? Słuchacze indywidualni - ukończone 18 lat oraz być: - obywatele kraju uczestniczącego w Programie Uczenie się przez całe życie - lub obywatele innych krajów, pod warunkiem, że są stałymi mieszkańcami lub zostali zarejestrowani jako bezpaństwowcy lub posiadają status uchodźcy w kraju uczestniczącym w Programie Uczenie się przez całe życie. Tylko osoba zakwalifikowana przez organizatora Warsztatów może być słuchaczem. Słuchacz może aplikować o udział tylko w jednym warsztacie, a gdy nie jest przyjęty, może ubiegać się o udział w innym warsztacie. Słuchacz może uczestniczyć w Warsztatach Grundtviga raz na 3 lata. Jak zostać uczestnikiem Warsztatów Grundtviga? - należy wysłać zgłoszenie bezpośrednio do Organizatora w określonej przez niego formie i w ustalonym przez Organizatora terminie (Narodowa Agencja nie ma wpływu na to, kto zostanie zaakceptowany do udziału w Warsztacie przez Organizatora Warsztatów) Finansowanie Indywidualny słuchacz nie ubiega się o dofinansowanie z Narodowej Agencji, lecz jego całkowity udział w Warsztatach (w tym podróż, zakwaterowanie, wyżywienie) jest finansowany przez organizatora.

17 WARSZTATY GRUNDTVIGA wyjazdy słuchaczy za granicę c. d. Aplikowanie o udział w Warsztatach "KROK PO KROKU" Aby wziąć udział w Warsztatach jako ich uczestnik należy: 1. Znaleźć interesujący dla siebie zagraniczny warsztat w Katalogu Warsztatów opublikowanym na stronie 2. Skontaktować się owo z organizatorem warsztatu oraz poprosić go o przesłanie formularza rejestracyjnego (tzw. "application form"). 3. Wypełnić formularz rejestracyjny i odesłać go do organizatora warsztatu w wybranej przez niego formie (np. wydruk z podpisem, PDF em), jak również przesłać drogą mailową kopię wypełnionego formularza do polskiej Narodowej Agencji i do Narodowej Agencji w kraju, gdzie Warsztat się odbywa 4. Przesłać do Narodowej Agencji krótkiej informacji o pomyślnej rekrutacji - po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na warsztat od organizatora Warsztatu. W przypadku niezakwalifikowania na warsztat uczestnik może szukać następnego i procedura się powtarza.

18 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH Cel/założenia: Indywidualne wyjazdy nauczycieli osób dorosłych i innych przedstawicieli kadry edukacji dorosłych na zagraniczne kursy doskonalenia zawodowego. Długość trwania działania: Od 5 dni do 6 tygodni Finansowanie: Na pokrycie kosztów podróży, utrzymania, opłaty za zajęcia i w uzasadnionych przypadkach - przygotowania językowego, kulturalnego lub pedagogicznego. Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania Wyjazdy na zagraniczne kursy z zakresu szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Kurs musi on trwać min 5 dni roboczych i dotyczyć doskonalenia osób pracujących w obszarze ogólnej niezawodowej edukacji dorosłych. Ofertę kursów można znaleźć w katalogu kursów Grundtvig/Comenius: jak również można korzystać z innych szkoleń w formie kursu, o ile kurs dotyczy edukacji ogólnej dorosłych i trwa min 5 dni. Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji osoba indywidualna poprzez swoją macierzystą organizację.

19 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 2010 c.d. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych. Priorytety narodowe w Polsce: wniosek złożony jest przez pracownika organizacji prowadzącej działalność o charakterze pożytku publicznego i jednocześnie działalność ta dotyczy ogólnej edukacji osób dorosłych w rozumieniu programu Grundtvig Osoby uprawnione: Kadry pracujące w obszarze edukacji ogólną dorosłych - formalną, pozaformalną lub nieformalną - niezależnie od wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy z pracodawcą(nauczyciele osób dorosłych i kadry zarządzające i administracyjne organizacji edukacji dorosłych, osoby pracujące w obszarze edukacji miedzykulturowej dorosłych oraz z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, przedstawicielami mniejszości narodowych, osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami zagrożonymi marginalizacją lub patologią, doradcy rozwoju osobowego i zawodowego, przedstawiciele władz edukacyjnych i nspektorzy/wizytatorzy działający w obszarze edukacji dorosłych), - osoby zaangażowane w szkolenia takich kadr, - osoby, które mogą udowodnić, że zdecydowanie planują pracować w obszarze edukacji dorosłych (wracają po przerwie lub będzie to nowy rodzaj pracy), - osoby z kwalifikacjami do pracy w edukacji dorosłych, które chcą rozpocząć karierę w tym obszarze, - ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych w danym kraju. UWAGA: Osoba wyjeżdżająca musi znać język, w jakim będzie prowadzone szkolenie. Przykładowe obszary tematyczne kursu: - metody pracy edukacyjnej z dorosłym słuchaczem i tworzenie oferty edukacyjnej dla dorosłych, - sposoby poprawy dostępu do edukacji osobom dorosłych, szczególnie z grup defaworyzowanych, - zarządzanie w edukacji dorosłych, jakość w edukacji dorosłych, poradnictwo zawodowe, współpraca ze społecznością lokalną na rzecz edukacji dorosłych, aspekty polityki edukacyjnej: strategie, modele

20 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 2010 Cel/założenia: Indywidualne wyjazdy nauczycieli osób dorosłych i innych przedstawicieli kadry edukacji dorosłych (oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych) na zagraniczne wyjazdy o charakterze edukacyjnym, takie jak realizowanie zadań edukacyjnych w organizacji edukacji dorosłych za granicą, poznawanie różnych aspektów dotyczących edukacji dorosłych, job shadowing w organizacji edukacyjnej, udział w seminarium/konferencji. Długość trwania działania: Od 1 dnia do 12 tygodni Finansowanie: Na pokrycie kosztów podróży, utrzymania, opłaty konferencyjnej/seminaryjnej i ewentualnego przygotowania językowego, kulturowego lub pedagogicznego. Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania Wyjazdy za granicę o charakterze edukacyjnym w celu: - realizowania zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem dorosłych, - poznawania różnych aspektów dotyczących edukacji dorosłych i służenia swoim doświadczeniem w tej dziedzinie, - odbycia praktyki job shadowing w organizacji edukacyjnej, - udziału w seminarium lub konferencji.

21 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 2010 c.d. Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji osoba indywidualna poprzez swoją macierzystą organizację. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Grundtviga. Priorytety narodowe w Polsce: wniosek złożony jest przez pracownika organizacji prowadzącej działalność o charakterze pożytku publicznego i jednocześnie działalność ta dotyczy ogólnej edukacji osób dorosłych w rozumieniu programu Grundtvig Osoby uprawnione: Kadry pracujące w obszarze edukacji ogólną dorosłych - formalną, pozaformalną lub nieformalną - niezależnie od wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy z pracodawcą (nauczyciele osób dorosłych i kadry zarządzające i administracyjne organizacji edukacji dorosłych, osoby pracujące w obszarze edukacji międzykulturowej dorosłych oraz z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, przedstawicielami mniejszości narodowych, osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami zagrożonymi marginalizacją lub patologią, doradcy rozwoju osobowego i zawodowego, przedstawiciele władz edukacyjnych i inspektorzy/wizytatorzy działający w obszarze edukacji dorosłych), - osoby zaangażowane w szkolenia takich kadr, - osoby, które mogą udowodnić, że zdecydowanie planują pracować w obszarze edukacji dorosłych (wracają po przerwie lub będzie to nowy rodzaj pracy), - osoby z kwalifikacjami do pracy w edukacji dorosłych, które chcą rozpocząć karierę w tym obszarze, - studenci ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych, - ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych w danym kraju. UWAGA: Osoba wyjeżdżająca musi znać język, w jakim będzie prowadzone szkolenie.

22 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Cel/założenia: Dłuższe pobyty kadry edukacji dorosłych (oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych) w zagranicznej organizacji edukacji dorosłych jako Asystent Grundtviga. Asystent może pełnić pomocniczą rolę asystując w nauczaniu lub zarządzaniu organizacją lub jego asystentura może mieć charakter ekspercki i wtedy bierze pełną odpowiedzialność za jedno lub więcej szkoleń lub wybrany aspekt zarządzania organizacją. Asystenci Grundtviga powinni być w pełni włączeni w życie organizacji goszczącej. Termin składania wniosków: 31 marca 2011 Długość trwania działania: Od 12 tygodni + 1 dzień, maksymalnie 45 tygodni Działania muszą zakończyć się najpóźniej do dnia 31 lipca 2011 Prosimy planować datę wyjazdu na asystenturę nie wcześniej niż sierpień 2010 Finansowanie: Na pokrycie kosztów podróży, utrzymania i ewentualnego przygotowania językowego, kulturowego lub pedagogicznego. Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji osoba indywidualna poprzez swoją macierzystą organizację. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Grundtviga. Priorytety narodowe w Polsce: wniosek złożony jest przez pracownika organizacji prowadzącej działalność o charakterze pożytku publicznego i jednocześnie działalność ta dotyczy ogólnej edukacji osób dorosłych w rozumieniu programu Grundtvig

23 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA 2010 c.d. Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania: Wyjazdy za granicę do organizacji edukacji dorosłych w celu wykonywania zadań takich jak: - asystowanie we wspieraniu uczenia się osób dorosłych lub w wybranych aspektach zarządzania edukacją dorosłych, - wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - przekazywanie informacji o ojczyźnie Asystenta i asystowanie w nauczaniu języka ojczystego - wprowadzanie lub wzmacnianie wymiaru europejskiego w organizacji goszczącej, - inicjowanie, opracowywanie i asystowanie w realizacji projektów edukacyjnych. Osoby uprawnione: Kadry pracujące w obszarze edukacji ogólną dorosłych - formalną, pozaformalną lub nieformalną - niezależnie od wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy z pracodawcą (nauczyciele osób dorosłych i kadry zarządzające i administracyjne organizacji edukacji dorosłych, osoby pracujące w obszarze edukacji międzykulturowej dorosłych oraz z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, przedstawicielami mniejszości narodowych, osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami zagrożonymi marginalizacją lub patologią, doradcy rozwoju osobowego i zawodowego, przedstawiciele władz edukacyjnych i inspektorzy/wizytatorzy działający w obszarze edukacji dorosłych), - osoby zaangażowane w szkolenia takich kadr, - osoby, które mogą udowodnić, że zdecydowanie planują pracować w obszarze edukacji dorosłych (wracają po przerwie lub będzie to nowy rodzaj pracy), - osoby z kwalifikacjami do pracy w edukacji dorosłych, które chcą rozpocząć karierę w tym obszarze, - studenci ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych, - ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych w danym kraju. UWAGA: Osoba wyjeżdżająca musi znać język, w jakim będzie prowadzone szkolenie

24 Źródła informacji o programie Grundtvig Strona internetowa Narodowej Agencji w Polsce: Dokumenty (dostępne ze strony j.w.), w tym: General Call for Proposals - Zaproszenie do składania wniosków, w tym tzw. fiszki z uwagami NA Guide Przewodnik element Zaproszenia do składania wniosków Navigator Grundtvig Learning Partnership (przewodnik dot. projektów partnerskich) Formularze wniosków i formularze oceny wniosków Broszurki/ulotki/materiały Zrealizowane dotychczas projekty (kompendia, bazy projektów, galeria projektów, przykłady dobrej praktyki Grundtviga dostępne ze strony internetowej j.w.) Strona internetowa Komisji Europejskiej (dostęp ze strony internetowej j.w.) Promotorzy Grundtviga (dane na stronie internetowej j.w.) Spotkania informacyjno-promocyjne org. Przez Narodową Agencję przed terminami składania wniosków (w roku 2010 trzy: ogólne + Projekty Partnerskie Grundtviga 11 stycznia, Warsztaty Grundtviga 15 stycznia, Projekty Wolontariatu Seniorów 1 marca) Dni Otwarte Grundtviga (w roku 2010: 19 i 21 stycznia oraz 5 i 12 lutego) Konsultacje

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 28.10.2014 C 382/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/31/2014 Program Erasmus+, podstawowe działanie 3 Wsparcie w reformowaniu polityk

Bardziej szczegółowo

GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW

GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW 10 YEARS OF THE GRUNDTVIG PROGRAMME THROUGH THE EYES OF ITS BENEFICIARIES GDYBY NIEGRUNDTVIG... 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Program sesji Program Erasmus+ - założenia, cele, podział na akcje, działania adresowane do sektora szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Wizerunek polskiego seniora kojarzy się nam przede wszystkim ze smutną starością, chorobami, często

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 17 lutego 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Zasady realizacji i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo