Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 V MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (obowiązuje dla wniosków o płatność składanych za III kwartał 2013 r. i za następne kwartały) Aktualizacja: sierpień 2013 r.

2 Niniejsza Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX PO IG obowiązuje dla wydatków ponoszonych w ramach Planów Działań składanych od 2013 r. Ogólne zasady składania wniosków o płatność 1. Wnioski o płatność IZ, IP, POT przedkładane są do IZ w celu weryfikacji, zatwierdzenia i poświadczenia wydatków oraz przekazania do certyfikacji 2. Wnioski o płatność IW przedkładane są IP w celu weryfikacji, zatwierdzenia i poświadczenia wydatków oraz przekazania do certyfikacji POT pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (IW), ze względu na umowę na wdrażanie działania 6.4 PO IG zawartą z Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG w systemie wdrażania PT PO IG jest rozliczany na zasadach obowiązujących IP i składa wnioski o płatność bezpośrednio do IZ. IZ w uzasadnionych przypadkach może uzupełnić lub wprowadzić zmianę zapisów niniejszego dokumentu. W takim przypadku o dokonanej zmianie IZ informuje pisemnie wszystkie IP a IP informują wszystkie IW. Wszelkie zmiany dokonane w tym trybie zostaną uwzględnione w Instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX PO IG przy jej najbliższej aktualizacji. W 2013 roku zostaje rozszerzone stosowanie pilotażowego systemu rozliczania wydatków w działaniu 9.1 na podstawie zestawień dokumentów realizowanych zgodnie z zasadami określonymi przez IZ. Pilotaż obowiązuje IP, które składają wnioski o płatność do IZ oraz IW, które składają wnioski o płatność do IP pod warunkiem wprowadzenia stosownych zapisów w Porozumieniach/umowach o dofinansowanie oraz Instrukcjach Wykonawczych dla POIG. Pozytywna ocena pilotażowego systemu będzie podstawą do wdrożenia systemu rozliczania na podstawie zestawień wydatków w zakresie wszystkich działań pomocy technicznej PO IG (9.2, 9.3 i 9.4), zgodnie z zasadami opracowanymi przez IZ. Negatywna ocena pilotażu będzie skutkowała wprowadzeniem rozliczania wniosków o płatność na podstawie dokumentów księgowych: faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Wniosek beneficjenta o płatność przedkładany może być w celu: 1) przekazania informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza beneficjent wypełnia: dane beneficjenta, informację o osobach wyznaczonych do kontaktu, a także osi priorytetowej, działaniu, poddziałaniu, nazwie projektu, numerze projektu, numerze umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie poz. 1-7, a także część sprawozdawczą wniosku o płatność, tj. poz ); 2) wnioskowania o refundację części lub całości wydatków sfinansowanych ze środków beneficjenta (beneficjent wypełnia poz. 1-21); 3) otrzymania zaliczki stanowiącej część lub całość dofinansowania przyznanego w ramach umowy o dofinansowanie (beneficjent wypełnia poz. 1-8, 10, 13, 14, 17, 20, 21 oraz 15 i 16 w przypadku wnioskowania o drugą i o kolejną transzę 2

3 4) rozliczenia wydatków poniesionych ze środków budżetowych; 5) rozliczenia środków przekazanych w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych (beneficjent wypełnia poz. 1-21). W przypadku wniosku o płatność zaliczkową należy pamiętać o: podaniu rachunku bankowego, na który ma być przekazana wnioskowana zaliczka, właściwym określeniu rodzaju płatności (zaliczkowa), wpisaniu wnioskowanej kwoty zaliczki określonej dla danej transzy w umowie o dofinansowanie (w przypadku wnioskowania o drugą i kolejną transzę do kwoty wnioskowanej nie należy dodawać kwoty niewykorzystanej z poprzedniej transzy). Wniosek rozliczający poniesione przez beneficjenta wydatki nie może być jednocześnie: wnioskiem o płatność zaliczkową, wnioskiem o refundację. Rozliczenie wydatków dokonywane jest na podstawie wniosku beneficjenta o płatność złożonego przez IP lub IW, sporządzonego w aktualnej wersji Generatora Wniosków o Płatność udostępnionej na stronie internetowej Wniosek beneficjenta o płatność powinien uwzględniać wydatki poniesione przez upoważnioną Instytucję. Dokument musi być złożony w wersji papierowej: w 2 egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz wraz z załącznikami oraz na nośniku elektronicznym (obligatoryjnie). Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową. Tożsamość obu wersji wniosku o płatność potwierdza suma kontrolna. Wniosek należy czytelnie podpisać z podaniem miejscowości i daty oraz opatrzyć imienną pieczątką. Wniosek podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania beneficjenta i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. W przypadku zmiany osoby upoważnionej beneficjent zobowiązany jest załączyć aktualne upoważnienie. Wydatki wykazane we wniosku muszą być wydatkami: a) niezbędnymi do prawidłowej realizacji Projektu, b) wskazanymi w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, c) faktycznie poniesionymi w okresie kwalifikowalności wydatków, d) zweryfikowanymi i zatwierdzonymi, e) prawidłowo udokumentowanymi. Wydatki wykazane we wniosku muszą być wydatkami związanymi z realizowanym projektem (tylko wydatki kwalifikowane). W przypadku nieponiesienia przez beneficjenta wydatków w okresie sprawozdawczym, w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu, beneficjent musi złożyć wniosek, w którym pkt pozostają niewypełnione wniosek stanowi wówczas narzędzie umożliwiające monitorowanie postępu rzeczowego finansowego realizacji projektu i pozyskanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z realizacji Priorytetu. 3

4 W przypadku, gdy wniosek zawiera tylko część sprawozdawczą należy w zakładce nr 3 Projekt zaznaczyć pole Sprawozdanie. Kary umowne naliczone wykonawcom realizującym zadania finansowane ze środków PO IG mogą zostać rozliczone w następujący sposób: a) jako potrącone z płatności na rzecz wykonawcy, przed uregulowaniem zobowiązań fakturowych przez beneficjenta b) jako zwrócone przez wykonawcę beneficjentowi, po uregulowaniu zobowiązań fakturowych przez beneficjenta. Jeżeli kara umowna należna beneficjentowi jest potrącana z płatności dokonywanych na rzecz wykonawcy wydatek kwalifikowany w projekcie stanowi kwota faktycznie wypłacona wykonawcy, tj. pomniejszona o karę umowną. W sytuacji, gdy kara umowna jest wpłacana przez wykonawcę na rachunek beneficjenta, kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem nie jest pomniejszana o kwotę kary. Kara zwrócona przez wykonawcę jest wykazywana jako dochód (incydentalny) projektu w pkt. 12 wniosku o płatność. W pkt. 23 b instytucja weryfikująca wniosek pomniejsza Kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN) (po autoryzacji) PLN o dochód wykazany w pkt. 12 wniosku. Pola zaznaczone na szaro nie są wypełniane przez beneficjenta. Pola te wypełnia pracownik instytucji dokonującej weryfikacji złożonego wniosku. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI WNIOSKU Kiedy beneficjent powinien złożyć wniosek o płatność decydując się na system kwartalny. I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Czy beneficjent wykazał poniesione koszty i odpowiadające im wydatki (wydatki poniesione najpóźniej przed terminem złożenia wniosku? Czy beneficjent musi złożyć kwartalny wniosek o płatność? Czy beneficjent musi złożyć półroczny wniosek o płatność? TAK TAK NIE DOTYCZY NIE NIE NIE DOTYCZY TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK NIE DOTYCZY NIE NIE NIE DOTYCZY TAK TAK TAK NIE NIE TAK Uwaga! Wydatki RIF za IV kwartał muszą być ujęte we wniosku o płatność końcową IW. 4

5 1.W polu Wniosek za okres do (format: rrrr - mm dd) należy wpisać datę ostatniego dnia danego miesiąca/kwartału lub inną datę wynikającą ze wskazania przez IZ. Okres, za jaki sporządza się wniosek o płatność, powinien odpowiadać okresowi, w jakim zostały zapłacone zobowiązania wynikające z faktur dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, poświadczających poniesienie wydatków. We wniosku za dany okres, należy wykazywać wszystkie wydatki poniesione przez beneficjenta w tym okresie. Wnioski o płatność składane są za pełne miesiące, nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą IP/IZ, wnioski o płatność mogą być składane za niepełne miesiące W sytuacji, gdy składany jest wniosek z wypełnioną jedynie częścią sprawozdawczą, datą końcową jest koniec półrocza kalendarzowego W przypadku wniosku o płatność końcową w polu Wniosek za okres do należy wpisać datę zakończenia realizacji projektu określoną w umowie/porozumieniu/decyzji o dofinansowanie Przykład: 1) W przypadku wniosku o płatność pośrednią datą końcową jest: - data zakończenia miesiąca (np , , , , , , ) jeśli wniosek jest składany w okresach miesięcznych. Termin złożenia wniosku o płatność upływa 30 dni po dniu zakończeniu miesiąca, - data zakończenia kwartału kalendarzowego (np , ) jeśli wniosek jest składany w okresach kwartalnych. Termin złożenia wniosku o płatność upływa 30 dni po dniu zakończeniu kwartału, - data zakończenia półrocza kalendarzowego (np ) jeśli we wniosku nie wykazano poniesienia kosztów w I kwartale i odpowiadających im wydatków. Termin złożenia wniosku o płatność upływa 30 dni po dniu zakończeniu półrocza. 2) W przypadku wniosku o płatność końcową datą końcową jest: - data zakończenia realizacji projektu - faktura/rachunek/inny dokument księgowy na podstawie, której/którego powstało zobowiązanie musi być wystawiony i zapłacony przed terminem złożenia wniosku o płatność końcową. Termin złożenia wniosku o płatność końcową upływa 40 dni po dniu zakończenia realizacji projektu. 2. W pierwszym wierszu należy podać dane beneficjenta zgodne z umową/decyzją o dofinansowanie projektu. Nazwa beneficjenta musi być zgodna z nazwą występującą w zarejestrowanej w KSI umowie/porozumieniu/decyzji o dofinansowanie projektu. Następnie należy wskazać osoby do kontaktu, właściwe do udzielenia informacji w zakresie odpowiednich części wniosku. Nie ma obowiązku podawania danych dwóch osób w przypadku, gdy jedna osoba jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno postępu finansowego jak i rzeczowego. W miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru rachunku bankowego oraz polu Prowadzony w: IP wpisuje nie dotyczy. W przypadku wniosku składanego przez IW w celu otrzymania refundacji lub zaliczki, należy wpisać numer rachunku bankowego lub numery rachunków bankowych, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. 5

6 3. Należy podać numer i nazwę osi priorytetowej, w ramach której realizowany jest projekt, czyli 9. Pomoc techniczna. 4. Należy podać numer i nazwę działania, w ramach którego realizowany jest projekt, czyli: 9.1 Wsparcie zarządzania lub 9.2 Wyposażenie instytucji lub 9.3 Informacja i promocja lub 9.4 Ewaluacja 4a. W miejscu dotyczącym Poddziałania beneficjent zostawia puste miejsce. 5. Należy podać nazwę/tytuł projektu określony w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu. 6. Należy podać numer projektu/wniosku o dofinansowanie określony w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu (numer musi być zgodny z numerem dokumentu zarejestrowanego w KSI (SIMIK )). 7. Należy podać numer umowy/decyzji (numer musi być zgodny z numerem dokumentu zarejestrowanego w KSI (SIMIK ). W przypadku jeżeli umowy/decyzje były aneksowane beneficjent w tym polu musi wpisać numer ostatniego aneksu/ostatniej decyzji obowiązującego/obowiązującej w dniu składania wniosku. Uwaga! W przypadku, gdy wniosek pełni tylko funkcję sprawozdawczą, należy zaznaczyć pole Sprawozdanie. 8. Należy rozwinąć zakładkę i wybrać rodzaj płatności: płatność zaliczkowa wnioskuje IW; płatność pośrednia służy rozliczeniu poniesionych wydatków w danym okresie; płatność końcowa beneficjent zaznacza zawsze przy ostatnim wniosku o płatność dotyczącym danego projektu. 8a. Należy podać kwotę poniesionych przez beneficjenta wydatków objętych wnioskiem o płatność. Co do zasady Punkt 8a wniosku o płatność = Punkt 9 wniosku o płatność (również w przypadku kar umownych) 6

7 W przypadku wniosku o płatność zaliczkową pkt 8a nie jest wypełniany. 9. Należy podać kwotę poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem. Kwota ta jest równa sumie wartości wykazanych w tabeli z pkt. 11, w kolumnie 8. Kwota wydatków kwalifikowanych może zostać pomniejszona w wyniku weryfikacji wniosku o płatność przez pracownika instytucji weryfikującej wniosek: o wydatki uznane za niekwalifikowane, o korekty finansowe, dochód Przykład jak prawidłowo należy wypełnić wniosek o płatność jeśli występuje kara umowna Założenia: 200 zł kwota faktur wykazanych we wniosku, odnoszących się do wydatków kwalifikowanych (do tych faktur kara umowna nie odnosi się) 100 zł kwota faktury wykazanej we wniosku, której dotyczy kara umowna 20 zł - kara umowna I wariant Beneficjent wykazuje fakturę, której dotyczy kara umowna w tym samym wniosku o płatność i wypłaca wykonawcy kwotę z faktury pomniejszoną o karę umowną. Punkt 8a wniosku Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem to 280 zł Punkt 9 wniosku Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem to 280 zł Punkt 11 wniosku kolumna 8 (wydatki kwalifikowalne) to (100-20) = 280 zł - Pozostałe dokumenty księgowe wykazane we wniosku na kwotę 200 zł - Faktura wystawiona w styczniu na 100 zł - Zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą beneficjent potrąca sobie karę umowną. Beneficjent płaci wykonawcy kwotę 80 zł) Punkt 12 wniosku Dochód to 0 zł II wariant Beneficjent wykazuje we wniosku o płatność fakturę, której dotyczy kara umowna (kara umowna nie została jeszcze wpłacona przez wykonawcę na rachunek beneficjenta) Punkt 8a wniosku Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem to 300 zł Punkt 9 wniosku Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem to 300 zł Punkt 11 wniosku kolumna 8 (wydatki kwalifikowalne) to = 300 zł - Pozostałe dokumenty księgowe wykazane we wniosku na kwotę 200 zł - Faktura wystawiona i zapłacona w styczniu na 100 zł Punkt 12 wniosku Dochód to 0 zł III wariant Beneficjent składa wniosek o płatność, w którym wykazuje karę umowną dotyczącą dokumentu księgowego z poprzedniego wniosku o płatność (kara umowna została wpłacona przez wykonawcę na rachunek beneficjenta) Punkt 8a wniosku Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem to 200 zł Punkt 9 wniosku Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem to 200 zł Punkt 11 wniosku kolumna 8 (wydatki kwalifikowalne) to 200 zł 7

8 - Dokumenty księgowe wykazane we wniosku na kwotę 200 zł Punkt 12 wniosku Dochód to 20 zł. O tę kwotę Instytucja weryfikująca wniosek o płatność pomniejszy punkt 23b Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN) (po autoryzacji) W przypadku gdy IZ/IP stwierdzi wystąpienie we wniosku lub zestawieniu wydatków IP/IW błędów formalnych i/lub rachunkowych i/lub merytorycznych, IZ/IP jako instytucja dokonująca weryfikacji dokumentów przedkładanych przez IP/IW, może dokonać korekty wydatków. Dokonanie korekty potwierdzane jest wypełnieniem zestawienia (jak niżej). O dokonaniu korekty IZ/IP niezwłocznie informuje IP/IW. Wzór zestawienia do wypełniania przy korekcie wydatków IP/IW dokonywanych przez IZ/IP. nazwa Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej KOREKTA do wniosku o płatność nr L.p. nazwa IP/IW poz. z wniosku o płatność poz. z zestawieni a nieprawidłowa kwota/data/nume r/nazwa towaru lub usługi prawidłowa kwota/data/numer/n azwa towaru lub usługi w tym VAT kwota EFRR w wydatkach kwalifikowanych uzasadnienie * RAZEM: Miejscowość: Data: Pieczęć i podpis: * należy wyjaśnić dlaczego wydatek został uznany za niekwalifikowany, np. (1) wydatek nie dotyczy okresu za jaki składany jest wniosek beneficjenta o płatność, (2) wydatek nie ujęty w Planie Działań, (3) wydatek niekwalifikowany w ramach Pomocy technicznej PO IG 10. Kwota wnioskowana: a) dla wniosków przedkładanych przez IZ/IP/IW, które mają zabezpieczone środki w swoim budżecie - należy wpisać 0,00. b) dla wniosków przedkładanych przez IW, który ma środki zabezpieczone w budżecie IZ/IP: - stanowi kwotę wnioskowanej refundacji wydatków poniesionych ze środków IW, w przypadku gdy IW wnioskuje tylko o refundację wydatków, - stanowi kwotę zaliczki, jeśli IW wnioskuje o jej wypłatę, - stanowi 0,00 w przypadku, gdy IW poświadcza i rozlicza wydatki poniesione z przekazanych wcześniej transz zaliczek. INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku 11. Tabela: Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. 8

9 W tabeli powinny być wykazane wydatki związane z projektem (tylko wydatki kwalifikowane). W zestawieniu należy wpisać dane z dokumentów księgowych - faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dotyczące całości kwoty brutto/netto na jakie opiewają wyszczególnione dokumenty. Instytucje objęte systemem pilotażowym składają wnioski o płatność bez dokumentów księgowych. W pkt 11 wniosku Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem w kolumnie 5 Nazwa towaru lub usługi powinna być opisana w sposób szczegółowy i jednoznaczny zapewniający wstępną weryfikację wydatków. Dokumenty o równoważnej wartości dowodowej to m. in.: Rachunki, Noty księgowe, Listy płac, Polecenia wyjazdu służbowego wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki. Dokumentów o równoważnej wartości dowodowej nie stanowią m. in.: Dokumenty KP, KW stanowiące dowody rozliczenia gotówkowego wyjazdu służbowego, Wewnętrzne polecenie księgowania, Faktura proforma. Faktura proforma wraz z potwierdzeniem przekazania środków nie stanowi dowodu poniesienia wydatku kwalifikowanego, gdyż istotą faktury proforma jest funkcja informacyjna, faktura proforma nie dokumentuje dokonania żadnej czynności. Powinna ona być dołączona do wniosku razem z fakturą ostateczną. Do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się zobowiązań zaciągniętych i wydatków poniesionych przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu. Wydatki umieszczone w tabeli pkt_11 wniosku muszą odnosić się do konkretnej kategorii kosztów z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Realizacji Projektu do Planu Działań Pomocy Technicznej, będącego załącznikiem do Porozumienia/umowy o dofinansowanie projektu. Do wniosku o płatność muszą być dołączone potwierdzenia zapłaty odnoszące się do faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej ujętych we wniosku tylko w części dotyczącej danego Projektu. Przykład: Jeśli po zrealizowaniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy zakupu sprzętu komputerowego, Ministerstwu wystawiono fakturę na kwotę ,00 PLN, ale tylko 50% wartości zakupionego sprzętu będzie zapłacone ze środków pomocy technicznej PO IG, beneficjent przedstawia we wniosku o płatność kwotę PLN (podawana jest ona w punkcie 11 w pozycji kwota brutto), kwota netto to PLN, kwota wydatków kwalifikowanych równa się PLN, a VAT w kwocie wydatków kwalifikowanych wynosi PLN. W zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki należy podać: 9

10 1. numer dokumentu - należy wpisać numer faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej potwierdzającego wydatkowanie środków (nie więcej niż 240 znaków); 2. numer księgowy lub ewidencyjny - należy podać numer dokumentu nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe; 3. data wystawienia dokumentu - należy wpisać w kolejności rok miesiąc dzień (format rrrr-mm-dd); 4. data zapłaty - należy podać datę dokonania zapłaty w kolejności rok miesiąc - dzień ((format rrrr-mm-dd);wynikającej z przedstawionego dokumentu księgowego dowodu płatności. Jeżeli występuje więcej dat zapłaty należy kolejno wpisać wszystkie w danym wierszu (np. w przypadku wynagrodzeń muszą to być daty uregulowania zobowiązań publiczno-prawnych oraz data przelewu na rachunek pracownika/wykonawcy); 5. nazwa towaru lub usługi - należy wpisać nazwę towaru lub usługi wykazaną w odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym (nie więcej niż 600 znaków). Jeżeli wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowane i wszystkie pozycje z faktury objęte są identyczną stawką VAT, możliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z faktury; 6. kwota dokumentu brutto - należy wpisać kwotę brutto faktury lub innego dokumentu księgowego; 7. kwota dokumentu netto - należy wpisać kwotę netto faktury lub innego dokumentu księgowego (różnica pomiędzy wartościami w ust. 6 i 7 wynikać może wyłącznie z podatku VAT); 8. kwota wydatków kwalifikowanych - należy wpisać kwotę poniesionych wydatków w ramach danego projektu, stanowiącą całą lub część kwoty wykazanej w kolumnie 6; 9. w tym VAT - należy wpisać kwotę podatku VAT, jeżeli jest on kosztem kwalifikowanym, stanowiącą część wydatku ujętego w kolumnie 8,. W przypadku wystąpienia różnych stawek w ramach jednego dokumentu księgowego pozycje z dokumentu należy pogrupować według stawek VAT i wpisać każdą z grup w odrębnym wierszu, z tym, że dane wprowadzone w pozycji Nr dokumentu, Nr księgowy lub ewidencyjny, Data wystawienia dokumentu oraz Data/daty zapłaty będą zawierały te same informacje we wszystkich wierszach dotyczących danego dokumentu księgowego. Natomiast w kolumnie Kwota dokumentu brutto, Kwota dokumentu netto, Kwota wydatków kwalifikowalnych, należy wpisać tylko kwotę dotyczącą danej stawki VAT aby w sumie kwoty w wierszach dotycząc różnych stawek VAT zsumowały się na kwoty brutto i netto z dokumentu księgowego i kwotę wydatków kwalifikowanych. Dodatkowe kolumny w Generatorze wniosku o płatność 10. EFRR kwoty wydatków kwalifikowalnych należy wpisać kwotę stanowiącą nie więcej niż 85% kwoty wydatków kwalifikowanych, zgodnieą z dekretem na dokumencie księgowym; 11. kategoria wydatków - należy rozwinąć zestawienie z kategoriami wydatków dla poszczególnych działań i wybrać odpowiednią kategorię. 10

11 Przykład jak wypełnić tabelę_11 Lp nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowanych w tym VAT EFRR kwoty wydatków kwalifikowalnych kategoria wydatków Fa VAT 2/ /fa Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych za miesiąc styczeń 2010 r. (umowa nr 15/2000 z dnia 10 lutego 2000r.) , , , , ,00 Remont/wyn ajem powierzchni biurowych 2 Fa VAT 1/ /fa Wykonanie ekspertyzy Analiza kryteriów wyboru projektów,zgodnie z umową nr z dnia , , , , ,10 Ekspertyzy 3 Fa VAT 15/ Fa VAT 17/ Fa VAT 26/01/ /fa /fa /fa LP-1 LP Opłata za szkolenie p.a.kowalskiej w dniu , temat: Audyt wewnętrzny Zakup usługi cateringowej na posiedzenie w dniu 20 stycznia 2010 r Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby IP (zgodnie z umową. z dnia ) , , wynagrodzenie za m-c styczeń , , ,00 0, ,00 Szkolenia/ku rsy/studia pracownikó w IŻ, IP, IW 3 000, ,72 750,00 49,07 637,50 Organizacja Komitetu Monitorując ego , , , , ,75 Sprzęt Komputerow y, telekomunik acyjny i multimedialn y , , ,00 0, ,00 Zatrudnienie suma ogółem PLN w , , ,35 Szare pole pod tabelą wypełnia pracownik instytucji weryfikującej wniosek o płatność należy potwierdzić liczbę załączonych kopii dokumentów i dowodów zapłaty z niniejszego zestawienia. W przypadku, gdy wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie osoba sprawdzająca wniosek potwierdza imieniem i nazwiskiem liczbę załączonych kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty. 11

12 W przypadku korekty wydatków kwalifikowanych poniesionych w danym okresie rozliczeniowym, we wniosku o płatność wykazujemy kwoty ze znakiem minus wówczas, gdy korekta odnosi się do wydatku spełniającego łącznie poniższe warunki: został poniesiony w okresie rozliczeniowym, za który składany jest wniosek o płatność, został przedstawiony w przedmiotowym wniosku o płatność. Wykazanie kwot ze znakiem minus we wniosku o płatność dopuszczalne jest także w przypadku korekt wynikających z faktur korygujących (niezależnie od tego, czy faktury korygujące odnoszą się do wydatku poniesionego w okresie rozliczeniowym, za który składany jest wniosek o płatność, czy do wydatku poniesionego w okresach poprzednich). Kwot ze znakiem minus nie wykazujemy we wnioskach o płatność w odniesieniu do korekt finansowych, które powodują konieczność wszczęcia procedury odzyskiwania środków od beneficjenta. Pomniejszenia wydatków kwalifikowanych dokonujemy poprzez odpowiednie zapisy w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK Uzyskany dochód jeśli beneficjent nie generował dochodu wpisuje w kolumnie rodzaj dochodu nie dotyczy a w kolumnie kwota 0,00. Jeśli dochód nie został zrealizowany zawsze należy wpisać 0,00 Kara umowna z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy zawartej z wykonawcą zwracana przez wykonawcę na rachunek beneficjenta, po złożeniu przez niego wniosku o płatność w którym została ujęta faktura odnosząca się do tej kary, jest wykazywana w kolejnym wniosku o płatność jako dochód (incydentalny) projektu w pkt. 12 wniosku kara pomniejsza kwotę wydatków kwalifikowanych (pomniejszenie następuje na etapie oceny przez instytucję weryfikującą wniosek) PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU (część sprawozdawcza) 13. Część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowo-finansowego projektu pełni funkcję sprawozdania z postępów realizacji Planu Działań PT PO IG. Wniosek łączy informacje na temat wydatków poniesionych w ramach Planu Działań (PD) z opisem rodzaju działań, w związku z którymi wydatki te zostały poniesione. Ta część wniosku zawiera informacje dotyczące: postępu rzeczowo-finansowego realizacji PD, problemów i trudności we wdrażaniu PD (oraz podjętych środków zaradczych), prognozy realizacji PD w kolejnym okresie sprawozdawczym, w tym płatności na kolejne okresy rozliczeniowe. W części sprawozdawczej wniosku o płatność należy uwzględnić informacje, które bezpośrednio odnoszą się do wydatków w nim przedstawionych w ramach postępu finansowego. W kolumnie 2 tabeli w pkt. 13 beneficjent powinien zamieścić krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych zadań/etapów projektu, zgodnych z umową/porozumieniem/decyzją o dofinansowanie. W przypadku zadań, które nie zostały rozliczone w danym okresie sprawozdawczym, informacje ich dotyczące zostaną szczegółowo przedstawione w kolejnym wniosku o płatność, w których nastąpi ich rozliczenie, zaś w bieżącym wniosku beneficjent przedstawia informację, iż realizowane zadanie jest w toku. Jeśli zadanie rozliczane jest etapami, na bieżąco należy przedstawić informacje dotyczące postępu finansowego i rzeczowego w odniesieniu do zapłaconych faktur. W celu rzetelnego monitorowania PD wskazane jest, by w obydwu przypadkach beneficjent dodatkowo zawarł informację 12

13 o planowanym terminie rozliczenia kosztów związanych z realizacją całego zadania oraz zadania, którego rozliczenie opóźnia się. W kolumnach 3 i 4 należy przedstawić odpowiednio dane o planowanych wydatkach ogółem i wydatkach kwalifikowanych, jakie zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (umową/decyzją) powinny być poniesione w ramach poszczególnych zadań/etapów. W kolumnach 5 i 6 należy wpisać wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowane poniesione od początku realizacji projektu. W kolumnach 7 i 8 należy wpisać wydatki z bieżącego wniosku o płatność w części ogółem oraz części wydatków kwalifikowanych. Kolumna 9 powinna przedstawiać procentową relację wartości z kolumny 6 do wartości z kolumny 4. Wiersz Razem przedstawia zbiorczą informację o stanie realizacji wszystkich zadań/etapów projektu. Jeżeli kara umowna potrącana jest z płatności dokonywanych na rzecz wykonawcy, wydatek kwalifikowany w projekcie stanowi kwota faktycznie wypłacona wykonawcy. Jeśli kara umowna jest zwracana na rachunek beneficjenta przez wykonawcę, do czasu zwrotu kary przez wykonawcę, kwota wydatków kwalifikowanych nie jest pomniejszona o wysokość kary. Przykład jak wypełnić Tabele 13 dla Działania 9.1 Zadania/cele założone w umowie/decyzji o dofinansowanie Stan realizacji Wydatki przypisane zadaniom/celom określonym w harmonogramie rzeczowofinansowym stanowiącym załącznik do umowy/decyzji o dofinansowanie Wydatki od początku realizacji projektu Wydatki objęte bieżącym wnioskiem ogółem kwalifikowane ogółem kwalifikowane ogółem kwalifikowane Zatrudnienie Opisana sytuacja musi być zgodna z ewentualnymi zmianami, tj. przesunięciami środków w ramach danej kategorii pomiędzy kwartałami i załączonym zmienionym harmonogramie rzeczowofinansowym (jeśli to nie wymaga akceptacji IZ) 2. Umowy cywilnoprawne. Razem Planowana kwota wydatków IP /IW z aktualnego harmonogram u rzeczowofinansowego Suma IP/IW z aktualnego harmonogram u rzeczowofinansowego Planowana kwota wydatków IP/IW z aktualnego harmonogramu rzeczowofinansowego Suma IP/IW z aktualnego harmonogramu rzeczowofinansowego Wydatki od początku realizacji z uwzględnienie m kar umownych z wszystkich wniosków o płatność Suma wydatków z powyższych pozycji. Kwota nie może przekroczyć wartości całego projektu. Wydatki od początku realizacji pomniejszone o kary umowne, korekty wydatków dokonanych przez IZ lub IP z wszystkich wniosków o płatność Suma wydatków z powyższych pozycji. Kwota nie może przekroczyć wartości całego projektu. Wydatki z uwzględnienie m kar umownych bieżącego wniosku IP/IW Suma wydatków bieżącego wniosku IP/IW Wydatki pomniejszone o kary umowne, bieżącego wniosku IP/IW Suma wydatków bieżącego wniosku IPIW W przypadku wniosku o płatność zaliczkową informacje o wydatkach wykazane w tabeli 13, kolumnie 3-6 powinny być tożsame z kwotami przedstawionymi we wniosku poprzedzającym wniosek o płatność zaliczkową. % realizacji =(6/4)*100 13

14 14. Beneficjent powinien opisać w sposób wyczerpujący zadania/etapy/działania, jakie planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. 15. Należy wpisać wskaźniki zawarte w PD. Tabela dotyczy katalogu wskaźników realizacji projektu, do których osiągnięcia zobowiązał się beneficjent na podstawie umowy o dofinansowanie. Wskaźniki produktu określają materialne efekty (np. zrealizowane usługi, zakupiony sprzęt), jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w okresie realizacji projektu. Tabela dotycząca wskaźników produktu powinna być wypełniana dla każdego wniosku o płatność zawierającego część sprawozdawczą. W przypadku pierwszego wniosku z częścią sprawozdawczą wartości w kolumnach 5 i 6 są takie same, podobnie w przypadku działań, w których występuje jedynie wniosek o płatność końcową. Wartość bazowa wskaźnika dla każdego projektu wynosi 0. Wartość docelowa oznacza wartość, jaką beneficjent zobowiązał się osiągnąć w wyniku wdrożenia projektu na podstawie PD oraz umowy/decyzji. Osiągnięta wartość wskaźnika określa rzeczywiście osiągnięte materialne efekty w okresie sprawozdawczym lub od początku realizacji projektu. Stopień realizacji wskaźnika obliczany jest na podstawie formuły zawartej w kolumnie 7 tabeli dla wskaźników produktu. Beneficjent wpisuje sumę dla wszystkich wskaźników Instytucji. Wskaźniki te muszą się zgadzać z wskaźnikami zapisanymi w PD (stan aktualny na dzień składania wniosku z uwzględnieniem zmian). Przykład jak wypełnić punkt 15 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU Kol. 1 - należy wpisać nazwę wskaźnika zgodną z Planem Działań. Kol. 2 - należy wpisać jednostkę miary (np. sztukę). Kol. 3 należy wpisać 0. Kol. 4 należy wpisać wartości docelowe wykazane w Planie Działań z uwzględnieniem zmian. Kol. 5 należy wpisać wartość wskaźnika osiągniętą w okresie za jaki składany jest wniosek o płatność Kol. 6 należy wpisać wartość wskaźnika osiągniętą od początku realizacji projektu. Trzeba pamiętać aby wpisać tu sumę wszystkich wskaźników od początku realizacji projektu ( czyli sumę z wszystkich wniosków o płatność dotychczas złożonych). Kol. 7 należy wpisać procent realizacji wskaźnika (6/7)* Należy przedstawić w kilku zdaniach informację o ewentualnych problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia przez beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających realizację konkretnych zadań. Należy wskazać sposób oraz przewidywany czas rozwiązania napotkanych problemów. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego beneficjent razem z wnioskiem o płatność powinien załączyć aktualny harmonogram. W przypadku wniosku o płatność końcową, należy umieścić 14

15 dodatkowo komentarz odnośnie zrealizowania wskaźników, wraz z podaniem przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia założonego w projekcie poziomu wskaźników. 17. Należy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowanych, jakie beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych czterech kwartałach. Planowana kwota nie może przewyższyć całkowitej wartości realizowanego projektu. Dane przedstawione w poz. 17 powinny umożliwić sporządzenie prognoz dla całego Priorytetu dla czterech kolejnych kwartałów, stąd konieczne jest, aby informacje przedstawione przez beneficjenta obejmowały kwartały kalendarzowe. W sytuacji, gdy beneficjent składa wniosek obejmujący wydatki poniesione wyłącznie w styczniu danego roku, pierwszy wypełniany przez beneficjenta wiersz powinien zawierać dane dla drugiego kwartału danego roku (kwiecień-czerwiec), a nie dla trzech kolejnych miesięcy (luty kwiecień). W przypadku zaliczkowego wniosku o płatność beneficjent zaczyna wypełniać poz. 17 od kolejnego kwartału kalendarzowego. W przypadku końcowego wniosku o płatność beneficjent wypełnia poz. 17 wpisując w czterech kolejnych kwartałach 0, Poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnotowych, do przestrzegania których beneficjent zobowiązał się w umowie/decyzji. W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnotowych (tj. wyboru pola Nie) należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli/audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk wspólnotowych. 19. Należy zamieścić opis działań podjętych przez beneficjenta w celu informowania o udziale w Programie, a w szczególności o fakcie współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opis powinien dotyczyć okresu od dnia złożenia poprzedniego wniosku beneficjenta zawierającego informacje w tym zakresie lub w przypadku, gdy jest przedstawiany po raz pierwszy od początku realizacji projektu. 20. Należy wskazać miejsce przechowywania dokumentacji związanej z projektem, podając adres i charakter miejsca (np. Ministerstwo, departament finansowy gdzie znajdują się oryginalne dokumenty oraz departament merytoryczny odpowiadający za realizacje projektu). 21. Załącznikami w wersji papierowej do wniosku są kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty (zgodne z poz. 11 wniosku) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Załącznikami w wersji elektronicznej (skany) do wniosku są: - umowy, aneksy do umów z wykonawcami, - protokoły odbioru, - opisy stanowisk, - listy obecności na szkoleniach. Odstępstwo od zasady przekazywania załączników w wersji elektronicznej na rzecz załączników w wersji papierowej może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z instytucją weryfikującą wnioski i powiadomieniu IZ 15

16 Przy wniosku o płatność dotyczącym Działania 9.1 IP/IW przekazuje również informacje o rzeczywistym zaangażowaniu etatowym, opisy stanowisk (jeśli nastąpiły zmiany dotyczące zakresu merytorycznego wykonywanych przez pracownika zadań) i inne wymagane dokumenty zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Pomoc Techniczna PO IG Wniosek o płatność część wypełniana przez instytucję weryfikującą 22. Należy podać daty wpływu, zatwierdzenia wniosku oraz w przypadku wniosku rozliczającego otrzymaną zaliczkę datę wypłaty środków na rzecz beneficjenta, która będzie tożsama z datą zatwierdzenia wniosku o płatność. W przypadku wniosku zaliczkowego lub wniosku o refundację datę wypłaty uzupełnia się w systemie KSI SIMIK po dokonaniu przelewu środków na rzecz beneficjenta. W tej samej zakładce należy ponadto uzupełnić numer kolejny wniosku o płatność dla danego projektu (część numeru generowana jest automatycznie) oraz NIP beneficjenta. 23. a) Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskiem jest to kwota zadeklarowana przez beneficjenta w pkt. 8a. b) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN) (po autoryzacji) jest to kwota poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem, wykazana w pkt 9, która może zostać pomniejszona przez instytucje weryfikującą wniosek o wydatki uznane za niekwalifikowalne korekty finansowe jak również o dochód wykazany w pkt. 12 wniosku (bez odsetek narosłych od środków zaliczki od złożenia poprzedniego wniosku o płatność). Uwagi: Kwota wykazana w pkt 23b nie może być pomniejszona o kwoty odzyskane lub wycofane (kwoty te wykazywane są w rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13) Odpowiednie pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych powinno nastąpić w momencie sporządzania Poświadczenia i Deklaracji wydatków Punkt jest niewypełniany w przypadku wniosku o płatność zaliczkową. 24. Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w części odpowiadającej pomocy publicznej z uwagi na fakt, iż projekty pomocy technicznej nie są objęte pomocą publiczną należy wpisać 0,00 PLN. 25. Wydatki kwalifikowane, w odniesieniu do których oblicza się wkład funduszy UE na poziomie programu operacyjnego podstawa certyfikacji. Należy wpisać kwotę wykazaną w pkt. 23b. Punkt jest niewypełniany w przypadku wniosku o płatność zaliczkową. 26. Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu (po autoryzacji) PLN. Należy wpisać kwotę z pkt. 23b). 27. Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu UE. Jest to część kwoty wykazanej w pkt. 26, która zgodnie z postanowieniami umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie podlegać będzie docelowo zadeklarowaniu do KE jako środki UE. Kwota powinna być zgodna z ewidencją księgową beneficjenta. 28. Płatność pośrednia/końcowa. Dotyczy płatności, które podlegają rozliczeniu lub są przekazywane beneficjentowi w formie refundacji. Pole uzupełniane jest automatycznie 16

17 z pola 26 Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu (po autoryzacji) PLN. Płatność może zostać pomniejszona przez pracownika Instytucji weryfikującej wniosek o kwoty wykazane w polach: 28a - odsetki narosłe na rachunku od środków zaliczki od momentu złożenia poprzedniego wniosku o płatność, 28b - kwoty do odzyskania wyłącznie w przypadku, gdy ich zwrot następuje poprzez potrącenie z kolejnej płatności (art. 207 ust. 2 uofp), 28c - odsetki, o których mowa w art. 189 ust. 3 uofp w przypadku, gdy ich egzekucja następuje poprzez pomniejszenie kwoty do wypłaty (art. 207 ust. 3 uofp). 29. Płatność zaliczkowa. Należy wpisać kwotę transzy zaliczki wykazaną w pkt. 10 wniosku o płatność, wpisujemy wartość kolejnej transzy zaliczki, pomniejszoną ewentualnie o: 29a - odsetki narosłe na rachunku od środków zaliczki od złożenia poprzedniego wniosku o płatność,, 29b - kwoty do odzyskania wyłącznie w przypadku, gdy ich zwrot następuje poprzez potrącenie z kolejnej płatności (art. 207 ust. 2 uofp) 29c - odsetki, o których mowa w art. 189 ust. 3 uofp w przypadku, gdy ich egzekucja następuje poprzez pomniejszenie kwoty do wypłaty (art. 207 ust. 3 uofp) 30. Nierozliczone środki przekazane w ramach zaliczki. Należy wykazać kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą przekazanych beneficjentowi środków w formie zaliczki ewentualnie (powiększonych o odsetki narosłe od środków zaliczki) a sumą kwot wykazanych w pkt. 26 we wszystkich (włącznie z bieżącym) wnioskach o płatność rozliczających otrzymaną zaliczkę (z wyłączeniem wniosków odnoszących się do refundacji). 31. Ogółem kwota do wypłaty. Kwota będąca sumą kwot z pkt. 28 i 29. W poz. 31 powinna być wpisana kwota 0,00 w przypadku, gdy: - beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa, finansująca projekt ze środków zabezpieczonych w budżecie danej jednostki, - wniosek dotyczy rozliczenia wydatków. 32. Źródła, z których zostały sfinansowane wydatki. W kolumnie Kwota wydatków ogółem należy wskazać źródła sfinansowania wydatków wykazanych w pkt. 23a) wniosku beneficjenta o płatność. W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych należy wykazać źródła sfinansowania wydatków wykazanych w pkt. 26. Jako środki wspólnotowe należy wykazać część wydatków kwalifikowalnych, która zgodnie z postanowieniami umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie podlegać będzie docelowo zadeklarowaniu do KE jako środki UE. W wierszu budżet państwa należy wykazać część wydatków stanowiących współfinansowanie krajowe. W wierszu 8 Suma ogółem kwota wydatków ogółem musi być równa kwocie z pkt. 23a, natomiast kwota wydatków kwalifikowalnych musi być równa kwocie z pkt. 23b, tj. wydatkom kwalifikowalnym po autoryzacji. 33. W pkt. 33 Rozliczenie środków przekazanych w formie zaliczki należy wykazać: 17

18 1) w wierszu 1 środki, jakie przekazano dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki; 2) w wierszu 2 kwotę dotychczas rozliczonych środków (dane narastająco od początku realizacji projektu), przy czym w wierszu tym uwzględnia się kwotę rozliczaną danym wnioskiem; 3) w wierszu 3 procent rozliczenia, zgodnie z podaną formułą. W przypadku drugiego i kolejnego wniosku o płatność zaliczkową : a) w wierszu 1 - należy wpisać kwotę dotychczas przekazanych (wypłaconych) zaliczek, bez uwzględnienia kwoty z wniosku, b) w wierszu 2 - należy wpisać kwotę tożsamą z kwotą z pkt 33 wiersza 2 z ostatniego zatwierdzonego wniosku rozliczającego przekazane zaliczki. Kontrole na zakończenie realizacji projektu Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową następuje po dokonaniu przez IZ/IP kontroli na zakończenie realizacji projektu zgodnie z pkt 6.6 Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym. Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na sprawdzeniu na poziomie Instytucji Zarządzającej kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków. W przypadku projektów realizowanych przez IP/IW kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na sprawdzeniu przez IZ/IP kompletności posiadanych dokumentów związanych z realizacją projektu tj. umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (Plan Działań), aneksów do umowy z załącznikami, wniosków o płatność wraz z załącznikami, harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz stwierdzeniu, które dokumenty powinny być w posiadaniu beneficjenta (np. dokumentacja przetargowa) W przypadku projektów realizowanych przez IZ POIG kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na sprawdzeniu przez IZ kompletności posiadanych dokumentów związanych z realizacją projektu oraz dokumentów będących w posiadaniu innych komórek organizacyjnych MRR. Opis faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej Każdy oryginał dokumentu księgowego (fakturę, rachunek itp.) należy opisać wskazując następujące informacje (dodatkowy opis do dokumentu lub dekret na odwrotnej stronie dokumentu): nazwę (tytuł) projektu wynikający z umowy o dofinansowanie; datę zawarcia i numer umowy o dofinansowanie; opis związku wydatku z umową o dofinansowanie, ze wskazaniem odpowiedniej kategorii z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Realizacji projektu do Planu Działań pomocy technicznej PO IG, do której odnosi się wydatek dokumentowany fakturą; informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR tj. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; dekretację oraz nr księgowy dokumentu; informację o poprawności formalnej i merytorycznej; 18

19 adnotację o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu). W przypadku zakupów i usług w ramach działania 9.2, których wartość wydatków kwalifikowanych obliczana jest na podstawie współczynnika zaangażowania etatowego zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Pomocy Technicznej na opisie dokumentu księgowego wymagane jest wpisanie wielkości współczynnika zaangażowania etatowego, według którego została wyliczona wysokość wydatków kwalifikowanych poniesionych na finansowanie usług i zakupów w ramach PO IG kalkulacja musi być uzasadniona i przedstawiona w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Uwaga! Źródłem finansowania wszystkich zobowiązań (dotyczy wydatków kwalifikowanych) powinny być środki zabezpieczone przez dysponentów w paragrafach z końcówkami 8 i 9, czyli środki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO IG. Na fakturach wyrażonych w walutach obcych należy dodatkowo podać kurs waluty z dnia dokonania płatności za fakturę. Dla faktur/innych dokumentów księgowych wystawionych w walutach obcych, kwota w PLN powinna zostać obliczona przy zastosowaniu kursu ustalonego przez bank w dniu dokonania zapłaty tzn. iż należy stosować zasadę refundowania wydatków fatycznie poniesionych, według kursu z dnia, w którym beneficjent opłacił fakturę. Przykład jak opisać dokument księgowy Załącznik do faktury/rachunku nr:. OPIS DOKUMENTU Wydatek zrealizowany w ramach Planu Działań Pomocy Technicznej PO IG nr.:..tytuł:.. Wydatek został obliczony w oparciu o współczynnik zaangażowania etatowego wynoszący. Środki budżetowe: (wpisać kod klasyfikacji). -Wkład EFRR 85% wydatków: Warszawa, KWOTA:.. kwota: Środki budżetowe: (wpisać kod klasyfikacji).. -Współfinansowanie 15% wydatków: kwota:. Wydatek poniesiony zgodnie z umową o dofinansowanie nr..... z dnia Opis dokumenty (rodzaj wydatku):.. Kategoria wydatku (zgodnie z Planem Działań):. Wydatek zgodny z projektem Usługa/dostawa zrealizowana Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym: Sporządził:. (podpis) Zatwierdził:. (podpis i pieczątka) jeśli dotyczy Działania

20 Dowód zapłaty Do przedstawionych faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej należy dołączyć potwierdzenie poniesienia wydatku, czyli zapłaty należności tj. Dowody płatności gotówkowej lub bezgotówkowej. Dowodami zapłaty potwierdzającymi dokonanie płatności bezgotówkowej są wyciągi z rachunku bankowego lub przelewy bankowe. Jako dowody zapłaty gotówkowej będą uznawane: raporty kasowe, KW (kasa wypłaci), rozliczenie zaliczki pobranej, polecenie wyjazdu służbowego. W/w informacje mogą być umieszczone na drugiej stronie dokumentu księgowego. Kopie dokumentów księgowych dostarczonych do właściwej instytucji muszą zawierać kopie w/w informacji potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę. Wymogi te mają na celu m.in. wyeliminowanie ryzyka wielokrotnej refundacji tych samych wydatków w różnych programach operacyjnych. Uwaga! Wniosek o płatność wraz z załącznikami musi spełniać następujące wymogi: - dokument powinien być trwale spięty; - każda strona wniosku o płatność musi być opatrzona sumą kontrolną. Dokumenty przekazywane do IZ/IP wraz z wnioskiem o płatność powinny być uporządkowane i przedkładane do weryfikacji w kolejności zgodnej z numerami odpowiadającymi ich pozycji w tabeli_11 wniosku beneficjenta o płatność. W przypadku dokumentów przedstawiających wydatki IP/IW na dokumencie księgowym (fakturze/rachunku/innym dokumencie o tej samej wartości dowodowej), w prawym górnym rogu dokumentu, należy wpisać (ręcznie w kółku) kolejny nr dokumentu nadany w tabeli_11 wniosku. Do każdego tak opisanego dokumentu należy załączyć potwierdzenie dokonania płatności. Należy pamiętać, że staranne dokumentowanie wydatków kwalifikowanych stwarza warunki do sprawnego i terminowego rozliczenia projektu Wnioski nie spełniające warunków poprawności formalnej nie będą sprawdzane i będą odsyłane do beneficjenta bez szczegółowego wskazywania zastrzeżeń IZ/IP. 20

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota Pkt 2_(10) należy wpisać kwotę zgodną z pkt 10 wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 15 Szanowni Państwo, Prezentujemy piąty

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8)

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia

Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo