Recenzja 1. Podstawa opracowania 2. Omówienie pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Recenzja 1. Podstawa opracowania 2. Omówienie pracy"

Transkrypt

1 dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. nadzw. WAT Warszawa, r. Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna Ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 Tel.: Recenzja rozprawy doktorskiej pt. Application of passive damping systems in blast resistant gates napisanej przez mgra inż. HASAN ALI SULTAN AL-RIFAIE 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi pismo Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej prof. dra hab. inż. TOMASZA MROZA, podyktowane decyzją Rady Wydziału z dnia r. i dołączona do niego rozprawa doktorska mgra inż. HASAN ALI SULTAN AL-RIFAIE pt. Application of passive damping systems in blast resistant gates. Promotorem rozprawy jest dr hab. inż. WOJCIECH SUMELKA, prof. Politechniki Poznańskiej, a promotorem pomocniczym dr inż. PIOTR SIELICKI. 2. Omówienie pracy Recenzowana praca została napisana na 173 stronach maszynopisu formatu A4; składa się z 8 rozdziałów oraz wykazu rysunków, tabel, użytych oznaczeń i skrótów oraz spisu literatury. Rozprawa w całości napisana jest w języku angielskim. Spis literatury zawiera 180 pozycji. Tytuły poszczególnych rozdziałów są następujące: (1) Introduction; (2) Fundamentals of blast resistant design; (3) Literature review; (4) Theoretical framework; (5) Blast - induced reaction forces; (6) Virtual design of the gate; (7) Parametric design and application of uniaxial graded auxetic damper; (8) Conclusions. Przedmiot pracy doktorskiej obejmuje szereg zaawansowanych analiz numerycznych dotyczących procesu projektowania bramy odpornej na wybuch, jako jednego z kluczowych elementów infrastruktury krytycznej. Szczególne ważnym elementem jest Strona 1 z 6

2 zaprojektowanie systemu absorpcji energii, który to w znaczący sposób poprawia parametry eksploatacji bram oraz znacznie redukują obciążenia przenoszone na konstrukcję wsporczą. Doktorant w swoich rozważaniach skupił się na wykorzystaniu w pasywnym systemie absorpcji energii wybuchu struktury opartej na oryginalnej koncepcji układu gradientowych struktur auksetycznych. Analiza i badania tego elementu stanowią istotę niniejszej rozprawy doktorskiej. Zaproponowanie w systemie absorbcji energii ww. rozwiązania pozwala uzyskać efekt ujemnego współczynnika Poissona podczas procesu ściskania. Struktury zbudowane z materiałów o auksetycznych geometriach często wykazują nadzwyczajne właściwości (szczególnie w aspekcie podniesienia energochłonności) w stosunku do materiałów o dodatnim współczynniku Poissona. W swoich rozważaniach, mając na względzie aplikację proponowanej struktury gradientowej, Doktorant skupił się na analizie układu konstrukcyjnego stalowej bramy o wymiarach mm wraz z żelbetową konstrukcją wsporczą, który finalnie był poddany działaniu impulsu ciśnienia o wartości 6,6 MPa pochodzącego od detonacji 100 kg TNT z odległości 5 m. Końcowym i oryginalnym osiągnięciem dysertacji jest konstrukcja Jednoosiowego Gradientowego Tłumika Auksetycznego (JGTA). Rozwiązanie to Autor uzyskał w ramach wirtualnego prototypowania z wykorzystaniem komercyjnego kodu numerycznego Abaqus/Explicit. Zaawansowane studium numeryczne przeprowadzone przez Doktoranta wykazało, iż zastosowanie systemu JGTA daje możliwość obniżenia trwałej deformacji konstrukcji ramy (krytycznego parametru związanego z oceną użyteczności bramy po wybuchu). Wykorzystanie zaproponowanego rozwiązania umożliwiło redukcję masy bramy o ponad 50% oraz zmniejszenie o 49% wartości sił reakcji przenoszonych na konstrukcję wsporczą, w porównaniu do układu brama-konstrukcja wsporcza bez systemu absorpcji. Dzięki przeprowadzonym analizom Doktorant wykazał, że energia wewnętrzna w modelu pochodzi głównie z plastycznej dyssypacji, w skład której wchodzi energia dyssypowana przez tłumik JGTA (56%) oraz energia odkształcenia plastycznego elementów bramy (44%). W efekcie Autor dysertacji uzyskał wspominaną znaczącą redukcję masy samej bramy oraz znaczące zmniejszenie się obciążenia przenoszonego na konstrukcję wsporczą. Należy podkreślić, iż w swoich analizach numerycznych Doktorant uwzględnił także skutki wybuchu, które obejmują żelbetową konstrukcję wsporczą. Całość przedstawionej metodyki badawczej w dużej mierze opiera się na licznych symulacjach numerycznych, które w dużej mierze są formą wieloaspektowych badań i analiz ukierunkowanych na wieloparametryczną i wieloetapową ocenę wrażliwości proponowanego na danym etapie rozwiązania konstrukcyjnego. W ten sposób Autor otrzymał finalny układ absorbera energii, który może być wykorzystywany również w innych zastosowaniach inżynierskich, np. jako absorber Strona 2 z 6

3 energii w układzie konstrukcyjnym pojazdu. Na podkreślenie zasługują prowadzone badania symulacyjne, zmierzające do opracowania i sprawdzenia rozwiązania technologicznego, które w dużej mierze wiąże się z podniesieniem bezpieczeństwa osób i chronionego mienia w warunkach np. ataku terrorystycznego. Wyniki swoich badań Autor zawarł w 2 publikacjach (w tym jedna z listy JCR) oraz w materiałach 5 konferencji międzynarodowych. 3. Uwagi krytyczne, pytania merytoryczne oraz dyskusyjne Po zapoznaniu się z treścią całej rozprawy, Recenzent chciałby otrzymać odpowiedzi na następujące kwestie oraz wyraża swoje następujące wątpliwości: 1) Doktorant w swoich rozważaniach dotyczących wartości ciśnienia na froncie fali odbitej używa dwóch wzorów analitycznych pozwalających dokonywać analiz szacunkowych (wzór 2.4 i 2.5 na stronie 9). W opinii Recenzenta brak jest w przedstawionych wyrażeniach elementów opisujących efekt wzmocnienia fali zależny od wartości sztywności ciała (obiektu), na który fala podmuchowa oddziałuje oraz brak jest dyskusji w zakresie zjawiska kilkukrotnego odbijania się fali od napotkanych obiektów i nakładania się fali padającej z odbitą i w konsekwencji powstanie fali Macha. 2) Czym jest przedstawiona przez Doktoranta uzasadniona analiza generowanych wartości nadciśnień w procesie eksplozji dla zakresu ładunków od 100 kg do 2000 kg TNT (tabela 2.1, strona 9), przy których obiekty infrastrukturalne projektowane i eksploatowane w najbliższym otoczeniu i z przeznaczeniem do tzw. cywilnego wykorzystania przy tak dużych masach inicjowanych materiałów wybuchowych uległyby całkowitemu zniszczeniu? Tym bardziej to pytanie staje się zasadne, gdyż w dalszych swoich analizach Autor skupia się na zakresie ładunków TNT do masy 100 kg. 3) Dlaczego Autor, omawiając równanie dynamiczne równowagi (rozdział 4.2.2) w ujęciu metody elementów skończonych, pominął człon związany z uwzględnieniem sił tłumienia. Czy rzeczywiście w rozpatrywanych modelach siły związane z tłumieniem masowym/sztywnościowym nie występowały? 4) W rozdziale 5 dokonano analiz wpływu geometrii globalnej bramy garażowej w zależności od przyjętych 4 rodzajów warunków brzegowych. Jest to typowa analiza wrażliwości, która jednak wyraźnie wykazała, że wartość wyliczonych sił reakcji w węzłach mocowania może zmieniać swoją wartość od wartości dodatniej Strona 3 z 6

4 (ściskanie) do wartości ujemnej (siły rozciągające). W analizach brak jest jednak wartości sił w węzłach, które generują się w wyniku powstałych podciśnień po przejściu fali, co znacząco może zmieniać wartości sił reakcji, a szczególnie efekt przejścia z fazy dodatniej do fazy ujemnej. Celowym w tym przypadku byłoby przeprowadzenie przynajmniej jednej analizy (przypadku) z wykorzystaniem numerycznego ujęcia sprzężeniowego gaz-ciało stałe (analiza z wykorzystaniem dwóch domen) i przeprowadzenie badania rozchodzenia się fali podmuchowej w otoczeniu badanej konstrukcji bramy - szczególnie z uwagi na wspomniane zjawiska odbicia i nakładania się fal, jak też uzyskiwanie efektu wzmocnienia fali (literatura oraz badania własne Recenzenta wskazują, iż wartość wzmocnienia fali odbitej jest w zakresie od 2 do 8 w zależności od geometrii obiektu, na który oddziałuje i jego sztywności). W związku z powyższym ten rodzaj analiz powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w badaniach Doktoranta nad projektowaniem absorbera auksetycznego, który swoją funkcję powinien spełniać nie tylko w zakresie sił ściskających. 5) Efekt występowania sił reakcji w węzłach mocowania bramy o wartościach ujemnych generowanych tylko na skutek sił bezwładności wykazał sam Autor w rozdziale 6.5. Ten fakt jednak w fazie dalszego projektowania auksetycznego absorbera nie został przez Doktoranta wzięty pod uwagę. 6) Recenzent uważa, że pewnym zbyt mocnym wnioskiem (stwierdzeniem), jest zapis Based on the parametric study conducted in Section 7.2, optimum cell dimensions, cell angle, number of layers and material were selected., gdyż przeprowadzone badania numeryczne (wirtualne) nie obejmowały na żadnym z etapów zaawansowanych wielokryterialnych analiz optymalizacyjnych na wypracowanych modelach zarówno deterministycznych, jak też i opracowanych modelach parametrycznych. Wszystkie przedstawione przez Doktoranta analizy wpisują się w badania wrażliwości projektowanej konstrukcji bramy na wybrane dyskretne parametry dotyczące samych wymuszeń, jak też i przyjętych zmiennych parametrów geometrycznych. 7) W swoich rozważaniach dotyczących mechanizmu dyssypacji energii zaprojektowanego auksetyka Autor w dużej mierze skupia się na wyznaczeniu energii wewnętrznej w oparciu o wartości odkształcenia plastycznego w układzie 3 warstw absorbera. Brak jest jednak dyskusji dotyczącej innych mechanizmów dyssypacyjnych (np. wskutek powstania sił tarcia w ramach realizowanego numerycznie zagadnienia kontaktu), czy też mechanizmów niszczenia. Strona 4 z 6

5 8) W zaproponowanych formułach dotyczących wyznaczenia dynamic crushing strength nie ma członu uwzględniającego efekt wzmocnienia wiskotycznego materiału po przejściu fali odkształcenia (wzór 7.10, strona 119). Autor tego nie komentuje; stwierdza jedynie fakt bardzo dużej zgodności obliczeń analitycznych z numerycznymi, w których to zjawisko jest uwzględnione w przyjętych modelach konstytutywnych, tzw. strain rate effect w modelu Johnson-Cooka (wzór 5.1). 9) Czy nie byłoby bardziej celowym opracować najpierw globalny model parametryczny badanego zagadnienia ujmujący całościowo szereg z przedstawionych etapowych analiz definiując warunki/kryteria, które model ma spełnić, a następnie przejść do wypracowania rozwiązań o charakterze lokalnym z zastosowaniem ich procesu wieloparametrycznej optymalizacji? To jest taka wątpliwość Recenzenta, który dzieli się nią z Autorem dysertacji i chciałby usłyszeć w tej kwestii Jego stanowisko. 4. Ocena końcowa przedłożonej rozprawy Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska charakteryzuje się ważnym aspektem aplikacyjnym i wskazuje na uzasadnioną potrzebę badań w przedmiotowym zagadnieniu. Jest to potwierdzone przez Doktoranta przeprowadzonym studium bibliografii, które wyraźnie wykazało, że tematyka rozprawy jest jak najbardziej aktualna i utylitarna, szczególnie w aspekcie projektowania konstrukcji służących poprawie bezpieczeństwa. Omawianą rozprawę cechuje także szereg walorów poznawczych, co stanowić może bardzo duży wkład do procedur projektowania konstrukcji bram garażowych odpornych na działania o charakterze terrorystycznym. Bardzo ważnym walorem niniejszej rozprawy jest także wskazanie potrzeby wykorzystania najnowszych norm w zakresie bezpieczeństwa projektowanych obiektów infrastrukturalnych oraz zaawansowanych hydrokodów numerycznych przeznaczonych do analiz dynamicznych opisujących odziaływanie falą podmuchową na badane obiekty. Na bardzo dobrą wartość naukową rozprawy składają się następujące elementy: 1) wdrożenie autorskiego algorytmu programu projektowania rozważanej konstrukcji bramy w warunkach oddziaływań impulsowych, 2) implementacja najbardziej zaawansowanych modeli konstytutywnych w zakresie opisu zachowania się materiałów z uwzględnieniem zachodzących w nich efektów wiskotycznych, Strona 5 z 6

6 3) zaproponowanie oryginalnego osiągnięcia, którym w tej rozprawie jest konstrukcja Jednoosiowego Gradientowego Tłumika Auksetycznego (JGTA). Równocześnie Recenzent pragnie zauważyć, iż poddana recenzji rozprawa powstała w całości w oparciu o wyniki analiz numerycznych, które tylko na wybranych etapach były weryfikowane z dostępnymi rozwiązaniami analitycznymi. Jest to niewątpliwie trend obserwowany obecnie, lecz nie powinno to zwalniać badaczy od poszukiwania choćby częściowej walidacji przyjętych modeli i otrzymanych wyników na bazie rezultatów testów eksperymentalnych. Jest to z pewnością jeden z aspektów procesu badawczego, który mocno uwiarygadnia analizy modelowe oraz daje przekonanie co do ich słuszności. Dodatkowym atutem jest też fakt zdobycia szeregu nowych doświadczeń i motywacji do bardziej dogłębnych analiz i poszukiwań sedna badanej problematyki. Należy podkreślić, że Doktorant wykonał pracę doktorską na bardzo wysokim poziomie edytorskim. 5. Wniosek końcowy Recenzent stwierdza, że przedstawiona dysertacja doktorska spełnia wymagania stawiane pracom doktorskim przez ustawę O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z dnia 14 marca 2003 roku, z późn. zm.) i stawia wniosek o dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. HASAN ALI SULTAN AL-RIFAIE. Strona 6 z 6

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Błyszko

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Błyszko Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński Wrocław, 5 styczeń 2016r. Ul. Norwida 18, 55-100 Trzebnica Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Błyszko pt.: Porównawcza analiza pełzania twardniejącego

Bardziej szczegółowo

Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica al. Mickiewicza Kraków

Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica al. Mickiewicza Kraków dr hab. inż. Andrzej Bień prof. n. AGH Kraków 2015-08-31 Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

Bardziej szczegółowo

KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ. Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49

KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ. Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49 KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49 Dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. nadzw. WAT Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. 1. Ogólna charakterystyka rozprawy

RECENZJA. 1. Ogólna charakterystyka rozprawy Dr hab. inż. Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni Wydział Mechaniczny Gdynia, 18.05.2015r. RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Strycharskiej pt. Techniczno-ekonomiczne aspekty wielożyłowego walcowania

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Piotr Krawiec prof. PP Poznań, r. RECENZJA

dr hab. inż. Piotr Krawiec prof. PP Poznań, r. RECENZJA dr hab. inż. Piotr Krawiec prof. PP Poznań, 10.05.2019 r. Wydział Inżynierii Transportu Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 3 60-965 Poznań piotr.krawiec@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa 14.01.2015 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława 6 01-494 Warszawa RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Tadeusza MIKUTELA p.t.

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Roberta Szymczyka. Analiza numeryczna zjawisk hartowania stali narzędziowych do pracy na gorąco

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Roberta Szymczyka. Analiza numeryczna zjawisk hartowania stali narzędziowych do pracy na gorąco Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. A. Pawińskiego 5B 02-106 Warszawa e-mail: tburczynski@ippt.pan.pl Warszawa, 20.09.2016 Recenzja

Bardziej szczegółowo

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej Dr hab. inż. Jolanta Biegańska, prof. nzw. w Pol. Śl. Gliwice, 25.07.2013 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr inż. Yanfei Lu pt. Biomechaniczne i strukturalne aspekty modelowania zrostu i regeneracji kości.

Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr inż. Yanfei Lu pt. Biomechaniczne i strukturalne aspekty modelowania zrostu i regeneracji kości. Michał Nowak Katedra Inżynierii Wirtualnej Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Poznańska Poznań 17.08.2018 Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Yanfei Lu pt. Biomechaniczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. inż. Barbara Białecka, prof. GIG, a promotorem pomocniczym dr inż. Jan Bondaruk GIG.

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. inż. Barbara Białecka, prof. GIG, a promotorem pomocniczym dr inż. Jan Bondaruk GIG. Prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska Kraków, 28.07.2017 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Zając

RECENZJA. Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Zając Bielsko-Biała, 14.11.2018 r. Prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Kierownik Katedry Informatyki i Automatyki Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej RECENZJA

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż. Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż. Joanna Szulczyk Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Lubikowskiego pt.

RECENZJA. Rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Lubikowskiego pt. Dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. P.Ś. Wydział Transportu Politechnika Śląska 20.08.2018 r. RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Lubikowskiego pt. Zastosowanie generatorów termoelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Opinia o pracy doktorskiej pt. Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych autorstwa mgr inż. Piotra Krzysztofa Pawłowskiego

Opinia o pracy doktorskiej pt. Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych autorstwa mgr inż. Piotra Krzysztofa Pawłowskiego Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 01.09.2011 Opinia o pracy doktorskiej pt. Systemy adaptacyjnej absorpcji

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej. mgr inż. Michała Wojtewicza

RECENZJA rozprawy doktorskiej. mgr inż. Michała Wojtewicza Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz ZABOROWSKI, dr h. c. Politechnika Poznańska e-mail: tadeusz.zaborowski@put.poznan.pl teł. Kom. +48601550673 an,a i Poznań, 29 listopada 2017 %umi^ RECENZJA rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Lidnera Modelowanie oddziaływania wybuchu ładunku skupionego na elementy konstrukcyjne

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Lidnera Modelowanie oddziaływania wybuchu ładunku skupionego na elementy konstrukcyjne Wrocław, 05.01.2018 Prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba Katedra Geotechniki i Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Zięby pt.:

RECENZJA. Rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Zięby pt.: Dr hab. inż. Krzysztof Tajduś, prof. IMG PAN Kraków, 07 września 2018 Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Oleny Stryhunivskiej pt.: Integracja wizualizacji 3D z metodami projektowania procesów wytwarzania

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Oleny Stryhunivskiej pt.: Integracja wizualizacji 3D z metodami projektowania procesów wytwarzania dr hab. Agnieszka Tubis, prof. PWr Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Malgorzaty Grzeszczuk-Gniewek pt. Systemy

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Malgorzaty Grzeszczuk-Gniewek pt. Systemy Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Recenzja. promotor: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk

Recenzja. promotor: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk dr hab. Tadeusz Dyr, prof. nadzw. Radom, 11-04-2017 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Łukasza Kufla Security and System Events Monitoring in Distributed Systems Environment

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Łukasza Kufla Security and System Events Monitoring in Distributed Systems Environment Częstochowa, dn. 09.09.2017 Prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska ul. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa roman@icis.pcz.pl RECENZJA

Bardziej szczegółowo

WPŁYNĘŁO. Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz ZABOROWSKI, dr h. c. Politechnika Poznańska tel. Kom.

WPŁYNĘŁO. Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz ZABOROWSKI, dr h. c. Politechnika Poznańska   tel. Kom. Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz ZABOROWSKI, dr h. c. Politechnika Poznańska e-mail: tadeusz.zaborowski@put.poznan.pl tel. Kom. +48601550673 WPŁYNĘŁO Poznań, 12 grudnia 2018 r. RECENZJA rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Roman Lewandowski Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006 Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa oraz inżynierów budowlanych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

tel. (+4861) fax. (+4861)

tel. (+4861) fax. (+4861) dr hab. inż. Michał Nowak prof. PP Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu Zakład Inżynierii Wirtualnej ul. Piotrowo 3 60-965 Poznań tel. (+4861) 665-2041 fax. (+4861) 665-2618

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI MGR INŻ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI MGR INŻ Dr hab. inż. Jacek HULIMKA prof. PŚ Politechnika Śląska Katedra Inżynierii Budowlanej ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice Gliwice, kwiecień 2018r. RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI MGR INŻ. NATALII LASOWICZ

Bardziej szczegółowo

rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Przybyły

rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Przybyły Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński Wrocław, 16 stycznia 2015 r. Zakład Inżynierii Biomedycznej Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn Wydział Mechaniczny Uniwersytet Zielonogórski ul. prof. Z. Szafrana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bogumiła Chilińskiego

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bogumiła Chilińskiego Dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. nzw. w Pol. Śl. Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych Wydział Transportu Politechnika Śląska 40-019 Katowice Ul. Krasińskiego 8 Katowice, 04.04.2016r. Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

Recenzja. rozprawy doktorskiej pt. Modelowanie wpływu zjawisk szybkozmiennych na urazy głowy napisanej przez mgra inż. MICHAŁA BURKACKIEGO

Recenzja. rozprawy doktorskiej pt. Modelowanie wpływu zjawisk szybkozmiennych na urazy głowy napisanej przez mgra inż. MICHAŁA BURKACKIEGO dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. nadzw. WAT Warszawa, 08.06.2018 r. Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna Ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 Tel.: +48 261 839 140 E-mail: jerzy.malachowski@wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Rymkiewicza pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu a dokonania przedsiębiorstwa

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Rymkiewicza pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu a dokonania przedsiębiorstwa Prof. dr hab. Edward Nowak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Rymkiewicza pt. Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

8. Wnioskodawca projektu, który prowadzi równolegle badania finansowane ze środków innych projektów ma obowiązek zamieścić odpowiednią informację we

8. Wnioskodawca projektu, który prowadzi równolegle badania finansowane ze środków innych projektów ma obowiązek zamieścić odpowiednią informację we Regulamin konkursu o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi Młodych Naukowców oraz Uczestników studiów doktoranckich Wydziału Budownictwa Politechniki

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Kuberskiej pod tytułem: Wycena kosztów społecznych przedsiębiorstwa wydobywczego

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Kuberskiej pod tytułem: Wycena kosztów społecznych przedsiębiorstwa wydobywczego dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Wydział Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice, dnia 17 listopada 2017 r. Recenzja

Bardziej szczegółowo

Rozprawy doktorskiej mgr Anny Marii Urbaniak-Brekke. pt.: Aktywność społeczności lokalnych w Polsce i Norwegii

Rozprawy doktorskiej mgr Anny Marii Urbaniak-Brekke. pt.: Aktywność społeczności lokalnych w Polsce i Norwegii dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Recenzja Rozprawy doktorskiej mgr Anny Marii Urbaniak-Brekke pt.: Aktywność społeczności lokalnych w Polsce i Norwegii w

Bardziej szczegółowo

2. Temat i teza rozprawy

2. Temat i teza rozprawy Prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E C E N Z J A pracy doktorskiej mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Jacek Dziurdź, prof. PW Warszawa, r. Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Jacek Dziurdź, prof. PW Warszawa, r. Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechnika Warszawska dr hab. inż. Jacek Dziurdź, prof. PW Warszawa, 8.01.2019 r. Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechnika Warszawska Recenzja pracy doktorskiej Pana mgr. inż. Piotra Szafrańca pt.: Ocena drgań i hałasu oddziałujących

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 06.05.2015 r. Katedra Metrologii i Optoelektroniki dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. nadzw. PG tel. +48 58 348 6095, +48 665 026 144 e-mail: jsmulko@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej kpt. mgr inż. Bartłomieja Pieńko pt. MECHANIZM FORMOWANIA SIĘ ODŁAMÓW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH SCHRONU

RECENZJA rozprawy doktorskiej kpt. mgr inż. Bartłomieja Pieńko pt. MECHANIZM FORMOWANIA SIĘ ODŁAMÓW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH SCHRONU dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. nzw. 15-351 Białystok ul. Wiejska 45E Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Białostocka RECENZJA rozprawy doktorskiej kpt. mgr inż. Bartłomieja Pieńko

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie parametryczne

Bardziej szczegółowo

(R) przy obciążaniu (etap I) Wyznaczanie przemieszczenia kątowego V 2

(R) przy obciążaniu (etap I) Wyznaczanie przemieszczenia kątowego V 2 SPIS TREŚCI Przedmowa... 10 1. Tłumienie drgań w układach mechanicznych przez tłumiki tarciowe... 11 1.1. Wstęp... 11 1.2. Określenie modelu tłumika ciernego drgań skrętnych... 16 1.3. Wyznaczanie rozkładu

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Koszalin, 30.08.2019 r. dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PK Politechnika Koszalińska Wydział Technologii i Edukacji RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ pt. Integracja wizualizacji 3D z metodami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r.

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad procesu dyplomowania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie na świadczenie usług badawczo-rozwojowych referencyjny Zamawiającego: ZO CERTA 1/2017 Celem Projektu jest opracowanie wielokryterialnych

Bardziej szczegółowo

Opinia o pracy doktorskiej pt. On active disturbance rejection in robotic motion control autorstwa mgr inż. Rafała Madońskiego

Opinia o pracy doktorskiej pt. On active disturbance rejection in robotic motion control autorstwa mgr inż. Rafała Madońskiego Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 09.06.2016 Opinia o pracy doktorskiej pt. On active disturbance rejection

Bardziej szczegółowo

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz Procedura doktorska Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna Autorzy: Magdalena Majchrzak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Praca

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Wróbel

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Wróbel Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. A. Pawińskiego 5B 02-106 Warszawa e-mail: tburczynski@ippt.pan.pl Warszawa, 15.09.2017 Recenzja

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r.

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r. Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław, 1.05.2013

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej

RECENZJA rozprawy doktorskiej Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambrozik Kielce, dn. 05.05.2015 r. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Sebastiana Szwedkowicza

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki Warszawa, 3 lipca 2015 Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii

prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki Warszawa, 3 lipca 2015 Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki Warszawa, 3 lipca 2015 Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Recenzja pracy doktorskiej Pana mgr Michała Smolenia, zatytułowanej Modyfikacja N-heterocyklicznych karbenów

Bardziej szczegółowo

9. Każdy młody naukowiec może złożyć w Konkursie tylko jeden wniosek (Załącznik 1)

9. Każdy młody naukowiec może złożyć w Konkursie tylko jeden wniosek (Załącznik 1) Regulamin konkursu o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi Młodych Naukowców Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej 1. Konkurs o finansowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie systemu monitorowania zmian cen na rynku nieruchomości

Opracowanie systemu monitorowania zmian cen na rynku nieruchomości Opracowanie systemu monitorowania zmian cen na rynku nieruchomości Ogólne założenia planowanego projektu Firma planuje realizację projektu związanego z uruchomieniem usługi, która będzie polegała na monitorowaniu

Bardziej szczegółowo

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż.

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 26.05.2011 Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 13. Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ Wykaz oznaczeń 18. Literatura Wprowadzenie do części I 22

Spis treści. Wstęp 13. Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ Wykaz oznaczeń 18. Literatura Wprowadzenie do części I 22 Spis treści Wstęp 13 Literatura - 15 Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ - 17 Wykaz oznaczeń 18 1. Wprowadzenie do części I 22 2. Teoretyczne podstawy opisu i analizy układów wibroizolacji maszyn 30 2.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

OPINIA. o rozprawie doktorskiej mgr inż. Beaty Potrzeszcz-Sut, pt. Sieci neuronowe w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji i materiałów".

OPINIA. o rozprawie doktorskiej mgr inż. Beaty Potrzeszcz-Sut, pt. Sieci neuronowe w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji i materiałów. POLITECHNIKA RZESZO KA im. IGNACEGO ł.ukasiewitza e WYDZIAŁ BUDOWNICTWA. INŻYNlERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY f'olitttl!ntli.i llzłllilow!>juij Prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański Katedra Mechaniki Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego Politechnika Częstochowska Katedra Inżynierii Energii NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego dr hab. inż. Zbigniew BIS, prof P.Cz. dr inż. Robert ZARZYCKI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym 1 Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy doktorskiej. Mgr Pauliny Smyk pt.: Wpływ wybranych ksenobiotyków na zmiany parametrów

Ocena rozprawy doktorskiej. Mgr Pauliny Smyk pt.: Wpływ wybranych ksenobiotyków na zmiany parametrów Bydgoszcz, 30. 05. 2019 r. prof. dr hab. Marek Bednarczyk Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Ocena rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

R E C E N Z J A. 1. Podstawa formalna.

R E C E N Z J A. 1. Podstawa formalna. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy Instytut Geodezji i Geoinformatyki Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu R E C E N Z J A rozprawy doktorskiej mgr

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Załącznik 2 do uchwały nr 54/2017 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2017 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM Praca magisterska jest pracą: 2. Cele

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania o nadanie tytułu profesora na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania o nadanie tytułu profesora na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania o nadanie tytułu profesora na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Autoreferat Rozprawy Doktorskiej

Autoreferat Rozprawy Doktorskiej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Autoreferat Rozprawy Doktorskiej Krzysztof Kogut Real-time control

Bardziej szczegółowo

METODY ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW INFORMACJI W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

METODY ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW INFORMACJI W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA dr hab. Grzegorz Krasnodębski Akademia Marynarki Wojennej Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Gdynia, 17.07.2017 r. RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Przemysława ŻUKOWSKIEGO nt. METODY ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego pt.: Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach

Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego pt.: Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach Warszawa, dn. 28.04.2017 r. Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

w sprawie: powołania zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Ewie Wojciechowskiej prof. nadzw. PG

w sprawie: powołania zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Ewie Wojciechowskiej prof. nadzw. PG nr 001/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. powołania zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Ewie Wojciechowskiej prof. nadzw. PG Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Bardziej szczegółowo

Badanie i modelowanie zjawiska formowana zadziorów na krawędzi przedmiotu obrabianego

Badanie i modelowanie zjawiska formowana zadziorów na krawędzi przedmiotu obrabianego Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5 45-271 Opole tel: +48 77 449 8460 e-mail: p.nieslony@po.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Andrzej K. Biń Warszawa, ul. Sozopolska 1 m. 102, Warszawa Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Andrzej K. Biń Warszawa, ul. Sozopolska 1 m. 102, Warszawa Politechnika Warszawska Prof. dr hab. inż. Andrzej K. Biń Warszawa, 2012.08.01 ul. Sozopolska 1 m. 102, 02-758 Warszawa Politechnika Warszawska Uwagi wstępne Recenzja dorobku naukowego dr inż. Hanny Kierzkowskiej-Pawlak Niniejszą

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński. Katowice, dn

RECENZJA. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński. Katowice, dn Katowice, dn. 30.08.2013 Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński Katedra Metalurgii Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej ul. Krasińskiego 8 40-019 Katowice RECENZJA pracy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Uwarunkowania stosowania koncepcji otwartych innowacji w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Uwarunkowania stosowania koncepcji otwartych innowacji w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych mgr Aneta Olejniczak Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Uwarunkowania stosowania koncepcji otwartych innowacji w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Analiza stateczności zbocza

Analiza stateczności zbocza Przewodnik Inżyniera Nr 25 Aktualizacja: 06/2017 Analiza stateczności zbocza Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_25.gmk Celem niniejszego przewodnika jest analiza stateczności zbocza (wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny Wrocław

Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny Wrocław Recenzja pracy doktorskiej Pana mgr inż. Łukasza Michała JANCZEWSKIEGO Synteza i właściwości antyproliferacyjne oraz antybakteryjne wybranych fosfonowych, fosfinianowych i fosfinotlenkowych analogów sulforafanu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna Warszawa, dn. 12.04.2015 r. Wydział Transportu Politechnika Warszawska. Recenzja

Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna Warszawa, dn. 12.04.2015 r. Wydział Transportu Politechnika Warszawska. Recenzja Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna Warszawa, dn. 12.04.2015 r. Wydział Transportu Politechnika Warszawska Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Arkadiusza Stojeckiego pt. Badania wpływu topografii terenu

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Gdańsk, dnia 30 września 2017r.

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Gdańsk, dnia 30 września 2017r. Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Gdańsk, dnia 30 września 2017r. Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Anny Bocian pt. Koncentracja budynków biurowych w europejskich

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Lisowskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Lisowskiej Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska Sosnowiec, 25.11.2017 Katedra Klimatologii Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Lisowskiej WPŁYW WARUNKÓW CYRKULACYJNYCH NA ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 6, punkt

Bardziej szczegółowo

Dyscyplina naukowa rozprawy: Nauki o zarządzaniu Podstawa wykonania recenzji: Uchwała Kolegium Gospodarki Światowej SGH

Dyscyplina naukowa rozprawy: Nauki o zarządzaniu Podstawa wykonania recenzji: Uchwała Kolegium Gospodarki Światowej SGH prof. dr hab. Kazimierz Starzyk Instytut Społeczno-Ekonomiczny Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr. Pervez Akhtar pt. The Relationship between Business Environment Uncertainty,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki pracy nawierzchni mostowych

Szczególne warunki pracy nawierzchni mostowych Szczególne warunki pracy nawierzchni mostowych mgr inż. Piotr Pokorski prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski Politechnika Warszawska Plan Prezentacji Wstęp Konstrukcja nawierzchni na naziomie i moście

Bardziej szczegółowo

VST Engineering, spol. s r.o.

VST Engineering, spol. s r.o. VST Engineering, spol. s r.o. VST Engineering zajmuje się prewencją i ochroną urządzeń przemysłowych przed wybuchem pyłów. Nasze działania prowadzą zawsze do bezpiecznej eksploatacji Państwa urządzeń bez

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. PO Opole, r. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska

dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. PO Opole, r. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. PO Opole, 26.05.2018 r. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Adama Dudka pt. Model

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PSYCHOLOGII. prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan Instytut Psychologii UG. Gdańsk, 25 października 2018 r.

INSTYTUT PSYCHOLOGII. prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan Instytut Psychologii UG. Gdańsk, 25 października 2018 r. INSTYTUT PSYCHOLOGII prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan Instytut Psychologii UG Gdańsk, 25 października 2018 r. RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra Piotra Jarzynkowskiego WYPALENIE ZAWODOWE WŚRÓD PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Tryb powoływania oraz odwoływania promotora pomocniczego:

Podstawy prawne: I. Tryb powoływania oraz odwoływania promotora pomocniczego: Zasady regulujące powoływanie i odwoływanie promotora pomocniczego w przewodach doktorskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Podstawy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. nr 58/d/06/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Nazwa wydziału Wydział Inżynierii Środowiska Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski Kierownik Zakładu Socjologii Grup Etnicznych i Regionalizmu UKSW w Warszawie

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski Kierownik Zakładu Socjologii Grup Etnicznych i Regionalizmu UKSW w Warszawie I Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski Kierownik Zakładu Socjologii Grup Etnicznych i Regionalizmu UKSW w Warszawie RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ ks. mgra lic. Ireneusza Smaglińskiego pt. Patriotyzm w nauczaniu

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Andrzejczak. pt. Badania osadu czynnego z zastosowaniem technik cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Andrzejczak. pt. Badania osadu czynnego z zastosowaniem technik cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego Łódź, 27.03.2019 r. Dr. hab. Przemysław Bernat, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 5, punkt

Bardziej szczegółowo