Protokół nr VI/2019 z VI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 marca 2019 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr VI/2019 z VI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 marca 2019 roku."

Transkrypt

1 SO Otwarcie sesji. Protokół nr VI/2019 z VI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 marca 2019 roku. Przewodniczący Rady Pan Stefan Hajda otworzył o godzinie VI sesję Rady Miasta Radzionków i powitał mieszkańców miasta, przedstawicieli prasy, Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Radzionkowie Pana podinsp. Artura Jakubczyka, Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowskich Górach Pana Daniela Napiórkowskiego, Dowódcę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Radzionkowie Pana mł. bryg. mgr inż. Piotra Gwoździa, radnych, Pana Burmistrza Miasta z zespołem doradczym, kierowników, pracowników Urzędu Miasta oraz tych, którzy za pomocą internetu będą oglądać transmisję obrad. 2. Stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż na sali jest wymagane kworum władne do podejmowania uchwał. 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. Przewodniczący Rady wyznaczył na sekretarzy obrad radną Panią Weronikę Sitarz oraz radnego Pana Krystiana Strzelczyka. 4. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Pan Stefan Hajda przedstawił porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pani Weronika Sitarz i Pan Krystian Strzelczyk). 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie Protokołu Nr V/2019 z V sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 lutego 2019 roku. 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej. 7. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rocznego sprawozdania z działalności. 8. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji sprawozdania z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata (druk R-63). 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r. (druk R- 64). 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków (druk R-62). 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-60). 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-61). 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-66). 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2019 roku (druk R- 58). Id: 62A F97-BCEA-FBF127BDC57C. Przyjęty Strona 1

2 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tworóg realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych (druk R- 65). 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków (druk R-59 ). 18. Interpelacje i zapytania radnych. 19. Sprawy bieżące. 20. Zamknięcie sesji. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy radni bądź Pan Burmistrz, mają jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad. Wskutek braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Protokół z imiennego głosowania nad porządkiem obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 5. Przyjęcie Protokołu Nr V/2019 z V sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 lutego 2019 roku. Protokół Nr V/2019 z V sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 lutego 2019 roku został przyjęty w głosowaniu: 14 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się. Protokół z imiennego głosowania nad protokołem stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej. Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Miasta Pana Gabriela Tobora o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej. Tytułem wstępu Burmistrz Miasta poinformował, że do Rady Miasta skierował zarządzenia będące przedmiotem obrad aktualnej sesji. Następnie Pan Burmistrz przedstawił sprawozdanie Referatu Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, Wydziału Ekologii oraz Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej zgodnie z załącznikiem nr 5, 6, 7 i 8 do protokołu. Następnie Pan Burmistrz umożliwił w tym punkcie zabranie głosu Panu Dariuszowi Wysypołowi radnemu Rady Powiatu Tarnogórskiego, który poruszył kwestię Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach oraz możliwości sfinansowania zadania pn. adaptacja pomieszczeń byłej kuchni WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, czym Rada Powiatu Tarnogórskiego zajmowała się podczas sesji w dniu 27 marca br. Na sesję tę zaproszeni zostali parlamentarzyści z okręgów obejmujących powiat tarnogórski, którzy mogą starać się o pozyskanie środków z rezerwy państwowej na dofinansowanie tego zadania, na wykonanie którego powiatu nie stać. Radny w związku z powyższym poprosił radnych i Pana Burmistrza o nagłośnienie tegoż tematu, bo bez tego dofinansowania inwestycja ta nie będzie zrealizowana, co spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. W dalszej części Pan Dariusz Wysypoł poinformował o sytuacji Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych w Radzionkowie. W chwili obecnej powiat czeka na wiążącą decyzję Kuratora Oświaty. Dyrekcja wnioskowala o otwarcie dwóch klas szkoły zawodowej oraz czterech klas technikum. Kończąc przekazał, że na jego wniosek zostało wpisane wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska do Radzionkowa w miesiącu maju. 7. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rocznego sprawozdania z działalności. Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Radzionkowie Pan mł. bryg. mgr inż. Piotr Gwoźdź przedstawił Radzie informację o interwencjach straży pożarnej na terenie Powiatu Tarnogórskiego z uwzględnieniem terenu miasta Radzionków w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do protokołu oraz zrealizowanych remontów w jednostce w Radzionkowie. Kończąc podziękował także za wsparcie jakie jednostka otrzymała w ubiegłym roku, które jak oświadczył zostało wykorzystane w jak najlepszy sposób oraz za pozytywną współpracę. Id: 62A F97-BCEA-FBF127BDC57C. Przyjęty Strona 2

3 Pan Burmistrz podziękował także za współpracę i poinformował, że Komendant Powiatowy PSP wraz z Panem Dowódcą zwrócił się do gminy o udzielenie pomocy jednostce w zakupie quada do transportu w trudnych warunkach. W związku z powyższym poprosił Pana Dowódcę o przybliżenie tematu. Pan Dowódca wyjaśnił, że jednostka chce rozwijać swoje możliwości, jeśli chodzi o ratownictwo specjalistyczne i w celu z tym planuje zakupić quada z przyczepą, która mogłaby być narzędziem do transportu narzędzi i strażaków przy akcjach grupy poszukiwawczej na terenach trudno dostępnych oraz służyć do transportu strażaków przy gaszeniu pożarów w lasach. Przewodniczący Rady życzył sukcesów w realizacji zamierzeń i rozwoju. 8. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji sprawozdania z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Padzionkowie Pan podinsp. Artur Jakubczyk przedstawił Radzie informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego zgodnie z załącznikiem nr 11 do protokołu. Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowskich Górach Pana Daniel Napiórkowski omówił zagadnienia ruchu drogowego. Przewodniczący Rady podziękował za współpracę. Dodał, że to przyjemność współpracować z takimi profesjonalistami. Burmistrz Miasta także podziękował za bardzo dobrą współpracę. Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę. Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnych punktow porządku obrad. Przewodniczący Rady zaproponował, aby Pani Skarbnik łącznie omówiła projekty uchwał na druku R-63 i R- 64, obejmujące punkty 9 i 10 porządku obrad. Propozycja Przewodniczącego Rady została przyjęta przez Radę Miasta Radzionków przez aklamację. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata (druk R-63). 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r. (druk R- 64). Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Skarbnik Miasta Pani Aleksandra Gryboś przedstawiła Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata (druk R-63) oraz projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r. (druk R-64). W uzasadnieniu do projeku uchwały przedstawionego na druku R-63 Pani Skarbnik poinformowała, że proponowane zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata wprowadza się w związku z: 1) zmianami budżetu, dokonanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta, mającymi wpływ na wielkości zawarte w Uchwale Nr V/51/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata ) zmianami budżetu miasta związanymi z: - uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotu od pracownika otrzymanego dofinansowania na studia. Zwiększa się dochody w 852, o 1.186,00 zł oraz zwiększa się wydatki w 852, o 1.186,00 zł. - zawartą umową z PUP Tarnowskie Góry w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zwiększa się dochody w 750, o 8.045,00 zł oraz zwiększa się wydatki w 750, o 5.748,00 zł, 4700 o 2.297,00 zł. - zmianą zasad udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Katowicach. Zmniejsza się dochody w 900, o ,00 zł, zmniejsza się wydatki w 900, o ,00 zł. - koniecznością podpisania umowy na utrzymanie zieleni miejskiej. Zwiększa się wydatki w 900, o ,00 zł. - sprawozdaniem PGK Sp. z o.o. w zakresie rozliczenia rekompensaty z realizacji umowy powierzenia zadań użyteczności publicznej. Zwiększa się wydatki w 900, o 9.400,00 zł. Id: 62A F97-BCEA-FBF127BDC57C. Przyjęty Strona 3

4 - koniecznością spłaty rekompensaty za prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radzionkowie. Zwiększa się wydatki w 900, o ,00 zł. - niewykorzystaniem dotacji podmiotowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 2018 r. Zwiększa się dochody w 921, o ,00 zł. - realizacją umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Szkoła Mistrzostwa Sportowego na zarządzanie obiektami sportowymi przy ul. Knosały 113. Zwiększa się wydatki w 700, o ,00 zł. - koniecznością zawarcia umowy na pielęgnację, usuwanie i sadzenie drzew. Zwiększa się wydatki w 900, o ,00 zł. - umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek zaciągniętych na następujące zadania: Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej, Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach PONE dla Gminy Radzionków KAWKA. Zmniejsza się rozchody w 992 o ,12 zł. - uzyskaniem wolnych środków za 2018 r. Zwiększa się przychody w 950 o ,88 zł. 3) zmianą następujących przedsięwzięć: - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: wydatki bieżące: Dotyczy: - Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o ,00 zł, zmniejsza się limit 2019 o ,00 zł, limit 2020 o ,00 zł oraz limit 2021 o ,00 zł. W uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawionego na druku R-64 Pani Skarbnik poinformowala, że proponowane zmiany do budżetu miasta Radzionków na 2019 r. wprowadza się w związku z: 1) uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotu od pracownika otrzymanego dofinansowania na studia. Zwiększa się dochody w 852, o 1.186,00 zł oraz zwiększa się wydatki w 852, o 1.186,00 zł. 2) zawartą umową z PUP Tarnowskie Góry w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zwiększa się dochody w 750, o 8.045,00 zł oraz zwiększa się wydatki w 750, o 5.748,00 zł, 4700 o 2.297,00 zł. 3) zmianą zasad udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Katowicach. Zmniejsza się dochody w 900, o ,00 zł, zmniejsza się wydatki w 900, o ,00 zł. 4) koniecznością podpisania umowy na utrzymanie zieleni miejskiej. Zwiększa się wydatki w 900, o ,00 zł. 5) sprawozdaniem PGK Sp. z o.o. w zakresie rozliczenia rekompensaty z realizacji umowy powierzenia zadań użyteczności publicznej. Zwiększa się wydatki w 900, o 9.400,00 zł. 6) koniecznością spłaty rekompensaty za prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radzionkowie. Zwiększa się wydatki w 900, o ,00 zł. 7) niewykorzystaniem dotacji podmiotowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 2018 r. Zwiększa się dochody w 921, o ,00 zł. 8) realizacją umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Szkoła Mistrzostwa Sportowego na zarządzanie obiektami sportowymi przy ul. Knosały 113. Zwiększa się wydatki w 700, o ,00 zł. 9) koniecznością zawarcia umowy na pielęgnację, usuwanie i sadzenie drzew. Zwiększa się wydatki w 900, o ,00 zł. 10) umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek zaciągniętych na następujące zadania: Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej, Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach PONE dla Gminy Radzionków KAWKA. Zmniejsza się rozchody w 992 o ,12 zł. 11) uzyskaniem wolnych środków za 2018 r. Zwiększa się przychody w 950 o ,88 zł. Id: 62A F97-BCEA-FBF127BDC57C. Przyjęty Strona 4

5 Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 27 marca 2019 r. o projekcie uchwały na druku R-63, z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 27 marca 2019 r. o projekcie uchwały na druku R-64. Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionych projektów uchwał. Radny Pan Karol Pietryga zadał pytanie dotyczące umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Szkoła Mistrzostwa Sportowego na zarządzanie obiektami sportowymi przy ul. Knosały 113, a mianowicie czego ona się tyczy, czy są to koszty oświetlenia obiektu, ochrony i czy był na to jakiś osobny przetarg. Burmistrz Miasta przekazał, że boisko jest boiskiem ogólnodostępnym i są to przede wszystkim koszty personelu, koszty konserwacji boiska, zużycia wody i oświetlenia. Kwota ta jest wstępną kwotą wynikającą z kalkulacji. Radny Pan Krystian Strzelczyk zapytał o możliwość wglądu do tej umowy. Burmistrz Miasta przekazał, że umowa ta zgodnie z ustawą o dostępie do informacji pubicznej jest jawna i jeśli radni się zwrócą, to w każdej chwili mogą otrzymać ją do wglądu. Wskutek braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiane projekty uchwał. Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr VI/58/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata jednogłośnie: 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata na druku R-63 z dnia 27 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Uchwała Nr VI/58/2019 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku R-64. Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr VI/59/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r. jednogłośnie: 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r. na druku R-64 z dnia 27 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Uchwała Nr VI/59/2019 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków (druk R-62). Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków (druk R-62) na prośbę Pana Burmistrza przedstawił Radzie Pan mgr inż. Maciej Wyszyński projektant zmiany planu reprezentujący firmę TERPLAN Sp. z o. o. w Katowicach. W uzasadnieniu Pan projektant przypomniał, że Rada Miasta Radzionków w listopadzie 2018 roku podjęła uchwałę Nr II/25/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków. W dniu 7 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta Radzionków przekazał organowi nadzoru uchwałę w celu zbadania jej zgodności z prawem. Wojewoda Śląski w dniu 28 grudnia 2018r. wszczął postępowanie nadzorcze oraz poinformował Radę Miasta o możliwości złożenia wyjaśnień do dnia 3 stycznia 2019r. W dniu 3 stycznia 2019r. Burmistrz Miasta skorzystał z przysługującego mu prawa i złożył wyjaśnienia. Wojewoda Śląski w dniu 7 stycznia 2019r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr II/25/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków. W swoich zarzutach podniósł, że nie zostały ujawnione złoża kopalin na terenie miasta Radzionków oraz że nie przekazaliśmy wraz z dokumentacją prac planistycznych pozytywnego uzgodnienia z Okręgowym Urzędem Górniczym, gdyż na etapie procedowania Id: 62A F97-BCEA-FBF127BDC57C. Przyjęty Strona 5

6 zmiany planu było to uzgodnienie negatywne. My procedując tą zmianę planu zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówiącym o tym, że tą zmianę planu, którą się prowadzi, nie prowadzi się w pełnym zakresie jak normalny plan zagospodarowania przestrzennego, tylko w sposób wybiórczy dostosowany do zakresu zmiany planu jaki był określony uchwałą o przystąpieniu w 2017 roku, a zmiana ta dotyczyła wyłącznie spraw konserwatorskich. Wojewoda uznał, że na etapie procedowania zmiany planu jednak powinniśmy te złoża ujawnić i powinniśmy uzyskać pozytywne uzgodnienie z Okręgowym Urzędem Górniczym. W związku z tym po rozstrzygnięciu Wojewody uzupełniliśmy rysunek i tekst zmiany planu o kwestie wskazane przez Wojewodę, jako naruszenie przepisów prawa. Następnie wystąpiliśmy do Okręgowego Urzędu Górniczego i uzyskaliśmy pozytywne uzgodnienie. Wystąpiliśmy również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu o potwierdzenie zasadności odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i takie potwierdzenie, że nie trzeba tej strategicznej oceny przeprowadzać otrzymaliśmy. W związku z czym możemy bez ponawiania procedury w zakresie ponownego wyłożenia planu do publicznego wglądu przedłożyć plan do ponownego zatwierdzenia. Musimy tutaj tą procedurę ponowić i najpierw podtrzymać stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie nie uwzględnienia uwagi czyli załacznik nr 2, a następnie przegłosować sam projekt uchwały. Na rysunku zmiany planu pojawiły się złoża, które są na terenie miasta Radzionków oraz granica obszaru terenu górniczego. Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 26 marca 2019 r. do załącznika nr 2 do projektu uchwały oraz z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 26 marca 2019 r. o projekcie uchwały na druku R-62 oraz z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 27 marca 2019 r. do załącznika nr 2 do projektu uchwały a także z poztywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 27 marca 2019 r. o projekcie uchwały na druku R-62. Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Radny Pan Karol Pietryga zadał pytanie dotyczące poszczególnych budynków i adresów w planie, a mianowicie czy ci mieszkańcy, właściciele nieruchomości zostali o tym fakcie powiadomieni i pouczeni. Kontynuując podniósł, że w punkcie dotyczącym wiaduktów kolejowych z jednej strony nakazujemy ochronę skali, formy architektonicznej i cech stylistycznych, to tak jakby jeden punkt wyklucza drugi, a z drugiej dopuszczamy przebudowę i rozbudowę, a dla budynków mieszkalnych nie widzi takiego dopuszczenia czy ochrony interesów właścicieli. Projektant planu Pan Maciej Wyszyński odpowiadając na pierwsze zapytanie radnego Pana Karola Pietrygi przypomniał, że plan był wyłożony do publicznego wglądu, odbyła się dyskusja publiczna, na którą mieszkańcy mogli przybyć i wnieść odpowiednie uwagi. Wpłynęła tylko jedna uwaga mieszkańca, którego budynek jest objęty ochroną w planie. To objęcie ochroną budynków w planie wiąże się z tym, że te budynki zostały wskazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków do objęcia ochroną Gminnej Ewidencji Zabytków. Gminnej Ewidencji Zabytków na dzień dzisiejszy nie ma, natomiast bez wskazania tych obiektów ochroną w planie nie moglibyśmy uzyskać pozytywnego uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków i nie moglibyśmy polepszyć sytuacji w zakresie usunięcia stref ochrony konserwatoskiej, które narzucały większe rygory kształtowania zabudowy w samym śródmieściu i wyznaczania stref ochrony konserwatorskiej. Procedura planu nie toczy się od wczoraj, mieszkańcy mieli prawo plan zobaczyć, przyjść na dyskusję publiczną. Zastępca Burmistrza przekazał, że gmina powiadomiła pisemnie wszystkich mieszkańców, których budynki zostały wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Odnośnie zaś pytania dotyczącego wiaduktów kolejowych Pan projektant wyjaśnił, że ten zapis został uzgodniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, a z drugiej strony nie możemy zamykać możliwości przebudowy tych wiaduktów. Po stronie PKP leży przebudowa tych wiaduktów, żeby jednak nie straciły pewnej funkcji. Jeśli zaś chodzi o budynki, to tutaj jest sytuacja bardziej rygorystyczna, bo konserwator bardziej rygorystycznie do nich podchodzi i te budynki, które są przez niego wskazane do ochrony w planie mają zapisy dość restrykcyje, jeżeli chodzi o obiekty budowlane, czy też o krzyże i kapliczki. Są tam jednak pewne zapisy dające możliwość rozbudowy takich obiektów. Radny Pan Wojciech Tobor zapytał czy dobrze zrozumiał Pana projektanta, że Wojewódzki Konserwator Zabytków narzucił jakby gminie konieczność objęcia w planie zagospodarowania przestrzennego tych budynków w takiej formie. Pan projektant przekazał, że Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2013 czy 2014 roku, jak zmieniła się ustawa o ochronie zabytków i pojawiła się gminna ewidencja zabytków rozesłał do Id: 62A F97-BCEA-FBF127BDC57C. Przyjęty Strona 6

7 wszystkich gmin listę zabytków, które należy objąć gminną ewidencją zabytków i do czasu stworzenia gminnej ewidencji zabytków są one chronione przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków i wszelkie czynności powinny być dokonywane z powiadomieniem Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków. Dodatkowo w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie było indywidualnej ochrony poszczególnych obiektów, tylko były wyznaczone strefy ochrony konserwatorskiej, które miały bardzo rygorystyczne zapisy i budynki, które się znajdowały w tych strefach nie objęte ochroną i uniemożliwiana była możliwość ich rozbudowy, przebudowy. Bez wskazania tych budynków i bez wskazania tych zapisów nie moglibyśmy uzyskać pozytywnego uzgodnienia u Konserwatora i nie moglibyśmy dalej procedować tej zmiany. Wskutek braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie załącznik nr 2 do projektu uchwały będący rozstrzygnięciem Rady Miasta Radzionków o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków, w którym to rozstrzygnięciu Rada Miasta Radzionków postanawia nie uwzględnić wniesionej uwagi przez osobę fizyczną po wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu w dniach od 7 sierpnia 2018r. do 28 sierpnia 2018r., oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 11 września 2018r. dotyczącej wykreślenia z Gminnej Ewidencji Zabytków, a tym samym usunięcie z obszaru objętego planem ochrony obiektu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szymały 50 w Radzionkowie. Ww. załącznik został przyjęty przez Radę Miasta jednogłośnie: 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Protokół z imiennego głosowania nad załącznikiem stanowi załącznik nr 18 do protokołu. W dalszej części Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały. Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę nr VI/60/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków jednogłośnie: 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków w sprawie załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków na druku R-62 z dnia 26 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków na druku R-62 z dnia 26 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków w sprawie załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków na druku R-62 z dnia 27 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków na druku R-62 z dnia 27 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Uchwała Nr VI/60/2019 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 24 do protokolu. Zastępca Burmistrza Pan Bernard Skibiński poprosił o możliwość łącznego omówienia projektow uchwał przedstawionych na druku R-60, R-61, R-66 obejmujących punkty 12, 13, 14 do protokołu. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-60). 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-61). 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-66). Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zastępca Burmistrza Miasta Pan Bernard Skibiński przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-60), projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-61), Id: 62A F97-BCEA-FBF127BDC57C. Przyjęty Strona 7

8 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-66). W uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawionego na druku R-60 Zastępca Burmistrza Pan Bernard Skibiński poinformował, że z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy niewydzielonego gruntu obejmującego część działki wystąpił dotychczasowy Dzierżawca. Przedmiotem dzierżawy był niewydzielony grunt o powierzchni dzierżawy 225,00m 2, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości własnej. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren położony jest w strefie terenów budownictwa mieszkaniowo-usługowego oznaczonej na rysunku planu symbolem B.80 MU. Do czasu ustalenia przez Gminę Radzionków innego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, zasadnym jest zawrzeć stosowną umowę dzierżawy. W uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawionego na druku R-61 Zastępca Burmistrza Pan Bernard Skibiński poinformował, że z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy niewydzielonego gruntu obejmującego część położonej w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej, stanowiącej własność Gminy Radzionków, wystąpił dotychczasowy Dzierżawca. Przedmiotem dzierżawy był niewydzielony grunt o powierzchni dzierżawy 500,00 m 2, z przeznaczeniem na cele przemysłowo-usługowe. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren położony jest w strefie terenów stref centralnych i zieleni urządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem C.9S/ZP/AUC. Do czasu ustalenia przez Gminę Radzionków innego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, zasadnym jest zawrzeć stosowną umowę dzierżawy. W uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawionego na druku R-66 Zastępca Burmistrza Pan Bernard Skibiński poinformował, że z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy niewydzielonego gruntuobejmującego część działki wystąpił dotychczasowy Dzierżawca. Przedmiotem dzierżawy był niewydzielony grunt o powierzchni dzierżawy 72,00 m 2, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości własnej. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren położony jest w strefie terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem B.82 MU. Do czasu ustalenia przez Gminę Radzionków innego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, zasadnym jest zawrzeć stosowną umowę dzierżawy. Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywnymi opiniami Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 26 marca 2019 r. oraz z pozytywnymi opiniami Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 27 lutego 2019 r. o projektach uchwał na druku R-60, R-61 i R-66. Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionych projektów uchwał. Radna Pani Aneta Niedźwiecka poinformowała, że w systemie informacji przestrzennej na stronie Urzędu Miasta przy terenie ul. Z. Nałkowskiej widnieje powierzchnia 515,00 m², podczas gdy w projekcie uchwały powierzchnia ta wynosi 500,00 m². W związku z powyższym radna zapytała z czego wynika ta zmiana i co ma tam powstać. Zastępca Burmistrza przekazał, że na chwilę obecną dzierżawca tego terenu wykorzystuje tą działkę na cele związane z parkowaniem samochodów. Gmina sugerowała dzierżawcy zastanowienie się nad wykupem działki. Taka sugestia ze strony gminy padła, podczas gdy ze strony właściciela w tej kwestii nie ma żadnej informacji. Radna kontynuując zastanawiała się, czy nie poszerzy się na tym terenie obsługa komunalna i znowu nie będzie złowonnych zapachów. Zastępca Burmistrza oznajmił, że nic mu nie wiadomo o tym, żeby na tym terenie miała być prowadzona działalność komunalna. Różnica w powierzchni działki wynika z tego, że dzierżawione jest 500,00 m² działki mającej wielkość 515,00 m². Radny Pan Karol Pietryga zapytał czy te 2 działki przylegające bezpośrednio do ul. Z. Nałkowskiej są możliwe do zabudowania budynkiem w związku z tym, że przebiega tam strefa wysokiego napięcia. Zastępca Burmistrza odpowiadając na zadane pytanie stwierdził, że bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia raczej jest to niemożliwe. Wskutek braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiane projekty uchwał. Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr VI/61/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony jednogłośnie: 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Id: 62A F97-BCEA-FBF127BDC57C. Przyjęty Strona 8

9 Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony na druku R-60 z dnia 26 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 25 do protokołu. Opinia Komisji Finansów i Rozowoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony na druku R-60 z dnia 27 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 26 do protokołu. Uchwała Nr VI/61/2019 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 28 do protokołu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku R-61. Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr VI/62/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony jednogłośnie: 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony na druku R-61 z dnia 26 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 29 do protokołu. Opinia Komisji Finansów i Rozowoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony na druku R-61 z dnia 27 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 30 do protokołu. Uchwała Nr VI/62/2019 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 32 do protokołu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku R-66. Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr VI/63/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony jednogłośnie: Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony na druku R-66 z dnia 26 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 33 do protokołu. Opinia Komisji Finansów i Rozowoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony na druku R-66 z dnia 27 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 34 do protokołu. Uchwała Nr VI/63/2019 stanowi załącznik nr 35 do protokołu. Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2019 roku (druk R- 58). Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Naczelnik Wydziału Ekologii Pani Zuzanna Szadkowska przedstawiła Radzie projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2019 roku (druk R- 58). W uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały Naczelnik Wydziału Ekologii Pani Zuzanna Szadkowska poinformowała, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Rada Gminy jest zobowiązana określić, w drodze, uchwały corocznie do dnia 31 marca, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zakres programu określa art. 11a ust. 2 ww. ustawy. Na podstawie art. 11a ust. 6, 7 i 8 Projekt programu przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) i najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania: właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy. Podmioty te w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu. W związku z powyższym projekt programu został przekazany do zaopiniowania przez: 1. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich Górach; Id: 62A F97-BCEA-FBF127BDC57C. Przyjęty Strona 9

10 2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Bytomiu; 3. Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie Świerklaniec w Nakle Śląskim; 4. Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie Orzeł w Piekarach Śląskich. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach pismem z dnia 20 lutego 2019 r. poinformował, iż nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu programu. Natomiast pozostałe podmioty nie wypowiedziały się w przedmiocie sprawy, co uznaje się za akceptację programu. Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 26 marca 2019 r. o projekcie uchwały na druku R-58. Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Radna Pani Aneta Niedźwiecka zapytała czy opiekunowie społeczni również informują o kotach do sterylizacji, czy tylko je dokarmiają. Burmistrz Miasta przekazał, że również o tym informują. Wskutek braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały. Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr VI/64/2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2019 roku jednogłośnie: 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2019 roku na druku R-58 z dnia 26 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 37 do protokołu. Uchwała Nr VI/64/2019 stanowi załącznik nr 38 do protokołu. Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tworóg realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych (druk R- 65). Zgodnie z Zarządzeniem Sekretarz Miasta Pan Rudolf Sobczyk przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tworóg realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych (druk R- 65). W uzasadnieniu do przedstawionego projektu Pan Sekretarz poinformował, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Burmistrz Miasta Radzionków zwrócił się z wnioskiem o podjęcie współpracy pomiędzy Gminą Tworóg a Gminą Radzionków w zakresie umożliwienia kierowania mieszkańców Radzionkowa do mieszkania chronionego przy Gminnym Centrum Usług Socjalnych w Tworogu, uzyskując akceptację na zawarcie przedmiotowego porozumienia. Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Miasta Radzionków z dnia 27 marca 2019 r. o projekcie uchwały na druku R-65. Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Wskutek braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały. Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr VI/65/2019 w sprawie powierzenia Gminie Tworóg realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych jednogłośnie: 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Opinia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie Gminie Tworóg realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych na druku R-65 z dnia 27 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 40 do protokołu. Uchwała Nr VI/65/2019 stanowi załącznik nr 41 do protokołu. Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 42 do protokołu. Id: 62A F97-BCEA-FBF127BDC57C. Przyjęty Strona 10

11 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków (druk R-59 ). Zgodnie z Zarządzeniem Sekretarz Miasta Pan Rudolf Sobczyk przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków (druk R-59 ). W uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały Pan Sekretarz poinformował, że 30 marca 2017r. Rada Miasta Radzionków podjęła Uchwałę Nr XXXII/276/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na czas od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r., w której ustalono m.in. plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków na czas od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. W związku z powyższym nieodzowne jest ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenie granic obwodów tych szkół, który będzie obowiązywał od dnia 1 września 2019r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków nie wprowadza zmian w stosunku do dotychczas obowiązującego planu. Przewiduje dalszą działalność dotychczasowych 3 publicznych ośmioletnich szkół podstawowych przy niezmienionych siedzibach i dodatkowej lokalizacji. Proponuje się wprowadzenie korekt wynikających: 1) ze zmiany ul. Leona Kruczkowskiego na Kruczkowskiego (dot. obwodu SP 1); 2) nadaniem nazwy drodze wewnętrznej położonej w Radzionkowie (włączono do obwodu SP 4 ul. Wawelska); 3) wybudowaniem Ronda im. Żołnierzy Radiotechników w Radzionkowie (włączono do obwodu SP 1). Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi w ustawie Prawo oświatowe. Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Miasta Radzionków z dnia 27 marca 2019 r. o projekcie uchwały na druku R-59. Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Wskutek braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały. Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr VI/66/2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków jednogłośnie: 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Opinia Komisji Kultury, Oświaty Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków na druku R-59 z dnia 27 lutego 2019 r. stanowi załącznik nr 43 do protokołu. Uchwała Nr VI/66/2019 stanowi załącznik nr 44 do protokołu. Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 18. Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęło 5 interpelacji: - 3 interpelacje radnego Pana Krystiana Strzelczyka; - 1 interpelacja radnego Pana Wojciecha Tobora; - 1 interpelacja radnego Pana Ludomira Pawłowskiego. Ww. interpelacje i zapytania skierował do Burmistrza Miasta Radzionków. W dalszej części interpelacje złożyli: radna Pani Urszula Pluskota i radny Pan Klaudiusz Jania (interpelacje stanowią załacznik nr 46 i 47 do protokołu). Id: 62A F97-BCEA-FBF127BDC57C. Przyjęty Strona 11

12 Radna Pani Aneta Niedżwiecka poprosiła o zabezpieczenie terenu inwestycji, która odbywa się na plantach w Rojcy ze względu na bliskie sąsiedztwo szkoły. Radna kontunuując zapytała czy Pan Burmistrz mógłby wpłynąć na możliwość premiowania Karty Dużej Rodziny w okresie wakacyjnym na obiekcie MOSIR. Radnej chodziło o basen. Burmistrz Miasta obiecał pochylić się nad przedstawionymi przez radną kwestiami. Przewodniczący Rady przypomniał, że w chwili obecnej punkt ten jest punktem bardzo sformalizowanym, w związku z czym poprosił radnych, aby na przyszłość wziąć to pod uwagę. Radny Pan Wojciech Tobor zwrócił uwagę na dochodzące do niego głosy mieszkańców, a mianowicie na kwestię związaną z przystosowaniem Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych. 19. Sprawy bieżące. Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miasta wpłynęła: informacja Burmistrza Miasta znak: SO z dnia r. o udzielonych w 2018 r. umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności pieniężnych (informacja stanowi załącznik nr 48 do protokołu); sprawozdanie znak: BPA z dnia r. (data wpływu do Urzędu Miasta: r.) Pełnomocnika Burmistrza Miasta Radzionków ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku (sprawozdanie stanowi załącznik nr 49 do protokołu); roczny raport znak: OPS-DWR z dnia r. (data wpływu do Urzędu Miasta: r.) Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji Strategii za 2018 rok (raport stanowi załącznik nr 50 do protokołu); sprawozdanie znak: OPS-DWR z dnia r. (data wpływu do Urzędu Miasta: r.) Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (sprawozdanie stanowi załącznik nr 51 do protokołu). Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu r. do Rady Miasta wpłynęło pismo Pana Jana Uchańskiego radnego Powiatu Tarnogórskiego informujące o podjętych przez Radę Powiatu Tarnogórskiego uchwałach w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej I stopnia nr 11 w Radzionkowie z dniem 31 sierpnia 2019 r. oraz w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 13 w Radzionkowie z dniem 31 sierpnia 2022 r.. Pismo to skierowane zostało do omówienia przez Komisję Kultury, Oświaty i Zdrowia. Przewodniczący poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag. 20. Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady zamknął VI sesję Rady Miasta Radzionków o godz dziękując obecnym za udział w obradach. Przewodniczący Rady mgr inż. Stefan Hajda Protokołowała: mgr Ilona LIs - Inspektor Biuro Rady Miasta Nagranie audio - video z przebiegu sesji dostępne pod adresem Id: 62A F97-BCEA-FBF127BDC57C. Przyjęty Strona 12

PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r. PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r. W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady Gminy oraz 31 Sołtysów. Posiedzenie odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białogard w godzinach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 28 marca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXIX/2014 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 marca 2014 roku

Protokół nr XXIX/2014 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 marca 2014 roku Protokół nr XXIX/2014 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 marca 2014 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Antoni Nowak otworzył o godz. 10 10 posiedzenie Komisji Gospodarczej. XXIX

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2018 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 grudnia 2018 roku

Protokół Nr IV/2018 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 grudnia 2018 roku Protokół Nr IV/2018 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 grudnia 2018 roku Otwarcia IV - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz. Przewodniczący przywitał radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Protokół nr V/10 z sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu Przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm Tomczuk o godzinie 14:00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku.

Protokół nr 26/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku. Protokół nr 26/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu

Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Przewodnicząca Rady Miejskiej Antonina Szelechowicz o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 00. Ad. 1. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE BRM.0002.22.2017 PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU /Zawiera 8 stron i 7 załączników/ str. 1 P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/17 XXXVI Sesji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2018. z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Protokół nr II/2018. z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Protokół nr II/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz. 14 00-16 05 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 14

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 11 grudnia 2013 roku.

Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 11 grudnia 2013 roku. Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 11 grudnia 2013 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/19. z sesji Rady Gminy Lubicz. z dnia 29 stycznia 2019 r.

Protokół nr V/19. z sesji Rady Gminy Lubicz. z dnia 29 stycznia 2019 r. Protokół nr V/19 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r. Ad. 1. Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 2/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r. PROTOKÓŁ NR 2/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 19.02.2004 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik Nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 15. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2017

PROTOKÓŁ NR XXIV/2017 BPR.0002.2.2017 PROTOKÓŁ NR XXIV/2017 I./II. z XXIV Sesji Rady Miasta Gliwice kadencji 2014-2018, która odbyła się w dniu 30 marca 2017 r. w sali obrad Ratusza Miejskiego. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/2017 z trzydziestej piątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 21 grudnia 2017 r.

Protokół Nr XXXV/2017 z trzydziestej piątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 21 grudnia 2017 r. Protokół Nr XXXV/2017 z trzydziestej piątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 21 grudnia 2017 r. Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Zespole Szkół w

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVII/2017

PROTOKÓŁ NR XXVII/2017 BPR.0002.5.2017 PROTOKÓŁ NR XXVII/2017 I./II. z XXVII Sesji Rady Miasta Gliwice kadencji 2014-2018, która odbyła się w dniu 8 czerwca 2017 r. w sali obrad Ratusza Miejskiego. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 marca 2017 roku

PROTOKÓŁ NR XXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 marca 2017 roku PROTOKÓŁ NR XXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 marca 2017 roku odbytej w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław. W posiedzeniu Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 7/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r. PROTOKÓŁ NR 7/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 22.07.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. Obrady sesji Rady Miejskiej w Chodczu rozpoczęły się o godz. 18:00 i trwały do godz. 20:10 na sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r.

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. RO.0002.1.2017 Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 BR.0002.1.33.2016.II PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 z XXXIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 30 grudnia 2016 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r.

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych od nr 2 do nr 15 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Stan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 24 kwietnia 2018 roku odbytej w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław. W posiedzeniu Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r.

Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r. Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r. Stan ewidencyjny - 14 radnych Obecnych 14 radnych Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. Czas

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2019 obrad V sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 28 marca 2019 r.

PROTOKÓŁ Nr V/2019 obrad V sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 28 marca 2019 r. PROTOKÓŁ Nr V/2019 obrad V sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 28 marca 2019 r. Obrady odbyły się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu dnia 28 marca 2019 r. o godz. 14 00, a zakończono o godz. 15 36 tego

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 22 stycznia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 22 stycznia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 22 stycznia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. Obrady rozpoczęto o godz.14.00, Zakończono o godz. 15.00. Skład

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 26 lipca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r.

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r.

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Sali Konferencyjnej Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 67/2016. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 67/2016. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 lutego 2016 r. OR.II.0022.1.7.2016 PROTOKÓŁ NR 67/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 lutego 2016 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/2010 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół nr 43/2010 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół nr 43/2010 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 30 sierpnia 2010 r. XLIII sesja Rady Miejskiej Głuszycy odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy w godzinach 13.00-14.00.

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY KRZĘCIN V KADENCJI XXXVII SESJA

RADA GMINY KRZĘCIN V KADENCJI XXXVII SESJA PROTOKÓŁ NR 7/2010 SESJI RADY GMINY KRZĘCIN V KADENCJI Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 ROKU Miejsce obrad: Sala Obrad przy Urzędzie Gminy w Krzęcinie. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00. Obecność radnych: w obradach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V / Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 8 13

PROTOKÓŁ NR V / Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 8 13 SESJA RADY GMINY NĘDZA 27 grudnia 2018 godz.8 00 Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu PROTOKÓŁ NR V / 2018 Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 8 13 Ad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXIX/2017 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXIX/2017 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXIX/2017 z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 23.11.2017 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 23 listopada 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 maja 2015 roku.

Protokół nr 7/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 maja 2015 roku. Protokół nr 7/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 maja 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu O godz. 15.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. Sesję rozpoczęto 19

Bardziej szczegółowo

zostało rozstrzygnięte (wyniki imienne, głosowali za p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski,

zostało rozstrzygnięte (wyniki imienne, głosowali za p. Jarosław Krzyścin, p. Zbigniew Romanowski, Protokół Z połączonego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Łubniany tj. Komisji Organizacyjno Finansowej, Komisja Rolno Gospodarczej oraz Komisja Rewizyjnej, odbytego dnia 12 grudnia 2018 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku Protokół Nr 164/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 27/2017 r. Z XXVII sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 28 kwietnia 2017 r; organizowanej w sali nr 14 Urzędu MiG Międzylesie.

P r o t o k ó ł Nr 27/2017 r. Z XXVII sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 28 kwietnia 2017 r; organizowanej w sali nr 14 Urzędu MiG Międzylesie. P r o t o k ó ł Nr 27/2017 r. Z XXVII sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 28 kwietnia 2017 r; organizowanej w sali nr 14 Urzędu MiG Międzylesie. Godzina otwarcia sesji: 12.00 Godzina zamknięcia sesji:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLI/VII/2018 sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 6 września 2018 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach

Protokół nr XLI/VII/2018 sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 6 września 2018 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Protokół nr XLI/VII/2018 sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 6 września 2018 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Ad 1. Otwarcie sesji. O godz. 13.00 przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r.

Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/I/2016 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 19 stycznia 2016 r.

Protokół Nr 26/I/2016 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 19 stycznia 2016 r. Protokół Nr 26/I/2016 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 19 stycznia 2016 r. I. Obecność na posiedzeniu: stan Komisji obecnych nieobecnych oraz zaproszeni goście. - 7 radnych -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Protokół nr XLIII/17 z sesji odbytej w dniu 30 października 2017 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Przewodnicząca Rady Miejskiej Antonina Szelechowicz o godzinie 16:30 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2018 Z III SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI w dniu 20 grudnia 2018 rok

PROTOKÓŁ NR 3/2018 Z III SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI w dniu 20 grudnia 2018 rok BR.0002.1.3.2018 PROTOKÓŁ NR 3/2018 Z III SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI w dniu 20 grudnia 2018 rok Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu Krapkowickiego.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2013

Protokół Nr XXXI/2013 Protokół Nr XXXI/2013 sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 20 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,10 Godz. zakończenia obrad:15,30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz. 13 00 14 05 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/16 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 22 września 2016r.

Protokół nr 26/16 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 22 września 2016r. Protokół nr 26/16 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 22 września 2016r. Przewodniczący Komisji Stanisław Czepiel o godzinie 1245 otworzył 24 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 71/12/2018 Komisja Budżetu i Finansów

Protokół Nr 71/12/2018 Komisja Budżetu i Finansów Protokół Nr 71/12/2018 Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 czerwca 2018 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r.

PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. I. Miejsce obrad: sala nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37. II. III. Tematyka:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 39/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniach 29 listopada 2017 r. w godz. 12 45 14 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo