ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O."

Transkrypt

1 Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2013/2014 STRONA 1

2 Spis treści Wstęp Definicje Podstawowe informacje o Zarządcy Zasady współpracy Infrastruktura przeznaczona do udostępnienia Parametry techniczno-eksploatacyjne linii Ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury Warunki dotyczące taboru, personelu i organizacji przewozów Usługi świadczone przez Zarządcę w ramach udostępniania Zasady przydzielania tras Opłaty za udostępnianie Odszkodowania, rozliczenia za niedotrzymanie zobowiązań Rozliczanie należności Zasady postępowania stron w trakcie realizacji Umowy Zasady wydawania zezwoleń dla pracowników Przewoźnika Zasady przekazywania informacji Zarządcy przez Przewoźnika Zasady dokonywania powiadomień Zasady postępowania w przypadkach wystąpienia zakłóceń eksploatacyjnych Przewóz materiałów sypkich Załącznik nr 1 Schemat sieci kolejowej Załącznik nr 2 Zasady przeprowadzania aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej Załącznik nr 3 WNIOSEK O PRZYDZIELENIE TRASY (WZÓR) STRONA 2

3 Wstęp 1. Regulamin został opracowany przez Zarządcę Infrastruktury Euroterminal Sławków Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. 2014, poz. 788). 2. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Euroterminal Sławków Sp. z o.o. w dniu r. 3. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od jego ogłoszenia na stronie internetowej Zarządcy z ewentualnym uwzględnieniem przez Zarządcę dokonanych w międzyczasie zmian i uzupełnień wskutek przeprowadzonych konsultacji z Przewoźnikami. 4. Zarządca Infrastruktury Euroterminal Sławków Sp. z o.o. posiada Autoryzację bezpieczeństwa nr PL wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 14 lipca 2014 roku, ważną do 13 lipca 2019 roku w zakresie właściwego utrzymania infrastruktury kolejowej oraz bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. 5. Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej naliczane są Przewoźnikom w oparciu o zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego stawki jednostkowe opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, opublikowane w cenniku obowiązującym od dnia ogłoszenia w 2014r. do 13 grudnia 2014r., zgodnie z Rozporządzeniem. 6. Egzemplarz Regulaminu można zakupić w siedzibie Zarządcy, ul. Groniec 1, Sławków, woj. śląskie lub można pobrać ze strony Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Operacyjny, tel. ( ). 7. Uzupełnienia i zmiany do Regulaminu będą ogłaszane i umieszczane na stronie internetowej Zarządcy 8. Zarząd Euroterminal Sławków uprzejmie prosi zainteresowanych Przewoźników kolejowych o zgłaszanie opinii, spostrzeżeń i ewentualnych uwag na temat jego treści pod numerem tel. ( ) lub na piśmie w formie elektronicznej na adres STRONA 3

4 1. Definicje 1. Autoryzacja bezpieczeństwa dokument potwierdzający ustanowienie przez Zarządcę infrastruktury systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej. 2. Bocznica kolejowa droga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do wykonywania załadunku i wyładunku wagonów lub wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych lub postoju pojazdów kolejowych oraz przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej; w skład bocznicy kolejowej wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, które są na niej usytuowane; 3. Certyfikat bezpieczeństwa dokument potwierdzający posiadanie przez Przewoźnika kolejowego zaakceptowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa. 4. Incydent - każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane z ruchem pociągów i mające wpływ na jego bezpieczeństwo. 5. Indywidualny rozkład jazdy rozkład jazdy, opracowany przez Zarządcę infrastruktury na podstawie indywidualnego wniosku Przewoźnika, w celu realizacji przejazdu pociągów Przewoźnika (nie ujętych w rocznym rozkładzie jazdy) po linii kolejowej Zarządcy. 6. Infrastruktura kolejowa linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury; 7. Linia kolejowa droga kolejowa mająca początek i koniec wraz z przyległym pasem gruntu, na którą składają się odcinki linii, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod nie gruntami; 8. Obszar kolejowy powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy; 9. Odcinek linii kolejowej część linii kolejowej zawarta między stacjami węzłowymi albo między punktem początkowym lub końcowym linii kolejowej i najbliższą stacją węzłową; 10. Odcinek szczególnie obciążony - element infrastruktury (tor, odcinek, łącznica), na którym okresowo występuje wzmożony ruch pociągów w stosunku do jego zdolności przepustowej. 11. Pociąg przepisowo osygnalizowany, kierowany i wyposażony pojazd lub zespół pojazdów kolejowych zdolnych do samodzielnego poruszania się po torach kolejowych, zgodnie z wyznaczoną przez Zarządcę Infrastruktury trasą; 12. Pociągokilometr przejazd jednego pociągu na odległość jednego kilometra, 13. Pojazd kolejowy pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu. 14. Pracownicy Przewoźnika - to pracownicy Przewoźnika oraz inne osoby, którymi się on posługuje, w celu wykonywania Umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej. 15. Pracownicy Zarządcy infrastruktury - pracownicy Zarządcy oraz inne osoby, którymi się on posługuje, w celu realizacji Umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej. 16. Przejazdy nadzwyczajne i ładunki nadzwyczajne - rozumie się przez to przejazdy pociągów Przewoźnika, realizujących przewozy rzeczy niebezpiecznych, przesyłek i ładunków nadzwyczajnych w rozumieniu odrębnych przepisów oraz niesprawnych lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych. Są to przesyłki, rzeczy i ładunki, które ze względu na kształt, rozmiary, masę, prędkość lub drogę przewozu powodują utrudnienia w przewozie. Do przejazdów nadzwyczajnych zalicza się także przejazdy wymagające podjęcia przez Zarządcę infrastruktury szczególnych działań, wywołujących dodatkowe koszty (np. wyłączenie napięcia trakcyjnego, wstrzymanie ruchu na sąsiednim torze itp.). Przejazdy nadzwyczajne uruchamiane i realizowane są zgodnie z aktualnymi przepisami i instrukcjami. STRONA 4

5 17. Przewozy intermodalne przewozy ładunków wykonywane przy zastosowaniu rozwiązań technicznych lub technologicznych, które przy zmianie środka transportu lub szerokości toru nie będą wymagały przeładunku poszczególnych partii tego ładunku lub przestawienia pudła wagonu, 18. Przewoźnik kolejowy przedsiębiorca, który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub zapewnia pojazdy trakcyjne; 19. Regulamin opracowanie opisujące prawa i obowiązki licencjonowanego Przewoźnika, który korzysta lub chciałby skorzystać z udostępnianej przez Zarządcę infrastruktury oraz opisuje zasady udostępniania linii kolejowych; 20. Rozkład jazdy plan, według którego mają odbywać się przejazdy pociągów na danej sieci kolejowej lub jej części w czasie, w którym on obowiązuje; Ruch pociągów prowadzony jest wg rocznego rozkładu jazdy pociągów 2013/2014, opracowanego przez PKP PLK S.A. na podstawie złożonych przez przewoźników wniosków o przydzielenie tras pociągów. 21. Rozporządzenie - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. 2014, poz. 788) Sieć kolejowa układ połączonych ze sobą linii kolejowych będących własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzanych przez zarządcę infrastruktury; 23. Sytuacja nadzwyczajna - nagłe zdarzenie, powstałe niezależnie od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec. 24. Świadectwo bezpieczeństwa dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa. 25. Trasa pociągu - określenie, w rozkładzie jazdy, położenia pociągu w funkcji czasu jazdy, służące do oceny wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowej. 26. Udostępnianie - proces realizowany przez Zarządcę umożliwiający przejazd po liniach / odcinkach pojazdów kolejowych Przewoźnika w celu dokonania przewozu pasażerów / towarów lub przemieszczenia lokomotyw luzem. 27. Umowa (Umowa o udostępnienie, Umowa udostępnienia) to zawarta na piśmie przez Zarządcę Infrastruktury i Przewoźnika Umowa udostępniania, obejmująca zgodne oświadczenia woli Stron Umowy. Zarządca Infrastruktury zobowiązuje się do świadczenia usługi oznaczonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie, Przewoźnik po zrealizowaniu przejazdu na określonych zasadach do uiszczenia opłaty za usługę. 28. Ustawa Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.). 29. Wypadek niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, do wypadków zalicza się w szczególności: - kolizje, - wykolejenia, - zdarzenia na przejazdach, - zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu, - pożar pojazdu kolejowego; 29. Zarządca infrastruktury podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w Ustawie; funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty; 30. Zdarzenie wypadek, poważny wypadek lub incydent na liniach kolejowych. 31. Zdolność przepustowa - możliwość eksploatacyjno-ruchowa linii kolejowej lub jej części do wykonania na niej przejazdów pociągów w określonym czasie. STRONA 5

6 2. Podstawowe informacje o Zarządcy 1. Zarządcą infrastruktury kolejowej przydzielającym trasy i umożliwiającym Przewoźnikowi korzystanie z przydzielonych tras kolejowych w rozumieniu niniejszego regulaminu jest: EUROTERMINAL SŁAWKÓW Sp. z o.o. Adres i siedziba: EUROTERMINAL SŁAWKÓW Sp. z o.o. ul. Groniec Sławków woj. śląskie 2. Dane o działalności gospodarczej: 3. Telefony: Sekretariat: fax: tel.: / Dyrektor Operacyjny: tel.: / mobile: Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Numer Krajowego Rejestru Sądowego: Numer Identyfikacji Podatkowej: , Numer Regon: , Kapitał zakładowy: ,00 PLN, Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego tel / mobile: Kierownik Działu Logistyki i Planowania Tel.: / Mobile: Dyżurny ruchu Euroterminal Sławków Sp. z o. o.: tel.: / mobile: fax: STRONA 6

7 3. Zasady współpracy 1. Wymagania dla Przewoźników kolejowych i Zarządcy infrastruktury określają przepisy Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 16 poz. 94 z późniejszymi zmianami), akty wykonawcze wydane na podstawie tej Ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, kształtujące stosunki handlowe podmiotów gospodarczych. 2. Zasady współpracy Przewoźników i Zarządcy infrastruktury oraz obowiązki i prawa Zarządcy i Przewoźników kolejowych zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. 2014, poz. 788). oraz niniejszy Regulamin. 3. Sposób i warunki korzystania z tras pociągów przydzielonych licencjonowanym Przewoźnikom, szczegółowe zasady współpracy Przewoźników i Zarządcy infrastruktury oraz zobowiązania i prawa Zarządcy infrastruktury i Przewoźników kolejowych określone są w zawartej na piśmie w Umowie udostępnienia linii kolejowych. STRONA 7

8 4. Infrastruktura przeznaczona do udostępnienia 1. Wykaz udostępnianych linii. Nr linii 665 Nazwa Linii SOSNOWIEC MACZKI EUROTERMINAL SŁAWKÓW Odchodzi od Początek linii Koniec linii linii nazwa km rodzaj nazwa km rodzaj nr km SOSNOWIEC MACZKI 0,000 R 3 SŁAWKÓW EUROTERMINAL Kategoria linii* Dopuszczalny nacisk na oś [kn] Dopuszczalna prędkość w km/h 5,530 KO ,751 Drugorzędna 22,5 Mg (221kN/oś) 30 * Kategorię linii Zarządcy ustalono zgodnie na podstawie parametrów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987) 2. Wykaz stacji w zarządzie EUROTERMINAL SŁAWKÓW Sp. z o. o. Nr linii Nazwa stacji Nazwa posterunku /skrót Czynny Ilość torów zdawczoodbiorczych Dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo 665 Sławków Euroterminal Posterunek nastawczy CSR całodobowo 8 brak Plan schematyczny stacji Zarządcy infrastruktury przedstawiono w załączniku nr 1. STRONA 8

9 5. Parametry techniczno-eksploatacyjne linii 1. Informacje na temat parametrów techniczno - eksploatacyjnych infrastruktury zarządzanej przez EUROTERMINAL SŁAWKÓW zawarte są w Regulaminach technicznych oraz w Rozkładzie jazdy pociągów opracowanym przez Zarządcę. Szczegółowych informacji o linii kolejowej będącej w Zarządzie Euroteminal Sławków udziela Dyrektor Operacyjny, nr tel Linie należące do Spółki EUROTERMINAL SŁAWKÓW są liniami znaczenia miejscowego. 3. Dopuszczalna prędkość techniczna na linii zarządzanej przez EUROTERMINAL SŁAWKÓW wynosi: linia nr km/h, 4. Dopuszczalny nacisk na oś każdego pojazdu kolejowego eksploatowanego na linii zarządzanej przez EUROTERMINAL SŁAWKÓW wynosi: linia nr kn 5. Dopuszczalna długość pociągów kursujących po linii zarządzanej przez EUROTERMINAL SŁAWKÓW określona jest w Rozkładzie jazdy pociągów Zarządcy infrastruktury opracowanym przez PKP PLK S.A. 6. Dla określenia średniodobowego natężenia ruchu obciążenie przewozami wynosi 14 poc/dobę. 7. Wszelkie zmiany parametrów techniczno-eksploatacyjnych zawarte są w dodatku do Rozkładu jazdy Zarządcy infrastruktury, zwanym Wykazem Ostrzeżeń Stałych (WOS) - przesyłanych przez Zarządcę pocztą elektroniczną do zainteresowanych Przewoźników na każdy kwartał roku kalendarzowego. 8. O przypadkach wprowadzenia ostrzeżeń doraźnych uprawnieni Pracownicy Przewoźnika, korzystającego z przydzielonych tras pociągów, zawiadamiani są na bieżąco rozkazami pisemnymi. 9. Zarządca informuje pisemnie Przewoźnika o konieczności wprowadzenia długotrwałych ograniczeń ruchowych trwających powyżej 3 miesięcy, nieprzewidzianych w Rozkładzie jazdy, w tym w szczególności wynikających z nagłej potrzeby wykonania robót na linii kolejowej. 10. Gdy nie ma możliwości realizacji przejazdu pociągu Przewoźnika bądź występuje Sytuacja nadzwyczajna, Zarządca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Przewoźnika o konieczności odwołania przejazdu oraz jego przyczynie. Dopuszcza się dokonanie powiadomienia faksem lub przy pomocy wykorzystania poczty elektronicznej. STRONA 9

10 6. Ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury 1. W procesie udostępniania mogą wystąpić: 1.1. nagłe ograniczenia ruchowe, mające wpływ na planowe wykonywanie przewozów, powstałe w wyniku wystąpienia uszkodzeń technicznych elementów linii kolejowej, 1.2. zdarzenia o wystąpieniu, których Zarządca był uprzedzony, lecz nie mógł im zapobiec, np. strajk, blokady przejazdu, demonstracje, 1.3. niedopuszczenie do przejazdu lub zatrzymanie przejazdu pojazdu kolejowego Przewoźnika w wyniku niespełnienia przez ten pojazd albo obsługujące go osoby, wymagań określonych w Umowie udostępniania, Ustawie o transporcie kolejowym i wymagań wydanych na jej podstawie oraz wymagań stawianych przez Zarządcę w jego wewnętrznych przepisach, 1.4. ograniczenia ruchowe mające wpływ na planowe dokonywanie przewozów, powstałe w wyniku wystąpienia Sytuacji nadzwyczajnych oraz innych, o których Zarządca nie był uprzedzony, bądź powstałych w wyniku gwałtownych zmian atmosferycznych, 1.5. ograniczenia ruchowe w razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub bezpieczeństwa przewozów oraz związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. 2. O wystąpieniu zakłóceń, o których mowa powyżej, Zarządca niezwłocznie powiadamia Przewoźnika. Dopuszcza się dokonanie powiadomienia faksem lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. STRONA 10

11 7. Warunki dotyczące taboru, personelu i organizacji przewozów 1. Wszyscy pracownicy Przewoźników biorący udział w procesie korzystania z infrastruktury kolejowej muszą znać wewnętrzne przepisy Zarządcy infrastruktury kolejowej i bezwzględnie stosować się do tych przepisów. 2. Wykaz przepisów wewnętrznych Zarządcy infrastruktury zaakceptowanych przez Prezesa UTK, regulujących prowadzenie ruchu pociągów na zarządzanej infrastrukturze: 2.1. Instrukcja prowadzenia ruchu pociągów ESr-1, 2.2. Instrukcja o technice pracy manewrowej i sposobach właściwego zestawiania i rozmieszczania taboru w pociągu ESr-2, 2.3. Instrukcja postępowania w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych ESr-8, 2.4. Instrukcja organizacji i postępowania przy przewozie przesyłek nadzwyczajnych ESr-10, 2.5. Instrukcja sygnalizacji kolejowej ESe-1, 2.6. Instrukcja o użytkowaniu radiołączności ESl-1, 2.7. Instrukcja postępowania przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych ESn-1, 2.8. Regulamin techniczny stacji w zakresie niezbędnym do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego 3. Przewoźnik przed przystąpieniem do realizacji przewozów winien pisemnie zwrócić się do Zarządcy o udostępnienia żądanych wyciągów z instrukcji/regulaminów, które Zarządca zobowiązuje się niezwłocznie przekazać Przewoźnikowi. 4. Wszyscy pracownicy Przewoźników biorący udział w procesie korzystania z infrastruktury kolejowej muszą pisemnie potwierdzić znajomość Regulaminu technicznego stacji oraz Instrukcji w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych. 5. Wymagania dotyczące personelu Pracownicy Przewoźnika wykonujący czynności związane bezpośrednio z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadzący pojazdy kolejowe muszą spełniać warunki wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 roku, w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (Dz. U. Nr 59, poz. 301), obejmujące w szczególności: wymagania kwalifikacyjne, rodzaj, zakres i wymagany czas trwania przygotowania zawodowego oraz zakres egzaminu kwalifikacyjnego, wymagania zdrowotne Przewoźnicy zobowiązani są do przeprowadzania okresowych badań i egzaminów dla pracowników, o których mowa w ust oraz prowadzenia rejestru egzaminów pracowniczych Przewoźnicy zobowiązani są do przeprowadzania okresowych i doraźnych pouczeń pracowników, o których mowa w ust oraz prowadzenia ewidencji tych pouczeń. 6. Wymagania dotyczące taboru i pojazdów kolejowych. STRONA 11

12 6.1. Pojazdy kolejowe Przewoźników muszą spełniać warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 20 Ustawy, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz z późn. zm.), w tym warunki określone w zależności od przeznaczenia pojazdu odpowiednio w przepisach RIC, RIV, PPW oraz regulaminach RID i RIP Powinny posiadać stosowne dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentów, które powinny znajdować się na pojeździe kolejowym (Dz. U. Nr 9 z 2007 r., poz. 63) Każdy pojazd kolejowy winien posiadać świadectwo sprawności technicznej wydane przez Przewoźnika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 37, poz. 330 z późn. zm.) potwierdzające, że pojazd jest sprawny technicznie. 7. Wymagania w zakresie automatyki i telekomunikacji Pojazdy trakcyjne (w tym samobieżne maszyny torowe) muszą być wyposażone w urządzenia radiotelefoniczne, umożliwiające nawiązanie łączności z dyżurnym ruchu Urządzenia radiotelefoniczne muszą spełniać postanowienia Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.) Zestawy kołowe taboru muszą zapewnić elektryczne zwieranie toków szynowych rezystancja zestawu kołowego nie może być większa niż 50 mω Elementami badań kwalifikujących pojazd i umożliwiających wydanie świadectwa są badania na kompatybilność obejmujące: możliwość współpracy z urządzeniami układowej kontroli niezajętości torów i rozjazdów stosowanymi na sieci Zarządcy, współpracę elektromagnetyczną; badania na zgodność współpracy elektromagnetycznej muszą potwierdzić, że pojazd kolejowy nie wytwarza zakłóceń uniemożliwiających prawidłową pracę urządzeń srk oraz urządzeń radiołączności (także na pojeździe kolejowym). 8. Wymagania dla sieci radiotelefonicznych Wszystkie urządzenia radiotelefoniczne, aby pracować w radiotelefonicznej sieci pociągowej lub manewrowej, muszą spełniać następujące wymagania: legitymować się aktualnym dokumentem lub znakiem potwierdzającym zgodność urządzenia z postanowieniami Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.)., legitymować się aktualnym świadectwem dopuszczenia typu do eksploatacji wydanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Głównego Inspektora Kolejnictwa), legitymować się aktualnym pozwoleniem (homologacją) radiowym wydanym przez właściwy Urząd, współpracować z urządzeniami stosowanymi w radiotelefonicznych sieciach Zarządcy infrastruktury, STRONA 12

13 nie powodować zakłóceń pracy radiotelefonicznych sieci eksploatowanych na obszarze kolejowym Zarządcy infrastruktury Urządzenia pracujące w radiotelefonicznej sieci pociągowej i manewrowej, nie mogą być udostępniane do wykorzystania innym użytkownikom nie uprawnionym do pracy w tych sieciach. 9. Wymagania dotyczące taboru specjalnego. Sposób oznakowania taboru specjalnego powinien być zgodny z przepisami wydanymi na podstawie Art. 25 Ustawy. 10. Ochrona środowiska: Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity 2008 Dz. U, Nr 25, poz. 150), w związku z realizacją przewozów przez Przewoźnika na sieci Zarządcy nie może mieć miejsca emisja substancji niebezpiecznych do wód, gruntu lub powietrza, która mogłaby powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. 11. Wymagania dotyczące organizacji przewozów: Poprzez zawarcie Umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej (dalej Umowy) Przewoźnik nabywa prawo do korzystania z infrastruktury kolejowej i zobowiązuje się do stosowania zasad organizacji ruchu pociągów na linii kolejowej udostępnianej przez Zarządcę infrastruktury. 12. Inne wymagania wynikające ze specyfiki tras przyznawanych przez Zarządcę infrastruktury: Zarządca infrastruktury zapewnia realizację przewozu każdej przesyłek Przewoźnika również przesyłki nadzwyczajnej lub niebezpiecznej Przewoźnik składa wniosek dotyczący przewozu przesyłki nadzwyczajnej lub niebezpiecznej do Zarządcy PKP PLK SA, który organizuje przejazdy na liniach do i poza punk styku z linią należącą do Euroterminal Sławków. Wniosek składany jest zgodnie z zapisami Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach RJ 2013/2014 (PLK), w którym opublikowany jest wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania Pracownicy Przewoźnika zobowiązani są znać Instrukcję przewozu przesyłek nadzwyczajnych ESr- 10 w przypadku przesyłek nadzwyczajnych Pracownicy Przewoźnika biorący udział w przewozie ładunków niebezpiecznych muszą znać Instrukcję postępowania przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych ESn-1 i bezwzględnie stosować się do jej zapisów. STRONA 13

14 8. Usługi świadczone przez Zarządcę w ramach udostępniania 1. Zakres świadczonych usług Zarządca zapewnia realizację przejazdów pociągów Przewoźnika zgodnie z Rozkładem jazdy, z zastosowaniem zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych Zarządcy infrastruktury określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz z późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi Zakres świadczonych usług obejmuje usługi podstawowe, wynikające z realizacji przejazdu ujętego w Rozkładzie jazdy oraz usługi o charakterze dodatkowym realizowane na podstawie ujęcia ich w Umowie udostępniania lub odrębnej umowie. 2. Usługi, które są świadczone na rzecz Przewoźników kolejowych: 2.1. Minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej obejmujący wyodrębniony pakiet usług określony w części I załącznika do Ustawy, a mianowicie: obsługę wniosku o przydzielenie tras pociągów przez PLK na części infrastruktury kolejowej Euroterminal Sławków leżącej na linii połączonych zarządców Euroterminal/PLK (Sosnowiec Maczki/Euroterminal Sławków); prawo użytkowania przyznanej infrastruktury kolejowej, korzystanie z rozjazdów i węzłów kolejowych w zakresie koniecznym dla przejazdu pociągu po przyznanej trasie; sterowanie ruchem pociągów, w tym sygnalizację, kontrolę, odprawienie, łączność i dostarczanie informacji o ruchu pociągów; udostępnianie informacji wymaganej do wdrożenia lub prowadzenia przewozów, dla których została przyznana zdolność przepustowa infrastruktury kolejowej obsługą pociągów, a także zapewnienie tej obsługi obejmujące: dostęp do torów formowania składów pociągów; dostęp do torów postojowych. - w zakresie ponadnormatywnego postoju pociągów na torach stacyjnych dotyczy przypadków powstałych po stronie Przewoźnika; dostęp do innych urządzeń.` 2.3. Usługi dodatkowe i pomocnicze, które mogą być świadczone na rzecz Przewoźników kolejowych: sprawowanie kontroli nad transportem ładunków niebezpiecznych; udzielenie pomocy w prowadzeniu pociągów nadzwyczajnych; dostarczenie uzupełniającej informacji o przejeździe pociągu; udostępnienie wyciągów z regulaminów i innych dokumentów wymagających poniesienia dodatkowych kosztów przez Zarządcę Euroterminal Sławków Sp. z o. o.; inne usługi określone w Umowie. STRONA 14

15 9. Zasady przydzielania tras 1. Procedura składania oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie trasy pociągu W celu uzyskania dostępu do linii kolejowej Sosnowiec Maczki Sławków Euroterminal zainteresowany przewoźnik składa do Zarządcy PKP PLK S.A. zgodnie z zapisami Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach RJ 2013/2014 (PLK), w którym opublikowany jest wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania Przejazdy realizowane po linii Euroterminal Sławków do i poza punkt styku z linią PKP PLK S.A. organizują PKP PLK S.A. według zasad i warunków określonych w odrębnych regulaminach i Umowach o współpracy zawartych pomiędzy Zarządcami Infrastruktury Kolejowej. Pociągi z/do stacji Sławków Euroterminal z/do punktu styku z PLK (Sosnowiec Maczki) przekazywane są w oparciu o Rozkład Jazdy Pociągów towarowych sporządzony przez PKP PLK S.A Terminy składania wniosków są podane w Regulaminie PKP PLK S.A. 16 i 17 do RJP 2013/ PLK powiadamia Przewoźnika o przyznaniu tras w rozkładzie jazdy pociągów najpóźniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem jego obowiązywania Wniosek powinien zawierać dane zawarte w 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. 2014, poz. 788). 2. Prawo, do dostępu do infrastruktury kolejowej Zarządcy Euroterminal Sławków, a tym samym prawo do złożenia Wniosku uzyskuje Przewoźnik po przedłożeniu Zarządcy: 2.1. poświadczonej kopii ważnej licencji, o której mowa w Art. 43 Ustawy, 2.2. poświadczonej kopii ważnego certyfikatu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 Ustawy lub poświadczonej kopii ważnego świadectwa bezpieczeństwa, o którym mowa w Art. 19 ust. 2 Ustawy; 2.3. oświadczenia przewoźnika, że do realizacji przejazdów będzie wykorzystywał tabor spełniający warunki określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 20 Ustawy; 2.4. oświadczenie, że będzie informował o zmianach, zawieszeniu lub cofnięciu licencji i/lub certyfikatu bezpieczeństwa; 2.5. oświadczenie, że prowadzenie pociągów będzie powierzone maszynistom posiadającym uprawnienia określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 22b Ustawy poświadczoną aktualną kopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 2.7. poświadczoną kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, 2.8. poświadczoną kopię decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, 2.9. oświadczenie, że jego personel uczestniczący w procesie przejazdów posługuje się językiem polskim, oświadczenie, że wobec niego nie toczą się postępowania upadłościowe lub likwidacyjne, oświadczenie, że nie zalega w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w tym zakresie, oświadczenie, że realizując Umowę będzie stosować postanowienia Regulaminu w ramach danego Rozkładu jazdy oraz obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym Umowy, informację o zamierzeniach w zakresie wielkości pracy eksploatacyjnej i rodzaju wykonywanych przewozów kolejowych po sieci Euroterminial Sławków Sp. z o.o. STRONA 15

16 3. Przewoźnik uzyskuje prawo do korzystania z infrastruktury kolejowej Zarządcy Euroterminal Sławków po podpisaniu z Zarządcą Umowy o udostępnieniu infrastruktury kolejowej, o której mowa w Art. 29 ust. 1c Ustawy; 4. Ruch pociągów prowadzony jest wg rocznego rozkładu jazdy pociągów 2013/2014, opracowanego przez PKP PLK S.A. na podstawie złożonych przez przewoźników wniosków o przydzielenie tras pociągów. 5. Priorytety w przydzielaniu tras: 5.1. Zarządca infrastruktury udostępnia infrastrukturę kolejową kierując się zasadą równoprawnego traktowania przewoźników, uwzględniając: postanowienia Ustawy, termin złożenia Wniosku wnioski złożone w terminie rozpatruje się przed wnioskami złożonymi po terminie, optymalne wykorzystanie zdolności przepustowej oraz parametrów techniczno - eksploatacyjnych linii kolejowych, 5.2. Przyznawanie tras dla przewozów technologicznych na potrzeby Zarządcy infrastruktury Kolejowej dokonywane jest ad hoc przy uwzględnieniu aktualnej zdolności przepustowej danej linii kolejowej. Przewozy te nie mogą spowodować zakłóceń w realizacji przyznanych tras przewoźnikowi kolejowemu. 6. Zasady rozwiązywania konfliktów przy przydzielaniu tras: 6.1. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy złożonymi wnioskami, Zarządca. powiadamia o zaistniałej sytuacji przewoźników wraz z propozycjami ich rozwiązania W przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu, Euroterminal Sławków przeprowadza konsultacje z udziałem zainteresowanych Przewoźników Rozwiązanie konfliktu wykluczających się tras musi być zakończone w terminie 7 dni od daty powiadomienia zainteresowanych przewoźników Jeżeli powyższe działania uniemożliwiają realizację zamówień określonych we Wnioskach z uwagi na ograniczoną zdolność przepustową linii kolejowej, Zarządca postępuje zgodnie z postanowieniami 5 Rozporządzenia. 7. Zmiany w Rozkładzie jazdy pociągów: 7.1. Przewoźnik ma prawo do złożenia wniosku o dokonanie zmian parametrów przejazdu pociągu po udostępnionej linii Zarządcy Euroterminal Sławków w okresie obowiązywania Rocznego Rozkładu Jazdy W celu wprowadzenia zmian do rozkładu jazdy na linii kolejowej Sosnowiec Maczki Sławków Euroterminal, zainteresowany przewoźnik składa wniosek o jego aktualizację do Zarządcy PKP PLK S.A. zgodnie z zapisami Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach RJ 2013/2014 (PLK), w którym opublikowany jest wzór wniosku Euroterminal Sławków może uwzględnić wprowadzenie proponowanych zmian o ile nie naruszają one interesu innych przewoźników. 8. Przydzielanie tras pociągów w ramach Indywidualnego Rozkładu Jazdy W celu przyznania trasy w ramach Indywidualnego Rozkładu Jazdy przewoźnik jest zobowiązany złożyć Wniosek najpóźniej na 7 dni przed planowanym przejazdem. 9. Rezygnacja z zamówionego przejazdu Przewoźnik ma prawo do zrezygnowania z przyznanej trasy pociągu. STRONA 16

17 9.2. Zostanie wówczas obciążony jedynie opłatą rezerwacyjną. Opłata rezerwacyjna, jest pobierana przez Zarządcę zgodnie z 7 ust. 20 Rozporządzenia. 10. Opłaty rezerwacyjnej nie pobiera się w przypadku niezrealizowania przejazdu z przyczyn leżących po stronie Zarządcy lub w przypadku wystąpienia Sytuacji nadzwyczajnej. STRONA 17

18 10. Opłaty za udostępnianie 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych ustalono na podstawie przepisów Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. 2014, poz. 788).) z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygnaturze C512/10, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Opłata za usługi podstawowe udostępniania oraz za usługi dodatkowe będzie zgodna z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Cennikiem opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej obowiązującym do 13 grudnia 2014 roku zawierający stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych. 3. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej, o której mowa w ust. 2, określono dla następujących parametrów: 1) kategorii linii kolejowej, określonej z uwzględnieniem średniodobowego natężenia ruchu pociągów i dopuszczalnej prędkości technicznej uwzględniającej ograniczenia stałe; 2) całkowitej masy brutto pociągu, obejmującej masę lokomotyw czynnych i masę składu pociągu wg przydzielonej trasy na linii Zarządcy. Przy wyznaczaniu całkowitej masy brutto pociągu przyjmuje się masę lokomotyw wg przydzielonej trasy pociągu. 5. Opłata za dostęp i korzystanie z infrastruktury w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury Zarządcy, obliczana jest jako suma iloczynów stawek jednostkowych określonej dla kategorii linii oraz całkowitej masy brutto pociągu i długości linii Zarządcy. 6. Opłata za udostępnianie linii kolejowych i infrastruktury obejmuje: 6.1. opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej; 6.2. opłatę podstawową za dostęp do urządzeń związanych z obsługa pociągów, w tym: opłatę za korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów, opłatę za korzystanie z torów postojowych w zakresie ponadnormatywnego postoju taboru na torach stacyjnych dotyczy przypadków powstałych po stronie Przewoźnika, 6.3. opłatę dodatkową za usługę udostępnienia wyciągów z regulaminów i innych dokumentów; 6.4. opłatę dodatkową za usługę przygotowania i przydzielenia trasy pociągu w Indywidualnym Rozkładzie Jazdy; 6.5. nieobjęte opłatą podstawową wykonywanie przez Zarządcę prac manewrowych; 6.6. opłatę dodatkową za sprawowanie nadzoru nad transportem towarów niebezpiecznych; 6.7. opłatę dodatkową za udzielanie pomocy w prowadzeniu pociągów przewożących przesyłki nadzwyczajne, w tym za: czynności związane z opracowaniem warunków przejazdu pociągu z przesyłką nadzwyczajną, dodatkowe czynności wynikające ze szczególnych warunków realizacji przejazdu i nadzoru; STRONA 18

19 6.8. opłatę dodatkową za dostarczanie, na żądanie przewoźnika, uzupełniających informacji o przejeździe pociągu, nieobjętych opłatą podstawową; 6.9. opłatę dodatkową za nieobjętą opłatą podstawową kontrolę techniczną taboru wykonaną przez zarządcę na zlecenie przewoźnika; opłatę dodatkową za opracowanie projektu Indywidualnego Rozkładu Jazdy; opłatę dodatkową za udostępnienie w postaci wydruku dokumentów, które są udostępniane przez zarządcę w postaci elektronicznej; opłatę dodatkową za inne usługi świadczone przez zarządcę na zlecenie przewoźnika opłatę dodatkową za usługę wykonania dodatkowych czynności w obiektach i urządzeniach infrastruktury kolejowej zapewniających realizację przejazdu z przesyłką nadzwyczajną; 7. Do opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie, naliczany jest na podstawie odrębnych przepisów należny podatek od towarów i usług. 8. Opłat podstawowych i opłat dodatkowych nie nalicza się za przejazdy pociągów utrzymaniowo - naprawczych. 9. Zarządca infrastruktury zaokrągla długość udostępnianej linii do pełnych kilometrów, za każdy rozpoczęty kilometr. 10. Zarządca może przyznać ulgi w opłacie podstawowej w przypadkach, o których mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy, w wysokości, która wynika z wysokości środków zapewnionych na finansowanie ulgi. 11. Zwiększenie opłat za usługi podstawowe stosowane jest za: a) Przejazd pociągu z towarem niebezpiecznym; b) Przejazdy nadzwyczajne: Z przekroczoną skrajnią ładunkową, Przejazd pociągów o zwiększonym od dopuszczalnego nacisku na szynę. Opłata podstawowa zwiększona zostanie odpowiednim współczynnikiem podanym w Cennikiem opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na RJP 2013/ W przypadku niewykorzystania przez Przewoźnika z przyczyn niezależnych od Zarządcy całej albo części przydzielonej trasy pociągu Zarządca może pobrać opłatę rezerwacyjną za niewykorzystany odcinek przydzielonej trasy pociągu w wysokości: % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu przy braku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy albo jej złożeniu w terminie krótszym niż 12 godzin przed planowym uruchomieniem pociągu; % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy w terminie nie krótszym niż 12 godzin i krótszym niż 36 godzin przed planowym uruchomieniem pociągu; % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy w terminie nie krótszym niż 36 godzin i krótszym niż 72 godziny przed planowym uruchomieniem pociągu; STRONA 19

20 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy w terminie nie krótszym niż 72 godziny i nie dłuższym niż 30 dni przed planowym uruchomieniem pociągu; % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu do czasu najbliższej zmiany rocznego rozkładu jazdy w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy w terminie dłuższym niż 30 dni przed planowanym uruchomieniem pociągu, z wyłączeniem przejazdów na podstawie indywidualnego rozkładu jazdy. 13. Cennik na RJ 2013/2014 rok można pobrać ze strony Dodatkowe informacje o opłatach za udostępnianie udzielane są pod nr tel. (032) STRONA 20

21 11. Odszkodowania, rozliczenia za niedotrzymanie zobowiązań 1. Niedotrzymanie zobowiązań wynikających z Umowy powoduje odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej drugiej stronie. 2. Odpowiedzialność za szkodę nie dotyczy: 2.1. kosztów ponoszonych w wyniku rozliczeń zawartych przez stronę innych umów (w tym w szczególności z tytułu ponoszonych przez stronę kar umownych i odszkodowań), jeżeli umowy te były zawarte bez uzgodnienia z drugą stroną umowy, 2.2. utraconych korzyści. 3. Odpowiedzialność stron z tytułu niewykonania zobowiązań, wynikających z Umowy, jest wyłączona w przypadku roszczeń dotyczących parametrów przejazdu nie będących elementem rozkładu jazdy lub indywidualnego rozkładu jazdy oraz skutków Sytuacji nadzwyczajnych. 4. Odpowiedzialność Zarządcy Euroterminal Sławków z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z Umowy jest wyłączona w przypadku niedotrzymania przez Przewoźnika parametrów przejazdu, będących elementem rozkładu jazdy. 5. Odpowiedzialność stron z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z Umowy jest wyłączona w przypadku wystąpienia Sytuacji nadzwyczajnych. STRONA 21

22 12. Rozliczanie należności 1. Opłaty za usługi podstawowe i opłaty rezerwacyjne wnoszone są przez Przewoźnika według szczegółowych zasad określonych w Umowie. 2. Opłaty za usługi dodatkowe wnoszone są przez Przewoźnika według zasad zawartych w umowach je obejmujących. 3. Za opóźnienie w regulowaniu należności mogą być naliczane odsetki. STRONA 22

23 13. Zasady postępowania stron w trakcie realizacji Umowy 1. Ruch pociągów po linii Eurptermial Sławków Sp. z o. o. odbywa się w oparciu o rozkład jazdy opracowany przez PKP PLK dla przejazdów pociągów po liniach połączonych Euroterminal Sławków Sosnowiec Maczki. 2. W ramach Umowy udostępniania Zarządca infrastruktury: 2.1. prowadzi ruch pociągów Przewoźnika zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w uzgodnionym Rozkładzie jazdy według zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz.1444 z późn. zm.) oraz w przepisach wewnętrznych, z zastosowaniem dodatkowych warunków zawartych w Umowie, 2.2. wykonuje wszystkie niezbędne do przyjazdu i wyjazdu czynności ruchowe na posterunkach technicznych, bezpośrednio je organizuje i nadzoruje zgodnie z regulaminami technicznymi tych posterunków, 2.3. zaspakaja dodatkowe i doraźne potrzeby przewozowe Przewoźnika, nie ujęte w rozkładzie jazy z uwzględnieniem aktualnych możliwości eksploatacyjnych, zgodnie z zasadami i opłatami w tym zakresie, 2.4. realizuje przejazdy nadzwyczajne; 2.5. wykonuje czynności związane z przewozem przesyłek nadzwyczajnych i towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR) zgodnie z przepisami wewnętrznymi; 2.6. umożliwia wstęp na Obszar kolejowy pracownikom Przewoźnika. Warunkiem wstępu jest posiadanie przez pracowników Przewoźnika imiennych zezwoleń lub upoważnień wystawionych przez Zarządcę zgodnie z zasadami określonymi w 14; 2.7. prowadzi wykaz zrealizowanych przejazdów pociągów Przewoźnika w formie wykazów sporządzonych w oparciu o dokumentację techniczno ruchową wzajemnie uzgodnionych przez strony Umowy 2.8. niezwłocznie powiadamia Przewoźnika o poważnych wypadkach, wypadkach lub incydentach na linii kolejowej, związanych bezpośrednio z jego pojazdem kolejowym (pociągiem) lub pracownikiem, 2.9. niezwłocznie powiadamia Przewoźnika o zaistnieniu sytuacji, które mogą spowodować zakłócenia w realizacji procesów przewozowych, w tym w szczególności o: a) doraźnych ograniczeniach ruchowych, mających wpływ na planowe prowadzenie ruchu pociągów, b) zaistnieniu zdarzeń, o wystąpieniu, których Zarządca był uprzedzony, lecz nie mógł im zapobiec np. strajku, blokady przejazdu, demonstracji, c) niedopuszczeniu do przejazdu lub zatrzymaniu przejazdu pociągu (pojazd kolejowy) Przewoźnika w wyniku niespełnienia przez ten pociąg (pojazd) albo obsługujące go osoby wymagań określonych we właściwych przepisach, regulaminach, instrukcjach i Umowie udostępniania, informuje Przewoźnika o konieczności wprowadzenia ograniczeń ruchowych, nie przewidzianych w rozkładzie jazdy, wynikających z nagłej potrzeby wykonania robót na linii kolejowej przez Zarządcę infrastruktury lub na jego zlecenie, współdziała według warunków określonych w odrębnych umowach z innymi zarządcami infrastruktury kolejowej w zakresie przejazdów po linii kolejowej przylegających do punktu styku; organizuje i przeprowadza na wniosek Przewoźnika, według zasad i opłat określonych odrębnie, niezbędne szkolenia Pracowników Przewoźnika, STRONA 23

24 2.13. powiadamia Przewoźnika o zmianach regulaminów, przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie własnej infrastruktury, stanowiących podstawę dla wykonywania Umowy, ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za stan i sprawność udostępnianej infrastruktury kolejowej. 3. Zarządca infrastruktury ma prawo: 3.1. dokonywać czynności sprawdzających w zakresie uzgodnionym pisemnie z Przewoźnikiem w Umowie, dotyczących pociągów, pojazdów kolejowych, pracowników Przewoźnika oraz dokumentacji przewozowej i stanu technicznego taboru Przewoźnika, w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prowadzenia ruchu oraz spójnej kontroli wspólnego ryzyka wynikającej z rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 60, poz. 407 ze zm.); 3.2. niedopuszczenia do przejazdu pociągu lub zatrzymania pociągu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących pociągu lub obsługujących go osób, w odniesieniu do przepisów, zasad i umów, 3.3. wstrzymania udostępniania w sytuacjach nadzwyczajnych: naruszenia przepisów, regulaminów, zasad i zapisów Umowy oraz nie regulowania przez Przewoźnika zobowiązań z tytułu korzystania z przydzielonych tras pociągów za co najmniej 2 okresy rozliczeniowe; 3.4. nieodpłatnego przejazdu pojazdami szynowymi (pociągami) Przewoźnika przez upoważnionych do tego pracowników Zarządcy: w celu dokonania czynności związanych z wykonaniem Umowy, w celu realizacji czynności kontrolnych i audytowych, w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem lub usuwaniem skutków wypadków kolejowych, Pracownicy Zarządcy Infrastruktury Kolejowej, realizujący zadanie związane z ustalaniem przyczyn zdarzeń kolejowych, usuwaniem ich skutków, niesieniem pomocy poszkodowanym, wykonywaniem czynności sprawdzających, kontrolnych i diagnostycznych, mają prawo do nieodpłatnego przejazdu w pojazdach kolejowych (pociągach) Przewoźnika. Dokumentem upoważniającym do przejazdu jest dokument tożsamości Pracownika Zarządcy Infrastruktury Kolejowej (upoważnienie służbowe) wraz z zaświadczeniem wydanym przez Zarządcę Infrastruktury Kolejowej, który to pracownik realizuje zadania, o których mowa powyżej. Dokumenty, o których mowa, okazywane są kierownikowi pociągu Przewoźnika lub maszyniście wydawania osobom kierującym pojazdami kolejowymi Przewoźnika poleceń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i prowadzenia ruchu na obszarze Zarządcy. Do wydawania takich poleceń uprawnieni są pracownicy Zarządcy prowadzący ruch kolejowy, 3.6. usunięcia na koszt i ryzyko Przewoźnika stojącego taboru/pociągu nieprzewidzianego w rozkładzie jazdy oraz w przypadku rozwiązania Umowy i nie usunięcia we własnym zakresie przez Przewoźnika w terminie 15 dni od dnia rozwiązania Umowy pojazdów szynowych, urządzeń i sprzętu Przewoźnika z torów kolejowych Zarządcy, 3.7. dokonania kontroli przestrzegania przepisów porządkowych przez Przewoźników na obszarze kolejowym Zarządcy, 3.8. żądania od Przewoźnika wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji Umowy w przypadkach, kiedy zachodzi obawa naruszenia Umowy lub zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia. 4. W ramach Umowy Przewoźnik: 4.1. nie może odstępować innemu Przewoźnikowi tras przejazdów lub podzlecać wykonywania przejazdów innym Przewoźnikom kolejowym, STRONA 24

25 4.2. ponosi odpowiedzialności prawną i finansową za stan i sprawność taboru oraz pojazdów kolejowych, 4.3. przestrzega zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz z późn. zm.) oraz w przepisach wewnętrznych Zarządcy infrastruktury, 4.4. realizuje przejazdy nadzwyczajne zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, przepisach, instrukcjach wewnętrznych Zarządcy infrastruktury i na zasadach zawartych w Umowie, 4.5. zapewnia wykonywania przez pracowników Przewoźnika poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników Zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i prowadzenia ruchu na linii kolejowej, 4.6. ma obowiązek wyposażyć swoich pracowników, uczestniczących w procesie przewozowym we wszelkie niezbędne dokumenty i przybory. Pracownicy Przewoźnika zobowiązani są do posiadania wymaganych dokumentów i przyborów w czasie wykonywania czynności związanych z realizacją przejazdów, 4.7. niezwłocznie powiadamia Zarządcę infrastruktury o zdarzeniach kolejowych związanych bezpośrednio z jego pojazdem kolejowym (pociągiem), zaistniałych na Obszarze kolejowym Zarządcy, 4.8. niezwłocznie powiadamia Zarządcę o dostrzeżonych wszelkich innych, niż wymienione wyżej zdarzeniach kolejowych oraz o innych wydarzeniach mających miejsce na Obszarze kolejowym Zarządcy, które tworzą, lub mogą stworzyć jakiekolwiek zagrożenia dla bezpieczeństwa i ciągłości prowadzenia ruchu pociągów, a także bezpieczeństwa ludzi i mienia, 4.9. ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie podczas postoju przed zbiegnięciem pociągów lub pojazdów kolejowych; zapewnia i ponosi odpowiedzialność za skuteczne zabezpieczenie przyjętych do przewozu ładunków, w szczególności uniemożliwiające przesunięcie, emisję ładunku poprzez np. pylenie, wywiewanie, usypywanie, wylewanie i uwalnianie oraz emisję energii; na żądanie Zarządcy ma obowiązek udokumentować kwalifikacje i uprawnienia pracowników Przewoźnika oraz sprawność techniczną pojazdów szynowych i taboru używanych do przewozu, w przypadku rozwiązania Umowy ma usunąć, w terminie 15 dni, pojazdy szynowe, urządzenia i sprzęt z terenu Zarządcy infrastruktury. Niewykonanie tego zobowiązania skutkuje pokryciem kosztów za usunięcie tego mienia przez Przewoźnika na rzecz Zarządcy, zgłasza dyżurnemu ruchu stacji początkowej gotowość do odjazdu pociągu przez podanie nazwy Przewoźnika, nr pociągu, relacja, masy brutto, długość pociągu, seria i nr lokomotywy, rodzaj transportowanego ładunku pozostawia 1 egzemplarz wykazu pojazdów kolejowych w składzie pociągu na stacji Sławków Euroterminal przed wyjazdem ze stacji początkowej i po ukończeniu jazdy w stacji końcowej Przewoźnik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów, wynikających z Kolejowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) ustanowionego przez Zarządcę Infrastruktury Kolejowej, w zakresie Umowy. 5. Przewoźnik w okresie wykonania Umowy ma prawo do: 5.1. zrezygnowania z zamówionego (objętego Umową) przejazdu pociągu bez konsekwencji finansowych, jeżeli wystąpiła Sytuacja nadzwyczajna, o której Zarządca został niezwłocznie powiadomiony, STRONA 25

26 5.2. realizacji nowych lub dodatkowych przejazdów własnych pociągów, z zastrzeżeniem zasad opisanych w 9 (Zasady przydzielania tras), 5.3. dokonania zmian parametrów przejazdu (np. zmiany trasy, zmiany miejsca i czasów zatrzymań, terminów kursowania) pociągów, z zastrzeżeniem zasad opisanych w 9, 5.4. korzystania z innych usług dodatkowych udostępniania infrastruktury według odrębnych umów lub zasad, jeżeli pozwalają na to możliwości techniczno-eksploatacyjne, 5.5. otrzymania od Zarządcy infrastruktury dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień dotyczących wprowadzanych przez Zarządcę zmian w regulaminach udostępniania i obsłudze pociągów Przewoźnika, 5.6. żądania od Zarządcy wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji Umowy, w przypadkach, kiedy zachodzi obawa naruszenia Umowy lub zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia. STRONA 26

27 14. Zasady wydawania zezwoleń dla pracowników Przewoźnika 1. Pracownicy Przewoźnika w czasie wykonywania pracy związanej z realizacją zawartej Umowy winni posiadać imienne karty wstępu na obszar kolejowy Zarządcy Infrastruktury Kolejowej. 2. Zarządca Infrastruktury Kolejowej, na wniosek Przewoźnika, wydaje pracownikom Przewoźnika w celu wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy imienne zezwolenia do przebywania na określonym lub całym obszarze infrastruktury kolejowej Zarządcy. 3. Zezwolenia, o których mowa powyżej są ważne wraz z dokumentem tożsamości pracownika Przewoźnika zawierającym fotografię. 4. Wnioskując o wydanie zezwolenia, o których mowa, Przewoźnik musi uwzględnić czy pracownicy, dla których wnioskuje o wydanie zezwoleń: 4.1. posiadają sprawność fizyczną i umysłową stwierdzoną przez uprawnionego lekarza (komisję lekarską), wymaganą na określonym stanowisku; 4.2. posiadają pozytywny wynik okresowych badań lekarskich, przeprowadzonych w terminach wymaganych przepisami; 4.3. posiadają złożony egzamin kwalifikacyjny na zajmowane stanowisko, zgodnie z postanowieniami przepisów wydanymi na podstawie Art. 22d Ustawy maszyniści pojazdów trakcyjnych posiadają wydane przez Przewoźnika prawo kierowania tymi pojazdami; 4.5. posiadają aktualne egzaminy okresowe i weryfikacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Przewoźnika oraz zapisem wyniku w rejestrze egzaminacyjnym Przewoźnika odbyli odpowiednie przeszkolenie konieczne do samodzielnego wykonywania czynności na torach Zarządcy Infrastruktury Kolejowej, a maszyniści pojazdów kolejowych posiadają prawo kierowania tymi pojazdami, 5. Zezwolenia, o których mowa powyżej wydawane są przez Zarządcę odpłatnie, na okres ważności jednego roku, z możliwością przedłużenia. 6. Wnioski na wydanie zezwolenia zawierać muszą: 6.1. imię i nazwisko wraz z podaniem daty urodzenia i stanowiska służbowego osoby, dla której dokument ma być wydany; 6.2. określenie obszaru kolejowego, którego wniosek dotyczy; 6.3. oświadczenie, że pracownik Przewoźnika, spełnia warunki, o których mowa powyżej w przypadku wnioskowania o karty wstępu na okres krótszy niż 1 rok lub wnioskowania o przedłużenie wskazanie terminu na jaki ma być wydane/przedłużone upoważnienie bądź zezwolenie, STRONA 27

28 15. Zasady przekazywania informacji Zarządcy przez Przewoźnika 1. Gotowość pociągu Przewoźnika do odjazdu odbywa się zgodnie z. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów ESr Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu urządzeń radio łączności pociągowej z podaniem: 2.1. numeru pociągu, 2.2. rodzaj ładunku (dotyczy przewozu materiałów niebezpiecznych), 2.3. nazwiska maszynisty, numeru i serii pojazdu trakcyjnego, 2.4. masy brutto pociągu, 2.5. długości pociągu. 3. Fakt zgłoszenia gotowości do odjazdu odnotowany jest przez dyżurnego ruchu w Dzienniku rozmów telefonicznych, z zapisaniem informacji zgłoszonych przez maszynistę. 4. Zgłoszenie maszynisty potwierdzane jest przez dyżurnego ruchu podaniem przez niego: 4.1. nazwy Przewoźnika, 4.2. relacji przewozu, 4.3. rodzaju ładunku (dotyczy przewozu materiałów niebezpiecznych), 4.4. nazwiska dyżurnego ruchu, 4.5. godziny przyjęcia zgłoszenia, 4.6. numeru, pod którym zgłoszenie zostało zarejestrowane w Dzienniku rozmów telefonicznych. 5. Przewoźnik kolejowy sprawdza wyposażenie oraz dokumentację pociągu m.in.: 5.1. Książka pokładowa pojazdu kolejowego z napędem; 5.2. Świadectwo sprawności technicznej; 5.3. Wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu; 5.4. Radiotelefon zapewniający łączność z dyżurnym ruchu i drużyną manewrową; 5.5. Druki rozkazów pisemnych; 5.6. Przybory sygnałowe i niezbędny sprzęt sygnałowy; 5.7. Sygnały końca pociągu; 5.8. Specjalistyczne wyposażenie w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych (sprzęt ucieczkowy oczyszczający) 6. Zgłoszenie gotowości do odjazdu uznaje się za dokonane w terminie zobowiązującym Zarządcę do zrealizowania przejazdu zgodnie z Umową, jedynie w przypadku, gdy dokonane jest przed rozkładowym odjazdem pociągu w czasie ustalonym w Regulaminie technicznym stacji. 7. W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia gotowości do odjazdu pociągu według zasad opisanych wyżej, Przewoźnikowi nie przysługują w stosunku do Zarządcy roszczenia dotyczące punktualności przejazdu. 8. Przewoźnik dla lokomotyw luzem, pociągów w stanie ładownym oraz pociągów w stanie próżnym będzie sporządzał Wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu, który stanowić będzie podstawę do rozliczeń finansowych między stronami Umowy. Obowiązkiem drużyny pociągowej Przewoźnika jest każdorazowe przekazywanie wymaganych dokumentów do dyżurnego ruchu Zarządcy. STRONA 28

29 16. Zasady dokonywania powiadomień 1. Ustala się następujące zasady dokonywania powiadomień: 1.1. W przypadkach powiadomienia o zdarzeniach mających znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa i ciągłości prowadzenia ruchu, a także bezpieczeństwa ludzi i mienia, w tym o wypadkach kolejowych, odpowiednio: ze strony Zarządcy nastawnia dysponująca CSR, ze strony Przewoźnika komórki/osoby/stanowiska wymienione w Umowie, 1.2. W przypadkach powiadamiania o zakłóceniach w realizacji rozkładu jazdy osoby/stanowiska pracy powiadamiające i uzyskujące informacje określa Umowa udostępniania. 2. W innych przypadkach powiadomienia i przekazywanie informacji związanych z wykonywaniem Umowy: ze strony Zarządcy komórki/osoby/stanowiska wymienione w Umowie, ze strony Przewoźnika komórki/osoby/stanowiska wymienione w Umowie. 3. Jeżeli powiadomienia dokonywane są w formie pisemnej, powinny być kierowane do komórek/osób/stanowisk na adres Zarządcy infrastruktury bądź wyszczególnionych w Umowie. 4. Dokumentacja potwierdzająca fakt dokonania powiadomienia przechowywana jest przez okres 5 lat. 5. Strony oświadczają, że na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. (w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) art. 1 i 5 z rozszerzeniem wymogów Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., (w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009), zobowiązują się do uczestniczenia w procesie zarządzania ryzykiem oraz wzajemnego przekazywania informacji mających znaczenie dla bezpieczeństwa. STRONA 29

30 17. Tok postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia na liniach kolejowych 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia na obszarze kolejowym Zarządcy Infrastruktury Kolejowej Euroterminal Sławków, strony Umowy zobowiązują się do postępowania zgodnego z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych (Dz. U. Nr 89, poz. 593) oraz Instrukcji o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i wydarzeń kolejowych ESr Strony Umowy zobowiązują się do: 2.1. współdziałania w celu zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałych zdarzeń, 2.2. współdziałania przy usuwaniu skutków zdarzeń w celu przywrócenia ruchu kolejowego, 2.3. niesienia pomocy poszkodowanym, 2.4. współdziałania przy ustalaniu przyczyn wypadków kolejowych. 3. Ustalanie przyczyn zdarzenia i odpowiedzialności za ich następstwa dokonywane jest przez komisję kolejową powołaną przez Zarządcę Infrastruktury Kolejowej z udziałem Przewoźnika. 4. Komisję kolejową powołuje się w celu prowadzenia postępowania wyjaśniającego zdarzenie kolejowe stosownie do postanowień Instrukcji o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i wydarzeń kolejowych ESr-8, przy czym ustalenia komisji kolejowej następują w formie protokołu ustaleń końcowych, uzgadnianego przez przedstawicieli stron Umowy i zawierającego w szczególności: 4.1. ustalenie okoliczności, przyczyn i końcową kwalifikację zdarzenia, 4.2. wyszczególnienie i rozmiar szkód i strat z tytułu następstw zdarzenia, 4.3. analizę i wnioski w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron Umowy albo innych podmiotów. 5. Protokół ustaleń końcowych podpisują przewodniczący i członkowie komisji kolejowej. 6. W zakresie ustalonym w postępowaniu powypadkowym i podpisanym protokole ustaleń końcowych, strony Umowy zobowiązane są do naprawienia szkody, w tym zwrotu kosztów poniesionych przy usuwaniu skutków zdarzenia i niesienia pomocy oraz pokrycia kosztów odszkodowań proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do zaistnienia zdarzenia. 7. Strony stosują odpowiednio określone powyżej zasady postępowania w razie zdarzeń kolejowych wynikłych z: 7.1. niewłaściwej ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 7.2. klęski żywiołowej, 7.3. innych podobnych zdarzeń. STRONA 30

31 18. Zasady postępowania w przypadkach wystąpienia zakłóceń eksploatacyjnych 1. Jeżeli wystąpią odstępstwa od rozkładu jazdy spowodowane zdarzeniem lub wypadkiem z winy Przewoźnika, to Przewoźnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zarządcy infrastruktury oraz innych użytkowników linii za wynikłe utrudnienia w eksploatacji linii kolejowej. 2. Zarządca powiadamia zainteresowanych Przewoźników o wystąpieniu utrudnień eksploatacyjnych mających wpływ na ich działalność eksploatacyjną. Zgodnie z postanowieniami Ustawy jest zobowiązany do wstrzymania lub ograniczenia ruchu na całości lub części linii kolejowej w razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub bezpieczeństwa przewozu rzeczy. 3. W przypadku wystąpienia zakłóceń, Zarządca podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu przywrócenie normalnych warunków eksploatacyjnych. 4. W tym celu może on zaproponować: zmniejszenie prędkości przejazdu pociągów, zastosowanie zastępczych środków trakcyjnych, wykorzystanie innych zastępczych elementów infrastruktury niezbędnych Przewoźnikowi itd. 5. Euroterminal Sławków ma prawo, w przypadkach wystąpienia utrudnień eksploatacyjnych o charakterze nagłym, do użycia pojazdu kolejowego Przewoźnika w celu usunięcia (ściągnięcia do najbliższej stacji, na której istnieją warunki do jego odstawienia) ze szlaku uszkodzonego pojazdu kolejowego tego lub innego Przewoźnika. 6. Za wszelkie odstępstwa od Rozkładu jazdy wynikłe z powodu utrudnień eksploatacyjnych z winy Zarządcy, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności. 7. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 327 z późn. zm.) podmiot powodujący zanieczyszczenia środowiska ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia. Po udowodnieniu wyrządzenia szkody - sprawca ma ustawowy obowiązek kompensacyjny w postaci pokrycia kosztów rekultywacji gruntu lub usunięcia innej wyrządzonej szkody. STRONA 31

32 19. Przewóz materiałów sypkich 1. Do przewozu materiałów sypkich mogą być użyte wagony odpowiedniego typu (serii) zgodnie z ich przeznaczeniem, posiadające szczelne pudła uniemożliwiające wysypywanie się materiału na drogę kolejową. 2. W przypadku przewozu materiałów sypkich w wagonach otwartych, ładunek poza równomiernym rozmieszczeniem przesyłki na powierzchni ładunkowej, nie może wystawać ponad burty wagonu. 3. W celu zabezpieczenia przewozu materiałów pylących powierzchnie ładunkowe należy pokryć (zrosić) wodnymi roztworami koloidalnymi substancji błonotwórczych bądź ładunek zabezpieczyć oponami wagonowymi. Sławków, dnia roku STRONA 32

33 Załącznik nr 1 Schemat sieci kolejowej STRONA 33

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O.

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015-2016 REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O.

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017-2018 REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS

Bardziej szczegółowo

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A.

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A. Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska - Rybnik CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A.. Wstęp.... Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 7

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 7 CENNIK stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1520 mm na rozkład jazdy 2017/2018 Warszawa 2017 Strona 1 z 7 1.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10 CENNIK stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2017/2018 Warszawa 2017 Strona 1 z 10

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 13 GRUDNIA 2015 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2016 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

3) Rozdział 5. Usługi, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1,

3) Rozdział 5. Usługi, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1, Zmiana nr 9 z dnia 3 sierpnia 2017 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

Terminal Towarowy zarządzany przez Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z.o.o. ( REGULAMIN OIU )

Terminal Towarowy zarządzany przez Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z.o.o. ( REGULAMIN OIU ) REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Terminal Towarowy zarządzany przez Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z.o.o. ( REGULAMIN OIU ) SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik 15. PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1O GRUDNIA 2017 R. 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O.

ZARZĄDCA INFRASTRUKTURY EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O. O. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015-2016 REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS

Bardziej szczegółowo

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ Infra SILESIA S.A. NA RRJP 2017/2018 Wstęp: Niniejszy cennik opłat zawiera

Bardziej szczegółowo

Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik

Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik REGULAMIN przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik

Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik REGULAMIN przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów na rok 2012/2013

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do Uchwały Nr 795/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 lipca 2017 r. CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do zarządzenia Nr 44/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 września 2015 r. ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ

DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 55/III/2017 Zarządu PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka-Żurawica Sp. z o.o. z dnia 06 grudnia 2017r. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP CARGO Centrum Logistyczne

Bardziej szczegółowo

betrans wszystko-wszędzie- w terminie

betrans wszystko-wszędzie- w terminie REGULAMIN SIECI ZARZĄDZANEJ PRZEZ PTS Betrans sp. z o. o NA ROK 2017/2018 Bełchatów 07.08.2017 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 3 II. DEFINICJE 4 III. INFORMACJE O ZARZĄDCY 4 IV. ZASADY WSPÓŁPRACY 5 V. INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ - STACJI PASAŻERSKIEJ

REGULAMIN DOSTĘPU PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ - STACJI PASAŻERSKIEJ REGULAMIN DOSTĘPU PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ - STACJI PASAŻERSKIEJ Grudzień 2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin dostępu przez

Bardziej szczegółowo

betrans wszystko-wszędzie- w terminie

betrans wszystko-wszędzie- w terminie REGULAMIN SIECI ZARZĄDZANEJ PRZEZ PTS Betrans sp. z o. o NA ROK 2017/2018 Bełchatów 20.11.2017 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 3 II. DEFINICJE 4 III. INFORMACJE O ZARZĄDCY 4 IV. ZASADY WSPÓŁPRACY 5 V. INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY KOLEJE CZESKIE Sp. z o.o... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Opracował: Jerzy Madej Firma Handlowo-Usługowa NETKOL Zatwierdził: Tomasz Ziółkowski Dyrektor Działu Eksploatacji Źródeł

Bardziej szczegółowo

41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU

41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ CTL MACZKI-BÓR S.A. NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU JAZDY 2013/20 20 /2014. CTL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Terminali CHEM TRANS i CHEMHALA na których operatorem jest CTL Północ Sp. z o.o.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Terminali CHEM TRANS i CHEMHALA na których operatorem jest CTL Północ Sp. z o.o. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ Terminali CHEM TRANS i CHEMHALA na których operatorem jest CTL Północ Sp. z o.o. Gdynia, 6.12.2017 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WYKAZ ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ...3

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA Rozdział 1 Przepisy ogólne 140. 1. Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia ruchu i sygnalizacji na liniach metra określa zarządca infrastruktury. 2. Karta próby hamulca

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA 1. Co to jest świadectwo bezpieczeństwa? 2. Kto jest zobowiązany do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa? 3. W jaki sposób można uzyskać świadectwo

Bardziej szczegółowo

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS PRZEZ LICENCJONOWANYCH

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS PRZEZ LICENCJONOWANYCH CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS PRZEZ LICENCJONOWANYCH CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy Regulamin wraz z Cennikiem przedstawiamy poniżej.

Przedmiotowy Regulamin wraz z Cennikiem przedstawiamy poniżej. Na podstawie wymogów zawartych w Ustawie z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie Ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Dz. Ust. z dnia 29 listopada 2016r. pozycja 1923 niniejszym uprzejmie

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Projekt Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu

Projekt Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu Projekt Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 Gdańsk 2017 Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

CTL MACZKI-BÓR S.A Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN

CTL MACZKI-BÓR S.A Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY CTL MACZKI-BÓR S.A.

Bardziej szczegółowo

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8 Zmiana nr 8 z dnia 8 grudnia 205 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy

Bardziej szczegółowo

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS PRZEZ LICENCJONOWANYCH CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce

Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.: (091) 471-33 - 00 Temat: Znaczenie połączenia Gorzów Wielkopolski Berlin w planach infrastruktury kolejowej w Polsce Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Warszawa, 15 września 2015 Wykaz zmian Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 POSTĘPOWANIE W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY Obowiązki i uprawnienia stron Przygotowanie i zgłoszenie pociągu do jazdy...

ROZDZIAŁ 7 POSTĘPOWANIE W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY Obowiązki i uprawnienia stron Przygotowanie i zgłoszenie pociągu do jazdy... Gdańsk 2016 Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 1. Definicje i używane skróty... 5 2. Status PKM... 6 3. Relacje pomiędzy przewoźnikami a PKM... 7 4. Regulamin... 7 ROZDZIAŁ II. UDOSTĘPNIANA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sieci Cargotor sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin sieci Cargotor sp. z o.o. ( Regulamin ) Projekt Regulaminu sieci Regulamin sieci Cargotor sp. z o.o. ( Regulamin ) Warszawa, 18 lipiec 2017r. 1 1) Dane teleadresowe zarządcy, w tym: adres do korespondencji, numer telefonu i faksu oraz adres

Bardziej szczegółowo

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

CTL MACZKI Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 REGULAMIN PRZYZNAWANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS PRZEZ LICENCJONOWANYCH CH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZĄDCY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O. O.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O. O. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O. O. zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 296 z dnia 5 grudnia 2017 r. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. O b o w I ą z u j e o d 01. 03. 2 0 1 5 1 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej Urząd Transportu Kolejowego Alicja Kozłowska Michał Zięba Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej 27 kwietnia 2017 r INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do Uchwały Nr 1011/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 października 2017 r. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU

Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ CTL MACZKI-BÓR S.A. NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU JAZDY 2016/20 20 /2017. CTL

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie usług manewrowych lokomotywami manewrowymi z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową / drużynami

Bardziej szczegółowo

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 150 mm na rozkład jazdy 016/017 Warszawa 016 Strona 1 z 5 Cennik stawek dostępu

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 14.05.2014 Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości W związku z zapytaniami napływającymi

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego Izba Gospodarcza Transportu Lądowego Relacje aplikant/przewoźnik zarządca infrastruktury kolejowej/operator obiektu infrastruktury usługowej dr Klaudia Przybyłowicz mgr inż. Maciej Gładyga Warszawa 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Rejon przeładunkowy Małaszewicze

1. Rejon przeładunkowy Małaszewicze CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o prześwicie 145mm na rozkład jazdy 2014/2015 Warszawa 2015 1. Rejon przeładunkowy Małaszewicze

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1520 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Warszawa, 15 września 2015 Wykaz zmian Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Art. 10.

Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Art. 10. Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Art. 10. 1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach: 1) regulacji transportu kolejowego, 2) licencjonowania transportu kolejowego,

Bardziej szczegółowo

Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska Rybnik

Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska Rybnik S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik REGULAMIN udostępniania infrastruktury kolejowej w ramach Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów 2017/2018 Regulamin udostępniania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 1 z 8 PROCEDURA P/16 Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 2 z 8 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) Na podstawie art. 17a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa Egz. Nr 6 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa Stacja Paliw w Węglińcu Bocznica przy stacji Węgliniec 1 2 3 Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA BOCZNICY KOLEJOWEJ PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A

REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA BOCZNICY KOLEJOWEJ PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA BOCZNICY KOLEJOWEJ PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. - ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW REGULAMIN SIECI KOLEJOWEJ ECL REGL 25729 / A Sygn.: GiEK/ECL/TWZ/2.03.03

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k Strona 1 z 6 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k 1. Niniejsza WISKOL, w dalszej części zwana Taryfą jest stosowana przez we wszystkich przewozach kolejowych krajowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP CARGO S.A.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP CARGO S.A. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP CARGO S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja, dystrybucja, kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie zmian w Regulaminie, w celach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

2) Zmienia się numerację dotychczasowego załącznika 3 na 3A.

2) Zmienia się numerację dotychczasowego załącznika 3 na 3A. Zmiana nr 5 z dnia 17 września 2013 r. w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów

Bardziej szczegółowo

2. Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury

2. Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych 1. Założenia Stawki jednostkowe ustalono na podstawie Instrukcji kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21

Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21 Załącznik do zarządzenia Nr 5/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2012 r. Zasady przygotowania rozkładowego czasu przejazdu pociągów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-21

Bardziej szczegółowo

r r r r r r r.

r r r r r r r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 13.12.2015 Przepis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem

Bardziej szczegółowo

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. LLU-4101-03-02/2012 P/12/077 Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1016 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY INFORMACJI O WPROWADZANYCH

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY INFORMACJI O WPROWADZANYCH Urząd Transportu Kolejowego ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY Utrzymanie INFORMACJI O WPROWADZANYCH techniczne wagonów ZMIANACH towarowych w kontekście recertyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) 347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r.

24 września 2007 r r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 15 grudnia r. 6 kwietnia 2009 r. 1 stycznia r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września Przepis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI. obowiązujący w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów 2017/2018

REGULAMIN SIECI. obowiązujący w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 REGULAMIN SIECI obowiązujący w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 Zasady udostępniania zarządzanej przez ZMPG S.A. w Gdyni infrastruktury kolejowej Podstawa opracowania: art. 32 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez:

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez: PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wniosek podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy licencyjnej (np. użytkownika bocznicy, przewoźnika kolejowego,etc.)

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa TT-01

Taryfa Towarowa TT-01 Strona 1 z 9 Taryfa Towarowa TT-01 Taryfa Towarowa przyjęta do stosowania przez przewoźników Tekst Jednolity ze zmianami z dnia 11- Niniejszy dokument jest własnością CTL Logistics. Zabrania się dokonywania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr TRM /10

D E C Y Z J A Nr TRM /10 Warszawa, 29 września 2010 r. PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO p.o. Mirosław Antonowicz Wiceprezes D E C Y Z J A Nr TRM-9110-13/10 zmieniająca decyzję Nr TRM-9110-07/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH www.extrail.com.pl 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zamawianie przewozów... 3 3. Odwołanie przewozu... 3 4. Czynności ładunkowe... 3 5. Nadawanie

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu Wyciąg z Zarządzanie Strona: 1/8 WYCIĄG Z PROCEDURY ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PERSONELU ZATWIERDZONEJ W DNIU 04.05.2106 r. Wyciąg z Zarządzanie Strona: 2/8 1. Procedura wydawania świadectw maszynisty.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów S t r o n a 1 z 1 3 PROCEDURA pasażerów S t r o n a 2 z 1 3 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu procesu 5. Dokumenty związane 6. Formularze

Bardziej szczegółowo

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 016/017 Warszawa 016 Strona 1 z 6 Cennik stawek dostępu

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 09 grudnia 2015 r. Nr 18 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 25 - Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć:

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU OSÓB 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług przewozu osób sporządzono na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE r r r r.

WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE r r r r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 13.12.2015 Przepis

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r.

Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r. Projekt umowy nr. zawarta w dniu. 2015r. pomiędzy: PKP Intercity S.A., z siedzibą: ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. wydawania świadectwa maszynisty. w Spółce "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

PROCEDURA. wydawania świadectwa maszynisty. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. Strona 1 z PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przydzielania tr as pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych

Regulamin przydzielania tr as pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny Rumia na rozkład jazdy pociągów 2017/18

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonywanie pozapociągowej obsługi trakcyjnej lokomotywami spalinowymi z drużynami trakcyjnymi na stacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przydzielania tr as pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych

Regulamin przydzielania tr as pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych SKMDI1 020.6.15 Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny Rumia na rozkład jazdy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 755

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 755 Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej 2) Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r.

Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Ryszard Węcławik - Dyrektor Dział Bezpieczeostwa Ruchu Kolejowego ryszard.weclawik@zdgtor.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw

Bardziej szczegółowo

KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH O firmie OTTIMA plus Sp. z o. o. prowadzi działalność związaną z doradztwem w obszarze kolejowym. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu / z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu / z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu / z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 %

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % Organizator 1. Organizatorem Promocji jest Pośrednictwo Finansowe KREDYTY Chwilówki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43 100 Tychy, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo