CARGOTOR Sp. z o.o. ul. Lubelska Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CARGOTOR Sp. z o.o. ul. Lubelska 13. 03-802 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone"

Transkrypt

1 REGULAMIN przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej oraz przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielanych tras pociągów przewoźnikom kolejowym na infrastrukturze zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. na rok 2014/2015 Warszawa 2015

2 CARGOTOR Sp. z o.o. ul. Lubelska Warszawa Wszelkie prawa zastrzeżone Publikacja, kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja, wprowadzanie zmian, modyfikacja w celach komercyjnych całości lub części instrukcji bez uprzedniej zgody CARGOTOR Sp. z o.o. są zabronione. Strona 2 z 61

3 Spis treści Spis treści... 3 I. WSTĘP... 4 II. DEFINICJE... 4 III. INFORMACJE O ZARZĄDCY... 8 IV. ZASADY WSPÓŁPRACY... 9 V. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTY KOLEJOWEJ PRZEZNACZONA DO UDOSTĘPNIANIA LICENCJONOWANYM PRZEWOŹNIKOM KOLEJOWYM ORAZ ZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ POCIĄGÓW VI. PARAMETRY TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE LINII W REJONIE MAŁASZEWICZ VII. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z INFRASTRUKTY VIII. WARUNKI DOTYCZĄCE TABORU, PERSONELU I ORGANIZACJI PRZEWOZÓW IX. SPOSÓB PRZEWOŻENIA MATERIAŁÓW SYPKICH ZAPOBIEGAJĄCY ICH PYLENIU X. ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z UDOSTĘPNIANIEM INFRASTRUKTY KOLEJOWEJ I WARUNKI ICH ZAPEWNIENIA XI. ZASADY PRZYDZIELANIA TRAS XII. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE XIII. METODOLOGIA OPRACOWANIA OPŁAT CENNIKOWYCH XIV. WARUNKI KORZYSTANIA Z UDOSTĘPNIONEJ INFRASTRUKTY KOLEJOWEJ XV. ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW PRZEWOŹNIKA XVI. ZASADY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZARZĄDCY PRZEZ PRZEWOŹNIKA XVII. ZASADY DOKONYWANIA POWIADOMIEŃ XVIII. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKŁÓCEŃ EKSPLOATACYJNYCH XIX. INFORMACJE DODATKOWE XX. Załączniki Strona 3 z 61

4 I. WSTĘP 1. Regulamin został opracowany przez CARGOTOR Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2013 poz z póz. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 788). 2. Regulamin zatwierdzili: Prezes Zarządu Artur Kostowski Członek Zarządu Krzysztof Kłak 3. CARGOTOR Sp. z o.o. posiada autoryzację bezpieczeństwa nr identyfikacyjny: PL Egzemplarze Regulaminu można nabyć w wersji papierowej (za opłatą, zgodna z cennikiem); w sekretariacie CARGOTOR Sp. z o.o., przy ul. Lubelskiej 13, Warszawa, lub można pobrać nieodpłatnie w formacie pdf ze strony internetowej W przypadku pytań lub wątpliwości należy się zgłaszać do Działu Sprzedaży tel Zmiany do niniejszego regulaminu w zakresie praw i obowiązków przewoźników kolejowych w szczególności warunków dostępu do infrastruktury kolejowej w tym punktów stacyjnych będą wprowadzane przez CARGOTOR Sp. z o.o. po uprzednich konsultacjach z przewoźnikami kolejowymi. Zmiany do niniejszego regulaminu mogą być wprowadzane w każdym czasie po uprzednim zawiadomieniu przewoźników kolejowych i będą wchodziły w życie w terminie wskazanym w zawiadomieniu nie wcześniej jednak niż 14 dni od zawiadomienia przewoźników kolejowych. Zawiadomienie i konsultacje mogą odbywać się w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym poprzez ogłoszenie planowanych zmian do regulaminu na stronie internetowej CARGOTOR Sp. z o.o. zawiadomi przewoźników kolejowych o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu ewentualnych uwag przewoźników kolejowych do planowanej zmiany o ile będą przesłane w terminie na zgłaszanie uwag wskazanym w zawiadomieniu o planowanej zmianie na adres 6. Regulamin wchodzi w życie w terminie 30 dni od łącznego spełnienia się następujących warunków: a) ogłoszenia niniejszego regulaminu na stronie internetowej b) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego stawek jednostkowej opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowej wskazanych w Cenniku stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. II. DEFINICJE Poniższe wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie będą miały znaczenie nadane im poniżej niezależnie od tego, czy będą pisane z wielkich lub małych liter. 1. Autoryzacja bezpieczeństwa - dokument potwierdzający ustanowienie przez zarządcę infrastruktury systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej; 2. Bocznica kolejowa - droga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do wykonywania załadunku i wyładunku wagonów lub wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów Strona 4 z 61

5 kolejowych lub postoju pojazdów kolejowych oraz przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej; w skład bocznicy kolejowej wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, które są na niej usytuowane; 3. Bocznica stacyjna bocznica kolejowa odgałęziająca się od torów stacyjnych obsługiwana składem manewrowym; 4. Bocznica liniowa bocznica kolejowa odgałęziająca się od szlakowego obsługiwana pociągiem bocznicowym; 5. Cennik oznacza cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o.; 6. Certyfikat bezpieczeństwa - dokument potwierdzający posiadanie przez przewoźnika kolejowego zaakceptowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa; 7. Droga kolejowa - nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowlami inżynieryjnymi oraz gruntem, na którym jest usytuowana; 8. Dzień roboczy oznacza każdy dzień z wyjątkiem dnia ustawowego wolnego od pracy i soboty; 9. Harmonogram jest to plan czynności przewozowych przewoźnika kolejowego tj. połączenia wjazdu, wyjazdu składu manewrowego z obsługą punktów stacyjnych zlokalizowanych w obszarze stacji lub ciążących do stacji obsługującej; 10. Incydent - każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane z ruchem pociągów i mające wpływ na jego bezpieczeństwo; 11. Indywidualny rozkład jazdy pociągów oznacza rozkład jazdy pociągu opracowany na okres krótszy niż czas obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągu; 12. Infrastruktura kolejowa - linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury; 13. Instrukcja zbiór zasad i metod pracy zapewniający jej właściwą organizację oraz bezpieczeństwo osób, pojazdów kolejowych i przewożonych ch; 14. Przewoźnik kolejowy - przedsiębiorca, który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub świadczy usługę trakcyjną; 15. Linia kolejowa - droga kolejowa mająca początek i koniec wraz z przyległym pasem gruntu, na którą składają się odcinki linii, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod nie gruntami; 16. Obszar kolejowy - powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy; 17. Odcinek linii kolejowej - część linii kolejowej zawartą między stacjami węzłowymi albo między punktem początkowym lub końcowym linii kolejowej i najbliższą stacją węzłową; 18. Pociąg skład wagonów sprzęgniętych z czynnym pojazdem trakcyjnym albo pojazd trakcyjny osygnalizowany i przygotowany do jazdy lub znajdujący się w drodze; Strona 5 z 61

6 19. Pociąg bocznicowy pociąg prowadzony pojazdem kolejowym z napędem z drużyną manewrową, kursujący pomiędzy stacjami lub stacją a obsługiwaną bocznicą i na terenie bocznic, w uzasadnionych przypadkach pociąg może kursować bez drużyny manewrowej; 20. Pociągokilometr miernik pracy eksploatacyjnej, odpowiadający przejazdowi jednego pociągu na odległość jednego kilometra; 21. Pojazd kolejowy - pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu; 22. Poważny wypadek - wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem pociągu lub innym podobnym zdarzeniem: a) z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej pięcioma ciężko rannymi lub; b) powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane przez komisję badającą wypadek na co najmniej 2 miliony euro; mający oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na zarządzanie bezpieczeństwem; 23. Pracownik pracownik lub osoba świadcząca pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego; 24. Przyległy pas gruntu - grunty wzdłuż linii kolejowych, usytuowane po obu ich stronach, przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego; 25. Punkt stacyjny zespół budowli lub urządzeń umożliwiających postój, przeładunek i załadunek wagonów znajdujących się poza stacją manewrową, stanowiący część infrastruktury kolejowej; 26. Regulamin niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 32. ust. 1 Ustawy; 27. Rozkład jazdy pociągów plan, według którego mają się odbywać przejazdy pociągów na danej sieci kolejowej lub jej części, w czasie w którym on obowiązuje, w szczególności roczny rozkład jazdy, indywidualny rozkład jazdy ; 28. Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 788); 29. Skład manewrowy pojazdy kolejowe sprzęgnięte z pojazdem kolejowym z napędem lub zespół trakcyjny wykonujący manewry. Pojazd kolejowy z napędem może znajdować się za, przed lub pomiędzy pojazdami kolejowymi; 30. System zarządzania bezpieczeństwem - organizacja i działanie przyjęte przez zarządcę i przewoźnika kolejowego dla zapewnienia bezpieczeństwa; 31. Sytuacja nadzwyczajna nagłe zdarzenie, powstałe niezależnie od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec; 32. Świadectwo bezpieczeństwa dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa; 33. Terminal kolejowy - budynek lub budowla wraz z urządzeniami specjalistycznymi umożliwiające załadunek, wyładunek lub zestawianie pociągów towarowych lub integrację usług towarowego transportu kolejowego z innymi rodzajami transportu; Strona 6 z 61

7 34. Tor dojazdowy tor łączący stację z bocznicą kolejową lub punktem stacyjnym; 35. Trasa pociągu - określenie, w rozkładzie jazdy, położenia pociągu w funkcji czasu jazdy, służące do oceny wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowej; 36. Towar wysokiego ryzyka (dalej również jako: TWR) towary niebezpieczne wysokiego ryzyka zgodnie z Regulaminem dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych działem 1.10 RID/Zał. 2 do SMGS; 37. Udostępnianie proces umożliwiający przejazd po infrastrukturze kolejowej pojazdów kolejowych przewoźnika kolejowego; 38. Użytkownik bocznicy kolejowej - podmiot działający w obrębie bocznicy kolejowej, będący jej właścicielem lub władającym na podstawie innego tytułu prawnego; 39. Użytkownik punktu stacyjnego - podmiot działający w obrębie punktu stacyjnego, będący jego właścicielem lub władającym na podstawie innego tytułu prawnego; 40. Umowa o udostępnienie infrastruktury kolejowej - umowa zawarta pomiędzy zarządcą a przewoźnikiem kolejowym określająca sposób i warunki korzystania z tras pociągów przydzielonych w rozkładzie jazdy pociągów i inne ustalone przez strony wzajemne prawa i obowiązki, o której mowa w art. 29 ust. 1c Ustawy; 41. Ustawa ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1594, z późn. zm.); 42. Wypadek - niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności: a) kolizje, b) wykolejenia, c) zdarzenia na przejazdach; d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu; e) pożar pojazdu kolejowego; 43. Zarządca - podmiot zarządzający infrastrukturą kolejową oraz zapewniający jej rozwój i modernizację, o którym mowa w art.5 ust.2 Ustawy; 44. Zdarzenie wypadek, poważny wypadek lub incydent na liniach kolejowych; 45. Zdolność przepustowa - możliwość eksploatacyjno-ruchową linii kolejowej lub jej części do wykonania na niej przejazdów pociągów w określonym czasie; Strona 7 z 61

8 III. INFORMACJE O ZARZĄDCY 1. Zarządcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest: CARGOTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Siedziba Spółki: Warszawa 3. Adres do korespondencji: CARGOTOR Sp. z o.o. ul. Lubelska Warszawa 4. Dane o działalności gospodarczej: Numer Krajowego Rejestru Sądowego: Numer Identyfikacji Podatkowej: Numer REGON: Kapitał zakładowy: Autoryzacja bezpieczeństwa ,00 zł w całości wpłacony nr identyfikacyjny: PL Kontakt: Sekretariat Telefon: Tel/Faks: (22) Dział Sprzedaży Naczelnik Działu: Pracownicy Działu: , , Dział Ruchu Kolejowego Naczelnik Działu: , Z-ca Naczelnika Działu: Fax: (83) Strona 8 z 61

9 Dział Utrzymania Infrastruktury Telefon: Naczelnik działu: , Pracownicy działu: IV. ZASADY WSPÓŁPRACY 1. Wymagania dla przewoźników kolejowych i zarządcy określają przepisy Ustawy, akty wykonawcze wydane na podstawie Ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zasady współpracy przewoźników kolejowych i zarządcy oraz ich wzajemne obowiązki i prawa określają przepisy prawa, a w szczególności: Ustawa, Rozporządzenie oraz niniejszy regulamin. Sposób i warunki korzystania z tras pociągów przydzielonych w rozkładzie jazdy pociągów i inne ustalone przez strony wzajemne prawa i obowiązki regulują przepisy prawa w szczególności Ustawa, Rozporządzenie oraz niniejszy regulamin i umowa o udostepnienie infrastruktury kolejowej. 3. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego regulaminu, przewoźnik kolejowy uzyskuje prawo dostępu do infrastruktury kolejowej, w tym punktów stacyjnych objętych niniejszym regulaminem po przedłożeniu CARGOTOR Sp. z o.o.: a) poświadczonej przez osoby uprawnione do reprezentowania przewoźnika kolejowego zgodnie z wypisem odpowiedniego rejestru, z którego wynika prawo do reprezentacji za zgodność z oryginałem kopii ważnej licencji, o której mowa w art. 43. Ustawy (zezwalającej na wykonywanie przewozów kolejowych albo na świadczenie usług trakcyjnych); b) poświadczonej przez osoby uprawnione do reprezentowania przewoźnika kolejowego zgodnie z wypisem odpowiedniego rejestru, z którego wynika prawo do reprezentacji za zgodność z oryginałem kopii ważnego certyfikatu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt.2 Ustawy lub poświadczonej przez osoby uprawnione do reprezentowania przewoźnika kolejowego zgodnie z wypisem odpowiedniego rejestru, z którego wynika prawo do reprezentacji za zgodność z oryginałem kopii ważnego świadectwa bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy; c) oświadczenia przewoźnika kolejowego, że do realizacji przejazdów będzie wykorzystywał tabor spełniający warunki określone w przepisach prawa w szczególności wydanych na podstawie art.20 Ustawy. 4. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego regulaminu, przewoźnik kolejowy uzyskuje prawo do korzystania z infrastruktury kolejowej, w tym punktów stacyjnych po podpisaniu z CARGOTOR Sp. z o.o. umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej. Strona 9 z 61

10 V. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTY KOLEJOWEJ PRZEZNACZONEJ DO UDOSTĘPNIANIA PRZEWOŹNIKOM KOLEJOWYM ORAZ ZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ POCIĄGÓW I SKŁADÓW MANEWROWYCH 1. Infrastruktura kolejowa zarządzana przez CARGOTOR Sp. z o.o. obejmuje dwa rodzaje elementów: a) układ linii, stacji (posterunków pomocniczych) i torów dojazdowych do bocznic zlokalizowanych w obrębie rejonu przeładunkowego Małaszewicze wskazanych w Rozdziale V ust. 2 niniejszego regulaminu; b) punkty stacyjne zlokalizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazana w Rozdziale V ust.3 niniejszego regulaminu. 2. Infrastrukturę kolejową w rejonie przem Małaszewicze stanowią: a) Linie: i. 865 obejmująca tory szlakowe nr 1a i 2a pomiędzy posterunkiem odgałęźnym Magdalenka a stacją Małaszewicze (MsC) o długości m odgałęziająca się od linii nr 2 Warszawa Terespol na km 197,783. Linią nr 865 odbywa się wjazd i wyjazd ze stacji Małaszewicze (grupa torów przyjęciowo - odjazdowa Małaszewicze Centralne) w kierunku zachodnim oraz z kierunku zachodniego; ii. 866 obejmująca tor szlakowy nr 172 pomiędzy posterunkiem odgałęźnym Magdalenka a stacja Małaszewicze (MsR), o długości m włączająca się w linię nr 2 Warszawa Terespol na km 197,873. Linią nr 866 odbywa się wyjazd ze stacji Małaszewicze (grupa torów odjazdowych Małaszewicze Rozrządowa), w kierunku zachodnim; iii. 867 obejmująca tor szlakowy nr 104 pomiędzy stacją Małaszewicze (MsC), a posterunkiem odgałęźnym Małaszewicze (MsE), o długości m włączająca się w linie nr 2 Warszawa- Terespol na km 202,189. Linią nr 867 odbywa się wjazd i wyjazd ze stacji Małaszewicze (grupa torów przyjęciowo - odjazdowa Małaszewicze Centralne), w kierunku wschodnim oraz z kierunku wschodniego; iv. 906 obejmująca tor szlakowy nr 1 pomiędzy stacją Chotyłów a punktem końcowym usytuowanym w km. 5,697 (kozioł oporowy), o długości 5 697m Linią nr 906 odbywa się wjazd i wyjazd pociągów z kierunku zachodniego i wschodniego na teren stacji Chotyłów z przeznaczeniem do obsługi bocznic odgałęziających się od linii; v. 60 obejmująca tor szlakowy nr 1s pomiędzy stacją Kobylany a stacją Terespol o długości 750m. Linią nr 60 odbywa się wjazd i wyjazd pociągów poruszających się po torze o prześwicie 1520mm do stacji Terespol. b) Stacje i posterunki pomocnicze: i. Stacja Małaszewicze obejmującą posterunek zapowiadawczy MsC i posterunki wykonawcze Ms-1, Ms-2, Ms-4, Ms-5, Ms-51, Ms-61, Post. nr 1 i Post. nr 2; ii. Stacja Kobylany obejmującą posterunek zapowiadawczy MsD i posterunki wykonawcze Ms-41 i Post. nr 12; iii. Stacja Chotyłów obejmująca posterunek wykonawczy Cht-2; iv. Stacja Bór obejmująca posterunek zapowiadawczy Br i posterunek wykonawczy Br-1; v. Posterunek pomocniczy Podsędków (Pd); vi. Posterunek pomocniczy Kowalewo (Kw); Szczegółowy opis wskazany został w Rozdziale V ust 6 ppkt 6.39 regulaminu. Strona 10 z 61

11 c) Tory dojazdowe i. o prześwicie 1520 mm ze stacji Kobylany do: bocznic stacyjnych: CL Małaszewicze Terminal Uniwersalny i Kontenerowy; Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP); Agrostop; Aleksandra; Punkt Utrzymania Taboru w Małaszewiczach; bocznic liniowych: CL Małaszewicze Terminale Podsędków, Kowalewo i Raniewo; Trade Trans Wólka i Zaborze; Transgaz Wólka; Amerigas Zaborze; STW Zaborze; Bialchem; Gaspol; Adampol; Darocha; Europort; Punktu odpraw fitosanitarnych. ii. o prześwicie 1435 mm ze stacji Małaszewicze do: bocznic stacyjnych: CL Małaszewicze Terminal Uniwersalny i Kontenerowy; Agrostop; Aleksandra; Gaspol; Adampol; Europort; Punkt Utrzymania Taboru w Małaszewiczach; Punktu odpraw fitosanitarnych. iii. o prześwicie 1435 mm ze stacji Chotyłów do: bocznic liniowych: CL Małaszewicze Terminale Podsędków; Trade Trans Wólka; bocznic liniowych poprzez stację Bór: CL Małaszewicze Terminal Kowalewo i Raniewo; Transgaz Wólka; Amerigas Zaborze; Bialchem. Linie kolejowe zarządzane przez CARGOTOR Sp. z o.o. nie są dzielone na kategorie. Wykaz linii kolejowych stycznych z liniami zarządzanymi przez innych Zarządców stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Schemat linii kolejowych w rejonie przem Małaszewicze stanowi Załącznik nr 1a do niniejszego regulaminu. Schemat układu bocznic kolejowych w rejonie przem Małaszewicze stanowi Załącznik nr 1b do niniejszego regulaminu. Strona 11 z 61

12 3. Infrastrukturę kolejową stanowiącą punkty stacyjne zlokalizowane w obrębie stacji na terenie całego kraju: 1. Baby 14. Kutno 27. Rzeszów Staroniwa 2. Braniewo 15. Legnica 28. Sanok 3. Białystok Fabryczny 16. Lubaczów 29. Sitkówka Nowiny 4. Brzesko 17. Łomża 30. Sokółka 5. Brzoza Bydgoska 18. Nowy Sącz 31. Spytkowice 6. Chociw Łaski 19. Nowy Targ 32. Szepietowo 7. Ciechanów 20. Olecko 33. Tarnów 8. Ełk 21. Ozorków 34. Terespol Pomorski 9. Giżycko 22. Pabianice 35. Tomaszów Mazowiecki 10. Gomunice 23. Piotrków Trybunalski 36. Warszawa Białołęka 11. Jasło 24. Poddębice 37. Zebrzydowice 12. Kraków Nowa Huta 25. Rusiec Łódzki 38. Żabno 13. Krosno 26. Rybnik - 4. Każdy punkt stacyjny zlokalizowany poza rejonem przem Małaszewicze zarządzany przez CARGOTOR Sp. z o.o. nie posiada posterunków ruchu, a zwrotnice i wykolejnice przestawiane są ręcznie przez drużynę manewrową przewoźnika kolejowego korzystającego z niego. 5. Wjazd na teren punktu stacyjnego zarządzanego przez CARGOTOR Sp. z o. o. we wszystkich lokalizacjach odbywa się z infrastruktury zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 6. Szczegółowe zestawienie punktów stacyjnych do udostępniania zawierają poniższe tabele:

13 6.1.Baby Punkt stacyjny odgałęziający się z jednej strony od stacyjnego nr 6 rozjazdem nr 5 położonym w km. 128,890, a z drugiej strony od nr 8 rozjazdem 21 położonym w km. 129,740 w stacji Baby zgodnie z kilometrażem linii 1 Warszawa Katowice a zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / Długość PR 5 PR PR PR 23 Tarcza D1 72 PR 23 Tarcza D PR 23 KO KO 50 4 Pojemność w 6.2. Braniewo Punkt stacyjny odgałęzia się od PKP PLK nr 1, 3, 5, 7 rozjazdem nr 15 położonym w km 84,05 linii nr 204 i tor PKP PLK nr 1, 3, 5, 7 rozjazdem nr 15 położonym w km 55,125 linii nr 217. Długość Pojemność w wagonach zdawczo-odbiorczy/ zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / KR 19 PR ,70 U 19 U ,80 10 PR 23 PR ,80 PR 23 U 24 87,27 8 PR 24 KT 268,50 PR 24 Z 1 262, Białystok Fabryczny Punkt stacyjny, odgałęzia się na km 4,232 od stacyjnego nr 4 rozjazdem nr 26 stacji Białystok Fabryczny w okręgu nastawni dysponującej Bf linii kolejowej 37 Białystok - Zubki Białostockie. 18 Długość zdawczo-odbiorczy, PR18 KO postojowy Z1 (KO18) Pojemność w Strona 13 z 61

14 6.4. Brzesko Punkt stacyjny, odgałęzia się od stacyjnego nr 7 w stacji Brzesko Okocim w km zgodnie z kilometrażem linii kolejowej 91 Kraków Medyka - Granica Państwa Długość Pojemność w Tm 7 PR , za i wy PR 11 KO 358,8 U 100 Z1 185,9 11 za i wy PR 100 KO 220,7 U 100 Z1 174, Brzoza Bydgoska Punkt stacyjny, odgałęziający się rozjazdem zwyczajnym pojedynczym nr 7 w km 354,009 na stacji Brzoza Bydgoska, położonej na linii 131 Chorzów Batory - Tczew zdawczo-odbiorczy, zdawczo-odbiorczy, Długość KR 7 PR ,14 U 7 PR ,78 20 PR 10 KT 230,03 KR 10 Z 1 Z 1 19 Pojemność w 6.6. Chociw Łaski Punkt stacyjny odgałęziający się od nr 6 stacji Chociw Łaski rozjazdem nr 10 w km 146,130 linii Katowice - Tczew i rozjazdem nr 6 od nr 4 w km 145,800 linii Katowice Tczew zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / Długość KR 11 PR PR KR 12 KO KO Pojemność w 6.7. Ciechanów Punkt stacyjny, usytuowany jest na torze nr 26 i odgałęzia się rozjazdem nr 401 w km 97,883 od nr 10 stacji Ciechanów na linii 9 Warszawa Wschodnia Osobowa Gdańsk Główny. 26 Zdawczo-odbiorczy / Długość PR401 KO 575 U401 Z Pojemność w Strona 14 z 61

15 6.8. Ełk Punkt stacyjny, odgałęzia się zwrotnicą rozjazdu nr 118 od wstawki między rozjazdami nr 116 i 118 stacji Ełk w okręgu nastawni wykonawczej Eo1 na km 102,768 linii kolejowej nr 38 Białystok Bartoszyce Głomno Długość Pojemność w wagonach 2 12 PR 123 KO Z1 (KO 12) PR 124 KO Z1 (KO 14) Giżycko Punkt stacyjny, odgałęzia się zwrotnicą rozjazdu nr 39 od stacyjnego nr 8 stacji Giżycko w okręgu nastawni dysponującej Go1 na km 151,231 linii kolejowej nr 38 Białystok Bartoszyce Długość Pojemność w 8 PR 34 Km 0, PR 34 Km 0, Gomunice Punkt stacyjny, odgałęziający się od stacyjnego nr 3 z jednej strony rozjazdem nr 4 położonym w km. 176,520, a z drugiej strony rozjazdem 22 położonym w km. 177,450 w stacji Gomunice zgodnie z kilometrażem linii 1 Warszawa Katowice. 7 9 zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / Długość KR 22 KR KR 16 KR Pojemność w Strona 15 z 61

16 6.11. Jasło Punkt stacyjny, odgałęzia się na linii kolejowej 108 Stróże - Krościenko Granica Państwa na km od stacyjnego nr 4a rozjazdem nr 101 przy nastawni wykonawczej Js-1 Długość Pojemność w 4 PR 101 PR ,78 U 101 U , Kraków Nowa Huta Szlakowy punkt stacyjny, odgałęziający się od rozjazdu nr 20 położonym w km. 8,112 szlaku jednotorowego Kraków Nowa Huta NHA Kraków Krzesławice, linii nr 940 Kraków Nowa Huta NHB- Kraków Krzesławice (koniec linii), odgałęziającą się od głównego 1 położonym w km. 8,008 szlaku jednotorowego Kraków Nowa Huta NHA Kraków Krzesławice. Długość Pojemność w 2 zdawczo-odbiorczy KR 20 KR3 U3 492 U odstawczy KR16 KO 573 U16 KO odstawczy KR16 KO 576 U16 KO łącznikowy KR19 PR2 U2 148 U wagowy KR19 PR2 U2 149 U za i wy KR23 KO 211 U23 KO za i wy KR23 KO 186 U23 KO za i wy PT km KO 111 PT km KO za i wy KR12 KR2 U2 334 U łącznikowy KR17 PR2 U2 243 U za i wy KR17 KR2 U2 321 U za i wy KR26 KO 175 U26 KO odstawczy KR25 KO 148 U25 KO za i wy KR27 KO 136 U27 KO a wyciągowy PR1 KO 304 PR KO 299-1/3 wstawka torowa KR1 PR3 18 U1 U /5 wstawka torowa KR1 PR5 50 U1 U /12 wstawka torowa KR2 PR1 U1 65 U /11 wstawka torowa KR1 PR1 U1 18 U /14 wstawka torowa KR11 PR1 U1 10 U /19 wstawka torowa KR15 PR1 U1 55 U Strona 16 z 61

17 6.13. Krosno Punkt stacyjny, odgałęzia się na linii kolejowej 108 Stróże - Krościenko Granica Państwa: na km od stacyjnego nr 7 zwrotnicą nr 6 od strony nastawni wykonawczej Kr1, oraz w km od stacyjnego nr 7 zwrotnicą nr 11 od strony nastawni dysponującej Kr. 9 zdawczo-odbiorczy / Długość PR 6 PR ,65 PR 6 WK a / żeberkowy PR6 KO 65 U 6 Z Pojemność w Kutno Punkt stacyjny, odgałęzia się od grupy torów manewrowych rozjazdem nr 110 w stacji Kutno, w km 126,800 zgodnie z kilometrażem linii 003 Warszawa Kunowice. 127 zdawczo-odbiorczy / Długość KR 110 KO KO Pojemność w Legnica Punkt stacyjny, odgałęziającą się rozjazdem zwyczajnym pojedynczym nr 152 w km ,30 na stacji Legnica, położonej na linii 275 Wrocław Muchobór - Gubinek zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / Długość PR 152 KO ,38 33 PR 152 KO 430,4 281,5 27 PR 203 KO 345,1 282,72 27 Pojemność w Strona 17 z 61

18 6.16. Lubaczów Punkt stacyjny, odgałęzia się w km 40,037 linii nr 101 Munina - Hrebenne, rozjazdem 11 od nr 1 (szlakowego Lubaczów Horyniec) stacji Lubaczów i zabezpieczona wykolejnicą Wk 4 w km 40,010 Długość 3 PR 11 KO 460 PR 11 KO Pojemność w wagonach Łomża Punkt stacyjny, odgałęzia się zwrotnicą rozjazdu nr 16 od stacyjnego nr 12 stacji Łomża w okręgu nastawni dysponującej Łm na km 16,405 linii kolejowej nr 49 Śniadowo - Łomża. 18 zdawczo-odbiorczy / Długość Pojemność w PR 16 KO Z1 (KO 18) Nowy Sącz Punkt stacyjny, odgałęzia się na km 87,827 linii kolejowej 96 Tarnów - Leluchów/Granica Państwa od rozjazdu nr 10 w stacji Nowy Sącz. Długość Pojemność w Tm nr. 9 KR nr. 10 KO 83 KO 80, KR nr. 10 KO 206 Tm nr. 11 KO 179, Strona 18 z 61

19 6.19. Nowy Targ Punkt stacyjny, odgałęziający się od rozjazdu nr 20 położonym w km. 22,886 stacji Nowy Targ, zgodnie z kilometrażem linii 99 Chabówka - Zakopane. Długość 11 zdawczo-odbiorczy KR100 KO U KO zdawczo-odbiorczy KR100 KO U KO a łącznikowy KR 20 PR U PR Pojemność w Olecko Punkt stacyjny, odgałęzia się zwrotnicą rozjazdu nr 13 od stacyjnego nr 6 stacji Olecko w okręgu nastawni dysponującej Ol na km 27,074 linii kolejowej nr 41 Ełk - Gołdap. 8 zdawczo-odbiorczy / Długość Pojemność w granica granica PR CARGOTOR 197 Wk3 CARGOTOR 13 Sp. z o.o. Sp. z o.o Ozorków Punkt stacyjny, odgałęzia się od nr 3 rozjazdem nr 11 (w km 36,400 zgodnie z kilometrażem linii Łódź Widzew Kutno) oraz rozjazdem nr 22 (w km 36,900 zgodnie z kilometrażem linii Łódź Widzew Kutno). Długość 5 odbiorczy KR 12 KR zdawczo-odbiorczy / PR 13 KR PR zdawczo-odbiorczy / KR 13 KO KO Pojemność w Pabianice Punkt stacyjny, odgałęzia się od nr 6 stacji Pabianice rozjazdem nr 63 w km 13,877 linii 14 Łódź Kaliska - Tuplice zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / Długość KR 65 KO KO KR 63 KO KO Pojemność w Strona 19 z 61

20 6.23. Piotrków Trybunalski Punkt stacyjny, odgałęziający się z jednej strony od grupy torów rozrządowo- postojowych nr rozjazdem nr 107 położonym w km. 145,270 w stacji Piotrków Tryb., a z drugiej rozjazdem nr 159 położonym w km zgodnie z kilometrażem linii 1 Warszawa Katowice. Długość Pojemność w zdawczo-odbiorczy / 56 KR 16 Tarcza D1 360 Tarcza D Postojowy PR Tarcza D1 145 Tarcza D Poddębice Punkt stacyjny, tory zdawczo odbiorczo nr 7 i 27 odgałęziają się od nr 5 stacji Poddębice rozjazdem nr 11 w km 202,790 oraz rozjazdem nr 13 w km 203,115 zgodnie z kilometrażem linii 131 Chorzów Batory Tczew zdawczo-odbiorczy / zdawczo-odbiorczy / Długość KR 11 PR PR KR 12 KO KO Pojemność w Rusiec Łódzki Punkt stacyjny, odgałęzia się od nr 3 stacji Rusiec Łódzki rozjazdem nr 7 w km 133,767 linii nr 131 Chorzów Batory - Tczew Rybnik Długość Pojemność w Nazwa i przeznaczenie 5 odstawczy PR 8 PR tor nieczynny 7 zdawczo-odbiorczy, PR 8 PR PR zdawczo-odbiorczy, PR 11 KO KO Punkt stacyjny, odgałęzia się w okręgu nastawczym RbA w km 39,241 od stacyjnego nr 42a rozjazdem nr 42 na tor nr 30 i w okręgu nastawczym RbB w km 39,628 od stacyjnego 28a rozjazdem nr 101 w stacji Rybnik, przynależy do linii kolejowej 140 Katowice Ligota Nędza. Długość Pojemność w Strona 20 z 61

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Data publikacji : 29.07.2015 Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Prezes UTK przypomina, że 1 marca 2015 r. wszedł w życie 8a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzilublin.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzilublin.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzilublin.wp.mil.pl Lublin: Usługa polegająca na wykonaniu planów schematycznych wojskowych bocznic

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych terminów...4

Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych terminów...4 Projekt instrukcji kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej Grudzień 2011 Spis treści Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Załącznik do decyzji Nr 2/202 Członka Zarządu dyrektora ds. eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 lipca 202 r. Instrukcja o zapewnieniu sprawności kolei w zimie Ir-7 Tekst jednolity uwzględniający:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Warszawa 2005 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY. Obowiązują od 1 września 2014 r.

DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY. Obowiązują od 1 września 2014 r. DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY Obowiązują od 1 września 2014 r. Spis treści 1. Definicje i interpretacja... 3 2. Warunki handlowe... 7 3. Usługi Terminala Kontenerowego... 9 4. Wymogi dotyczące planu zawinięć

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego ABCD Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. D. Dobkowski sp.k. Dokument

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z płatnej AmberOne Autostrady A1 na odcinku Rusocin- Czerniewice.

Regulamin korzystania z płatnej AmberOne Autostrady A1 na odcinku Rusocin- Czerniewice. Regulamin korzystania z płatnej AmberOne Autostrady A1 na odcinku Rusocin- Czerniewice. Gdańsk Transport Company S.A. (dalej również jako GTC S.A. ) jest koncesjonariuszem oraz pełni funkcję zarządcy płatnej

Bardziej szczegółowo