Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Oferta programu Grundtvig 2009 (ogólna niezawodowa edukacja dorosłych)

2 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (Lifelong Learning Programme - LLP) ( ) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Edukacja szkolna Szkolnictwo wyższe Kształcenie i szkolenie zawodowe Edukacja dorosłych Program Międzysektorowy (Transversal Programme) 4 kluczowe działania rozwój polityki edukacyjnej; uczenie się języków; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; upowszechnienie przykładów dobrej praktyki Program Jean Monnet 3 kluczowe działania Akcja Jean Monnet; instytucje europejskie; stowarzyszenia europejskie

3 Kim był Grundtvig? Mikołaj Fryderyk Seweryn GRUNDTVIG ( ) Duński duchowny, filozof, pedagog, poeta i pisarz, propagator wartości humanistycznych w edukacji. Twórca koncepcji uczenia się przez całe życie, autor idei uniwersytetu ludowego.

4 dotyczy szeroko rozumianej ogólnej, niezawodowej edukacji osób dorosłych skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się edukacją dorosłych ich słuchaczy i pracowników wspiera zwłaszcza edukację osób wymagających szczególnego wsparcia

5 Osoba dorosła w rozumieniu Programu Grundtvig: każda osoba dorosła, która zakończyła już lub przerwała edukację formalną na poziomie podstawowym, średnim lub wyższym (niezależnie od tego, czy posiada czy nie świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły) młoda osoba dorosła ucząca jeszcze w szkole lub studiująca, o ile korzysta z oferty edukacyjnej dla dorosłych (poza programem nauczania w szkole lub na uczelni, np. uczęszcza na wieczorowe kursy dla dorosłych: językowe, komputerowe, tańca, itd.)

6 wspiera działania dot. ogólnej edukacji dorosłych (niezawodowej) w bardzo szerokim rozumieniu. Może to być zarówno: - edukacja formalna (np. uzupełnianie średniego wykształcenia w Liceum dla Dorosłych funkcjonującego samodzielnie lub w strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego), - edukacja pozaformalna (w formie szkoleń zorganizowanych, kursów, seminariów, itp., np. w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Uniwersytetach Ludowych, Domach Kultury, lub dowolną inną placówkę posiadająca ofertę edukacyjną dla dorosłych), - edukacja nieformalna (nie w formie zorganizowanych kursów, ale np. w rodzinie, realizowana przez biblioteki, muzea i inne placówki kulturalne, media, itd.). Uwaga: Edukacja na poziomie wyższym, podobnie jak edukacja zawodowa nie jest rozumiana jako edukacja dorosłych objęta programem Grundtvig wnioskujący powinni kierować się odpowiednio do programu Erasmus i Leonardo da Vinci. Edukacja na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej objęta jest programem Comenius, chyba, że prowadzona jest w szkołach dla dorosłych, wtedy wchodzi w zakres programu Grundtvig. Z powodu stosunkowo niewielkiego budżetu programu Grundtvig (wielokrotnie mniejszego od programów Erasmus, Leonardo da Vinci i Comenius) zwracamy baczną uwagę, by działania finansowane z programu Grundtvig dotyczyły ogólnej edukacji dorosłych, a na poziomie wyższym lub zawodowej. Wszystkich zainteresowanych dowolnymi aspektami edukacji zawodowej (w tym osób dorosłych) zapraszamy do programu Leonardo da Vinci, natomiast dofinansowanie działań dot. edukacji na poziomie wyższym (w tym doskonalenie kadr akademickich) jest możliwe w programie Erasmus.

7 Cele programu Grundtvig: Odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się społeczeństwa w Europie Pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji

8 Cele operacyjne programu Grundtvig : poprawa pod względem jakościowym i ilościowym oraz pod względem dostępności ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w edukacji dorosłych, tak by wesprzeć mobilność co najmniej 7000 tych osób rocznie do końca 2013r. poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych w Europie. zapewnienie alternatywnych możliwości dostępu do edukacji dorosłych osobom z grup wymagających szczególnego wsparcia oraz z defaworyzowanych grup społecznych, w szczególności osobom starszym oraz osobom, które zaniechały kształcenia bez osiągnięcia podstawowych kwalifikacji. ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych, a także ich transferu, w tym z kraju uczestniczącego do innych krajów. wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologie informacyjnokomunikacyjne) treści, usług, metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie. poprawa metod dydaktycznych oraz zarządzania organizacjami edukacji dorosłych.

9 Kto może uczestniczyć w programie Grundtvig? ORGANIZACJE: Każda organizacja działająca w obszarze ogólnej edukacji dorosłych instytucje/placówki należące do systemu kształcenia formalnego prowadzące ogólną edukację dorosłych (np. szkoły dla dorosłych, CKU) instytucje/placówki, organizacje, firmy sektora prywatnego zajmujące się edukacją pozaformalną i nieformalną, tzn. organizujące kursy lub inne formy edukacji ogólnej dla dorosłych (np. Uniwersytety III Wieku i Uniwersytety Ludowe, stowarzyszenia i inne organizacje nie nastawione na zysk prowadzące edukacje ogólną dorosłych, domy kultury, biblioteki, muzea) placówki zajmujące się kształceniem i doskonaleniem kadry edukacji dorosłych podmioty świadczące usługi poradnictwa i doradztwa oraz usługi informacyjne dotyczące edukacji dorosłych podmioty odpowiedzialne za systemy i strategie dot. edukacji dorosłych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym stowarzyszenia dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych ośrodki badawcze, szkoły wyższe i inne podmioty zajmujące się kwestiami edukacji ogólnej dorosłych OSOBY: nauczyciele i inna kadra edukacji dorosłych oraz dorośli słuchacze

10 Struktura Programu Grundtvig (rok 2009) Akcje zdecentralizowane Grundtviga (orientacyjny budżet 2009 w Polsce ok. 2-2,5 mln Euro) 7 akcji - obsługa: Narodowe Agencje w poszczególnych krajach - wkład własny nie jest wymagany - nastawienie na proces i wymianę doświadczeń PROJEKTY I WARSZTATY PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA (dofinansowanie w Polsce od do Euro w zależności od wybranego typu) PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW (dofinansowanie zależne od liczby wyjeżdżających seniorów i długości pobytu w danym kraju wg stawek) WARSZTATY GRUNDTVIGA (dofinansowanie zależne od liczby uczestników warsztatu i czasu jego trwania wg stawek) MOBILNOŚCI KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH (dofinansowanie maks. ok Euro, zależne od czasu trwania i kraju) WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH (dofinansowanie zależne od czasu trwania wyjazdu i kraju docelowego) ASYSTENTURY GRUNDTVIGA (dofinansowanie zależne od czasu trwania wyjazdu i kraju docelowego) WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA - do wszystkich projektowych akcji Grundtviga (dofinansowanie ok Euro, zależne od czasu trwania wyjazdu i kraju

11 Struktura Programu Grundtvig (rok 2009) Akcje scentralizowane Grundtviga (orientacyjny budżet 2009 w Europie ok. 20 mln Euro) - obsługa: Agencja Wykonawcza w Brukseli współpracująca z Komisją Europejską - wkład własny jest wymagany (min. 25%) - nastawienie na innowacyjny produkt PROJEKTY WIELOSTRONNE - Multilateral Projects (roczny budżet w Europie ok. 16 mln Euro) SIECI TEMATYCZNE - Grundtvig Networks (roczny budżet w Europie ok. 2,5 mln Euro) DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE - Accompanying Measures (roczny budżet w Europie ok. 0,5 mln Euro)

12 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA Cel/założenia: Są to projekty na niewielką skalę zakładające wymianę doświadczeń organizacji partnerskich w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych oraz wyjazdy kadry i dorosłych słuchaczy do zagranicznych partnerów. Projekty partnerskie są zorientowane raczej na proces niż wypracowanie innowacyjnego produktu. Liczba zaangażowanych krajów/partnerów: Minimum 3 z minimum 3 krajów, w tym przynajmniej 1 kraj musi być z UE Termin składania wniosków: 20 lutego 2009 Długość trwania działania: 2 lata (od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011) Finansowanie: W postaci ryczałtu, którego wysokość uzależniona jest od wybranego typu projektu. Są 4 typy projektów, różnią się liczba obowiązkowych do zorganizowania osobowyjazdów dla słuchaczy i kadry. Im więcej wyjazdów tym większe dofinansowanie: GRU-4 (liczba wymaganych wyjazdów 4): Euro GRU-8 (liczba wymaganych wyjazdów 8): Euro GRU-12 (liczba wymaganych wyjazdów 12): Euro GRU-24:(liczba wymaganych wyjazdów 24): Euro (ten typ projektu wymaga zrealizowania wyjazdu min.16 dorosłych słuchaczy różnych osób) Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji każda organizacja partnerska przesyła wniosek o dofinansowanie swoich działań we wspólnym projekcie do Narodowej Agencji we własnym kraju

13 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA c.d. Przykłady działań, jakie są uprawnione do dofinansowania: - wyjazdy do organizacji partnerskich kadry i dorosłych słuchaczy uczestniczących w projekcie - organizowanie seminariów, konferencji dotyczących realizacji projektu - opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach współpracy (w tym strony internetowe) - organizowanie wystaw, przedstawień, festynów; wykonywanie prac artystycznych i innych dotyczących tematyki projektu - przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu, aby zapewnić dobrą komunikację z partnerami w języku roboczym projektu Przykładowe obszary tematyczne projektów: - sposoby motywowania osób dorosłych do nauki; - metodyka uczenia się i nauczania osób dorosłych; - rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (np. nauka języków obcych, TIK, kompetencje obywatel.); - zagadnienia interkulturowe; - sztuka, muzyka i kultura; - edukacja osób w starszym wieku; - zdrowie i zagadnienia konsumenckie; - edukacja rodziców; - technologie informacyjne w edukacji dorosłych Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Priorytety narodowe w Polsce: corocznie są wyznaczane i publikowane na stronie internetowej NA

14 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW 2009 Nowość! Cel/założenia: Projekty mają na celu współpracę dwóch organizacji partnerskich z dwóch krajów w celu umożliwienia zrealizowania wolontariatu za granicą osobom 50+. Dwie organizacje partnerskie przygotowują i realizują wyjazdy seniorów na 3 8 tygodni do kraju partnera w celu świadczenia wolontariatu, dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i wiedzą z lokalną społecznością. Każda z organizacji jest zarówno organizacją wysyłającą jak i przyjmującą/goszczącą. Współpraca organizacji trwa 2 lata i dotyczy zarówno przygotowania seniorów i organizacji pobytu jak i specyficznego tematu, jakiego dotyczy wolontariat. Praca wolontariuszy nie może przynosić zysku. Realizacja projektu jest okazją do uczenia się zarówno dla wyjeżdżających seniorów oraz goszczącej społeczności jak i dla samych organizacji partnerskich. Liczba zaangażowanych krajów/partnerów: 2 organizacje z 2 krajów (projekty bilateralne), w tym minimum 1 kraj musi być z UE. Liczba seniorów wyjeżdżających na wolontariat z każdego kraju: 2 6 osób Termin składania wniosków: 31 marca 2009 Długość trwania działania: Projekt trwa 2 lata (od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011), wyjazdy seniorów mogą trwać od 3 do 8 tygodni Finansowanie: Wysokość dofinansowania zależna od liczby wyjeżdżających i przyjeżdżających seniorów, długości trwania wyjazdu polskich seniorów i pobytu gości w Polsce (wg stawek). Dofinansowanie obejmuje zryczałtowane stawki: na koszty pobytu seniorów - gości w kraju goszczącym, koszty administracyjne związane z przygotowaniem seniorów do wyjazdu i z pobytem gości oraz rzeczywiste kosztów podróży seniorów. Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji każda z dwóch organizacji partnerskich przesyła wniosek o dofinansowanie swoich działań we wspólnym projekcie do Narodowej Agencji we własnym kraju.

15 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW 2009 c.d. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Priorytety narodowe w Polsce: Narodowa Agencja nie wyznaczyła priorytetu dla tej akcji w roku 2009 Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania - rekrutacja uczestników wolontariatu (o ile nie są to słuchacze danej organizacji) - działania przygotowawcze przed wyjazdem seniorów (językowe i kulturowe) - podróż seniorów i utrzymanie seniorów przyjeżdżających z kraju partnera - ubezpieczenie seniorów i wsparcie/mentoring - upowszechnianie informacji o odbytym wolontariacie, ewaluacja Przykładowe obszary tematyczne wolontariatu: Tematykę wolontariatu partnerzy ustalają na etapie formułowania zapisów we wniosku o dofinansowanie. Działania, w jakie zaangażowani są wolontariusze powinny być dla nich okazją do uczenia się czy to w obszarze edukacji formalnej, pozaformalnej czy (zapewne najczęściej) nieformalnej. Warunkiem jest, by praca wolontariusza nie przynosiła zysku. Seniorzy przyjeżdżający do krajów partnerskich nie muszą wykonywać identycznych działań. Tematem wolontariatu może być np.: - dzielenie się umiejętnościami i wiedzą w dowolnym obszarze (muzyka, teatr, malowanie, zdrowy tryb życia) z lokalną społecznością - praca na rzecz osób wymagającymi opieki (np. organizowanie zajęć artystycznych dla takich osób), - inne działania na rzecz lokalnej społeczności wg ustaleń partnerów. UWAGA. Działania wolontariuszy nie może przynosić zysku i w żadnym wypadku nie może być zastępstwem w pracy pracowników organizacji partnerskiej.

16 WARSZTATY GRUNDTVIGA Nowość! Cel/założenia: Celem akcji jest umożliwienie dorosłym słuchaczom wzięcia udziału w edukacyjnych warsztatach tematycznych odbywających się w innym kraju europejskim. Warsztaty trwają od 5 do 10 dni i organizowane są dla dorosłych słuchaczy przyjeżdżających indywidualnie z zagranicy. Uczestnicy muszą reprezentować minimum 3 kraje, przy czym żaden kraj nie może mieć więcej niż 1/3 uczestników. Uczestnicy z kraju organizatora mogą brać udział w warsztatach, ale bez dofinansowania z programu Grundtvig i nie może być ich więcej niż 1/3. Organizator pokrywa koszty podróży i pobytu uczestników oraz wszelkie koszty związane z realizacją warsztatów. Liczba zaangażowanych krajów/partnerów: Warsztaty organizuje 1 organizacja dla słuchaczy z minimum 3 krajów, w tym przynajmniej 2/3 słuchaczy musi być z innych krajów niż kraj organizatora (min. 10 osób z zagranicy) Termin składania wniosków: 20 lutego 2009 Długość trwania działania: Warsztat trwa 5 10 dni (w okresie od 1 września 2009 do 31 sierpnia 2010) + działania przygotowawcze Finansowanie: Zależna od liczby słuchaczy, długości trwania warsztatu i kraju organizatora. Dofinansowanie w postaci zryczałtowanych stawek na koszty organizacyjne i również zryczałtowanych wg kraju organizatora na koszty podróży i utrzymania uczestników. Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji wnioskuje tylko organizator warsztatu, we własnym kraju. Słuchacze uczestnicy warsztatu zgłaszają się bezpośrednio do organizatora a kopie tego zgłoszenia przesyłają do NA w swoim kraju i do NA właściwej dla kraju organizatora warsztatu.

17 WARSZTATY GRUNDTVIGA c.d. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Priorytety narodowe w Polsce: Narodowa Agencja nie wyznaczyła priorytetu dla tej akcji w roku 2009 Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania: - działania promocyjne dotyczące organizacji warsztatów - rekrutacja uczestników warsztatów - działania przygotowawcze (pedagogiczne, językowe i kulturowe) - podróż i pobyt uczestników - realizacja i ewaluacja warsztatu Przykładowe obszary tematyczne warsztatów: - sztuka, muzyka, kreatywność, umiejętność liczenia (numeracy), nauki ścisłe i inne tematy, które w mniejszym stopniu wymagają znajomości języka obcego - nauka języków obcych, szczególnie rzadziej używanych i rzadziej nauczanych, zwłaszcza w przypadku osób, które chcą rozwinąć kompetencje podstawowe (lub polepszyć swoje kompetencje w jakimś szczególnym obszarze) w oparciu o język obcy kraju, w którym warsztat jest organizowany - tematyka europejska - aktywne obywatelstwo - dialog międzykulturowy

18 WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA Cel/założenia: Kilkudniowe wyjazdy pracowników organizacji zajmujących się edukacją dorosłych w celu poznania zagranicznego partnera do projektu i pracy nad założeniami tego projektu. Wizyty uprawnione są do Projektów Partnerskich Grundtviga, Projektów Wolontariatu Seniorów, Projektów Wielostronnych, Sieci Grundtviga i Działań Towarzyszących. Termin składania wniosków: Na minimum 8 tygodni przed wyjazdem Długość trwania działania: Od 1 do 5 dni (nie później niż do 30 kwietnia 2010) Finansowanie: Na pokrycie kosztów podróży i utrzymania Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji wnioskuje organizacja edukacji dorosłych wyjeżdżają jej pracownicy Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania Uprawnione są dwa 2 typy wyjazdów: - na seminarium kontaktowe organizowane przez Narodowe Agencje; - na indywidualne spotkanie z partnerami planowanego projektu. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Priorytety narodowe w Polsce: są wyznaczone - patrz strona internetowa NA

19 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH Cel/założenia: Indywidualne wyjazdy nauczycieli osób dorosłych i innych przedstawicieli kadry edukacji dorosłych na zagraniczne kursy doskonalenia zawodowego. Terminy składania wniosków: 16 stycznia 2009 (wyjazdy na kursy od 1 kwietnia 2009 do 30 kwietnia 2010) 30 kwietnia 2009 (wyjazdy na kursy od 1 września 2009 do 30 kwietnia 2010) 15 września 2009 (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2010) Długość trwania działania: Od 5 dni do 6 tygodni Finansowanie: Na pokrycie kosztów podróży, utrzymania, opłaty za zajęcia i w uzasadnionych przypadkach - przygotowania językowego. Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania Wyjazdy na zagraniczne kursy z zakresu szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Kurs musi on trwać min 5 dni roboczych i dotyczyć doskonalenia osób pracujących w obszarze ogólnej niezawodowej edukacji dorosłych. Ofertę kursów można znaleźć w katalogu kursów Grundtvig/Comenius: jak również można korzystać z innych szkoleń w formie kursu, o ile kurs dotyczy edukacji ogólnej dorosłych i trwa min 5 dni. Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji osoba indywidualna poprzez swoją macierzystą organizację.

20 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 2009 c.d. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych. Priorytety narodowe w Polsce: są wyznaczone - patrz strona internetowa NA Osoby uprawnione: - Nauczyciele, kadra kierownicza i inni pracownicy organizacji prowadzących edukację ogólną dorosłych - formalną, pozaformalną lub nieformalną - niezależnie od wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy z pracodawcą (w tym osoby pracujące z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, przedstawicielami mniejszości narodowych, osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami zagrożonymi marginalizacją lub patologią, doradcy rozwoju osobowego i zawodowego, przedstawiciele władz edukacyjnych i inspektorzy/wizytatorzy działający w obszarze edukacji dorosłych), - osoby prowadzący doskonalenie takich nauczycieli i pracowników, - osoby, które wcześniej były nauczycielami dorosłych (lub innymi pracownikami jak wyżej), którzy po przerwie wracają do pracy w edukacji ogólnej dorosłych, - osoby z kwalifikacjami do pracy w edukacji dorosłych, które chcą rozpocząć/wznowić karierę w tym obszarze, - ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych w danym kraju. UWAGA: Osoba wyjeżdżająca musi znać język, w jakim będzie prowadzone szkolenie. Przykładowe obszary tematyczne kursu: - metody pracy edukacyjnej z dorosłym słuchaczem i tworzenie oferty edukacyjnej dla dorosłych, - sposoby poprawy dostępu do edukacji osobom dorosłych, szczególnie z grup defaworyzowanych, - zarządzanie w edukacji dorosłych, w tym na poziomie lokalnym i regionalnym, jakość w edukacji dorosłych, poradnictwo zawodowe, współpraca ze społecznością lokalną na rzecz edukacji dorosłych, - aspekty polityki edukacyjnej: strategie, modele finansowania, rozwój współpracy pomiędzy różnymi organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych, kryteria odniesienia dla edukacji dorosłych, wskaźniki

21 MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA KURSÓW DO EUROPEJSKIEGO KATALOGU KURSÓW GRUNDTVIGA Cel/założenia: Organizacje doświadczone w prowadzeniu ciekawych szkoleń dla edukatorów osób dorosłych zainteresowane rozszerzeniem swojej oferty w całej Europie mogą zgłosić kurs do katalogu kursów. Po opublikowaniu kursu organizacja prowadzi rekrutację i realizuje kurs. Uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie swego udziału w kursie składając wnioski do swoich Narodowych Agencji. Termin składania wniosków: na bieżąco, na co najmniej 8-10 miesięcy przed planowanym początkiem kursu Długość trwania działania: Minimum 5 pełnych dni roboczych zajęć dydaktycznych (najczęściej 5 10 dni roboczych) Finansowanie: Na organizację kursu nie przyznaje się dofinansowania. Koszty organizacji kursu pokrywa się z opłat uczestników. Wnioskowanie: Zgłoszenie kursu drogą elektroniczną-logowanie poprzez stronę + Przesłanie do Narodowej Agencji opisu szkolenia w wersji papierowej z podpisem UWAGA. Katalog kursów jest dotychczas wspólny z kursami oferowanymi nauczycielom programu Comenius. Komisja Europejska planuje rozdzielić katalog na dwa osobne dla każdego programu.

22 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 2009 Nowość! Cel/założenia: Indywidualne wyjazdy nauczycieli osób dorosłych i innych przedstawicieli kadry edukacji dorosłych (oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych) na zagraniczne wyjazdy o charakterze edukacyjnym, takie jak realizowanie zadań edukacyjnych w organizacji edukacji dorosłych za granicą, poznawanie różnych aspektów dotyczących edukacji dorosłych, job shadowing w organizacji edukacyjnej, udział w seminarium/konferencji. Termin składania wniosków: 16 stycznia 2009 (wyjazdy na kursy od 1 kwietnia 2009 do 30 kwietnia 2010) 30 kwietnia 2009 (wyjazdy na kursy od 1 września 2009 do 30 kwietnia 2010) 15 września 2009 (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2010) Długość trwania działania: Od 1 dnia do 12 tygodni Finansowanie: Na pokrycie kosztów podróży, utrzymania, opłaty konferencyjnej/seminaryjnej i ewentualnego przygotowania językowego, kulturowego lub pedagogicznego. Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania Wyjazdy za granicę o charakterze edukacyjnym w celu: - realizowania zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem dorosłych, - poznawania różnych aspektów dotyczących edukacji dorosłych i służenia swoim doświadczeniem w tej dziedzinie, - odbycia praktyki job shadowing w organizacji edukacyjnej, - udziału w seminarium lub konferencji.

23 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 2009 c.d. Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji osoba indywidualna poprzez swoją macierzystą organizację. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Grundtviga. Priorytety narodowe w Polsce: są wyznaczone - patrz strona internetowa NA Osoby uprawnione: - Nauczyciele, kadra kierownicza i inni pracownicy organizacji prowadzących edukację ogólną dorosłych - formalną, pozaformalną lub nieformalną - niezależnie od wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy z pracodawcą (w tym osoby pracujące z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, przedstawicielami mniejszości narodowych, osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami zagrożonymi marginalizacją lub patologią, doradcy rozwoju osobowego i zawodowego, przedstawiciele władz edukacyjnych i inspektorzy/wizytatorzy działający w obszarze edukacji dorosłych), - osoby prowadzący doskonalenie takich nauczycieli i pracowników, - osoby, które wcześniej były nauczycielami dorosłych (lub innymi pracownikami jak wyżej), którzy po przerwie wracają do pracy w edukacji ogólnej dorosłych, - osoby z kwalifikacjami do pracy w edukacji dorosłych, które chcą rozpocząć/wznowić karierę w tym obszarze, - studenci ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych, - ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych w danym kraju. UWAGA: Osoba wyjeżdżająca musi znać język, w jakim będzie prowadzone szkolenie.

24 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Nowość! Cel/założenia: Dłuższe pobyty kadry edukacji dorosłych (oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych) w zagranicznej organizacji edukacji dorosłych jako Asystent Grundtviga. Asystent może pełnić pomocniczą rolę asystując w nauczaniu lub zarządzaniu organizacją lub jego asystentura może mieć charakter ekspercki i wtedy bierze pełną odpowiedzialność za jedno lub więcej szkoleń lub wybrany aspekt zarządzania organizacją. Asystenci Grundtviga powinni być w pełni włączeni w życie organizacji goszczącej. Termin składania wniosków: 31 marca 2009 Długość trwania działania: Od 12 do 45 tygodni Finansowanie: Na pokrycie kosztów podróży, utrzymania i ewentualnego przygotowania językowego, kulturowego lub pedagogicznego. Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji osoba indywidualna poprzez swoją macierzystą organizację. Priorytety europejskie: Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów dla akcji zdecentralizowanych Grundtviga. Priorytety narodowe w Polsce: są wyznaczone - patrz strona internetowa NA

25 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA 2009 c.d. Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania: Wyjazdy za granicę do organizacji edukacji dorosłych w celu wykonywania zadań takich jak: - asystowanie we wspieraniu uczenia się osób dorosłych lub w wybranych aspektach zarządzania edukacją dorosłych, - wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - przekazywanie informacji o ojczyźnie Asystenta i asystowanie w nauczaniu języka ojczystego - wprowadzanie lub wzmacnianie wymiaru europejskiego w organizacji goszczącej, - inicjowanie, opracowywanie i asystowanie w realizacji projektów edukacyjnych. Osoby uprawnione: - Nauczyciele, kadra kierownicza i inni pracownicy organizacji prowadzących edukację ogólną dorosłych - formalną, pozaformalną lub nieformalną - niezależnie od wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy z pracodawcą (w tym osoby pracujące z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, przedstawicielami mniejszości narodowych, osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami zagrożonymi marginalizacją lub patologią, doradcy rozwoju osobowego i zawodowego, przedstawiciele władz edukacyjnych i inspektorzy/wizytatorzy działający w obszarze edukacji dorosłych), - osoby prowadzący doskonalenie takich nauczycieli i pracowników, - osoby, które wcześniej były nauczycielami dorosłych (lub innymi pracownikami jak wyżej), którzy po przerwie wracają do pracy w edukacji ogólnej dorosłych, - osoby z kwalifikacjami do pracy w edukacji dorosłych, które chcą rozpocząć/wznowić karierę w tym obszarze, - studenci ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych, - ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych w danym kraju. UWAGA: Osoba wyjeżdżająca musi znać język, w jakim będzie prowadzone szkolenie

26 Źródła informacji o programie Grundtvig Strona internetowa Narodowej Agencji w Polsce: Dokumenty (dostępne ze strony j.w.): General Call for Proposals - Zaproszenie do składania wniosków Guide Przewodnik element Zaproszenia do składania wniosków Navigator Grundtvig Learning Partnership (przewodnik dot. projektów partnerskich) Formularze wniosków Broszurki/ulotki/materiały Zrealizowane dotychczas projekty (kompendia, bazy projektów, galeria projektów, przykłady dobrej praktyki Grundtviga dostępne ze strony internetowej j.w.) Strona internetowa Komisji Europejskiej (dostęp ze strony internetowej j.w.) Promotorzy Grundtviga (dane na stronie internetowej j.w.) Dni Otwarte Grundtviga (w roku stycznia, 6,9,13 lutego) Konsultacje

27 Zespół obsługujący program Grundtvig Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie - GRUNDTVIG ul. Mokotowska 43, Warszawa, tel.: (22) (mobilności kadry) i (22) (projekty i warsztaty), fax: (22) Alina Respondek koordynator Programu Grundtvig Karolina Milczarek Joanna Grzegorczyk Dariusz Bieranowski Michał Chodniewicz

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW

GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW 10 YEARS OF THE GRUNDTVIG PROGRAMME THROUGH THE EYES OF ITS BENEFICIARIES GDYBY NIEGRUNDTVIG... 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Wizerunek polskiego seniora kojarzy się nam przede wszystkim ze smutną starością, chorobami, często

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 28.10.2014 C 382/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/31/2014 Program Erasmus+, podstawowe działanie 3 Wsparcie w reformowaniu polityk

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo