Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej"

Transkrypt

1 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 ISSN X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si pierwsza, wspólna kampania reklamowa trzech zrzeszeƒ: Spó dzielczej Grupy Bankowej, Banku Polskiej Spó dzielczoêci SA i Mazowieckiego Banku Regionalnego SA str. 2 str. 1 6 i 7 marca br. w Gdaƒsku odby o si spotkanie przewodniczàcych rad nadzorczych banków spó dzielczych. Spotkanie poêwi cone by o m.in. sytuacji ekonomiczno finansowej SGB, a tak e kontroli wewn trznej w bankach spó dzielczych str. 2 Banki SGB znalaz y si wêród firm zaanga owanych w pomoc dla poszkodowanych w Katowicach. Zbiórka organizowana przez banki SGB zakoƒczy a si w po- owie lutego. Banki przekaza y na konto PCK 50 tysi cy z otych str. 3 DoÊwiadczenia w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej wnioski na przysz oêç dla samorzàdów terytorialnych i banków spó dzielczych konferencja pod tà nazwà odby a si 4 kwietnia br. wpoznaniu Wyjazd studyjny przedstawicieli SGB do Hiszpanii dofinansowany zosta ze Êrodków Fundacji Fundusz Wspó pracy Programu Agrolinia str. 22 str kwietnia br. w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w adze powiatu niƒskiego podpisa y dokumenty zwiàzane z pierwszà w powiecie emisjà obligacji komunalnych

2 najwa niejsze wydarzenia Dyplomy dla najlepszych lutego br. w Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Spotkanie przewodniczàcych 1 6 i 7 marca br. w Gdaƒsku odby o si spotkanie przewodniczàcych rad nadzorczych banków spó dzielczych Ofiarom tragedii 2 Banki SGB sà wêród firm zaanga owanych w pomoc dla poszkodowanych w Katowicach Kampania wizerunkowa trzech zrzeszeƒ Pracujemy na Twojà korzyêç 2 Zakoƒczy a si pierwsza, wspólna kampania reklamowa trzech zrzeszeƒ: Spó dzielczej Grupy Bankowej, Banku Polskiej Spó dzielczoêci SA i Mazowieckiego Banku Regionalnego SA Europejskie pieniàdze 3 DoÊwiadczenia w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej wnioski na przysz oêç dla samorzàdów terytorialnych i banków spó dzielczych konferencja pod tà nazwà odby a si 4 kwietnia br. w Poznaniu Odzyskaç pewnoêç siebie 5 Rozmowa z Eileen Linehan i Jackiem Roche z IRD Duhallow Lokalnej Grupy Dzia ania z Irlandii oraz z Benem Menadue z firmy Cornwall Enterprise z Wielkiej Brytanii z ycia SGB Pierwsza emisja obligacji powiatu niƒskiego 6 11 kwietnia br. w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w adze powiatu niƒskiego podpisa y dokumenty zwiàzane z emisjà obligacji komunalnych Sto lat banku 6 Stulecie dzia alnoêci obchodzi Bank Spó dzielczy w Lubichowie Pierwszy w mieêcie 8 Spó dzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka uruchomi bankomat w swoim oddziale w Dolsku. Jest to pierwszy bankomat w tym mieêcie Bli ej klienta 9 Bank Spó dzielczy w Dzierzgoniu otworzy fili przy ulicy 1 Maja. Obecnie bank ma ju dwie placówki na terenie miasta Gród na wzgórzach 10 Dzierzgoƒ to niezwykle malowniczo po o one miasteczko na PowiÊlu, pomi dzy Warmià a Pomorzem Gdaƒskim. Dzia a tam Bank Spó dzielczy, nale àcy do SGB Miasto in plus 11 W Rzeszowie dzia a oko o 60 placówek Êwiadczàcych us ugi bankowe, w tym trzy Express Banku Spó dzielczego Expressowy bank 13 Rozmowa z Mieczys awem Olearkà, prezesem zarzàdu Express Banku Spó dzielczego w Rzeszowie Kuênia kadr 15 Doskonalenie umiej tnoêci kadr audytu wewn trznego w bankach spó dzielczych to tytu projektu, który realizuje Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Nowa placówka GBS w Barlinku 15 W Gorzowie Wlkp. rozpoczà dzia alnoêç nowy oddzia Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku Wyró niony bank 15 Nadobrzaƒski Bank Spó dzielczy w Rakoniewicach zosta uhonorowany przez marsza ka województwa wielkopolskiego jako jedyny w kategorii Instytucja finansowa Laureaci SUPERLOKATY 16 Znamy ju wyniki loterii promocyjnej, zorganizowanej przez Bank Spó dzielczy wwo czynie 100 lat Pobiedzisko-GoÊliƒskiego Banku Spó dzielczego w Pobiedziskach 17 3 marca 1906 r. odby a si uroczystoêç zarejestrowania w Sàdzie Okr gowym w Poznaniu spó ki z nieograniczonà odpowiedzialnoêcià pod nazwà Bank Ludowy w Pobiedziskach dzia alnoêç handlowa Ubezpieczenie ochrony prawnej 19 Concordia Polska TUW chce zaprezentowaç ten rodzaj ubezpieczenia jako nowy produkt dla klientów banków prawo Weksel jako zabezpieczenie zobowiàzania 20 Weksel jest jednym z najpopularniejszych ze wzgl du na powszechnoêç stosowania sposobów zabezpieczenia zobowiàzaƒ o charakterze pieni nym integracja Europy SGB w Hiszpanii 22 Wyjazd do Hiszpanii, dofinansowany ze Êrodków Fundacji Fundusz Wspó pracy Programu Agrolinia, odby si w dniach marca Dobra strategia nie powstanie bez mieszkaƒców 24 Nie ma wàtpliwoêci, e istnieje potrzeba konsultacji spo ecznej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Lider+ zak ada podejêcie lokalne i oddolne nauka Zarzàdzanie relacjami z klientem (cz Êç 1) 28 Po pierwsze klient, po drugie klient, po trzecie klient. Klient jest najwa niejszy, musi byç w centrum uwagi Zarzàdzanie kluczowymi klientami 32 Relacje z klientami kluczowymi polegajà na budowaniu prawdziwego partnerstwa. Dla kluczowego klienta bank przestaje byç jednym z wielu us ugodawców. Rzetelnym atwiej (cz Êç 2) 34 informatyka bankowa Nowe wyzwania w zakresie bezpieczeƒstwa (cz Êç 2) 36 Ekspansja techniki komputerowej i coraz szersze stosowanie jej w bankowoêci doprowadzi o w konsekwencji do rozpowszechnienia przest pczoêci komputerowej INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 2/127/2006 ISSN X spis treêci RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski Henryk Janasek (przewodniczàcy) sekretarz Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA wiceprzewodniczàcy RN BS w Koninie REDAKCJA Krzysztof Ulanowski redaktor Tadeusz Drabik cz onek Rady Zrzeszenia prezes GBS w Choszcznie Zbigniew Lorenc cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Szubinie ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel , fax Rafa Marciniak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Piotrkowie Kuj. Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Dyplomy dla najlepszych lutego br. w Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych po- Êwi cone by o realizacji Strategii Spó dzielczej Grupy Bankowej w latach , bankowoêci elektronicznej oraz wyborowi systemu informatycznego dla Spó dzielczej Grupy Bankowej. Ponadto omówiono plany zwiàzane z reorganizacjà systemu zasilania i odprowadzania znaków pieni nych dla Banków Spó dzielczych. Zarzàd Gospodarczego Banku Wielkopolski SA przedstawi informacj dotyczàcà kontroli prowadzonej w Bankach Spó dzielczych oraz wst pnà informacj o sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy na 31 grudnia 2005 r. Podczas spotkania wr czono dyplomy laureatom konkursu Najlepszy Bank Dewizowy SGB 2005 roku w trzech kategoriach. W kategorii Najlepszy Bank Dewizowy SGB 2005 dla eksporterów pierwsze miejsce zdoby Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku, drugie Bank Spó dzielczy w Sztumie, a trzecie Bank Rumia Spó dzielczy w Rumi. Z kolei w kategorii Najlepszy Bank Dewizowy SGB 2005 roku dla importerów pierwsze miejsce zdoby Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Mosinie, drugie Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku, a trzecie Bank Rumia Spó dzielczy w Rumi W kategorii Najdynamiczniej rozwijajàcy si Bank Dewizowy SGB 2005 roku miejsce pierwsze zajà Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku, drugie Bank Spó dzielczy w Radomsku, a trzecie Bank Rumia Spó dzielczy wrumi. Prezes zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Andrzej Chmielecki wr cza dyplom Jackowi Zacharewiczowi, prezesowi zarzàdu Banku Spó dzielczego w Radomsku Ponadto og oszono wyniki konkursu Wygraj Konsorcjum, IV edycja. W kategorii wed ug liczby zawartych umów pierwsze miejsce zajà Braniewsko Pas cki Bank Spó dzielczy w Pas ku, drugie Bank Spó dzielczy w Sztumie, trzecie Bank Spó dzielczy w Dusznikach, a czwarte Bank Spó dzielczy w Dzierzgoniu. Z kolei w kategorii wed ug wartoêci zaanga owanych Êrodków pierwsze miejsce zajà Bank Spó dzielczy w Radomsku, drugie Bank Spó dzielczy w Toruniu, trzecie Nadobrzaƒski Bank Spó dzielczy w Rakoniewicach, a czwarte Bank Spó dzielczy we Wschowie. DAS Spotkanie przewodniczàcych 6 i 7 marca br. w Gdaƒsku odby o si spotkanie przewodniczàcych rad nadzorczych banków spó dzielczych Spotkanie poêwi cone by- o m.in. realizacji Strategii Spó dzielczej Grupy Bankowej, sytuacji ekonomiczno finansowej SGB, a tak e kontroli wewn trznej w bankach spó dzielczych. Podczas spotkania przewodniczàcy rad nadzorczych mieli mo liwoêç wys uchania wyk adu mecenasa Jerzego Baƒki na temat zasad odpowiedzialnoêci w adz banków spó dzielczych z uwzgl dnieniem zmian w ustawie Prawo spó dzielcze i Prawie bankowym. DAS Wystàpienie wiceprezesa zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Paw a Paw owskiego Stó prezydialny. Siedzà od lewej: Henryk Janasek, Krzysztof Stempieƒ, Jacek Ludek i ucjan Zawartowski 1 najwa niejsze wydarzenia

4 Ofiarom tragedii Banki SGB sà wêród firm zaanga owanych w pomoc dla poszkodowanych w Katowicach Zdj cie kilkuletniego Marka Knosala na tle grobu rodziny obieg o ca à Polsk. Ch opiec prze y tragedi w Katowicach. Pod gruzami hali straci mam, tat i m odszego brata. Zosta a mu tylko doros a siostra, która nie pojecha a na wystaw go bi. W katastrofie ycie straci o 65 osób, 170 zosta o ci ko rannych. Wielu z nich b dzie potrzebowa o pomocy do koƒca ycia. Ju w trakcie trwania akcji ratunkowej Polacy spontanicznie zacz li organizowaç pomoc. Wobec takiej tragedii nie mo na przejêç oboj tnie mówi Eliza Raczyƒska z GBW SA i jednoczeênie cz onek Komisji Zak adowego Funduszu Âwiadczeƒ Socjalnych. Ju w poniedzia ek rano, a wi c w dwa dni po tragedii odebra- am pierwsze telefony z banków SGB. Bankowcy chcieli, aby SGB zorganizowa a pomoc dla ofiar katastrofy. Kilka dni póêniej GBW SA uruchomi specjalne konto, na które zrzeszone banki wp aca y pieniàdze. DoszliÊmy do wniosku, e najkorzystniejszym rozwiàzaniem b dzie przeprowadzenie zbiórki pieni dzy i przekazanie ich organizacji pozarzàdowej, która ma doêwiadczenie, w niesieniu pomocy potrzebujàcym wyjaênia Gra yna Nader, dyrektor Biura Marketingu GBW SA. Jednà z instytucji, która mia a i ma zezwolenie z Ministerstwa Spraw Wewn trznych na prowadzenie w ca ym kraju zbiórki na rzecz poszkodowanych w czasie katastrofy w Katowicach jest Polski Czerwony Krzy. I w aênie na konto PCK zosta y przekazane Êrodki pieni ne dla ofiar katastrofy. Zbiórka organizowana przez banki SGB zakoƒczy a si w po owie lutego. Banki przekaza y 50 tysi cy z otych. W sumie Polski Czerwony Krzy na pomoc dla ofiar katastrofy uzbiera ponad dwa miliony z otych. Pieniàdze zostanà wykorzystane m.in. na renty dla pi tnaêciorga dzieci ofiar katastrofy. Dzieci b dà dostawaç od 508 do 641 z a do osiàgni cia pe noletnoêci. Cz Êç Êrodków zostanie te przekazanych na rehabilitacj 24 osób powiedzia a Informatorowi SGB Anna Wilk, kierownik Dzia u Promocji w Zarzàdzie G ównym PCK. Banki SGB kolejny raz pokaza y, e anga ujà si w akcje, które poruszajà ca e spo eczeƒstwo. Biuro Marketingu Kampania wizerunkowa trzech zrzeszeƒ Pracujemy na Twojà korzyêç Zakoƒczy a si pierwsza, wspólna kampania reklamowa trzech zrzeszeƒ: Spó dzielczej Grupy Bankowej, Banku Polskiej Spó dzielczoêci SA i Mazowieckiego Banku Regionalnego SA cówek oraz ponad 1100 bankomatów. Banki, które sà zawsze po drodze. Z us ug Banków Spó dzielczych korzystajà praktycznie wszyscy. W spocie pod tytu em Sonda wyst puje wi c przedsi biorca, który zamierza kupiç nowy piec na kredyt, m ode ma eƒstwo spodziewajàce si pierwszego dziecka, student oraz starsza pani. Wszyscy bohaterowie mogà korzystaç z bogatej oferty banku, jak i liczyç na profesjonalnà obs ug. Slogan reklamowy brzmi: Pracujemy na Twojà korzyêç Jednym ze êróde przewagi konkurencyjnej banków spó dzielczych jest fachowa i przyjazna obs uga. Panie z sal operacyjnych sà uprzejme, zwykle znane swoim klientom. Dlatego te na urz dniczk bankowà szukaliêmy postaci, która odpowiada aby temu wizerunkowi. W naszej reklamie urz dniczka bankowa nie mówi adnej kwestii, tylko si uêmiecha, ale wzbudza sympati i wyzwala pozytywne emocje. Ma subtelnà, stonowanà urod, nie jest wyzywajànajwa niejsze wydarzenia Pierwszy raz w historii banki spó dzielcze przeprowadzi y akcj reklamowà na tak du à skal. Celem kampanii by o przedstawienie banku spó dzielczego jako przyjaznej, wiarygodnej instytucji finansowej, obecnej na rynku od ponad 150 lat. Pokazanie, e bank jest bliski swoim klientom, e warto korzystaç z jego oferty mówi Gra yna Nader, dyrektor Biura Marketingu GBW SA. Pomys na film Do udzia u w przetargu na realizacj g ównej idei kampanii promujàcej bank spó dzielczy, zosta o zaproszonych kilka agencji reklamowych. Dziewi cioosobowa komisja (po trzy osoby, reprezentujàce ka de z trzech zrzeszeƒ) wybra- a pomys i kreacj krakowskiej Agencji Reklamowej Schulz. Agencja pokaza a banki spó dzielcze jako nowoczesne instytucje finansowe, oferujàce szerokà gam produktów depozytowo kredytowych, posiadajàce sieç 3500 pla- 2

5 ca ani nachalna, taka dziewczyna z sàsiedztwa, którà ka dy zna i lubi t umaczy Krzysztof Kilanowski z GBW SA. Wszyscy bohaterowie spotu àcznie z urz dniczkà to zwykli ludzie i g ównie do nich adresowana jest oferta banku. Z badaƒ wynika, e z us ug banków spó dzielczych korzysta oko o 10 milionów Polaków. Zakup mediów Spot wyprodukowa a firma Battar. Film by kr cony przez kilka dni w Warszawie. PrzygotowaliÊmy trzy wersje spotu: trzydziesto-, pi tnasto- i oêmiosekundowà. Trudno w to uwierzyç, ale na efekt koƒcowy pracowa a ca a ekipa od wczesnego rana do póênych godzin wieczornych przez par dni opowiada Gra yna Nader, która by a obecna przy kr ceniu spotu. Planowaniem i zakupem czasu antenowego zajà si Dom Mediowy Media Group. Reklama by a emitowana w Telewizji Publicznej w programach I, II i III, w Polsacie oraz w TVN i TVN24 w czasie najwi kszej oglàdalnoêci. Dodatkowo pojawia y si bilbordy sponsorskie po prognozie pogody. Spoty reklamowe by y emitowane równie przez Polskie Radio oraz RMF FM jedne z najwi kszych i najsilniejszych stacji radiowych w Polsce. W celu wzmocnienia kampanii wizerunkowej w placówkach bankowych pojawi y si plakaty reklamujàce bank spó dzielczy. Grafika plakatu jest nierozerwalnie zwiàzana z filmem reklamowym. Kampania trwajàca ponad miesiàc zosta a zauwa ona przez klientów, do których by a adresowana oraz przez banki konkurencyjne. Cz Êç miejsca w swoich serwisach po- W placówkach SGB pojawia y si plakaty graficznie zwiàzane z motywem przewodnim kampanii wizerunkowej Êwi ci y jej Êrodki masowego przekazu. Artyku y o kampanii wizerunkowej banków spó dzielczych zamieêci a m.in. Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita. Kampani dostrzeg a te prasa rolnicza: Bank i Rolnictwo, Agro Serwis i Nowoczesny Bank Spó dzielczy, a tak e specjaliêci z bran y reklamowej Media i Marketing Polska. Biuro Marketingu Europejskie pieniàdze DoÊwiadczenia w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej wnioski na przysz oêç dla samorzàdów terytorialnych i banków spó dzielczych konferencja pod tà nazwà odby a si 4 kwietnia br. wpoznaniu Konferencj, na którà przybyli przedstawiciele samorzàdów terytorialnych i banków spó dzielczych z ca ej Polski, otworzy prezes zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Andrzej Chmielecki, który przedstawi zebranym Spó dzielczà Grup Bankowà. Bardzo du e zainteresowanie Konferencja by a podzielona na dwa bloki tematyczne: ogólny, dotyczàcy doêwiadczeƒ w absorpcji Êrodków unijnych na lata oraz drugi, pêwi cony programowi Leader +. Moderatorami kolejnych bloków tematycznych byli dyrektor Henrik Grocholski z Departamentu Audytu Wewn trznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz dyrektor Urszula Budzich Szuka a z Biura Programów Wiejskich Funduszu Wspó pracy Program Agrolinia. W pierwszej cz Êci Konstancja Piàtkowska z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyg osi a wyk ad pod tytu em Efekty realizacji polityki strukturalnej w Polsce na bazie projektów samorzàdowych. PodkreÊli a, e zainteresowanie Êrodkami Unii Europejskiej jest wcià bardzo du e. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 44 proc. Êrodków przypad o na projekty, realizowane przez jednostki samorzàdu terytorialnego. Magdalena KraÊnicka, reprezentujàca Wielkopolski Urzàd Wojewódzki, wyg osi a wyk ad pod tytu em SprawozdawczoÊç i rozliczenie projektów samorzàdowych. Zaznaczy a, e jednostki samorzàdowe z województwa wielkopolskiego znajdujà si w czo ówce polskich regionów w zakresie wykorzystania Êrodków obecnego okresu programowania. W regionie tym, jak dotàd, z beneficjentami podpisano 107 umów. Polska jak Hiszpania Wiceprezes zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Jerzy Ró yƒski mówi o Roli banków SGB w absorpcji Êrodków unijnych w latach Mówca podkreêli, e Polska chcia aby wykorzystaç Êrodki europejskie w 100 proc., podobnie jak to uczyni y Hiszpania, Irlandia i Portugalia. Dobrym przyk adem jest Hiszpania, która jest pod wieloma wzgl dami podobna do naszego kraju. Hiszpania to bowiem równie kraj katolicki, o zbli onej do Polski powierzchni. Polska ma szans osiàgnàç poziom Hiszpanii za oko o 20 lat. W tym celu trzeba jednak maksymalnie wykorzystaç unijnà pomoc. Ârodki UE na lata to 11,34 mld euro, a na lata ju 71,9 mld euro. Banki spó dzielcze i samorzàd terytorialny, zwiàzane ze sobà od lat, wspó pracujàc przy pozyskiwaniu Êrodków europejskich, tworzà efekt synergii, dzi ki czemu sà jeszcze skuteczniejsze. 3 najwa niejsze wydarzenia

6 Wystàpienie wiceprezesa zarzàdu GBW SA Jerzego Ró yƒskiego Widok sali Za sto em prezydialnym siedzà od lewej Ben Menadue, Jack Roche i Urszula Budzich-Szuka a Prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Tczewie Eugenia Pokorska Sawczuk najwa niejsze wydarzenia 4 Izabela BanaÊ z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo- Êci (PARP) mówi a o tym, Jak usprawniç wdra anie funduszy unijnych dla przedsi biorców (Dzia anie 2.3 SPO WKP i Dzia anie 3.4 ZPORR). Przyzna a, e procedury wnioskowania o Êrodki pomocowe sà skomplikowane, zw aszcza dla mikroprzedsi biorców. Zapewni a, e PARP stara si je uproêciç, a tak e skróciç czas oczekiwania na decyzj. Jednym z u atwieƒ dla przedsi biorców, ubiegajàcych si o Êrodki z Dzia ania 2.3 SPO Wzrost KonkurencyjnoÊci Przedsi biorstw, jest specjalnie stworzony kwantyfikator wniosków (dost pny na który pozwala przedsi biorcy przeanalizowaç krok po kroku planowane przedsi wzi cie i zorientowaç si, czy ma szans na jego dofinansowanie. Marek Ignar i Marek Rudnicki z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówili o EfektywnoÊci wdra ania funduszy dla rozwoju obszarów wiejskich w latach Przyk adowo na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej z o ono do tej pory ponad 73 tys. wniosków. Jak dotàd wnioskodawcom wyp acono kwot 50 mln z. Leader na Wyspach W drugiej cz Êci konferencji doktor Tadeusz Borek z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa mówi o Wdra aniu programu Leader + w Polsce. Program ten wdra any jest obecnie na terenie 902 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, obejmujàcych w sumie 40 proc. obszaru naszego kraju. Od 18 kwietnia br. rozpocz o si przyjmowanie wniosków do II Schematu Pilota owego Programu Leader +. Wnioski przyjmowane b dà do 31 maja 2006 r., a realizacja projektu b dzie trwa a do 30 czerwca 2008 r. W ramach programu jednostki samorzàdu terytorialnego, przedsi biorcy i organizacje pozarzàdowe tworzà na danym terenie Lokalne Grupy Dzia ania (LGD). Przy realizacji projektów znacznà rol odegraç mogà równie banki lokalne. Konkretne, wieloletnie doêwiadczenia z programem Leader przedstawili goêcie z Irlandii i Wielkiej Brytanii, czyli Eileen Linehan i Jack Roche z Lokalnej Grupy Dzia ania IRD Duhallow oraz Ben Menadue z firmy konsultingowej Cornwall Enterprise. Rozmow z goêçmi publikujemy obok. W tym miejscu podkreêliç jednak nale y, i konkretne efekty wdro enia projektów finansowanych z Programu Leader przekona y lokalnà spo ecznoêç, jak wartoêciowa jest to idea. Poczàtkowa nieufnoêç zmieni y si w entuzjazm i zaanga owanie. Prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Tczewie Eugenia Pokorska Sawczuk oraz prezes Fundacji Pokolenia Waja Jab onowska, inicjatorki utworzenia Lokalnej Grupy Dzia- ania Wst ga Kociewia, opowiedzia y o swoich doêwiadczeniach we wdra aniu programu Leader w powiecie tczewskim. Grupa dzia a tam jako fundacja, zaê Bank Spó dzielczy w Tczewie jest fundatorem i cz onkiem zarzàdu LGD. Partnerami banku sà gminy powiatu tczewskiego, sam powiat tczewski, lokalni przedsi biorcy, Ko o Gospodyƒ Wiejskich, Fundacja Pokolenia oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie. Na utworzenie LGD Fundacja Pokolenia uzyska a 100 tys. z dofinansowania w ramach I Schematu Pilota owego Programu Leader +. Razem na Wy yny! Konferencj zakoƒczy o wystàpienie prezesa Piotra Lancmaƒskiego z firmy PolSpa SGB Consulting Sp. z o.o. Firm utworzy Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. wraz z partnerem hiszpaƒskim, a jednym z jej zadaƒ jest pomoc w uzyskiwaniu funduszy pomocowych. PolSpa SGB Consulting Sp. z o.o. by a g ównym wykonawcà projektu Razem na Wy yny, w którym udzia bierze pi ç gmin z powiatu cz stochowskiego. Prezes Piotr Lancmaƒski porówna wdra anie programu Leader w Hiszpanii i w Polsce. W Hiszpanii po 15 latach doêwiadczeƒ mechanizm dzia ania programu jest ju sprawdzony, a ludzie koncentrujà si na wyszukiwaniu najlepszych projektów. W Polsce wcià jeszcze zdarza si nieufnoêç, a ludzie stawiajà pytanie, czy Leader im si op aci. Na szcz Êcie coraz cz Êciej ju wiedzà, e warto zainwestowaç swój czas i energi w Leadera. Krzysztof Ulanowski

7 Odzyskaç pewnoêç siebie Rozmowa z Eileen Linehan i Jackiem Roche z IRD Duhallow Lokalnej Grupy Dzia ania z Irlandii oraz z Benem Menadue z firmy Cornwall Enterprise z Wielkiej Brytanii Siedzà od lewej Jack Roche, Ben Menadue i Eileen Linehan Od jak dawna program Leader funkcjonuje w Irlandii iwielkiej Brytanii? Jak du e sumy uda o si dzi ki Leaderowi otrzymaç z Unii Europejskiej w ostatnim okresie programowania? Jack Roche: Program Leader zosta w Irlandii uruchomiony w 1991 r. W ostatnich latach nasza Lokalna Grupa Dzia ania uzyska a dzi ki niemu 3,5 mln euro. Ben Menadue: W Kornwalii Leader I i II funkcjonowa w latach Przez ostatnie pi ç lat jego dzia ania moja firma przyczyni a si do uzyskania z funduszy unijnych 5 mln euro. Czy w sk ad Lokalnych Grup Dzia ania w Waszych krajach wchodzà banki, a w szczególnoêci banki spó dzielcze, tak jak obecnie ma to miejsce w Polsce? Eileen Linehan: Nie, w Irlandii nie ma banków spó dzielczych, a inne banki nie w àczy y si do Lokalnych Grup Dzia ania. Ben Menadue: W Wielkiej Brytanii w program Leader w àczy y si kasy po yczkowe Credit Union, które dzia ajà na zasadzie non profit. Nie sà to jednak banki. Obecnie zaê Barclay s Bank przy àczy si do programu Leader, ju na etapie pozyskiwania Êrodków z funduszy krajowych. Na jakie projekty zosta y przede wszystkim przeznaczone w Waszych krajach pieniàdze z programu Leader na agroturystyk, na ochron Êrodowiska? Jack Roche: W Irlandii Êrodki te przeznaczone zosta y na wiele bardzo ró nych projektów, zarówno na Êrodowisko, jak i na kultur, czy rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich. Najwi kszy bud et przeznaczono jednak na rozwój przedsi biorczoêci i kultury. Ben Menadue: W Kornwalii celem Leadera II sta o si budowanie silnej i samodzielnej spo ecznoêci wiejskiej w oparciu o zrównowa ony rozwój obszarów rolnych. StworzyliÊmy elektroniczny system informacji turystycznej. WprowadziliÊmy w ycie program unowoczeênienia rolnictwa oraz wypromowaliêmy kornwalijskà ywnoêç. UznaliÊmy, e najbardziej efektywne jest przeszkolenie administracji, która mog aby doradzaç mieszkaƒcom wsi. Wyszkolone zespo y pracowników zosta y oddelegowane do poszczególnych gmin. Czy sieç Lokalnych Grup Dzia ania pokrywa obecnie ca- e powierzchnie Waszych krajów? Eileen Linehan: Tak, w Irlandii Lokalne Grupy Dzia ania pracujà na terenie wszystkich gmin. Ben Menadue: W Wielkiej Brytanii program Leader nie funkcjonuje na obszarze ca ego paƒstwa, ale w Kornwalii, na terenie której dzia a moja firma, do programu w àczy y si wszystkie gminy. Na ile program Leader zmieni gospodarki Waszych krajów? Jack Roche: W Irlandii niewàtpliwie zmieni w sposób znaczàcy. Przed wejêciem do Unii Europejskiej w rolnictwie pracowa- o 73 proc. mieszkaƒców naszego kraju, obecnie osoby zajmujàce si prowadzeniem gospodarstw rolnych stanowià 11 proc. ogó u populacji. MieliÊmy 20 proc. bezrobocie, a dzi ki Leaderowi uda o si nam utworzyç nowe miejsca pracy na obrze ach du ych miast. WczeÊniej mieliêmy problem z wyludnianiem si peryferyjnych obszarów wiejskich; w ma ych miejscowoêciach pozostawali tylko ludzie bardzo m odzi lub w bardzo podesz ym wieku. Teraz, dzi ki Leaderowi, nastàpi o o ywienie gospodarcze, a lokalne spo eczno- Êci odzyska y pewnoêç siebie. Ben Menadue: W moim kraju sytuacja by a lepsza ni w Irlandii, jednak Kornwalia nale a a do najbiedniejszych regionów w Wielkiej Brytanii; gospodarczo by a ona wi c na podobnym poziomie, jak Irlandia. Zaniedbane spo ecznoêci przywyk y do biedy; mieszkaƒcy regionu wprawdzie narzekali, ale sami nie potrafili wyjêç z ubóstwa. Leader sta si bodêcem, dzi ki któremu ludzie odzyskali pewnoêç siebie, zacz li ufaç we w asne si y. Jakie rozwiàzania w ramach programu Leader przyj y Irlandia i Wielka Brytania, które nie sà znane w Polsce? Eileen Linehan: Zarówno w Irlandii, jak i w Kornwalii po owa bud etu Lokalnej Grupy Dzia ania stanowiç mog a wk ad w asny w postaci pracy w asnej. Dzi ki temu ludzie pracujàcy przy projekcie anga owali si podwójnie. Po pierwsze znaleêli dzi ki temu prac, a po drugie czuli si bardziej odpowiedzialni za sukces Leadera. Rozmawiali Karolina Janasek i Krzysztof Ulanowski 5 najwa niejsze wydarzenia

8 Pierwsza emisja obligacji powiatu niƒskiego 11 kwietnia br. w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w adze powiatu niƒskiego podpisa y dokumenty zwiàzane z emisjà obligacji komunalnych. W imieniu powiatu dokumenty podpisali starosta Zbigniew Jaszczuk, wicestarosta Micha P ziak i skarbnik powiatu El bieta Nowak. Ze strony Spó dzielczej Grupy Bankowej w spotkaniu uczestniczyli wiceprezes zarzàdu GBW SA Jerzy Ró yƒski, prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego PA UKI w ninie Irena Starczewska oraz dyrektor Departamentu Skarbu GBW SA Wies aw Bazaniak. W lutym bie àcego roku starostwo powiatowe w ninie przeprowadzi o post powanie przetargowe, którego celem by wybór podmiotu, który przygotuje i przeprowadzi emisj obligacji powiatu niƒskiego. SpoÊród z o onych ofert za Starosta Zbigniew Jaszczuk podczas podpisywania obligacji Wiceprezes zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Jerzy Ró yƒski oraz prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego PA UKI w ninie Irena Starczewska najatrakcyjniejszà uznano ofert Spó dzielczej Grupy Bankowej i 22 marca br. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA podpisa ze starostwem umow o Êwiadczenie na rzecz powiatu niƒskiego us ug w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i obj cia emisji obligacji powiatu. Zgodnie z uchwa à Rady Powiatu, powiat niƒski wyemitowa 12 kwietnia br. obligacje komunalne o àcznej warto- Êci nominalnej 7 mln z otych. Emisja zosta a podzielona na12 serii, których obj cie nastàpi do koƒca 2006 roku. Okres wykupu obligacji waha si w przedziale od 5 do 10 lat. WysokoÊç oprocentowania obligacji uzale niona zosta a od Êredniej rentownoêci pi çdziesi ciodwutygodniowych bonów skarbowych. Celem emisji jest pozyskanie Êrodków na sfinansowanie wydatków zwiàzanych ze sp atà zobowiàzaƒ Samodzielnego Publicznego Zespo u Opieki Zdrowotnej w likwidacji w ninie, w pierwszej kolejnoêci wynikajàcych z umów o prac zawartych przez SPZOZ. Departament Skarbu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Sto lat banku Stulecie dzia alnoêci obchodzi Bank Spó dzielczy w Lubichowie z ycia SGB Na uroczysty jubileusz przybyli liczni goêcie, w tym m.in. prezes zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Andrzej Chmielecki, przewodniczàcy Rady Nadzorczej GWB SA Jacek Ludek, wicestarosta powiatu starogardzkiego Kazimierz Chy a, wójt gminy Osieczna Barbara Tomczak, wójt gminy Lubichowo Ryszard Alechniewicz, przewodniczàca Rady Gminy Osieczna Liliana Barszcz, przewodniczàcy Rady Gminy Lubichowo Czes aw Cichocki, prezesi banków spó dzielczych z regionu, dyrektor Zwiàzku Rewizyjnego Banków Spó dzielczych delegatura w Bydgoszczy El bieta Or owicz, dyrektor Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Oddzia w Gdyni Mariusz Mi- 6 kuê, kapelan Spó dzielczej Grupy Bankowej ks. Grzegorz Czaja i wielu innych goêci. Polscy za o yciele Prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Lubichowie Barbara Szwed powita a goêci, a nast pnie wyg osi a referat na temat historii oraz aktualnej sytuacji banku. Poczàtki banku wià à si z powo aniem do ycia przed stu laty Spó dzielni Kredytowej pod nazwà Bank Ludowy w Lubichowie. Jego za o ycielami i jednoczeênie pierwszymi cz onkami byli: Adolf Byczkowski, ksiàdz proboszcz

9 ! Wa niejsze wskaêniki ekonomiczne na koniec III kw r. fundusze w asne 720 tys. EURO suma bilansowa tys. z (wzrost w br. o 20%) wynik finansowy brutto 451 tys. z (wzrost w br. o 28,28 %) wskaênik rentownoêci 39,46 % wskaênik zyskownoêci kapita ów w asnych 22,17 % wspó czynnik wyp acalnoêci 22,37 % wskaênik kredytowania 65,56 % wskaênik kredytów straconych 2,30 % wskaênik depozytów 73,62 % wskaênik udzia u aktywów pracujàcych 90,01 %. z Lubichowa, Pawe Bobkowski, rolnik z Ocypla, Leon Brzoskowski, mistrz piekarski z Lubichowa, Tomasz Czarliƒski, rolnik ze Szteklina, Piotr Guziƒski, kupiec z Lubichowa, Józef Górecki, rolnik ze Szteklina, Jan Klin, rolnik z Zelgoszczy, Józef KoÊmiƒski, rolnik z Wdy, Piotr Klin, rolnik z Zelgoszczy, Marian Karczyƒski, ksiàdz wikary z Lubichowa, Janusz rolnik z MoÊcisk, Micha Ossowski, rolnik z Osowa LeÊnego, Jan Rzaniecki, rolnik z Zelgoszczy, Jan Zagórski, organista z Lubichowa. Za o ycielami lubichowskiego banku byli wy àcznie Polacy, reprezentujàcy gmin Lubichowo. Pierwszy zarzàd banku tworzyli ks. Adolf Byczkowski, Piotr Guziƒski, Leon Brzoskowski. Statut spó ki Bank Ludowy by dwuj zyczny, polsko-niemiecki. Wykonano go w drukarni w Poznaniu w 1904 roku, co podkreêla polski charakter tej instytucji. Bank liczy sobie 41 cz onków, zaê obowiàzkowy udzia cz onkowski wynosi 500 marek. Wraz z up ywem lat iloêç cz onków wzrasta a sukcesywnie i ju w 1906 r. wynosi a 125 osób, w , a w Rok 1918 to fundusz udzia owy marki, stan depozytów marek, obligo kredytów marek a suma bilansowa marek. Bank Ludowy w Lubichowie w latach zaboru pruskiego pe ni równie rol spo eczno-patriotycznà. Niemcy parli ku wschodowi, a Polakom niezmiernie trudno by o poradziç sobie z ró nymi problemami, równie finansowymi. Dlatego te zmuszeni zostali do wyzbywania si tego, co najcenniejsze ziemi, na której wzrastali. Przed tà w aênie sytuacjà chroni y ich banki ludowe, udzielajàc niezb dnych po- yczek na sp at d ugów, zak adanie w asnych gospodarstw. Tak na przyk ad majàtki Wilcze B ota, Zelgoszcz i Zielona Góra po parcelacji zosta y zagospodarowane w aênie przez osadników polskich. Niepodleg oêç oznacza a rozwój Okres mi dzywojenny przyniós dalszy rozwój placówki, która w 1930 r. liczy a ju 502 cz onków, pochodzàcych w g ównej mierze z terenu Lubichowa, Zelgoszczy, Borzechowa, Skórcza, Pàczewa, Kote, Sumina, D ugiego, a nawet Starogardu Gdaƒskiego. Reaktywowanie dzia alnoêci Banku Ludowego w Lubichowie po II wojnie Êwiatowej nastàpi o w nowych warunkach polityczno spo ecznych, w chwili, gdy wszed w ycie dekret o reformie bankowej z 25 paêdziernika 1948 roku. Zebranie za o ycielskie cz onków odby o si 18 czerwca 1950 r. W 1952 r. powsta sta y Punkt Kasowy w Osiecznej obs ugujàcy ludnoêç gminy Osieczna oêmiu wsi so eckich, Gminnej Spó dzielni Samopomoc Ch opska, NadleÊnictwa Paƒstwowego oraz Mi dzykó kowej Bazy Maszynowej. Gruntownà zmian sytuacji kas spó dzielczych wprowadzi a ustawa z 29 maja 1957 r. i nowelizacja dekretu o reformie bankowej. Rozpoczà si w zwiàzku z tym okres Przemawia prezes Andrzej Szwejkowski z Banku Spó dzielczego w Ciechanowie Rol gospodarza pe ni a prezes zarzàdu Barbara Szwed Przemawia przewodniczàcy Jacek Ludek 7 z ycia SGB

10 szczególnie dynamicznego rozwoju Kasy Spó dzielczej wlubichowie. Poczàtek transformacji ustrojowej przyniós bankom spó dzielczym ca kowità samodzielnoêç i niezale noêç. Od 1996 r. bank dzia a w strukturze Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego SA w Bydgoszczy, a od 28 marca 2002 r. zrzeszony jest w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA w Poznaniu, tworzàc wspólnie z tym bankiem zintegrowanà, bezpiecznà i silnà ekonomicznie Spó dzielczà Grup Bankowà. DziÊ bank obs uguje w szczególnoêci teren dwóch gmin, Lubichowo i Osieczna, a zgodnie ze statutem teren jego dzia ania to powiat starogardzki i powiaty przylegajàce. Bank osiàga dobre wyniki finansowe, cieszy si zaufaniem i uznaniem klientów. W celu usprawnienia obs ugi klientów i rozszerzenia gamy Êwiadczonych us ug w 2001 r. bank dokona zakupu bankomatu oraz rozpoczà wydawanie kart p atniczych ró nego rodzaju. Uhonorowani za zas ugi Lubichowski bank uhonorowano jako instytucj medalem Zas u ony dla Gminy Lubichowo oraz Z otym Medalem im. Franciszka Stefczyka za szczególny wk ad w dzie o umacniania bankowoêci spó dzielczej, 100-letnià aktywnà s u b spo ecznà i bankowà w interesie swoich cz onków, regionu i Ojczyzny. Prezes zarzàdu Barbara Szwed otrzyma- a Z otà Odznak Spó dzielczej Grupy Bankowej za zas ugi dla umacniania i rozwoju spó dzielczoêci bankowej, Medal Zas u ony dla Gminy Lubichowo oraz Bràzowy medal za zas ugi dla po arnictwa. Srebrne Odznaki Za Zas ugi dla Spó dzielczoêci Bankowej im. Franciszka Stefczyka otrzymali Maria Burczyk, Irena Paw owska, Sabina Jach, Janina Olszowy, Lidia Komor, Alina Eggert, El bieta Klamann, Janina B aƒska, El bieta ó nowska, Ma gorzata Kowalewska i Arkadiusz Olejniczak. Mieczys aw Ko odziejski zast pca przewodniczàcego Rady Nadzorczej Banku, Jan Piotrowski sekretarz Rady Nadzorczej Banku, Edmund Reimus cz onek Rady Nadzorczej Banku, Kazimierz Michna cz onek Rady Nadzorczej Banku, Kazimierz Megger cz onek Rady Nadzorczej Banku, zostali odznaczeni Odznakà Zas u ony Dzia acz Ruchu Spó dzielczego. Bank Spó dzielczy w Lubichowie Pierwszy w mieêcie Spó dzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka uruchomi bankomat w swoim oddziale w Dolsku. Jest to pierwszy bankomat w tym mieêcie z ycia SGB 8 Bankomat zainstalowany zosta 4 kwietnia br. Tym samym Spó dzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka dysponuje ju czterema bankomatami. W niewielkim Dolsku jednak jest to pierwsze urzàdzenie tego typu. I jednoczeênie pierwszy bankomat Opteva firmy Diebold w ca ej Spó dzielczej Grupie Bankowej. Nast pne urzàdzenie Diebolda Opteva stanie na Rynku w Ksià u, w której to miejscowo- Êci równie znajduje si placówka Êremskiego banku. Bankomat w Dolsku niewàtpliwie si przyda t umaczy prezes zarzàdu banku Pawe Fabisiak. Po pierwsze do tej pory w mieêcie nie by o adnego bankomatu, mieszkaƒcy zatem mogli wyp acaç pieniàdze jedynie w kasie. Poza tym Nowy bankomat w siedzibie dolskiego oddzia u Spó dzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka zbli a si lato i w Dolsku pojawià si turyêci, dla których bankomat stanowi du à wygod. Spó dzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka do tej pory zainstalowa w swoich placówkach dwa urzàdzenia firmy NCR i jedno firmy Wincor Nixdorf. Bankomaty Diebolda sà gabarytowo niewielkie i majà estetyczny wyglàd mówi prezes Pawe Fabisiak. Do tej pory nie korzystaliêmy z nich; chcemy mieç jednak mo liwoêç porównania z urzàdzeniami konkurencji. Dotychczas w ofercie zrzeszeniowej SGB znajdowa y si urzàdzenia firm NCR i Wincor Nixdorf uzupe nia dyrektor Dariusz Mierzejewski z Departamentu BankowoÊci Elektronicznej Gospodarczego Banku Wielkopolski SA. Z poczàtkiem 2006 r. poszerzyliêmy ofert, stwarzajàc bankom spó dzielczym równie mo liwoêç zakupu bankomatów firmy Diebold, która nale y do trzech wiodàcych producentów tej bran y na Êwiecie. Warto zwróciç uwag na fakt, e bankomaty Diebolda, znajdujàce si obecnie w ofercie zrzeszeniowej to urzàdzenia z nowej serii o handlowej nazwie Opteva. Spó dzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka kupi ju dwa bankomaty Diebolda. Kolejne urzàdzenie zosta o zamówione przez Spó dzielczy Bank Ludowy w Z otowie. Co dalej? W ofercie zrzeszeniowej znajdujà si urzàdzenia trzech producentów. Wybór producenta zale y od decyzji poszczególnych banków spó dzielczych podsumowuje dyrektor Dariusz Mierzejewski. Krzysztof Ulanowski

11 Bli ej klienta Bank Spó dzielczy w Dzierzgoniu otworzy fili przy ulicy 1 Maja. Obecnie bank ma ju dwie placówki na terenie miasta UroczystoÊç z okazji otwarcia nowej placówki Banku Spó dzielczego w Dzierzgoniu odby a si 23 marca b.r. Udzia w niej wzi li prezes zarzàdu banku Edward Gajewski, burmistrz Dzierzgonia Kazimierz Szewczun, wiceburmistrz i sekretarz miasta Stanis awa Rosowska, przewodniczàcy Rady Nadzorczej Kazimierz Bieliƒski, prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Kwidzynie Miros aw Potulski, kierownik Powiatowego Urz du Pracy w Sztumie z siedzibà w Dzierzgoniu Zofia Zienkiewicz Zima, ksiàdz wikary Piotr MiÊkowicz z parafii pod wezwaniem Trójcy PrzenajÊwi tszej w Dzierzgoniu, prezes Przedsi biorstwa Komunikacji Samochodowej w Dzierzgoniu Ewa Konarska, Ryszard Borzym z firmy Jar-Bud (wykonawcy obiektu), a tak e pracownicy banku. W samym centrum Jako pierwszy wystàpi gospodarz, prezes Edward Gajewski, który wyjaêni, i otwarcie nowej placówki by o konieczne, aby u atwiç klientom z innej cz Êci miasta dost p do us ug banku. Filia znajduje si w samym centrum miejscowoêci, naprzeciwko gmachu Urz du Miasta. Po wystàpieniu prezesa, pomieszczenia filii poêwi ci ksiàdz wikary Piotr MiÊkowicz: Pieniàdze sà wa ne, ale nie najwa niejsze podkreêli duchowny. Niech zatem ten bank s u y przede wszystkim ludziom, mieszkaƒcom naszej gminy. Z kolei burmistrz Kazimierz Szewczun przekonywa, e pieniàdz i pomyêlnoêç mieszkaƒców gminy sà ÊciÊle powiàzane: Bank si rozwija, poniewa mieszkaƒcy Dzierzgonia majà coraz wi cej pieni dzy i stajà si zamo niejsi. Dzieje si tak dlatego, e poprawi a si sytuacja w rolnictwie, a gmina otrzymuje coraz wi cej Êrodków z Unii Europejskiej t umaczy. Jestem zadowolony z rozwoju banku, poniewa cieszy mnie rozwój naszej gminy. Misja gospodarcza Prezes Miros aw Potulski mówi o misji banków: Zarówno Bank Spó dzielczy w Kwidzynie, jak i Bank Spó dzielczy w Dzierzgoniu powinny wp ywaç na rozwój terenów, na których dzia ajà wyrazi przekonanie. Takie jest nasze, spó dzielców, zadanie, a wykonywaç je powinni- Êmy, wspó pracujàc ze sobà na dobrych warunkach. PowinniÊmy konkurowaç ze sobà, gdy funkcjonujemy w ramach gospodarki wolnorynkowej, ale konkurowaç przyjaênie, w razie potrzeby s u àc sobie pomocà. To wa na deklaracja, jako e Bank Spó dzielczy w Kwidzynie równie ma swojà placówk w centrum Dzierzgonia. Gratulacje z o y te przewodniczàcy Kazimierz Bieliƒski, który yczy prezesowi Edwardowi Gajewskiemu wszelkiej pomyêlnoêci, rozwoju banku, yczliwoêci dla klientów i rozwagi w podejmowaniu decyzji. Burmistrz Dzierzgonia Kazimierz Szewczun (z prawej). Obok prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Dzierzgoniu Edward Gajewski Gratulacje sk ada przewodniczàcy Rady Nadzorczej Kazimierz Bieliƒski Gmach centrali banku przy ulicy Wojska Polskiego 9 z ycia SGB

12 Kierownik Zofia Zienkiewicz Zima z Powiatowego Urz du Pracy przy àczy a si do yczeƒ, a tak e podkreêli- a, e nowe placówki bankowe spe niajà wa nà funkcj spo- ecznà, przyczyniajàc si do zwi kszenia zatrudnienia na terenie gminy. Prze amanie tradycji Uczestnicy podkreêlali polski charakter zarówno Banku Spó dzielczego w Dzierzgoniu, jak i innych banków spó dzielczych. Chwalili te estetyczny wystrój pomieszczeƒ nowej filii. W nowej filii pracujà obecnie dwie osoby, a docelowo ma ich byç trzy. W ca ym banku zatrudnionych jest 19 pracowników. Bank dysponuje w mieêcie dwoma bankomatami; jednym w centrali, a drugim w filii. Suma bilansowa to 23 mln 700 tys. z. Zysk brutto za ubieg y rok 700 tys. Zysk netto 544 tys. z. Bank dysponuje nowoczesnymi produktami, takimi jak bankofon, homebanking, internetbanking oraz smsbanking, zaê w bliskiej przysz oêci zamierza Êwiadczyç us ugi poêrednictwa ubezpieczeniowego. Bank obs uguje te rachunek Urz du Gminy w Dzierzgoniu. Gród na wzgórzach Dzierzgoƒ to niezwykle malowniczo po o one miasteczko na PowiÊlu, pomi dzy Warmià a Pomorzem Gdaƒskim. Dzia a tam Bank Spó dzielczy, nale àcy do SGB z ycia SGB 10 W samym centrum miejscowoêci wznosi si wzgórze, na którym sta kiedyê krzy acki zamek. Na polodowcowym terenie pagórkowatym znajduje si zresztà wi kszoêç terenu gminy. Co ciekawe, tu na granicy miasta zaczyna si depresja u awska. Kwiatowa dolina Obok Wzgórza Zamkowego stoi gotycki, zabytkowy ko- Êció pod wezwaniem Trójcy PrzenajÊwi tszej, wybudowany w trzynastym stuleciu. W mieêcie warto ponadto odwiedziç koêció pod wezwaniem Êw. Ducha, równie trzynastowieczny, czternastowiecznà kaplic Êw. Anny, a tak e zespó klasztorny o.o. reformatorów z prze omu siedemnastego i osiemnastego stulecia. Od marca br. w samym centrum miasta znajduje si te filia Banku Spó dzielczego w Dzierzgoniu. Wzgórze Zamkowe, zabytkowe koêcio y, kaplice i klasztory to bynajmniej nie wszystkie turystyczne atrakcje miasteczka. Przy drodze wylotowej na Malbork znajduje si pradolina rzeki Dzierzgoƒ, która zw aszcza wiosnà stanowi ulubione miejsce spacerowe mieszkaƒców. W kwietniu i maju dolina jest bowiem poroêni ta ró nobarwnymi kwiatami. Centrum miasta wraz ze wzgórzem, na którym sta kiedyê zamek krzy acki. W adze miasta dbajà o ekologi ; ju od poczàtku lat dziewi çdziesiàtych na terenie miejscowoêci dzia a oczyszczalnia Êcieków i wysypisko odpadów komunalnych. Sieç wodociàgowa obejmuje teren ca ej gminy, która jest skanalizowana prawie w 80 proc. podkreêla burmistrz Kazimierz Szewczun. W aênie koƒczymy inwestycje, zwiàzane z budowà tego typu infrastruktury. Ârodki na ten cel otrzymaliêmy z europejskiego funduszu SAPARD. Europejskie pieniàdze To, co z pewnoêcià jest dobre dla przyrody, stanowi jednak powa ny problem dla mieszkaƒców; w gminie panuje doêç wysokie bezrobocie. Dlatego te tak wa ne jest pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej. Sprzyja temu fakt, e bud et miasta jest w ca oêci obs ugiwany przez Bank Spó dzielczy, doêwiadczony w tego typu operacjach finansowych. Pieniàdze przydadzà si przede wszystkim na remonty dróg, zarówno gminnych, jak i powiatowych oraz wojewódzkich. Na tym si jednak potrzeby lokalnej spo eczno- Êci nie koƒczà. W aênie trwa przetarg na budow nowego gmachu szko y Êredniej; obecnie szko a boryka si z problemami lokalowymi. WartoÊç inwestycji to oko o pi ç milionów z otych. Wed ug planów budowa zostanie ukoƒczona w przysz ym roku, a we wrzeêniu 2007 r. m odzie rozpocznie ju w nowej szkole nauk. W tym roku w adze samorzàdowe planujà te przeprowadzenie trzech powa nych remontów Êwietlic wiejskich; wszystko to w ramach programu odnowy wsi pomorskiej (gmina administracyjnie nale y do województwa pomorskiego). Przeznaczono na ten cel oko o 250 tysi cy z otych. Samorzàd ma te w planach termomodernizacj szeêciu obiektów u ytecznoêci publicznej. Pieniàdze na ten cel, a jest to kwota 300 tysi cy euro, samorzàdowcy starajà si uzyskaç ze Êrodków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach funduszu norweskiego. Krzysztof Ulanowski

13 Miasto in plus W Rzeszowie dzia a oko o 60 placówek Êwiadczàcych us ugi bankowe, w tym trzy Express Banku Spó dzielczego Po obu stronach ulicy Krakowskiej: domy, domki, osiedla, pawilony handlowe, siedziby firm. Mi dzy sklepami, w jednym z parterowych budynków widaç wielkie logo Spó dzielczej Grupy Bankowej. Tutaj mieêci si Centrala i III Oddzia Express Banku Spó dzielczego w Rzeszowie. SGB w stolicy Podkarpacia Centrala i III oddzia EBS mieszczà si w przy ruchliwej ulicy Krakowskiej Uniwersytet Rzeszowski jedna z renomowanych uczelni w mieêcie. Rzeszów ma najwy szy odsetek studentów na ogólnà liczb ludnoêci w kraju.! Bank Spó dzielczy w regionie W dzisiejszym numerze, pierwszy raz w historii,,informatora SGB goêcimy Express Bank Spó dzielczy, który nale y do liderów bankowo- Êci spó dzielczej na Podkarpaciu. W ramach sta ego cyklu Z wizytà u... Bank Spó dzielczy w regionie zamieszczamy m.in. rozmow z prezesem zarzàdu banku. W kolejnym numerze Informatora SGB redakcja odwiedzi bank SGB z innego rejonu Polski. Personel na sali operacyjnej w s u bowych, granatowych kostiumach. Panie uêmiechni te, ch tnie udzielajà wszelkich informacji klientom banku. Bank stawia na marketing, wysokà jakoêç obs ugi, co na konkurencyjnym rynku us ug finansowych jest normà. Wie pan, e w mieêcie jest oko o 60 placówek bankowych? To najwi ksze zag szczenie placówek bankowych w Polsce, w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca informuje Mieczys aw Olearka, prezes zarzàdu banku. Ale nie tylko pod tym wzgl dem stolica Podkarpacia zajmuje czo owe miejsca w rankingach. Miasto szczyci si kilkoma uczelniami. Odsetek studentów w ogólnej liczbie ludnoêci jest tutaj najwy szy w kraju. Rzeszów posiada nowoczesne lotnisko oraz sta e po àczenia m.in. z Londynem i Frankfurtem. Stawia na rozwój i nowe technologie. Has o promujàce Rzeszów brzmi Miasto in plus. Wkrótce cz Êç mieszkaƒców b dzie mia o dost p do tanich po àczeƒ telefonicznych i internetu, a to dzi ki sieci szerokopasmowej, która ma ruszyç pod koniec kwietnia. Na rzeszowskich szko ach zostanie zamontowanych 34 hotspotów, czyli specjalnych anten. Za ich poêrednictwem osoby mieszkajàce w pobli u szkó, b dà mog y korzystaç z taniego internetu. Nowoczesne technologie wdra a tak e Express Bank Spó dzielczy. Bank ma w asnà stron internetowà. Klienci ch tnie korzystajà z jego oferty poprzez internet oraz z tradycyjnych kana ów dost pu. Jadàc przez miasto do kolejnych oddzia ów Express Banku Spó dzielczego, widzimy t tniàce yciem ulice. Wsz dzie sklepy, zak ady us ugowe, tablice reklamowe firm. Docieramy na bardzo ruchliwà ulic Marsza kowskà, prowadzàcà w kierunku Warszawy i Lublina. Z daleka widaç II Oddzia Express Banku Spó dzielczego. Na uwag zas uguje wyeksponowane logo. Wszystkie nasze palcówki sà tak samo oznakowane, znajdujà si w miejscach najcz Êciej odwiedzanych przez rzeszowian t umaczy prezes Olearka. I to prawda, w równie cz sto odwiedzanym przez rzeszowian miejscu znajduje si I Oddzia przy ulicy Rejtana Krasne tutaj wszystko si zacz o Kierujemy si w stron PrzemyÊla i Lwowa, do miejscowoêci Krasne, pi ç kilometrów od Rzeszowa. Tylko tablica informuje, e jesteêmy ju w innej miejscowoêci, a nie w stolicy Podkarpacia.,Jedziemy remontowanà drogà, cz Êciowo wy àczonà z ruchu, wokó place budowy. Tutaj powstajà nowe centra handlowo-us ugowe. Rzeszów i okolice si rozwijajà. Kto w Polsce nie s ysza o takich firmach jak: Zelmer, WSK, COMP Rzeszów Asseco Poland S.A., czy Alima Gerber? Podobnie jak w Krasnem nie ma cz owieka, który nie wska e drogi do Express Banku Spó dzielczego. Tutaj wszystko si zacz o. 11 z ycia SGB

14 W tym budynku mieêci si Oddzia EBS w Krasnem! Historia Express Banku Spó dzielczego w Rzeszowie z ycia SGB Korzenie bankowoêci spó dzielczej na Podkarpaciu si gajà poczàtków XX wieku. Pierwsze zr by spó dzielczoêci powsta y w niewielkich miejscowo- Êciach niedaleko Rzeszowa: w Krasnem i Malawie. Ju w 1906 roku rozpocz y dzia alnoêç spó dzielnie oszcz dnoêciowo- -po yczkowe: Kasy Reiiffeisena i Kasy Stefczyka. Kasy dzia a y do 1944 roku. Po reformie bankowoêci w 1950 roku na terenie obecnej gminy Krasne pozosta tylko punkt kasowy Banku Spó dzielczego Rzeszów w S ocinie punkt kasowy zostaje przekszta cony w fili Banku Spó dzielczego w Rzeszowie filia uzyskuje status oddzia u z siedzibà w Krasnem powstaje Bank Spó dzielczy w Krasnem bank przyjmuje nowà nazw Express Bank Spó dzielczy. Bank wykorzystuje przemiany spo eczno-gospodarcze zapoczàtkowane w 1989 roku i zaczyna pr nie si rozwijaç. Dwa lata póêniej otwiera I oddzia w Rzeszowie, pod koniec lat 90. uruchamia drugà placówk, a póêniej trzecià centrala banku zostaje przeniesiona do Rzeszowa. Bank zwi ksza kapita y, zdobywa rynek, nale y do jednych z silniejszych banków spó dzielczych w województwie podkarpackim. W 2002 roku podpisuje umow zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA. Obecnie EBS w Rzeszowie posiada cztery oddzia y (jeden w Krasnem, trzy w Rzeszowie) Bank dzia a na terenie Rzeszowa i przyleg ych powiatów: brzozowskiego, kolbuszowskiego, le ajskiego, aƒcuckiego, ni aƒskiego, przemyskiego, przeworskiego, ropczycko-s dziszowskiego, strzy owskiego. Posiada cztery bankomaty. Krasne to gmina wyjàtkowa. Liczy ponad 9600 mieszkaƒców, zarejestrowanych jest ponad 850 podmiotów gospodarczych. Zag bie meblowe, tapicerskie, stolarskie itp. Wielu naszych klientów wspó pracuje z biznesmenami ze Wschodu. Kooperujà z Ukrainà, S owacjà, Azerbejd anem opowiada prezes. Wi kszoêç przedsi biorców z Krasnego korzysta z us ug Express Banku Spó dzielczego. Dynamiczny rozwój gospodarki pozwoli na ekspansj banku na teren Rzeszowa. Na pi trze w gabinecie pani dyrektor trwa spotkanie z panem Stanis awem Pietkiewiczem, zwiàzanym z bankiem od 12 Jeden z najbardziej znanych budynków. Ratusz zbudowany zosta w XV, a zaadoptowany na potrzeby Rady Miasta w XIX wieku. Fot. 5 x J. Ros lat obecnie honorowym przewodniczàcym Rady Nadzorczej. Jak bankowi udaje si sprostaç konkurencji? Bank odniós sukces, poniewa jego szefowie mieli wizj rozwoju, intuicj, zwykle wprowadzali w ycie nowatorskie projekty odpowiada pan Pietkiewicz. Pan Pietkiewicz zawsze aprobowa nasze pomys y, wiele mu zawdzi czamy mówi prezes Zarzàdu. W drodze do Rzeszowa Jadàc szerokimi ulicami, mijamy jednà z najwi kszych hal sportowych Podpromie. Obiekt wyglàda okazale, ale budowano go... ponad 20 lat. Dalej hotele, bloki, zabytkowy zamek, w którym obecnie mieêci si sàd. Miasto liczy 160 tys. mieszkaƒców, a bezrobocie wynosi tylko 8,9 proc. Jacek Ros

15 EBS nale y do najsilniejszych banków w województwie podkarpackim Expressowy bank Rozmowa z Mieczys awem Olearkà, prezesem zarzàdu Express Banku Spó dzielczego w Rzeszowie Panie Prezesie, tygodnik Polityka zamieêci ranking miast, w których yje si najlepiej. Pod uwag brano m.in. takie czynniki jak poziom bezrobocia, nowe inwestycje, dochody mieszkaƒców, liczb firm. WÊród 66 sklasyfikowanych miast, Rzeszów uplasowa si na siódmym miejscu. Jak kieruje si bankiem majàcym central w mieêcie, gdzie ludziom yje si lepiej? Cieszy mnie, e nasze miasto jest w czo ówce. Ma to du- e znaczenie tak e psychologiczne; Polska nie koƒczy si na wschód od Konina. Bogaci sà tak e na Podkarpaciu. U nas jest ni sze bezrobocie ni Êrednia krajowa. Nap ywa kapita, rozwijajà si firmy, panuje du a konkurencja w sektorze us ug finansowych, z której korzystajà klienci. Miasto si rozwija. Rozwija si expresowo... W aênie skàd pomys, by w nazwie banku, którym Pan kieruje, znalaz o si s owo: Express? Co ono oznacza? Banki Spó dzielcze zwykle w swoich nazwach majà przymiotniki: Ludowy, Rejonowy, Powiatowy. Zmiana nazwy z poprzedniej Bank Spó dzielczy w Krasnem na Express Bank Spó dzielczy zosta a dokonana 15 lat temu w 1991 roku. By to moment bardzo dynamicznego rozwoju banku. WygrywaliÊmy z konkurencjà szybkà i uproszczonà procedurà obs ugi klientów stàd Express. Nowa nazwa nie tylko nas odró nia od innych banków spó dzielczych, ale zawiera te element reklamowy. Nazwa jest bardzo zobowiàzujàca, ale i dobrze rozpoznawalna. A drugi powód, to fakt, e w Polsce w ówczesnym okresie dzia a y, jeêli dobrze pami tam trzy banki, które pos ugiwa y si takà nazwà, jak nasza, nawet omy kowo przychodzi a do nas korespondencja od klientów tych banków. W biznesie wygrywa ten, kto potrafi si wyró niç. Rzeszów oddalony jest od Poznania o ponad 500 km. To doêç daleko. Jak to si sta o, e EBS w Rzeszowie wybra GBW SA jako bank zrzeszajàcy? Jak si uk ada wspó praca z bankiem zrzeszajàcym? I Oddzia przy ulicy Rejtana, Oddzia y banku sà dobrze oznakowane G ównymi atutami banku sà m.in. dobrze rozlokowane oddzia y, stosowanie nowoczesnych technologii oraz elastyczna oferta produktowa twierdzi prezes Mieczys aw Olearka artuj czasem, e odleg oêç mi dzy Rzeszowem a Poznaniem jest optymalna. Mówiàc powa nie, z powodu tej odleg oêci nie odczuwamy wi kszych niedogodnoêci, a wspó praca z GBW SA uk ada si bardzo dobrze. Wybór nastàpi w 2002 roku, w momencie zmian prawnych, które postawi y t kwesti przed bankami spó dzielczymi. Podejmujàc decyzj postàpiliêmy podobnie jak w 1994 roku. Tak, jak wówczas wybraliêmy bank ju istniejàcy (GBPZ SA), tak samo w 2002 roku wybraliêmy GBW bank istniejàcy i najlepszy na rynku us ug. Nasza decyzja spotka a si oczywiêcie z zainteresowaniem drugiej strony, a sam proces przystàpienia do Spó dzielczej Grupy Bankowej przebieg bardzo sprawnie. Dzisiaj ta odleg oêç nie stanowi a takiego problemu, bo na przyk ad, nie musimy wysy aç ju pracowników na szkolenia do Poznania. Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji otworzy fili w Warszawie, a z Rzeszowa do stolicy jest tylko 300 km. Musz wspomnieç te, e gdy ktoê z naszego banku dzwoni do GBW SA, spotyka si z przyjaznym podejêciem. Pracownicy banku zrzeszajàcego starajà si nam pomagaç i to nas cieszy. Co stanowi o sile EBS w Rzeszowie? G ównymi atutami banku sà dobrze rozlokowane oddzia y, stosowanie nowoczesnych technologii oraz elastyczna oferta produktowa. Do tego dochodzi jakoêç i tempo obs ugi klientów. Z pewnoêcià mocnym atutem jest wszechstronnie przeszkolona i zmotywowana kadra bankowa. Nie odkryj niczego nowego, gdy powiem, e pracownicy stanowià o sile firmy. Staramy si motywowaç i integrowaç naszych pracowników. Organizujemy spotkania integracyjne. JesteÊmy dwudziestoszeêcioosobowym, zgranym zespo em. Na jakiego klienta nastawiony jest bank? Co jest g ównym êród em dochodów banku? G ównym êród em dochodów banku sà odsetki od kredytów i lokat mi dzybankowych oraz prowizje. W ostatnich 13 z ycia SGB

16 z ycia SGB 14 Panie z sali operacyjnej zawsze starajà si pomóc trzech latach roênie udzia przychodów z dzia alnoêci dewizowej. Bank jest nastawiony na pozyskiwanie i obs ug osób fizycznych oraz ma ych i Êrednich podmiotów gospodarczych ci klienci dominujà, choç obs ugujemy te wielu klientów zaliczanych do sektora du ych przedsi biorstw. Dla nich unowoczeêniamy swojà ofert. Od dwóch lat Polska jest cz onkiem Unii Europejskiej. W ciàgu kilku lat w naszà gospodark zostanie zainwestowanych ponad 12 mld z otych. Czy EBS w Rzeszowie ma specjalnà ofert dla beneficjentów funduszy unijnych? Czy skorzysta na akcesji? Zauwa alna korzyêç to kredyty udzielane na przedsi wzi cia inwestycyjne, wspierane funduszami unijnymi. Nie jest to jednak du a skala. Specjalnej oferty dla beneficjentów funduszy unijnych nie mamy, bowiem oferowane ju produkty sà wystarczajàco elastyczne i atrakcyjne. Co Pan sàdzi o wspólnych akcjach promocyjnych banków SGB? Jak Pan ocenia kampani wizerunkowà, którà pierwszy raz zorganizowa y wspólnie trzy zrzeszenia? Czy by a widoczna na terenie, na którym dzia a EBS Rzeszów? Wspólne akcje promocyjne SGB oceniam pozytywnie. Reklama wizerunkowa, szczególnie telewizyjna, te zas uguje na takà ocen. Filmy by y emitowane w najwi kszych stacjach telewizyjnych, w najlepszych porach oglàdalnoêci. Spoty s ysza em tak e w radio. DziÊ trudno sobie wyobraziç firm, która chce si rozwijaç i nie inwestuje w reklam czy marketing. Czy bank wspiera akcje charytatywne? Dzia alnoêç spo eczna i kulturalna banku ma d ugà tradycj. Bank regularnie wspiera finansowo organizacje sportowe, m odzie owe, szkolne. Sponsorujemy m.in. turniej Klienci banku mogà korzystaç z czterech bankomatów Fot. 4 x J. Ros tenisowy oraz udzielamy pomocy finansowej kilku lokalnym klubom sportowym. Sponsorowane sà równie akcje i organizacje humanitarne itp. Wsparcie finansowe udzielane jest nie tylko na proêb zainteresowanego, ale tak e z inicjatywy banku. Zdajemy sobie spraw, e bank spó dzielczy ma nie tylko zarabiaç, ale poprzez swojà dzia alnoêç w àczaç si w ycie Êrodowiska, w którym funkcjonuje. Banki SGB oferujà nowoczesne produkty depozytowo- -kredytowe. Klienci majà do dyspozycji palet mi dzynarodowych kart p atniczych. Stawiajà na bankowoêç elektronicznà... W zakresie nowoczesnych produktów bankowych nie mamy opóênieƒ. Od kilku lat wydajemy karty p atnicze, oferujemy internetowy i SMS owy dost p do rachunków, home banking, bankomaty. Pe nà informacj o banku klienci mogà uzyskaç z naszej strony internetowej. Bez tych instrumentów nie jest mo liwe utrzymanie pozycji rynkowej. Kto jest bezpoêrednim konkurentem EBS Rzeszów? Nasz g ówny rynek to Rzeszów i gmina Krasne. W Rzeszowie dzia ajà placówki wszystkich banków komercyjnych, dziesi ç placówek banków spó dzielczych i cztery banku zrzeszajàcego BPS SA. Do tego dochodzà placówki parabanków, jak SKOK itp. Ogó em liczba placówek oferujàcych us ugi bankowe w Rzeszowie zbli a si do 60. W takiej sytuacji ka dy z banków jest konkurentem i ka dy bezpo- Êrednim. Kieruje Pan bankiem od 1 stycznia 1982 roku, czyli od samego poczàtku. Co uwa a Pan za swój najwi kszy sukces? W chwili startu, czyli 25 lat temu, bank zalicza si do najmniejszych w ówczesnym województwie rzeszowskim. Na 34 banki spó dzielcze w rankingach plasowa si na koƒcowych miejscach. Obecnie sytuacja si odwróci a. Bank lokuje si w czo ówce województwa podkarpackiego. Taki wynik zosta osiàgni ty bez jakiegokolwiek zewn trznego wsparcia, bez przy àczania innych banków. Chyba to jest moim najwi kszym zawodowym osiàgni ciem to znaczy nie tylko moim, bo na sukces, jak wspomnia em wczeêniej, pracujà wszyscy pracownicy. Czy gdyby móg Pan cofnàç czas, poprowadzi by Pan bank w tym samym kierunku, czy jednak coê by Pan zmieni? Dysponujàc dzisiejszà wiedzà i doêwiadczeniem, pewnie, niektóre z decyzji mog yby byç nieco inne. Zasadniczy kierunek rozwoju by s uszny. Jak Pan trafi do bankowoêci spó dzielczej? Prosz opowiedzieç o przebiegu swojej kariery zawodowej. O podj ciu w 1979 roku pracy w Banku Spó dzielczym w Rzeszowie zdecydowa przypadek. Poczàtki pracy to standardowe szkolenia na stanowiskach bezpoêredniej obs ugi klientów. W krótkim czasie zosta em powo any na stanowisko zast pcy dyrektora banku, a po utworzeniu Banku Spó dzielczego w Krasnem, zosta em jego dyrektorem, a od 1983 roku prezesem zarzàdu. Nie a uj, e moje ycie zawodowe potoczy o si w aênie w takim, a nie innym kierunku. Jak Pan sp dza wolny czas? Jakie ma Pan hobby? Du o czasu zajmuje mi dzia ka, na której lubi pracowaç i przebywaç. Moje hobby to owiectwo i szachy. Jakie plany ma zarzàd banku na przysz oêç? Na co chcia by po o yç nacisk? Mamy wiele zamierzeƒ o zró nicowanym charakterze. Trudno wymieniç je wszystkie. G ówny jednak cel to wzmocnienie pozycji rynkowej na terenie dzia ania. Rozmawia Jacek Ros

17 Kuênia kadr Doskonalenie umiej tnoêci kadr audytu wewn trznego w bankach spó dzielczych to tytu projektu, który realizuje Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Jest to ju trzeci projekt w ramach programu Europejskiego Funduszu Spo ecznego, który wdra a BODiE Sp. z o.o., tym razem czyniàc to w partnerstwie z Fundacjà Rozwoju BankowoÊci Spó dzielczej. Projekt rozpoczà si 3 kwietnia br., a zakoƒczy 31 marca 2008 r. Szkolenia, wed ug planów, potrwajà od maja br. do grudnia 2007 r. Celem projektu jest u atwienie podnoszenia kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za kontrol wewn trznà oraz poprawa konkurencyjnoêci banków spó dzielczych na rynku us ug bankowych. Planujemy spotkania w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Wroc awiu, Bydgoszczy i Rzeszowie mówi Ewelina Muszyƒska Plewa, kierownik projektu. W czasie trwania projektu BODiE Sp. z o.o. przeszkoli 330 osób w jedenastu grupach. Na realizacj projektu przeznaczono ze Êrodków publicznych ,61 z. Krzysztof Ulanowski Nowa placówka GBS w Barlinku W Gorzowie Wlkp. rozpoczà dzia alnoêç nowy oddzia Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku Gorzowski oddzia to szesnasta placówka banku dzia ajàcego na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, który wchodzi w sk ad Spó dzielczej Grupy Bankowej jednej z najwi kszych grup bankowych w Polsce dysponujàcej 1097 placówkami bankowymi. Dla wygody klientów oraz wzbogacenia oferty GBS w Barlinku wspó pracuje z Grupà Ubezpieczeniowà Concordia, VB Leasing oraz PolSpa SGB Consulting sp. z o.o., oferujàc swoim klientom ubezpieczenia yciowe i majàtkowe, leasing oraz doradztwo w pozyskiwaniu Êrodków unijnych. UroczystoÊç otwarcia gorzowskiej placówki banku odby a si 28 stycznia br. w siedzibie nowego oddzia u przy ulicy S owackiego 1 AB. W uroczystoêci udzia wzi li przedstawiciele firm wspó pracujàcych z bankiem, goêcie, a tak e kierownictwo banku oraz siedmioosobowa za oga nowej placówki z dyrektor Jadwigà Szymczak. UroczystoÊç otwarcia nowego oddzia u GBS w Barlinku uêwietni zorganizowany przez bank wspólnie z Teatrem im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. Wieczór baletu z udzia em rosyjskiej grupy baletowej oraz wokalistek Marzeny Âron i Magdalena Kujawskiej. W trakcie blisko dwugodzinnego spektaklu widzowie obejrzeli taƒce rosyjskie i greckie, hiszpaƒskie flamenco, argentyƒskie tango, amerykaƒski broadway-jazz, francuskiego kankana oraz muzyczne opowieêci z weneckiego i brazylijskiego karnawa u. GBS w Barlinku Wyró niony bank Nadobrzaƒski Bank Spó dzielczy w Rakoniewicach zosta uhonorowany przez marsza ka województwa wielkopolskiego jako jedyny w kategorii Instytucja finansowa 24 marca br. na terenie Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich odby o si uroczyste wr czenie Nagród Gospodarczych Województwa Wielkopolskiego. Nominowani jako jedyni Zg oszone by y 73 firmy w siedmiu kategoriach, takich jak ma e przedsi biorstwo, Êrednie przedsi biorstwo, przedsi biorstwo województwa wielkopolskiego, innowacje i wdro enia, eksporter oraz instytucja finansowa. Nominacj otrzyma o 21 przedsi biorstw, w tym Nadobrzaƒski Bank Spó dzielczy w Rakoniewicach w kategorii Instytucja finansowa. W sumie zg oszono cztery instytucje finansowe, jednak nominowano tylko jednà w aênie bank z Rakoniewic. Bioràcym udzia w konkursie firmom przyznano dziewi ç nagród g ównych oraz szeêç wyró nieƒ. Poza Nadobrzaƒskim Bankiem Spó dzielczym uhonorowano równie inne spó dzielnie, w tym m.in. Spó dzielni Mleczarskà z Nowego TomyÊla (kategoria ma e przedsi biorstwa ), czy Spó dzielni Mleczarskà z Gostynia ( Êrednie przedsi biorstwo ). Jako jedyna instytucja finansowa wyró nienie otrzyma Nadobrzaƒski Bank Spó dzielczy w Rakoniewicach. Nominacj oraz wyró nienie odebra prezes zarzàdu banku Miros aw Stachowiak z ràk marsza ka województwa wielkopolskiego Marka Woêniaka oraz przewodniczàcego kapitu y prof. zw. dr. hab. Emila Panka. 15 z ycia SGB

18 Prezes Miros aw Stachowiak przyjà wyró nienie w imieniu Nadobrzaƒskiego Banku Spó dzielczego w Rakoniewicach Gratulacje sk ada prezes zarzàdu GBW SA Andrzej Chmielecki Mi a niespodzianka Nie spodziewa em si tego zaszczytu powiedzia nam prezes Miros aw Stachowiak. Mi à niespodziank zrobi nam burmistrz Rakoniewic, który zg osi nasz bank do udzia u w konkursie. WczeÊniej musieliêmy przejêç kontrol Paƒstwowej Inspekcji Pracy, jako e w konkursie mog y wziàç udzia tylko firmy, które otrzyma y zaêwiadczenie PIP o przestrzeganiu prawa pracy. Kontrola wypad a na tyle dobrze, e równie inspektorzy z PIP zastanawiali si nad przyznaniem naszemu bankowi wyró nienia. Na uroczystoêci obecni byli prezes zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Andrzej Chmielecki, przewodniczàca Rady Miasta i Gminy Rakoniewice Aleksandra Tomaszewska, przedstawiciel starosty grodziskiego Stefan Stró yƒski, przewodniczàcy Rady Nadzorczej Nadobrzaƒskiego Banku Spó dzielczego w Rakoniewicach Bronis aw Cha upka. NBS w Rakoniewicach Laureaci SUPERLOKATY Znamy ju wyniki loterii promocyjnej, zorganizowanej przez Bank Spó dzielczy w Wo czynie z ycia SGB 16 Losowanie nagród SUPERLOKATY zosta o przeprowadzone publicznie w obecnoêci notariusza w Wo czyƒskim OÊrodku Kultury, 17 marca 2006 r. o godzinie Nad prawid owoêcià losowania czuwa a pi cioosobowa Komisja Nadzoru, której przewodniczàcà by a osoba posiadajàca Êwiadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Losy wybiera a szeêcioletnia Weronika Nylec, wy oniona spoêród licznie zgromadzonej publicznoêci. W pierwszej kolejnoêci zosta a wylosowana nagroda g ówna, czyli citroen C3. Napi cie ros o z ka dà minutà, poniewa imi i nazwisko zwyci zcy zosta o odczytane dopiero po rozlosowaniu wszystkich pozosta ych nagród. Mariusz Balicki w nowym samochodzie Imprez uêwietni wyst p laureata programu Idol Kuby K sego, który przypomnia wszystkim kilka ponadczasowych przebojów. Ten wieczór b dzie na pewno niezapomniany dla Mariusza Balickiego z Ligoty Wo czyƒskiej i jego rodziny, poniewa to w aênie oni 23 marca 2006 r. wyjechali z salonu Citroena w Opolu swoim nowym samochodem. Pozosta e nagrody wylosowali: Aurelia Sieradzka z Kluczborka zestaw kina domowego, Krystyna Wilk z Wo czyna zestaw komputerowy, Emilia Feduniewicz z Wo czyna, Elfryda Zowada z Ligoty Wo czyƒskiej, Maria PiÊla z Gorzowa Âlàskiego, Franz Kinder z Bazan oraz Krystyna Ptak zwo czyna po mikrowie y. Henryk Weso y z Wo czyna, Regina Schudok z Szumu, Walter Weigel z Wàsic, Wac aw Wn trzak z Kluczborka i Agata Miko ajczyk z Wo czyna wylosowali kuchenki mikrofalowe. Helena Szczurowska zwo czyna, Wilhelm Kornol z abiƒca, Anna Teodorowska z Giera cic, Barbara Nowak z Gorzowa Âlàskiego oraz Katarzyna Wancel z Kluczborka wygrali odkurzacze. Z kolei Mariusz Malinowski z Kluczborka, Zofia Kozarow z Kluczborka, Rados aw Artymicz z Wo czyna, Andrzej Janus z Kluczborka i Hubert Klecha z Kluczborka stali si posiadaczami robotów kuchennych. W drugiej edycji SUPERLOKATY bank przeznaczy na 32 nagrody 70 tys. z, a najszcz Êliwszym uczestnikiem b dzie osoba, która wygra nagrod g ównà citroena C3. Beata Olaniszyn BS Wo czyn

19 100 lat Pobiedzisko-GoÊliƒskiego Banku Spó dzielczego w Pobiedziskach 3 marca 1906 r. odby a si uroczystoêç zarejestrowania w Sàdzie Okr gowym w Poznaniu spó ki z nieograniczonà odpowiedzialnoêcià pod nazwà Bank Ludowy w Pobiedziskach Pierwszy Zarzàd Banku stanowili dr Antoni Alkiewicz dyrektor, ks. Kazimierz Smorawski kontroler i Tomasz KuÊnierkiewicz podskarbi. Do pierwszej Rady Nadzorczej weszli dr Tadeusz Kryspin Jackowski z Wronczyna jako prezes, Tadeusz Pàgowski z Go unia jako wiceprezes, Stanis aw Palacz z Podarzowa jako sekretarz oraz Stanis aw Kaleta, Stanis aw Kostrzewski, Antoni Radoƒski, Ludwik Waberski, Józef Walkowiak i Maciej Siciƒski jako cz onkowie. Rozwój dzia alnoêci Banku Ludowego od pierwszych lat istnienia oparty by na zasadzie samopomocy. Gromadzone wk ady oszcz dnoêciowe i posiadane fundusze w asne wykorzysty-wano na zaspokajanie potrzeb kredytowych cz onków Banku. Na koniec 1913 roku, a wi c przed wybuchem I wojny Êwiatowej, Bank Ludowy zgromadzi 398 tysi cy marek niemieckich wk adów oszcz dnoêciowych, posiada ponad 17 tysi cy marek funduszy w asnych, a stan kredytów wynosi ponad 351 tysi cy marek niemieckich. Polityk kredytowà Zarzàd Banku prowadzi w oparciu o zalecenia Zwiàzku Spó ek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu. W latach dzia alnoêç Banku zamyka a si zyskiem. Dochody pochodzi y z pobieranych odsetek od kredytów. Koszty prowadzenia Banku nie by y wysokie i obejmowa y przede wszystkim p acone odsetki od wk adów oszcz dnoêciowych. Koszty osobowe nie wyst powa y, gdy Bank nie zatrudnia sta ych pracowników, a Zarzàd Banku pracowa spo ecznie. Po zakoƒczeniu I wojny Êwiatowej i wprowadzeniu w 1919 roku marki polskiej nastàpi y lata inflacji i w 1924 roku wprowadzono z otego w relacji marek polskich za jednego z otego. Dewaluacja pieniàdza podkopa a zaufanie do gromadzenia pieni dzy w bankach. Nie sprzyja- o to realizacji zasady samopomocowej przez Bank Ludowy. W latach Bank pokrywa swojà dzia alnoêç kredytowà w rozmiarach od 56 proc. do 89 proc. Êrodkami pozyskiwanymi od innych banków. Kryzys gospodarczy spowodowa, e wielu rolników nie by o w stanie sp aciç w terminie zapadajàcych kredytów, a nawet ich rat. W tej sytuacji Bank Akceptacyjny za poêrednictwem Paƒstwowego Banku Rolnego wprowadzi konwersj d ugów rolniczych, która obj a kredyty zaciàgni te przez rolników przed 1932 rokiem. Na koniec 1937 roku kredyty skonwertowane stanowi y w Banku Ludowym w Pobiedziskach 42,7 proc. wszystkich kredytów. Wybuch II wojny Êwiatowej przerwa dzia alnoêç Banku Ludowego, który zosta postawiony w stan likwidacji przez w adze okupacyjne. Likwidatorem Banku Ludowego w Pobiedziskach zosta a niemiecka kasa oszcz dnoêci okr gu poznaƒskiego, która z chwilà powstania przystàpi a do Êciàgania przedwojennych zad u eƒ od klientów Banku Ludowego. Pierwsze po II wojnie Êwiatowej Walne Zgromadzenie cz onków Banku Ludowego w Pobiedziskach, okreêlane jako nadzwyczajne, odby o si 13 kwietnia 1946 roku. Na Zgromadzeniu tym uchwalono zmian statutu Spó dzielni i odtàd Bank Ludowy w Pobiedziskach sta si spó dzielnià z odpowiedzialnoêcià ograniczonà. OdpowiedzialnoÊç cz onków za zobowiàzania Banku ograniczono do dwukrotnej sumy zadeklarowanych udzia ów. Doprowadzi o to do zwi kszenia liczby cz onków Banku z 41 osób na koniec 1946 roku do 303 cz onków w koƒcu 1949 roku. Cz onkowie Banku ponieêli dwukrotnie dotkliwe straty. W 1924 roku w wyniku inflacji oraz dewaluacji marki polskiej, a ponownie utracili wk ady na rachunkach bankowych w latach okupacji. Pami ç o tych zdarzeniach stanowi a przez wiele lat g ównà barier w pozyskiwaniu przez Bank Ludowy miejscowych zasobów pieni nych w formie wk adów oszcz dnoêciowych na rachunkach bankowych. Od 1950 roku banki ludowe otrzyma y jednolità, nowà nazw Gminna Kasa Spó dzielcza, jednolite statuty i podporzàdkowano je Narodowemu Bankowi Polskiemu. Gminne Kasy Spó -dzielcze (GKS) zosta y zobowiàzane do przekazania wk adów oszcz dnoêciowych zgroma-dzonych na w asny rachunek do Powszechnej Kasy Oszcz dnoêci (PKO). Odtàd wk ady oszcz dnoêciowe przyjmowa a tylko PKO, a GKS mog y jedynie obs ugiwaç zast pczo ksià eczki oszcz dnoêciowe PKO. Dotyczy o to równie GKS w Pobiedziskach. Ponadto GKS mog a udzielaç kredytów na cele rolnicze zgodnie z dyspozycjà centrali finansowej. Zmiany te ograniczy y kompetencje i prac samorzàdu spó dzielczego. Zwo anie w 1957 roku Krajowego Zjazdu Delegatów Kas Spó dzielczych oraz powo anie Zwiàzku Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych o ywi o dzia alnoêç tych instytucji. Bank w Pobiedziskach przyjà nazw Bank Spó dzielczy. Ponadto przywrócono Bankowi prawo gromadzenia wk adów oszcz dnoêciowych na w asny rachunek, co doprowadzi o do ponownego zdobycia przez Bank zaufania w Êrodowisku i do zgromadzenia na ksià eczkach oszcz d- -noêciowych na koniec 1975 roku ponad 21 milionów z. Zaznaczyç nale y, e za zgromadzone przez Bank wk ady oszcz dnoêciowe odpowiada o Paƒstwo. Lata nie sprzyja y wypracowaniu przez Bank znaczàcych zysków bilansowych prowadzàcych ostatecznie do tworzenia odpowiednich funduszy w asnych Banku. Na koniec 1955 roku fundusze w asne w GKS Pobiedziska wynosi y oko o 10 proc. sumy bilansowej, a po dwudziestu latach w dniu r. udzia funduszy w asnych w sumie bilansowej zmniejszy do 2,2 proc. By o to nast pstwem m.in. g oszonego przez dzia aczy centralnych poglàdu, i spó dzielnie oszcz dnoêciowo-po yczkowe nie sà nastawione na wypracowywanie zysków bilansowych, lecz na Êwiadczenie us ug dla rolnictwa. Od 1 lipca 1975 roku wykonywanie funkcji centralnego zwiàzku banków spó dzielczych powierzono Bankowi Gospodarki ywnoêciowej, powo anemu w tym samym dniu w wyniku po àczenia Banku Rolnego i Centralnego Zwiàzku Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych. Bank Spó dzielczy w Pobiedziskach przejà od by ego Banku Rolnego zad u enia indywidualnych gospodarstw rolnych z tytu u udzielonych im przez Bank Rolny w poprzednich latach d ugoterminowych kredytów inwestycyjnych. Tym sa- 17 z ycia SGB

20 z ycia SGB 18 Informator SGB nr 127! Ryszard Doll jest ekonomistà, wyk adowcà i autorem podr czników z dziedziny ekonomii. By g ównym ksi gowym w Banku Gospodarki ywnoêciowej SA, bieg ym rewidentem i lustratorem. Powy szy tekst stanowi streszczenie ksià ki autorstwa Ryszarda Dolla pt. Sto lat Pobiedzisko-GoÊliƒskiego Banku Spó dzielczego w Pobiedziskach ( ), wydanej przez Wydawnictwo BODiE z okazji jubileuszu banku. mym Bank sta si jedynym êród em kredytu bankowego dla dzia ajàcych na obs ugiwanym terenie indywidualnych gospodarstw rolnych, zak adów rzemieêlniczych oraz prywatnego handlu i us ug. Rozszerzonej dzia alnoêci kredytowej towarzyszy wzrost gromadzonych wk adów oszcz dnoêciowych, który by nast pstwem rozwijania przez Bank obrotu bezgotówkowego za poêrednictwem rachunków oszcz dnoêciowo-rozliczeniowych, a tak e wynikiem sprawnej obs ugi obrotu oszcz dnoêciowego oraz du ego wk adu pracy dzia aczy samorzàdowych i pracowników Banku w propagowaniu idei oszcz dzania. Nadmieniç nale y, e Bank prowadzi sta à dzia alnoêç wychowawczà wêród m odzie y szkolnej, w ramach zorganizowanych Szkolnych Kasach Oszcz dnoêci (SKO), z której w przysz oêci rekrutowaç si b dà cz onkowie Banku i dzia- acze spo eczni. Przypadajàce w 1986 roku 125 lecie polskiej spó dzielczoêci bankowej by o uroczyêcie obchodzone przez samorzàd i pracowników Banku Spó dzielczego w Pobiedziskach. Podczas tych obchodów podkreêlano osiàgni cia Banku w zakresie gromadzenia czasowo wolnych zasobów pieni nych ludnoêci, rozwoju dzia alnoêci kredytowej oraz przyrostu funduszy w asnych, które na koniec 1985 roku przekroczy y 5 milionów ówczesnych z otych. W 1990 roku Bank Gospodarki ywnoêciowej utraci funkcje centralnego zwiàzku uprawniajàce m.in. do przeprowadzania lustracji w bankach spó dzielczych. Du a samodzielnoêç w prowadzeniu dzia alnoêci bankowej, awszczególnoêci nierozwa ne udzielanie kredytów i gwarancji bankowych bez odpowiedniego zabezpieczenia powodowa o ponoszenie przez nie-które banki spó dzielcze strat zamiast oczekiwanych zysków. W wielu przypadkach koƒczy o si to zawieszeniem dzia alnoêci i upad oêcià. Podkre- Êliç nale y, e zarówno Rada Nadzorcza, Zarzàd, jak i pracownicy Banku Spó dzielczego w Pobiedziskach prowadzili w tym okresie rozwa nà polityk w zakresie wykonywanej dzia alnoêci bankowej i na tym odcinku nie wyst -powa y zjawiska negatywne. W 1990 roku powsta Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu, którego jednym z za o ycieli by Bank Spó dzielczy w Pobiedziskach. Poprzez aktywnà dzia alnoêç w Êrodowisku spó dzielczoêci bankowej Bank Spó dzielczy wpobiedziskach zosta równie jednym z inicjatorów powstania Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych, aw1995 roku jako jeden z za o ycieli doprowadzi do powo ania Regionalnego Zwiàzku Rewizyjnego Banków Spó - -dzielczych w Poznaniu, którego zadaniem jest m.in. przeprowadzanie lustracji w bankach spó dzielczych zrzeszonych w tym Zwiàzku. W paêdzierniku 1996 roku dokonano otwarcia nowego lokalu bankowego mieszczàcego si we w asnym budynku. Na szczególne podkreêlenie zas uguje fakt, e przez dziewi çdziesiàt lat Bank prowadzi dzia alnoêç w obcych budynkach, przystosowujàc jedynie pomieszczenia dla potrzeb bankowych. Obecnie Bank Êwiadczy us ugi we w asnym lokalu, w pe ni dostosowanym do potrzeb klientów i wykonywanych us ug bankowych. W ostatnich dziesi ciu latach odnotowano wiele bardzo korzystnych osiàgni ç w dzia alnoêci Banku. Wk ady oszcz dno- Êciowe zgromadzone na koniec 1995 roku (w sumie 4,8 miliona z otych) wzros y na koniec 2005 roku prawie dziewi ciokrotnie, a stany kredytów w tym samym okresie wzros y prawie jedenastokrotnie. Fundusze w asne Banku ju w 2004 roku przekroczy y równowartoêç 1 miliona euro, to jest minimalnà wysokoêç przewidzianà w ustawie Prawo bankowym dla banków spó dzielczych na koniec 2010 roku. Posiadanie odpowiednich funduszy w asnych pozwoli o Bankowi na odpowiednio bezpieczne ukszta towanie wspó czynnika wyp acalnoêci, który w ostatnich dziesi ciu latach by zawsze wy szy od wysoko- Êci okreêlonej w ustawie Prawo bankowe. 1 stycznia 1999 roku Bank Spó dzielczy w Pobiedziskach po àczy si z Bankiem Spó dzielczym w Murowanej GoÊlinie. Placówka w Murowanej GoÊlinie kontynuuje aktualnie dzia alnoêç jako Oddzia Banku Spó dzielczego w Pobiedziskach. Prowadzenie dzia alnoêci bankowej na terenie obs ugiwanym uprzednio przez dwa banki spó dzielcze postanowiono uzewn trzniç w odpowiednio zmodyfikowanej nazwie nowego Banku. Uchwa à Zebrania Przedstawicieli w dniu 15 czerwca 2000 roku ustalono i wprowadzono nowà nazw Banku: Pobiedzisko-GoÊliƒski Bank Spó dzielczy w Pobiedziskach. Nowa nazwa zosta a z zadowoleniem przyj ta przez cz onków Banku zarówno z terenu Pobiedzisk, jak i Murowanej GoÊliny. Od 2001 roku wszystkie placówki Banku zosta y oznaczone nowym logo SGB Spó dzielcza Grupa Bankowa. Pobiedzisko-GoÊliƒski Bank Spó dzielczy wprowadzi szereg nowoczesnych rozwiàzaƒ technicznych usprawniajàcych obs ug bankowà klientów. W 2004 roku dokonano po àczenia wszystkich jednostek organizacyjnych Banku w jeden komputerowy system ewidencji ksi gowej. Ponadto do dyspozycji klientów uruchomiono bankomaty, bankofon, home banking, a od 2005 roku równie rozliczenia internetowe. 3 marca 2006 roku, w setnà rocznic zarejestrowania Banku Ludowego w Pobiedziskach, odby o si uroczyste posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarzàdu Pobiedzisko-GoÊliƒskiego Banku Spó dzielczego w Pobiedziskach, na którym postanowiono m.in. uczciç pami ç zmar ych dzia aczy Banku. Po posiedzeniu cz onkowie samorzàdu Banku udali si z wiàzankami kwiatów do Wronczyna na groby dr. Tadeusza Kryspina Jackowskiego, pierwszego i wieloletniego (w latach ) Prezesa Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Pobiedziskach i ks. Kazimierza Morawskiego, pierwszego i wieloletniego (w latach ) Kontrolera Banku Ludowego w Pobiedziskach. Nast pnie na cmentarzu w Pobiedziskach z o ono kwiaty na grobie Tomasza KuÊnierkiewicza, pierwszego i wieloletniego ( ) Podskarbiego Banku Ludowego w Pobiedziskach. Ryszard Doll

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Bank Spó dzielczy w Goworowie Monografia Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Troszyn Centrala BS Oddział Banku Goworowo Bank Spó dzielczy w Goworowie Centrala Banku: 07-440

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo