Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3. Rozdział 2. Dokumenty związane... 4. Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 6"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 4 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 6 Rozdział 4. Opis postępowania Rozdział 5. Wykaz załączników Rozdział 6. Tabela zmian Załącznik 1. Wniosek o powołanie Zespołu dla dokonania oceny znaczenia zmiany zgodnie z procedurą Załącznik 2. Wzór Decyzji o powołaniu zespołu ds. oceny znaczenia zmiany Załącznik 3. Wzór Notatki z posiedzenia Zespołu dokonującego oceny znaczenia zmiany Załącznik 4. Wzór Raportu z oceny znaczenia zmiany Załącznik 5. Wniosek o powołanie Zespołu dla dokonania oceny ryzyka znaczącej zmiany zgodnie z procedurą Załącznik 6. Wzór Decyzji o powołaniu Zespołu ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany Załącznik 7. Wzór Raportu z oceny ryzyka znaczącej zmiany Załącznik 8 Wzór wniosku o powołanie niezależnej jednostki oceniającej Załącznik 9 Wzór decyzji o powołaniu niezależnej jednostki oceniającej Załącznik 10. Wzór Raportu z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem Strona 2

3 Rozdział 1. Cel i zakres procedury 1. Celem procedury jest określenie procesu zarządzania zmianą w systemie kolejowym począwszy od oceny znaczenia zmiany dla tego systemu do momentu wdrożenia tej zmiany Procedurę stosuje się w celu określenia znaczenia planowanej zmiany dla systemu kolejowego oraz określenia trybu postępowania w przypadkach, gdy: 1) zmienia ona warunki prowadzenia działalności Spółki, powodujące nowe ryzyko dla infrastruktury lub prowadzonej działalności Spółki jako zarządcy infrastruktury lub jako podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych; 2) wprowadza ona nowe materiały powodujące nowe ryzyko dla infrastruktury lub prowadzonej działalności Spółki jako zarządcy infrastruktury lub jako podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych; 3) przygotowywana inwestycja zakłada odstępstwo od obowiązujących regulacji wewnętrznych Spółki lub przepisów powszechnie obowiązujących (wg instrukcji Ia-7); 4) planowana zmiana zakłada odstępstwo od obowiązujących regulacji wewnętrznych Spółki (wg instrukcji Ia-7); 5) dokonano zmian lub aktualizacji zapisów w obowiązujących w Spółce regulacjach wewnętrznych ujętych w 50 (Tabela 7) Księgi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ; 6) planowana zmiana zakłada konieczność uzyskania odstępstwa od zapisów w obowiązującej Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) dla pojazdów kolejowych. 2. Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą mieć charakter: a) techniczny, b) eksploatacyjny, Strona 3

4 c) organizacyjny - dotyczy wyłącznie zmian, które mogą mieć wpływ na warunki eksploatacji. 3. Procedura dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki. 3. Rozdział 2. Dokumenty związane Dokumentami związanymi z niniejszą procedurą są w szczególności: 1) Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L. 164 z r., z późń. zm.); 2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. U. L. 191/1 z r. z późn. zm.); 3) Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L Nr 108 z dnia r.); 4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z r.); 5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007; 6) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu Strona 4

5 do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa; 7) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie; 8) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.); 9) Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym z dnia 19 marca 2007r. (Dz. U r. Nr 60, poz. 407, z późn. zm.); 10) Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego oraz operacyjnego ; 11) Procedura SMS-PD-05 Działania korygujące i zapobiegawcze ; 12) Wykaz zgodności procedury względem wymagań załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 1169/2010 z dnia r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa; Lp. Pkt. załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 1169/ Pkt. M) procedury i metody przeprowadzania oceny ryzyka i wdrażania środków kontroli ryzyka w sytuacjach, kiedy zmiana warunków prowadzenia działalności lub wprowadzenie nowego materiału powoduje nowe ryzyko dla infrastruktury lub prowadzonej działalności 13) Wykaz zgodności procedury względem wymagań załącznika III do rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007; Lp. Pkt. załącznika III do Rozporządzenia Komisji (UE) 445/ Pkt. 2.3 Organizacja musi posiadać procedury w zakresie oceny ryzyka do celów zarządzania zmianami dotyczącymi wyposażenia, procedur, organizacji, obsady stanowisk lub interfejsów, a także stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 352/2009 Strona 5

6 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności 4. Lp. Stanowisko/funkcja Symbol Zakres odpowiedzialności ) Powołanie w formie Decyzji w Biurze Bezpieczeństwa niezależnej jednostki oceniającej stosowanie procesu zarządzania ryzykiem; 1. Członek Zarządu Spółki właściwy ds. SMS IE 2) Akceptacja Raportu z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem; 3) Przekazanie dokumentacji związanej ze zmianą istotną Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego (zwanego dalej UTK). 1) Powołanie i nadzór nad pracą zespołu: ds. oceny znaczenia zmiany oraz zespołu ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany, 2) Sporządzenie i podpisanie Wniosku do Członka Zarządu Spółki właściwego ds. SMS o powołanie w Biurze Bezpieczeństwa niezależnej jednostki oceniającej 2. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa IBR 3) Zatwierdzenie Raportu z oceny znaczenia zmiany oraz oceny ryzyka znaczącej zmiany dla ocen dokonywanych przez Zespół powołany w Biurze Bezpieczeństwa; 4) Zatwierdzenie Notatki z oceny znaczenia zmiany dla ocen dokonywanych przez Zespół powołany w Biurze Bezpieczeństwa; 5) Akceptacja Raportu z oceny znaczenia zmiany oraz oceny ryzyka znaczącej zmiany dla ocen dokonywanych przez Zespół powołany w jednostce/ komórce Strona 6

7 Lp. Stanowisko/funkcja Symbol Zakres odpowiedzialności organizacyjnej Spółki; 6) Zatwierdzenie Raportu z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem 7) Uruchamianie procedury działań korygujących lub zapobiegawczych (SMS- PD-05). 1) Nadzór nad pracami Zespołu: ds. oceny znaczenia zmiany oraz zespołu ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany w zakresie MMS; 3. Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem ILK19 2) Sporządzenie i podpisanie Wniosku do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa o powołanie niezależnej jednostki oceniającej w zakresie MMS; 3) Opiniowanie wniosku na Zarząd o odstępstwo od zapisów Dokumentacji Systemu Utrzymania 4) Uruchamianie procedury działań korygujących lub zapobiegawczych zgodnie z procedurą SMS/MMS-PD Kierownik jednostki / komórki organizacyjnej Spółki - 1) Podpisanie Wniosku kierowanego do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa o powołanie Zespołu dla dokonania oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany; 2) Zatwierdzenie Raportu z oceny znaczenia zmiany oraz oceny ryzyka znaczącej zmiany dla ocen dokonywanych przez Zespół powołany w jednostce / komórce organizacyjnej Spółki. 5. Wyznaczony pracownik komórki / jednostki organizacyjnej Spółki - 1) Nadzór nad pracą Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany; 2) przekazanie Raportu (wraz z Notatką) Strona 7

8 Lp. Stanowisko/funkcja Symbol Zakres odpowiedzialności do zatwierdzenia do kierownika jednostki / komórki organizacyjnej w której powołano Zespół; 3) przekazanie Raportu (wraz z Notatką) do akceptacji przez dyrektora Biura Bezpieczeństwa. 1) Określenie charakteru zmiany; 2) Wyznaczenie członków do Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany dla zmian o których mowa w 5 ust. 6 / oceny ryzyka znaczącej zmiany; 6. Komórka/jednostka organizacyjna Spółki (lub koordynator ds. SMS bądź / koordynator ds. MMS) - 3) Wystąpienie do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa z pisemnym wnioskiem o weryfikację formalną dokumentacji dla dokonania oceny znaczenia zmiany oraz o powołanie Zespołu oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany; 4) Przygotowanie oraz przekazanie do Przewodniczącego Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany dokumentacji niezbędnej do dokonania oceny znaczenia zmiany; 5) Archiwizacja dokumentacji z przeprowadzonej oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany; 6) Przygotowanie oraz przekazanie do niezależnej jednostki oceniającej wymaganej dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia oceny. 7. Członkowie Zespołu do spraw oceny znaczenia zmiany oraz Zespołu do spraw oceny ryzyka znaczącej zmiany - 1) Poprawne, rzetelne i obiektywne przeprowadzenie procesów oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany; 2) Przygotowanie Notatki z posiedzenia Zespołu dokonującego oceny znaczenia Strona 8

9 Lp. Stanowisko/funkcja Symbol Zakres odpowiedzialności zmiany oraz zaakceptowanie jej przez Przewodniczącego Zespołu; 3) Przygotowanie Raportu z oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany; 4) Przekazanie przez Przewodniczącego Zespołu Raportu z oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany do zatwierdzenia kierownikowi komórki / jednostki organizacyjnej Spółki w której powołano zespół (wraz z Notatką); 5) Przekazanie przez Przewodniczącego Zespołu wyznaczonemu pracownikowi komórki / jednostki organizacyjnej Spółki Raportu oraz Notatki do przesłania do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa celem akceptacji przez niego Raportu z oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany. 1) Wnikliwe przeanalizowanie otrzymanej dokumentacji umożliwiające przeprowadzenie niezależnej oceny; 8. Niezależna jednostka oceniająca - 2) Obiektywne i rzetelne przeprowadzenie procesów związanych z niezależną oceną prawidłowości stosowania zarządzania ryzykiem oraz zapewnienie poprawności ich wyników; 3) Przygotowanie raportu z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem; 4) Określenie czy zmiana jest zmianą istotną; 5) Podpisanie raportu z przeprowadzonej niezależnej oceny, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz przedłożenie raportu Strona 9

10 Lp. Stanowisko/funkcja Symbol Zakres odpowiedzialności odpowiednio do dyrektora Biura Bezpieczeństwa celem zatwierdzenia. 5. Strona 10 Rozdział 4. Opis postępowania 1. Komórka/ jednostka organizacyjna Spółki wprowadzająca zmianę zobowiązana jest do określenia charakteru wprowadzanej zmiany zgodnie z 2 ust. 2 niniejszej procedury. W przypadku stwierdzenia jednego z ww. charakterów zmiany koordynator ds. SMS lub MMS w danej komórce/jednostce organizacyjnej zobowiązany jest do: a) przygotowania wniosku do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa o wydanie Decyzji powołującej Zespół dla przeprowadzenia oceny znaczenia zmiany, b) zaproponowania składu Zespołu dokonującego oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany, który zostanie powołany przez Dyrektora Biura Bezpieczeństwa; 2. Kompletny wniosek zatwierdza kierownik komórki/jednostki organizacyjnej wprowadzającej zmianę. 3. Kierownik komórki/jednostki organizacyjnej wprowadzającej zmianę występuje z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa o wydanie Decyzji powołującej Zespół ds. oceny znaczenia zmiany zwanego dalej Zespołem (Załącznik 1). Oryginał wniosku przekazuje się do Biura Bezpieczeństwa w formie papierowej. Dopuszcza się przekazywanie wniosku w formie elektronicznej. 4. W przypadku stwierdzenia uchybień wniosek zwracany jest kierownikowi komórki/jednostki organizacyjnej celem uzupełnienia. 5. Po pozytywnym zweryfikowaniu przedłożonego wniosku, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w formie Decyzji (Załącznik 2) powołuje Zespół ds. oceny znaczenia zmiany wskazując w Decyzji pracownika Biura Bezpieczeństwa a w przypadku zmian dotyczących pojazdów kolejowych - Pełnomocnika

11 Zarządu ds. systemu Zarządzania Utrzymaniem, odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad pracami Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany. W uzasadnionych przypadkach w pracach Zespołu mogą uczestniczyć pracownicy Biura Bezpieczeństwa po wcześniejszym uzgodnieniu. Decyzja o powołaniu Zespołu jest wydawana na czas określony. 6. Jednostki / komórki organizacyjne Spółki dokonują oceny znaczenia zmiany oraz oceny ryzyka dla zagadnień leżących w zakresie prowadzonej działalności oraz posiadanych kompetencji. W przypadku zmian wprowadzanych przez Zakłady Linii Kolejowych i/lub Centrum Realizacji Inwestycji w skład Zespołu każdorazowo powinni wchodzić przedstawiciele właściwej terytorialnie Sekcji Eksploatacji jako gospodarza terenu najlepiej znającego warunki lokalne. W przypadku zmian przewidzianych do wprowadzenia przez Centrum Realizacji Inwestycji w skład Zespołu dodatkowo, każdorazowo powinni wchodzić przedstawiciele wykonawcy. 7. W skład Zespołu mogą być powoływani kompetentni pracownicy z innych komórek/ jednostek organizacyjnych Spółki jak również eksperci spoza Spółki. 8. Wszystkie propozycje zmian zapisów w dokumentacji SMS jak również MMS oceniane są przez Zespół powoływany w Biurze Bezpieczeństwa. 9. Zespół dokonuje oceny zgromadzonego materiału pod kątem zawartości merytorycznej dla oceny znaczenia zmiany. 10. W przypadku powołania Zespołu w Biurze Bezpieczeństwa nadzór nad jego pracą sprawuje Dyrektor Biura Bezpieczeństwa. 11. Zespół dokonuje oceny znaczenia zmiany zgodnie z 7 niniejszej procedury. 6. Zawartość dokumentacji stanowiąca podstawę opracowania Notatki z przeprowadzonej oceny znaczenia zmiany. 1. Opis istniejącego systemu. W przypadku zmiany dotyczącej modernizacji odcinka linii kolejowej wraz ze zmianą urządzeń srk oraz zmianą kategorii przejazdów kolejowodrogowych w poziomie szyn należy oddzielnie opisać każdy z obszarów, np. 1) nawierzchnia kolejowa; 2) urządzenia srk; 3) obiekty inżynieryjne; 4) przejazdy kolejowo-drogowe; itp. Uwaga:. Analogiczny układ należy zachować przy opisie punktów 2 i 3. Strona 11

12 2. Opis wprowadzanej zmiany w oparciu o dokumenty źródłowe. To powinien być najszerzej i najdokładniej opisany punkt. Powyższy punkt musi zawierać szczegółowy opis wprowadzanej zmiany. Szczególny nacisk należy położyć na punkty styku pomiędzy różnymi obszarami / podsystemami. 3. Opis systemu po wprowadzeniu zmiany. 4. Zidentyfikowane zagrożenia dla systemu z podziałem na: a) zagrożenia dla działań związanych z wprowadzaniem zmiany, b) zagrożenia mogące wystąpić po wprowadzeniu zmiany, ze szczególnym wyróżnieniem nowych zagrożeń. 7. Ocena znaczenia zmiany 1. W oparciu o przedstawione dokumenty Zespół kierując się fachowym osądem dokonuje wstępnej definicji systemu mającej na celu stwierdzenie, czy zmiana ma wpływ na bezpieczeństwo. W przypadku stwierdzenia, że zmiana ma wpływ na bezpieczeństwo Zespół dokonuje oceny znaczenia zmiany wg kryteriów, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) Nr 352/ Po dokonaniu oceny członkowie Zespołu sporządzają oraz podpisują Raport z oceny znaczenia zmiany (Załącznik 4) podając w nim uzasadnienie podjętej decyzji a Przewodniczący Zespołu przedkłada go do zatwierdzenia kierownikowi / jednostki organizacyjnej w której powołano Zespół wraz z Notatką z posiedzenia Zespołu (Załącznik 3). 3. Zatwierdzony przez kierownika jednostki / komórki organizacyjnej Raport (wraz z Notatką) każdorazowo przesyłane są w formie pisemnej do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa. Pozostałe dokumenty stanowiące podstawę prac Zespołu należy nagrać na płytę CD i przesłać wraz z ww. dokumentami Ponadto w przypadku zmiany kategorii lub utworzenia nowego przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia w poziomie szyn w formie pisemnej należy przesyłać zaparafowane projekty metryk przejazdów i/lub przejść oraz regulaminu obsługi przejazdu kat. F. 4. Raport z przeprowadzonej oceny znaczenia zmiany każdorazowo podlega akceptacji przez Dyrektora Biura Bezpieczeństwa. Strona 12

13 5. W przypadku braku akceptacji, Raport zwracany jest do jednostki / komórki Spółki w której powołano Zespół, celem dokonania weryfikacji lub podania szczegółowego uzasadnienia decyzji podjętej przez Zespół. 6. W przypadku nieprzedłożenia do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Raportu z oceny znaczenia zmiany lub Raportu z oceny ryzyka znaczącej zmiany przed upływem terminu wskazanego w Decyzji o powołaniu Zespołu, wymagane jest wystąpienie do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa z wnioskiem o wydanie nowej Decyzji powołującej Zespół. 7. Kopie elektroniczne zaakceptowanego Raportu wraz z Notatką załączane są do dokumentacji znajdującej się w Biurze Bezpieczeństwa. W przypadku ocen znaczenia zmiany dla pojazdów kolejowych, kopie elektroniczne (skany) ww. dokumentów przekazywane są do Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem. 8. Dokumentacja z oceny znaczenia zmiany w formie papierowej i elektronicznej przechowywana jest w komórce / jednostce organizacyjnej Spółki w której powołano Zespół. W przypadku, gdy zmiana nie została uznana za znaczącą należy na tym etapie zakończyć postępowanie. 9. W przypadku uznania zmiany za znaczącą, na pisemny Wniosek komórki/ jednostki organizacyjnej Spółki (Załącznik 5), Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w drodze Decyzji (Załącznik 6) powołuje interdyscyplinarny Zespół ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany, który niezwłocznie przystępuje do zdefiniowania systemu oraz realizacji procesu oceny ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) Nr 352/ Definicja systemu umieszczana jest w Raporcie z oceny ryzyka znaczącej zmiany (Załącznik 6) i obejmuje: 1) cel systemu (zamierzone przeznaczenie); 2) funkcje i elementy systemu, jeżeli ma to zastosowanie (w tym element ludzki, techniczny, operacyjny, itp.); 3) granicę systemu, z uwzględnieniem innych systemów, z którymi system ten wzajemnie oddziałuje; 4) interfejsy fizyczne (systemy, z którymi system ten wzajemnie oddziałuje) i funkcjonalne (planowane nakłady i efekty dotyczące działania); 5) otoczenie systemu (np. przepływy energii i przepływy termiczne, wstrząsy, wibracje, zakłócenia elektromagnetyczne, przeznaczenie eksploatacyjne); Strona 13

14 11. Po zdefiniowaniu systemu Zespół przystępuje do identyfikacji zagrożeń w oparciu m.in. o Rejestr zagrożeń oraz wiedzę i doświadczenie członków Zespołu a następnie dokonuje klasyfikacji ryzyka celem ustalenia, czy ryzyko jest zasadniczo dopuszczalne. Klasyfikacja ryzyka ma charakter ekspercki i wymaga udokumentowania decyzji podjętej przez Zespół. 12. W przypadku uznania przez Zespół, że ryzyko jest zasadniczo dopuszczalne należy powyższą decyzję uzasadnić wypełniając Raport z oceny ryzyka znaczącej zmiany (Załącznik 7) w punktach od A do C3 i podpisując go a następnie przesyłając do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa wraz z dokumentacją źródłową stanowiącą podstawę podjętej decyzji. 13. W przypadku uznania przez Zespół, że ryzyko zasadniczo nie jest dopuszczalne Zespół dokonuje wyboru metody akceptacji ryzyka. W trakcie przeprowadzania procesu oceny ryzyka ww. Zespół dokonuje wyboru zasady akceptacji ryzyka spośród trzech następujących metod: - kodeksy postępowania; - systemy odniesienia; - szacowanie ryzyka jawnego. 14. Wybór jednej z powyższych metod Zespół uzasadnia w Raporcie z oceny ryzyka zmiany znaczącej (Załącznik 7). W przypadku modernizacji infrastruktury kolejowej jak również zakresu objętego Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), wybór metody należy rozpocząć od Kodeksów postępowania poprzez Systemy odniesienia a w przypadku ich niekompletności lub braku należy zastosować metodę Szacowania ryzyka jawnego, czyli FMEA. W pozostałych przypadkach o wyborze metody akceptacji ryzyka decyduje Zespół. Raport z oceny ryzyka znaczącej zmiany każdorazowo zatwierdzany jest przez kierownika jednostki / komórki organizacyjnej w której powołano Zespół oraz akceptowany przez Dyrektora Biura Bezpieczeństwa. 15. W przypadku szacowania ryzyka jawnego Zespół stosuje metodę opisaną w procedurze SMS/MMS-PR-02, korzystając z Karty Oceny Ryzyka z ww. procedury. 16. W przypadku gdy znaczące zmiany dotyczą podsystemów strukturalnych, do których ma zastosowanie Dyrektywa 2008/57/WE procedurę stosuje się jeżeli ocena ryzyka wymagana jest w odpowiednich technicznych Strona 14

15 specyfikacjach interoperacyjności (TSI). W takim razie stosowanie poszczególnych elementów procedury zależy od zapisów w TSI. 17. W przypadku przyjęcia przez Zespół szacowania ryzyka jawnego metodą FMEA i określenia ryzyka na poziomie dopuszczalne komórka / jednostka organizacyjna Spółki kompletuje dokumentację dotyczącą wprowadzanej zmiany, zawierającą, co najmniej: - opis organizacji i specjalistów wyznaczonych do przeprowadzenia procesu oceny ryzyka; - wyniki poszczególnych etapów oceny ryzyka, tj. wypełnioną Kartę Oceny Ryzyka ; Kopię dokumentacji (w wersji elektronicznej) przekazuje się do Biura Bezpieczeństwa. 18. W przypadku stwierdzenia ryzyka na poziomie tolerowane lub nieakceptowane stosuje się procedurę SMS/MMS-PD-05. Po określeniu działań korygujących Zespół przystępuje do ponownej oceny ryzyka zgodnie procedurą SMS-PR Opis postępowania w przypadku uzyskiwania zgody na odstępstwo od instrukcji wewnętrznych oraz przepisów powszechnie obowiązujących 1. W przypadku wniosków w sprawie uzyskania zgody na odstępstwo od regulacji wewnętrznych Spółki lub przepisów powszechnie obowiązujących (wg instrukcji Ia-7) wymagane jest każdorazowo wcześniejsze dokonanie oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany. W powyższych przypadkach postępowanie powinno być zgodne z postanowieniami 5-7 niniejszej procedury. 2. Przygotowany zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Spółki wniosek na Zarząd w sprawie uzyskania zgody na odstępstwo od regulacji wewnętrznych lub przepisów powszechnie obowiązujących (wg instrukcji Ia-7) przed złożeniem na Zarząd każdorazowo uzgadnia Dyrektor Biura Bezpieczeństwa. 3. Przygotowany wniosek na Zarząd w sprawie uzyskania zgody na odstępstwo od zapisów Dokumentacji Systemu Utrzymania, przed złożeniem na Zarząd każdorazowo uzgadnia Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem. Strona 15

16 9. Niezależna ocena 1. W PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadzana jest niezależna ocena prawidłowości stosowania procesu zarządzania ryzykiem opisanego w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L. 108 z r.). 2. Do dnia 21 maja 2015 r., tj. ostatecznego wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L. 121 z r.), niezależną jednostką oceniającą w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prawidłowość stosowania procesu zarządzania ryzykiem dla ocen znaczenia zmian przeprowadzonych przez jednostki / komórki organizacyjne Spółki jest Biuro Bezpieczeństwa. 3. Niezależną jednostkę oceniającą w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biurze Bezpieczeństwa może stanowić kompetentny, niezależny pracownik lub zespół kilku pracowników, pod warunkiem, że ich zakres obowiązków nie pokrywa się z obszarem, w którym dokonują niezależnej oceny znaczenia zmiany dla procesu przeprowadzonego uprzednio na poziomie jednostek lub komórek organizacyjnych Spółki. 4. Na Wniosek (Załącznik 8) Dyrektora Biura Bezpieczeństwa, decyzją Członka Zarządu Spółki ds. SMS (Załącznik 9) powoływana jest w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. niezależna jednostka oceniająca. 5. Niezależna jednostka dokonuje wnikliwej i bezstronnej oceny w oparciu o materiały źródłowe przekazane do Biura Bezpieczeństwa przez Zespoły, które dokonały oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany w poszczególnych komórkach/ jednostkach organizacyjnych Spółki. 6. Po zakończeniu procesu oceny, niezależna jednostka oceniająca sporządza Raport z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem (Załącznik 10), podając w nim uzasadnienie podjętej decyzji oraz określając czy proponowana zmiana jest zmianą istotną w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. Strona 16

17 1594, z późn. zm.) i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa. 7. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa zatwierdza Raport z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem oraz przedkłada go do akceptacji Członkowi Zarządu właściwemu ds. SMS. 8. Członek Zarządu Spółki właściwy ds. SMS przekazuje niezwłocznie informacje dotyczące zmiany istotnej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 9. Dokumentacja z przeprowadzonej niezależnej oceny prawidłowości stosowania procesu zarządzania ryzykiem w formie papierowej lub elektronicznej przechowywana jest w Biurze Bezpieczeństwa a w przypadkach obejmujących pojazdy kolejowe dodatkowo kopia elektroniczna (skan) przekazywana jest do Pełnomocnika Zarządu ds. systemu Zarządzania Utrzymaniem. 10. W PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dopuszcza się możliwość dokonywania niezależnej oceny przez jednostki / podmioty zewnętrzne spełniające wymogi określone w Załączniku II Rozporządzeń Komisji Nr 352/2009 lub Nr 402/ Graficzny schemat postępowania przedstawiono na poniższym rysunku. Strona 17

18 START Projekt zmiany Jednostka/komórka organizacyjna Spółki Określenie charakteru zmiany Koordynator ds. SMS w jednostce/komórce organizacyjnej Spółki Przygotowanie wniosku i niezbędnej dokumentacji, zaproponowanie składu zespołu dokonującego oceny znaczenia zmiany Wniosek o weryfikację dokumentacji oraz Kierujący jednostką/komórką organizacyjną Spółki Zatwierdzenie dokumentacji Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Weryfikacja przedłożonej dokumentacji NIE Czy dokumentacja jest kompletna i prawidłowa? TAK Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Wydanie decyzji powołującej zespół ds. oceny znaczenia zmiany Decyzja o powołaniu Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany Materiały żródłowe Zespół ds. oceny znaczenia zmiany Dokonanie oceny zaczenia zmiany Notatka z oceny znaczenia zmiany Zespół ds. oceny znaczenia zmiany Przygotowanie Notatki oraz Raportu z oceny znaczenia zmiany Raport z oceny znaczenia zmiany Przewodniczący Zespołu Podpisanie Notatki z posiedzenia Zespołu dokunującego oceny znaczenia zmiany Kierujący jednostką/komórką organizacyjną Spółki Zatwierdzenie Raportu z oceny znaczenia zmiany Jednostką /komórką organizacyjna Spółki Przesłanie do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Notatki i Raportu z oceny znaczenia zmiany Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Akceptacja Raportu oceny znaczenia zmiany KONIEC Nie Czy zmiana jest znacząca? 1 Tak Strona 18

19 1 Kierownik jednostki / komórki organizacyjnej spółki Wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora Biura Bezpieczenstwa o powołanie zespołu ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany Wniosek o powołanie zespołu ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Wydanie Decyzji o powołaniu Zespołu ds. oceny ryzyka ryzka znaczącej zmiany Dycycja o powołaniu Zespołu ds. oceny ryzyka ryzka znaczącej zmiany PROCEDURA SMS-PR-02 Zespół ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany Dokonanie oceny ryzyka znaczącej zmiany Zespół ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany Przygotowanie raportu z oceny ryzyka znaczącej zmiany Raport z oceny ryzyka znaczącej zmiany PROCEDURA SMS-PD-05 Kierujący jednostką/komórką organizacyjną Spółki Zatwierdzenie dokumentacji Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Akceptacja dokumentacji Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Wystąpienie z wnioskiem o powołanie niezależnej jednostki oceniającej Wniosek o powołanie niezależnej jednostki oceniającej Członek Zarządu właściwy ds. SMS Wydanie decyzji o powołaniu niezależnej jednostki oceniajacej Decyzja o powołaniu niezaleznej jednostki oceniającej Materiały żródłowe Niezależna Jednostka Oceniająca Dokonanie niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem Niezależna Jednostka Oceniajaca Sporządzenie Raportu z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem Raport z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Zatwierdzenie Raportu z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem Członek Zarządu właściwy ds. SMS Akceptacja Raportu z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem Nie Czy zmiana jest istotna? Tak Członek Zarządu właściwy ds. SMS Zgłoszenie zmiany istotnej oraz niezbędnej dokumentacji związanej ze zmianą Autoryzacji Bezpieczeństwa do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Dokumentacja KONIEC Strona 19

20 Rozdział 5. Wykaz załączników Wzór: Wniosek o dokonanie weryfikacji zawartości merytorycznej dokumentacji oraz powołanie Zespołu dla dokonania oceny znaczenia zmiany zgodnie z procedurą SMS-PR 03 Zarządzanie Zmianą. 2. Wzór: Decyzja o powołaniu Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany. 3. Wzór: Notatka z posiedzenia Zespołu dokonującego oceny znaczenia zmiany. 4. Wzór: Raport z oceny znaczenia zmiany. 5. Wzór: Wniosek o powołanie Zespołu dla dokonania oceny ryzyka znaczącej zmiany. 6. Wzór: Decyzja o powołaniu Zespołu ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany. 7. Wzór: Raport z oceny ryzyka znaczącej zmiany. 8. Wzór: Wniosek o powołanie niezależnej jednostki oceniającej. 9. Wzór: Decyzja o powołaniu niezależnej jednostki oceniającej. 10. Wzór: Raport z przeprowadzonej niezależnej oceny stosowania procesu zarządzania ryzykiem. Strona 20

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Dział I Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Dział I Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Regulamin Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ ul. Sokola 50 w Skarżysku-Kam. dot. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 1 1.Postanowienia Działu I Regulaminu

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 121/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.5.2013 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Wspólna metoda oceny bezpieczeostwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka

Wspólna metoda oceny bezpieczeostwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka Wspólna metoda oceny bezpieczeostwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Europejska Agencja Kolejowa Jednostka ds. bezpieczeństwa Sektor oceny bezpieczeństwa Adres: 120 Rue Marc

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 wersja elektroniczna W SPRAWIE ZASAD DOKONYWANIA OPISÓW I WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA 1. Co to jest świadectwo bezpieczeństwa? 2. Kto jest zobowiązany do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa? 3. W jaki sposób można uzyskać świadectwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3. Rozdział 2. Dokumenty związane... 3. Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 5

Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3. Rozdział 2. Dokumenty związane... 3. Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 5 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 5 Rozdział 4. Opis postępowania... 7 Rozdział 5. Wykaz załączników... 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5.

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5. Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych na terenie miasta Poznania z dnia 26 lipca 2012r. 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin określa organizację, skład, zakres obowiązków oraz tryb pracy członków komisji przetargowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komisja Przetargowa w AMG, zwana dalej Komisją, jest zespołem powoływanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontroli Zarządczej

Regulamin Kontroli Zarządczej Regulamin Kontroli Zarządczej A. Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2010 Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW I AUDYTORÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM ORAZ MENEDŻERÓW RYZYKA 19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3 e-pionier wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW WERYFIKACJI I REKOMENDACJI PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW WERYFIKACJI I REKOMENDACJI PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH Załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW WERYFIKACJI I REKOMENDACJI PYTAŃ

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.17.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2014r. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO. w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO. w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ Regulamin Komitetu Audytu Spółki 1. Komitet Audytu spółki Spółka Akcyjna zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r. Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej 12.

Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej 12. 12. 1. Proces utrzymania przekaźników typu zamkniętego stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, prowadzony jest na podstawie obowiązujących w Spółce instrukcji, standardów technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści Strona 2 z 8

Spis treści Strona 2 z 8 Polityka Informacyjna w zakresie ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu w Santander Consumer

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 1358/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2012 r. ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści Strona 1 z 6 Opracowali: podpisy: Sprawdziła: podpis: ORYGINAŁ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podpis: Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podpis: Spis treści Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Postanowienia ogólne Załącznik 2 do Uchwały 27/435/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ALGORYTM PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MPŚ w Słupsku o wartości przekraczającej 30 000 euro. ALGORYTM PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W oparciu o Regulamin zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1. Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dialogu technicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami formularzami w Urzędzie Gminy Białe Błota

Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami formularzami w Urzędzie Gminy Białe Błota Załącznik Nr 2 do Zarządzenia SG.0050.43.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 2 czerwca 2015 r. Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie INSTRUKCJA I-026/1 obowiązuje od 26.11.2013 ORYGINAŁ Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność.

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. Zezwolenia na dopuszczenie do podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. www.plk-sa.pl Warszawa, marzec 2014 r. Geneza wdrożenia interoperacyjności w Europie Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza (dalej zwana również Radą") działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, przepisami

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem 016-0-04 posiadającymi certyfikaty dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz certyfikaty w zakresie funkcji systemów utrzymania Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zarządzenie określa zasady i tryb działania Komisji zawarte w Regulaminie Pracy Komisji Stypendialnej.

Niniejsze zarządzenie określa zasady i tryb działania Komisji zawarte w Regulaminie Pracy Komisji Stypendialnej. ZARZĄDZENIE NR 67/12 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Stypendialnej. Na podstawie 3 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/164/09 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Tarnów 23.04.2015 r Postanowienia ogólne 1 1 1. Regulamin określa obowiązki i uprawnienia Dyrektora szkoły, wicedyrektorów i pracowników, zasady powoływania i

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH

ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne powyżej kwoty 30.000 euro dla ZGMiK w Rędzinach. 1 Na podstawie art. 20-21 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 REGULAMIN PRACY komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne na przeszkolenie specjalistyczne Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy, zwany dalej regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY (projekt uzgodniony z Wydziałem Prawnym) 1. Postanowienia ogólne Podstawą prawną działania

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nabór pracowników stanowi istotny obszar strategicznego zarządzania kadrami

Bardziej szczegółowo

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie przedłużonego wsparcia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, KONFEDERACJII SZWAJCARSKIEJ LUB PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 21 lutego 2006 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 21 lutego 2006 r. Dz.Urz.WUG.06.7.42 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie pienie do spółdzielni socjalnej, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU. Strona 1 z 9

ROZDZIAŁ III WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU. Strona 1 z 9 ROZDZIAŁ III WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU Strona 1 z 9 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Procedura określa szczegółowe zasady przeprowadzania naboru na stanowiska

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY Załącznik do Uchwały Nr 88 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 84/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa (jak uzyskać akredytacje obronności i bezpieczeństwa) Podmiotami uczestniczącymi w procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy w Sicienku

Procedura tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy w Sicienku Załącznik do Zarządzenia Nr 36/15 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 maja 2015 roku Procedura tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy w Sicienku Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 1. Ogłoszenie o naborze wniosków. 1.1. W terminie co najmniej 44 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza 88/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku REGULAMIN przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

zasady naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej KMP w Wałbrzychu

zasady naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej KMP w Wałbrzychu Źródło: http://bip.walbrzych.policja.gov.pl/152/ogloszenia-o-wolnych-s/20696,zasady-naboru-na-stanowiska-pracy-w-sluzbie-c ywilnej-kmp-w-walbrzychu.html Wygenerowano: Poniedziałek, 11 stycznia 2016, 21:50

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Nowe możliwości Nową szansą współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/34/2008 r Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 maja 2008 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych oraz kontroli finansowej procesów związanych z rozdysponowaniem środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Bircza REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo