REGULAMIN OBIEKTU POLZUG TERMINAL KONTENEROWY HUB GĄDKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OBIEKTU POLZUG TERMINAL KONTENEROWY HUB GĄDKI"

Transkrypt

1 REGULAMIN OBIEKTU POLZUG TERMINAL KONTENEROWY HUB GĄDKI POLZUG Intermodal Polska sp. z o.o.

2 SPIS TREŚCI DEFINICJE INFORMACJE OGÓLNE WARUNKI DOSTĘPU OPIS TERMINALA SPOSÓB WNIOSKOWANIA O DOSTĘP DO OBIEKTU USŁUGI OPŁATY WZÓR WNIOSKU O DOSTĘP DO OBIEKTU Strona 2 z 13

3 Definicje 1. Bocznica kolejowa wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej 1 ; 2. Droga kolejowa tor kolejowy albo tory kolejowe wraz z elementami wymienionymi w pkt 2-12 załącznika nr 1 do ustawy, o ile są z nimi funkcjonalnie połączone, niezależnie od tego, czy zarządza nimi ten sam podmiot 2 ; 3. Infrastruktura kolejowa elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym 3 ; 4. Kierownik terminala personel upoważniony do nadzoru nad dostępem i korzystaniem z infrastruktury kolejowej POLZUG będącej obiektami infrastruktury usługowej; 5. Obiekt infrastruktury usługowej (OIU) obiekt budowlany wraz z gruntem, na którym jest usytuowany, oraz instalacjami i urządzeniami, przeznaczony w całości lub w części do świadczenia jednej lub większej liczby usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy 4 ; 6. Obszar kolejowy powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy 5 ; 7. Operator obiektu infrastruktury usługowej lub Operator podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu obiektem infrastruktury usługowej lub świadczeniu na rzecz przewoźników kolejowych co najmniej jednej z usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy 6 ; 8. Pojazd kolejowy pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu 7 ; 9. Przewoźnik kolejowy przedsiębiorca uprawniony na podstawie licencji do wykonywania przewozów kolejowych lub świadczenia usługi trakcyjnej lub podmiot wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej 8 ; 10. Regulamin obiektu regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej (dalej też: regulamin), dokument opracowywany przez operatora obiektu, zawierający: a. obiekty i ich rodzaje, b. zakres udostępniania obiektów, c. procedurę udostępniania obiektów, w tym termin składania oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej, d. szczegółowe warunki techniczne dostępu do obiektów, e. wysokość opłat 9 ; 1 Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 10 ustawy o transporcie kolejowym 2 Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 1a jw. 3 Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 1c jw. 4 Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 51 jw. 5 Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 8 jw. 6 Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 52 jw. 7 Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 6 jw. 8 Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 9 jw. 9 Zgodnie z opisem wskazanym w art. 36f ust.1 jw. Strona 3 z 13

4 11. Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. 2017, poz. 755); 12. Terminal towarowy obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych obejmujący drogę kolejową, wyposażony w urządzenia ładunkowe, umożliwiający załadunek lub rozładunek wagonów lub integrację różnych rodzajów transportu w zakresie przewozu towarów 10 ; 13. Umowa pisemna, zawierana przez POLZUG i przewoźnika kolejowego umowa określająca prawa i obowiązki związane ze świadczonymi usługami, obejmująca oświadczenia woli stron; 14. Ustawa Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117); 15. Wniosek wniosek składany przez przewoźnika kolejowego o dostęp do obiektu 11 ; 16. Zarządca infrastruktury podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową albo, w przypadku budowy nowej infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy w charakterze inwestora; zadania zarządcy infrastruktury mogą wykonywać różne podmioty 12 ; 17. POLZUG POLZUG Intermodal Polska Sp. z o.o. 10 Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 ust. 36c jw. 11 Zgodnie z opisem wskazanym w art. 36b ust.1 jw. 12 Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 7 jw. Strona 4 z 13

5 1. Informacje ogólne Zapisy Regulaminu obejmują najważniejsze zagadnienia w zakresie dostępu i korzystania z obiektu infrastruktury usługowej będącego w zarządzie POLZUG Intermodal Polska sp. z o.o. o nazwie: POLZUG TERMINAL KONTENEROWY HUB GĄDKI i stanowi ofertę udostępniającego skierowaną do przewoźników. Postanowienia niniejszego regulaminu, opracowane na podstawie art. 36f ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r., określają zasady udostępniania obiektu infrastruktury usługowej. Regulamin podlega aktualizacji w razie zmiany informacji w nim zawartych. Zmiany wynikające ze zmian obowiązujących przepisów prawa dokonywane są z zachowaniem terminów przewidzianych tymi przepisami. Regulamin obowiązuje od dnia 10 grudnia 2017 roku Nazwa zarządcy POLZUG Intermodal Polska Sp. z o.o., ul. Skorupki 5, Warszawa Tel.: Strona internetowa: Właściciel POLZUG Intermodal Polska Sp. z o.o., ul. Skorupki 5, Warszawa NIP , numer REGON i KRS Operator obiektu Funkcję operatora obiektu infrastruktury usługowej, w rozumieniu zapisów art. 4 pkt 52 Ustawy, pełni POLZUG Intermodal Polska sp. z o.o Charakter terminala POLZUG zapewnia dostęp do obiektu infrastruktury usługowej, w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, będącym terminalem towarowym. Teren bocznicy kolejowej POLZUG w Gądkach stanowi obiekt infrastruktury usługowej w całości udostępniany, który ma charakter terminala kontenerowego, w którym świadczy - podstawowo - usługi związane z przeładunkiem kontenerów. Na terminalu obsługiwany jest rodzaj transportu: drogowy, kolejowy. 2. Warunki dostępu 2.1. Dostęp Dostęp do terminala, będącego obiektem infrastruktury usługowej jest zapewniany przez POLZUG wszystkim uczestnikom rynku na równych i niedyskryminujących zasadach Wymagania Strona 5 z 13

6 Przewoźnicy korzystający z terminala zobowiązani są do przestrzegania szczegółowych postanowień regulaminów pracy bocznicy oraz obowiązujących przepisów wewnętrznych. Przewoźnik kolejowy nabywa prawo do korzystania z usług świadczonych w obiekcie infrastruktury usługowej po zawarciu umowy określającej prawa i obowiązki POLZUG i Przewoźnika kolejowego związane ze świadczonymi usługami. 3. Opis terminala 3.1. Połączenie ze styczną infrastrukturą kolejową Terminal w Gądkach odgałęzia się w stacji Gądki od toru stacyjnego nr 5 rozjazdem krzyżowym nr 22ab/cd w km 185,539 linii kolejowej 272 Kluczbork Poznań Główny stycznego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Ograniczenia w kursowaniu pojazdów kolejowych Dozwolony nacisk na szynę 22,5 t/oś (221 kn). Zakaz wjazdu lokomotyw elektrycznych brak trakcji 3.3. Wykaz i przeznaczenie torów Długość ogólna Długość użyteczna Nr Przeznaczenie Typ Długość toru Od Do Od Do Długość [m] [m] dojazdowy S49 granica gruntu PKP PLK S.A PR a żeberkowy S49 PR 201 KO 102 U201 KO zdawczo odbiorczy/ ładunkowy zdawczo odbiorczy/ ładunkowy zdawczo odbiorczy/ ładunkowy S49 PR203 KO 806 przejazd w km 0,422 KO 619 S49 PR204 KO 791 U204 KO 742 S49 PR204 KO 791 U204 KO odstawczy S49 PR202 KO 866 U202 KO 818 Użyte w tabelach skróty oznaczają: PR Początek rozjazdu U Ukres rozjazdu KO Kozioł oporowy Jednorazowo na tory można podstawić: tor 202: 31 wagonów-platform o średniej długości 20 m, tor 205: 37 wagonów-platform o średniej długości 20 m, tor 206: 37 wagonów-platform o średniej długości 20 m, tor 207: 40 wagonów-platform o średniej długości 20 m Punkty ładunkowe, urządzenia oraz instalacje Na terenie Terminala kontenerowego HUB Gądki czynności za- i wyładunkowe odbywają się na całej długości użytecznej torów nr 202, 205, 206. Strona 6 z 13

7 Długość frontu ładunkowego bocznicy jest równa długości torów ładunkowych od km (tor 202) i od km (tory 205 i 206) do kozłów oporowych zlokalizowanych na tych torach i wynosi 1939 m, w tym: tor nr 202: 619 m tor nr 205: 660 m tor nr 206: 660 m Na terminalu w Gądkach nie ma stałych urządzeń ładunkowych. Do wykonywania prac ładunkowych wykorzystywane są dźwigi kontenerowe (tzw. reachstacker). Czynności ładunkowe są dokonywane przy pomocy dźwigów do transportu kontenerów i obejmują załadunek kontenerów na wagony-platformy, rozładunek kontenerów z wagonówplatform oraz przemieszczanie kontenerów pomiędzy wagonami. Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych: kontenery (20'-40' / 40' HC / 45' / TC) nadwozia wymienne naczepy siodłowe 3.5. Wagi wagonowe Na terminalu nie ma wagi wagonowej Urządzenia i środki trakcyjne 1. Na terminalu w Gądkach operator nie ma urządzeń trakcyjnych. Urządzenia trakcyjne należą do przewoźników. 2. Pojazdy podnośnikowo - przeładunkowe: dźwig samobieżny do przeładunku kontenerów pełnych - 5 szt., dźwig do przeładunku kontenerów pustych - 1 szt. 4. Sposób wnioskowania o dostęp do obiektu 4.1. Opis procesu 1. Przewoźnik kolejowy nabywa prawo do korzystania z obiektu infrastruktury usługowej po złożeniu wniosku o przydzielenie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej oraz po zawarciu umowy, o której mowa w pkt Wnioski należy składać do Dyrektora ds. Komercjalizacji i Współpracy z Klientami w postaci elektronicznej na adres: faksem tel lub pisemnie na adres: POLZUG Intermodal Polska sp. z o.o. ul. Skorupki 5, Warszawa. 3. W składanym wniosku, według wzoru znajdującego się w pkt 7 do regulaminu, przewoźnik wskazuje cel dostępu do obiektu. 4. POLZUG rozpatruje wnioski w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 5. W przypadku wystąpienia kolizji pomiędzy złożonymi wnioskami o przydzielenie dostępu do terminala POLZUG zapewnia podjęcie wszelkich możliwych działań w celu uwzględnienia wszystkich złożonych wniosków. Strona 7 z 13

8 6. Przewoźnik może w każdym terminie wycofać wniosek o przydzielenie dostępu do obiektu. Rezygnacja z dostępu może być zgłoszona w postaci elektronicznej, telefonicznie lub faksem, potwierdzona nazwiskiem uprawnionego personelu Planowanie i organizowanie pracy manewrowej 1. O kolejności jazd manewrowych decyduje Kierownik terminala. 2. Zgłoszenie realizacji manewrów należy składać w postaci mailowej na adres: faksem: lub telefonicznie pod nr telefonu: , nr tel. kom.: Obsługi terminali towarowych, dokonuje personel przewoźnika kolejowego w porozumieniu z właściwym personelem terminala. Zakres pracy manewrowej, personel przewoźnika omawia z Kierownikiem terminala. 4. Prawidłowość wykonania przez przewoźnika obsługi danego terminala w zakresie czasu i kolejności obsługi oraz miejsca podstawiania i zabierania wagonów nadzoruje personel właściwy dla danego terminala. 5. Działania związane z prowadzeniem ruchu kolejowego na terenie zarządzanym przez POLZUG monitoruje i kontroluje Kierownik terminala. Decyzje Kierownika terminala w zakresie pierwszeństwa obsługi są dla wszystkich uczestników przewozu ostateczne Dane teleadresowe 1. Kierownik terminala - Tomasz Lange ul. Magazynowa 8, Gądki nr tel.: ; kom.: fax: Numery telefonów do personelu POLZUG dostępne są na stronie internetowej oraz w Regulaminie Pracy Bocznicy Kolejowej w Gądkach Zasady rozstrzygania kwestii spornych w sprawach dostępu do usług Rozwiązywanie sporów dotyczących dostępu do obiektów usługowych POLZUG ma przebiegać w sposób zapewniający bezstronność w odniesieniu do biorących w nim udział stron oraz umożliwiać rozwiązanie sporu w terminie 10 dni roboczych. 1. W przypadku powstania kolizji pomiędzy terminami w złożonych przez przewoźników wnioskami o dostęp do obiektów infrastruktury usługowej lub kolizjami z dostępem do obiektu usługowego wynikającymi z powodu wydłużenia realizowanego przez przewoźnika dostępu, podejmowany jest przez POLZUG proces koordynacji. 2. W trakcie procesu koordynacji, POLZUG przekazuje zainteresowanym przewoźnikom w postaci papierowej lub elektronicznej niezbędne informacje o wnioskowanych terminach dostępu oraz stosowanych kryteriach w procesie przydzielania dostępu do usług bez ujawnienia tożsamości pozostałych przewoźników, chyba że wyrażą na to swoją zgodę. 3. POLZUG przedstawia propozycję rozwiązania sytuacji kolizyjnej niezwłocznie po jej ujawnieniu, z uwzględnieniem priorytetów w zapewnieniu dostępu do obiektu usługowego, która może polegać na: Strona 8 z 13

9 a. przydzieleniu innego układu czasowego dla wnioskowanych terminów dostępu; b. skróceniu, jeżeli jest to możliwe, czasu realizacji dostępu do usługi świadczonej przez sporny obiekt w sposób wskazany przez operatora; c. zmianę, jeżeli to możliwe, wnioskowanego do udostępnienia obiektu spośród innych nie kolidujących wniosków w dniach ich zaistnienia, d. zaoferowanie zmian opłat za wydłużone czasy oczekiwania na infrastrukturze POLZUG, spowodowanych przesunięciem terminu realizacji dostępu do obiektu usługowego. 4. Zaproponowane rozwiązania są dyskutowane w procesie koordynacji, przy czym w ramach procesu koordynacji, każdy z uczestników może zgłaszać uwagi i przedstawiać możliwe modyfikacje w zakresie złożonych wniosków, które uwzględniane są przez POLZUG w miarę możliwości techniczno-eksploatacyjnych. 5. Brak odpowiedzi wnioskodawcy/przewoźnika w terminie: a. w przypadku kolizji terminów wniosków - 5 dni roboczych b. w przypadku wydłużenia realizowanej w obiekcie usługi - 24 godzin od dnia otrzymania od POLZUG informacji o propozycji rozwiązania kolizji, będzie traktowane jako jego akceptacja. 6. W przypadku kolizji pomiędzy terminami realizacji dostępu do obiektu tego samego przewoźnika decydujące znaczenie ma stanowisko przewoźnika. 7. Rezultatem dialogu jest wypracowywane rozwiązania kompromisowego. 8. Jeżeli proces koordynacji nie przyniesie rozwiązania akceptowanego przez wszystkich jego uczestników, POLZUG przydziela dostęp do obiektu infrastruktury usługowej, biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z warunków obsługi, techniczno-eksploatacyjne i układów torowych oraz najlepsze wykorzystanie zdolności oferowanych w obiektach usług. 9. Przyjęte rozwiązanie jest przedstawiane w projekcie harmonogramu dostępu do obiektu infrastruktury usługowej przekazywanym wnioskodawcom do uzgodnienia. 5. Usługi 5.1. Usługi świadczone w ramach udostępniania infrastruktury kolejowej i warunki ich zapewnienia Zarządca zapewnia udostępnianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom, z zastosowaniem zasad i warunków prowadzenia ruchu na infrastrukturze kolejowej określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz regulaminami i przepisami wewnętrznymi. POLZUG świadczy usługi w obiektach infrastruktury usługowej, o których mowa w ust. 2 pkt 2 Załącznika 2 do ustawy o transporcie kolejowym - terminale towarowe Terminy obsługi Obsługa przez Przewoźników może być dokonywana w ciągu całej doby, siedem dni w tygodniu Zakres usług Strona 9 z 13

10 Usługi świadczone na terenie terminalu: odprawa celna elektroniczny system zgłoszeń usługi dowozów/odwozów samochodem i własnymi naczepami składowanie (kontenerów pełnych) Usługi na żądanie: składowanie (kontenerów pustych) transport towarów niebezpiecznych czyszczenie kontenerów naprawy awaryjne kontenerów przyłącza dla kontenerów chłodniczych wymagających kontrolowanej temperatury oraz monitoringu nadzorowanie przewozów kontenerów z ładunkiem wysokowartościowym umieszczanie i usuwanie nalepek na kontenerach z towarami niebezpiecznymi plombowanie kontenerów wynajem i dzierżawa powierzchni logistycznych przeładunek kontenerów ciężkich mycie kontenerów certyfikaty czystości (dla artykułów spożywczych) przewozy kontenerów z ładunkiem o wysokiej wartości Zasady przeładunku kontenerów z towarami niebezpiecznymi, zawarte są w przepisach RID i w Załącznik 2 do SMGS, oraz w instrukcji obsługi kontenerów z towarami niebezpiecznymi i w Planie Zapewnienia Bezpieczeństwa dla towarów wysokiego ryzyka, obowiązujących na terminalach POLZUG Intermodal Polska Sp. z o.o. Na bocznicy POLZUG mogą być przeładowywane kontenery z towarami niebezpiecznymi wszystkich klas wymienionych w przepisach RID. W przypadku materiałów promieniotwórczych należy dodatkowo spełnić wymagania przepisów ustawy Prawo Atomowe. W przypadku towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka należy przestrzegać postanowień w Planie Zapewnienia Bezpieczeństwa. Na terminalu nie magazynuje się kontenerów z lub po towarach niebezpiecznych. 6. Opłaty 6.1. Sposób ustalania opłat Sposób ustalania opłat został określony na podstawie art. 36e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U r., poz. 2117) POLZUG będzie pobierał opłaty od przewoźników kolejowych za dostęp do terminala według godzinowej stawki jednostkowej wynoszącej: 30,76 zł/pojazd kolejowy. Szczegółowy sposób ustalania stawek i opłat przedstawiono w cenniku opłat znajdującym się na stronie internetowej Opłata pobierana będzie za dostęp i korzystanie z terminala przez każdy pojazd kolejowy przewoźnika kolejowego, liczona z uwzględnieniem stawki i czasu dostępu. W przypadku przekroczenia czasu korzystania z obiektu ponad 2 godzinny okres niezbędny dla wykonania operacji ładunkowych, za każdą rozpoczętą następną godzinę będzie pobierana opłata: Strona 10 z 13

11 w pierwszym przedziale dwugodzinnym w wysokości pięciokrotności stawki jednostkowej, w każdym kolejnym przedziale dwugodzinnym w wysokości dwukrotności stawki przedniej. Opłat nie pobiera się w przypadku przekroczonego czasu powstałego z winy POLZUG, albo w przypadku sytuacji nadzwyczajnej Inne opłaty Za manewry w celu przestawienia wagonów przy użyciu pojazdu trakcyjnego innego przewoźnika, POLZUG obciąży kosztami przewoźnika blokującego wykonywanie czynności ładunkowych przez swoje pojazdy kolejowe. Opłaty za inne usługi świadczone na terenie terminala, wymienione w pkt. 5.3, ustalane są indywidualnie według wyceny sporządzonej w oparciu o zapytanie ofertowe. Strona 11 z 13

12 7. Wzór wniosku o dostęp do obiektu WNIOSEK O DOSTĘP DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ POLZUG TERMINAL KONTENEROWY HUB GĄDKI POLZUG Intermodal Polska Sp. z o.o. ul. Skorupki 5, Warszawa fax: tel.: Data.. A. Wnioskodawca: Nazwa przewoźnika:. Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica:... Imię i nazwisko osoby uprawnionej do działania w imieniu Wnioskodawcy: Stanowisko:.. Nr telefonu: Wnioskodawcy do składania/zmiany/rezygnacji wniosku o dostęp: B. Zakres usług 1. Dostęp do Terminala 2. Inne usługi przeładunek kontenerów odprawa celna elektroniczny system zgłoszeń usługi dowozów/odwozów samochodem i własnymi naczepami składowanie (kontenerów pełnych) Usługi na żądanie składowanie (kontenerów pustych) transport towarów niebezpiecznych czyszczenie kontenerów naprawy awaryjne kontenerów przyłącza dla kontenerów chłodniczych wymagających kontrolowanej temperatury oraz monitoringu nadzorowanie przewozów kontenerów z ładunkiem wysokowartościowym umieszczanie i usuwanie nalepek na kontenerach z towarami niebezpiecznymi plombowanie kontenerów Strona 12 z 13

13 wynajem i dzierżawa powierzchni logistycznych przeładunek kontenerów ciężkich mycie kontenerów certyfikaty czystości (dla artykułów spożywczych) przewozy kontenerów z ładunkiem o wysokiej wartości C. Ramy czasowe 1. dostęp jednorazowy data..godz. od do.. 2. dostęp okresowy data od do....godz. od do.. D. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez POLZUG: Imię i nazwisko osoby uprawnionej do przyjmowania wniosku. Data.Godzina.. Strona 13 z 13

TARYFA USŁUG TERMINALOWYCH I WARUNKI DOSTĘPU DO TERMINALU INTERMODALNEGO LOCONI INTERMODAL W POZNANIU

TARYFA USŁUG TERMINALOWYCH I WARUNKI DOSTĘPU DO TERMINALU INTERMODALNEGO LOCONI INTERMODAL W POZNANIU TARYFA USŁUG TERMINALOWYCH I WARUNKI DOSTĘPU DO TERMINALU INTERMODALNEGO LOCONI INTERMODAL W POZNANIU Adres terminalu: Terminal intermodalny Loconi Intermodal Poznań, ul. Nowosolska 40 60-171 Poznań Godziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do Uchwały Nr 1011/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 października 2017 r. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Terminali CHEM TRANS i CHEMHALA na których operatorem jest CTL Północ Sp. z o.o.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Terminali CHEM TRANS i CHEMHALA na których operatorem jest CTL Północ Sp. z o.o. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Terminali CHEM TRANS i CHEMHALA na których operatorem jest CTL Północ Sp. z o.o. Gdynia, 6.12.2017 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WYKAZ ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ...3

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10 CENNIK stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2017/2018 Warszawa 2017 Strona 1 z 10

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego Izba Gospodarcza Transportu Lądowego Relacje aplikant/przewoźnik zarządca infrastruktury kolejowej/operator obiektu infrastruktury usługowej dr Klaudia Przybyłowicz mgr inż. Maciej Gładyga Warszawa 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Warszawa, 2017

Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Warszawa, 2017 Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Warszawa, 2017 Regulamin zawiera 7 stron Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej Urząd Transportu Kolejowego Alicja Kozłowska Michał Zięba Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej 27 kwietnia 2017 r INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Opracował: Jerzy Madej Firma Handlowo-Usługowa NETKOL Zatwierdził: Tomasz Ziółkowski Dyrektor Działu Eksploatacji Źródeł

Bardziej szczegółowo

Terminal Towarowy zarządzany przez Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z.o.o. ( REGULAMIN OIU )

Terminal Towarowy zarządzany przez Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z.o.o. ( REGULAMIN OIU ) REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Terminal Towarowy zarządzany przez Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z.o.o. ( REGULAMIN OIU ) SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 7

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 7 CENNIK stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1520 mm na rozkład jazdy 2017/2018 Warszawa 2017 Strona 1 z 7 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O. O.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O. O. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O. O. zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 296 z dnia 5 grudnia 2017 r. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ

DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 55/III/2017 Zarządu PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka-Żurawica Sp. z o.o. z dnia 06 grudnia 2017r. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP CARGO Centrum Logistyczne

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2016 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy Regulamin wraz z Cennikiem przedstawiamy poniżej.

Przedmiotowy Regulamin wraz z Cennikiem przedstawiamy poniżej. Na podstawie wymogów zawartych w Ustawie z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie Ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Dz. Ust. z dnia 29 listopada 2016r. pozycja 1923 niniejszym uprzejmie

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 13 GRUDNIA 2015 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ (SIEĆ TRAKCYJNA WRAZ Z KONSTRUKCJAMI WSPORCZYMI) PKP ENERGETYKA S.A.

REGULAMIN OBEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ (SIEĆ TRAKCYJNA WRAZ Z KONSTRUKCJAMI WSPORCZYMI) PKP ENERGETYKA S.A. REGULAMIN OBEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ (SIEĆ TRAKCYJNA WRAZ Z KONSTRUKCJAMI WSPORCZYMI) PKP ENERGETYKA S.A. Wersja z dnia 09.12.2017 r. Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 150 mm na rozkład jazdy 016/017 Warszawa 016 Strona 1 z 5 Cennik stawek dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU ZIELONA GÓRA

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU ZIELONA GÓRA REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU ZIELONA GÓRA Operator Obiektu: Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin obowiązuje od dnia 9 grudnia 2017 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa Egz. Nr 6 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa Stacja Paliw w Węglińcu Bocznica przy stacji Węgliniec 1 2 3 Numer

Bardziej szczegółowo

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 016/017 Warszawa 016 Strona 1 z 6 Cennik stawek dostępu

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY KOLEJE CZESKIE Sp. z o.o... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka 1 Wykaz zmian i uzupełnień Lp. Zmianę i uzupełnienie wprowadzono Dotyczy ust. Zmiana (uzupełnienie) obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do zarządzenia Nr 44/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 września 2015 r. ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE

Bardziej szczegółowo

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A.

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A. Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska - Rybnik CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A.. Wstęp.... Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik 15. PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1O GRUDNIA 2017 R. 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA KOLEJOWA Aktualizacja dokumentu

TARYFA KOLEJOWA Aktualizacja dokumentu TARYFA KOLEJOWA Aktualizacja dokumentu 01.12.2017 Taryfa kolejowa jest integralną częścią oferty intermodalnej PCC Intermodal S.A., i jako taka nie może być stosowana samodzielnie, a jedynie w połączeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH PRZY ULICY FABRYCZNEJ 1

REGULAMIN OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH PRZY ULICY FABRYCZNEJ 1 REGULAMIN OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH PRZY ULICY FABRYCZNEJ 1 1 Kąty Wrocławskie, grudzień 2017 roku Wykaz zmian Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ - STACJI PASAŻERSKIEJ

REGULAMIN DOSTĘPU PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ - STACJI PASAŻERSKIEJ REGULAMIN DOSTĘPU PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ - STACJI PASAŻERSKIEJ Grudzień 2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin dostępu przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. O b o w I ą z u j e o d 01. 03. 2 0 1 5 1 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A...

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA 1. Co to jest świadectwo bezpieczeństwa? 2. Kto jest zobowiązany do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa? 3. W jaki sposób można uzyskać świadectwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Warszawa, 15 września 2015 Wykaz zmian Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres

Bardziej szczegółowo

66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej

66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej 66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej 1. Nazwa bocznicy Górażdże CEMENT S.A. w Choruli Bocznica eksploatowana jest na podstawie Regulaminu pracy bocznicy kolejowej ważnego od dnia 07.05.2004r. 2. Położenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU OLSZTYN TOR 401

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU OLSZTYN TOR 401 REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU OLSZTYN TOR 401 Operator Obiektu: Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin obowiązuje od dnia 9 grudnia 2017 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Warszawa, 15 września 2015 Wykaz zmian Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Gdynia 2017 r. SPIS TREŚCI Definicje... 4 1 Informacje ogólne... 6 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

1. Rejon przeładunkowy Małaszewicze

1. Rejon przeładunkowy Małaszewicze CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o prześwicie 145mm na rozkład jazdy 2014/2015 Warszawa 2015 1. Rejon przeładunkowy Małaszewicze

Bardziej szczegółowo

3) Rozdział 5. Usługi, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1,

3) Rozdział 5. Usługi, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1, Zmiana nr 9 z dnia 3 sierpnia 2017 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k Strona 1 z 6 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k 1. Niniejsza WISKOL, w dalszej części zwana Taryfą jest stosowana przez we wszystkich przewozach kolejowych krajowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy: Śląsko Dąbrowski Zakład Spółki Sekcja Eksploatacji Taboru Trakcyjnego Jaworzno Szczakowa 2. Położenie bocznicy: 1) bocznica odgałęzia się na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2008 z dnia 16.12.2008 r. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. I. OBIEKTY HYDROTECHNICZNE W celu prawidłowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU SKARŻYSKO-KAMIENNA

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU SKARŻYSKO-KAMIENNA REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU SKARŻYSKO-KAMIENNA Operator Obiektu: Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin obowiązuje od dnia 9 grudnia 2017 r. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK. I. Informacje ogólne:

PROCEDURY OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK. I. Informacje ogólne: PROCEDURY OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK I. Informacje ogólne: 1. Składy wagonowe na bocznicy kolejowej DCT obsługiwane są przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Organizacją obsługi tych

Bardziej szczegółowo

2. Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury

2. Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych 1. Założenia Stawki jednostkowe ustalono na podstawie Instrukcji kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania. W dniu 2 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ Infra SILESIA S.A. NA RRJP 2017/2018 Wstęp: Niniejszy cennik opłat zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI. obowiązujący w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów 2017/2018

REGULAMIN SIECI. obowiązujący w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 REGULAMIN SIECI obowiązujący w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 Zasady udostępniania zarządzanej przez ZMPG S.A. w Gdyni infrastruktury kolejowej Podstawa opracowania: art. 32 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU ŻAGAŃ

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU ŻAGAŃ REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU ŻAGAŃ Operator Obiektu: Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin obowiązuje od dnia 9 grudnia 2017 r. 1 Spis treści 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA REGALICA

REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA REGALICA Załącznik nr 1 Do Regulaminu pracy bocznicy kolejowej Szczecin Port Masówka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. REGULAMIN PRACY MANEWROWEJ NABRZEśA REGALICA Szczecin 2 0 0 7 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ TRACK TEC S.A. BOCZNICA KOLEJOWA W SUWAŁKACH

REGULAMIN SIECI ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ TRACK TEC S.A. BOCZNICA KOLEJOWA W SUWAŁKACH REGULAMIN SIECI ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ TRACK TEC S.A. BOCZNICA KOLEJOWA W SUWAŁKACH Warszawa, grudzień 2017 r. 1 Spis treści Wstęp... 6 1.1 Cel... 6 1.2 Podstawa prawna... 6 1.3 Uchwała Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce Seminarium Technologie Transportowe Rozwój, Bezpieczeństwo, Finansowanie. Dąbrowa Górnicza 9 marca 2017 r. Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce dr Tadeusz Bocheoski Wstęp Kolejowe

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Nr 6 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 7 str. - Uchwała Nr 434/2017 Zarządu PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do Uchwały Nr 795/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 lipca 2017 r. CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 755

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 755 Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej 2) Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. 2 Relacje przewoźnik PLK, w którym dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

2. 2 Relacje przewoźnik PLK, w którym dodaje się ust. 2a w brzmieniu: Zmiana nr 6 z dnia 7 października 2014 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ

REGULAMIN OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ REGULAMIN OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OCZYSZCZALNI CYSTERN W PŁOCKU OPERATOREM OBIEKTU JEST: ORLEN KOLTRANS Sp z oo ul Chemików 7, 09 411 Płock Zatwierdzony: Uchwałą Zarządu nr 159/2017 ORLEN KolTrans

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Bocznica kolejowa ZMPG SA

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Bocznica kolejowa ZMPG SA REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Zatwierdzam: Gdańsk dnia... 2017 r. Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej Spis treści Zmiany i uzupełnienia... 3 1. Identyfikacja obiektu...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2190/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 2190/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 2190/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-08-14 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu korzystania

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin sieci Cargotor sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin sieci Cargotor sp. z o.o. ( Regulamin ) Projekt Regulaminu sieci Regulamin sieci Cargotor sp. z o.o. ( Regulamin ) Warszawa, 18 lipiec 2017r. 1 1) Dane teleadresowe zarządcy, w tym: adres do korespondencji, numer telefonu i faksu oraz adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU KRZYŻ LOKOMOTYWOWNIA

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU KRZYŻ LOKOMOTYWOWNIA REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU KRZYŻ LOKOMOTYWOWNIA Operator Obiektu: Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin obowiązuje od dnia 9 grudnia 2017 r. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY INTERMODALNE TRANSPORT DROGOWY vs. KOLEJ

PRZEWOZY INTERMODALNE TRANSPORT DROGOWY vs. KOLEJ Urząd Transportu Kolejowego PRZEWOZY INTERMODALNE TRANSPORT DROGOWY vs. KOLEJ Analiza Urzędu Transportu Kolejowego Maciej Stawiński METODOLOGIA PRZYJĘTA DO OSZACOWANIA KOSZTÓW PRZEWOZU Na potrzeby opracowania

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy- Zakłady Koksownicze Zdzieszowice w Zdzieszowicach Spółka z o.o.. 2. Położenie bocznicy: 1) bocznica odgałęzia się na km 9.568, od toru stacyjnego

Bardziej szczegółowo

2) Zmienia się numerację dotychczasowego załącznika 3 na 3A.

2) Zmienia się numerację dotychczasowego załącznika 3 na 3A. Zmiana nr 5 z dnia 17 września 2013 r. w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów

Bardziej szczegółowo

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych 5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Istota centrum logistycznego Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP CARGO S.A.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP CARGO S.A. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP CARGO S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja, dystrybucja, kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie zmian w Regulaminie, w celach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym - próba oceny Dr Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int. (Dresden)

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym - próba oceny Dr Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int. (Dresden) Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym - próba oceny Dr Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int. (Dresden) Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, WPiA UKSW Partner, Kancelaria Kochański Zięba & Partners

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP INTERCITY S.A.

CENNIK DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP INTERCITY S.A. R Załącznik nr 4 do Regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej PKP Intercity S.A. CENNIK DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP INTERCITY S.A. WARSZAWA, listopad 2017 Strona1 I.

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl ORGANIZACJA ZAŁADUNKU POCIĄGU INTERMODALNEGO S : W pracy przedstawiono metodę optymalnego formowania składu pociągu intermodalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU REGIONALNE

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU REGIONALNE REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU REGIONALNE Operator Obiektu: Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin obowiązuje od dnia 9 grudnia 2017 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU RZEPIN

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU RZEPIN REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ OIU RZEPIN Operator Obiektu: Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin obowiązuje od dnia 9 grudnia 2017 r. 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym Kamil Wilde, Michał Wankiewicz, Piotr Sieczkowski Departament Kolejnictwa Warszawa, 6 grudnia 2016 r. KONSPEKT PREZENTACJI: Kilka słów wprowadzenia Nowa systematyka

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8 Zmiana nr 8 z dnia 8 grudnia 205 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy

Bardziej szczegółowo

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. Szerokie perspektywy biznesu Linia PKP LHS (tzw. szeroki tor) to najdłuższa w Polsce kolejowa linia szerokotorowa (1520 mm), po której realizowany jest transport

Bardziej szczegółowo

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-2 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny - REGON TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego za rok 20

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) Na podstawie art. 17a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TERMINALU PCC INTERMODAL SA W GLIWICACH JAKO INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Strona 1 z 9

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TERMINALU PCC INTERMODAL SA W GLIWICACH JAKO INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Strona 1 z 9 REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TERMINALU PCC INTERMODAL SA W GLIWICACH JAKO INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ 2017-12-10 Strona 1 z 9 1 1. PCC Intermodal SA ( Spółka ) zgodnie z art. 4 ust. 52 Ustawy o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O.

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015-2016 REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS

Bardziej szczegółowo

41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU

41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ CTL MACZKI-BÓR S.A. NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU JAZDY 2013/20 20 /2014. CTL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O.

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017-2018 REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr TRM /10

D E C Y Z J A Nr TRM /10 Warszawa, 29 września 2010 r. PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO p.o. Mirosław Antonowicz Wiceprezes D E C Y Z J A Nr TRM-9110-13/10 zmieniająca decyzję Nr TRM-9110-07/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r.

Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Ryszard Węcławik - Dyrektor Dział Bezpieczeostwa Ruchu Kolejowego ryszard.weclawik@zdgtor.pl

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bocznice kolejowe. Aktualne przepisy i kluczowe interpretacje

Bocznice kolejowe. Aktualne przepisy i kluczowe interpretacje Bocznice kolejowe Aktualne przepisy i kluczowe interpretacje 2016 Zagadnienie złożone Regulowane przezróżneprzepisy: - Ustawao transporcie kolejowym - Kodeks cywilny - Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej

Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej Załącznik 7 Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej 1. Organizatorem aukcji jest Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PLK, które powołuje zespół do przeprowadzenia aukcji

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 14.05.2014 Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości W związku z zapytaniami napływającymi

Bardziej szczegółowo