SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 W RADOMSKU NA LATA Podstawy prawne: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 W RADOMSKU NA LATA 2016-2018 Podstawy prawne: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn."

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 W RADOMSKU NA LATA Podstawy prawne: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art Konwencja o Prawach Dziecka - art. 3, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 5. Ustawa z dnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 6. Ustawa z dnia 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 51 poz. 458z póź. zmianami) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 96 z póź. zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 13, poz. 110 z póź. zmianami); 10. Rozporządzenie MENiS z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DU. Nr 121 z 2002 r., poz. 1037). 11. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. 12. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 13. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. 14. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV. 1

2 Spis treści: I. Uwagi wstępne II. III. Założenia programu Wybór priorytetów IV. Cele programu V. Plan działań profilaktycznych VI. Spodziewane efekty/ewaluacja programu I. Uwagi wstępne. Profilaktyka szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielenia wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Profilaktyka szkolna prowadzi do przeciwdziałania pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia społecznego. Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Pierwsza z nich ma za zadanie wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji. Profilaktyka selektywna wspiera uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych. Z kolei celem profilaktyki wskazującej jest wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania różnych środków i substancji lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. II. Założenia programu Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszego gimnazjum oraz potrzeb środowiska wychowawczego szkoły. Jest spójny ze szkolnym Programem Wychowawczym. Adresatami działań są uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Polega na 2

3 dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych), skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły lub placówki. Rada pedagogiczna: - Określa zadania w zakresie profilaktyki. - Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych. - Dokonuje analizy działalności profilaktycznej na posiedzeniach rady pedagogicznej, podsumowujących pracę w danym roku szkolnym. b) Nauczyciele: - Realizują zadania Szkolnego Programu Profilaktyki w zakresie swojego przedmiotu oraz współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem i konsultantem ds. profilaktyki w realizacji tych zadań. - Wykonują zalecenia zawarte w opiniach wydanych przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną i inne placówki specjalistyczne. - Współpracują z instytucjami wspierającymi wychowanie i profilaktykę, z pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły. - Na bieżąco wymieniają informacje w zakresie profilaktyki i ciągle się dokształcają. - Rozwijają i wzmacniają umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów i wychowanków. - Kształtują u uczniów i wychowanków umiejętności życiowe, w szczególności samokontrolę, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji. - Rozwijają proces krytycznego myślenia i wspomagania uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. - Prowadzą doskonalenie własnych kompetencji w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych) oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej. 3

4 - Doskonalą kompetencje w zakresie profilaktyki używania środków i substancji (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych), norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. - W uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki wybierają formę, w której realizują działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii, uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy. Działalność ta powinna być realizowana z uwzględnieniem form i działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. c) Wychowawcy klas: - Integrują zespół klasowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów klas pierwszych. - Realizują programy profilaktyczne bądź elementy tych programów zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły. - Biorą udział w szkoleniach na temat profilaktyki ; mają możliwość samodzielnego opracowywania programów profilaktycznych. - Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczniów w klasie. - Wyposażają uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. - Realizują zadania zawarte w Szkolnym Programie Profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów. - Prowadzą wywiadówki w ramach pedagogizacji rodziców i indywidualne spotkania z rodzicami. - Poszerzają wiedzę rodziców lub opiekunów na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych) a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach. 4

5 - W uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki wybierają formę, w której realizują działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii, uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy. d) Dyrektor szkoły: - Monitoruje pracę wychowawców klas i pedagoga w zakresie profilaktyki. - Diagnozuje wspólnie z pedagogiem oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki. - Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Szkolnym Programie Profilaktyki. e) Pedagog szkolny: f) Rodzice: - Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych. - Określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej. - Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. - Podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowawczego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. - Wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze, wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki. - Prowadzi współpracę z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych. - Jest głównym koordynatorem wszystkich działań w zakresie realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. - Prowadzi punkt konsultacyjny dla wszystkich podmiotów realizujących Szkolny Program Profilaktyki. 5

6 - Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga, wychowawców, nauczycieli, dyrekcji szkoły i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki oraz instytucji i placówek specjalistycznych. - Poprzez realizację działań profilaktycznych w szkole mają możliwość poszerzania wiedzy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, jak również prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych), a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach. - Uczestniczą w realizacji zadań profilaktyki szkolnej. - Mają możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami uczącymi w naszej placówce. III. Wybór priorytetów DIAGNOZA Diagnoza (opracowywana w każdym roku szkolnym) sytuacji wychowawczej w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących (indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia lub wychowanka i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka) oraz czynników ryzyka (indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego) była podstawą skonstruowania Szkolnego Programu Profilaktyki. W wyniku jej przeprowadzenia otrzymano pełny, obiektywny obraz kondycji szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki oraz występujących w tych obszarach potrzeb. Program Profilaktyki uwzględnia wnioski z ewaluacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego. Z analizy ankiet skierowanych do rodziców, nauczycieli, uczniów, wywiadów z psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką oraz dokumentów szkolnych wynika, że Program Profilaktyki: 1. spełnia główne założenia 2. wpływa na uświadomienie uczniom potrzeb zdrowego stylu życia 3. działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę są oceniane dobrze i bardzo dobrze, a czasem wręcz celująco 6

7 4. praca z uczniem zdolnym i z uczniem mającym trudności w nauce przebiega na właściwym poziomie 5. metody i formy pracy zawarte w programie w pełni umożliwiają jego realizację. W Programie Profilaktyki należy położyć większy nacisk na: 1. przeciwdziałanie agresji rówieśniczej, przestępstw na tle seksualnym, cyberprzemocy, i tzw. złe towarzystwo 2. przeciwdziałanie takim zachowaniom jak: używanie wulgaryzmów, wagary i spóźnienia, agresja w stosunku do uczniów i nauczycieli oraz brak zainteresowania nauką 3. właściwe reakcje na sytuacje niepożądane przez nauczycieli, zadbać o dobrą atmosferę w klasie, a także kontrolować zachowania poprzez m.in. obserwację monitoringu szkolnego 4. tolerancję i szacunek dla odmiennych ras, kultur i poglądów 5. podtrzymywanie i umacnianie współpracy z rodzicami, w zakresie wspierania młodego człowieka w trudnościach okresu adolescencji. IV. Cele programu A. Cel główny: Absolwent naszego gimnazjum (zgodnie z celami podstawy programowej kształcenia ogólnego) jest człowiekiem sprawnie i odpowiedzialnie funkcjonującym we współczesnym świecie, świadomie kierującym własnym rozwojem psychospołecznym w zgodzie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem prawa oraz zgodnie z wartościami: uczciwością, szacunkiem dla innych ludzi, kreatywnością, zdrowiem, tradycją i kulturą, gotowością do współpracy z innymi. B. Cele szczegółowe: Uczeń: - potrafi radzić sobie z własnymi emocjami, uczuciami - dba o zdrowie psychiczne, wybierając właściwe sposoby komunikacji z otoczeniem - zna zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych 7

8 - rozumie pojęcie i stosuje zasady zdrowego stylu życia - potrafi przewidywać zagrożenia, ma ugruntowane nawyki higieniczne, potrafi planować pracę i wypoczynek oraz przeciwdziałać stresom - ma świadomość szkodliwości zażywania narkotyków, nadużywania leków, palenia papierosów, picia alkoholu - zna zasady racjonalnego żywienia - wybiera właściwe formy wypoczynku - zna zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach C. Metody pracy: - podająca: uczenie się przez słuchanie, czytanie, oglądanie, - problemowa: uczenie się przez oddziaływanie, - eksponująca: uczenie się przez przeżywanie. D. Formy pracy: - zajęcia warsztatowe z elementami dyskusji, mini wykładu, burzy mózgów, pracy w małych grupach, - dni tematyczne np. dni sportu, tydzień walki z nałogami - psychodrama, - pogadanki, - spektakle teatralne, - zabawy integracyjne, - organizacja w szkole imprez tematycznych (przedstawienia, spotkania z pracownikami różnych instytucji, organizacji pozarządowych) - wyjazdy integracyjne, wycieczki do kina, muzeum, teatru, biblioteki, lekcje otwarte, - projekcja filmów, - interaktywne wykłady, - treningi umiejętności, - projekty długofalowe, projekty krótkofalowe, - zajęcia pozalekcyjne koła zainteresowań, itp., 8

9 - działalność organizacji uczniowskich, - szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej oraz szkolenia dla rodziców, - spotkania w małych grupach problemowych mediacje, negocjacje, - rozmowy i zajęcia indywidualne, - praca w zespołach zadaniowych - zajęcia o charakterze specjalistycznym (terapia pedagogiczna, spotkania terapeutyczne z psychologiem, doradztwo zawodowe), - kampanie społeczne, - happeningi, - pikniki edukacyjne, - zajęcia w oddziałach lub grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, z udziałem całej społeczności szkolnej lub w trakcie bieżącej pracy z uczniem - inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, - inne formy uwzględniające wykorzystanie aktywnych form pracy. E. Szkoła współpracuje z: - jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, - podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, - wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno- epidemiologicznymi, - Policją, - pracodawcami, - przedszkolami, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkolami specjalnymi oraz inne formami wychowania przedszkolnego, 9

10 - szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, - szkołami artystycznymi; - placówkami oświatowo-wychowawczymi, w tym szkolnymi schroniskami młodzieżowymi, umożliwiającymi rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; - placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego; - placówkami artystycznymi - ogniskami artystycznymi umożliwiającymi rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych; - młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, specjalnymi ośrodkami szkolnowychowawczymi oraz specjalnymi ośrodkami wychowawczymi dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkami umożliwiającymi dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; - placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; - zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli; - bibliotekami pedagogicznymi; V. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 3 w RADOMSKU Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Budowanie pozytywnych relacji społecznych. Wzmacnianie znaczenia naturalnych sytuacji wsparcia, tj.: koleżeństwa, przyjaźni, Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych Wychowawcy Psycholog, pedagog 10

11 zaufania, lojalności, uczciwości, współpracy w relacjach z innymi. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów i wspieranie ich prawidłowego rozwoju. Promowanie wolontariatu, angażowanie uczniów w procesy podejmowanie decyzji, aktywizacja w organizowanie imprez szkolnych. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej i komunikacji interpersonalnej. Włączanie rodziców w procesy podejmowania decyzji w szkole, rozwijanie kompetencji wychowawczych Bezpieczeństwo w życiu codziennym Obserwacje Analiza opinii z PPP. Obserwacja uczniów. Wywiady. Organizowanie imprez, wyjazdów klasowych i szkolnych. Zajęcia na gdw. Organizowanie akcji charytatywnych - wolontariat. Szkolenia Pedagogizacja rodziców. Angażowanie w życie szkoły i udzielanie wsparcia przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Próbny alarm pożarowy. Organizacja egzaminu na kartę motorowerową. Spotkanie z policjantem, kuratorem sądowym. Zajęcia na godzinach wychowawczych., lekcjach techniki i edukacji dla bezpieczeństwa wychowawcy, wszyscy nauczyciele Poradnia P-P, psycholog, pedagog wychowawcy nauczyciele, szkolne koło PCK, wolontariat, dyrektor Dyrektor, instytucje wspomagające, specjaliści Wychowawcy, wszyscy nauczyciele dyrektor, psycholog, pedagog, Poradnia p-p Nauczyciele techniki, edb, wychowawcy, dyrektor pielęgniarka, Straż Pożarna 11

12 Zapoznanie i utrwalanie regulaminów i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy poszczególnych pracowni przedmiotowych. Pogadanka, komunikaty, zarządzenia, apele, Wychowawcy, nauczycieleopiekunowie pracowni szkolnych Kontrolowanie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie szkoły (w tym przypomnienie zasad obowiązujących na wycieczkach szkolnych). Utrwalanie zasad bezpiecznego wypoczynku podczas ferii szkolnych i wakacji. Pogadanka, wykład, komunikaty, zarządzenia, apele, symulacja różnych sytuacji życiowych Pogadanka, apele, symulacja różnych sytuacji życiowych Wychowawcy, nauczycieleopiekunowie pracowni szkolnych, nauczyciele-kierownicy i opiekunowie wycieczek szkolnych Wychowawcy, nauczyciele Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Opracowanie zasad i reguł Aktualizacja Regulaminu Szkoły. Wychowawcy, rada pedagogiczna zachowania w szkole oraz Upowszechnianie zasad na godz. dyrektor, psycholog, pedagog konsekwencji ich nieprzestrzegania. wych. Tworzenie kompleksowego systemu interwencji wobec sprawców przemocy. Profilaktyka agresji i przemocy, w Rozpoznawanie emocji i rozładowanie napięcie bez szkody dla siebie i innych Pogadanka, symulacja różnych sytuacji życiowych, prezentacje filmów, kampanie profilaktyczne Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog 12

13 tym cyberprzemocy Kultywowanie tradycji szkoły, propagowanie wartości i norm społecznych. Wdrażanie programów profilaktycznych dotyczących rozwiązywania konfliktów Edukacja prawna z zakresu odpowiedzialności za stosowanie przemocy. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów drogą mediacji i wskazywanie sposobów polubownego załatwiania spraw (bez przemocy). Pogadanki na godz. wych. Udział w uroczystościach szkolnych. Zajęcia na godz. wych. Przedstawienia profilaktyczne. Spotkania z przedstawicielami policji i sądu. Pogadanki na godz. wych. Pogadanka, symulacja różnych sytuacji życiowych, prezentacje filmów, kampanie profilaktyczne, terapia specjalistyczna Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog Wychowawcy, dyrektor, pedagog psycholog Wychowawcy, policja, dyrektor, pedagog Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog Doskonalenie nauczycieli z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole. Modelowanie zachowań nakierowanych na empatię i konfrontowanie się bez agresji. Szkolenia nauczycieli Pogadanka, symulacja różnych sytuacji życiowych, prezentacje filmów, kampanie profilaktyczne, spotkania z przedstawicielami Policji, Sądu, organizacji pozarządowych nauczyciele, psycholog, pedagog dyrektor, Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, Policja, Sąd, NGO s Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w kontakcie z uczniem Pogadanka, symulacja różnych sytuacji życiowych, prezentacje filmów, kampanie profilaktyczne, Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, 13

14 Pedagogizacja rodziców z zakresu edukacji prawnej dotyczącej przemocy. Wykłady, warsztaty dla rodziców wychowawcy, psycholog, dyrektor Poradnia P-P, Policja Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Upowszechnianie wśród uczniów Zajęcia na godzinach Wychowawcy, pedagog, psycholog materiałów edukacyjnych wychowawczych przy pomocy np. dotyczących odpowiedzialnego i prezentacji multimedialnych bezpiecznego korzystania z Internetu i tzw. nowych mediów. Prawidłowe funkcjonowanie w środowisku cyfrowym Wdrażanie programów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia. Upowszechnianie informacji o punktach konsultacyjnych i linkach pomocowych dla uczniów, w których można zgłaszać przypadki niebezpiecznych zdarzeń w Internecie. Opracowanie, upowszechnianie materiałów informacyjnych dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z nowych mediów Projekt DBI (Dzień Bezpiecznego Internetu) Informator dla uczniów na lekcjach godziny wychowawczej Pedagogizacja rodziców. Informatory, materiały dla rodziców Wychowawcy, nauczyciele informatyki Wychowawcy, pedagog, psycholog Wychowawcy, pedagog, psycholog Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Monitorowanie rozpowszechniania i używania substancji psychoaktywnych przez uczniów, w Lekcje wychowawcze, ankiety, sondaże, obserwacje uczniów wychowawcy, pedagog dyrektor, pielęgniarka 14

15 Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych, używaniu substancji i środków (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych) tym środków zastępczych i leków wydawanych bez wskazań lekarza używanych w celach pozamedycznych. Przygotowanie przez szkołę procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Zapoznanie uczniów ze szkodami doznawanymi w skutek odurzania się, palenia papierosów, picia alkoholu i lekomanii. Propagowanie idei trzeźwości. Realizacja edukacji zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Działania zgodne z procedurami, postępowanie wobec uczniów eksperymentujących z używkami i środkami psychoaktywnymi Udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zaspakajanie potrzeby sukcesu i przynależności Pogadanka, symulacja różnych sytuacji życiowych, prezentacje filmów, kampanie profilaktyczne, terapia specjalistyczna Lekcje wychowawcze, spektakle profilaktyczne Pogadanki, zapoznanie z aktami prawnymi szkoły Spotkania indywidualne, zajęcia grupowe. Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów, tworzenie tematycznych kół zainteresowań Wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog, pielęgniarka szkolna, Policja Wychowawcy, pedagog, pozostali nauczyciele, dyrektor Wychowawcy, pedagog, pozostali nauczyciele, dyrektor psycholog, pedagog dyrektor Nauczyciele, dyrektor, wicedyrektor 15

16 będących alternatywą dla zachowań ryzykownych. Podnoszenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień Upowszechnienie programów rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz opracowanie i upowszechnienie publikacji i materiałów kierowanych do rodziców na temat ryzyka używania narkotyków Przeprowadzenie tematycznej Rady Pedagogicznej. Szkolenia i kursy w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych Pedagogizacja rodziców, spotkania, przygotowanie folderów informacyjnych Dyrektor, wicedyrektor, specjaliści z zewnątrz Psycholog, pedagog, dyrektor, instytucje współpracujące Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Działania profilaktyczne eliminujące przyczyny uczniowskich wagarów Realizacja zajęć tematycznych poświęconych problematyce przyczyn, konsekwencji opuszczania lekcji. Prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny i inspirujący dla uczniów, celem profilaktyki wagarów Wychowawcy, pedagog, wszyscy nauczyciele 16

17 Wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów życiowych i rozwojowych Rozpowszechnianie wiedzy o procesach dojrzewania biologicznego, psychicznego i społecznego Uświadamianie o skutkach zbyt wczesnej inicjacji seksualnej. Rola odpowiedzialnego rodzicielstwa. Upowszechnianie wiedzy na temat tego gdzie można zwrócić się o pomoc w sytuacji problemowej. Prezentacje filmów, kampanie profilaktyczne, spotkania ze specjalistami Prezentacje filmów, kampanie profilaktyczne, spotkania ze specjalistami. Zajęcia (m.in. lekcje WDŻ) z zakresu wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji. Kampanie profilaktyczne, spotkania ze specjalistami Wychowawcy, nauczyciel WDŻ, pedagog, psycholog, pielęgniarka szkolna Wychowawcy, nauczyciel WDŻ, pedagog, psycholog, pielęgniarka szkolna Wychowawcy, pedagog, psycholog, Uświadamianie zagrożeniem HIV/AIDS oraz innymi chorobami zakaźnymi jakie mogą być związane z decyzją o przedwczesnym rozpoczęciu współżycia płciowego. Przeciwdziałanie przemocy seksualnej i przemocy w rodzinie. Monitorowanie sytuacji uczniów, których rodzice wyjechali do pracy za granicę i udzielanie im wsparcia w zakresie rozwoju emocjonalnego, Prezentacje filmów, wystawy tematyczne, kampanie profilaktyczne, Happeningi, spotkania ze specjalistami, Dzień Walki z AIDS Pogadanki w klasach na godzinach wychowawczych, Niebieska Linia, prezentacje, warsztaty, spektakle profilaktyczne Ankiety, rozmowy z uczniami, wywiady środowiskowe Wychowawcy, nauczyciel WDŻ Wychowawcy klas, pedagog, psycholog, Poradnia P-P, Policja Wychowawcy klas, pedagog, psycholog, MOPS 17

18 poznawczego i społecznego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i stosowanie procedury Niebieskiej Karty. Udostępnianie rodzicom materiałów informacyjnych i edukacyjnych na tematy związane z problemami rozwojowymi i życiowymi dzieci i młodzieży. Szkolenia prowadzone przez przedstawicieli Policji i PCPR Pedagogizacja rodziców. Dyrektor, Policja, PCPR Pedagog, psycholog, wychowawcy klas, Poradnia P-P Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Przygotowanie do samodzielnego Włączanie treści profilaktycznych do dokonywania wyborów zachowań zajęć przedmiotowych, właściwych dla zdrowia własnego i wychowawczych, pozalekcyjnych, innych ludzi - kształtowanie świetlicowych. odpowiedzialności za nie. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej. Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych osób Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pedagog i psycholog szkolny Kształtowanie u uczniów sposobów zachowania, umacniania i poprawy zdrowia. Przekazywanie zasad zdrowego stylu życia. Kampanie społeczne, warsztaty tematyczne, happeningi, zawody sportowe Wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, pielęgniarka szkolna 18

19 Rozwijanie zdolności do samodzielności, samoobserwacji i samopielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w ich zachowaniach. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów własnych i innych. Promowanie każdej działalności prozdrowotnej i prospołecznej. Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem szkolnym poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego. Zdefiniowanie roli turystyki w utrzymywaniu sprawności fizycznej. Kształtowanie nawyków higienicznych. Definiowanie roli właściwego odżywiania się i chorób wynikających z błędów żywieniowych Kampanie społeczne, programy profilaktyczne, spotkania ze specjalistami, zawody sportowe Kampanie społeczne, programy profilaktyczne, spotkania ze specjalistami, zajęcia sportowe. Programy profilaktyczne i promocji zdrowia psychicznego dostosowane do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Kampanie społeczne, programy profilaktyczne, spotkania ze specjalistami Wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, pielęgniarka szkolna Wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pedagog i psycholog szkolny, specjaliści 19

20 VI. Spodziewane efekty/ewaluacja programu. Spodziewane efekty: - Społeczność szkolna promuje zdrowy styl życia. - Uczniowie utrzymują poprawne kontakty z koleżankami i kolegami z klasy. - Uczniowie znają i stosują zasady dobrej komunikacji interpersonalnej. - Mniejsza liczba uczniów wagaruje. - Uczniowie nie przejawiają postaw i zachowań agresywnych. - Uczniowie nie używają środków odurzających i znają konsekwencje ich używania. - Uczniowie znają rodzaje zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. Ewaluacja programu: Ewaluacja zakłada sprawdzenie stopnia osiągnięcia spodziewanych efektów przy pomocy: - obserwacji zachowań uczniów w różnych sytuacjach; - rozmów i wywiadów z uczniami, rodzicami i nauczycielami; - badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Metody i formy ewaluacji: - ankiety ewaluacyjne; 20

21 - wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach; - monitorowanie efektów pracy profilaktycznej; - dyskusje i refleksje, wymiana informacji, spostrzeżeń i propozycji zmian; - kontrola wewnętrzna realizacji zadań ocena realizacji zadań z harmonogramu do Programu Profilaktyki każdego roku; - ocena okresowa i samoocena zachowania uczniów, - ankiety, wywiady, kwestionariusze. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu r. Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia r. Opracowanie programu: Beata Wójcik Katarzyna Kowalczyk Anna Biniek Iwona Traczyk Radosław Bartnik Tomasz Mazur 21

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016 I. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Szkołę w działaniach dotyczących edukacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczne Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej ul. Polna 21 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznego Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej rok szkolny: 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 Program został zaopiniowany na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

IRENEUSZ SIUDEM LUBLIN 20.10.2015

IRENEUSZ SIUDEM LUBLIN 20.10.2015 IRENEUSZ SIUDEM Zakres i formy prowadzenia w placówkach owiatowych działalnoci profilaktycznej w myl ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DĘBOWEJ ŁĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DĘBOWEJ ŁĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DĘBOWEJ ŁĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DĘBOWA ŁĄKA 2015 1 Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Celem jest

Bardziej szczegółowo

Wolni od wszelkich nałogów, wolni od agresji

Wolni od wszelkich nałogów, wolni od agresji Wolni od wszelkich nałogów, wolni od agresji Podstawa do skonstruowania programu profilaktyki: ocena potrzeb i zasobów szkoły. I. Cele 1. Zwiększenie odporności na różnego rodzaju zagrożenia i tworzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida W Częstochowie. Częstochowa, wrzesień 2013.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida W Częstochowie. Częstochowa, wrzesień 2013. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida W Częstochowie Częstochowa, wrzesień 2013. I. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE II. WIZJA PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 1. ZADANIA FORMY I RODKI REALIZACJI Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WYBRAŁEM ZDROWIE Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2011/2012

WYBRAŁEM ZDROWIE Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2011/2012 WYBRAŁEM ZDROWIE Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2011/2012 Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej 1. Program uzupełnia program wychowawczy szkoły. 2. Program zakłada pracę nad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAKOPANEM IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAKOPANEM IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAKOPANEM IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO Cele główne programu: 1. Tworzenie życzliwej i bezpiecznej atmosfery 2. Wspieranie zdrowia psychicznego i fizycznego

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Węgorzewie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W SZEMUDZIE ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W SZEMUDZIE ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W SZEMUDZIE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany przez Zespół Wychowawczy Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 01.09.2014r. 1 CELE GŁÓWNE CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny 2014-2015

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny 2014-2015 Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2014-2015 opracowany w oparciu o Program Pięcioletni szkoły z uwzględnieniem kierunków w oświacie i wniosków z ewaluacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI I. PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną szkolnego programu profilaktyki stanowią: ustawa o systemie oświaty, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 24 kwietnia 1997 r., rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU

PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU PROGRAM PROFILKTYKI Wychowanie to proces wspomagania wychowanka w rozwoju, ukierunkowanym na osiąganie pełnej dojrzałości w czterech

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół im. Janusza Korczaka z Oddziałami Zorganizowanymi w ZOZ Szkoła Podstawowa nr 11 1. Cel główny programu szkolnej profilaktyki: - Ochrona uczniów przed zagrożeniami

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. rok szk. 2013/2014

Szkolny Program Profilaktyki. rok szk. 2013/2014 Szkolny Program Profilaktyki rok szk. 2013/2014 Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami, reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Celem szkoły jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w

Bardziej szczegółowo

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny program wychowawczy ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W KATOWICACH Priorytety programu wychowawczego szkoły: 1. WZMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW. 2.

Bardziej szczegółowo

Bliżej siebie, dalej od zagrożeń

Bliżej siebie, dalej od zagrożeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Szkolny program profilaktyki Plater w Zgorzelcu na rok szkolny 2015/2016 Bliżej siebie, dalej od zagrożeń PROFILAKTYKA = ZAPOBIEGANIE = PRZECIWDZIAŁANIE Otaczająca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie Wstęp Program profilaktyczny obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘTKOWIE: SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘTKOWIE: SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘTKOWIE: SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Program Profilaktyki 1 1 Podstawa prawna Konstytucja RP Konwencja

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2015/ 2016

PLAN WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2015/ 2016 PLAN WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2015/ 2016 KLASY I 1. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkole i na terenie szkolnych obiektów sportowych. 2. Adaptacja

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA SZKOLNE 2012/2013-2016/2017 REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ W GORĘCZYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA SZKOLNE 2012/2013-2016/2017 REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ W GORĘCZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA SZKOLNE 2012/2013-2016/2017 REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ W GORĘCZYNIE Podstawa prawna Szkolnego Programu Profilaktyki Podstawę prawną dla działań profilaktycznych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Nr 9/2010/2011 z dnia 30 listopada 2010 roku Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Sportowych im. Olimpijczyków

Bardziej szczegółowo

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej,

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, Załącznik nr1 do uchwały nr 18 / 2015/2016 z dnia 05.01.2016r Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej paragraf 37 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07

Bardziej szczegółowo

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Kierowanie uczniów. 1. Diagnoza aktualnej sytuacji wychowawczej. wychowawcy, pedagog, psycholog

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Kierowanie uczniów. 1. Diagnoza aktualnej sytuacji wychowawczej. wychowawcy, pedagog, psycholog PRZECIWDZIAŁANIE I ELIMINOWANIE ZACHOWAO AGRESYWNYCH 1. Diagnoza aktualnej sytuacji wychowawczej. FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Kierowanie uczniów, pedagog, wg potrzeb sprawiających problemy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015-2016

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015-2016 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Zadania działalności wychowawczej i profilaktycznej są realizowane przez wszystkich nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO I. MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Praktyki pedagogiczne student realizuje w jednej z poniższych placówek, mając na uwadze studiowaną

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2016 GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SZCZYTNIE Opracowały: Ewa Kmieciak, Katarzyna Podolak, Bożena Berk I. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2010/2011

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2010/2011 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2010/2011 2 Plan pracy a opracowany w oparciu o : - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/206/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na rok 2015. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Szkolny program profilaktyki.

Załącznik nr 8 Szkolny program profilaktyki. Załącznik nr 8 Szkolny program profilaktyki. Cel nadrzędny: Promowanie zdrowego stylu życia. Cele: 1) ułatwianie poznania siebie i refleksji nad sobą, 2) uczenie zachowań asertywnych w tym umiejętności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I NA 2010 ROK Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/172/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Programu profilaktycznego szkoły

Aneks nr 3 do Programu profilaktycznego szkoły Załącznik- tematyka zajęć profilaktycznych przyjętych do realizacji w bieżącym roku szkolnym zgodnych z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej oraz założeniami rządowego programu Bezpieczna szkoła

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Program profilaktyki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Placówka nasza realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze wspierające wszechstronny rozwój ucznia: wyposaża młodego człowieka w wiedzę, budzi aktywność intelektualną oraz rozwija postawy i zachowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.WŁ.ST.REYMONTA CHORZELACH

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.WŁ.ST.REYMONTA CHORZELACH PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.WŁ.ST.REYMONTA W CHORZELACH Wprowadzenie- wychowanie i profilaktyka w szkole Program profilaktyczny skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SOKOŁOWIE PODLASKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SOKOŁOWIE PODLASKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SOKOŁOWIE PODLASKIM ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZGODNE Z KIERUNKAMI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM2014/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie Istotą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 1. Wstęp 2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie obowiązujące od 1 września 2013 r.

Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie obowiązujące od 1 września 2013 r. Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie obowiązujące od 1 września 2013 r. Rozdział I, par. 1 ppkt 3.3. otrzymuje brzmienie: trzyletnia szkoła zawodowa. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/442/13 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Załącznik do Uchwały Nr III.12.2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2014 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Wstęp Jednym z nadrzędnych i długofalowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XIII/89/2008 Rady Gminy Radomsko z dnia 29 lutego 2008 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROK SPIS

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy

Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Nasze motto: Odpowiadaj za siebie w każdej sytuacji, bo zawsze jesteś Kimś, a nie czymś PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym w szczególności Podstawa Programowa Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. pod hasłem My Ci pomożemy, jeśli zechcesz sam sobie pomóc dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej

PROGRAM PROFILAKTYKI. pod hasłem My Ci pomożemy, jeśli zechcesz sam sobie pomóc dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej PROGRAM PROFILAKTYKI pod hasłem My Ci pomożemy, jeśli zechcesz sam sobie pomóc dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej Kto pragnie dobra dla drugiego człowieka, zawsze znajdzie sposób, aby

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie / wprowadzony Zarządzeniem nr 6 /2013 Dyrektora ZS nr 8 z dn. 02.09.2013r./ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIEŻUNIU PLAN OPRACOWANO NA LATA 2015-2018

WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIEŻUNIU PLAN OPRACOWANO NA LATA 2015-2018 WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIEŻUNIU PLAN OPRACOWANO NA LATA 2015-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALFONSA BRANDTA W KURNOSIE DRUGIM 2014/2015. Założenia wstępne programu.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALFONSA BRANDTA W KURNOSIE DRUGIM 2014/2015. Założenia wstępne programu. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALFONSA BRANDTA W KURNOSIE DRUGIM 2014/2015 Założenia wstępne programu. Przedstawiony program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie na lata 2014-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2015, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. Bema w Ostrołęce Cele główne: 1. Kształtowanie u uczniów zdrowego stylu Ŝycia. 2. Poznanie szkodliwości środków odurzających (alkohol,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół nr 6

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół nr 6 Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół nr 6 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej nr 15. w Zielonej Górze

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej nr 15. w Zielonej Górze PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze na rok szkolny 2014/2015 Zadanie kierunkowe Cele kierunkowe I. Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce 1. Kształtowanie pozytywnej postawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 grudnia 2015 r.

z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/156/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

WSTĘP. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483). str. 1 WSTĘP Profilaktyka to zespół działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym mających na celu ochronę człowieka przed zagrożeniami oraz reagowanie na pojawiające się niebezpieczeństwa. W szkole

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 1 PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa opracowania: * Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011 Szczecinek, grudzień 2010 ROZDZIAŁ I PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2015 2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2015 2016 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie i ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, obejmuje

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki. w Liceum Ogólnokształcącym. im. Kazimierza Wielkiego w Kole. w roku szkolnym 2013/2014

Szkolny program profilaktyki. w Liceum Ogólnokształcącym. im. Kazimierza Wielkiego w Kole. w roku szkolnym 2013/2014 Kształtujemy ludzi zamiast fabrykować uczniów Szkolny program profilaktyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole w roku m 2013/2014 1 Wstęp Celem programu jest zwiększenie zdolności

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Rozdział I Cele i zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdział II Zasady realizacji i finansowania Programu.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie w roku szkolnym 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie w roku szkolnym 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, uzupełniających wychowanie

Bardziej szczegółowo

Za realizację Strategii działań wychowawczych odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły, a koordynatorem działań jest dyrektor szkoły.

Za realizację Strategii działań wychowawczych odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły, a koordynatorem działań jest dyrektor szkoły. Strategia działań wychowawczych, edukacyjno informacyjnych i profilaktycznych wobec uczniów w Publicznym Gimnazjum SRKAK i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 92 w Warszawie ul. Przasnyska 18a

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 92 w Warszawie ul. Przasnyska 18a PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 92 w Warszawie ul. Przasnyska 18a Uczymy się żyć zdrowo i bezpiecznie. program został opracowany na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 CELEM NASZEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015 2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNIE Podstawowe zadania do realizacji w I i II półroczu

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015 2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNIE Podstawowe zadania do realizacji w I i II półroczu PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015 2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNIE Podstawowe zadania do realizacji w I i II półroczu Plan opracowany w oparciu o: - Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005 CELE GŁÓWNE Organizacja pracy w nowym roku szkolnym ZADANIA SZCZEGÓŁOWE Przygotowanie obiektu METODY

Bardziej szczegółowo

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe,

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe, Zadanie Sposoby realizacji Wskaź niki osi ągania celu Realizatorzy zadania 1. Zwiększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych od alkoholu 1. diagnoza dostępności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JÓZEFA WESZKI W RUDOŁTOWICACH W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, aniżeli więcej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej. im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. w Bodzyniewie. rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej. im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. w Bodzyniewie. rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie rok szkolny 2014/2015 1 I. WSTĘP Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W NOWEJ BRZEŹNICY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W NOWEJ BRZEŹNICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W NOWEJ BRZEŹNICY NOWA BRZEŹNICA, wrzesień 2015r. str. 1 I. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE II. III.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Manieczkach na rok szkolny 2010/2011

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Manieczkach na rok szkolny 2010/2011 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Manieczkach na rok szkolny 2010/2011 I. ZałoŜenia programowe Szkoła jest środowiskiem wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym,

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo