Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A."

Transkrypt

1 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A. Analiza sporządzona w związku z Uchwałą nr 1169/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 listopada 2012 r. przez Whitestonelegal Kancelaria Prawna KANCELARIA WHITESTONELEGAL, UL. PIĘKNA 15/ WARSZAWA

2 SPIS TREŚCI I. Podstawa przygotowania analizy 3 II. Prezentacja Spółki Podstawowe dane Data utworzenia Emitenta i czas, na jaki został utworzony Wskazanie Sądu, który wydał postanowienie o wpisie do rejestru Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Emitent 5 5. Historia Spółki 5 6. Kapitał zakładowy Struktura akcjonariatu Władze Emitenta Działalność Spółki III. Analiza sytuacji finansowej Dane finansowe i ich źródło Wybrane dane finansowe IV. Opis bieżącej działalności Emitenta 20 V. Analiza rynku usług doradczych 21 VI. Przewidywany rozwój Spółki 22 VII. Czynniki ryzyka 23 VIII. Ocena planów rozwojowych i perspektyw dalszego działania STRONA 2 Z 24

3 I. PODSTAWA PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument sporządzony został celem dokonania analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę BOA S.A. ( Spółka, Emitent ) z siedzibą w Warszawie, która została zobowiązana do zlecenia niniejszego dokumentu uchwałą nr 1169/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 listopada 2012r., organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu ( ASO ) na rynku New Connect tj. na rynku obrotu akcjami spółki BOA S.A. Przedmiotowa uchwała została opublikowana na stronie internetowej organizatora ASO. W związku z powyższym została zawarta umowa o sporządzenie zenie analizy pomiędzy Spółką a Whitestonelegal Kancelaria Prawna ( Doradca, Konsultant ). Niniejsze opracowanie nie ma charakteru i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców, nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Analiza została sporządzona przez Whitestonelegal Kancelaria Prawna, w celu zapewnienia rzetelności analizy na odpowiednio wysokim poziomie. Zarząd Spółki potwierdził, że dane zawarte w niniejszej analizie, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu i przy dołożeniu należytej staranności są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na znaczenie informacji zawartej w niniejszym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie analizy ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, ału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji. Niniejsza analiza nie ma charakteru wyceny i nie może być traktowana w ten sposób. Analiza została wykonana w sposób wnikliwy i kompetentny w oparciu o informacje uzyskane od Spółki, dokumenty powszechnie dostępne, a także na podstawie raportów opublikowanych przez Spółkę, w tym raportów bieżących i okresowych oraz informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym. Założono, że otrzymane i nabyte materiały są prawdziwe, rzetelne i odpowiadające faktycznemu stanowi prawno finansowemu. Założono, że analizowany any podmiot będzie kontynuował działalność w przyszłości. STRONA 3 Z 24

4 II. PREZENTACJA SPÓŁKI 1. PODSTAWOWE DANE Firma: Siedziba: Adres: KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Faks: WWW: BOA Spółka Akcyjna Warszawa, Polska ul. Wąwozowa 19 lok.32, Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS (+48 22) lub (+48 22) (+48 22) DATA UTWORZENIA EMITENTA I CZAS, NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY Spółka BOA S.A. powstała na podstawie aktu założycielskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia spółki Dr Kendy S.A. (uprzednia nazwa Emitenta) zgodnie z aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Rafała Kokoszewskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Puławskiej 233 lok. 1, Rep. A 4398/2006. Zgodnie z aktem założycielskim czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. Zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dr Kendy S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. nazwa Spółki została zmieniona na BOA S.A. Wskazana zmiana została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 września 2012 r. STRONA 4 Z 24

5 3. WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO REJESTRU Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców z dniem 29 grudnia 2006 roku pod nr , postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania szczególnych zezwoleń. 4. PRZEPISY PRAWA ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA EMITENT Emitent został utworzony i działa zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Emitent prowadzi działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej Emitent rozpoczął również działalność na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. 5. HISTORIA SPÓŁKI Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w dniu 29 grudnia 2006 r. Siedziba Spółki obecnie mieści się w Warszawie przy ul. Wąwozowej 19 lok. 32. W skład pierwszego zarządu Spółki wchodzili: Jacek Połoński pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz Agnieszka Chmielewska, pełniąca funkcję Członka Zarządu. Skład zarządu uległ zmianie, w związku z czym stał się jednoosobowy: Agnieszka Chmielewska zaczęła pełnić funkcję Prezesa Zarządu. Następnie w skład kolejnego Zarządu wszedł Dariusz Gałecki jako Prezes Zarządu. W roku 2009 Riad Bekkar został powołany na funkcję Prezesa Zarządu. Pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. Riad Bekkar jest jedynym członkiem Zarządu Spółki do dnia dzisiejszego. Do lipca 2007 r. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej. Emitent zajmował się głownie badaniem rynku na obszarze swojej działalności, a także rozmowami i negocjacjami z dostawcami, oraz odbiorcami krajowymi i zagranicznymi. Od połowy 2007 r. Spółka rozpoczęła outsourcing produkcji i sprzedaż swoich produktów. W 2008 r. Spółka skoncentrowała się na uzyskaniu udziału w krajowym rynku cukierków twardych. Od połowy owy 2009 r. Spółka rozpoczęła eksport swoich produktów do Francji oraz do Włoch. W dniu 13 września 2010 r. grono spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu poszerzyło się o spółkę Dr Kendy S.A. Był to 58 notowany w tamtym okresie debiut na rynku NewConnect oraz 161 spółka notowana w alternatywnym systemie obrotu. Przed wejściem na rynek NewConnect Spółka pozyskała 875 tys. zł, od jednego z inwestorów, który objął akcje Dr Kendy S.A. Inwestorem tym był Dom Maklerski IDM S.A. Środki z prywatnej emisji i Spółka przeznaczyła na restrukturyzację, poprawę kondycji finansowej (zwiększenie przepływów pieniężnych), oraz na dalszy rozwój prowadzonej działalności operacyjnej, umocnienie pozycji rynkowej Spółki dzięki wdrożonym nowoczesnym operacjom marketingowym.. Powyższe działania miały na celu zwiększenie skali biznesu prowadzonego przez Dr Kendy S.A.(obecna nazwa BOA S.A.) STRONA 5 Z 24

6 Mimo wielu podjętych działań i próby ekspansji działalności na rynki zagraniczne, działalność Spółki na rynku słodyczy napotkała na przeszkodę w postaci wysokiej niezdrowej konkurencji, która stosowała ceny dumpingowe. Dodatkowo, rozpoczęcie współpracy z dużymi sieciami każdorazowo wiązało się z wysokimi nakładami finansowymi Spółki jeszcze przed rozpoczęciem współpracy oraz długimi terminami kredytowania tych podmiotów, co miało znaczący wpływ na bieżącą działalność. Dlatego też w pierwszym kwartale 2011 r. Spółka zdecydowała się na przeprowadzenie analiz i badań zmierzających do podjęcia ewentualnej decyzji o przeprowadzeniu zmian w modelu i profilu działalności Spółki. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie odniosła się do proponowanych przez Zarząd Spółki zmian polegających na stworzeniu organizacji kompleksowych usług doradczych przez Spółkę. Rada Nadzorcza pozytywnie odniosła się do stworzenia odmiennego niż dotychczasowy modelu działalności firmy, wobec czego Zarząd rozpoczął pracę nad przygotowaniem zaplecza operacyjnego dla nowej działalności (w tym miedzy innymi zmiana nazwy Spółki, budowa nowej szaty graficznej strony internetowej, co jest konsekwencją potrzeby oddzielenia tożsamości dotychczasowej nazwy związanej z wyrobami cukierniczymi oraz budowanie nowej marki z nowymi horyzontami prowadzonej działalności usług doradczych i konsultingowych). W dniu 28 czerwca 2012 r. odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które podsumowano wyniki Spółki za rok obrotowy 2011 oraz udzieliło absolutorium dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Podjęto również uchwałę o zmianie statutu Spółki, a także wprowadzono zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: (słownie: milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A do A o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B do B o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C do C o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Wszystkie akcje serii A, serii B oraz serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela na każdą z tych akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. STRONA 6 Z 24

7 7. STRUKTURA AKCJONARIATU Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki BOA S.A: Akcjonariusz liczba akcji (w szt.) % kapitału (w %) liczba głosów (w szt.) % głosów na WZA (w %) AIDAN The One ,58% ,58% DM IDM S.A ,05% ,05% 8. WŁADZE EMITENTA Zgodnie z 11 Statutu Emitenta, organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie ZARZĄD Zarząd składa się od 1 do 2 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powołać Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu dwuosobowego - Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes STRONA 7 Z 24

8 Zarządu lub, w przypadku jego nieobecność Wiceprezes Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. DANE O PREZESIE ZARZĄDU: Riad Bekkar Riad Bekkar jest absolwentem la Chambre de Commerce de la Wilaya de Tlemcen. W 2003 r. ukończył pierwszą część studiów MBA w l Institut Francais de Gestion w Warszawie. Posiada duże doświadczenie biznesowe, zdobywane w zarządzaniu dużymi organizacjami, w tym o zasięgu międzynarodowym. Pełnił wysokie funkcje kierownicze w kilku firmach. Były to spółki technologiczne oraz wywodzące się z branży samochodowej (Iveco,, BMW). Współzałożyciel Spółki Arteria S.A., w której nieprzerwanie od 2004 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Aktywnie uczestniczył w procesie upublicznienia Spółki. W okresie od stycznia 2010 r. do lipca 2012 r. Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. i Grupy Kapitałowej EFH S.A RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustała Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 7dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej winno się odbyć w terminie 14 dni od wystosowania zaproszenia, w przypadku gdy posiedzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy oraz w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. STRONA 8 Z 24

9 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2 członków w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 członków jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członek Rady Nadzorczej j może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Osoby, które historycznie wchodziły w skład Rady Nadzorczej Spółki: Riad Bekkar: od r. do r. Paweł Grabowski: od r. do r. Paweł Połoński: od r. do r. Piotr Kulikowski: od r. do r. Edyta Płaneta Siewierska: od r. do r. Tymon Betlej: Izabela Gałązka: Katarzyna Musiatowicz: Agnieszka Chmielewska: Tymon Kulczycki: Bogusław Dzieżok: od r. do r. od r. do chwili obecnej od r. do chwili obecnej od r. do chwili obecnej od r. do chwili obecnej od r. do chwili obecnej DANE O CZŁONKACH RADY NADZORCZEJ: Bogusław Dzieżok: Bogusław Dzieżok jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył również Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie - Filologia Angielska. Obecnie związany z branżą pojazdów użytkowych: MERCEDES TRUCKS, gdzie pełni funkcje managerską.. Agnieszka Chmielewska: Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Wydział Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Od 1994r. była zatrudniona w Banku BPH S.A. w Warszawie, gdzie odpowiadała za pion klientów STRONA 9 Z 24

10 biznesowych, w tym pozyskiwanie klientów i sprzedaż produktów kredytowych i depozytowych. W latach zatrudniona w Arteria S.A. jako manager ds. Controlingu. W okresie lipiec 2012 pełniła funkcje Dyrektora ds. Controlingu Grupy Kapitałowej EFH S.A. Katarzyna Musiatowicz: Absolwenta Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Od 1999 roku związana z rynkiem sprzedaży usługi produktów za pośrednictwem contact center. Zdobywała doświadczenie zawodowe zarządzając działem contact center między innymi i w Axel Springer Kontakt Sp. z o.o. oraz Arteria S.A. W okresie lipiec 2012 pełniła funkcje Dyrektora ds. Sprzedaży Grupy Kapitałowej EFH S.A. Tymon Kulczycki: Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wydział dziennikarstwa i nauk politycznych. Ukończył również Europejską Wyższą Szkoła Prawa i Administracji na wydziale prawa. Obecnie partner zarządzający w Kancelarii Whitestone Legal. Od 2001 r. jest rekomendowanym prawnikiem dla obywateli Republiki Tureckiej w ich sprawach w Polsce. Izabela Gałązka: Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania, kierunek: Finanse i Bankowość. Absolwentka Studiów Podyplomowych - Gdańsk University with cooperation of London Guildhall University kierunek Bankowość Inwestycyjna. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na stanowiskach managerskich w Banku Gdańskim S.A. (obecnie Bank Millennium S.A.), STU ERGO HESTIA S.A., Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. W okresie od kwietnia 2010 r. do lipca 2012 r. Wiceprezes Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. i Grupy Kapitałowej EFH S.A i CFO WALNE ZGROMADZENIE Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki. Walne zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Przewodniczącego ego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez STRONA 10 Z 24

11 akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 4/10 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy: powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. 9. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Zgodnie z wpisem zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, rodzaj przeważającej działalności Spółki określony został jako doradztwo związane z zarządzaniem (70.2.Z). Zgodnie z zapisami Statutu Spółki przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, Z - Działalność alność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, Z- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów rożnego rodzaju, Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, Z - Transport drogowy towarów, Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski, Z - Transport morski i przybrzeżny towarów, Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski, Z - Transport wodny śródlądowy towarów, Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji, Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, STRONA 11 Z 24

12 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, Z - Działalność agencji informacyjnych, Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z - Leasing finansowy, Z - Pozostałe formy udzielenia kredytów, Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Z - Działalność rachunkowo-księgowa; księgowa; doradztwo podatkowe, Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, Doradztwo związane z zarządzaniem, Reklama, Z - Badanie rynku i opinii publicznej, Z - Działalność związana z tłumaczeniami, Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp, Z - Wypożyczenia i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, Z - Działalność agencji pracy tymczasowej, Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, A - Działalność agentów turystycznych, Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, Sprzątanie obiektów Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem aniem terenów zieleni, Z - Działalność centrów telefonicznych (call center), Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. STRONA 12 Z 24

13 III. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 1. DANE FINANSOWE I ICH ŹRÓDŁO Źródłem danych finansowych przy sporządzaniu niniejszej analizy sytuacji finansowej było w szczególności: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 (zbadane na postawie rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie krajowych standardów rewizji finansowej ustanowionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Audytowego, przez biegłego rewidenta p.teresę Wylegała (nr ewidencyjny 3067/ 4489), właścicielkę Biura Obrachunkowego w Gorzowie Wlkp.) Badanie powyższego sprawozdania finansowego przeprowadzono na podstawie i zgodnie z zawartą umową pomiędzy Spółką a wyżej wymienionym biegłym rewidentem. Badanie przeprowadzono w siedzibie biegłego rewidenta. Spółka, jak również przeprowadzający badanie w jej imieniu biegły rewident stwierdził, że pozostaje niezależny y od badanej jednostki, w rozumieniu przepisów art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości. STRONA 13 Z 24

14 FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW D PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 2.1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU AKTYWA stan na stan na stan na Struktura 2011 (w %) Dynamika 2011/2010 (w %) A. Aktywa trwałe , , ,73 87,03 786,99 1. Wartości niematerialne i prawne , , ,87 6,61 2. Rzeczowe aktywa trwałe , , ,86 1,51 52,82 3. Należności długoterminowe 4. Inwestycje długoterminowe ,90 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , , ,76 12,97 107,31 1. Zapasy , , ,30 6,32 111,73 2. Należności krótkoterminowe , , ,76 6,21 116,84 3. Inwestycje krótkoterminowe , , ,50 0,37 42,71 4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , ,20 0,08 29,83 Suma aktywów , , , ,05 ROK OBROTOWY 2011: Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość aktywów zwiększyła się czterokrotnie w stosunku do stanu na koniec poprzedzającego roku obrotowego, na co złożył się siedmiokrotny wzrost wartości aktywów trwałych. Na zmianę wartości aktywów trwałych wpływ miał przede wszystkim wzrost inwestycji długoterminowych w atrakcyjne instrumenty finansowe. W tym samym czasie aktywa obrotowe zwiększyły się o 7 pp., co było wynikiem nieznacznego zwiększenia ogólnego stanu zapasów o 12 pp. oraz zmniejszenia wartości inwestycji krótkoterminowych 57pp. STRONA 14 Z 24

15 FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW D PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ PASYWA stan na stan na stan na Struktura 2011 (w %) Dynamika 2011/2010 (w %) A. Kapitał (fundusz) własny , , ,48 10,91 99,13 1. Kapitał (fundusz) podstawowy , , ,00 16, Należne wpłaty na kapitał podstawowy 3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał (fundusz) zapasowy , , ,88 9,10 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych , , ,96-14,63 91,72 8. Zysk (strata) netto , , ,44-0,10-7,27 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , ,01 89,09 734,09 1. Rezerwy na zobowiązania , Zobowiązania długoterminowe , , ,20 85,92 830,84 3. Zobowiązania krótkoterminowe , , ,11 3,01 187,71 4. Rozliczenia międzyokresowe , ,70 0,07 Suma pasywów , , , ,05 Po stronie pasywów zmiany dotyczyły zarówno kapitału własnego o 1pp. jak i kapitału obcego. Spadek kapitału własnego wynikał głównie z poniesienia straty netto w kwocie 6.089,44 zł, natomiast zmiana zobowiązań długoterminowych była głównym czynnikiem wzrostu kapitału obcego. STRONA 15 Z 24

16 FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW D PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ 2.2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I START stan w 2009 stan w Stan w A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , , ,10 - od jednostek powiązanych B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: , , ,46 - jednostkom powiązanym , ,11 C. Zysk brutto ze sprzedaży (A-B) 2 589, , ,36 C. Zysk/strata ze sprzedaży 0, ,36 D. Pozostałe przychody operacyjne 1 870, , ,56 E. Pozostałe koszty operacyjne , , ,73 I. Zysk/strata z działalności operacyjnej ,53 F. Przychody finansowe , , ,40 G. Koszty finansowe ,31 H. Zysk/strata z działalności gospodarczej , ,07-109,44 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych J. Zysk brutto , ,07-109,44 K. Podatek dochodowy L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk/strata netto , , ,44 Różnica , , , , , , , , , , , , ,51 Dynamika 2011/2010 (w %) 67,51 153,86-596,53 579,26 78, , , , ,27 STRONA 16 Z 24

17 FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW D PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ Przychody netto ze sprzedaży w roku 2011 wyniosły ,10 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego o 32,49%. Przychody ze sprzedaży obejmowały towary handlowe (słodycze - landrynki). Koszty operacyjne w roku obrotowym 2011 wyniosły ,46 zł. i w porównaniu do roku ubiegłego uległy zwiększeniu o 53,86%. Obniżenie dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnych utrzymujących się w roku 2011 wysokich poziomach cen podstawowych surowców stosowanych w procesie produkcyjnym w dotychczasowej działalności Spółki wygenerowało stratę ze sprzedaży w kwocie ,36 zł.. Spółka dzięki korzystnej alokacji pozyskanych środków z emisji obligacji w celu zapewnienia minimalnego zwrotu na poziomie kosztu pozyskanego kapitału zmniejszyła stratę na poziomie wyniku netto do wysokości 6.089,44 zł Wybrane pozycje z wyniku finansowego w ostatnich latach kształtowały się następująco: Wyszczególnienie Zysk / strata ze sprzedaży , , , ,36 Zysk / strata z działalności operacyjnej , , , ,53 Zysk / strata z działalności gospodarczej , , ,07-109,44 Zysk / strata brutto , , ,07-109,44 Zysk / strata netto , , , ,44 STRONA 17 Z 24

18 FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW D PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ 2.3. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNO FINANSOWYCH I ICH OCENA Nazwa wskaźnika Formuła obliczeniowa Wartość wskaźnika pożądana Rentowność brutto sprzedaży wynik ze sprzedaży 100 max 4,31 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18,65-85,40 2. Rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto 100 max -23,10 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16,82-1,81 3. Rentowność majątku (ROA) wynik finansowy netto 100 średnioroczny stan aktywów max -4,90 5, ,16 4. Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto 100 max - 12,00 średnioroczny stan kapitału własnego -0,88 5. Bieżącej płynności finansowej I aktywa obrotowe ogółem zobowiązania krótkoterminowe 1,2-2,0 1,78 7,54 4,31 6. Szybkiej płynności finansowej II aktywa obrotowe ogółem - zapasy zobowiązania krótkoterminowe 0,8-1,2 1,10 4,01 2,21 7. Pieniężnej płynności finansowej III inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe 0,2 0,01 0,03 0,12 8. Kapitał obrotowy aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe max , , ,65 9. Rotacja majątku ogółem przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów max 0,21 suma aktywów 0,34 0, Rotacji majątku trwałego przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów max 0,47 aktywa trwałe 0,71 0, Rotacji majątku obrotowego przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów max 0,39 aktywa obrotowe 0,65 0, Szybkość obrotu zapasów w dniach średnioroczny stan zapasów 365 min 388 dni wartość sprzedanych towarów + koszt sprzedanych produktów 209 dni 310 dni STRONA 18 Z 24

19 FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW D PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ 13. Szybkość obrotu należnościami w dniach średnioroczny stan ogółu należności z tyt. dostaw i usług 365 min 371 dni przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 277 dni 414 dni 14. Termin spłaty zobowiązań w dniach średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tyt. dostaw i usług 365 min 474dni 302 dni wartość sprzedanych towarów + koszt sprzedanych produktów 128 dni 15.Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe suma aktywów 0,30-0,50 1,17 0,52 0, Pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym kapitały własne >1-0,39 aktywa trwałe 1,00 0, Pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym kapitały własne + zobowiązania długoterminowe - 1,53 aktywa trwałe ogółem 1,93 1, Relacja kapitałów obcych do kapitałów włas. kapitały obce <1-6,73 kapitały własne 1,10 8, Trwałości struktury finansowania kapitały własne + rezerwy długoter. + zobowiązania długoter. max 0,69 suma aktywów 0,92 0, Relacja zobowiązań do należności z tyt. dostaw zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 0,98 należności z tyt. dostaw i usług 0,30 0,48 Wskaźniki rentowności w roku 2011 wykazują wartości ujemne ponieważ wystąpiła strata w sprzedaży, która determinowała stratę netto Spółki. Wskaźniki bieżącej i szybkiej płynności finansowej kształtują się w przedziale powyżej wielkości oczekiwanych. Kapitał pracujący w 2011 roku osiągnął wartość dodatnią, co oznacza, że majątek obrotowy przekracza zobowiązania bieżące. Wskaźniki obrotu aktywów (ogółem, trwałych i obrotowych) badanego okresu uległy pogorszeniu w porównaniu do wskaźników za rok ubiegły. Wskaźnik obrotu majątku ogółem, majątku trwałego i majątku obrotowego są niższe od wskaźników za rok ubiegły. Czas obsługi zobowiązań z tytułu dostaw i usług jest krótszy od inkasa należności. Wskaźniki finansowania nia działalności - stopa zadłużenia pokazuje, że finansowanie aktywów kapitałem obcym w 2011 roku wyniosło 89% podczas gdy w 2010 roku wyniosło 52%. STRONA 19 Z 24

20 IV. OPIS BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Emitenta w raporcie bieżącym EBI nr 21/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. nastąpiła zapowiadana przez Spółkę zmiana przedmiotu działalności. Zgodnie z przekazami przez Spółkę informacjami, Spółka świadczy usługi z zakresu doradztwa strategicznego polegające m.in. na zorientowaniu podmiotów gospodarczych na optymalną drogę rozwoju spośród możliwych wariantów i scenariuszy rynkowych, skierowaniu tychże podmiotów na drogę rozwoju i wzrostu wartości rynkowej analizach rynku, biznes planach, formułowaniu możliwych i optymalnych struktur finansowania, jak również usług z zakresu doradztwa finansowego obejmujących m.in.: organizację finansowania (project financing), koordynację i organizację emisji papierów dłużnych i plasowanie ich na rynku, pozyskania finansowania pomostowego, restrukturyzację kapitałową i finansową, strategie właścicielskie, poszukiwanie wartości i wycenę firm (pricing). Zgodnie z nowym przedmiotem działalności, Spółka koncertuje się również na świadczeniu usług doradczych związanych z restrukturyzacją procesów biznesowych poprzez świadczenie usług związanych z badaniem kondycji finansowej i operacyjnej, tworzeniem nowych strategii procesów operacyjnych firm lub przebudową dotychczasowych oraz wprowadzaniem procedur i zasad controllingu dla każdego obszaru działalności firmy. Świadczone przez Spółkę usługi z zakresu optymalizacji procesów biznesowych polegają m.in. na reorganizacji i optymalizacji ośrodków kosztowych, struktur organizacyjnych, złożonych procesów operacyjnych, optymalizacji podatkowej oraz optymalizacji struktury bilansu i przepływów pieniężnych. W ramach realizowania nowego przedmiotu dzielności Spółka zamierza również pośredniczyć w zakresie transakcji typu M&A, współpracując przy tym z kancelariami prawnymi i finansowymi, doradzać i koordynować m.in.: sprzedaż firm inwestorom strategicznym lub finansowym (sell side), transakcje zakupu firm w Polsce i/lub zagranicą (buy side), fuzje i inkorporacje. W zakresie powyższych obszarów Spółka pełnić będzie rolę doradcy biznesowego i koordynatora w procesie upubliczniania spółki, zapewnienia wsparcia w kontaktach z pośrednikami i instytucjami rynku kapitałowego, dokona wyceny spółki oraz przygotuje konstrukcję parametrów oferty, przeprowadzi doradztwo w procesie zmiany formy prawnej spółek, a także dostosuje aktywa wewnętrzne spółki do wymogów rynku kapitałowego oraz przeprowadzi doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich. Spółka będzie doradzać w procesie fuzji podmiotów gospodarczych oraz sprzedaży spółek prawa handlowego inwestorom strategicznym lub finansowym. Spółka zapewni wsparcie w negocjacjach, przygotuje analizy i wyceny spółki zbywalnej/celu inwestycyjnego oraz zaproponuje strukturę i model finansowania transakcji. Spółka zapewni także wsparcie merytoryczne przy wyborze formy finansowania, doradzi w zakresie wykupów lewarowanych LBO/MBO oraz menedżerskich, a także organizacji lub restrukturyzacji kapitału dłużnego (emisje obligacji) oraz pozyskania finansowania od funduszy typu private equity/venture capital. STRONA 20 Z 24

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2012 roku

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2012 roku PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku Obecne brzmienie 8 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10.

RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10. 1 RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL 01-026 WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10 za 2012 rok 2 I.INFORMACJE OGÓLNE. Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej działa pod firmą PSW

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r.

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Zarząd wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU od dnia 01-04-2015 roku do dnia 30-06-2015 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SANWIL HODING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MARCA 2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SANWIL HODING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MARCA 2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SANWIL HODING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MARCA 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia numerem 0000119088, w oparciu o regulacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Załącznik nr 10 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2013 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ. do głosowania korespondencyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 roku

FORMULARZ. do głosowania korespondencyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 roku FORMULARZ DATA: DANE AKCJONARIUSZA: Imię Nazwisko /Nazwa: do głosowania korespondencyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 roku Adres: Sąd Rejestrowy* Nr KRS*

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013

TEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013 TEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013 STATUT FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma, Siedziba 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Finhouse Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy Finhouse

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) REGULAMIN ZARZĄDU HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku następnie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport opinię zawiera 10 stron za rok obrotowy kończący się 31

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10.00 Członek Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A. Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2009 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. RAPORT

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zarząd spółki Telemedycyna

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE. Eko Holding S.A.

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE. Eko Holding S.A. Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Eko Holding S.A. DATA NW: 26 czerwca 2012 roku (godz. 12.00) Liczba głosów, którymi fundusz dysponował

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu Spółki

Projekt Statutu Spółki Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Laser - Med Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 21 marca 2017 r., godz.16.00 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku Pełnomocnik: Imię i Nazwisko/Firma:... Adres:... PESEL/NIP:... Nr dowodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Warszawa, 14 maja 2013 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r. Porządek obrad spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści:

Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści: Do zaproponowanych uprzednio projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo