SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA LATA 2005 I 2004 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA LATA 2005 I 2004 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA LATA 2005 I 2004 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

2 SKONSOLIDOWANE BILANSE AKTYWA 31 grudnia 31 grudnia Nota Aktywa obrotowe Środki pieniężne Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Należności Inne aktywa finansowe Zaliczki na podatek dochodowy Zapasy Aktywa obrotowe razem Aktywa trwałe Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Udziały w spółkach wyceniane metodą praw własności Inne aktywa finansowe Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Aktywa razem ===== ===== PASYWA Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty, pożyczki i papiery dłużne Pożyczka od jednostki powiązanej Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i papiery dłużne Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne Rezerwy Przychody przyszłych okresów Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania długoterminowe razem Kapitały własne Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 30 (92) (78) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 8 Zyski zatrzymane Kapitały własne udziałowców jednostki dominującej Kapitały własne udziałowców mniejszościowych Kapitały własne razem Pasywa razem ===== ===== Załączone noty stanowią integralną część powyższych skonsolidowanych bilansów 1

3 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT 3 miesiące 12 miesięcy 3 miesiące 12 miesięcy Nota do 31 grudnia 2005 do 31 grudnia 2004 Przychody ze sprzedaży Koszty operacyjne: Koszty zatrudnienia pracowników 17 (652) (2.447) (648) (2.653) Amortyzacja (1.032) (4.211) (1.037) (4.431) Rozliczenia z innymi operatorami (669) (2.464) (559) (2.159) Usługi obce (815) (2.949) (795) (3.034) Zużycie materiałów i energii (119) (421) (119) (454) Wartość sprzedanych towarów i materiałów (306) (995) (270) (1.137) Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby Pozostałe koszty operacyjne, netto 23 (494) (1.111) (329) (933) Koszty operacyjne razem (4.074) (14.561) (3.737) (14.742) Zysk operacyjny Odsetki i inne koszty finansowe netto 24 (159) (900) (322) (1.073) Zysk / (strata) z różnic kursowych netto Udział w stracie jednostki stowarzyszonej Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (385) (134) (700) Zysk netto 553 ===== przypisany: ===== 607 ===== ===== Akcjonariuszom jednostki dominującej Udziałowcom mniejszościowym Zysk i rozwodniony zysk udziałowców jednostki dominującej na akcję 0,37 1,65 0,37 1,65 Średnia ważona liczba akcji (w milionach) ===== ===== ===== ===== Załączone noty stanowią integralną część powyższych skonsolidowanych rachunków zysków i strat 2

4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 12 miesięcy do 31 grudnia Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty o pozycje: Amortyzacja (Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych netto (17) (487) Odsetki i dywidendy zapłacone netto Zysk/strata z tytułu działalności inwestycyjnej Podatek dochodowy bieżącego okresu Podatek dochodowy zapłacony (503) (308) Pozostałe pozycje netto 8 16 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego Zmiana kapitału obrotowego: Zmiana stanu należności netto Zmiana stanu zapasów (68) 44 Zmiana stanu rezerw 127 (171) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (26) 331 Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (59) (6) Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (69) 3 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ====== ====== Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych Przychody ze sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych, pomniejszone o wartość 4 - środków pieniężnych w sprzedanych jednostkach zależnych Otrzymane odsetki - 2 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (3.209) (3.059) Zakup udziałów w PTK-Centertel (Nota 2) (3.919) - Zakup akcji w Wirtualnej Polsce (Nota 2) (217) - Zakup innych długoterminowych aktywów finansowych - (62) Sprzedaż krótkoterminowych aktywów finansowych - 38 Pozostałe pozycje netto (42) 111 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7.248) (2.697) ====== ====== Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Emisja długoterminowych papierów dłużnych Odsetki otrzymane z tytułu transakcji terminowych Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (481) (2.647) Wykup długoterminowych papierów dłużnych (300) (2.190) Wykup krótkoterminowych papierów dłużnych (11) (2) Zapłacone odsetki (1.438) (1.814) Zapłacone dywidendy (463) (169) Pozostałe pozycje netto (104) 98 Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2.307) (4.554) Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 (46) Zmiana stanu środków pieniężnych netto (1.331) ====== ====== Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu ====== ====== Załączone noty stanowią integralną część powyższych skonsolidowanych sprawozdań z przepływu środków pieniężnych 3

5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH Kapitał akcyjny (Nota 21) Kapitały własne udziałowców jednostki dominującej Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (Nota 30) Niezrealizowane zyski na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży ( w mln złotych) Zyski zatrzyma -ne Kapitały własne razem Kapitały mniejszości 1 stycznia (116) Zmiana polityk rachunkowości * (266) (266) (38) (304) 1 stycznia 2004 skorygowany (116) Zysk netto za 12 miesięcy do 31 grudnia Przeszacowanie aktywów finansowych Sprzedaż aktywów finansowych (123) - (123) - (123) Efekt wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne Dywidendy dla akcjonariuszy z podziału zysku za 2003 rok (168) (168) (1) (169) grudnia (78) ==== ===== ===== ===== ==== ===== ===== ===== Razem 1 stycznia (78) Zmiana polityk rachunkowości * (200) (200) (19) (219) 1 stycznia 2005 skorygowany (78) Zysk netto za 12 miesięcy do 31 grudnia Efekt wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne - - (14) - - (14) - (14) Dywidendy dla akcjonariuszy z podziału zysku za 2004 rok (462) (462) (1) (463) Sprzedaż aktywów finansowych (8) - (8) - (8) Sprzedaż jednostki zależnej (16) (16) Zakup udziałów w PTK-Centertel ** (1.010) (1.010) grudnia (92) ==== ===== ===== ===== ==== ===== ===== ===== * patrz Nota 7 ** patrz Nota 2 Załączone noty stanowią integralną część powyższych skonsolidowanych sprawozdań zmian w kapitałach własnych 4

6 1. Grupa kapitałowa Telekomunikacja Polska Telekomunikacja Polska S.A. ( Telekomunikacja Polska, Spółka ), spółka akcyjna, powstała i rozpoczęła działalność 4 grudnia 1991 roku. Z tym dniem przejęła działalność telekomunikacyjną od Poczta Polska Telegraf i Telefon ( PPTiT ), swojego poprzednika prawnego. Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska ( Grupa ) składa się z Telekomunikacji Polskiej i jej spółek zależnych (patrz Nota 2). Grupa jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Telekomunikacja Polska zezwoleniem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ( URTiP ) otrzymała prawo świadczenia wszelkich usług telekomunikacyjnych w Polsce. Na podstawie tego zezwolenia Telekomunikacja Polska dostarcza usługi obejmujące usługi telefonii stacjonarnej (rozmowy lokalne, krajowe i międzynarodowe), linię cyfrową ISDN, pocztę głosową, modemowy i stały dostęp do Internetu oraz usługi transmisji głosu przez Internet ( VoIP ). Poprzez udziały w spółce zależnej Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. ( PTK-Centertel ) Grupa jest jednym z trzech operatorów w Polsce świadczących usługi telekomunikacyjne w standardzie DCS 1800 i GSM 900. W dniu 20 grudnia 2000 roku PTK-Centertel otrzymała koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych w standardzie UMTS. Ponadto Grupa świadczy usługi w zakresie dzierżawy łączy, radiokomunikacji oraz innych usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż telefonów, produkuje kable światłowodowe oraz karty elektroniczne, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, multimediów oraz różnych usług internetowych. Siedziba Telekomunikacji Polskiej mieści się w Warszawie przy ulicy Twardej 18. Zatrudnienie w Grupie wyniosło odpowiednio i pracowników na dzień 31 grudnia 2005 oraz 31 grudnia 2004 roku. Od stycznia 2001 roku polski rynek telekomunikacyjny był regulowany przez Ustawę o Prawie Telekomunikacyjnym uchwaloną w 2000 roku, którą zastąpiła nowa Ustawa o Prawie Telekomunikacyjnym we wrześniu 2004 roku. Prawo Telekomunikacyjne z 2000 roku wprowadziło szeroką liberalizację rynku telekomunikacyjnego w Polsce, ograniczając obszary działalności, które wymagają odpowiednich zezwoleń władz oraz udzielając prawa do świadczenia określonych usług telekomunikacyjnych jedynie na podstawie zgłoszenia. Z dniem 1 października 2003 roku weszły w życie dalsze zmiany w polskim prawie telekomunikacyjnym m.in. w zakresie pełnej preselekcji operatorów, zachowania przez abonenta dotychczasowego numeru telefonu przy zmianie operatora, obowiązku przedstawiania wyników działalności operatora przy uwzględnieniu różnych typów sieci telekomunikacyjnych oraz działalności i obowiązkowego uwolnienia dostępu do pętli lokalnej dla innych operatorów. Zmiany z 2004 roku zmierzały w kierunku dalszej liberalizacji polskich przepisów telekomunikacyjnych oraz dostosowania polskiego rynku telekomunikacyjnego do standardów Unii Europejskiej ( UE ) poprzez wprowadzenie regulacji przewidzianych w Dyrektywach UE z 2002 roku. W szczególności, nowe Prawo Telekomunikacyjne wprowadza ścisłą kontrolę regulatora rynku nad kalkulacją kosztów oraz cennikami usług telekomunikacyjnych, szeroki zakres obowiązków dotyczących udostępniania sieci telekomunikacyjnych oraz podstawy dla działalności wirtualnych operatorów telekomunikacyjnych. Nowe Prawo Telekomunikacyjne nakłada określone obowiązki prawne na operatorów telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji na rynku. Między innymi inni operatorzy, w tym operatorzy wirtualni, mają prawo zażądać dostępu do sieci operatora posiadającego znaczącą pozycję na rynku. Operator posiadający taką pozycję nie może odmówić połączenia swojej sieci telekomunikacyjnej z siecią telekomunikacyjną innego operatora. Ponadto Prezes URTiP ma prawo zgłosić sprzeciw wobec projektu cennika lub jego zmiany proponowanych przez znaczących operatorów. Znacząca pozycja rynkowa ma być określana dla 18 wyodrębnionych rynków (segmentów) telekomunikacyjnych. Na podstawie decyzji URTiP wydanych w oparciu o Prawo Telekomunikacyjne z 2000 roku, Telekomunikacja Polska posiada znaczącą pozycję na krajowym rynku świadczenia powszechnych usług telekomunikacyjnych, na krajowym rynku usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych oraz na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich, natomiast PTK-Centertel posiada znaczącą pozycję na krajowym rynku świadczenia usług telefonicznych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych. Dodatkowo, URTiP oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( UOKiK ) wydały decyzję, od której Grupa się obecnie odwołuje, ustalającą znaczącą pozycję PTK-Centertel na krajowym rynku usług międzyoperatorskich. Regulacje przejściowe utrzymały w mocy wynikające z powyższych decyzji obowiązki prawne nałożone na operatorów o znaczącej pozycji rynkowej, aż do chwili określenia operatorów o znaczącej pozycji rynkowej dla nowo zdefiniowanych rynków (segmentów) w oparciu o nowe Prawo Telekomunikacyjne. 5

7 2. Skład Grupy W 2005 roku w skład Grupy wchodziła Telekomunikacja Polska oraz następujące spółki zależne i stowarzyszone: Jednostka Siedziba Zakres działalności Procentowy udział Grupy 31 grudnia 2005 w kapitale 31 grudnia 2004 PTK-Centertel Warszawa, Budowa i eksploatacja ruchomych sieci telekomunikacyjnych. 100,00% 66,00% Sp. z o.o. Polska TP EmiTel Sp. z o.o. Kraków, Polska Radiodyfuzja, radiokomunikacja, transmisja danych, 100,00% 100,00% teleinformatyka i wynajem infrastruktury technicznej. - Paytel Sp. z o.o. (dawniej Warszawa, Świadczenie usług call center. 100,00% 100,00% Contact Center Sp. z o.o.) Polska DITEL S.A. Warszawa, Utrzymywanie bazy danych abonentów, wytwarzanie i 100,00% 100,00% Polska dystrybucja książek telefonicznych. OTO Lublin Sp. z o.o. Lublin, Polska Produkcja kabli światłowodowych oraz kart elektronicznych. 100,00% 100,00% Incenti S.A. Warszawa, Transmisja danych, wynajem infrastruktury telekomunikacyjnej - 51,00% Polska oraz dystrybucja sprzętu informatycznego. Otwarty Rynek Warszawa, Transmisja danych, obsługa platformy e-commerce, 100,00% 100,00% Elektroniczny S.A. Polska teleinformatyka, przetwarzanie danych. TP Edukacja i Wypoczynek Warszawa, Prowadzenie hoteli, świadczenie usług szkoleniowych. 100,00% 100,00% Sp. z o.o. Polska - TP Sircom Szkolenia i Warszawa, Prowadzenie hoteli, świadczenie usług szkoleniowych ,00% Rekreacja Sp. z o.o. Polska TP Internet Sp. z o.o. Warszawa, Świadczenie usług internetowych, transmisji danych, usług 100,00% 100,00% ( TP Internet ) Polska multimedialnych. - Parkiet Media S.A. Warszawa, Wydawanie publikacji dotyczących rynku kapitałowego - 99,45% Polska i gospodarki. - Wirtualna Polska S.A. Gdańsk, Polska Świadczenie usług w zakresie portalu internetowego i baz 100,00% 80,46% ( WP ) *** danych oraz oprogramowania i reklamy. - Sklep Wirtualnej Polski S.A. Gdańsk, Polska Spółka w likwidacji. 100,00% 100,00% w likwidacji* - Becomo S.A. Kraków, Polska Świadczenie usług internetowych, doradztwo w zakresie - 77,13% oprogramowania i systemów komputerowych, działalność reklamowa. - Analizy Finansowe Warszawa, Przygotowanie i opracowanie analiz finansowych - 100,00% Sp. z o.o.* Polska i marketingowych. TP Invest Sp. z o.o. Warszawa, Usługi doradcze i konsultingowe świadczone na rzecz jednostek 100,00% 100,00% Polska Grupy, nadzór właścicielski nad portfelem inwestycyjnym. - Tel Arp Sp. z o.o. Warszawa, Działalność reklamowa i wydawnicza. 100,00% 100,00% w likwidacji Polska - Telefon 2000 Sp. z o.o. Warszawa, Projektowanie i budowa systemów telekomunikacyjnych. 95,38% 95,38% Polska - Telefony Podlaskie S.A. Sokołów Lokalny operator telefonii stacjonarnej. 55,11% 55,11% Podlaski, Polska - Telefony Opalenickie S.A.** Opalenica, Lokalny operator telefonii stacjonarnej. 25,00% 25,00% Polska - Radomska Wytwórnia Radom, Polska Produkcja aparatów telefonicznych. 25,09% 25,09% Telekomunikacyjna S.A w upadłości** - TP TelTech Sp. z o.o. Łódź, Polska Monitorowanie sygnałów alarmowych, obsługa sieci 100,00% 100,00% miejscowych. TP MED Sp. z o.o. Warszawa, Działalność usługowa w zakresie ochrony zdrowia i innych 100,00% 100,00% Polska usług medycznych. Pracownicze Towarzystwo Warszawa, Tworzenie i zarządzanie pracowniczym funduszem 100,00% 100,00% Emerytalne Telekomunikacji Polskiej S.A. Polska emerytalnym. Fundacja Grupy TP Warszawa, Działalność charytatywna. 100,00% - Polska Virgo sp. z o.o. Warszawa, Usługi doradcze, działalność finansowa, zarządzanie 100,00% - Polska inwestycjami w nieruchomości. TPSA Finance B.V. Amsterdam, Inwestowanie i zarządzanie inwestycjami. 100,00% 100,00% Holandia TPSA Eurofinance B.V. Amsterdam, Inwestowanie i zarządzanie inwestycjami. 100,00% 100,00% Holandia - TPSA Eurofinace France Paryż, Francja Inwestowanie i zarządzanie inwestycjami. 99,96% 99,96% S.A. * spółki wyłączone z konsolidacji ze względu na nieistotność danych finansowych ** spółki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności *** spółka wyłączona z konsolidacji w 2004 roku (patrz poniżej) 6

8 W 2005 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zależnych był równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. W dniu 26 stycznia 2005 roku Grupa sprzedała wszystkie swoje udziały w spółce Becomo S.A. Wynik na tej transakcji nie był znaczący. W dniu 31 stycznia 2005 roku Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki z kwoty tysięcy złotych do kwoty tysięcy złotych nastąpiło poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 500 złotych każda. Wszystkie akcje zostały objęte przez dotychczasowego akcjonariusza, tj. Telekomunikację Polską. W tym samym dniu Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, zarejestrował połączenie spółki TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o. ze spółką TP SIRCOM Szkolenia i Rekreacja Sp. z o.o. dokonane w drodze przejęcia spółki TP SIRCOM Szkolenia i Rekreacja Sp. z o.o. przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o. W dniu 7 marca 2005 roku Grupa sprzedała wszystkie swoje udziały w spółce Incenti S.A. do Prokom Software S.A. Wynik na tej transakcji nie był znaczący. W dniu 23 czerwca 2005 roku Grupa nabyła od TMF Holding Poland Sp. z o.o. 100,0% udziałów w spółce Virgo Sp. z o.o. Łączna cena nabycia wyniosła 70 tysięcy złotych. Powyższa transakcja nie skutkowała rozpoznaniem wartości firmy z konsolidacji. W dniu 8 września 2005 roku Sąd Rejonowy, Wydział VI Gospodarczy, w Gdańsku wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego Wirtualnej Polski S.A. Postanowienie sądu jest konsekwencją przyjęcia przez udziałowców mniejszościowych WP w dniu 2 sierpnia 2005 roku i zatwierdzenia przez sąd w dniu 23 sierpnia 2005 roku układu z wierzycielami przewidującego zaspokojenie wierzycieli w całości (patrz również Nota 30). Zgodnie z układem Grupa nabyła 19,54% akcji WP od udziałowców mniejszościowych WP. Od 9 kwietnia 2004 roku do 8 września 2005 roku WP była wyłączona z konsolidacji w związku z utratą kontroli przez Grupę. Od 9 września 2005 roku WP podlega konsolidacji metodą pełną. Na ten dzień aktywa WP wynosiły 24 miliony złotych, natomiast zobowiązania 50 milionów złotych. Kwota zapłacona za 19,54% akcji WP zgodnie z układem z udziałowcami mniejszościowymi ustalona została na 221 milionów złotych. W oparciu o zewnętrzną wycenę wartość godziwa spółki WP została określona na 59 milionów złotych. W wyniku powyższej transakcji Grupa rozpoznała wartość firmy, która po dokonaniu odpisu aktualizującego wyniosła 85 milionów złotych. W dniu 21 września 2005 roku Grupa sprzedała wszystkie swoje udziały w spółce Parkiet Media S.A. do Presspublica Sp. z o.o. Jednocześnie Grupa utraciła kontrolę nad spółką Analizy Finansowe Sp. z o.o., w której 100,0% udziałów posiada Parkiet Media S.A. Wynik na tej transakcji nie był znaczący. W dniu 26 września 2005 roku Contact Center Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Paytel Sp. z o.o. We wrześniu 2005 roku Grupa zarejestrowała również fundację charytatywną pod nazwą Fundacja Grupy TP. W dniu 16 listopada 2005 roku Spółka nabyła 34,0% kapitału zakładowego PTK-Centertel od spółki zależnej od France Telecom S.A. Łączna cena nabycia wyniosła milionów złotych, z których milionów złotych zostało zapłacone w gotówce, a milionów złotych zostało sfinansowane bezgotówkową pożyczką z France Telecom S.A. (patrz Nota 15c). Spółka skapitalizowała koszty bezpośrednio związane z tą transakcją w wysokości 39 milionów złotych. Udział w aktywach netto PTK-Centertel wzrósł o milionów złotych. W wyniku tej transakcji Grupa rozpoznała wartość firmy z konsolidacji w wysokości milionów złotych. W związku z powyższym Telekomunikacja Polska posiada 100,0% kapitału zakładowego PTK-Centertel. 7

9 3. Skład Zarządu Spółki Zarząd Spółki na dzień przygotowania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego był następujący: Marek Józefiak Prezes Zarządu, Alain Carlotti Wiceprezes Zarządu, Pierrick Hamon Członek Zarządu ds. Marketingu i Obsługi Klienta, Konrad Kobylecki Członek Zarządu ds. Techniki, Jacek Kałłaur Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich, Bruno Duthoit Członek Zarządu ds. Inwestycji, Jean-Marc Vignolles Członek Zarządu (Prezes Zarządu PTK Centertel). Jean-Marc Vignolles i Jacek Kałłaur zostali mianowani na Członków Zarządu w dniu 26 kwietnia 2005 roku. Jednocześnie w związku z upływem kadencji zakończył pracę w Zarządzie Wojciech Roman. Roger de Bazelaire złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansów ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2005 roku. W dniu 8 grudnia 2005 roku na Wiceprezesa Zarządu został mianowany Alain Carlotti. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 roku Benoit Merel został mianowany do pełnienia obowiązków Członka Zarządu ds. Finansów. 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 13 lutego 2006 roku. 8

10 5. Oświadczenie o zgodności oraz format sprawozdania finansowego Oświadczenie o zgodności Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( IFRIC ). Z dniem 1 styczna 2005 roku nowelizacja polskiej Ustawy o Rachunkowości nałożyła na Grupę obowiązek przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF przyjętymi przez UE. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w związku z procesem przyjmowania MSSF przez UE oraz ze względu na rodzaj działalności Grupy nie występują różnice pomiędzy politykami księgowymi przyjętymi przez Spółkę wynikającymi z MSSF a MSSF przyjętymi przez UE. Porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2004 roku zawarte w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym podlegały badaniu audytora w sprawozdaniu finansowym za 2004 rok. Zmiana polityk księgowych Przyjęte zasady rachunkowości są spójne z zasadami stosowanymi w latach ubiegłych, z tym wyjątkiem zmian opisanych w Nocie 7. W 2004 i 2005 roku IFRIC opublikowała kilka nowych interpretacji, które powinny być zastosowane począwszy od roku sprawozdawczego zaczynającego się od lub po 1 stycznia 2006 roku. Grupa dokonała oceny skutków zastosowania tych interpretacji i zidentyfikowała, że IFRIC 4, IFRIC 6 i IFRIC 8 mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe w momencie zastosowania. Na dzień sporządzenia niniejszych sprawozdań finansowych Grupa jest w trakcie analizy wpływu zastosowania tych interpretacji na skonsolidowane sprawozdania finansowe. Spółka jest przekonana, że zastosowanie tych interpretacji nie będzie miało istotnego wpływu na jej skonsolidowane sprawozdania finansowe. Format sprawozdania finansowego Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem przeszacowania do wartości godziwej wyceny pochodnych instrumentów finansowych i aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz notach do tego sprawozdania. Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w milionach polskich złotych ( PLN ). 9

11 6. Podstawowe zasady księgowe (a) Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdania finansowe wszystkich istotnych jednostek zależnych, kontrolowanych przez Telekomunikację Polską (patrz Nota 2). Sprawowanie kontroli przez Telekomunikację Polską ma miejsce wtedy, gdy Telekomunikacja Polska posiada bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, więcej niż połowę liczby głosów w danej spółce, chyba że możliwe jest do udowodnienia, że taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy, gdy Grupa ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną danej spółki. Spółki zależne są konsolidowane od daty objęcia kontroli przez Grupę, natomiast przestają być konsolidowane w chwili utraty nad nimi kontroli przez Grupę. Wszystkie znaczące salda i transakcje występujące pomiędzy tymi jednostkami zostały dla celów konsolidacji wyeliminowane. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. (b) Środki pieniężne Środki pieniężne w bilansie obejmują środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz wszystkie depozyty i krótkoterminowe papiery wartościowe z terminem zapadalności do trzech miesięcy. Środki pieniężne w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych obejmują dodatkowo, oprócz środków pieniężnych zdefiniowanych powyżej, kredyty w rachunku bieżącym. (c) Należności handlowe i inne Należności handlowe są rozpoznawane i ujmowane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności wątpliwe. Oszacowanie odpisów na należności wątpliwe następuje, gdy uzyskanie pełnej kwoty należności przestaje być prawdopodobne, na podstawie analizy danych historycznych dotyczących ściągalności należności bądź na podstawie struktur wiekowych sald należności. (d) Zapasy Zapasy są wykazywane według wartości niższej z ceny nabycia (kalkulowanej metodą średniej ważonej) i możliwej ceny sprzedaży netto, z wyjątkiem telefonów komórkowych sprzedawanych w promocjach. Zapasy telefonów komórkowych sprzedawanych w promocjach wykazywane są według wartości niższej: kosztu (ceny nabycia) lub ceny sprzedaży netto z uwzględnieniem oczekiwanych przyszłych przychodów z abonamentu. Grupa tworzy odpisy aktualizujące wartość zapasów w oparciu o wskaźnik rotacji zapasów i aktualne plany marketingowe. (e) Inwestycje Wszystkie inwestycje są początkowo wykazywane według wartości godziwej uiszczonej zapłaty, obejmującej koszty związane z nabyciem inwestycji. Inwestycje wyceniane w wartości godziwej poprzez zyski i straty oraz inwestycje dostępne do sprzedaży są wyceniane w wartości godziwej. Zmianę wartości inwestycji wycenianych w wartości godziwej poprzez zyski i straty, ujmuje się w księgach rachunkowych bieżąco, jako przychody lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego. Natomiast zyski lub straty z inwestycji dostępnych do sprzedaży są rozpoznawane jako oddzielny składnik kapitałów do momentu, gdy inwestycja zostanie sprzedana lub w inny sposób zbyta lub do czasu, kiedy nastąpi trwała utrata jej wartości. W momencie tym skumulowany zysk lub strata poprzednio wykazana w kapitale zostaje ujęta w rachunku zysków i strat. 10

12 Inne inwestycje zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności są wyceniane według zamortyzowanego kosztu, przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Zamortyzowany koszt jest szacowany przy uwzględnieniu dyskonta lub premii z tytułu zakupu, w okresie do momentu zapadalności inwestycji. W przypadku inwestycji wycenianych według zamortyzowanego kosztu, zyski i straty są wykazywane w rachunku zysków i strat na dzień ich realizacji lub w momencie trwałej utraty wartości. W przypadku inwestycji, które są w aktywnym obrocie na zorganizowanych rynkach finansowych, wartość godziwa jest ustalana w oparciu o ceny kupna na dzień bilansowy. Wartość godziwa dla akcji nie znajdujących się w aktywnym obrocie jest oszacowywana w oparciu o dostępne wskaźniki: cena/zysk, cena/przepływ pieniężny, odpowiednio zmodyfikowane w celu odzwierciedlenia specyfiki poszczególnych emitentów. Akcje, których wartość godziwa nie może być właściwie oszacowana, są wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości. (f) Udziały w spółkach wycenione metodą praw własności Wartość początkowa udziałów w spółkach wycenianych metodą praw własności ustalana jest według kosztu nabycia. Grupa rozpoznaje swój udział w zysku lub stracie spółek stowarzyszonych w rachunku zysków i strat, natomiast udział w zmianie kapitału własnego spółek stowarzyszonych jest rozpoznawany w kapitałach. Spółki stowarzyszone są to jednostki, w których Grupa posiada od 20% do 50% udziału w ogólnej liczbie głosów, lub na które Grupa wywiera znaczący wpływ, ale których nie kontroluje. Kiedy udział Grupy w stracie spółki stowarzyszonej równa się lub przewyższa udział Grupy w tej spółce, Grupa nie rozpoznaje dalszych strat, chyba że zaciągnęła zobowiązania lub dokonała płatności na rzecz spółek stowarzyszonych. (g) Środki trwałe Środki trwałe są wykazane według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz trwałą utratę wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania oraz o szacunkowy koszt demontażu i usunięcia składnika majątku. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, jak również koszty okablowania na terenie należącym do abonentów obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia. W przypadkach, kiedy poniesione wydatki zwiększają wartość użytkową środka trwałego, wydatki te są kapitalizowane w wartości odpowiedniego środka trwałego, o ile spełniają kryteria ujęcia. Grupa dokonała przeszacowania części środków trwałych do wartości godziwej i uznała tę wartość jako koszt na dzień 1 stycznia 2003 roku, który jest dniem zastosowanie MSSF po raz pierwszy. Część środków trwałych Telekomunikacja Polska otrzymała od Społecznych Komitetów Telefonizacji ( SKT ). Infrastruktura otrzymana od SKT ujmowana jest w księgach jako środki trwałe według wartości nabycia tych środków w korespondencji z zobowiązaniami. Kwoty wynikające z rachunków za usługi telefoniczne dla abonentów SKT ujmowane są w sprzedaży danego miesiąca i pomniejszają odpowiednio saldo zobowiązań. Środki trwałe są amortyzowane przez określony z góry okres ekonomicznego używania. W momencie likwidacji lub sprzedaży środków trwałych, wartość początkowa tych środków oraz dotychczasowe umorzenie są wyksięgowywane, a wynik likwidacji lub sprzedaży jest odnoszony w ciężar rachunku zysków i strat. Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową. Stosowane okresy amortyzacji dla środków trwałych są następujące: Budynki Sieci, kable i inne elementy infrastruktury Centrale telefoniczne oraz inne maszyny i urządzenia Sprzęt komputerowy Środki transportu oraz pozostałe środki trwałe lat lat 5-10 lat 3-5 lat 5-10 lat Prawa wieczystego użytkowania amortyzowane są przez okres, na jaki przysługuje dane prawo. 11

13 W pierwszym półroczu 2005 roku Spółka ukończyła projekt zmierzający do weryfikacji ujęcia środków trwałych. Główne cele projektu stanowiły ocena okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz zapewnienie, iż wszystkie istotne składniki rzeczowych aktywów trwałych o różnych okresach ekonomicznej użyteczności, bądź przyjętych odmiennych metodach amortyzacji są identyfikowalne dla celów kalkulacji kosztów amortyzacji zgodnie z IAS 16. Odpowiednio, naliczenie amortyzacji począwszy od 1 stycznia 2005 roku opiera się na okresach ekonomicznej użyteczności, które w przypadku niektórych środków trwałych zostały zmodyfikowane w wyniku przeprowadzonego projektu. Powyższa zmiana, łącznie ze zmianą wynikającą z weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych (patrz Nota 6(h)), wpłynęła na zmniejszenie łącznej wartości amortyzacji. Przewidywany efekt zmniejszenia amortyzacji w skali całego roku 2005 wynosi 143 miliony złotych. W kolejnych okresach spodziewana wartość amortyzacji stabilizuje się na obecnym poziomie i będzie zależna od zwiększeń, zmniejszeń oraz likwidacji amortyzowanych aktywów wynikających z normalnego toku działalności Grupy. Środki trwałe w budowie dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania. (h) Wartości niematerialne i prawne (1) Wartość firmy Wartość firmy to nadwyżka ceny zapłaconej za udziały lub akcje nad wartością godziwą nabytych poszczególnych aktywów netto spółek zależnych, stowarzyszonych lub joint-venture na dzień nabycia. Rozpoznana wartość firmy podlega testowi trwałej utraty wartości. W przypadku nabycia udziałów w spółce kontrolowanej przez Grupę, wartość firmy stanowi różnica pomiędzy ceną zapłaconą a nabytym udziałem w aktywach netto spółki na dzień transakcji. (2) Badania i rozwój Koszty badań i rozwoju są generalnie odnoszone bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. W okresach dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 roku i 2004 roku koszty badań i rozwoju ujęte w rachunku zysków i strat wyniosły odpowiednio 55 milionów złotych i 68 milionów złotych. Nakłady na badania i rozwój poniesione w trakcie realizacji poszczególnych projektów są aktywowane, gdy istnieje pewność, iż będzie można je w przyszłości odzyskać. Wszystkie aktywowane nakłady są następnie amortyzowane przez okres, przez jaki oczekuje się, iż będą generować przychód, rozpoczynając od momentu wdrożenia danego projektu. (3) Oprogramowanie Koszty bezpośrednio związane z poszczególnym unikalnym oprogramowaniem kontrolowanym przez Grupę, które prawdopodobnie będą generować korzyści ekonomiczne przewyższające koszty przez okres dłuższy niż rok, są rozpoznawane jako wartości niematerialne i prawne. Oprogramowanie jest amortyzowane metodą liniową przez okres ekonomicznego użytkowania. (4) Koncesje i inne wartości niematerialne i prawne Wydatki na nabycie koncesji oraz innych wartości niematerialnych i prawnych są kapitalizowane i amortyzowane metodą liniową przez okres ich użytkowania. Koncesje są amortyzowane w okresie, w którym przysługuje prawo do ich wykorzystywania, rozpoczynając od momentu uaktywnienia usługi przez pozostały czas trwania koncesji. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane w okresie nie przekraczającym 5 lat. W pierwszym półroczu 2005 roku Spółka ukończyła projekt zmierzający do weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odpowiednio, naliczenie amortyzacji począwszy od 1 stycznia 2005 roku opiera się na okresach ekonomicznej użyteczności, które w przypadku niektórych wartości niematerialnych i prawnych zostały zmodyfikowane w wyniku przeprowadzonego projektu (patrz Nota 6(g)). 12

14 (i) Odpisy aktualizujące aktywa trwałe Środki trwałe oraz inne aktywa trwałe, w tym wartość firmy, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe są weryfikowane pod kątem utraty wartości w przypadkach zdarzeń lub zmian w otoczeniu mogących powodować obniżenie wartości tych aktywów poniżej wyceny bilansowej. Wartości niematerialne i prawne nie oddane do użytkowania oraz wartość firmy podlegają corocznemu testowi utraty wartości niezależnie od innych warunków. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są rozpoznawane w wysokości, w jakiej wycena bilansowa aktywów przewyższa wyższą z dwóch: wartość godziwą pomniejszoną o koszty sprzedaży lub wartość użytkową składnika aktywów. W celu weryfikacji wyceny bilansowej, aktywa są identyfikowane w formie najmniejszych jednostek generujących przepływy gotówkowe (ang. cash-generating unit ), do których można zaliczyć dany składnik aktywów. (j) Kredyty, pożyczki i papiery dłużne Zobowiązania finansowe z tytułu kredytów, pożyczek i papierów dłużnych wyceniane są w momencie ich początkowego ujęcia w księgach w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej zapłaty otrzymanej za przejęcie zobowiązania. Wartość początkowa wyceny tych zobowiązań finansowych uwzględnia koszty transakcji. Wycena zobowiązań finansowych w okresach późniejszych odbywa się według zamortyzowanej ceny nabycia, z wyjątkiem zobowiązań wyznaczonych na pozycje zabezpieczane, które wyceniane są zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń opisanymi w Nocie 6(s). (k) Rezerwy Grupa tworzy rezerwy w przypadku, kiedy w następstwie przeszłych zdarzeń powstaje potencjalne, możliwe do oszacowania zobowiązanie, które w przyszłości może z dużym prawdopodobieństwem spowodować wypływ z Grupy aktywów generujących korzyści ekonomiczne. Wysokość utworzonych rezerw jest weryfikowana na dzień bilansowy w celu skorygowania do wysokości szacunków zgodnych ze stanem wiedzy na ten dzień. W przypadku, gdy wpływ zmian wartości pieniądza w czasie jest istotny, wysokość rezerwy ustalana jest na poziomie bieżącej wartości spodziewanych przyszłych wydatków koniecznych do uregulowania zobowiązania. Gdy stosowane jest dyskontowanie, wzrost wartości bilansowej rezerwy odzwierciedlający upływ czasu wykazywany jest jako koszt finansowy. (l) Przychody przyszłych okresów Dotacje gotówkowe oraz środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od władz lokalnych, reprezentujące wkład władz lokalnych w rozwój lokalnej infrastruktury, są rozpoznawane jako przychody przyszłych okresów i odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat w korespondencji z amortyzacją odpowiednich środków trwałych otrzymanych lub wybudowanych z otrzymanych dotacji. Przychody przyszłych okresów obejmują również nierozliczone przychody z tytułu opłat abonamentowych dotyczących przyszłych okresów, opłat za przyłączenia, sprzedaży kart telefonicznych w systemie prepaid w telefonii komórkowej oraz nierozliczone przychody ze sprzedaży kart telefonicznych w telefonii stacjonarnej. (m) Leasing Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo wszystkie korzyści i ryzyka związane z posiadaniem aktywów, są wykazywane w bilansie Grupy według wartości niższej z wartości godziwej tych środków trwałych lub wartości bieżącej minimalnych przyszłych płatności leasingowych. Opłaty leasingowe rozdzielane są pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie niespłaconego salda zobowiązania, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania. Koszty finansowe są księgowane bezpośrednio w rachunek zysków i strat. W przypadku braku uzasadnionego prawdopodobieństwa przejęcia własności na koniec okresu leasingowania, środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania. W pozostałych przypadkach środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez okres użytkowania. Umowy dzierżawy i leasingu przy których zasadniczo całe ryzyko i pożytki wynikające z tytułu posiadania aktywów pozostają przy leasingodawcy są klasyfikowane jako umowy leasingu operacyjnego. Koszty opłat leasingowych są odnoszone liniowo w ciężar rachunku zysków i strat w okresie obowiązywania umowy leasingu. 13

15 (n) Przychody (1) Przychody ze sprzedaży towarów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i usług, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i upusty są rozpoznawane w momencie, gdy: a) znana jest wiarygodna kwota przychodu, b) istnieje prawdopodobieństwo, że jednostki Grupy osiągną korzyści ekonomiczne związane z realizacją transakcji, c) zakończenie transakcji na dzień bilansowy może zostać wiarygodnie ustalone, oraz d) koszt poniesiony w związku z wykonaniem transakcji może zostać wiarygodnie ustalony. Przychody z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich nie są kompensowane z kosztami ponoszonymi przez Grupę w związku z korzystaniem z sieci innych operatorów. Przychody z opłat za przyłączenie do sieci są odraczane i rozpoznawane, przez oczekiwany okres trwania przyłączenia, który w przypadku TP wynosi od 1.5 roku do 9 lat. Grupa świadczy usługi dzierżawy linii telekomunikacyjnych. Przychody z tytułu dzierżawy rozpoznawane są w rachunku zysków i strat liniowo w okresie obowiązywania umowy dzierżawy. Opłaty za aktywację usługi prepaid są rozpoznawane w momencie aktywacji usługi. Przychody z tytułu sprzedaży kart telefonicznych w systemie prepaid w telefonii komórkowej oraz przychody ze sprzedaży kart telefonicznych w telefonii stacjonarnej są rozliczane w czasie i rozpoznawane w momencie wykonania usługi. Całkowite przychody z tytułu umów zawierających usługi łączne są odnoszone do każdej oddzielnej pozycji księgowej w oparciu o ich względną wartość godziwą. Przychód ze sprzedaży telefonów komórkowych jest rozpoznawany w momencie aktywacji usługi. Przychód ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych jest ujmowany w trakcie trwania umowy. (2) Przychody odsetkowe Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, przy uwzględnieniu efektywnej stopy zwrotu z aktywów. (3) Dywidendy Przychody z tytułu dywidend są rozpoznawane w momencie uzyskania przez Grupę prawa do tych dywidend. (o) Koszty operacyjne Koszty operacyjne są rozpoznawane w okresie, którego dotyczą. Strata na sprzedaży telefonów komórkowych w ofercie promocyjnej rozpoznawana jest w momencie sprzedaży i aktywacji usługi, zgodnie z najlepszą praktyką w branży telekomunikacyjnej. Zgodnie z polską praktyką gospodarczą, akcjonariusze mogą dokonać podziału zysku na cele pracownicze w formie zasilenia funduszu socjalnego. Grupa przeznacza część zysku na fundusz socjalny. Ostateczną decyzję o przeznaczeniu części zysku na fundusz socjalny podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w uchwale o podziale zysku za dany rok obrotowy. W niniejszym sprawozdaniu finansowym ta część podziału zysku jest zaliczona do kosztów działalności okresu, którego dotyczył podział zysku. (p) Koszty finansowe Koszty finansowe są odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat w momencie poniesienia. 14

16 (q) Programy świadczeń pracowniczych Niektórzy pracownicy Grupy mają prawo do określonych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnorentowych. Nagrody jubileuszowe są wypłacane po osiągnięciu określonej liczby lat pracy, natomiast odprawy emerytalno-rentowe są wypłacane jednorazowo przy odejściu na emeryturę lub rentę zgodnie z zasadami wynagradzania Grupy, przy czym wysokość świadczeń w obu przypadkach zależy od wysokości średniego wynagrodzenia oraz stażu pracy. Nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe nie są wypłacane z określonego funduszu. Zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy Grupa jest zobowiązana do dokonywania dodatkowych odpisów na fundusz socjalny na rzecz emerytowanych pracowników Spółki. Grupa jest zobowiązana ponadto do zapewnienia pewnych świadczeń, takich jak opieka medyczna na rzecz emerytowanych pracowników. Wartość nabywanych świadczeń w okresie ustalana jest osobno dla każdego programu metodą aktuarialnej wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych. Zyski lub straty z wyceny aktuarialnej świadczeń z tytułu nagród jubileuszowych są ujmowane bezpośrednio w rachunek zysków i strat. Zyski lub straty z wyceny aktuarialnej pozostałych świadczeń są ujmowane jako przychody bądź koszty w przypadku, gdy wartość netto skumulowanych zysków lub strat z wyceny aktuarialnej danego programu przekracza 10% wartości zobowiązania z tytułu tego programu. Zyski te lub straty są ujmowane przez średni prognozowany okres zatrudnienia uczestników programu pozostały do czasu ich przejścia na emeryturę. Przekrój demograficzny pracowników oraz wskaźniki ruchów kadrowych wykorzystywane przy wycenie są oparte na danych historycznych. Niezależny aktuariusz co najmniej raz w roku wycenia wartość bieżącą netto wyżej wymienionych grup. (r) Transakcje w walutach obcych Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w walucie funkcjonalnej Spółki (polski złoty) na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 1) kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, w którym następuje transakcja w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań; lub 2) średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane według średniego dziennego kursu NBP. Wszelkie zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku zmian kursów wymiany po dacie transakcji są odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat. Udział Grupy w aktywach i zobowiązaniach pieniężnych wyrażonych w walucie obcej w sprawozdaniach finansowych spółek zależnych mających siedzibę za granicą został przeliczony według średniego kursu wymiany NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Pozycje niepieniężne w walucie obcej są przeliczane według kursu kupna lub sprzedaży walut z dnia jej przeprowadzenia. Przychody i koszty z operacji w walucie obcej są przeliczone przy użyciu średniego kursu waluty za dany okres. (s) Pochodne instrumenty finansowe Transakcje typu swap, forward i opcje wykazywane są w sprawozdaniu finansowym jako aktywa finansowe lub zobowiązania finansowe w wartości godziwej. Wartość godziwa jest obliczana przy użyciu bieżącej wartości netto przyszłych przepływów pieniężnych związanych z tymi kontraktami, kwotowanych rynkowych stóp procentowych forward, kwotowanych rynkowych kursów walut forward. Jeśli kwotowane rynkowe kursy walut forward są niedostępne, kurs forward obliczany jest przy użyciu kursów walut spot przy użyciu metody parytetu stóp procentowych. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy transakcje te mają charakter zabezpieczający (hedging), zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych są odnoszone w ciężar pozostałych kosztów lub przychodów finansowych w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zmiany te nastąpiły. W przypadku transakcji o charakterze zabezpieczającym (hedging) wartość godziwą, odpowiednie zyski bądź straty kompensują odpowiednio w rachunku zysków i strat skutki zmian wartości godziwej instrumentów zabezpieczonych. Skutki przeszacowania pozycji zabezpieczanej, spowodowane przez określone ryzyko poddane zabezpieczeniu, odpowiednio podwyższające lub pomniejszające wartość księgową tej pozycji, zalicza się na bieżąco do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 15

17 W przypadku transakcji o charakterze zabezpieczającym przepływy pieniężne, efektywna część zysków lub strat uzyskanych na instrumencie zabezpieczającym ujmowana jest w kapitałach własnych, natomiast część nieefektywna bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Kwoty, które zostały ujęte bezpośrednio w kapitałach własnych, są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym samym okresie, w którym zabezpieczone podjęte zobowiązanie lub prognozowana transakcja wpływają na rachunek zysków i strat lub są uwzględnione przy ustaleniu wartości początkowej bądź wartości bilansowej składnika aktywów lub pasywów. Spółki Grupy zawierają umowy nie będące instrumentami finansowymi, których składnikami są wbudowane instrumenty pochodne. Instrumenty te powiązane są przede wszystkim z umowami na zakup sprzętu i usług, które są denominowane w walutach obcych. Wbudowane instrumenty pochodne zostały wyodrębnione z umów zasadniczych i ujęte w sprawozdaniu finansowym jako instrumenty pochodne, jeśli spełnione zostały wszystkie poniższe warunki: - cechy ekonomiczne wbudowanego instrumentu pochodnego oraz ryzyko z nim związane nie są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy zasadniczej, - oddzielny instrument o takich samych warunkach umowy jak wbudowany instrument pochodny spełniałby kryteria definicji instrumentu pochodnego oraz - złożony instrument nie jest wyceniany w wartości godziwej, a zmiany tej wartości nie są ujmowane w wyniku netto. Wbudowane instrumenty pochodne są wyceniane w wartości godziwej. (t) Podatek dochodowy Kalkulacja podatku dochodowego jest oparta na zysku danego okresu i uwzględnia podatek odroczony. Podatek odroczony jest ustalony metodą zobowiązań. Według tej metody spodziewane efekty podatkowe różnic przejściowych są ustalane na podstawie uchwalonych stawek podatkowych i wykazywane jako rezerwy na podatek odroczony lub aktywa reprezentujące przyszłe zmniejszenia podatku dochodowego. Różnice przejściowe są zdefiniowane jako różnice pomiędzy podatkową i bilansową wyceną aktywów i pasywów. Przy kalkulacji podatku odroczonego uwzględniane są również straty podatkowe z lat poprzednich, które zgodnie z przepisami podatkowymi mogą obniżać zysk do opodatkowania. Zobowiązanie lub aktywo netto z tytułu podatku odroczonego wykazywane jest odpowiednio jako zobowiązanie lub aktywo długoterminowe. Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego jest pomniejszane o aktywo z tytułu odroczonego podatku wtedy, gdy spółki Grupy posiadają możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat ujmowanych kwot. Aktywo z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawane od tych różnic przejściowych, dla których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo realizacji. Grupa rozpoznaje aktywo z tytułu podatku odroczonego od wszystkich ujemnych różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych wyłącznie w zakresie, w którym jest prawdopodobne, że: a) różnice przejściowe zrealizują się w dającej się przewidzieć przyszłości oraz b) zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania w wysokości pozwalającej na zrealizowanie różnic przejściowych. Kwota bieżąca aktywa z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdą datę bilansową i redukowana w stopniu, w którym nie jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięta wystarczająca kwota zysku do opodatkowania pozwalająca na wykorzystanie części lub całości aktywa z tytułu odroczonego podatku. (u) Zysk netto na akcję Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Grupa nie prezentuje rozwodnionego zysku/straty na akcję, ponieważ nie występują rozwadniające potencjalne akcje zwykłe. 16

18 7. Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian w politykach księgowych Zgodnie z MSR 8 zmiany polityk księgowych zastosowano retrospektywnie w stosunku do prezentowanych danych finansowych. W związku ze zmianami polityk księgowych niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera następujące korekty aktywów netto i zysków netto za ubiegłe okresy sprawozdawcze: Kapitały własne na dzień 1 stycznia 2004 Kapitały własne na dzień 31 grudnia 2004 (w milionach złotych ) Zysk netto za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2004 Dane pierwotne* (a) Koszty przyłączeń (190) (162) 28 (b) Koszty programów lojalnościowych (22) (16) 6 (c) Prowizje dealerów (41) (9) 32 (d) Sprzedaż kart zdrapek (13) (13) Dane skorygowane ===== ===== ===== * zgodnie z politykami księgowymi tak jak zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2004 roku. Podane kwoty korekt zawierają wpływ podatku odroczonego. Powyższe zmiany polityk zwiększyły wskaźnik zysku netto na akcję za 2004 rok z 1,60 do 1,65. (a) Ujęcie przychodów - opłaty za przyłączenia Telekomunikacja Polska obciąża abonentów kosztami opłat za przyłączenie do sieci. Uprzednio, Grupa rozpoznawała opłaty za przyłączenia oraz inne koszty z nimi związane, w rachunku wyników w momencie aktywacji przyłącza. Obecnie, przychód powiązany z opłatami za przyłączenia jest odraczany i rozpoznawany przez oczekiwany okres trwania przyłączenia, wynoszący od 1,5 roku do 9 lat. Grupa zdecydowała się na wprowadzenie zmian w ramach polityk księgowych, gdyż jest przekonana, że ta zmiana zapewni bardziej odpowiednią prezentację informacji. Zgodnie z MSR 8 zmiana polityki rachunkowości została wprowadzona retrospektywnie, jednak ze względu na niewykonalne w praktyce ustalenie wpływu zastosowania nowej zasady w odniesieniu do danych sprzed 2001 roku, zmianę wymienionej zasady obliczono począwszy od najwcześniejszej możliwej daty, czyli począwszy od przychodów z tytułu podłączeń abonentów rozpoznanych w 2001 roku. Ustalenie wpływu zastosowania nowej zasady w odniesieniu do danych sprzed 2001 roku jest niewykonalne w praktyce między innymi ze względu na brak dostatecznie szczegółowych informacji z tych okresów bądź ich niedostępność w związku ograniczeniami systemowymi. W wyniku powyższej zmiany przychody ze sprzedaży oraz podatek bieżący za 2004 rok zwiększyły się o odpowiednio 35 milionów złotych i 7 milionów złotych. Dodatkowo, na dzień 31 grudnia 2004 roku przychody przyszłych okresów wzrosły o 200 milionów złotych, rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zmniejszyła się o 38 milionów złotych, a zysk z lat ubiegłych zmniejszył się o 162 miliony złotych. (b) Ujęcie przychodów koszty programów lojalnościowych Program lojalnościowy PTK-Centertel umożliwia klientom zamianę nabytych punktów na określone bonusy. Uprzednia polityka Grupy miała na celu prezentację wartości wszystkich punktów odroczonych w czasie jako koszty sprzedaży. Obecnie, oczekiwana wartość punktów do zamiany na darmowe minuty i SMS-y jest szacowana w oparciu o stawki bieżące i odraczana w przychodach do czasu realizacji. Grupa zdecydowała się na zmianę polityki rachunkowości, gdyż jest przekonana, że zmiana zapewni bardziej odpowiednią i rzetelną informację. W wyniku powyższej zmiany przychody ze sprzedaży, podatek bieżący oraz zysk udziałowców mniejszościowych za 2004 rok zwiększyły się o odpowiednio 3 miliony złotych, 3 miliony złotych i 3 miliony złotych, podczas gdy koszty usług obcych zmniejszyły się o 9 milionów złotych. Na dzień 31 grudnia 2004 zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe bierne zmniejszyły się o 24 miliony złotych, a przychody przyszłych okresów wzrosły o 53 miliony złotych. Aktywa z tytułu podatku odroczonego wzrosły o 5 milionów złotych, zysk z lat ubiegłych i kapitały mniejszości spadły odpowiednio o 16 milionów złotych oraz 8 milionów złotych. 17

19 (c) Prowizje dla dealerów PTK-Centertel płaci prowizje swoim dealerom za aktywację i utrzymanie abonenta na koniec poszczególnych okresów 6, 12 i 18 miesięcznych liczonych od chwili aktywacji abonenta. Uprzednio, PTK-Centertel uznawała w zobowiązaniach wartość prowizji naliczonej do daty bilansowej, skorygowanej o oczekiwaną stopę churn. Obecnie PTK-Centertel odracza prowizje w momencie daty aktywacji bez względu na datę zapłaty. Grupa zdecydowała się na zmianę polityki rachunkowości, gdyż jest przekonana, że zmiana zapewni bardziej odpowiednią i rzetelną informację. W wyniku zmiany koszty operacyjne za 2004 rok uległy zmniejszeniu o 59 milionów złotych, a część bieżąca podatku dochodowego oraz zyski mniejszości zwiększyły się odpowiednio o 11 milionów złotych i 16 milionów złotych. Na dzień 31 grudnia 2004 roku aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz rozliczenia międzyokresowe bierne wzrosły odpowiednio o 4 miliony złotych oraz 18 milionów złotych. Dodatkowo, na dzień 31 grudnia 2004 roku zysk z lat ubiegłych oraz kapitały mniejszości uległy zmniejszeniu odpowiednio o 9 milionów złotych oraz 5 milionów złotych. (d) Ujęcie przychodów sprzedaż kart zdrapek POP PTK-Centertel rozpoznaje przychód ze sprzedaży kart zdrapek w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie przysługujących użytkownikowi jednostek, odraczając w czasie wartość niewykorzystanych jednostek. Obecnie, PTK-Centertel rozpoznaje odpowiednie przychody w oparciu o zasadę brutto, rozpoznając równolegle do przychodu koszty z tytułu dystrybucji (koszty prowizji). Uprzednio, PTK-Centertel uznawała przychód ze sprzedaży kart netto, traktując koszty związane z dystrybucją kart jako rabat handlowy. Grupa zdecydowała się na zmianę polityki rachunkowości, gdyż jest przekonana, że zmiana zapewni bardziej odpowiednią i rzetelną informację. W wyniku zmiany, na dzień 31 grudnia 2004 roku zysk z lat ubiegłych oraz kapitały mniejszości spadły o odpowiednio 13 milionów złotych oraz 6 milionów złotych. Dodatkowo, przychody przyszłych okresów i aktywa z tytułu podatku odroczonego wzrosły odpowiednio o 23 miliony złotych oraz 4 miliony złotych. Wpływ zmian na zysk netto za 2004 rok jest nieistotny. Reklasyfikacje Grupa dokonała pewnych reklasyfikacji, gdyż jest przekonana, że skorygowana prezentacja zapewni bardziej odpowiednią i rzetelną informację. Żadna z powyższych reklasyfikacji nie wpływa na wynik netto za 2004 rok oraz na wartość kapitałów własnych na 31 grudnia 2004 roku. (a) Prezentacja przychodów i kosztów z tytułu leasingu transponderów satelitarnych W części umów dotyczących leasingu transponderów satelitarnych, Telekomunikacja Polska działa jako pośrednik pomiędzy organizacjami satelitarnymi a nadawcami. Uprzednio, przychody oraz koszty z tych transakcji prezentowane były rozłącznie. Obecnie, Spółka wykazuje odpowiednie przychody netto. W rezultacie zarówno przychody, jak i koszty operacyjne za 2004 rok uległy odpowiednio zmniejszeniu o 72 miliony złotych. (b) Prezentacja różnic kursowych, odsetek oraz innych zysków i strat w odniesieniu do pozycji niefinansowych Uprzednio, wszystkie różnice kursowe, naliczone odsetki oraz odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek od pozycji niefinansowych były prezentowane w części finansowej rachunku wyników. Obecnie, różnice kursowe oraz zyski i straty w odniesieniu do pozycji o charakterze niefinansowym są prezentowane jako część działalności operacyjnej. W wyniku zmiany pozostałe koszty operacyjne netto za 2004 rok zmalały o 182 miliony złotych, podczas gdy zyski z tytułu różnic kursowych netto uległy zmniejszeniu o 163 miliony złotych, koszty z tytułu odsetek wzrosły o 29 milionów złotych, a odpis aktualizujący należności odsetkowe od pozycji o charakterze niefinansowym spadł o 10 milionów złotych. 18

20 8. Środki pieniężne 31 grudnia 31 grudnia Środki pieniężne w kasie 6 1 Środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych Depozyty jednodniowe Depozyty do 3 miesięcy Papiery wartościowe o zapadalności do 3 miesięcy Inne środki pieniężne 3 5 Razem ===== ===== Na dzień 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku suma środków pieniężnych Grupy obejmuje odpowiednio 515 milionów złotych i miliony złotych kwot denominowanych w walutach obcych. Koncentracja ryzyka kredytowego w odniesieniu do środków pieniężnych jest ograniczona, ponieważ Grupa lokuje środki pieniężne w uznanych instytucjach finansowych. Zgodnie z polskim prawem jednostki Grupy zarejestrowane w Polsce zarządzają Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych ( ZFŚS ) w imieniu swoich pracowników. Składki płacone na ZFŚS są deponowane na oddzielnych kontach bankowych jednostek Grupy. Na dzień 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku wartość środków pieniężnych dotycząca środków pieniężnych na rachunku ZFŚS wyniosła odpowiednio 26 milionów złotych oraz 25 milionów złotych. Wartość należności dotycząca pożyczek z ZFŚS dla pracowników na dzień 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku wyniosła odpowiednio 109 milionów złotych i 107 milionów złotych (patrz Nota 10). Zobowiązania dotyczące ZFŚS wyniosły na dzień 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku odpowiednio 135 milionów złotych oraz 132 milionów złotych i wykazane zostały jako część zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych (patrz Nota 16). Oprócz opisanych powyżej kwot dotyczących ZFŚS, środki pieniężne podlegające ograniczeniu w dysponowaniu na dzień 31 grudnia 2005 i 31 grudnia 2004 roku wyniosły odpowiednio 15 milionów złotych oraz 100 milionów złotych i obejmowały głównie, odpowiednio, depozyty na zadania wyodrębnione oraz depozyt złożony przez Telekomunikację Polską w związku z transakcją swap. 9. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują głównie prowizje od otrzymanych a niewykorzystanych kredytów, przedpłaty na usługi informatyczne, ubezpieczenia, koszt telefonów komórkowych nieaktywowanych a utrzymywanych w zewnętrznej sieci sprzedaży PTK-Centertel. 10. Należności 31 grudnia 31 grudnia Należności handlowe Należności podatkowe Pożyczki z ZFŚS dla pracowników (patrz Nota 8) Pozostałe należności Razem Minus: odpis aktualizujący należności handlowe (656) (812) Minus: odpis aktualizujący pozostałe należności (28) (28) Razem ===== ===== 19

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA

GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA TRZY MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2006 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIEDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA

GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE DNIA 30 WRZEŚNIA 2003 I 2002 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA

GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA OKRESY 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2004 I 2003 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ RAPORT NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 lutego 2004 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Plac Powstańców Warszawy 1 RAPORT BIEŻĄCY 17/2004

Warszawa, 11 lutego 2004 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Plac Powstańców Warszawy 1 RAPORT BIEŻĄCY 17/2004 Warszawa, 11 lutego 2004 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Plac Powstańców Warszawy 1 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa Al. Jerozolimskie 7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 51/2003

RAPORT BIEŻĄCY 51/2003 RAPORT BIEŻĄCY 51/2003 Warszawa, 13 sierpnia 2003 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Plac Powstańców Warszawy 1 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Gant S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządziła śródroczny skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2006r. Skonsolidowany śródroczny raport finansowy

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA

GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA OKRESY 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2002 I 2001 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ RAPORT Z NIEZALEŻNEGO PRZEGLĄDU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zakładów Chemicznych Permedia S.A. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce.... 3 2. Informacje dodatkowe.... 4 Lublin, dnia

Bardziej szczegółowo

Budimex Dromex SA Dane finansowe do planu połączenia ze spółką Budimex SA

Budimex Dromex SA Dane finansowe do planu połączenia ze spółką Budimex SA BILANS Budimex Dromex SA Stan na 01.07.2009 Stan na 31.12.2008 (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 452 516 446 899 1. Wartości niematerialne i prawne 382 337 - wartość firmy - - 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1 WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPYKAPITAŁOWEJSTX AUTOSTRADY Data dokumentu: 12 maja 2010 WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo