CARGOTOR Sp. z o.o. ul. Lubelska Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CARGOTOR Sp. z o.o. ul. Lubelska 13. 03-802 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone"

Transkrypt

1 REGULAMIN przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej oraz przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielanych tras pociągów przewoźnikom kolejowym na infrastrukturze zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. na rok 2014/2015 Warszawa 2015

2 CARGOTOR Sp. z o.o. ul. Lubelska Warszawa Wszelkie prawa zastrzeżone Publikacja, kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja, wprowadzanie zmian, modyfikacja w celach komercyjnych całości lub części instrukcji bez uprzedniej zgody CARGOTOR Sp. z o.o. są zabronione. Strona 2 z 61

3 Spis treści Spis treści... 3 I. WSTĘP... 4 II. DEFINICJE... 4 III. INFORMACJE O ZARZĄDCY... 8 IV. ZASADY WSPÓŁPRACY... 9 V. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTY KOLEJOWEJ PRZEZNACZONA DO UDOSTĘPNIANIA LICENCJONOWANYM PRZEWOŹNIKOM KOLEJOWYM ORAZ ZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ POCIĄGÓW VI. PARAMETRY TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE LINII W REJONIE MAŁASZEWICZ VII. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z INFRASTRUKTY VIII. WARUNKI DOTYCZĄCE TABORU, PERSONELU I ORGANIZACJI PRZEWOZÓW IX. SPOSÓB PRZEWOŻENIA MATERIAŁÓW SYPKICH ZAPOBIEGAJĄCY ICH PYLENIU X. ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z UDOSTĘPNIANIEM INFRASTRUKTY KOLEJOWEJ I WARUNKI ICH ZAPEWNIENIA XI. ZASADY PRZYDZIELANIA TRAS XII. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE XIII. METODOLOGIA OPRACOWANIA OPŁAT CENNIKOWYCH XIV. WARUNKI KORZYSTANIA Z UDOSTĘPNIONEJ INFRASTRUKTY KOLEJOWEJ XV. ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW PRZEWOŹNIKA XVI. ZASADY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZARZĄDCY PRZEZ PRZEWOŹNIKA XVII. ZASADY DOKONYWANIA POWIADOMIEŃ XVIII. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKŁÓCEŃ EKSPLOATACYJNYCH XIX. INFORMACJE DODATKOWE XX. Załączniki Strona 3 z 61

4 I. WSTĘP 1. Regulamin został opracowany przez CARGOTOR Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2013 poz z póz. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 788). 2. Regulamin zatwierdzili: Prezes Zarządu Artur Kostowski Członek Zarządu Krzysztof Kłak 3. CARGOTOR Sp. z o.o. posiada autoryzację bezpieczeństwa nr identyfikacyjny: PL Egzemplarze Regulaminu można nabyć w wersji papierowej (za opłatą, zgodna z cennikiem); w sekretariacie CARGOTOR Sp. z o.o., przy ul. Lubelskiej 13, Warszawa, lub można pobrać nieodpłatnie w formacie pdf ze strony internetowej W przypadku pytań lub wątpliwości należy się zgłaszać do Działu Sprzedaży tel Zmiany do niniejszego regulaminu w zakresie praw i obowiązków przewoźników kolejowych w szczególności warunków dostępu do infrastruktury kolejowej w tym punktów stacyjnych będą wprowadzane przez CARGOTOR Sp. z o.o. po uprzednich konsultacjach z przewoźnikami kolejowymi. Zmiany do niniejszego regulaminu mogą być wprowadzane w każdym czasie po uprzednim zawiadomieniu przewoźników kolejowych i będą wchodziły w życie w terminie wskazanym w zawiadomieniu nie wcześniej jednak niż 14 dni od zawiadomienia przewoźników kolejowych. Zawiadomienie i konsultacje mogą odbywać się w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym poprzez ogłoszenie planowanych zmian do regulaminu na stronie internetowej CARGOTOR Sp. z o.o. zawiadomi przewoźników kolejowych o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu ewentualnych uwag przewoźników kolejowych do planowanej zmiany o ile będą przesłane w terminie na zgłaszanie uwag wskazanym w zawiadomieniu o planowanej zmianie na adres 6. Regulamin wchodzi w życie w terminie 30 dni od łącznego spełnienia się następujących warunków: a) ogłoszenia niniejszego regulaminu na stronie internetowej b) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego stawek jednostkowej opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowej wskazanych w Cenniku stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. II. DEFINICJE Poniższe wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie będą miały znaczenie nadane im poniżej niezależnie od tego, czy będą pisane z wielkich lub małych liter. 1. Autoryzacja bezpieczeństwa - dokument potwierdzający ustanowienie przez zarządcę infrastruktury systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej; 2. Bocznica kolejowa - droga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do wykonywania załadunku i wyładunku wagonów lub wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów Strona 4 z 61

5 kolejowych lub postoju pojazdów kolejowych oraz przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej; w skład bocznicy kolejowej wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, które są na niej usytuowane; 3. Bocznica stacyjna bocznica kolejowa odgałęziająca się od torów stacyjnych obsługiwana składem manewrowym; 4. Bocznica liniowa bocznica kolejowa odgałęziająca się od szlakowego obsługiwana pociągiem bocznicowym; 5. Cennik oznacza cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o.; 6. Certyfikat bezpieczeństwa - dokument potwierdzający posiadanie przez przewoźnika kolejowego zaakceptowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa; 7. Droga kolejowa - nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowlami inżynieryjnymi oraz gruntem, na którym jest usytuowana; 8. Dzień roboczy oznacza każdy dzień z wyjątkiem dnia ustawowego wolnego od pracy i soboty; 9. Harmonogram jest to plan czynności przewozowych przewoźnika kolejowego tj. połączenia wjazdu, wyjazdu składu manewrowego z obsługą punktów stacyjnych zlokalizowanych w obszarze stacji lub ciążących do stacji obsługującej; 10. Incydent - każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane z ruchem pociągów i mające wpływ na jego bezpieczeństwo; 11. Indywidualny rozkład jazdy pociągów oznacza rozkład jazdy pociągu opracowany na okres krótszy niż czas obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągu; 12. Infrastruktura kolejowa - linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury; 13. Instrukcja zbiór zasad i metod pracy zapewniający jej właściwą organizację oraz bezpieczeństwo osób, pojazdów kolejowych i przewożonych ch; 14. Przewoźnik kolejowy - przedsiębiorca, który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub świadczy usługę trakcyjną; 15. Linia kolejowa - droga kolejowa mająca początek i koniec wraz z przyległym pasem gruntu, na którą składają się odcinki linii, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod nie gruntami; 16. Obszar kolejowy - powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy; 17. Odcinek linii kolejowej - część linii kolejowej zawartą między stacjami węzłowymi albo między punktem początkowym lub końcowym linii kolejowej i najbliższą stacją węzłową; 18. Pociąg skład wagonów sprzęgniętych z czynnym pojazdem trakcyjnym albo pojazd trakcyjny osygnalizowany i przygotowany do jazdy lub znajdujący się w drodze; Strona 5 z 61

6 19. Pociąg bocznicowy pociąg prowadzony pojazdem kolejowym z napędem z drużyną manewrową, kursujący pomiędzy stacjami lub stacją a obsługiwaną bocznicą i na terenie bocznic, w uzasadnionych przypadkach pociąg może kursować bez drużyny manewrowej; 20. Pociągokilometr miernik pracy eksploatacyjnej, odpowiadający przejazdowi jednego pociągu na odległość jednego kilometra; 21. Pojazd kolejowy - pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu; 22. Poważny wypadek - wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem pociągu lub innym podobnym zdarzeniem: a) z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej pięcioma ciężko rannymi lub; b) powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane przez komisję badającą wypadek na co najmniej 2 miliony euro; mający oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na zarządzanie bezpieczeństwem; 23. Pracownik pracownik lub osoba świadcząca pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego; 24. Przyległy pas gruntu - grunty wzdłuż linii kolejowych, usytuowane po obu ich stronach, przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego; 25. Punkt stacyjny zespół budowli lub urządzeń umożliwiających postój, przeładunek i załadunek wagonów znajdujących się poza stacją manewrową, stanowiący część infrastruktury kolejowej; 26. Regulamin niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 32. ust. 1 Ustawy; 27. Rozkład jazdy pociągów plan, według którego mają się odbywać przejazdy pociągów na danej sieci kolejowej lub jej części, w czasie w którym on obowiązuje, w szczególności roczny rozkład jazdy, indywidualny rozkład jazdy ; 28. Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 788); 29. Skład manewrowy pojazdy kolejowe sprzęgnięte z pojazdem kolejowym z napędem lub zespół trakcyjny wykonujący manewry. Pojazd kolejowy z napędem może znajdować się za, przed lub pomiędzy pojazdami kolejowymi; 30. System zarządzania bezpieczeństwem - organizacja i działanie przyjęte przez zarządcę i przewoźnika kolejowego dla zapewnienia bezpieczeństwa; 31. Sytuacja nadzwyczajna nagłe zdarzenie, powstałe niezależnie od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec; 32. Świadectwo bezpieczeństwa dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa; 33. Terminal kolejowy - budynek lub budowla wraz z urządzeniami specjalistycznymi umożliwiające załadunek, wyładunek lub zestawianie pociągów towarowych lub integrację usług towarowego transportu kolejowego z innymi rodzajami transportu; Strona 6 z 61

7 34. Tor dojazdowy tor łączący stację z bocznicą kolejową lub punktem stacyjnym; 35. Trasa pociągu - określenie, w rozkładzie jazdy, położenia pociągu w funkcji czasu jazdy, służące do oceny wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowej; 36. Towar wysokiego ryzyka (dalej również jako: TWR) towary niebezpieczne wysokiego ryzyka zgodnie z Regulaminem dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych działem 1.10 RID/Zał. 2 do SMGS; 37. Udostępnianie proces umożliwiający przejazd po infrastrukturze kolejowej pojazdów kolejowych przewoźnika kolejowego; 38. Użytkownik bocznicy kolejowej - podmiot działający w obrębie bocznicy kolejowej, będący jej właścicielem lub władającym na podstawie innego tytułu prawnego; 39. Użytkownik punktu stacyjnego - podmiot działający w obrębie punktu stacyjnego, będący jego właścicielem lub władającym na podstawie innego tytułu prawnego; 40. Umowa o udostępnienie infrastruktury kolejowej - umowa zawarta pomiędzy zarządcą a przewoźnikiem kolejowym określająca sposób i warunki korzystania z tras pociągów przydzielonych w rozkładzie jazdy pociągów i inne ustalone przez strony wzajemne prawa i obowiązki, o której mowa w art. 29 ust. 1c Ustawy; 41. Ustawa ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1594, z późn. zm.); 42. Wypadek - niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności: a) kolizje, b) wykolejenia, c) zdarzenia na przejazdach; d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu; e) pożar pojazdu kolejowego; 43. Zarządca - podmiot zarządzający infrastrukturą kolejową oraz zapewniający jej rozwój i modernizację, o którym mowa w art.5 ust.2 Ustawy; 44. Zdarzenie wypadek, poważny wypadek lub incydent na liniach kolejowych; 45. Zdolność przepustowa - możliwość eksploatacyjno-ruchową linii kolejowej lub jej części do wykonania na niej przejazdów pociągów w określonym czasie; Strona 7 z 61

8 III. INFORMACJE O ZARZĄDCY 1. Zarządcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest: CARGOTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Siedziba Spółki: Warszawa 3. Adres do korespondencji: CARGOTOR Sp. z o.o. ul. Lubelska Warszawa 4. Dane o działalności gospodarczej: Numer Krajowego Rejestru Sądowego: Numer Identyfikacji Podatkowej: Numer REGON: Kapitał zakładowy: Autoryzacja bezpieczeństwa ,00 zł w całości wpłacony nr identyfikacyjny: PL Kontakt: Sekretariat Telefon: Tel/Faks: (22) Dział Sprzedaży Naczelnik Działu: Pracownicy Działu: , , Dział Ruchu Kolejowego Naczelnik Działu: , Z-ca Naczelnika Działu: Fax: (83) Strona 8 z 61

9 Dział Utrzymania Infrastruktury Telefon: Naczelnik działu: , Pracownicy działu: IV. ZASADY WSPÓŁPRACY 1. Wymagania dla przewoźników kolejowych i zarządcy określają przepisy Ustawy, akty wykonawcze wydane na podstawie Ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zasady współpracy przewoźników kolejowych i zarządcy oraz ich wzajemne obowiązki i prawa określają przepisy prawa, a w szczególności: Ustawa, Rozporządzenie oraz niniejszy regulamin. Sposób i warunki korzystania z tras pociągów przydzielonych w rozkładzie jazdy pociągów i inne ustalone przez strony wzajemne prawa i obowiązki regulują przepisy prawa w szczególności Ustawa, Rozporządzenie oraz niniejszy regulamin i umowa o udostepnienie infrastruktury kolejowej. 3. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego regulaminu, przewoźnik kolejowy uzyskuje prawo dostępu do infrastruktury kolejowej, w tym punktów stacyjnych objętych niniejszym regulaminem po przedłożeniu CARGOTOR Sp. z o.o.: a) poświadczonej przez osoby uprawnione do reprezentowania przewoźnika kolejowego zgodnie z wypisem odpowiedniego rejestru, z którego wynika prawo do reprezentacji za zgodność z oryginałem kopii ważnej licencji, o której mowa w art. 43. Ustawy (zezwalającej na wykonywanie przewozów kolejowych albo na świadczenie usług trakcyjnych); b) poświadczonej przez osoby uprawnione do reprezentowania przewoźnika kolejowego zgodnie z wypisem odpowiedniego rejestru, z którego wynika prawo do reprezentacji za zgodność z oryginałem kopii ważnego certyfikatu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt.2 Ustawy lub poświadczonej przez osoby uprawnione do reprezentowania przewoźnika kolejowego zgodnie z wypisem odpowiedniego rejestru, z którego wynika prawo do reprezentacji za zgodność z oryginałem kopii ważnego świadectwa bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy; c) oświadczenia przewoźnika kolejowego, że do realizacji przejazdów będzie wykorzystywał tabor spełniający warunki określone w przepisach prawa w szczególności wydanych na podstawie art.20 Ustawy. 4. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego regulaminu, przewoźnik kolejowy uzyskuje prawo do korzystania z infrastruktury kolejowej, w tym punktów stacyjnych po podpisaniu z CARGOTOR Sp. z o.o. umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej. Strona 9 z 61

10 V. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTY KOLEJOWEJ PRZEZNACZONEJ DO UDOSTĘPNIANIA PRZEWOŹNIKOM KOLEJOWYM ORAZ ZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ POCIĄGÓW I SKŁADÓW MANEWROWYCH 1. Infrastruktura kolejowa zarządzana przez CARGOTOR Sp. z o.o. obejmuje dwa rodzaje elementów: a) układ linii, stacji (posterunków pomocniczych) i torów dojazdowych do bocznic zlokalizowanych w obrębie rejonu przeładunkowego Małaszewicze wskazanych w Rozdziale V ust. 2 niniejszego regulaminu; b) punkty stacyjne zlokalizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazana w Rozdziale V ust.3 niniejszego regulaminu. 2. Infrastrukturę kolejową w rejonie przem Małaszewicze stanowią: a) Linie: i. 865 obejmująca tory szlakowe nr 1a i 2a pomiędzy posterunkiem odgałęźnym Magdalenka a stacją Małaszewicze (MsC) o długości m odgałęziająca się od linii nr 2 Warszawa Terespol na km 197,783. Linią nr 865 odbywa się wjazd i wyjazd ze stacji Małaszewicze (grupa torów przyjęciowo - odjazdowa Małaszewicze Centralne) w kierunku zachodnim oraz z kierunku zachodniego; ii. 866 obejmująca tor szlakowy nr 172 pomiędzy posterunkiem odgałęźnym Magdalenka a stacja Małaszewicze (MsR), o długości m włączająca się w linię nr 2 Warszawa Terespol na km 197,873. Linią nr 866 odbywa się wyjazd ze stacji Małaszewicze (grupa torów odjazdowych Małaszewicze Rozrządowa), w kierunku zachodnim; iii. 867 obejmująca tor szlakowy nr 104 pomiędzy stacją Małaszewicze (MsC), a posterunkiem odgałęźnym Małaszewicze (MsE), o długości m włączająca się w linie nr 2 Warszawa- Terespol na km 202,189. Linią nr 867 odbywa się wjazd i wyjazd ze stacji Małaszewicze (grupa torów przyjęciowo - odjazdowa Małaszewicze Centralne), w kierunku wschodnim oraz z kierunku wschodniego; iv. 906 obejmująca tor szlakowy nr 1 pomiędzy stacją Chotyłów a punktem końcowym usytuowanym w km. 5,697 (kozioł oporowy), o długości 5 697m Linią nr 906 odbywa się wjazd i wyjazd pociągów z kierunku zachodniego i wschodniego na teren stacji Chotyłów z przeznaczeniem do obsługi bocznic odgałęziających się od linii; v. 60 obejmująca tor szlakowy nr 1s pomiędzy stacją Kobylany a stacją Terespol o długości 750m. Linią nr 60 odbywa się wjazd i wyjazd pociągów poruszających się po torze o prześwicie 1520mm do stacji Terespol. b) Stacje i posterunki pomocnicze: i. Stacja Małaszewicze obejmującą posterunek zapowiadawczy MsC i posterunki wykonawcze Ms-1, Ms-2, Ms-4, Ms-5, Ms-51, Ms-61, Post. nr 1 i Post. nr 2; ii. Stacja Kobylany obejmującą posterunek zapowiadawczy MsD i posterunki wykonawcze Ms-41 i Post. nr 12; iii. Stacja Chotyłów obejmująca posterunek wykonawczy Cht-2; iv. Stacja Bór obejmująca posterunek zapowiadawczy Br i posterunek wykonawczy Br-1; v. Posterunek pomocniczy Podsędków (Pd); vi. Posterunek pomocniczy Kowalewo (Kw); Szczegółowy opis wskazany został w Rozdziale V ust 6 ppkt 6.39 regulaminu. Strona 10 z 61

11 c) Tory dojazdowe i. o prześwicie 1520 mm ze stacji Kobylany do: bocznic stacyjnych: CL Małaszewicze Terminal Uniwersalny i Kontenerowy; Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP); Agrostop; Aleksandra; Punkt Utrzymania Taboru w Małaszewiczach; bocznic liniowych: CL Małaszewicze Terminale Podsędków, Kowalewo i Raniewo; Trade Trans Wólka i Zaborze; Transgaz Wólka; Amerigas Zaborze; STW Zaborze; Bialchem; Gaspol; Adampol; Darocha; Europort; Punktu odpraw fitosanitarnych. ii. o prześwicie 1435 mm ze stacji Małaszewicze do: bocznic stacyjnych: CL Małaszewicze Terminal Uniwersalny i Kontenerowy; Agrostop; Aleksandra; Gaspol; Adampol; Europort; Punkt Utrzymania Taboru w Małaszewiczach; Punktu odpraw fitosanitarnych. iii. o prześwicie 1435 mm ze stacji Chotyłów do: bocznic liniowych: CL Małaszewicze Terminale Podsędków; Trade Trans Wólka; bocznic liniowych poprzez stację Bór: CL Małaszewicze Terminal Kowalewo i Raniewo; Transgaz Wólka; Amerigas Zaborze; Bialchem. Linie kolejowe zarządzane przez CARGOTOR Sp. z o.o. nie są dzielone na kategorie. Wykaz linii kolejowych stycznych z liniami zarządzanymi przez innych Zarządców stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Schemat linii kolejowych w rejonie przem Małaszewicze stanowi Załącznik nr 1a do niniejszego regulaminu. Schemat układu bocznic kolejowych w rejonie przem Małaszewicze stanowi Załącznik nr 1b do niniejszego regulaminu. Strona 11 z 61

12 3. Infrastrukturę kolejową stanowiącą punkty stacyjne zlokalizowane w obrębie stacji na terenie całego kraju: 1. Baby 14. Kutno 27. Rzeszów Staroniwa 2. Braniewo 15. Legnica 28. Sanok 3. Białystok Fabryczny 16. Lubaczów 29. Sitkówka Nowiny 4. Brzesko 17. Łomża 30. Sokółka 5. Brzoza Bydgoska 18. Nowy Sącz 31. Spytkowice 6. Chociw Łaski 19. Nowy Targ 32. Szepietowo 7. Ciechanów 20. Olecko 33. Tarnów 8. Ełk 21. Ozorków 34. Terespol Pomorski 9. Giżycko 22. Pabianice 35. Tomaszów Mazowiecki 10. Gomunice 23. Piotrków Trybunalski 36. Warszawa Białołęka 11. Jasło 24. Poddębice 37. Zebrzydowice 12. Kraków Nowa Huta 25. Rusiec Łódzki 38. Żabno 13. Krosno 26. Rybnik - 4. Każdy punkt stacyjny zlokalizowany poza rejonem przem Małaszewicze zarządzany przez CARGOTOR Sp. z o.o. nie posiada posterunków ruchu, a zwrotnice i wykolejnice przestawiane są ręcznie przez drużynę manewrową przewoźnika kolejowego korzystającego z niego. 5. Wjazd na teren punktu stacyjnego zarządzanego przez CARGOTOR Sp. z o. o. we wszystkich lokalizacjach odbywa się z infrastruktury zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 6. Szczegółowe zestawienie punktów stacyjnych do udostępniania zawierają poniższe tabele:

13 6.1.Baby Punkt stacyjny odgałęziający się z jednej strony od stacyjnego nr 6 rozjazdem nr 5 położonym w km. 128,890, a z drugiej strony od nr 8 rozjazdem 21 położonym w km. 129,740 w stacji Baby zgodnie z kilometrażem linii 1 Warszawa Katowice a zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / Długość PR 5 PR PR PR 23 Tarcza D1 72 PR 23 Tarcza D PR 23 KO KO 50 4 Pojemność w 6.2. Braniewo Punkt stacyjny odgałęzia się od PKP PLK nr 1, 3, 5, 7 rozjazdem nr 15 położonym w km 84,05 linii nr 204 i tor PKP PLK nr 1, 3, 5, 7 rozjazdem nr 15 położonym w km 55,125 linii nr 217. Długość Pojemność w wagonach zdawczo-odbiorczy/ zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / KR 19 PR ,70 U 19 U ,80 10 PR 23 PR ,80 PR 23 U 24 87,27 8 PR 24 KT 268,50 PR 24 Z 1 262, Białystok Fabryczny Punkt stacyjny, odgałęzia się na km 4,232 od stacyjnego nr 4 rozjazdem nr 26 stacji Białystok Fabryczny w okręgu nastawni dysponującej Bf linii kolejowej 37 Białystok - Zubki Białostockie. 18 Długość zdawczo-odbiorczy, PR18 KO postojowy Z1 (KO18) Pojemność w Strona 13 z 61

14 6.4. Brzesko Punkt stacyjny, odgałęzia się od stacyjnego nr 7 w stacji Brzesko Okocim w km zgodnie z kilometrażem linii kolejowej 91 Kraków Medyka - Granica Państwa Długość Pojemność w Tm 7 PR , za i wy PR 11 KO 358,8 U 100 Z1 185,9 11 za i wy PR 100 KO 220,7 U 100 Z1 174, Brzoza Bydgoska Punkt stacyjny, odgałęziający się rozjazdem zwyczajnym pojedynczym nr 7 w km 354,009 na stacji Brzoza Bydgoska, położonej na linii 131 Chorzów Batory - Tczew zdawczo-odbiorczy, zdawczo-odbiorczy, Długość KR 7 PR ,14 U 7 PR ,78 20 PR 10 KT 230,03 KR 10 Z 1 Z 1 19 Pojemność w 6.6. Chociw Łaski Punkt stacyjny odgałęziający się od nr 6 stacji Chociw Łaski rozjazdem nr 10 w km 146,130 linii Katowice - Tczew i rozjazdem nr 6 od nr 4 w km 145,800 linii Katowice Tczew zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / Długość KR 11 PR PR KR 12 KO KO Pojemność w 6.7. Ciechanów Punkt stacyjny, usytuowany jest na torze nr 26 i odgałęzia się rozjazdem nr 401 w km 97,883 od nr 10 stacji Ciechanów na linii 9 Warszawa Wschodnia Osobowa Gdańsk Główny. 26 Zdawczo-odbiorczy / Długość PR401 KO 575 U401 Z Pojemność w Strona 14 z 61

15 6.8. Ełk Punkt stacyjny, odgałęzia się zwrotnicą rozjazdu nr 118 od wstawki między rozjazdami nr 116 i 118 stacji Ełk w okręgu nastawni wykonawczej Eo1 na km 102,768 linii kolejowej nr 38 Białystok Bartoszyce Głomno Długość Pojemność w wagonach 2 12 PR 123 KO Z1 (KO 12) PR 124 KO Z1 (KO 14) Giżycko Punkt stacyjny, odgałęzia się zwrotnicą rozjazdu nr 39 od stacyjnego nr 8 stacji Giżycko w okręgu nastawni dysponującej Go1 na km 151,231 linii kolejowej nr 38 Białystok Bartoszyce Długość Pojemność w 8 PR 34 Km 0, PR 34 Km 0, Gomunice Punkt stacyjny, odgałęziający się od stacyjnego nr 3 z jednej strony rozjazdem nr 4 położonym w km. 176,520, a z drugiej strony rozjazdem 22 położonym w km. 177,450 w stacji Gomunice zgodnie z kilometrażem linii 1 Warszawa Katowice. 7 9 zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / Długość KR 22 KR KR 16 KR Pojemność w Strona 15 z 61

16 6.11. Jasło Punkt stacyjny, odgałęzia się na linii kolejowej 108 Stróże - Krościenko Granica Państwa na km od stacyjnego nr 4a rozjazdem nr 101 przy nastawni wykonawczej Js-1 Długość Pojemność w 4 PR 101 PR ,78 U 101 U , Kraków Nowa Huta Szlakowy punkt stacyjny, odgałęziający się od rozjazdu nr 20 położonym w km. 8,112 szlaku jednotorowego Kraków Nowa Huta NHA Kraków Krzesławice, linii nr 940 Kraków Nowa Huta NHB- Kraków Krzesławice (koniec linii), odgałęziającą się od głównego 1 położonym w km. 8,008 szlaku jednotorowego Kraków Nowa Huta NHA Kraków Krzesławice. Długość Pojemność w 2 zdawczo-odbiorczy KR 20 KR3 U3 492 U odstawczy KR16 KO 573 U16 KO odstawczy KR16 KO 576 U16 KO łącznikowy KR19 PR2 U2 148 U wagowy KR19 PR2 U2 149 U za i wy KR23 KO 211 U23 KO za i wy KR23 KO 186 U23 KO za i wy PT km KO 111 PT km KO za i wy KR12 KR2 U2 334 U łącznikowy KR17 PR2 U2 243 U za i wy KR17 KR2 U2 321 U za i wy KR26 KO 175 U26 KO odstawczy KR25 KO 148 U25 KO za i wy KR27 KO 136 U27 KO a wyciągowy PR1 KO 304 PR KO 299-1/3 wstawka torowa KR1 PR3 18 U1 U /5 wstawka torowa KR1 PR5 50 U1 U /12 wstawka torowa KR2 PR1 U1 65 U /11 wstawka torowa KR1 PR1 U1 18 U /14 wstawka torowa KR11 PR1 U1 10 U /19 wstawka torowa KR15 PR1 U1 55 U Strona 16 z 61

17 6.13. Krosno Punkt stacyjny, odgałęzia się na linii kolejowej 108 Stróże - Krościenko Granica Państwa: na km od stacyjnego nr 7 zwrotnicą nr 6 od strony nastawni wykonawczej Kr1, oraz w km od stacyjnego nr 7 zwrotnicą nr 11 od strony nastawni dysponującej Kr. 9 zdawczo-odbiorczy / Długość PR 6 PR ,65 PR 6 WK a / żeberkowy PR6 KO 65 U 6 Z Pojemność w Kutno Punkt stacyjny, odgałęzia się od grupy torów manewrowych rozjazdem nr 110 w stacji Kutno, w km 126,800 zgodnie z kilometrażem linii 003 Warszawa Kunowice. 127 zdawczo-odbiorczy / Długość KR 110 KO KO Pojemność w Legnica Punkt stacyjny, odgałęziającą się rozjazdem zwyczajnym pojedynczym nr 152 w km ,30 na stacji Legnica, położonej na linii 275 Wrocław Muchobór - Gubinek zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / Długość PR 152 KO ,38 33 PR 152 KO 430,4 281,5 27 PR 203 KO 345,1 282,72 27 Pojemność w Strona 17 z 61

18 6.16. Lubaczów Punkt stacyjny, odgałęzia się w km 40,037 linii nr 101 Munina - Hrebenne, rozjazdem 11 od nr 1 (szlakowego Lubaczów Horyniec) stacji Lubaczów i zabezpieczona wykolejnicą Wk 4 w km 40,010 Długość 3 PR 11 KO 460 PR 11 KO Pojemność w wagonach Łomża Punkt stacyjny, odgałęzia się zwrotnicą rozjazdu nr 16 od stacyjnego nr 12 stacji Łomża w okręgu nastawni dysponującej Łm na km 16,405 linii kolejowej nr 49 Śniadowo - Łomża. 18 zdawczo-odbiorczy / Długość Pojemność w PR 16 KO Z1 (KO 18) Nowy Sącz Punkt stacyjny, odgałęzia się na km 87,827 linii kolejowej 96 Tarnów - Leluchów/Granica Państwa od rozjazdu nr 10 w stacji Nowy Sącz. Długość Pojemność w Tm nr. 9 KR nr. 10 KO 83 KO 80, KR nr. 10 KO 206 Tm nr. 11 KO 179, Strona 18 z 61

19 6.19. Nowy Targ Punkt stacyjny, odgałęziający się od rozjazdu nr 20 położonym w km. 22,886 stacji Nowy Targ, zgodnie z kilometrażem linii 99 Chabówka - Zakopane. Długość 11 zdawczo-odbiorczy KR100 KO U KO zdawczo-odbiorczy KR100 KO U KO a łącznikowy KR 20 PR U PR Pojemność w Olecko Punkt stacyjny, odgałęzia się zwrotnicą rozjazdu nr 13 od stacyjnego nr 6 stacji Olecko w okręgu nastawni dysponującej Ol na km 27,074 linii kolejowej nr 41 Ełk - Gołdap. 8 zdawczo-odbiorczy / Długość Pojemność w granica granica PR CARGOTOR 197 Wk3 CARGOTOR 13 Sp. z o.o. Sp. z o.o Ozorków Punkt stacyjny, odgałęzia się od nr 3 rozjazdem nr 11 (w km 36,400 zgodnie z kilometrażem linii Łódź Widzew Kutno) oraz rozjazdem nr 22 (w km 36,900 zgodnie z kilometrażem linii Łódź Widzew Kutno). Długość 5 odbiorczy KR 12 KR zdawczo-odbiorczy / PR 13 KR PR zdawczo-odbiorczy / KR 13 KO KO Pojemność w Pabianice Punkt stacyjny, odgałęzia się od nr 6 stacji Pabianice rozjazdem nr 63 w km 13,877 linii 14 Łódź Kaliska - Tuplice zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / Długość KR 65 KO KO KR 63 KO KO Pojemność w Strona 19 z 61

20 6.23. Piotrków Trybunalski Punkt stacyjny, odgałęziający się z jednej strony od grupy torów rozrządowo- postojowych nr rozjazdem nr 107 położonym w km. 145,270 w stacji Piotrków Tryb., a z drugiej rozjazdem nr 159 położonym w km zgodnie z kilometrażem linii 1 Warszawa Katowice. Długość Pojemność w zdawczo-odbiorczy / 56 KR 16 Tarcza D1 360 Tarcza D Postojowy PR Tarcza D1 145 Tarcza D Poddębice Punkt stacyjny, tory zdawczo odbiorczo nr 7 i 27 odgałęziają się od nr 5 stacji Poddębice rozjazdem nr 11 w km 202,790 oraz rozjazdem nr 13 w km 203,115 zgodnie z kilometrażem linii 131 Chorzów Batory Tczew zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / Długość KR 11 PR PR KR 12 KO KO Pojemność w Rusiec Łódzki Punkt stacyjny, odgałęzia się od nr 3 stacji Rusiec Łódzki rozjazdem nr 7 w km 133,767 linii nr 131 Chorzów Batory - Tczew Rybnik Długość Pojemność w Nazwa i przeznaczenie 5 odstawczy PR 8 PR tor nieczynny 7 zdawczo-odbiorczy, PR 8 PR PR zdawczo-odbiorczy, PR 11 KO KO Punkt stacyjny, odgałęzia się w okręgu nastawczym RbA w km 39,241 od stacyjnego nr 42a rozjazdem nr 42 na tor nr 30 i w okręgu nastawczym RbB w km 39,628 od stacyjnego 28a rozjazdem nr 101 w stacji Rybnik, przynależy do linii kolejowej 140 Katowice Ligota Nędza. Długość Pojemność w Strona 20 z 61

CARGOTOR Sp. z o.o. ul. Lubelska Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone

CARGOTOR Sp. z o.o. ul. Lubelska Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone REGULAMIN przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej oraz przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielanych tras pociągów przewoźnikom kolejowym na infrastrukturze zarządzanej przez CARGOTOR

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O.

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2013/2014 STRONA 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O.

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015-2016 REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do zarządzenia Nr 44/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 września 2015 r. ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Nr - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie usług manewrowych lokomotywami manewrowymi z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową / drużynami

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA 1. Co to jest świadectwo bezpieczeństwa? 2. Kto jest zobowiązany do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa? 3. W jaki sposób można uzyskać świadectwo

Bardziej szczegółowo

Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik

Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik REGULAMIN przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik

Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik REGULAMIN przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów na rok 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 14.05.2014 Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości W związku z zapytaniami napływającymi

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi pasażerskie

Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi pasażerskie Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi pasażerskie W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Nr - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyznaczonych międzynarodowych ciągów tranzytowych w ruchu towarowym

Wykaz wyznaczonych międzynarodowych ciągów tranzytowych w ruchu towarowym Wykaz wyznaczonych międzynarodowych ciągów tranzytowych w ruchu towarowym W niniejszym załączniku określono linie/odcinki wchodzące w skład międzynarodowych tras tranzytowych, po których mogą kursować

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8 Zmiana nr 8 z dnia 8 grudnia 205 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Nr 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N - 0,345 0,704 60 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 0,704 7,050 70 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 7,050 57,700 120 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 57,700 61,350

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Nr - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Nr - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY KOLEJE CZESKIE Sp. z o.o... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.: (091) 471-33 - 00 Temat: Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonywanie pozapociągowej obsługi trakcyjnej lokomotywami spalinowymi z drużynami trakcyjnymi na stacji

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2008 z dnia 16.12.2008 r. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. I. OBIEKTY HYDROTECHNICZNE W celu prawidłowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 09 grudnia 2015 r. Nr 18 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 25 - Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr 5 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz. 17 Poz. 18 str. - Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Wykaz ograniczeń wynikających z niezachowania skrajni budowli linii kolejowej

Wykaz ograniczeń wynikających z niezachowania skrajni budowli linii kolejowej Wykaz ograniczeń wynikających z niezachowania skrajni budowli linii kolejowej W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Numer linii numer linii

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi towarowe

Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi towarowe Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi towarowe W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Nr - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr TRM /10

D E C Y Z J A Nr TRM /10 Warszawa, 29 września 2010 r. PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO p.o. Mirosław Antonowicz Wiceprezes D E C Y Z J A Nr TRM-9110-13/10 zmieniająca decyzję Nr TRM-9110-07/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wróbel* I. Stan prawny

Katarzyna Wróbel* I. Stan prawny 94 * Zwolnienie podatkowe od podatku od nieruchomości dla budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej oraz zajętych pod nie gruntów, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania. W dniu 2 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów S t r o n a 1 z 1 3 PROCEDURA pasażerów S t r o n a 2 z 1 3 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu procesu 5. Dokumenty związane 6. Formularze

Bardziej szczegółowo

Bocznice kolejowe. Aktualne przepisy i kluczowe interpretacje

Bocznice kolejowe. Aktualne przepisy i kluczowe interpretacje Bocznice kolejowe Aktualne przepisy i kluczowe interpretacje 2016 Zagadnienie złożone Regulowane przezróżneprzepisy: - Ustawao transporcie kolejowym - Kodeks cywilny - Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i stanowisk postojowych przy Terminalu Międzynarodowym na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rozkład jazdy pociągów 2012/2013.

Bardziej szczegółowo

Program przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty.

Program przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty. Program przygotowania do egzaminu na świadectwa. I. Wymogi kwalifikacyjne dla do egzaminu na świadectwo : 1. Posiada licencję. 2. Spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU

41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ CTL MACZKI-BÓR S.A. NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU JAZDY 2013/20 20 /2014. CTL

Bardziej szczegółowo

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej związanych z obsługą pociągów obowiązujących od 14 grudnia 2014 r. 1. Założenia 1.1. Podstawy prawne Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ustalono

Bardziej szczegółowo

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu podprojektu III Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU SZCZEGÓLNEGO "O" WYDAJE SIĘ DRUŻYNIE POCIĄGOWEJ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C.

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C. 02-354 Warszawa ul. Szczęśliwicka 56 tel. 0-795 57 63 81 fax. 0-22 822 32 52 e-mail: biuro@szkoleniakolejowe.pl www.szkoleniakolejowe.pl Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących

Bardziej szczegółowo

Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych.

Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych. Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych. www.plk-sa.pl Kostrzyn nad Odrą 23 Kwiecień 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Udostępnianie linii kolejowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY. I. Postanowienia ogólne.

S T A T U T ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY. I. Postanowienia ogólne. S T A T U T ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY I. Postanowienia ogólne. 1. Jednostka budżetowa - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zwany dalej ZDMiKP,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O.

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015-2016 REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1)

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) Tekst ujednolicony uwzględniający: - Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 176/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 kwietnia 2008r., uwzględniający:

Bardziej szczegółowo

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. O b o w I ą z u j e o d 01. 03. 2 0 1 5 1 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A...

Bardziej szczegółowo

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Interfejs RST do OPE, CCS i TAP Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Tabela 9: Interfejs z podsystemem

Bardziej szczegółowo

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) SKRAJNIA BUDOWLANA LINII

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 1 z 8 PROCEDURA P/16 Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 2 z 8 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. II. Program przygotowania zawodowego:

Załącznik nr 1. II. Program przygotowania zawodowego: Załącznik nr 1 WARUNKI KWALIFIKACYJNE, JAKIE SĄ OBOWIĄZANI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY, W TYM WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE, A TAKŻE PROGRAM I ZAKRES PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ORAZ WYMAGANY CZAS JEGO TRWANIA, A TAKŻE

Bardziej szczegółowo

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego.

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Skala inwestycji PKP PLK S.A. 2007-2015 Nakłady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH www.extrail.com.pl 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zamawianie przewozów... 3 3. Odwołanie przewozu... 3 4. Czynności ładunkowe... 3 5. Nadawanie

Bardziej szczegółowo

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Koleje podstawy Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Literatura 1. Dz. U. RP nr 151.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. LLU-4101-03-02/2012 P/12/077 Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej PGE S.A. Rejon Basen Górniczy

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej PGE S.A. Rejon Basen Górniczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU... 5 1.2. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU... 6 1.3. NAZWA I PODSTAWA EKSPLOATACJI BOCZNICY... 7 1.4. WSPÓŁUŻYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Ir-1 (R-1)

Instrukcja. Ir-1 (R-1) Załącznik do zarządzenia Nr 22/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 maja 2015 r. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) Tekst ujednolicony wg stanu na dzień 13 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 13 lipca 2011 r. P/11/061 LWA-4101-05-02/2011 Pan Jan Telecki Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014. r. Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Tomasz Kuminek starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych w Oddziale Terenowym w Katowicach 15:21:47 Warszawa, 6 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA 3. STACJA ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa eksploatowanych bocznic kolejowych Podstawy prawne umożliwiające dokonanie zmiany certyfikatu bezpieczeństwa;

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu Wyciąg z Zarządzanie Strona: 1/8 WYCIĄG Z PROCEDURY ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PERSONELU ZATWIERDZONEJ W DNIU 04.05.2106 r. Wyciąg z Zarządzanie Strona: 2/8 1. Procedura wydawania świadectw maszynisty.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników

Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 12.06.2011 Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników Zgodnie z wymogami ustawy

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 39/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 39/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 grudnia 2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 39/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 grudnia 2011 r. Regulamin wykorzystywania sieci radiołączności w pasmach radiowych administrowanych przez PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH O firmie OTTIMA plus Sp. z o. o. prowadzi działalność związaną z doradztwem w obszarze kolejowym. Realizuje

Bardziej szczegółowo

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS PRZEZ LICENCJONOWANYCH CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

Bardziej szczegółowo

Regionalny Port Lotniczy Kielce

Regionalny Port Lotniczy Kielce Regionalny Port Lotniczy Kielce Koncepcja skomunikowania lotniska z regionem i miastem Kielce z wykorzystaniem kolejowych przewozów pasażerskich. ADAM MŁODAWSKI PR KIELCE Strona 1 2013-01-10 I. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27

REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27 REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27 1 1. Regulamin parkingu określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych. 2. Teren parkingu stanowi własność Porta Medyk

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Data publikacji : 29.07.2015 Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Prezes UTK przypomina, że 1 marca 2015 r. wszedł w życie 8a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi towarowe

Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi towarowe Nr Nazwa Tor Km pocz. Km końca 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N - 0,345 0,704 60 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 0,704 7,050 70 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 7,050 57,700 80 1 WARSZAWA CENTRALNA

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r.

Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r. Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r. pomiędzy: PKP Intercity S.A., z siedzibą: ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność.

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. Zezwolenia na dopuszczenie do podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. www.plk-sa.pl Warszawa, marzec 2014 r. Geneza wdrożenia interoperacyjności w Europie Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA

ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA Rozkład jazdy ważny od 12.12.2010 do 10.12.2011 Timetable Valid from 12 th Dec.2010 to 10 th Dec.2011 Godzina odjazdu Przewoźnik 2.08 PKP 2.44 PKP 5.03 PKP Rodzaj i nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) 347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ EURONAFT TRZEBINIA S.A.

UMOWA NR. NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ EURONAFT TRZEBINIA S.A. UMOWA NR. NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ EURONAFT TRZEBINIA S.A. zawarta w dniu : r. w Trzebini pomiędzy : Euronaft Trzebinia Spółka z o. o. z siedzibą w Trzebini,(32-540) przy ul. Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy Odjazdy. Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление

Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy Odjazdy. Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление Rozkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 20 X 2013 ważny do / Valid to / gültig bis / действительный до 14 X 2013 CZĘSTOCHOWA Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem

LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OTTIMA plus zaprasza na kurs: LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem PREZENTACJA OŚRODKA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OTTIMA PLUS TO SAMODZIELNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, DOSTARCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Ie 2 (E 3) INSTRUKCJA

Ie 2 (E 3) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie 2 (E 3) INSTRUKCJA o telefonicznej przewodowej łączności ruchowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA - INFORMACJE 3.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY DOSTĘP Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego osób od RRJ 2016/2017

OTWARTY DOSTĘP Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego osób od RRJ 2016/2017 OTWARTY DOSTĘP Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego osób od RRJ Prezentacja dla przewoźników kolejowych Warszawa, 22 czerwca 2015 r. Agenda: Art. 78 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Informacja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 września 2014 r. Poz. 3846 UCHWAŁA NR XLIII/502/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 16 września 2014 r. Poz. 3846 UCHWAŁA NR XLIII/502/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 września 2014 r. Poz. 3846 UCHWAŁA NR XLIII/502/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr TRM-9110-06/11

D E C Y Z J A Nr TRM-9110-06/11 Warszawa,17 sierpnia 2011 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński D E C Y Z J A Nr TRM-9110-06/11 Na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00,

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, Połączenia Portów Szczecin, Świnoujście polskimi liniami kolejowymi osi Północ - Południe

Bardziej szczegółowo