Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Oferta programu Grundtvig 2009 (ogólna niezawodowa edukacja dorosłych)

2 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (Lifelong Learning Programme - LLP) ( ) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Edukacja szkolna Szkolnictwo wyższe Kształcenie i szkolenie zawodowe Edukacja dorosłych Program Międzysektorowy (Transversal Programme) 4 kluczowe działania rozwój polityki edukacyjnej; uczenie się języków; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; upowszechnienie przykładów dobrej praktyki Program Jean Monnet 3 kluczowe działania Akcja Jean Monnet; instytucje europejskie; stowarzyszenia europejskie

3 Kim był Grundtvig? Mikołaj Fryderyk Seweryn GRUNDTVIG ( ) Duński duchowny, filozof, pedagog, poeta i pisarz, propagator wartości humanistycznych w edukacji. Twórca koncepcji uczenia się przez całe życie, autor idei uniwersytetu ludowego.

4 dotyczy szeroko rozumianej ogólnej, niezawodowej edukacji osób dorosłych skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się edukacją dorosłych ich słuchaczy i pracowników wspiera zwłaszcza edukację osób wymagających szczególnego wsparcia

5 Osoba dorosła w rozumieniu Programu Grundtvig: każda osoba dorosła, która zakończyła już lub przerwała edukację formalną na poziomie podstawowym, średnim lub wyższym (niezależnie od tego, czy posiada czy nie świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły) młoda osoba dorosła ucząca jeszcze w szkole lub studiująca, o ile korzysta z oferty edukacyjnej dla dorosłych (poza programem nauczania w szkole lub na uczelni, np. uczęszcza na wieczorowe kursy dla dorosłych: językowe, komputerowe, tańca, itd.)

6 wspiera działania dot. ogólnej edukacji dorosłych (niezawodowej) w bardzo szerokim rozumieniu. Może to być zarówno: - edukacja formalna (np. uzupełnianie średniego wykształcenia w Liceum dla Dorosłych funkcjonującego samodzielnie lub w strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego), - edukacja pozaformalna (w formie szkoleń zorganizowanych, kursów, seminariów, itp., np. w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Uniwersytetach Ludowych, Domach Kultury, lub dowolną inną placówkę posiadająca ofertę edukacyjną dla dorosłych), - edukacja nieformalna (nie w formie zorganizowanych kursów, ale np. w rodzinie, realizowana przez biblioteki, muzea i inne placówki kulturalne, media, itd.). Uwaga: Edukacja na poziomie wyższym, podobnie jak edukacja zawodowa nie jest rozumiana jako edukacja dorosłych objęta programem Grundtvig wnioskujący powinni kierować się odpowiednio do programu Erasmus i Leonardo da Vinci. Edukacja na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej objęta jest programem Comenius, chyba, że prowadzona jest w szkołach dla dorosłych, wtedy wchodzi w zakres programu Grundtvig. Z powodu stosunkowo niewielkiego budżetu programu Grundtvig (wielokrotnie mniejszego od programów Erasmus, Leonardo da Vinci i Comenius) zwracamy baczną uwagę, by działania finansowane z programu Grundtvig dotyczyły ogólnej edukacji dorosłych, a na poziomie wyższym lub zawodowej. Wszystkich zainteresowanych dowolnymi aspektami edukacji zawodowej (w tym osób dorosłych) zapraszamy do programu Leonardo da Vinci, natomiast dofinansowanie działań dot. edukacji na poziomie wyższym (w tym doskonalenie kadr akademickich) jest możliwe w programie Erasmus.

7 Cele programu Grundtvig: Odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się społeczeństwa w Europie Pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji

8 Cele operacyjne programu Grundtvig : poprawa pod względem jakościowym i ilościowym oraz pod względem dostępności ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w edukacji dorosłych, tak by wesprzeć mobilność co najmniej 7000 tych osób rocznie do końca 2013r. poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych w Europie. zapewnienie alternatywnych możliwości dostępu do edukacji dorosłych osobom z grup wymagających szczególnego wsparcia oraz z defaworyzowanych grup społecznych, w szczególności osobom starszym oraz osobom, które zaniechały kształcenia bez osiągnięcia podstawowych kwalifikacji. ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych, a także ich transferu, w tym z kraju uczestniczącego do innych krajów. wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologie informacyjnokomunikacyjne) treści, usług, metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie. poprawa metod dydaktycznych oraz zarządzania organizacjami edukacji dorosłych.

9 Kto może uczestniczyć w programie Grundtvig? ORGANIZACJE: Każda organizacja działająca w obszarze ogólnej edukacji dorosłych instytucje/placówki należące do systemu kształcenia formalnego prowadzące ogólną edukację dorosłych (np. szkoły dla dorosłych, CKU) instytucje/placówki, organizacje, firmy sektora prywatnego zajmujące się edukacją pozaformalną i nieformalną, tzn. organizujące kursy lub inne formy edukacji ogólnej dla dorosłych (np. Uniwersytety III Wieku i Uniwersytety Ludowe, stowarzyszenia i inne organizacje nie nastawione na zysk prowadzące edukacje ogólną dorosłych, domy kultury, biblioteki, muzea) placówki zajmujące się kształceniem i doskonaleniem kadry edukacji dorosłych podmioty świadczące usługi poradnictwa i doradztwa oraz usługi informacyjne dotyczące edukacji dorosłych podmioty odpowiedzialne za systemy i strategie dot. edukacji dorosłych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym stowarzyszenia dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych ośrodki badawcze, szkoły wyższe i inne podmioty zajmujące się kwestiami edukacji ogólnej dorosłych OSOBY: nauczyciele i inna kadra edukacji dorosłych oraz dorośli słuchacze

10 Struktura Programu Grundtvig (rok 2009) Akcje zdecentralizowane Grundtviga (orientacyjny budżet 2009 w Polsce ok. 2-2,5 mln Euro) 7 akcji - obsługa: Narodowe Agencje w poszczególnych krajach - wkład własny nie jest wymagany - nastawienie na proces i wymianę doświadczeń PROJEKTY I WARSZTATY PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA (dofinansowanie w Polsce od do Euro w zależności od wybranego typu) PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW (dofinansowanie zależne od liczby wyjeżdżających seniorów i długości pobytu w danym kraju wg stawek) WARSZTATY GRUNDTVIGA (dofinansowanie zależne od liczby uczestników warsztatu i czasu jego trwania wg stawek) MOBILNOŚCI KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH (dofinansowanie maks. ok Euro, zależne od czasu trwania i kraju) WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH (dofinansowanie zależne od czasu trwania wyjazdu i kraju docelowego) ASYSTENTURY GRUNDTVIGA (dofinansowanie zależne od czasu trwania wyjazdu i kraju docelowego) WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA - do wszystkich projektowych akcji Grundtviga (dofinansowanie ok Euro, zależne od czasu trwania wyjazdu i kraju

11 Struktura Programu Grundtvig (rok 2009) Akcje scentralizowane Grundtviga (orientacyjny budżet 2009 w Europie ok. 20 mln Euro) - obsługa: Agencja Wykonawcza w Brukseli współpracująca z Komisją Europejską - wkład własny jest wymagany (min. 25%) - nastawienie na innowacyjny produkt PROJEKTY WIELOSTRONNE - Multilateral Projects (roczny budżet w Europie ok. 16 mln Euro) SIECI TEMATYCZNE - Grundtvig Networks (roczny budżet w Europie ok. 2,5 mln Euro) DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE - Accompanying Measures (roczny budżet w Europie ok. 0,5 mln Euro)

12 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA Cel/założenia: Są to projekty na niewielką skalę zakładające wymianę doświadczeń organizacji partnerskich w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych oraz wyjazdy kadry i dorosłych słuchaczy do zagranicznych partnerów. Projekty partnerskie są zorientowane raczej na proces niż wypracowanie innowacyjnego produktu. Liczba zaangażowanych krajów/partnerów: Minimum 3 z minimum 3 krajów, w tym przynajmniej 1 kraj musi być z UE Termin składania wniosków: 20 lutego 2009 Długość trwania działania: 2 lata (od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011) Finansowanie: W postaci ryczałtu, którego wysokość uzależniona jest od wybranego typu projektu. Są 4 typy projektów, różnią się liczba obowiązkowych do zorganizowania osobowyjazdów dla słuchaczy i kadry. Im więcej wyjazdów tym większe dofinansowanie: GRU-4 (liczba wymaganych wyjazdów 4): Euro GRU-8 (liczba wymaganych wyjazdów 8): Euro GRU-12 (liczba wymaganych wyjazdów 12): Euro GRU-24:(liczba wymaganych wyjazdów 24): Euro (ten typ projektu wymaga zrealizowania wyjazdu min.16 dorosłych słuchaczy różnych osób) Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji każda organizacja partnerska przesyła wniosek o dofinansowanie swoich działań we wspólnym projekcie do Narodowej Agencji we własnym kraju

13 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA c.d. Przykłady działań, jakie są uprawnione do dofinansowania: - wyjazdy do organizacji partnerskich kadry i dorosłych słuchaczy uczestniczących w projekcie - organizowanie seminariów, konferencji dotyczących realizacji projektu - opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach współpracy (w tym strony internetowe) - organizowanie wystaw, przedstawień, festynów; wykonywanie prac artystycznych i innych dotyczących tematyki projektu - przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu, aby zapewnić dobrą komunikację z partnerami w języku roboczym projektu Przykładowe obszary tematyczne projektów: - sposoby motywowania osób dorosłych do nauki; - metodyka uczenia się i nauczania osób dorosłych; - rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (np. nauka języków obcych, TIK, kompetencje obywatel.); - zagadnienia interkulturowe; - sztuka, muzyka i kultura; - edukacja osób w starszym wieku; - zdrowie i zagadnienia konsumenckie; - edukacja rodziców; - technologie informacyjne w edukacji dorosłych Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Priorytety narodowe w Polsce: corocznie są wyznaczane i publikowane na stronie internetowej NA

14 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW 2009 Nowość! Cel/założenia: Projekty mają na celu współpracę dwóch organizacji partnerskich z dwóch krajów w celu umożliwienia zrealizowania wolontariatu za granicą osobom 50+. Dwie organizacje partnerskie przygotowują i realizują wyjazdy seniorów na 3 8 tygodni do kraju partnera w celu świadczenia wolontariatu, dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i wiedzą z lokalną społecznością. Każda z organizacji jest zarówno organizacją wysyłającą jak i przyjmującą/goszczącą. Współpraca organizacji trwa 2 lata i dotyczy zarówno przygotowania seniorów i organizacji pobytu jak i specyficznego tematu, jakiego dotyczy wolontariat. Praca wolontariuszy nie może przynosić zysku. Realizacja projektu jest okazją do uczenia się zarówno dla wyjeżdżających seniorów oraz goszczącej społeczności jak i dla samych organizacji partnerskich. Liczba zaangażowanych krajów/partnerów: 2 organizacje z 2 krajów (projekty bilateralne), w tym minimum 1 kraj musi być z UE. Liczba seniorów wyjeżdżających na wolontariat z każdego kraju: 2 6 osób Termin składania wniosków: 31 marca 2009 Długość trwania działania: Projekt trwa 2 lata (od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011), wyjazdy seniorów mogą trwać od 3 do 8 tygodni Finansowanie: Wysokość dofinansowania zależna od liczby wyjeżdżających i przyjeżdżających seniorów, długości trwania wyjazdu polskich seniorów i pobytu gości w Polsce (wg stawek). Dofinansowanie obejmuje zryczałtowane stawki: na koszty pobytu seniorów - gości w kraju goszczącym, koszty administracyjne związane z przygotowaniem seniorów do wyjazdu i z pobytem gości oraz rzeczywiste kosztów podróży seniorów. Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji każda z dwóch organizacji partnerskich przesyła wniosek o dofinansowanie swoich działań we wspólnym projekcie do Narodowej Agencji we własnym kraju.

15 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW 2009 c.d. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Priorytety narodowe w Polsce: Narodowa Agencja nie wyznaczyła priorytetu dla tej akcji w roku 2009 Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania - rekrutacja uczestników wolontariatu (o ile nie są to słuchacze danej organizacji) - działania przygotowawcze przed wyjazdem seniorów (językowe i kulturowe) - podróż seniorów i utrzymanie seniorów przyjeżdżających z kraju partnera - ubezpieczenie seniorów i wsparcie/mentoring - upowszechnianie informacji o odbytym wolontariacie, ewaluacja Przykładowe obszary tematyczne wolontariatu: Tematykę wolontariatu partnerzy ustalają na etapie formułowania zapisów we wniosku o dofinansowanie. Działania, w jakie zaangażowani są wolontariusze powinny być dla nich okazją do uczenia się czy to w obszarze edukacji formalnej, pozaformalnej czy (zapewne najczęściej) nieformalnej. Warunkiem jest, by praca wolontariusza nie przynosiła zysku. Seniorzy przyjeżdżający do krajów partnerskich nie muszą wykonywać identycznych działań. Tematem wolontariatu może być np.: - dzielenie się umiejętnościami i wiedzą w dowolnym obszarze (muzyka, teatr, malowanie, zdrowy tryb życia) z lokalną społecznością - praca na rzecz osób wymagającymi opieki (np. organizowanie zajęć artystycznych dla takich osób), - inne działania na rzecz lokalnej społeczności wg ustaleń partnerów. UWAGA. Działania wolontariuszy nie może przynosić zysku i w żadnym wypadku nie może być zastępstwem w pracy pracowników organizacji partnerskiej.

16 WARSZTATY GRUNDTVIGA Nowość! Cel/założenia: Celem akcji jest umożliwienie dorosłym słuchaczom wzięcia udziału w edukacyjnych warsztatach tematycznych odbywających się w innym kraju europejskim. Warsztaty trwają od 5 do 10 dni i organizowane są dla dorosłych słuchaczy przyjeżdżających indywidualnie z zagranicy. Uczestnicy muszą reprezentować minimum 3 kraje, przy czym żaden kraj nie może mieć więcej niż 1/3 uczestników. Uczestnicy z kraju organizatora mogą brać udział w warsztatach, ale bez dofinansowania z programu Grundtvig i nie może być ich więcej niż 1/3. Organizator pokrywa koszty podróży i pobytu uczestników oraz wszelkie koszty związane z realizacją warsztatów. Liczba zaangażowanych krajów/partnerów: Warsztaty organizuje 1 organizacja dla słuchaczy z minimum 3 krajów, w tym przynajmniej 2/3 słuchaczy musi być z innych krajów niż kraj organizatora (min. 10 osób z zagranicy) Termin składania wniosków: 20 lutego 2009 Długość trwania działania: Warsztat trwa 5 10 dni (w okresie od 1 września 2009 do 31 sierpnia 2010) + działania przygotowawcze Finansowanie: Zależna od liczby słuchaczy, długości trwania warsztatu i kraju organizatora. Dofinansowanie w postaci zryczałtowanych stawek na koszty organizacyjne i również zryczałtowanych wg kraju organizatora na koszty podróży i utrzymania uczestników. Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji wnioskuje tylko organizator warsztatu, we własnym kraju. Słuchacze uczestnicy warsztatu zgłaszają się bezpośrednio do organizatora a kopie tego zgłoszenia przesyłają do NA w swoim kraju i do NA właściwej dla kraju organizatora warsztatu.

17 WARSZTATY GRUNDTVIGA c.d. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Priorytety narodowe w Polsce: Narodowa Agencja nie wyznaczyła priorytetu dla tej akcji w roku 2009 Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania: - działania promocyjne dotyczące organizacji warsztatów - rekrutacja uczestników warsztatów - działania przygotowawcze (pedagogiczne, językowe i kulturowe) - podróż i pobyt uczestników - realizacja i ewaluacja warsztatu Przykładowe obszary tematyczne warsztatów: - sztuka, muzyka, kreatywność, umiejętność liczenia (numeracy), nauki ścisłe i inne tematy, które w mniejszym stopniu wymagają znajomości języka obcego - nauka języków obcych, szczególnie rzadziej używanych i rzadziej nauczanych, zwłaszcza w przypadku osób, które chcą rozwinąć kompetencje podstawowe (lub polepszyć swoje kompetencje w jakimś szczególnym obszarze) w oparciu o język obcy kraju, w którym warsztat jest organizowany - tematyka europejska - aktywne obywatelstwo - dialog międzykulturowy

18 WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA Cel/założenia: Kilkudniowe wyjazdy pracowników organizacji zajmujących się edukacją dorosłych w celu poznania zagranicznego partnera do projektu i pracy nad założeniami tego projektu. Wizyty uprawnione są do Projektów Partnerskich Grundtviga, Projektów Wolontariatu Seniorów, Projektów Wielostronnych, Sieci Grundtviga i Działań Towarzyszących. Termin składania wniosków: Na minimum 8 tygodni przed wyjazdem Długość trwania działania: Od 1 do 5 dni (nie później niż do 30 kwietnia 2010) Finansowanie: Na pokrycie kosztów podróży i utrzymania Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji wnioskuje organizacja edukacji dorosłych wyjeżdżają jej pracownicy Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania Uprawnione są dwa 2 typy wyjazdów: - na seminarium kontaktowe organizowane przez Narodowe Agencje; - na indywidualne spotkanie z partnerami planowanego projektu. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Priorytety narodowe w Polsce: są wyznaczone - patrz strona internetowa NA

19 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH Cel/założenia: Indywidualne wyjazdy nauczycieli osób dorosłych i innych przedstawicieli kadry edukacji dorosłych na zagraniczne kursy doskonalenia zawodowego. Terminy składania wniosków: 16 stycznia 2009 (wyjazdy na kursy od 1 kwietnia 2009 do 30 kwietnia 2010) 30 kwietnia 2009 (wyjazdy na kursy od 1 września 2009 do 30 kwietnia 2010) 15 września 2009 (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2010) Długość trwania działania: Od 5 dni do 6 tygodni Finansowanie: Na pokrycie kosztów podróży, utrzymania, opłaty za zajęcia i w uzasadnionych przypadkach - przygotowania językowego. Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania Wyjazdy na zagraniczne kursy z zakresu szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Kurs musi on trwać min 5 dni roboczych i dotyczyć doskonalenia osób pracujących w obszarze ogólnej niezawodowej edukacji dorosłych. Ofertę kursów można znaleźć w katalogu kursów Grundtvig/Comenius: jak również można korzystać z innych szkoleń w formie kursu, o ile kurs dotyczy edukacji ogólnej dorosłych i trwa min 5 dni. Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji osoba indywidualna poprzez swoją macierzystą organizację.

20 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 2009 c.d. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych. Priorytety narodowe w Polsce: są wyznaczone - patrz strona internetowa NA Osoby uprawnione: - Nauczyciele, kadra kierownicza i inni pracownicy organizacji prowadzących edukację ogólną dorosłych - formalną, pozaformalną lub nieformalną - niezależnie od wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy z pracodawcą (w tym osoby pracujące z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, przedstawicielami mniejszości narodowych, osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami zagrożonymi marginalizacją lub patologią, doradcy rozwoju osobowego i zawodowego, przedstawiciele władz edukacyjnych i inspektorzy/wizytatorzy działający w obszarze edukacji dorosłych), - osoby prowadzący doskonalenie takich nauczycieli i pracowników, - osoby, które wcześniej były nauczycielami dorosłych (lub innymi pracownikami jak wyżej), którzy po przerwie wracają do pracy w edukacji ogólnej dorosłych, - osoby z kwalifikacjami do pracy w edukacji dorosłych, które chcą rozpocząć/wznowić karierę w tym obszarze, - ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych w danym kraju. UWAGA: Osoba wyjeżdżająca musi znać język, w jakim będzie prowadzone szkolenie. Przykładowe obszary tematyczne kursu: - metody pracy edukacyjnej z dorosłym słuchaczem i tworzenie oferty edukacyjnej dla dorosłych, - sposoby poprawy dostępu do edukacji osobom dorosłych, szczególnie z grup defaworyzowanych, - zarządzanie w edukacji dorosłych, w tym na poziomie lokalnym i regionalnym, jakość w edukacji dorosłych, poradnictwo zawodowe, współpraca ze społecznością lokalną na rzecz edukacji dorosłych, - aspekty polityki edukacyjnej: strategie, modele finansowania, rozwój współpracy pomiędzy różnymi organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych, kryteria odniesienia dla edukacji dorosłych, wskaźniki

21 MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA KURSÓW DO EUROPEJSKIEGO KATALOGU KURSÓW GRUNDTVIGA Cel/założenia: Organizacje doświadczone w prowadzeniu ciekawych szkoleń dla edukatorów osób dorosłych zainteresowane rozszerzeniem swojej oferty w całej Europie mogą zgłosić kurs do katalogu kursów. Po opublikowaniu kursu organizacja prowadzi rekrutację i realizuje kurs. Uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie swego udziału w kursie składając wnioski do swoich Narodowych Agencji. Termin składania wniosków: na bieżąco, na co najmniej 8-10 miesięcy przed planowanym początkiem kursu Długość trwania działania: Minimum 5 pełnych dni roboczych zajęć dydaktycznych (najczęściej 5 10 dni roboczych) Finansowanie: Na organizację kursu nie przyznaje się dofinansowania. Koszty organizacji kursu pokrywa się z opłat uczestników. Wnioskowanie: Zgłoszenie kursu drogą elektroniczną-logowanie poprzez stronę + Przesłanie do Narodowej Agencji opisu szkolenia w wersji papierowej z podpisem UWAGA. Katalog kursów jest dotychczas wspólny z kursami oferowanymi nauczycielom programu Comenius. Komisja Europejska planuje rozdzielić katalog na dwa osobne dla każdego programu.

22 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 2009 Nowość! Cel/założenia: Indywidualne wyjazdy nauczycieli osób dorosłych i innych przedstawicieli kadry edukacji dorosłych (oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych) na zagraniczne wyjazdy o charakterze edukacyjnym, takie jak realizowanie zadań edukacyjnych w organizacji edukacji dorosłych za granicą, poznawanie różnych aspektów dotyczących edukacji dorosłych, job shadowing w organizacji edukacyjnej, udział w seminarium/konferencji. Termin składania wniosków: 16 stycznia 2009 (wyjazdy na kursy od 1 kwietnia 2009 do 30 kwietnia 2010) 30 kwietnia 2009 (wyjazdy na kursy od 1 września 2009 do 30 kwietnia 2010) 15 września 2009 (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2010) Długość trwania działania: Od 1 dnia do 12 tygodni Finansowanie: Na pokrycie kosztów podróży, utrzymania, opłaty konferencyjnej/seminaryjnej i ewentualnego przygotowania językowego, kulturowego lub pedagogicznego. Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania Wyjazdy za granicę o charakterze edukacyjnym w celu: - realizowania zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem dorosłych, - poznawania różnych aspektów dotyczących edukacji dorosłych i służenia swoim doświadczeniem w tej dziedzinie, - odbycia praktyki job shadowing w organizacji edukacyjnej, - udziału w seminarium lub konferencji.

23 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 2009 c.d. Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji osoba indywidualna poprzez swoją macierzystą organizację. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Grundtviga. Priorytety narodowe w Polsce: są wyznaczone - patrz strona internetowa NA Osoby uprawnione: - Nauczyciele, kadra kierownicza i inni pracownicy organizacji prowadzących edukację ogólną dorosłych - formalną, pozaformalną lub nieformalną - niezależnie od wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy z pracodawcą (w tym osoby pracujące z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, przedstawicielami mniejszości narodowych, osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami zagrożonymi marginalizacją lub patologią, doradcy rozwoju osobowego i zawodowego, przedstawiciele władz edukacyjnych i inspektorzy/wizytatorzy działający w obszarze edukacji dorosłych), - osoby prowadzący doskonalenie takich nauczycieli i pracowników, - osoby, które wcześniej były nauczycielami dorosłych (lub innymi pracownikami jak wyżej), którzy po przerwie wracają do pracy w edukacji ogólnej dorosłych, - osoby z kwalifikacjami do pracy w edukacji dorosłych, które chcą rozpocząć/wznowić karierę w tym obszarze, - studenci ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych, - ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych w danym kraju. UWAGA: Osoba wyjeżdżająca musi znać język, w jakim będzie prowadzone szkolenie.

24 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Nowość! Cel/założenia: Dłuższe pobyty kadry edukacji dorosłych (oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych) w zagranicznej organizacji edukacji dorosłych jako Asystent Grundtviga. Asystent może pełnić pomocniczą rolę asystując w nauczaniu lub zarządzaniu organizacją lub jego asystentura może mieć charakter ekspercki i wtedy bierze pełną odpowiedzialność za jedno lub więcej szkoleń lub wybrany aspekt zarządzania organizacją. Asystenci Grundtviga powinni być w pełni włączeni w życie organizacji goszczącej. Termin składania wniosków: 31 marca 2009 Długość trwania działania: Od 12 do 45 tygodni Finansowanie: Na pokrycie kosztów podróży, utrzymania i ewentualnego przygotowania językowego, kulturowego lub pedagogicznego. Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji osoba indywidualna poprzez swoją macierzystą organizację. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Grundtviga. Priorytety narodowe w Polsce: są wyznaczone - patrz strona internetowa NA

25 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA 2009 c.d. Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania: Wyjazdy za granicę do organizacji edukacji dorosłych w celu wykonywania zadań takich jak: - asystowanie we wspieraniu uczenia się osób dorosłych lub w wybranych aspektach zarządzania edukacją dorosłych, - wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - przekazywanie informacji o ojczyźnie Asystenta i asystowanie w nauczaniu języka ojczystego - wprowadzanie lub wzmacnianie wymiaru europejskiego w organizacji goszczącej, - inicjowanie, opracowywanie i asystowanie w realizacji projektów edukacyjnych. Osoby uprawnione: - Nauczyciele, kadra kierownicza i inni pracownicy organizacji prowadzących edukację ogólną dorosłych - formalną, pozaformalną lub nieformalną - niezależnie od wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy z pracodawcą (w tym osoby pracujące z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, przedstawicielami mniejszości narodowych, osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami zagrożonymi marginalizacją lub patologią, doradcy rozwoju osobowego i zawodowego, przedstawiciele władz edukacyjnych i inspektorzy/wizytatorzy działający w obszarze edukacji dorosłych), - osoby prowadzący doskonalenie takich nauczycieli i pracowników, - osoby, które wcześniej były nauczycielami dorosłych (lub innymi pracownikami jak wyżej), którzy po przerwie wracają do pracy w edukacji ogólnej dorosłych, - osoby z kwalifikacjami do pracy w edukacji dorosłych, które chcą rozpocząć/wznowić karierę w tym obszarze, - studenci ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych, - ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych w danym kraju. UWAGA: Osoba wyjeżdżająca musi znać język, w jakim będzie prowadzone szkolenie

26 Źródła informacji o programie Grundtvig Strona internetowa Narodowej Agencji w Polsce: Dokumenty (dostępne ze strony j.w.): General Call for Proposals - Zaproszenie do składania wniosków Guide Przewodnik element Zaproszenia do składania wniosków Navigator Grundtvig Learning Partnership (przewodnik dot. projektów partnerskich) Formularze wniosków Broszurki/ulotki/materiały Zrealizowane dotychczas projekty (kompendia, bazy projektów, galeria projektów, przykłady dobrej praktyki Grundtviga dostępne ze strony internetowej j.w.) Strona internetowa Komisji Europejskiej (dostęp ze strony internetowej j.w.) Promotorzy Grundtviga (dane na stronie internetowej j.w.) Dni Otwarte Grundtviga (w roku stycznia, 6,9,13 lutego) Konsultacje

27 Zespół obsługujący program Grundtvig Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie - GRUNDTVIG ul. Mokotowska 43, Warszawa, tel.: (22) (mobilności kadry) i (22) (projekty i warsztaty), fax: (22) Alina Respondek koordynator Programu Grundtvig Karolina Milczarek Joanna Grzegorczyk Dariusz Bieranowski Michał Chodniewicz

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta programu GRUNDTVIG na rok 2012 październik 2011 Comenius Edukacja szkolna STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Oferta programu Grundtvig na rok 2010. ogólna niezawodowa edukacja dorosłych

Program Grundtvig. Oferta programu Grundtvig na rok 2010. ogólna niezawodowa edukacja dorosłych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig ogólna niezawodowa edukacja dorosłych Oferta programu Grundtvig na rok 2010 Cele (skrót) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 Projekty partnerskie Grundtviga Projekty wolontariatu seniorów Warsztaty Grundtviga Kursu doskonalenia zawodowego Wizyty i wymiana kadry Asystentury Grundtviga

Bardziej szczegółowo

Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig

Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig III Dni Kultury Solidarności Aktywność społeczna osób starszych inspiracje i możliwości pozyskania środków

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Dokumenty ustanawiające Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme):

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE

Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE 19 października 2015 Porządek prezentacji 1. Wyzwania edukacji dorosłych 2. Miejsce sektora

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Asystentury Grundtviga 2013 - kwestie merytoryczne

Program Grundtvig. Asystentury Grundtviga 2013 - kwestie merytoryczne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Asystentury Grundtviga 2013 - kwestie merytoryczne PODTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE GRUNDTVIG

Bardziej szczegółowo

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Sesja Uczenie się dorosłych - umiejętności podstawowe a sukces w życiu Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Alina Respondek

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Job-shadowing w GRÜNE LIGA Berlin e.v.

Job-shadowing w GRÜNE LIGA Berlin e.v. Job-shadowing w GRÜNE LIGA Berlin e.v. 6-12 listopada 2011 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których celem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS GRUNDTVIG

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS GRUNDTVIG PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS GRUNDTVIG ASYSTENTURA COMENIUSA Akcja Programu "Uczenie się przez całe życie" Asystentura Comeniusa promuje wyjazdy na praktykę pedagogicznozawodową trwającą

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców Konkurs 2013 Warszawa, 30 listopada 2012 Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci szansą na poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego Piotrków Trybunalski, dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG edu d k u a k cj c a d o d ro r sł s y ł c y h

Program GRUNDTVIG edu d k u a k cj c a d o d ro r sł s y ł c y h Program GRUNDTVIG edukacja dorosłych Co to jest Program GRUNDTVIG? Program GRUNDTVIG dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie

Program Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Akcje zdecentralizowane w Polsce - przegląd, skala działania i oddziaływania oraz Synergia z innymi działaniami FRSE Tadeusz Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu.

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu. ERASMUS+ E R A S M U S + Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja szkolna 2014-2020 COMENIUS 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja szkolna 2014-2020 COMENIUS 2007-2013 Edukacja szkolna Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. COMENIUS 2007-2013 Erasmus+ Edukacja

Bardziej szczegółowo

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Znaczenie programu Uczenie się przez całe Ŝycie w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM PROGRAM

Bardziej szczegółowo

LLP GUIDE 2010 PART IIA. Przewodnik LLP 2010. Część IIa: Programy sektorowe i działania. http://ec.europa.eu/llp 1

LLP GUIDE 2010 PART IIA. Przewodnik LLP 2010. Część IIa: Programy sektorowe i działania. http://ec.europa.eu/llp 1 LLP GUIDE 2010 PART IIA Przewodnik LLP 2010 Część IIa: Programy sektorowe i działania http://ec.europa.eu/llp 1 http://ec.europa.eu/llp 2 LLP GUIDE 2010 PART IIA LLP GUIDE 2010 PART IIA SPIS PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe Zasadnicze zmiany do okresu 2007-2013 Mniejsza liczba akcji Wnioskowanie tylko elektroniczne -w postaci eform Praktycznie brak kosztów rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA kluczem do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego Warszawa, 27 28 września 2012 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA jest fundacją Skarbu Państwa,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik LLP 2012 Część II a: Programy sektorowe i działania

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik LLP 2012 Część II a: Programy sektorowe i działania GUIDE FOR APPLICANTS 2012 PART II Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik LLP 2012 Część II a: Programy sektorowe i działania http://ec.europa.eu/llp 1 GUIDE FOR

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Prezentacja programu. Konkurs 2011 Warszawa, 6 grudnia 2010 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Projekty partnerskie

Projekty partnerskie Projekty partnerskie Projekty partnerskie Wielostronne projekty współpracy, dotyczące zagadnień kształcenia i szkolenia zawodowego, będących przedmiotem zainteresowania partnerów z różnych krajów PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowych i

Rozwijanie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowych i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Rozwijanie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowych i technicznych w projektach współpracy europejskiej programu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Sektor Edukacji szkolnej Możliwości wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli: teaching

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

(tzw. fiszki, wersja polska z dopisanymi uwagami polskiej Narodowej Agencji)

(tzw. fiszki, wersja polska z dopisanymi uwagami polskiej Narodowej Agencji) Wyciąg z Zaproszenia do składania wniosków na rok 2013 dla programu Uczenie się przez całe życie dotyczący poszczególnych akcji w ramach programu Grundtvig (tzw. fiszki, wersja polska z dopisanymi uwagami

Bardziej szczegółowo

Studenci niepełnosprawni nosprawni w programie Erasmus

Studenci niepełnosprawni nosprawni w programie Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Studenci niepełnosprawni nosprawni w programie Erasmus Warszawa, 20 kwietnia 2010 r. Czym jest FRSE?

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Europa 50 plus

Projekt Europa 50 plus Erasmus+ Edukacja Dorosłych Projekt Europa 50 plus Aleksandra Wąsik Koordynator projektu Katowice, 13 lipca 2016r. Projekt EUROPA 50+ KOORDYNATOR PROJEKTU ZDZ Katowice (Polska, Katowice) PARTNERZY PROJKETU

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Wrocław, 05-06-2012 Zasady programu Erasmus odnoszące się do zaliczenia okresu studiów zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl

www.erasmusplus.org.pl www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2015/2016 prowadzenia zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W TYM PROJEKCIE?

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W TYM PROJEKCIE? Część B Mobilność kadry edukacji dorosłych dorosłych MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH Opisywany projekt mobilności może obejmować jedno z poniższych działań lub większą ich liczbę: Mobilność kadry: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. 1. Stypendium Erasmus STA (wyjazd kadry naukowo-dydaktycznej)

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Projekty Partnerskie Grundtviga 2008-2012. Wybrane dane dotyczące wniosków zaakceptowanych w latach 2008 2012 w akcji Projekty Partnerskie Grundtviga.

Projekty Partnerskie Grundtviga 2008-2012. Wybrane dane dotyczące wniosków zaakceptowanych w latach 2008 2012 w akcji Projekty Partnerskie Grundtviga. Oprac. Michał Chodniewicz, lipiec 2013, ver.2 Projekty Partnerskie Grundtviga 2008-2012 Wybrane dane dotyczące wniosków zaakceptowanych w latach 2008 2012 w akcji Projekty Partnerskie Grundtviga. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r.

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r. ANDRZEJ WYCZAWSKI Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE Częstochowa, 23 maja 2016 r. ERASMUS+ Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Spotkanie informacyjne Rola systemu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Spotkanie informacyjne Rola systemu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne Rola systemu przenoszenia osiągnięć (ECTS) w organizacji procesu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Cele FSS. Szanowni Państwo,

Cele FSS. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została Operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Szkolnictwo wyższe aktualizacja: 18/03/2014 PYTANIA UCZELNI 1. Jakie wymagania muszą spełniać instytucje składające wnioski o dofinansowanie mobilności edukacyjnej w

Bardziej szczegółowo

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME Pismo okólne nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie zasad realizacji wyjazdów pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w ramach

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe aktualizacja: 18/03/2014 1. ILE WNIOSKÓW MOŻE ZŁOŻYĆ JEDNA INSTYTUCJA DO AKCJI 1 W SEKTORZE KSZTAŁCENIA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH? CZY BĘDĄ

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Warszawa, grudzień 2015 Cele Funduszu Wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznych relacji

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Koordynator : Gabriela Albertin

Wnioskodawca: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Koordynator : Gabriela Albertin Wnioskodawca: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Koordynator : Gabriela Albertin Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O programie Program Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Aspekty merytoryczne raportu końcowego Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu

Aspekty merytoryczne raportu końcowego Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu Aspekty merytoryczne raportu końcowego Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu PLAN PREZENTACJI Raport końcowy. Baza EST. Przykłady dobrej praktyki. Upowszechnianie rezultatów projektu. CZEMU SŁUŻY

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2012 Spotkanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013 Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

Języki obce w niezawodowym uczeniu się dorosłych

Języki obce w niezawodowym uczeniu się dorosłych Języki obce w niezawodowym uczeniu się dorosłych O PROGRAMIE O PROGRAMIE Narodowa Agencja u Uczenie się przez całe życie Grundtvig listopadzie 2011 WIZYTY I W DLA EDUKA WIZYTY I DLA EDU Grundtvig dotyczy

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA 101) Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo