Spis treści 02 RAPORT ROCZNY 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 02 RAPORT ROCZNY 2012"

Transkrypt

1 2012 RAPORT ROCZNY

2 Spis treści 001 Zarząd i Rada Nadzorcza DZ BANK Polska S.A. 002 Informacje ogólne 003 Oferta DZ BANK Polska S.A. Klienci korporacyjni Instytucje finansowe 004 Sprawozdanie finansowe 005 Kontakt RAPORT ROCZNY 2012

3 001 Zarząd i Rada Nadzorcza DZ BANK Polska S.A.

4 List Prezesa Zarządu DZ BANK Polska S.A. Szanowni Państwo, w 2012 roku, podobnie jak w poprzednich latach, nasz Bank koncentrował się na całościowym wsparciu dużych i średnich przedsiębiorstw. Pomaga nam w tym knowhow naszej spółki macierzystej DZ BANK AG z Frankfurtu nad Menem, polityka dbałości o jakość oferowanych usług, ciągłe doskonalenie bogatej oferty produktowej oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników przez różnego rodzaju szkolenia i seminaria, w tym także te finansowane ze środków Unii Europejskiej. W najbliższym czasie zamierzamy mocno zintensyfikować działania w kierunku większej integracji naszej instytucji z niemiecką spółdzielczą grupą finansową. Ścisła współpraca w jej ramach pozwoli na jeszcze pełniejszą i bardziej kompleksową obsługę klientów zwłaszcza rozwijanie współpracy i budowanie trwałych relacji z niemieckimi firmami zainteresowanymi inwestowaniem i działalnością w Polsce, jak i polskimi firmami ukierunkowanymi na rynek niemiecki. Jestem przekonany, że wspólna obsługa tych klientów, w ramach Grupy DZ BANK, znacząco ułatwi im prowadzenie działalności tak w Polsce, jak i Niemczech oraz przyczyni się do rozwoju ich biznesów. Konsekwencje światowego kryzysu finansowego z ostatnich lat oraz gospodarcze spowolnienie w Polsce w 2012 roku negatywnie odbiły się na zyskowności i wiarygodności kredytowej dużej części sektora biznesowego. Przyjmując ostrożne podejście, Bank dokonał w związku z tym koniecznego i gruntownego przeglądu jakości portfela kredytowego pod kątem kondycji finansowej kredytobiorców oraz wpływu otoczenia makroekonomicznego na wartość posiadanych zabezpieczeń. W wyniku tego przeglądu zidentyfikowano potrzebę niezbędnego zwiększenia rezerw, co wpłynęło na wynik finansowy. W tych działaniach Bank był jednak od początku wspierany przez spółkę macierzystą DZ BANK AG, co skutkowało między innymi otrzymanym poręczeniem. Jestem przekonany, iż kroki podjęte w roku 2012 i kontynuowane w bieżącym przy ścisłej kontroli kosztów i ryzyka przyniosą pozytywne efekty oraz wprowadzą Bank na ścieżkę stabilnego i zyskownego wzrostu z pożytkiem dla akcjonariusza, klientów oraz pracowników. Sebastian Prinz von SchoenaichCarolath p.o. Prezesa Zarządu 04 RAPORT ROCZNY 2012

5 Zarząd DZ BANK Polska S.A. Sebastian Prinz von SchoenaichCarolath p.o. Prezesa Zarządu od marca 2013 roku Członek Zarządu od sierpnia 2012 roku KarlHeinz von Oppenkowski Członek Zarządu od kwietnia 2013 roku Magdalena Rokosz Członek Zarządu od lipca 2009 roku 05 RAPORT ROCZNY 2012

6 Rada Nadzorcza DZ BANK Polska S.A. Dr Cornelius Riese Przewodniczący Rady Nadzorczej od grudnia 2012 Członek Rady Nadzorczej od marca 2012 Dietmar Ilg Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Małgorzata Góra Członek Rady Nadzorczej Bernhard Kuhn Członek Rady Nadzorczej Anna Nietyksza Członek Rady Nadzorczej 06 RAPORT ROCZNY 2012

7 002 Informacje ogólne

8 Profil DZ BANK Polska DZ BANK Polska kieruje swoją ofertę do dużych korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się także w doradztwie korporacyjnym i bankowości inwestycyjnej dla klientów instytucjonalnych oraz instytucji finansowych. Oferta Banku to nie tylko szeroka gama nowoczesnych produktów, przyjazne i szybkie procedury, zespół doświadczonych pracowników i wysoka jakość obsługi, ale także doskonała znajomość rynku oraz indywidualne podejście do Klienta. Dzięki temu oferta Banku jest zawsze szyta na miarę. Swoim Klientom oferujemy kompleksową obsługę, korzystając przy tym z bogatego doświadczenia naszej spółki macierzystej DZ BANK AG z Frankfurtu nad Menem jednej z największych instytucji finansowych w Niemczech. Ten niemiecki Bank wszedł do grona naszych akcjonariuszy w 1998 roku. Pod koniec 2012 roku DZ BANK AG posiadał 100 % kapitału zakładowego DZ BANK Polska S.A. Nasza instytucja to najdłużej działający na polskim rynku Bank z dominującym udziałem kapitału zagranicznego. Został powołany do życia w 1989 roku jako Bank Amerykański w Polsce. 08 RAPORT ROCZNY 2012

9 DZ BANK AG DZ BANK AG Deutsche ZentralGenossenschaftsbank z Frankfurtu nad Menem należy do jednej z największych europejskich grup finansowych, zarządzających aktywami wartości ponad 400 mld euro. Za instytucją stoi ponad 125 lat historii i biznesowego doświadczenia. Wreszcie, jako spółka stojąca na czele grupy kapitałowej, DZ BANK AG koordynuje działania wyspecjalizowanych dostawców usług finansowych. Członkami Grupy DZ BANK są między innymi Bausparkasse Schwäbisch Hall, DZ PRIVATBANK, R+V Versicherung, Union Investment, DG HYP i VR Leasing. Współpraca przedsiębiorstw Grupy DZ BANK pozwala w pełni zoptymalizować ofertę sprzedaży dla banków spółdzielczych i ich Klientów. DZ BANK AG pełni funkcję centrali dla niemieckich banków spółdzielczych, banku korporacyjnego oraz spółki wiodącej Grupy DZ BANK, czwartej co do wielkości w Niemczech. Jako centrala instytucji spółdzielczych, DZ BANK AG obsługuje ok. 900 lokalnych banków spółdzielczych. Zapewnia im zarządzanie płynnością oraz niezawodne refinansowanie. Ponadto DZ BANK AG wspiera je przy transakcjach brokerskich i międzynarodowych, usługach związanych z papierami wartościowymi, a także rozwijaniu produktów i usług dla klientów detalicznych. Jako międzynarodowy bank korporacyjny, DZ BANK AG obsługuje firmy, oferując im pełen zakres produktów w zakresie finansowania przedsiębiorstw (zarówno działalności operacyjnej, jak i inwestycyjnej). W sektorze bankowości inwestycyjnej skupia się na usługach związanych z dłużnymi papierami wartościowymi o stałym oprocentowaniu oraz papierami wartościowymi klientów prywatnych. DZ BANK AG ma swoje przedstawicielstwa w kluczowych centrach finansowych Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji. 09 RAPORT ROCZNY 2012

10 Wybrane dane finansowe Grupy DZ BANK WYNIKI FINANSOWE (w milionach EURO) Zysk z działalności operacyjnej 1 Odpisy aktualizujące kredyty i pożyczki Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Współczynnik C/I 1, , , ,1 SYTUACJA FINANSOWA Aktywa Pożyczki i kredyty udzielone innym bankom ,429 80,035 Pożyczki i kredyty udzielone klientom Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Inwestycje Inwestycje utrzymywane przez firmy ubezpieczeniowe Pozostałe aktywa 123,811 66,709 59,792 66,296 11, ,760 71,858 61,690 59,348 12,235 1 Przychód z działalności operacyjnej (wynik z tytułu odsetek + wynik z tytułu opłat i prowizji + zysk (strata) na działalności handlowej + zysk (strata) z działalności inwestycyjnej + zysk (strata) na aktualizacji wartości instrumentów finansowych + przychód netto z działalności ubezpieczeniowej + inne przychody operacyjne netto) pomniejszony o koszty administracyjne. 10 RAPORT ROCZNY 2012

11 Zobowiązania i kapitały Depozyty banków 100, ,919 Depozyty klientów 92,169 92,871 Certyfikaty depozytowe, w tym obligacje 63,290 55,114 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń Inne zobowiązania Kapitały 58,715 63,260 16,565 12,641 67,371 57,437 15,439 10,775 Aktywa razem/pasywa razem 407, ,926 WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI Współczynnik wypłacalności (w proc.) Współczynnik wypłacalności Tier 1 (w proc.) 13,8 13,6 11,5 10,1 INSTRUMENTY POCHODNE Wartość nominalna Dodatnia wycena do wartości godziwej ,733 1,057,918 37,831 34,003 ŚREDNIA LICZBA PRACOWNIKÓW W ROKU 28,227 27, RAPORT ROCZNY 2012

12 Jeden z najbardziej stabilnych ratingów w niemieckim systemie bankowym Rating Grupy DZ BANK Długo/Krótkoterminowy rating centralna rola w niemieckim sektorze banków spółdzielczych dobra płynność oraz pozycja firmy w sektorze banków spółdzielczych pod względem biznesowym, kapitałowym i przychodów zasada solidarności niemieckiego sektora spółdzielczego AA / A1+ silna pozycja dostawcy produktów i usług dla niemieckiego sektora banków spółdzielczych dobrze spozycjonowany i zdywersyfikowany bancaassurance dobra płynność mająca źródło w bankach lokalnych A1 / P1 rosnąca kontrola kosztów, współpraca i sprzedaż wiązana w ramach Spółdzielczej Grupy Finansowej zdywersyfikowany model biznesowy A+ / F1+ 12 RAPORT ROCZNY 2012

13 Bank a społeczna odpowiedzialność biznesu W swoich działaniach DZ BANK Polska S.A. kieruje się nie tylko czynnikami finansowymi, ale i ideami społecznej odpowiedzialności biznesu. Szanując kluczowe wartości firmy takie jak Uczciwość, Profesjonalizm, Współpraca, Innowacyjność, Pracownicy i Zrównoważony Rozwój staramy się jak najszerzej uwzględniać potrzeby naszych Interesariuszy i otoczenia. Spektrum naszej działalności społecznej i charytatywnej obejmuje m.in. domy dziecka, szpitale, szkoły oraz stowarzyszenia niosące pomoc ubogim i chorym w całej Polsce. Jako Bank od lat systematycznie wspieramy Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Pracownicy Banku opiekują się także dziećmi z Domu Dziecka w Łukowie oraz podopiecznymi tamtejszego Domu Opieki, m.in. organizując dla nich Dzień Dziecka czy spotkania mikołajkowe. Wsparli także poznański Dom Dziecka nr 3 oraz Dom Samotnej Matki i Dziecka. Angażujemy się też w działania na polu kultury wspierając szereg inicjatyw w różnych regionach kraju (m.in. szkolny konkurs piosenki niemieckojęzycznej, Spotkania Teatralne INNOWICA, Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej, Fundację AuschwitzBirkenau). Zgodnie z misją bycia bankiem pierwszego wyboru dla wymagających Klientów, troszczymy się o wysoki poziom ich obsługi i rozwijanie długotrwałych relacji. Kierujemy się przy tym najwyższymi standardami etycznymi i przestrzeganiem obowiązującego prawa. Pracownicy to jeden z najcenniejszych aktywów Banku. Stąd nieustannie inwestujemy w ich rozwój i szkolenia, wykorzystując przy tym także środki unijne. Otaczamy ich bogatym programem opieki medycznej, pomagamy integrować poprzez cykliczne spotkania oraz wspieramy ich zainteresowania sportowe. 13 RAPORT ROCZNY 2012

14 003 Oferta DZ BANK Polska S.A.

15 Oferta DZ BANK Polska dla klientów korporacyjnych Do Państwa dyspozycji jest zawsze zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych Opiekunów Klienta, potrafiących dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb i specyfiki branży. My wiemy, jak ważny jest solidny partner biznesie. Wybór profesjonalnego i godnego zaufania partnera finansowego ma w biznesie kluczowe znacznie. DZ BANK Polska od lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw, tak krajowych, jak i międzynarodowych. Firmom oferujemy bogaty wachlarz nowoczesnych produktów i usług począwszy od zarządzania środkami finansowymi przez produkty skarbowe, aż po wielorakie formy finansowania bieżącej działalności i inwestycji. Przy najbardziej wymagających projektach nasz Bank ściśle współpracuje ze spółką macierzystą DZ BANK AG we Frankfurcie nad Menem. Przynależność do grupy DZ BANK pozwala nam też zaoferować na bardzo korzystnych warunkach produkty spółek zależnych, takich jak VB Leasing Polska czy Union Investment TFI. 15 RAPORT ROCZNY 2012

16 Cash Management Bank oferuje szereg produktów i rozwiązań, które znacznie usprawniają procesy zarządzania przepływami finansowymi w ramach prowadzonej działalności biznesowej. Aby wyjść naprzeciw procesom globalizacji i sprostać wysokim wymaganiom Klientów, prowadzimy rachunki w najważniejszych walutach, takich jak PLN, USD, GBP, CHF, EUR, NOK, SEK, DKK, AUD, JPY, RUB i CZK. Poza podstawową ofertą produktową z zakresu cash management (przelewy krajowe i zagraniczne, rachunki pomocnicze, rachunki zastrzeżone, rachunki płacowe, polecenie zapłaty itp.) nieustannie rozwijamy i doskonalimy obszary związane z bankowością transakcyjną. Dla Klientów otrzymujących bądź wysyłających duże ilości płatności, oferujemy System Płatności Masowych, który znacznie automatyzuje ten proces i zwiększa przejrzystość rachunku w Banku. Oferowane przez nas karty płatnicze Visa Business Elektron (debetowa) i Visa Business (charge), oprócz paska magnetycznego, mają również mikroprocesor znacznie zwiększający bezpieczeństwo wykonywanych transakcji. Trade Finance Poza oferowaniem standardowych rozwiązań związanych z obsługą handlu zagranicznego, takich jak akredytywa, gwarancja czy inkaso dokumentowe, Bank aktywnie uczestniczy w procesie szkolenia Klientów w zakresie finansowania handlu i występuje w roli doradcy przy modelowaniu najbardziej optymalnych rozwiązań biznesowych. Wraz z wdrożeniem nowej bankowości internetowej, Bank udostępnił Klientom moduł obsługi produktów z zakresu finansowania handlu. Nasz bank nieustannie wprowadza rozwiązania, które znacznie ułatwiają i przyspieszają dokonywanie operacji oraz umożliwiają efektywne zarządzanie płynnością. Jednym z nich jest system bankowości internetowej DZ Internet. To jeden z najnowocześniejszych produktów na rynku, który pozwala w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w nowoczesnej bankowości internetowej. Inny przykład to zaoferowanie przelewów w standardzie SEPA jednego z najefektywniejszych i najtańszych rozwiązań w zakresie realizacji przelewów w strefie EURO. 16 RAPORT ROCZNY 2012

17 Inwestowanie nadwyżek finansowych Bank oferuje klientom szeroki wybór narzędzi, pozwalających na maksymalizowanie zysków z zaangażowanego kapitału oraz efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi przedsiębiorstwa. W skład oferty Banku wchodzą przede wszystkim: lokaty terminowe w PLN, EUR, USD, CHF, GBP, DKK, NOK, SEK, AUD, JPY o terminach zapadalności do 1 roku, lokaty na stopę stałą lub zmienną, lokaty overnight. Instrumenty te umożliwiają negocjację okresu zapadalności, stosownie do potrzeb klienta oraz negocjację oprocentowania lokat o wartości powyżej 500 tys. PLN, 150 tys. USD lub równowartości w innej walucie. Bank oferuje także możliwość otwierania i prowadzenia kont depozytowych bonów skarbowych, ich zakup zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym oraz transakcje typu REPO i REVERSE REPO. Kredyty Bank specjalizuje się w kredytowaniu podmiotów gospodarczych. Ma szczególnie bogate doświadczenia w finansowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy i finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw. Udziela kredytów przedsiębiorstwom z różnych branż i o różnej skali działania, a oferta pod kątem warunków finansowych jest dostosowana do indywidualnych wymagań klientów. Obejmuje ona kredyty złotowe i walutowe: w rachunku bieżącym, operacyjne oraz inwestycyjne. Finansowanie projektów inwestycyjnych zazwyczaj wiąże się z długoterminowym zaangażowaniem finansowym. Bank udziela długoterminowych kredytów zarówno na inwestycje, w których ryzyko kredytowania jest w pełni zabezpieczone istniejącymi aktywami klienta, jak również dla tych, których źródłem spłaty są przyszłe przepływy pieniężne. Linie multipurposemulticurrency przyznawane są z kolei w formie limitu, w ramach którego Klienci mogą skorzystać z kombinacji różnych produktów objętych ryzykiem kredytowym. Podpisując jedną umowę kredytową, Klienci uzyskują sumaryczny limit kredytowy zawierający podlimity na wszystkie w chodzącew ramy umowy produkty oraz limity na transakcje walutowe lub możliwość dokonywania ciągnień kredytu w dowolnych proporcjach w zdefiniowanych w umowie kredytowej walutach. Bank zaspokaja także niestandardowe potrzeby, umożliwiając negocjowanie warunków kredytu. 17 RAPORT ROCZNY 2012

18 Produkty Structured Finance Bank we współpracy z bankami grupy DZ BANK AG oferuje: Kredyty konsorcjalne, Finansowanie project finance, Management Buy Outs/MBI, Połączenia i przejęcia, Leverage Buy Outs, Transakcje strukturyzowane. Rachunki powiernicze (rachunki escrow) Bank umożliwia klientom korzystanie z rachunku escrow, który jest umową dwustronną zawieraną między Beneficjentem transakcji oraz Bankiem. Taka umowa umożliwia przechowywanie środków pieniężnych złożonych w depozyt w Banku przez Zastrzegającego i następnie wypłacenia tych środków przez Bank drugiej ze stron po spełnieniu określonych warunków lub zwrot tych środków na warunkach określonych w umowie. Podstawową korzyścią jest zabezpieczenie stron transakcji przed nie wywiązaniem się jednej ze stron z warunków umowy. 18 RAPORT ROCZNY 2012

19 Oferta produktów skarbowych DZ BANK Polska oferuje swoim Klientom szereg produktów związanych z obrotem walutowym, a także produktów zabezpieczających przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych, stóp procentowych i cen towarów. Oferowane przez dealerów Departamentu Skarbu produkty dostosowywane są do zgłaszanych przez Klientów sytuacji i potrzeb biznesowych. W ramach produktów związanych z obrotem walutowym oraz instrumentami służącymi zabezpieczeniu ryzyka kursowego oferujemy: Transakcje Outright / FX Spot, czyli operacje kupna lub sprzedaży waluty, Transakcje FX Forward instrument zabezpieczający przed ryzykiem kursowym, Opcje Walutowe (plan vanilla i egzotyczne, różnorodne strategie opcyjnie) opcje walutowe to elastyczne instrumenty używane najczęściej do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Działając podobnie do ubezpieczenia, dają nabywcy prawo zakupu/ sprzedaży jednej waluty za drugą po z góry ustalonym kursie, za co z góry uiszcza się premię. Bank specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych struktur opcyjnych gotowych rozwiązań zabezpieczających ryzyko walutowe klienta oraz innych, niemal dowolnie zaawansowanych transakcji i strategii zabezpieczających. W zakresie produktów umożliwiających zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych oraz cen towarów, Bank oferuje: Transakcje Swapa Odsetkowego (Interest Rate Swap), pozwalające na optymalizację przychodów/kosztów odsetkowych, Walutowe Transakcje Zamiany Stóp Procentowych (CIRS) zabezpieczające ryzyko walutowe i stopy procentowej Klienta, Opcje na Stopę Procentową (plan vanilla) i zerokosztowe strategie opcyjnie służące ograniczeniu ryzyka zmian kosztów finansowania Klienta oraz inne transakcje rynku stóp procentowych, w tym np. FRA, czy OIS, Opcje Towarowe służące zabezpieczaniu ryzyka zmian cen towarów: metali, stali, surowców energetycznych (ropa, paliwa), produktów rolnych i innych. Ponadto oferujemy: Lokaty Strukturyzowane, czyli połączenie lokaty kapitałowej z transakcją pochodną. 19 RAPORT ROCZNY 2012

20 DZ Profi Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, ceniących szybki i łatwy dostęp do różnych produktów, DZ BANK Polska ma w swojej ofercie pakiet usług pod nazwą DZ Profi. Dzięki niemu, w ramach jednej umowy, Klient ma możliwość samodzielnego doboru i równoczesnego korzystania z takich produktów i usług jak: otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, świadczenie usług w systemie bankowości internetowej DZ Internet, przeprowadzanie/zawieranie transakcji walutowych, telefoniczne składanie zleceń, wydawanie i użytkowanie kart płatniczych, ustanawianie lokat terminowych, wykonywanie zleceń za pośrednictwem faksu, świadczenie usług w ramach bankowej informacji telefonicznej. Z umowy DZ Profi mogą skorzystać zarówno Klienci korporacyjni, jak i firmy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Analizy Uzupełnieniem oferty produktowej Banku jest bieżący serwis analityczny, zawierający analizę wydarzeń i trendów na rynkach finansowych oraz przedstawiający prognozy i oczekiwania Banku, co do rozwoju sytuacji w przyszłości, a także komentarze tygodniowe oraz miesięczne raporty dotyczące rynków towarów i energii. 20 RAPORT ROCZNY 2012

21 Oferta DZ BANK Polska dla instytucji finansowych W 2012 roku Bank kontynuował rozwój współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi, głównie bankami i funduszami inwestycyjnymi. Bank posiadał rachunki nostro w 14 walutach (USD, EUR, CHF, GBP, SEK, NOK, DKK, JPY, AUD, PLN, RUB, HUF, ILS i CZK). Bank rozwijał również swoją aktywność na rynku transakcji międzybankowych, zwłaszcza w zakresie operacji wymiany walut, instrumentów stopy procentowej oraz instrumentów dłużnych, a także lokat międzybankowych oraz lokat overnight. Działania Banku obejmowały także uczestnictwo na rynkach instrumentów pochodnych oraz towarowych. 21 RAPORT ROCZNY 2012

22 004 Sprawozdanie finansowe

23 Wybrane jednostkowe dane finansowe w tys. PLN Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto Aktywa razem Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Kapitał własny Kapitał zakładowy w tys. EUR ( ) ( ) ( ) (77 520) Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 5,77 5,70 1,41 1,29 Średnia ważona liczba akcji Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/ EUR) 0,06 0,00 0,01 0,00 Współczynnik wypłacalności (w %) 13,87 12,99 23 RAPORT ROCZNY 2012

24 Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EURO według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2012 r. przez Narodowy Bank Polski PLN/EUR 4,0882 pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatnie robocze dni miesięcy od stycznia do grudnia 2012 r. PLN/EUR 2011 r. PLN/EUR 4,4168 4, r. PLN/EUR 4, RAPORT ROCZNY 2012

25 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa w tys. PLN Kasa, operacje z bankiem centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu i instrumenty wbudowane Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom Kredyty, pożyczki i inne należności od klientów Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach zależnych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności z tytułu podatku dochodowego Pozostałe aktywa Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem RAPORT ROCZNY 2012

26 Zobowiązania i kapitały w tys. PLN Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu i instrumenty wbudowane Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Rezerwy Inne zobowiązania Zobowiązania razem Kapitały Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Kapitał z aktualizacji wyceny Niepodzielony wynik Zysk (strata) roku bieżącego Akcjonariat niekontrolujący Kapitały razem Pasywa razem (60) (673) RAPORT ROCZNY 2012

27 w tys. PLN Współczynnik wypłacalności (w %) Wartość księgowa Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13, ,77 12, ,70 27 RAPORT ROCZNY 2012

28 Sprawozdanie z całkowitych dochodów w tys. PLN od od do do Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na inwestycjach kapitałowych Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych innych niż wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat Inne przychody operacyjne Aktualizacja wartości aktywów finansowych Kredyty, pożyczki i inne należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Koszty działania Banku okres (50 849) (2 954) (11 134) (8 757) (7 669) (1 088) (147) (71 434) okres (47 659) (1 690) (8 871) (28 987) (28 987) (65 549) 28 RAPORT ROCZNY 2012

29 Sprawozdanie z całkowitych dochodów w tys. PLN od od do do Amortyzacja (5 002) (4 922) Inne koszty operacyjne (1 732) (2 937) Wynik z tytułu aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (14 343) (386) Zysk (strata) brutto okres okres Podatek dochodowy Część bieżąca Część odroczona Zysk (strata) netto (757) (2 649) 309 (1 113) (1 066) (1 536) Średnia ważona liczba akcji Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) , ,00 29 RAPORT ROCZNY 2012

30 Sprawozdanie z całkowitych dochodów w tys. PLN Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Dłużne papiery wartościowe Kapitałowe papiery wartościowe Odroczony podatek dochodowy Dłużne papiery wartościowe Kapitałowe papiery wartościowe Rozpoznanie utraty wartości na kapitałowych papierach wartościowych w rachunku wyników, w tym: Wartość utworzonego odpisu Odroczony podatek dochodowy okres od do (331) (331) (207) okres od do (701) (866) 75 (941) 165 (14) 179 Całkowite dochody ogółem (391) 30 RAPORT ROCZNY 2012

31 Pozycje pozabilansowe w tys. PLN Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane Zobowiązania udzielone Finansowe Wartość nominalna Odpis aktualizujący Gwarancyjne Wartość nominalna Odpis aktualizujący Zobowiązania otrzymane Finansowe Gwarancyjne (59) (91) Bieżące transakcje pozabilansowe Operacje wymiany walutowej Kwoty zakupione Kwoty sprzedane RAPORT ROCZNY 2012

32 Pozycje pozabilansowe w tys. PLN Terminowe transakcje pozabilansowe Nominały transakcji stopy procentowej Swap stopy procentowej Kwoty zakupione Kwoty sprzedane Opcje pozagiełdowe Kwoty zakupione Kwoty sprzedane Transakcje walutowe Transakcje CIRS Kwoty zakupione Kwoty sprzedane Swap walutowy Kwoty zakupione Kwoty sprzedane Kontrakty Forward Kwoty zakupione Kwoty sprzedane RAPORT ROCZNY 2012

33 Pozycje pozabilansowe w tys. PLN Transakcje walutowe (cd) Opcje pozagiełdowe Kwoty zakupione Kwoty sprzedane Transakcje związane z towarami Kwoty zakupione Kwoty sprzedane RAPORT ROCZNY 2012

34 Zestawienie zmian w kapitale własnym w tys. PLN Stan na 1 stycznia 2012 r. Kapitał własny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat poprzednich Zysk (strata) netto Razem (673) Podział zysku 310 (310) Całkowite dochody ogółem Stan na 31 grudnia 2012 r (60) w tys. PLN Stan na 1 stycznia 2011 r. Kapitał własny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat poprzednich Zysk (strata) netto Razem Podział zysku (18 826) Całkowite dochody ogółem (701) 310 (391) Stan na 31 grudnia 2011 r (673) RAPORT ROCZNY 2012

35 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w tys. PLN od od do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty Amortyzacja Zmiana stanu kapitałowych papierów wartościowych wycenianych według ceny nabycia Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu i instrumentów wbudowanych Zmiana stanu kredytów, pożyczek i innych należności Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych Zmiana stanu inwestycji w jednostkach zależnych Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego Zmiana stanu innych aktywów Zmiana stanu aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży okres (9 000) (1 394) (551) okres ( ) (3) (24 194) 828 (1 113) ( ) (2 683) (1 482) 35 RAPORT ROCZNY 2012

36 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w tys. PLN od od do do Zmiana stanu zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu i instrumentów wbudowanych Zmiana stanu zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu innych zobowiązań Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) okres okres (19 245) (36 379) (61 650) ( ) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I +I I) (43 579) ( ) (38 191) ( ) (2 388) (1 659) (3 000) (8 000) RAPORT ROCZNY 2012

37 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w tys. PLN od do od do C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki Inne wydatki z działalności finansowej III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I + II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) o ograniczonej możliwości dysponowania ( ) RAPORT ROCZNY 2012

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 24 VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ VI.1. Bankowość detaliczna Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla Klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Spis treści List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List prezesa Zarządu 6 Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK

RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK DNB Bank Polska S.A. Informacje o Banku i Grupie DNB DNB NA ŚWIECIE Spis treści Informacje o Banku i grupie DNB 3 Wyniki fianansowe Banku 4 Działalność Banku w roku 2014 6 Planowany

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo,

LIST PREZESA ZARZĄDU. Szanowni Państwo, RAPORT ROCZNY 2013 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, rok 2013 był dla SGB-Banku S.A. czasem ogromnych zmian, które będziemy kontynuować w roku bieżącym. Wyzwaniem stojącym przed Akcjonariuszami, Radą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

8. Korporacje i Rynki Finansowe

8. Korporacje i Rynki Finansowe 8. Korporacje i Rynki Finansowe Obszar Korporacji i Rynków Finansowych Segment Korporacje i Rynki Finansowe obsługuje 17 787 klientów korporacyjnych, w tym duże przedsiębiorstwa (K1 roczne obroty w wysokości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Warszawa, sierpień 2013 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo