Job-shadowing w GRÜNE LIGA Berlin e.v.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Job-shadowing w GRÜNE LIGA Berlin e.v."

Transkrypt

1 Job-shadowing w GRÜNE LIGA Berlin e.v listopada 2011 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

2 SPIS TREŚCI O Akcji...1 Edukacja dorosłych w Niemczech...7 Job-shadowing w GRÜNE LIGA Belin e.v....10

3 O Akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig Celem Akcji jest podniesienie jakości edukacji dorosłych w możliwie najszerszym zakresie, obejmującym edukację formalną, pozaformalną i nieformalną, poprzez umożliwienie obecnym i przyszłym pracownikom tych sektorów lub osobom zaangażowanym w doskonalenie zawodowe takiej kadry udziału w wizycie w kraju uczestniczącym w Programie Uczenie się przez całe życie" innym niż kraj, w którym mieszkają lub pracują. W ten sposób uczestnicy mogą zapoznać się z edukacją dorosłych w Europie i, w zależności od celu wizyty, podnieść umiejętności nauczania/szkolenia/doradcze/związane z zarządzaniem oraz/lub wesprzeć pracę organizacji goszczącej poprzez podzielenie się doświadczeniami w dziedzinie nauczania, zarządzania lub innych. Minimalny czas trwania wizyty to 1 dzień, maksymalny - 12 tygodni. Na wizyty mogą wyjeżdżać osoby indywidualne lub, w uzasadnionych przypadkach, małe grupy. Wizyty mogą być jednostronne lub mogą być realizowane jako element wymiany pomiędzy organizacjami. W uzasadnionych przypadkach jedno dofinansowanie może dotyczyć wizyt beneficjenta w kilku organizacjach. Działania w ramach wizyty, na które zostanie przyznane dofinansowanie, muszą być związane z działalnością zawodową wnioskodawcy w dowolnym aspekcie edukacji dorosłych. 1

4 O Akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig c.d. Przykłady działań: wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w organizacji edukacji dorosłych; badanie aspektów edukacji/uczenia się dorosłych w kraju goszczącym, takich jak: treści i metody kształcenia dorosłych (programy szkoleń i metodyka nauczania), metody, które zostały zmodyfikowane celem zwiększenia dostępności do edukacji dorosłych, zarządzanie edukacją dorosłych (zarządzanie na poziomie lokalnym i regionalnym, administrowanie i kierowanie organizacjami, budżetowanie, zapewnienie jakości, itd.), usługi wspierające, takie jak poradnictwo i doradztwo, opracowywanie programów środowiskowych z zakresu uczenia się dorosłych, itd.); zapoznanie się z i/lub dzielenie się doświadczeniami w zakresie aspektów edukacji dorosłych związanych z systemem/polityką, z uwzględnieniem wszystkich typów zagadnień strategicznych, modeli finansowania, opracowywania wskaźników, ocen porównawczych, itd. uczestnictwo w mniej formalnych typach szkoleń kadry dla edukacji dorosłych, takich jak jobshadowing (obserwacja) w organizacjach edukacji dorosłych, w instytucjach publicznych lub pozarządowych, zaangażowanych w edukację dorosłych; uczestnictwo w konferencji lub seminarium, które jednoznacznie zapewniają wartość dodaną dla kandydata i tym samym dla jego/jej organizacji, z uwzględnieniem Konferencji Europejskich dotyczących Projektów Partnerskich Grundtviga, jak również innych wydarzeń tematycznych organizowanych przez Komisję Europejską. 2

5 O Akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig c.d. Maksymalna kwota dofinansowania w EUR: - koszty podróży - do 500 EUR; - koszty utrzymania - według stawek utrzymania dla kraju przyjmującego dla wnioskodawców z Polski w roku 2011 obowiązuje 80% maksymalnych stawek określonych przez Komisję Europejską, opublikowanych w Zaproszeniu do składania wnioskow 2011; - opłata za konferencję/seminarium (koszty nauki i materiałow szkoleniowych) nie więcej niż 150 EUR za dzień szkolenia i w sumie nie więcej niż 750 EUR; - ewentualne przygotowanie pedagogiczne/językowe/kulturowe - do 100 EUR; - koszty wynikające ze specjalnych potrzeb wnioskodawcy (np. niepełnosprawnego fizycznie) - polska Narodowa Agencja nie określiła limitów; w przypadku potrzeby poniesienia takich kosztów wysokość dofinansowania określana jest indywidualnie. 3

6 O Akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig c.d. Wybrane kryteria formalne: 1) Indywidualni wnioskodawcy muszą być: - obywatelami kraju uczestniczącego w Programie Uczenie się przez całe życie ; - obywatelami innych krajów formalnie zarejestrowanymi na regularnych kursach w szkołach, instytucjach szkolnictwa wyższego lub instytucjach szkolenia zawodowego, lub organizacjach zajmujących się edukacją dorosłych w Polsce, zatrudnionymi lub mieszkającymi w kraju uczestniczącym w programie. 2) Indywidualni wnioskodawcy muszą spełniać jedno z poniższych kryteriów: - osoby na dowolnym etapie kariery, które pracują w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin w dowolnym sektorze edukacji dorosłych (formalnej, pozaformalnej i nieformalnej), z uwzględnieniem wolontariuszy i osób formalnie zatrudnionych. Kategoria ta obejmuje w szczególności: nauczycieli/trenerów/edukatorów dorosłych w zakresie szeroko rozumianej edukacji dorosłych (formalnej, pozaformalnej i nieformalnej), dyrektorów i kadrę kierowniczą/administracyjną organizacji bezpośrednio i pośrednio zapewniających możliwości edukacyjne dla dorosłych, 4

7 O Akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig c.d. kadrę zaangażowaną w interkulturową edukację dorosłych lub pracującą z osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami podróżującymi, osobami, których praca wymaga częstej zmiany miejsca pobytu i grupami etnicznymi, kadrę pracującą z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, kadrę taką, jak mediatorzy, osoby prowadzące działalność edukacyjno-wychowawczą wśród dorosłych z grup ryzyka, doradców rozwoju osobistego i zawodowego, pracowników władz lokalnych lub regionalnych zajmujących się edukacją dorosłych, w tym kuratoriów; - osoby zaangażowane w szkolenie kadry edukacji dorosłych; - osoby, które są w stanie wykazać w jasny sposob chęć pracy w obszarze edukacji dorosłych, ale które obecnie są w innej sytuacji zawodowej (praca w innym obszarze niż edukacja dorosłych, emerytura, brak aktywności zawodowej ze względu na obowiązki rodzinne, bezrobocie itd.) i które dotychczas pracowały lub nie w obszarze edukacji dorosłych; - osoby posiadające kwalifikacje do pracy w edukacji dorosłych, które zamierzają rozpocząć lub wznowić karierę w tym obszarze; 5

8 O Akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig c.d. - studenci, którzy ukończyli przynajmniej dwa lata studiów prowadzących do dyplomu ukończenia studiów lub równoważnych kwalifikacji w dziedzinie edukacji dorosłych/andragogiki, lub którzy zostali przyjęci na studia magisterskie (II stopnia) w tej dziedzinie. - ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych jeśli istnieją w danym kraju. 3) Zarówno organizacja(-e) jak i wydarzenie(-a), których dotyczą wizyty, muszą mieć siedzibę/miejsce w kraju/krajach uczestniczących w programie LLP innych niż kraj(-e), w których wnioskodawca mieszka lub pracuje. Wnioski muszą zawierać potwierdzenie od organizacji goszczących, że zamierzają one przyjąć wnioskodawcę. Żródło: polska wersja językowa opisu Akcji Szczegółowe informacje: 6

9 Edukacja dorosłych w Niemczech Edukacja dorosłych rozumiana jest obecnie jako "kontynuowanie i rozwój każdego rodzaju uczenia się po zakończeniu podstawowej, obowiązkowej fazy edukacji w dzieciństwie i okresie mlodzieńczym". Celem edukacji dorosłych jest pogłębienie, rozszerzenie oraz odnowienie posiadanej wiedzy i zdolności. Prawo do wolnego rozwoju osobowości zapisane jest w państwowych i międzynarodowych kodeksach. Stąd wywodzi się obowiązek państwa wspierania kształcenia dorosłych. W Niemczech prawo to jest zabezpieczone ustawami na poziomie landów, dlatego też kształtuje się ono różnie w różnych częściach kraju. Najczęściej obowiązek ten realizowany jest poprzez wspieranie różnorodności wśród instytucji oferujących kształcenie dorosłych (publicznych, kościelnych, instytucji edukacyjnych związków zawodowych i in.). Osoby pracujące mają ustawowe prawo do przeznaczenia do 5 dni w roku na kształcenie zawodowe, jednak korzysta z niego tylko 1-2% uprawnionych. 7

10 Edukacja dorosłych w Niemczech publiczne: Instytucje prowadzące edukację dorosłych: - szkoły dla rodzin - uniwersytety ludowe - instytucje edukacyjne związków zawodowych - instytucje kościelne (np. Praca i Życie) - zakłady kształcenia - akademie - centra kształcenia przy izbach (np. przy Izbie Przemysłowo-Handlowej) prywatne: - instytucje szkoleniowe przy zakładach pracy 8

11 Edukacja dorosłych w Niemczech Metody stosowane w edukacji dorosłych obejmują, oprócz metod standardowych obecnych w edukacji od lat, także metody nowe, które gwarantują uczącemu się samodzielność ustalania celów procesu uczenia się: coaching aktywne uczenie się gra symulacyjna praca metodą projektową future workshop nauka przez nauczanie W % osób w wieku osób dorosłych skorzystało z działań związanych z kształceniem ustawicznym. Dla porównania, w Polsce było to niespełna 36% (dane z 2006 roku). Obecnie obserwuje się też zmianę w postrzeganiu edukacji dorosłych przestaje ona być prawem obywateli gwarantowanym przez instytucje oświatowe, a staje się aktywnością poszczególnych jednostek. Kształcenie przez instytucje zastępowane jest edukacją na stanowisku pracy oraz autoedukacją. Żródło: 9

12 Job-shadowing w GRÜNE LIGA Berlin e.v. Wizyta została zrealizowana w terminie 6-12 listopada Cele wizyty: poznanie zagranicznej organizacji działającej w dziedzinie edukacji dorosłych (szczególnie w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju) porównanie metod stosowanych w edukacji dorosłych wymiana doświadczeń w poszukiwaniu źródeł finansowania i pracy nad projektami (również międzynarodowych) zdobycie wiedzy, jak stworzyć grupę dorosłych wolontariuszy chętnych do pracy na rzecz organizacji 6 listopada 2011 (niedziela) Przyjazd do Berlina Program 7 listopada 2011 (poniedziałek) Job-shadowing w GRŰNE LIGA Berlin e.v. Omawiane tematy: prezentacja organizacji (cele, obszary działalności), oferta organizacji skierowana do osób dorosłych 10

13 Job-shadowing w GRÜNE LIGA Berlin e.v. Program c.d. 8 listopada 2011 (wtorek) Job-shadowing w GRŰNE LIGA Berlin e.v. Omawiane tematy: czy różnią się osoby dorosłe od innych grup docelowych, jak stworzyć atrakcyjną ofertę dla osób dorosłych, które kanały komunikacji są najbardziej efektywne? 9 listopada 2011 (środa) Job-shadowing w GRŰNE LIGA Berlin e.v. Omawiane tematy: osoby dorosłe jako wolontariusze 10 listopada 2011 (czwartek) Job-shadowing w GRŰNE LIGA Berlin e.v. Omawiane tematy: źródła finansowania edukacji dorosłych, stworzenie dobrego projektu 11 listopada 2011 (piątek) Job-shadowing w GRŰNE LIGA Berlin e.v. Omawiane tematy: współpraca z innymi organizacjami w obszarze edukacji dorosłych, praca nad projektami międzynarodowymi, obserwacja działań organizacji w praktyce 12 listopada 2011 (sobota) Wyjazd z Berlina 11

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 28.10.2014 C 382/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/31/2014 Program Erasmus+, podstawowe działanie 3 Wsparcie w reformowaniu polityk

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Wizerunek polskiego seniora kojarzy się nam przede wszystkim ze smutną starością, chorobami, często

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Małgorzata Budzyńska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo