Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy oprogramowania dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi dostawy oprogramowania Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne Systemy baz danych System zarządzania bazą danych Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa 1

2 Warszawa, r. ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem zasady konkurencyjności Dostawy oprogramowania I. Pełna nazwa zamawiającego oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki wnioskującej Uczelnia Łazarskiego, ul Świeradowska 43, Warszawa jako realizator projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje dostawcy oprogramowania. Siedziba zamawiającego: Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 Warszawa II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Miejsce wykonania zamówienia: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa. 2. Szczegółowy zakres usługi: 1. Zakres przedmiotowy dot. usługi dostawy oprogramowania: MS Project Server 2013, MS WIN STD Server 2012 wraz z licencją dostępową dla 1 osoby lub równoważnego rozumianego jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu użytkownika zamiennik umożliwiający zgodne z przeznaczeniem użytkowanie do organizowania i zarządzania projektami. Wymagany nośnik instalacji i licencji. MS ProjectPro w Server CAL 2013, MS Win Serwer 2012 DVC CAL wraz z licencją dostępową dla 40 osób osoby lub równoważnego rozumianego jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu użytkownika zamiennik umożliwiający zgodne z przeznaczeniem użytkowanie do organizowania I zarządzania projektami. Wymagany nośnik instalacji i licencji. 2. Wymagania ogólne w zakresie licencji: 2.1. Licencje muszą być przeznaczone na urządzenie ( tzw. License per device ); 2.2. Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej); 2.3. Licencja musi uwzględniać prawo do (w okresie przynajmniej 24 miesięcy od dnia podpisania umowy ) bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych. 3. Cechy użytkowe oprogramowania: Pakiet oprogramowania musi umożliwiać planowanie i zarządzanie wieloma projektami, planowanie i udostępnianie wymaganych informacji o projekcie, takich jak: 1. Definiowanie projektów; 2. Przygotowywanie harmonogramów; 2

3 a. Opis listy zadań do wykonania; b. Określenie struktury hierarchicznej zadań (WBS); c. Określenie zależności między zadaniami relacje. 3. Tworzenie planów bazowych; 4. Zapisywanie projektów; 5. Przygotowywanie szablonów harmonogramów i opublikowanie ich do repozytorium szablonów; 6. Automatyczne przekształcanie inicjatyw projektowych w projekty przy wykorzystaniu szablonów projektowych; 7. W zależności od wybranych kategorii dla inicjatywy projektowych, tworzony projekt powinien zawierać harmonogram charakterystyczny dla danego typu projektu; 8. Opcje automatycznego planowania terminów zadań, wyliczające daty i okresy trwania; 9. Wizualizację osi czasu przedstawiającej harmonogram i plan projektu; 10. Wsparcie dla planowania kroczącego i tworzenia prognoz, wykorzystujących ręcznie wprowadzone do harmonogramu zadania; 11. Identyfikacja braków zasobów poprzez porównanie zaplanowanych ręcznie zadań sumarycznych z informacjami spływającymi z podzadań; 12. Definicja aktywnych i nieaktywnych zadań, umożliwiająca przeprowadzenie analizy wielowariantowej; 13. Bilansowanie nadmiernie przydzielonych zasobów zarówno automatycznie dla całego harmonogramu, jak i ręcznie dla poszczególnych zadań; 14. Grupowanie projektów według zadanych kryteriów: a. Etap projektu; b. Lokalizacja projektu; c. Kierownik projektu d. Itp. 15. Sygnalizacja graficzna opóźnienia zadania względem planu bazowego: a. Informacja czy jest plan bazowy; b. Informacja o odchyleniu względem czasu; c. Informacja o odchyleniu względem kosztu; d. Informacja o odchyleniu względem pracy. 16. Śledzenie postępu realizacji projektu: a. Analiza czasu; b. Analiza kosztu; c. Analiza godzin przepracowanych. 17. Zmiana właściciela projektu; 18. Dynamiczna zmiana właściciela projektu, zgodnie z wyborem kierownika projektu; 19. Kontrola zmian pól opisujących projekt zmianę pól może dokonywać tylko administrator lub prowadzący zajęcia; 20. Łatwą analizę danych poprzez definiowanie filtrów dla kolumn; 3

4 21. Szeroki zakres formatowania tekstu; 22. Aktywna integracja z składnikami pakietu biurowego między innymi poprzez możliwość przenoszenia informacji do aplikacji pakietu biurowego przy zachowaniu formatowania dzięki funkcjom kopiowania i wklejania; 23. Praca z projektami (plikami) nie może powodować problemów związanych z niestabilną pracą programu powodującą: zawieszanie aplikacji, wyłączanie aplikacji, ograniczanie możliwości i funkcjonalności oprogramowania, ani innych utrudnień; 24. Intergracja z MS Exel i posiadanymi przez Zamawiającego (możliwość konwertowania list istniejących w tych aplikacjach na Plany projektów); 25. W zależności od konkretnych rozwiązań, musi umożliwiać przyznawanie osobom odpowiednich uprawnień, definiowanie stanowisk, danych osobowych. Każda osoba biorąca udział w projekcie musi posiadać indywidualny login i hasło, dający dostęp do aplikacji i jej modułów, zgodnie z posiadanymi prawami; 26. Praca grupowa i wymiana informacji; 27. Pomoc w języku polskim. 4. Wymagania dotyczące: kosztów eksploatacji: nie dotyczy; termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy; parametrów technicznych: nie dotyczy; funkcjonalności: nie dotyczy; terminu płatności: do 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu przez strony protokołu odbioru; warunki gwarancji nie dotyczy; innych warunków realizacji zamówienia: nie dotyczy III. Procedura i kryteria oceny oferty Zamówienie udzielone jest w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny oferty: o Cena brutto-waga 100%: Ocena oferty w zakresie kryterium CENA zostanie dokonana zgodnie z wzorem : W = C min/cn x 100, gdzie: W-wartość punktowa, C-min najniższa cena spośród ofert ważnych, Cn - cena oferty badanej. IV. Metodologia wyboru najlepszej oferty: Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny oferty. V. Przy zawarciu umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej. Jeżeli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji. VI. Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu: Wykluczeni z udziału w postępowaniu zostaną oferenci, którzy: 4

5 1. Nie akceptują treści zapytania złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń. 2. Nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć: a) Dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa, z dopiskiem: Projekt Budowa potencjał Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy - Usługa Dostawa Oprogramowania b) W wersji elektronicznej (skan podpisanych i opieczętowanych dokumentów) na e- mail: W ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania ofertowego, nie później jednak niż do r. do godziny 12:00. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: a) Wypełniony (i podpisany) formularz oferty (Załącznik nr 1) b) Oświadczanie wykonawcy (Załącznik nr 2) c) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3) 5

6 1. Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi dostawy oprogramowania. 2. Dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej (skan). 3. Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytanie, przedstawienia informacji nieprawdziwych lub nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. 7. Pytania powinny być zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od dnia opublikowania na stronie internetowej projektu zapytania ofertowego. 8. Zamawiający odpowie na pytania najpóźniej na dwa dni przed terminem składania ofert, zamieszczając odpowiedzi na stronie internetowej na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe oraz przekaże je Wykonawcy, który zadał pytanie. 9. Jeśli pytania wpłyną do zamawiającego po terminie określonym w pkt. 7 zamawiający nie ma obowiązku odpowiadania na nie. 6

7 Zapytanie ofertowe zatwierdził: Miejscowość: Warszawa, dn Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie projektu: Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy informacyjnej w budynku Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa, sektor D, III piętro Do niniejszego zapytania ofertowego są załączone i stanowią integralna część niniejszej oferty, następujące dokumenty: 1. Załącznik 1 - Wzór formularza oferty. 2. Załącznik 2 Wzór oświadczenia wykonawcy. 3. Załącznik 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym. 4. Załącznik 4 Wzór umowy 7

8 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Projekt Budowa potencjał Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy FORMULARZ OFERTOWY Usługa dostawy oprogramowania Nazwa oferenta wraz z podaniem danych rejestrowych: Adres oferenta: Imię i nazwisko osoby podpisującej formularz: Zajmowane stanowisko: 8

9 Lp. Wyszczególnienie Liczba sztuk Cena jednostkowa netto Wartość netto VAT(%) Wartość jednostkowa brutto Wartość brutto 1. Dostawa oprogramowania MS Project Server 2013, MS WIN STD Server Dostawa oprogramowania MS ProjectPro w Server CAL 2013, MS Win Serwer 2012 DVC CAL 40 Razem.. Podpis i pieczęć Miejscowość i data:.. 9

10 Załącznik 2 - Oświadczenie wykonawcy Projekt Budowa potencjał Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy Oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia. 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielaniu zamówienia publicznego z powodu: 4.1. Otwarcia w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości; 4.2. zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 4.3. Złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik powadzonego postępowania. Miejscowość, data:. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy: 10

11 Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym, tj. Uczelnią Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Data i miejsce Podpis i pieczęć osoby upoważnionej *Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. 11

12 Załącznik nr 4 - Wzór umowy UMOWA Zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Uczelnią Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, , ul. Świeradowska 43, NIP : , REGON , wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związku Uczelni Niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 22, reprezentowaną przez Mieczysława Błońskiego Wiceprezydenta ds. Operacyjnych i Finansowych Uczelni Łazarskiego, zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a., reprezentowaną przez., zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, zwanymi w dalszej części Umowy Stronami, o następującej treści: 1. Zamawiający, na podstawie zapytania ofertowego z dnia., (dalej: Umowa ), zleca Wykonawcy wykonanie usług określonych w niniejszym Zleceniu i na zasadach w nim zawartych. 2. Wykonawca wykona usługi w następującym zakresie: a) Dostarczenia oprogramowania: 1. MS Project Server 2013, MS WIN STD Server 2012 wraz z licencją dostępową dla 1 osoby lub równoważnego rozumianego jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu użytkownika zamiennik umożliwiający zgodne z przeznaczeniem użytkowanie do organizowania i zarządzania projektami. Wymagany nośnik instalacji i licencji. 2. MS ProjectPro w Server CAL 2013, MS Win Serwer 2012 DVC CAL wraz z licencją dostępową dla 40 osób osoby lub równoważnego rozumianego jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu użytkownika zamiennik umożliwiający zgodne z przeznaczeniem użytkowanie do organizowania I zarządzania projektami. Wymagany nośnik instalacji i licencji. 12

13 b) Wymagania ogólne w zakresie licencji: 1. Licencje muszą być przeznaczone na urządzenie ( tzw. License per device ); 2. Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej); 3. Licencja musi uwzględniać prawo do (w okresie przynajmniej 24 miesięcy od dnia podpisania umowy ) bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych. c) Cechy użytkowe oprogramowania: Pakiet oprogramowania musi umożliwiać planowanie i zarządzanie wieloma projektami, planowanie i udostępnianie wymaganych informacji o projekcie, takich jak: 1. Definiowanie projektów; 2. Przygotowywanie harmonogramów; d. Opis listy zadań do wykonania; e. Określenie struktury hierarchicznej zadań (WBS); f. Określenie zależności między zadaniami relacje. 3. Tworzenie planów bazowych; 4. Zapisywanie projektów; 5. Przygotowywanie szablonów harmonogramów i opublikowanie ich do repozytorium szablonów; 6. Automatyczne przekształcanie inicjatyw projektowych w projekty przy wykorzystaniu szablonów projektowych; 7. W zależności od wybranych kategorii dla inicjatywy projektowych, tworzony projekt powinien zawierać harmonogram charakterystyczny dla danego typu projektu; 8. Opcje automatycznego planowania terminów zadań, wyliczające daty i okresy trwania; 9. Wizualizację osi czasu przedstawiającej harmonogram i plan projektu; 10. Wsparcie dla planowania kroczącego i tworzenia prognoz, wykorzystujących ręcznie wprowadzone do harmonogramu zadania; 11. Identyfikacja braków zasobów poprzez porównanie zaplanowanych ręcznie zadań sumarycznych z informacjami spływającymi z podzadań; 12. Definicja aktywnych i nieaktywnych zadań, umożliwiająca przeprowadzenie analizy wielowariantowej; 13. Bilansowanie nadmiernie przydzielonych zasobów zarówno automatycznie dla całego harmonogramu, jak i ręcznie dla poszczególnych zadań; 14. Grupowanie projektów według zadanych kryteriów: e. Etap projektu; f. Lokalizacja projektu; 13

14 g. Kierownik projektu h. Itp. 15. Sygnalizacja graficzna opóźnienia zadania względem planu bazowego: e. Informacja czy jest plan bazowy; f. Informacja o odchyleniu względem czasu; g. Informacja o odchyleniu względem kosztu; h. Informacja o odchyleniu względem pracy. 16. Śledzenie postępu realizacji projektu: d. Analiza czasu; e. Analiza kosztu; f. Analiza godzin przepracowanych. 17. Zmiana właściciela projektu; 18. Dynamiczna zmiana właściciela projektu, zgodnie z wyborem kierownika projektu; 19. Kontrola zmian pól opisujących projekt zmianę pól może dokonywać tylko administrator lub prowadzący zajęcia; 20. Łatwą analizę danych poprzez definiowanie filtrów dla kolumn; 21. Szeroki zakres formatowania tekstu; 22. Aktywna integracja z składnikami pakietu biurowego między innymi poprzez możliwość przenoszenia informacji do aplikacji pakietu biurowego przy zachowaniu formatowania dzięki funkcjom kopiowania i wklejania; 23. Praca z projektami (plikami) nie może powodować problemów związanych z niestabilną pracą programu powodującą: zawieszanie aplikacji, wyłączanie aplikacji, ograniczanie możliwości i funkcjonalności oprogramowania, ani innych utrudnień; 24. Intergracja z MS Exel i posiadanymi przez Zamawiającego (możliwość konwertowania list istniejących w tych aplikacjach na Plany projektów); 25. W zależności od konkretnych rozwiązań, musi umożliwiać przyznawanie osobom odpowiednich uprawnień, definiowanie stanowisk, danych osobowych. Każda osoba biorąca udział w projekcie musi posiadać indywidualny login i hasło, dający dostęp do aplikacji i jej modułów, zgodnie z posiadanymi prawami; 26. Praca grupowa i wymiana informacji; 27. Pomoc w języku polskim. 3. Czas wykonania Usługi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez przedstawicieli obu Stron. 5. Wynagrodzenie za usługę objętą Zleceniem wynosi PLN. PLN brutto (słownie: złotych brutto). Płatne na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego. Wynagrodzenie zostanie zapłacone 14

15 po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto. 2. Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto. 3. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w punkt 3 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za usługę brutto za każdy dzień opóźnienia. 4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 7. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować o zaistniałych problemach podczas realizowania usługi dostawy w ramach niniejszej umowy. 8. Wykonawca oświadcza, że ma odpowiednie doświadczenie wymagane do wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się do jej wykonania z najwyższą starannością i profesjonalizmem. 9. Strony składając podpis na niniejszym dokumencie oświadczają, że znają swoje obowiązki wynikające z Umowy. 10. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. Wszelkie zmiany niniejszego Zlecenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający: Wykonawca:... 15

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa Tel.: 22 34 86 500 Fax: 22 34 86 501

1. Zamawiający Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa Tel.: 22 34 86 500 Fax: 22 34 86 501 Warszawa dnia 26.10.2012 r. Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Nowoczesne zarządzanie uczelnią - Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego (dotyczy wdrożenia modułu do zarządzania finansami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo