R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ I CIEP EJ WODY DO BUDYNKÓW RSM WRAZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ I CIEP EJ WODY DO BUDYNKÓW RSM WRAZ"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ I CIEP EJ WODY DO BUDYNKÓW RSM WRAZ Z ODPROWADZENIEM CIEKÓW Zatwierdzono uchwa Rady Nadzorczej nr 3/22010 z dnia r. 1

2 R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ I CIEP EJ WODY DO BUDYNKÓW RSM WRAZ Z ODPROWADZENIEM CIEKÓW Podstawa prawna Postanowienia ogólne 1. Ustawa z dnia r. o spó dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 125 poz. 873 art. 4 i art. 5 ust. 4 1 z pó niejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U r. Nr 31 poz. 266 z pó niejszymi zmianami). 3. Statut spó dzielni 4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U r. Nr 72 poz. 747 z pó niejszymi zmianami). 5. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz dze zaopatrzenia w wod i urz dze kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op at za wod i wprowadzenie cieków (Dz. U r. Nr 151 poz z pó niejszymi zmianami) w zakresie stosowania przeci tnych norm zu ycia wody dla poszczególnych grup odbiorców, w przypadkach funkcjonuj cego g ównego wodomierza w budynku do okre lonych w za czonych do ustawy tabelach. - Tab. 1 Budownictwo mieszkaniowe w jednostce odniesienia zu ycia wody m 3 /dm 3 na 1 mieszka ca (MK) korzystaj cego z wodoci gu w okresie obrachunkowym m-c, dzie wg wyposa enia mieszkania w instalacje. - Tab. 3 Zak ady i instytucje u yteczno ci publicznej w jednostce odniesienia zu ycia wody m 3, dm 3 n a 1 miejsce, 1 zatrudnionego korzystaj cego z wodoci gu w okresie obrachunkowym m-c wg rodzaju us ug. 6. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia przeci tnych norm zu ycia wody (Dz. U r. Nr 8 poz. 70) dla poszczególnych grup odbiorców wg za. stanowi cych podstaw ustalania ilo ci pobranej wody w budynku w razie braku wodomierza g ównego. 7. Art Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pó n. zm.) w sprawie ustalenia ilo ci wody dostarczonej do budynku na podstawie wskaza wodomierza g ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeci tne normy zu ycia wody Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia ilo ci pobieranej wody w razie przej ciowej niesprawno ci nie przekraczaj cej 3 miesi ce wg redniego zu ycia wody w ostatnich 6 miesi cach poprzedzaj cych unieruchomienie wodomierza. 9. Umowa Nr K/WK/000738/2006N o zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków zawarta w dniu r. w Rybniku pomi dzy PWiK i RSM. 10. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania op at za u ywanie lokali w Rybnickiej Spó dzielni Mieszkaniowej z dnia r. 2

3 ROZDZIA I Rozliczanie kosztów dostawy zimnej wody i szczegó owe zasady ustalania op at za wod i odprowadzenie cieków z okre leniem wymaga dotycz cych odczytów wskaza wodomierzy Koszty dostawy wody rozlicza si w odniesieniu do budynków, nieruchomo ci, wg rejonizacji administracyjnej od i w skali ogólnej RSM. 2. Koszty te obejmuj koszty dostawy wody zimnej, koszty dostawy wody ciep ej oraz koszty odprowadzenia cieków. 3. Koszty dostawy wody i odprowadzenia cieków pokrywane s przez u ytkowników mieszka w formie miesi cznej op aty zaliczkowej rozliczanej na dzie zmiany ceny jednostkowej za m 3 i kwartalnie oraz przez u ytkowników lokali u ytkowych na podstawie faktur VAT. Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia cieków przeprowadzane jest na podstawie sumy wskaza wodomierzy g ównych budynkowych I i II strefy zasilania (rozliczanie czne) oraz wodomierzy indywidualnych odbiorców w lokalach. 4. Niedobór lub nadwy wody w stosunku do wskaza wodomierza g ównego w odniesieniu do rozliczanego budynku, wylicza si wg sumy odczytów wodomierzy indywidualnych odbiorców i sumy zu ycia wg obowi zuj cych norm w mieszkaniach i lokalach do odczytu wodomierza g ównego w m Do wyliczenia zu ycia wody dla indywidualnego odbiorcy w lokalu mieszkalnym lub u ytkowym za okres czasu podlegaj cy rozliczeniu, przyjmuje si ilo wody wg wskaza wodomierzy i zu ycia wg norm (w razie braku wodomierzy) powi kszon o wspó czynnik korekty (K) niedoboru (straty wody) w wyniku transportu przez instalacj wewn trzna od wodomierzy g ównych I i II strefy rozliczanych wg ich sumy zu ( cznie) w budynku do wodomierzy indywidualnych odbiorców zasilanych z I i II strefy. Wspó czynnik wyliczany jest wg wzoru: Suma ilo ci w m 3 wody wykazanej przez g ówne wodomierze budynku I i II strefy zasilania (rozliczanie czne) za okres rozliczenia K = suma ilo ci w m 3 wody zarejestrowanej przez wodomierze indywidualnych odbiorców w lokalach mieszkalnych i u ytkowych podporz dkowanych wodomierzom g ównym budynku I i II strefy zasilania oraz suma ilo ci wody wyliczonej przy zastosowaniu norm zu ycia (w razie braku wodomierzy) i redniego zu ycia (w razie nieczynnych wodomierzy) Granice wspó czynnika do stosowania w rozliczeniach wody i cieków uchwala Rada Nadzorcza RSM dla odbiorców których lokale mieszkalne i u ytkowe zlokalizowane s w budynkach wielorodzinnych. Dla odbiorców wody w pawilonach wolnostoj cych wspó czynnik K ma zastosowanie w pe nej wysoko ci niedoboru od 0 wzwy. 3

4 6. Normy zu ycia wody na osob /m-c okre lone s w za czniku do Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 716) w przypadku niezainstalowania wodomierza w lokalu budynku w którym funkcjonuje wodomierz ówny oraz w za czniku do Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre lenia przeci tnych norm zu ycia wody na osob /mc w lokalu budynku w którym nie funkcjonuje wodomierz g ówny (wodomierz nieczynny lub brak jego zabudowania) w celu ustalenia ilo ci wody dostarczonej do budynku. 7. W razie wyst pienia niedoboru (strat) wykazanego w okresie rozliczenia nast puje obci anie mieszka ców budynku i u ytkowników lokali u ytkowych wyliczonym wspó czynnikiem korekty. 8. Ubytki wody w transporcie przez sie zewn trzn wylicza si wg wzoru: U = (H + I) (O + N + I) gdzie: U straty wody w m 3 w sieci zewn trznej od hydroforni do budynków zasilanych z I i II strefy H ilo wody w m 3 wg odczytu g ównego wodomierza w hydroforni osiedlowej 0 suma ilo ci wody w m 3 wykazanej przez czynne wodomierze g ówne budynkowe II strefy (w asno RSM) podporz dkowane wodomierzowi g ównemu w hydroforni N suma zu ycia indywidualnych odbiorców w budynku I i II strefy wg ich wskaza wodomierzy w przypadku nieczynnego wodomierza g ównego budynkowego I suma zu ycia wykazana przez wodomierze g ówne budynkowe I strefy zasilania (w asno PWiK) 9. Op ata za dostaw 1 m 3 wody i odprowadzenie cieków ustalana jest w oparciu o taryfy PWiK zgodnie z Ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z pó n. zm.), stosownie do postanowie zawartej z PWiK umowy z dnia r. 10. Nale no dla u ytkowników mieszka i lokali u ytkowych oblicza si mno c ilo zu ytej wody i odprowadzenia cieków wg sumy wskaza wodomierzy w lokalu mieszkalnym lub lokalu u ytkowym powi kszon o korekt wspó czynnikiem K niedoboru (strat) przez cen jednostkow w z za 1 m 3 wody i odprowadzenia cieków. Do oblicze stosuje si jednostk miary w m 3 z dok adno ci do trzech miejsc po przecinku. W przypadku braku zainstalowanych wodomierzy w lokalu mieszkalnym lub w lokalu u ytkowym, nale no obliczana jest przez pomno enie ilo ci m 3 wody i odprowadzenie cieków wyliczonej przy zastosowaniu normy zu ycia na osob zamieszka w lokalu mieszkalnym stosownie do rodzaju wyposa enia w instalacje lub osob zatrudnion w lokalu u ytkowym stosownie do rodzaju us ug, powi kszon o wspó czynnik korekty (K) niedoboru (straty) przez cen jednostkow w z otych za 1 m 3 wody i odprowadzenie cieków. 11. Op at miesi czn za wod i cieki ustala si w formie zaliczkowej na podstawie redniego zu ycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 12. Wniesione w okresie rozliczeniowym op aty zaliczkowe podlegaj rozliczeniu w oparciu o faktyczne zu ycie wody w okresie rozliczeniowym, powi kszone o korekt wspó czynnikiem K. 4

5 13. Rozliczenie z indywidualnymi odbiorcami przeprowadzone jest kwartalnie oraz w przypadku zmiany ceny wody i odprowadzenia cieków na dzie wprowadzenia zmiany cen. 14. Instalowanie wodomierzy w lokalach mieszkalnych i u ytkowych przez RSM w zasobach istniej cych nast puje na koszt: a) ytkownika urz dzenia pomiarowego w lokalu mieszkalnym w przypadku dewastacji i uszkodzenia z winy u ytkownika, b) ytkownika urz dzenia pomiarowego w lokalu u ytkowym zgodnie z zawart umow najmu, c) RSM w przypadku generalnej wymiany wodomierzy we wszystkich lokalach mieszkalnych budynku, d) RSM w przypadku niesprawno ci z winy RSM stwierdzonej przez lokatora, potwierdzonej badaniem na stanowisku pomiarowym Obwodowego Urz du Miar. 15. ytkownik lokalu mieszkalnego lub u ytkowego zobowi zany jest zg osi w administracji ka niesprawno wodomierza w terminie do 3-ch dni od daty jej wyst pienia celem dokonania odczytu. 16. Niesprawno wodomierza która wynik a z winy u ytkownika lokalu mieszkalnego lub u ytkowego nale y usun lub wymieni wodomierz w ci gu 3 miesi cy od daty zg oszenia w administracji. Fakt wymiany wodomierza nale y zg osi w administracji celem dokonania jego odbioru i zaplombowania. 17. Wyst pienie niesprawno ci wodomierza a tak e stwierdzenie zerwania plomby uniemo liwia rozliczenie zu ycia wody w danym okresie rozliczeniowym na podstawie jego wskaza. Konsekwencj za zerwanie plomby b dzie obci enie u ytkownika kosztami ponownego za enia plomby oraz dodatkowe obci enie kosztem wynikaj cym z naliczenia zu ycia wody za 1 m-c w m 3 na podstawie redniego zu ycia z ostatnich 3 miesi cy pomiaru funkcjonuj cego wodomierza. 18. W razie przej ciowej niesprawno ci wodomierza, nie przekraczaj cej okres 3 miesi cy, ilo pobieranej wody ustala si na podstawie redniego zu ycia wody w ostatnich 6 miesi cach poprzedzaj cych unieruchomienie wodomierza, powi kszon o korekt wspó czynnikiem strat wyst puj w okresie rozliczenia. 19. W przypadku nie usuni cia niesprawno ci wodomierza w terminie do 3-ch miesi cy od daty ujawnienia niesprawno ci lub jej zg oszenia, rozliczenie z tyt. zu ycia wody i odprowadzenia cieków b dzie nast powa o na podstawie norm zu ycia 6 m 3 na osob /m-c, w lokalach u ytkowych wg norm zawartych w za czniku do rozporz dzenia RM poz. 716 z dnia r. (Dz. U. Nr 151). 20. W lokalach mieszkalnych i u ytkowych, w których zabudowano wodomierze po raz pierwszy lub na skutek wymiany, u ytkownik okre la wst pnie miesi czn norm zu ycia, której rozliczenie nast pi w okresie rozliczenia wg faktycznego zu ycia powi kszonego o korekt wspó czynnikiem niedoboru (K). 21. Odbiorców wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych, którzy nie udost pnili do odczytu wodomierze zlokalizowane w ich mieszkaniach lub w lokalach, obci a si zu yciem wyliczonym z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Natomiast w przypadku odmowy udost pniania mieszkania lub lokalu do odczytu wodomierzy przez wi cej ni jeden okres rozliczeniowy, przyjmuje si zu ycie przy zastosowaniu normy zu ycia na osob tj. 6,0 m 3 /m-c. 22. Uznanie z tyt. nadp aty za zu yt wod spowodowane b dami w odczycie, braku danych na skutek nie udost pnienia mieszkania lub lokalu do odczytu, b dzie dokonane w czasie nast pnego okresu rozliczenia. 5

6 W przypadku pomy ek odczytuj cego uznanie nadp aty b dzie korygowane w momencie zg oszenia i potwierdzenia przez administratora. 23. Wskazania wodomierzy g ównych budynkowych I strefy i wskazania wodomierzy ównych w hydroforni spe niaj funkcje poziomu rozlicze wody i cieków z dostawc na podstawie miesi cznych faktur obci eniowych, natomiast wszystkie wodomierze g ówne budynkowe I i II strefy zasilania spe niaj funkcj rozliczenia z indywidualnymi odbiorcami na podstawie zu ycia zarejestrowanego przez ich wodomierze zainstalowane w lokalach mieszkalnych i u ytkowych. 24. Odczyty wskaza wodomierzy g ównych I strefy zasilania (w asno dostawcy), II strefy zasilania (w asno RSM) w budynkach oraz w hydroforniach osiedlowych przeprowadzane s w ka dym miesi cu kalendarzowym, przypadaj na ostatni dzie miesi ca. Odczyty dokonywane s przez PWiK w systemie elektronicznym, przez RSM w systemie roboczym kontrolnym w tym samym dniu z ró nic czasow. 25. Odczyty wskaza wodomierzy indywidualnych odbiorców podporz dkowanych wodomierzowi g ównemu I i II strefy zasilania, przeprowadza si kwartalnie w czasie do 1 dnia od daty odczytu wodomierza g ównego. 26. Odczyty wskaza wodomierzy g ównych budynkowych II strefy podporz dkowanych wodomierzowi g ównemu w hydroforni przeprowadza si w czasie 1 godziny od czasu przeprowadzenia odczytu wodomierza g ównego w hydroforni. 27. Odczyty g ównych wodomierzy dokonuje administrator wg rejonizacji administracyjnej od Odczyty wodomierzy u indywidualnych odbiorców systemem roboczym dokonuj administratorzy i pracownicy ekipy konserwacyjnej zatrudnieni w RSM Administracje Osiedla Nowiny, Rybnik, Po udnie. 29. Zu ycie wody i odprowadzenie cieków na g ównych wodomierzach stanowi cych asno PWiK rejestrowane jest w m 3 do trzech miejsc po przecinku odczytnikiem elektronicznym w systemie radiowym przez PWiK w ostatnim dniu ka dego miesi ca kalendarzowego. Dane z odczytów PWiK przedk ada w zestawieniu faktur VAT wg miesi cznego obci enia nale no ci za wod i cieki RSM odr bnie dla Osiedla Nowiny, Rybnik- Centrum, Po udnie wg miejsc rozliczenia, stanu wodomierza g ównego, nr fabrycznego i ilo ci do 3 miejsc po przecinku. Odczyty kontrolne robocze stwierdzaj ce stan wodomierza g ównego (w asno PWiK) I strefa zasilania oraz wodomierza g ównego w hydroforni (w asno PWiK) II strefa zasilania, zapisywane s na kartach roboczych odczytów wodomierzy ównych i stanowi podstaw do regulowania nale no ci za ilo dostarczonej wody i odprowadzenie cieków w danym miesi cu kalendarzowym na rzecz dostawcy. 30. Dane dotycz ce zapisu zu ycia wody i odprowadzenia cieków w m 3 do 3-ch miejsc po przecinku rejestrowane s w ksi kach odczytu wodomierzy indywidualnych odbiorców budynku z akceptem stron dokonuj cych odczyt (odbiorca w lokalach mieszkalnych i u ytkowych, pracownik RSM), stanowi podstaw do uregulowania nale no ci z tyt. zu ytej wody za okres rozliczenia w saldzie czynszowym i podstaw do wystawienia faktury obci eniowej VAT. Funkcj kontroln sprawuje administrator lub powo any do tych czynno ci pracownik RSM. 31. Nie dopuszcza si do prowadzenia jakiejkolwiek dokumentacji zwi zanej z odczytami na kartkach i zeszytach. 6

7 32. Obowi zuj wzory druków kart odczytu i ksi ek odczytu opracowane przez RSM wg wzoru dokumentacji Dostawcy Rozliczanie pozosta ych kosztów dostawy wody i odprowadzenia cieków (niedobór, nadwy ka) nie obj tych wspó czynnikiem K naliczanych ró nic w okre lonych granicach b dzie mia o miejsce w kosztach eksploatacji podstawowej, gdzie jednostk rozliczenia b dzie 1 m 2 powierzchni u ytkowej lokalu mieszkalnego w danej nieruchomo ci. Dotyczy ró nic niedoboru lub ewentualnych nadwy ek w sieci zewn trznej od g ównego wodomierza zlokalizowanego w hydroforni i instalacji wewn trznej budynkowej w wyniku kwartalnego rozliczenia wody zarejestrowanej przez g ówne wodomierze budynkowe I i II strefy zasilania i zu ytej przez odbiorców wody w budynkach I i II strefy zasilania danej nieruchomo ci. 2. Koszty wynikaj ce ze stosowanych przez PWiK stawek op aty abonamentowej za punkt poboru wody, punkt odprowadzenia cieków w zakresie utrzymania w gotowo ci urz dze wodoci gowych wg grupy 1, 2, 3 z /m-c/odbiorca us ug i za ka dorazowe rozliczenie nale no ci (wystawienie rachunku przez PWiK), rozliczane odr bnie w sk adniku czynszowym konserwacja przy cza wod. kan. wg wysoko ci poniesionych kosztów przez Osiedla Nowiny, Rybnik-Centrum, Po udnie Zasady dotycz ce rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia cieków z odbiorcami wody w lokalach u ytkowych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych, w lokalach u ytkowych pawilonów wolnostoj cych, w budynkach obcych, nie uj te w niniejszym Regulaminie reguluj umowy zawarte z najemcami lokali mieszkalnych, u ytkowych i zarz dcami budynków obcych. ROZDZIA II Zasady rozliczania kosztów energii cieplnej do ogrzewania wody wodoci gowej 1 1. Rozliczenie kosztów podgrzania wody wodoci gowej dokonuje si w okresach rozliczeniowych na koniec m-ca czerwca i m-ca grudnia w danym roku tj. co 6 miesi cy. 2. Rozliczenie mo e nast pi w okresach krótszych w przypadku zmian cen energii cieplnej lub gazu w trakcie roku. 7

8 2 1. Koszt podgrzania wody wodoci gowej rozlicza si na ka dy budynek osobno. 2. Podstaw do ustalania kosztów podgrzania wody jest: a) dla budynków wyposa onych w centraln ciep wod u ytkow ilo zu ytych GJ energii cieplnej zarejestrowanej przez licznik ciep a znajduj cy si w le cieplnym budynku oraz op aty sta ej za moc zamówion, za przesy i dystrybucj zgodnie z taryf dla ciep a zatwierdzona przez Urz d Regulacji Energetyki b) dla budynków w których ciep wod przygotowuje si poprzez podgrzanie w kot ach gazowych - ilo m 3 zu ytego gazu oraz op ata przesy owa i sta a abonamentowa 3 1. ytkownik lokalu wnosi op aty zaliczkowe z tytu u podgrzania wody, których wysoko jest uzale niona od ilo ci zu ytych m 3 wody w poprzednim okresie rozliczeniowym 2. Wniesione w okresie rozliczeniowym op aty zaliczkowe podlegaj rozliczeniu w oparciu o faktyczne zu ycie wody w okresie rozliczeniowym. 3. Je eli w wyniku indywidualnego rozliczenia wniesione przez u ytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym nie pokryj kosztów zu ytej energii cieplnej to wówczas zobowi zany jest on do pokrycia ró nicy przy najbli szej op acie czynszowej. 4. Je eli w wyniku rozliczenia wniesione przez u ytkownika lokalu zaliczki b wy sze od kosztów energii cieplnej to wówczas nadp ata ulega rozliczeniu przy najbli szej op acie czynszowej, lub zostanie wyp acona w kasie Spó dzielni Podstaw do rozliczenia kosztów podgrzania wody jest odczyt wodomierza i licznika energii cieplnej zamontowanego na instalacji ciep ej wody. 2. Rozliczenie ilo ci ciep a zawartego w ciep ej wodzie na u ytkowników lokali wylicza si w nast puj cy sposób: Koszt jednostkowy ciep a za zu ycie 1m 3 wody w okresie rozliczeniowym: K c.w. = K c : V ic.w. Gdzie: K c - koszt ciep a zu ytego na przygotowanie ciep ej wody ( op ata sta a + op ata zmienna wg taryfy dostawcy w okresie rozliczeniowym) V i c.w. suma wskaza wodomierzy indywidualnych w budynku Koszt obci aj cy dany lokal (K 1 ) : K 1 = (K c * V 1 c.w. ) Przedp ata 8

9 3. Wzór druku rozliczenia kosztów podgrzania wody w budynku dla okresu rozliczenia pó rocznego oraz wzór zawiadomienia indywidualnego odbiorcy o rozliczeniu podgrzania wody w okresie pó rocznym do stosowania w rozliczeniach prowadzonych przez RSM Zespó Woda zatwierdza Zarz d RSM. 5 Pozosta e zasady rozliczenia kosztów ciep ej wody przyjmuje si analogicznie wg zasad rozliczania wody zimnej,okre lonych w Rozdziale I niniejszego regulaminu. ROZDZIA III Postanowienia ko cowe 1 Mieszkania, które nie zosta y udost pnione do wymiany wodomierzy pomimo pisemnego wezwania do udost pnienia, a w których wodomierze straci y pi cioletni okres legalizacji zostan rozliczone przy zastosowaniu normy zu ycia wody tj. 6,0 m 3 / m-c/ na osob, pocz wszy od daty utraty legalizacji. 2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego. Regulamin wchodzi w ycie z dniem podj cia uchwa y przez Rad Nadzorcz RSM. Zatwierdzono uchwa Rady Nadzorczej nr 3/22010 z dnia r. 3 9

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]... XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW... 31 1. Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2]... 31 2. Posi ki i napoje podczas

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 31 1. Poj cie koszty uzyskania przychodów... 31 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r.... 32

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo