INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z realizacją pomocy technicznej. Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność co najmniej raz na 3 miesiące lub z większą częstotliwością, określoną w umowie o dofinansowanie. Instytucją dokonującą weryfikacji wniosku o płatność jest w przypadku PO RPW Instytucja Pośrednicząca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W przypadku wniosków o płatność dotyczących realizacji zadań w ramach pomocy technicznej przez IP, za weryfikację wniosku odpowiada IZ PO RPW. We wniosku Beneficjent wykazuje wszystkie wydatki kwalifikowalne, jakie poniósł na realizację projektu w okresie objętym wnioskiem oraz ujmuje wnioskowaną kwotę ze środków publicznych 1. Wyliczenia kwoty odpowiadającej tej części dofinansowania, która odpowiada wkładowi wspólnotowemu dokonuje instytucja odpowiedzialna za weryfikację wniosków o płatność (IP PO RPW w przypadku wniosków o płatność od Beneficjenta, IZ PO RPW w przypadku wniosków o płatność IP PO RPW w ramach pomocy technicznej). Wyliczenie jest dokonywane jako iloczyn kwoty wydatków uznanych za kwalifikowalne, procentowego udziału dofinansowania w kwocie wydatków kwalifikowalnych określonego w umowie o dofinansowanie oraz udziału środków UE w dofinansowaniu określonego dla danego działania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO RPW. Możliwe jest złożenie wniosku, w którym pkt 8-13 pozostają niewypełnione wniosek stanowi wówczas narzędzie umożliwiające właściwym instytucjom monitorowanie postępu rzeczowego 1 Zasady kwalifikowalności wydatków określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2 projektu i pozyskanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania okresowego z realizacji programu. Pola zaznaczone na szaro nie są wypełniane przez Beneficjenta. Wypełnia je pracownik instytucji dokonującej weryfikacji wniosku złożonego przez Beneficjenta. Wspomniane pola zamieszczone być mogą w wersji papierowej wniosku lub stanowić załącznik do listy sprawdzającej wniosek, stanowiąc ślad rewizyjny w procesie weryfikacji wniosku płatność. Wszelkie kwoty i dane finansowe podawane we wniosku o płatność należy wyrażać w PLN z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli pole zawierające dane liczbowe pozostaje niewypełnione należy wpisać: - co oznacza, że pole nie dotyczy danego projektu lub 0 co oznacza, że pole dotyczy danego projektu, lecz osiągnięto wartość zerową. Beneficjent składa wypełniony wniosek o płatność w formacie pliku Excel udostępniony na stronie internetowej, wraz z wymaganymi załącznikami, oraz dodatkowo przesyła wersję elektroniczną wniosku w formacie Excel. Wniosek o płatność służy: 1) wnioskowaniu o przyznanie płatności zaliczkowej (Beneficjent wypełnia poz. 2-8, 10, 15, 16, 19, 20, 21), przy czym przekazanie pierwszej transzy płatności zaliczkowej może nastąpić, jeżeli jest to dopuszczone w umowie o dofinansowanie, na podstawie wniosku o płatność oraz harmonogramu przekazywania płatności w ramach umowy, dołączanych do umowy o dofinansowanie; 2) rozliczeniu środków przekazanych Beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z możliwością wnioskowania o kolejne transze środków (Beneficjent wypełnia poz. 1-22); 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności stanowiącej refundację wydatków sfinansowanych ze środków Beneficjenta (Beneficjent wypełnia poz. 1-22); 2

3 4) rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe sfinansowanych ze środków zapisanych w budżecie danego dysponenta (Beneficjent wypełnia poz. 1-9, 11-22) 2 ; 5) przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu - funkcja sprawozdawcza (Beneficjent wypełnia poz. 1-7 i 14-22). INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 1. Wniosek za okres od do Należy podać datę rozpoczęcia oraz zakończenia okresu, za jaki składany jest wniosek. Przez datę zakończenia rozumie się datę złożenia wniosku do IP PO RPW (lub IZ PO RPW w przypadku wniosków PARP), najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego we wniosku lub inną datę wynikająca z mechanizmu wskazanego przez IZ PO RPW lub IP PO RPW (np. ostatni dzień okresu, za który składany jest wniosek, pokrywający się z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego). Wypełnienie pola nie jest wymagane w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa /telefon /faks / /adres.../nip... należy podać dane Beneficjenta zgodne z umową o dofinansowanie projektu. Osoba wyznaczona do kontaktu należy wskazać dane kontaktowe osób, właściwych do udzielenia wyczerpujących informacji w zakresie odpowiednich części wniosku tj. postępu finansowego i przebiegu realizacji projektu, w przypadku zgłoszenia uwag przez instytucję sprawdzającą wniosek. W sytuacji, gdy jedna osoba jest właściwa do udzielania szczegółowych wyjaśnień dotyczących zarówno postępu finansowego jak i rzeczowego należy jednokrotnie wskazać dane tej osoby. 3. Program Operacyjny Należy podać pełną nazwę programu operacyjnego: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej W przypadku PO RPW np. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 3

4 4. Oś Priorytetowa Należy podać numer i pełną nazwę osi priorytetowej (zgodnie z programem operacyjnym), w ramach której realizowany jest projekt. 4.1 Działanie Należy podać numer i pełną nazwę działania (zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych PO RPW), w ramach którego realizowany jest projekt. 5. Nazwa projektu Należy podać tytuł nadany projektowi, tożsamy z tytułem podanym w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie. 6. Nr projektu Należy podać numer nadany projektowi, który powinien być identyczny z numerem projektu nadanym w zatwierdzonym przez odpowiedni organ wniosku o dofinansowanie (identyfikator na potrzeby KSI SIMIK 07-13, nadawany projektowi po uzyskaniu przez wniosek o dofinansowanie pozytywnej oceny formalnej). 7. Umowa o dofinansowanie nr Należy podać numer umowy o dofinansowanie projektu. 8. Płatność końcowa - należy wskazać (poprzez wykreślenie odpowiedzi nieprawidłowej) czy wniosek o płatność jest ostatnim wnioskiem o płatność dotyczącym danego projektu. 8a. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem - należy podać kwotę poniesionych przez beneficjenta wydatków objętych wnioskiem o płatność i związanych z realizowanym projektem (zarówno kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych), również tych nie wykazanych w pkt 11. Punkt nie wypełniany w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki. 9. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem - należy podać kwotę poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność. Kwota ta powinna być równa sumie wartości wykazanych w tabeli 11, w kolumnie 14. 4

5 UWAGA: Punktu nie wypełnia się w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki. 9 (1) w tym wydatki kwalifikowalne służące rozliczeniu zaliczki należy podać kwotę odpowiadającą części wydatków, która była poniesiona w ramach otrzymanej zaliczki. Pola nie wypełnia się w przypadku wniosków w ramach pomocy technicznej. 9 (2) w tym kwota wydatkowana w ramach pomocy de-minimis należy podać kwotę wydatków poniesionych w ramach pomocy de-minimis. Pola nie wypełnia się w przypadku wniosków w ramach pomocy technicznej. 9a. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (po autoryzacji) - kwota jest wynikiem weryfikacji wniosku o płatność przez pracownika instytucji weryfikującej wniosek (IP PO RPW lub IZ PO RPW dla wniosków IP PO RPW w ramach pomocy technicznej), tj. wynika z pomniejszenia kwoty wykazanej w poz. 9 o wydatki uznane za niekwalifikowalne oraz inne korekty finansowe (inne niż związane z kwotami do odzyskania), 3, jak również o dochód wykazany w poz. 12 (bez odsetek narosłych od środków zaliczki od złożenia poprzedniego wniosku o płatność). W przypadku gdy projekt objęty jest pomocą publiczną od kwoty z poz. 9 nie odejmuje się dochodu. Punkt niewypełniany w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki. [pole szare] 9a (1) w tym wydatki kwalifikowalne służące rozliczeniu zaliczki (po autoryzacji) kwota ta jest wynikiem weryfikacji wniosku o płatność przez pracownika instytucji weryfikującej wniosek. Punkt niewypełniany w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki. [pole szare] Pola nie wypełnia się w przypadku wniosków w ramach pomocy technicznej. 3 W przypadku odzyskiwania kwot poprzez potrącenie wniosku o płatność należy pomniejszyć jedynie kwotę przypadającą do wypłaty na rzecz beneficjenta. Odpowiednie pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych powinno nastąpić w momencie sporządzania Poświadczenia i Deklaracji wydatków. 5

6 9a (2) w tym kwota wydatkowana w ramach pomocy de-minimis (po autoryzacji) należy podać kwotę wydatków poniesionych w ramach pomocy de-minimis. Punkt niewypełniany w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki. Pola nie wypełnia się w przypadku wniosków w ramach pomocy technicznej. 9b. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (odpowiadająca pomocy publicznej) - wydatki wykazane w poz. 9a poniesione w ramach pomocy publicznej. Punkt niewypełniany w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki. W przypadku, gdy cały projekt objęty jest pomocą publiczną, kwota wykazana w tym punkcie powinna być identyczna z wartością wykazaną w poz. 9a. [pole szare] W przypadku gdy pomoc publiczna występuję jedynie w formie pomocy de minimis kwota wykazana w tym punkcie powinna być identyczna z kwotą wykazaną w poz. 9a (2). Pola nie wypełnia się w przypadku wniosków w ramach pomocy technicznej. 9c. Kwota wydatków będących podstawą do certyfikacji - część wydatków wykazanych w poz. 9a, w odniesieniu do której, zgodnie z art. 53 ust. 3 rozporządzenia nr 1083/2006, oblicza się wkład funduszy UE na poziomie programu operacyjnego. [pole szare] Podstawę certyfikacji stanowią wszystkie kwalifikowalne środki publiczne, składające się na całkowitą wartość projektu. UWAGA: W skład podstawy do certyfikacji obok środków stanowiących dofinansowanie projektu wchodzi ta część wkładu własnego, która pokrywana jest z innych środków publicznych. UWAGA: Podstawę do certyfikacji stanowi kwota wydatków poniesionych ze środków dofinansowania [ poz. 9a x (kwota dofinansowania wynikająca z umowy podzielona przez całkowite wydatki kwalifikowalne objęte umową)] oraz innych środków publicznych będących częścią wkładu własnego. Jednakże indywidualny sposób obliczania pozycji 9c należy zastosować w odniesieniu do projektów, w przypadku których w początkowym okresie realizacji zaliczką pokrywane jest 100% wydatków kwalifikowanych, a następnie procent dofinansowania jest pomniejszany w celu osiągnięcia jego poziomu określonego w Umowie o dofinansowanie Np. Punkt 9c może być wypełniany co do zasady w następujący sposób: 6

7 W sytuacji rozliczania wnioskiem o płatność zaliczki, która została przeznaczona na pokrycie wydatków kwalifikowanych w 100% (pominięcie w pierwszych etapach realizacji projektu wkładu własnego beneficjenta) należy całą jej kwotę zawrzeć w kwocie wydatków będących podstawą do certyfikacji. W sytuacji pomniejszonego w ramach danego wniosku o płatność poziomu dofinansowania w stosunku do jego poziomu określonego w umowie (w wyniku pokrycia wydatków kwalifikowanych w 100% w początkowych etapach realizacji projektu), w kwocie wydatków będących podstawą do certyfikacji należy zawrzeć jedynie rzeczywiście przekazane/rozliczone dofinansowanie oraz tę część wkładu własnego, która pokrywana jest z innych środków publicznych. IP zobowiązane jest do monitorowania postępu finansowego projektu w celu określenia odpowiedniej metody wyliczania podstawy do certyfikacji. W sytuacji rozliczania projektów z każdorazowym uwzględnieniem wkładu własnego beneficjenta w poszczególnych wnioskach o płatność kwotę wydatków będących podstawą do certyfikacji należy obliczać poprzez pomnożenie poz. 9a przez kwotę dofinansowania wynikającą z umowy podzieloną przez całkowite wydatki kwalifikowalne objęte umową Punkt niewypełniany w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki. 9d.W tym kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu UE - część kwoty wykazanej w poz. 9c, która zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO RPW podlegać będzie docelowo zadeklarowaniu do KE jako środki UE. [pole szare] tj. W tym kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu UE = (poz. 9c) x montaż wynikający z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych. 10. Wnioskowana kwota - w przypadku, gdy płatności dla Beneficjenta przekazywane są w formie refundacji poniesionych wydatków należy wpisać kwotę stanowiącą wynik mnożenia kwoty z poz. 9 przez montaż z umowy pomniejszony o odsetki służące rozliczeniu zaliczki. W przypadku gdy wniosek dotyczy również rozliczenia otrzymanej zaliczki i rozliczenie to 7

8 pozwala na uzyskanie kolejnej transzy zaliczki, to w polu 10 należy uwzględnić poz. 9 (1) poprzez pomniejszenie o nią poz. 9 oraz ująć wartość kolejnej transzy zaliczki zgodnie z harmonogramem przekazywania płatności w ramach umowy. tj. Kwota wnioskowana = (poz. 9 - poz. 9 (1) ) x (kwota dofinansowania wynikająca z umowy podzielona przez całkowite wydatki kwalifikowalne objęte umową) odsetki narosłe od przekazanych zaliczek + wartość kolejnej transzy zaliczek wynikających z harmonogramu W przypadku pierwszej i kolejnych transz zaliczki, kwota wnioskowana nie może być wyższa niż kwota dofinansowania poszczególnych etapów/zadań/kontraktów określonych w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Pola nie wypełnia się w przypadku wniosków w ramach pomocy technicznej oraz wniosków składanych przez państwowe jednostki budżetowe. 10 (1) w tym kolejna transza zaliczki - należy wpisać kwotę o jaką wnioskuje beneficjent, wynikającą z harmonogramu przekazywania płatności w ramach umowy, stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie. Pola nie wypełnia się w przypadku wniosków w ramach pomocy technicznej oraz wniosków składanych przez państwowe jednostki budżetowe. 10a. Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu (po autoryzacji) - Pole to wskazuje wartość wydatków kwalifikowanych zatwierdzonych przez instytucję weryfikującą wniosek w części odpowiadającej dofinansowaniu. [pole szare] Co do zasady kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu (po autoryzacji) jest wynikiem mnożenia poz. 9a (o ile wspomniany punkt jest wypełniony) przez montaż wynikający z umowy/decyzji o dofinansowanie. Jednakże indywidualny sposób obliczania pozycji 10a należy zastosować w odniesieniu do projektów, w przypadku których w początkowym okresie realizacji zaliczką pokrywane jest 100% wydatków kwalifikowanych, a następnie procent dofinansowania jest pomniejszany w celu osiągnięcia jego poziomu określonego w Umowie o dofinansowanie. Punkt 10a może być zatem wypełniany w następujący sposób: 8

9 W sytuacji rozliczania wnioskiem o płatność zaliczki, która została przeznaczona na pokrycie wydatków kwalifikowanych w 100% (pominięcie w pierwszych etapach realizacji projektu wkładu własnego beneficjenta) należy całą jej kwotę zawrzeć w kwocie wydatków odpowiadających dofinansowaniu (po autoryzacji). W sytuacji pomniejszonego w ramach danego wniosku o płatność poziomu dofinansowania w stosunku do jego poziomu określonego w umowie (w wyniku pokrycia wydatków kwalifikowanych w 100% w początkowych etapach realizacji projektu), w kwocie wydatków odpowiadających dofinansowaniu (po autoryzacji) należy zawrzeć jedynie rzeczywiście przekazane/rozliczone dofinansowanie. IP zobowiązane jest do monitorowania postępu finansowego projektu w celu określenia odpowiedniej metody wyliczania kwoty wydatków odpowiadających dofinansowaniu. W sytuacji rozliczania projektów z każdorazowym uwzględnieniem wkładu własnego beneficjenta w poszczególnych wnioskach o płatność kwotę wydatków odpowiadających dofinansowaniu (po autoryzacji) należy obliczać poprzez pomnożenie poz. 9a (o ile wspomniany punkt jest wypełniony) przez montaż wynikający z umowy/decyzji o dofinansowanie. W przypadku państwowych jednostek budżetowych instytucja weryfikująca wniosek (IP PO RPW) dokonuje tego wyliczenia, ale nie stanowi ono podstawy do wypłaty środków na rzecz Beneficjenta, a jedynie służy określeniu wartości środków, które następnie będą uwzględnione w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność do KE celem refundacji. W przypadku gdy kwota tak wyliczona jest większa niż w umowie wpisujemy kwotę z umowy. Pola nie wypełnia się w przypadku wniosków w ramach pomocy technicznej. 10b. Płatność pośrednia/końcowa W przypadku gdy płatności dla beneficjenta przekazywane są w formie refundacji wpisujemy kwotę równą poz. 10a pomniejszoną m. in. o: 9

10 nierozliczone środki przekazane w ramach poprzednich transz zaliczki, chyba że instytucja zarządzająca podejmie inną decyzję uwzględniając specyfikę realizowanego projektu oraz system rozliczania projektów, odsetki narosłe od środków zaliczki od złożenia poprzedniego wniosku o płatność; w przypadku zwrotu odsetek od zaliczki przez beneficjenta na rachunek właściwej instytucji wspomniane odsetki (wykazane w poz. 12) nie pomniejszają kwoty płatności, kwoty do odzyskania w sytuacji, gdy odzyskanie środków należnych instytucji nie następuje poprzez zwrot środków przez beneficjenta w drodze przelewu. Punkt 10b może być wypełniany co do zasady w następujący sposób: W sytuacji rozliczania wnioskiem o płatność zaliczki, która została przeznaczona na pokrycie wydatków kwalifikowanych w 100% (pominięcie w pierwszych etapach realizacji projektu wkładu własnego beneficjenta) należy od poz. 10a odjąć kwotę poz. 9a (1) (kwota zaliczki rozliczonej niniejszym wnioskiem) i pomnożyć przez 100% W sytuacji pomniejszonego w ramach danego wniosku o płatność poziomu dofinansowania w stosunku do jego poziomu określonego w umowie (w wyniku pokrycia wydatków kwalifikowanych w 100% w początkowych etapach realizacji projektu), kwotę płatności pośredniej należy od poz. 10a odjąć kwotę poz. 9a (1) (kwota zaliczki rozliczonej niniejszym wnioskiem) i pomnożyć przez odpowiednio pomniejszony poziom dofinansowania. IP zobowiązane jest do monitorowania postępu finansowego projektu w celu określenia odpowiedniej metody wyliczania płatności pośredniej poprzez określenie odpowiednio pomniejszonego poziomu dofinansowania. W sytuacji rozliczania projektów z każdorazowym uwzględnieniem wkładu własnego beneficjenta w poszczególnych wnioskach o płatność pośrednią należy poz. 10a odjąć kwotę poz. 9a (1) (kwota zaliczki rozliczonej niniejszym wnioskiem) i pomnożyć przez kwotę dofinansowania wynikająca z umowy podzieloną przez całkowite wydatki kwalifikowalne objęte umową). 10

11 Pola nie wypełnia się w przypadku wniosków w ramach pomocy technicznej oraz wniosków składanych przez państwowe jednostki budżetowe. 10c. Płatność zaliczkowa W przypadku gdy płatność dla beneficjenta przekazywana jest w formie zaliczki (i jest zgodna z zasadami określonymi przez IZ w zakresie warunków umożliwiających przekazanie kolejnej transzy zaliczki) w poz. 10c wpisujemy wartość kolejnej transzy zaliczki wynikającej z harmonogramu przekazywania płatności, pomniejszoną m. in. o: nierozliczone środki przekazane w ramach poprzednich transz zaliczki (wyjaśnienia w punkcie 10d). [pole szare], chyba że instytucja zarządzająca podejmie inną decyzję uwzględniając specyfikę realizowanego projektu oraz system rozliczania projektów, odsetki narosłe od środków zaliczki od złożenia poprzedniego wniosku o płatność; w przypadku zwrotu odsetek od zaliczki przez beneficjenta na rachunek właściwej instytucji wspomniane odsetki (wykazane w poz. 12) nie pomniejszają kwoty płatności, kwoty do odzyskania w sytuacji, gdy odzyskanie środków należnych instytucji nie następuje poprzez zwrot środków przez beneficjenta w drodze przelewu. W przypadku, gdy Beneficjent wnioskuje tylko o refundację (zostały przekazane wszystkie transze zaliczki) od kwoty z poz. 10b (Płatność pośrednia/końcowa) odejmujemy wartość z poz. 10d (nierozliczone środki przekazane w ramach zaliczki). Pola nie wypełnia się w przypadku wniosków w ramach pomocy technicznej oraz wniosków składanych przez państwowe jednostki budżetowe. 10 d. Nierozliczone środki przekazane w ramach zaliczki - należy wykazać kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy sumą dotychczas przekazanych zaliczek (powiększonych o nierozliczone odsetki z bieżącego okresu) a wysokością rozliczonych zaliczek ze wszystkich wniosków o płatność łącznie z bieżącym (poz. 9 (1) ). [pole szare] Nierozliczone środki przekazane w ramach zaliczek to: nierozliczone środki przekazane w ramach zaliczki, chyba że IZ PO RPW podejmie inną decyzję uwzględniając specyfikę realizowanego projektu oraz system rozliczania projektów, 11

12 odsetki narosłe od środków zaliczki od złożenia poprzedniego wniosku o płatność; w przypadku zwrotu odsetek od zaliczki przez Beneficjenta na rachunek właściwej instytucji wspomniane odsetki (wykazane w poz. 12) nie pomniejszają kwoty płatności. Pola nie wypełnia się w przypadku wniosków w ramach pomocy technicznej oraz wniosków składanych przez państwowe jednostki budżetowe. 10e. Ogólna kwota do wypłaty - należy wpisać kwotę będącą sumą kwot z poz. 10 b oraz 10c. [pole szare]. Pola nie wypełnia się w przypadku wniosków w ramach pomocy technicznej oraz wniosków składanych przez państwowe jednostki budżetowe chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. W ramce pod pkt. 10 należy wpisać wartość odsetek narosłych na rachunku projektu w okresie rozliczeniowym w PLN. Pola nie wypełnia się w przypadku wniosków w ramach pomocy technicznej oraz jednostek sektora finansów publicznych (w przypadku których zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 b Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych do dochodu zalicza się odsetki narosłe na rachunkach bankowych). 11. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Beneficjent wykazuje we wniosku o płatność WYŁĄCZNIE dokumenty potwierdzające poniesione wydatki kwalifikowalne. W zestawieniu należy ująć wszystkie zapłacone faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, które stanowią udokumentowanie poniesienia wydatków kwalifikowalnych przez Beneficjenta w ramach projektu w okresie objętym danym wnioskiem. W dodatkowym wierszu należy wymienić pogrupowane faktury odnoszące się do zadania/etapu/kontraktu. UWAGA: Nie wypełnia się zestawienia w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki. Zestawienie należy opatrzyć pieczęcią beneficjenta na pierwszej stronie. 12

13 Kolejne kolumny zestawienia wypełniane są w następujący sposób: Kolumna 1 Należy podać numer faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, a jeśli nie jest to możliwe, np. nr repertorium w przypadku aktu notarialnego; Kolumna 2 Należy podać numer księgowy lub ewidencyjny dokumentu, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe; Kolumna 3 Dotyczy jedynie projektów Pomocy Technicznej (w przypadku projektów w ramach pozostałych osi priorytetowych należy wpisać Nie dotyczy ) należy podać temat priorytetowy, zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych PO RPW (tj. 85 lub 86); Kolumna 4 Należy podać datę wystawienia dokumentu; Kolumna 5 Należy podać datę dokonania płatności faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej. W zestawieniu mogą zostać ujęte wyłącznie w całości zapłacone dokumenty. Jeżeli np. faktura była płacona ratami, należy wskazać wszystkie daty płatności za daną fakturę. Dokument, który nie został w całości zapłacony nie może być umieszczany we wniosku o płatność. W przypadku, gdy rozliczeniu ma podlegać koszt, a nie wydatek (np. amortyzacja, z którą nie wiąże się przepływ środków finansowych) należy podać datę księgowania dokumentu (dokonania księgowania na właściwych kontach księgowych). Kolumna 6 Dotyczy jedynie projektów Pomocy Technicznej (w przypadku projektów w ramach pozostałych osi priorytetowych należy wpisać Nie dotyczy ) należy podać sposób zapłaty tj. gotówka / przelew; Kolumna 7 Należy podać nazwę towaru lub usługi odnoszących się do wydatku kwalifikowalnego wykazanych w odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym. Jeżeli wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowalne i wszystkie pozycje z faktury objęte są identyczną stawką VAT, możliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z faktury (w przypadku wystąpienia różnych stawek, pozycje z faktury należy pogrupować według stawek VAT); Kolumna 8 Należy podać NIP wystawcy przedstawianego dokumentu księgowego; 13

14 Kolumna 9 Należy podać kwotę dokumentu brutto, na którą została wystawiona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej; Kolumna 10 Należy podać kwotę dokumentu netto, na którą została wystawiona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej; (różnica pomiędzy wartościami w ust. 9 i 10 wynikać może wyłącznie z podatku VAT); Kolumna 11 Należy podać kwotę brutto wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesionych w związku z realizacją projektu. W przypadku gdy dokument opiewa na wyższą kwotę i obejmuje także wydatki niezwiązane z projektem, należy wpisać tylko tę część wydatków, która dotyczy projektu, np. faktura za ogrzewanie budynku jest kwalifikowalna w części w jakiej koszt ten ponoszony był na ogrzanie pomieszczeń służących realizacji projektu. W takim przypadku kwotę faktury należy wpisać w kolumnach 9 i 10, natomiast w kolumnę 11 i 12 należy wpisać tylko tę część kwoty z ww. faktury, która dotyczy projektu. Kwota ta stanowi całkowitą kwotę poniesionych wydatków objętych projektem i może ona obejmować wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane poniesione w związku z realizacją projektu. Kolumna 12 Należy podać kwotę netto wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesionych w związku z realizacją projektu. Wyjaśnienia jak wyżej. Kolumna 13 Należy podać kwotę VAT wydatków w ramach wskazanego dokumentu (kolumna 11) Kolumna 14 Należy podać kwotę wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do wydatków wykazanych w kolumnie 11 (w przypadku, gdy VAT jest wydatkiem kwalifikowanym) lub w kolumnie 12 (w przypadku gdy VAT nie jest wydatkiem niekwalifikowanym). Kolumna 15 Należy podać kwotę VAT, z kwoty wydatku kwalifikowalnego, uwzględnionego w kolumnie 14, o ile podatek VAT jest kwalifikowalny. Szare pole: Pole to nie jest wypełniane przez Beneficjenta należy pozostawić puste. Pole jest wypełniane przez osobę dokonującą weryfikacji formalnej w instytucji weryfikującej wniosek o płatność należy potwierdzić liczbę załączonych kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty z zestawieniem. 14

15 12. DOCHÓD UZYSKANY od złożenia poprzedniego wniosku o płatność Należy wskazać dochód uzyskany w ramach realizowanego projektu od złożenia poprzedniego wniosku o płatność, rozumiany zgodnie z art. 55 ust. 1-3 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. WE L 210 z ). Przy obliczeniach należy uwzględnić informacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW W tabeli należy wykazać dochód, który nie został określony na etapie składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, a który powstał podczas realizacji projektu lub został niedoszacowany na etapie składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy do powstania dochodu przyczyniły się zarówno wydatki, zdaniem Beneficjenta, kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne należy zadeklarować część dochodu odpowiadającą relacji wydatków kwalifikowalnych do wydatków ogółem, które przyczyniły się do powstania dochodu. W dodatkowym wierszu należy wykazać odsetki narosłe od środków zaliczki od złożenia poprzedniego wniosku o płatność (chyba, że na mocy odrębnych przepisów wspomniane odsetki stanowią dochód Beneficjenta, jak ma to miejsce chociażby w przypadku jednostek samorządu terytorialnego). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną nie wypełnia się części dotyczących wyliczenia dochodu. 13. ŹRÓDŁA, Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI Tabelę prezentującą źródła dofinansowania wkładu własnego wypełnia beneficjent. W kolumnie 2 Kwota - należy wskazać kwotę przypisaną do danego źródła sfinansowania części wydatków pokrywanych wkładem własnym beneficjenta we wniosku o płatność. W pozycji budżet państwa należy wpisać tę część wkładu własnego która została sfinansowana ze środków pochodzących bezpośrednio z budżetu państwa, np. wkład własny państwowych jednostek budżetowych. Do środków wykazywanych jako budżet jednostek samorządu terytorialnego należy zaliczyć w szczególności wydatki: 15

16 1) gmin, powiatów i województwa oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych; 2) związków, porozumień i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego; 3) podmiotów wykonujących usługi publiczne na zlecenia jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd danego szczebla; 4) podmiotów wybranych w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujących usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego. W pozycji inne krajowe środki publiczne należy podać m.in. środki funduszy celowych, środki pokrewne środkom publicznym służące realizacji dobra publicznego oraz środki własne państwowych szkół wyższych. W pozycji Środki prywatne należy wpisać tę częśc wkładu własnego która została pokryta ze środków własnych podmiotów prywatnych. Środki stanowiące wkład własny beneficjenta, bez względu na to czy jest nim podmiot publiczny czy np. spółka prawa handlowego, powinny być traktowane zgodnie z faktycznym stanem prawnym (w zależności od statusu beneficjenta i źródła pochodzenia poszczególnych części wkładu własnego). Tabelę prezentującą źródła, z których zostały sfinansowane wydatki wypełnia pracownik instytucji dokonującej weryfikacji wniosku. W Kolumnie 2 - Kwota wydatków ogółem - należy wskazać źródła sfinansowania wydatków wykazanych w poz. 11 w kolumnie W Kolumnie 3 - Kwota wydatków kwalifikowalnych - należy wykazać źródła sfinansowania wydatków wykazanych w poz. 9a. Jako środki wspólnotowe należy wykazać część wydatków kwalifikowalnych, która zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO RPW podlegać będzie docelowo zadeklarowaniu do KE jako środki UE. Kwotę wkładu wspólnotowego należy zawsze zaokrąglać w dół do pełnych groszy. Dane prezentowane w poz. 13 powinny obrazować sytuację, jaka będzie miała miejsce po dokonaniu refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjenta, rozliczeniu płatności zaliczkowej bądź rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwową jednostkę budżetową. W pozycji budżet państwa należy wykazać część dotacji rozwojowej wypłacanej Beneficjentowi 4 W przypadku, gdy instytucja weryfikująca wniosek uzna część wydatków wykazanych przez beneficjenta za niekwalifikowalne, wówczas tę część wydatków należy wykazać w tabeli źródeł finansowania wydatków jako krajowe środki publiczne ogółem. 16

17 stanowiącą wkład budżetu państwa oraz krajowe współfinansowanie/wkład własny państwowych jednostek budżetowych. Kwota wydatków ogółem oraz Kwota wydatków kwalifikowanych w wierszu Środki wspólnotowe w poz. 13 muszą być sobie równe. Do środków wykazywanych jako wkład jednostek samorządu terytorialnego należy zaliczyć w szczególności wydatki: 1) gmin, powiatów i województwa oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych; 2) związków, porozumień i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego; 3) podmiotów wykonujących usługi publiczne na zlecenia jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd danego szczebla; 4) podmiotów wybranych w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujących usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego. W pozycji inne krajowe środki publiczne należy podać m.in. środki funduszy celowych oraz środki pokrewne środkom publicznym służące realizacji dobra publicznego. Dane dotyczące wydatków sfinansowanych z pożyczek EBI powinny być uwzględnione we właściwych wierszach znajdujących się poniżej wiersza suma ogółem. 14. POSTĘP RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU W kolumnie 2 należy zamieścić krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych etapów/zadań/kontraktów projektu. Etapy/zadania/kontrakty projektu muszą być tożsame z wykazanymi w harmonogramie realizacji projektu i we wniosku o dofinansowanie. Etap/zadanie/kontrakt projektu może być rozumiany jako realizacja kolejnych kontraktów w ramach projektu. W kolumnach 3 i 4 należy przedstawić odpowiednio dane o wydatkach ogółem i wydatkach kwalifikowalnych, jakie zgodnie z aktualnym kształtem umowy o dofinansowanie powinny być poniesione w ramach poszczególnych etapów/zadań/kontrakty, natomiast w kolumnach 5 i 6 wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne zrealizowane w okresie, za który składany jest wniosek. W kolumnach 7 i 8 należy przedstawić wydatki 17

18 ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione od początku realizacji projektu 5. Należy uwzględnić dane z bieżącego okresu sprawozdawczego. Kolumna 9 powinna przedstawiać procentową relację wartości z kolumny 8 do wartości z kolumny 4, czyli wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych na dane zadanie od początku realizacji projektu w stosunku do całości planowanych wydatków kwalifikowanych. W odpowiednim wierszu należy wskazać wydatki poniesione na zakup gruntów, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 1828/2006, mając na uwadze niekwalifikowaność wydatku na zakup gruntu za kwotę przekraczającą 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych. W przypadku wniosku o płatność dla PO RPW nie należy wypełniać wiersza dotyczącego wydatków poniesionych na mieszkalnictwo. Należy również przekazać informację o wydatkach związanych z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo, o których także jest mowa w załączniku III rozporządzenia nr 1828/2006, uwzględniając zapisy art.11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z r.). 15. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Należy przedstawić informacje dotyczące liczby i wartości zamówień publicznych, w podziale na: zamówienia planowane do przeprowadzenia w ramach realizacji projektu, zamówienia publiczne udzielone od początku realizacji projektu, zamówienia udzielone w danym okresie sprawozdawczym, procent realizacji kontraktowania na poziomie Beneficjent Wykonawcy. W kolumnie 0 należy wypisać poszczególne kategorie planowanych zamówień publicznych (roboty, dostawa, usługi). W pozostałych kolumnach należy odpowiednio uzupełnić dane dotyczące planowanej wartości zamówień publicznych. Jeśli zamówienie publiczne zostanie udzielone w kolumnie 0 należy podać tytuł kontraktu. W takim przypadku w pozostałych kolumnach uzupełnia się również dane dotyczące wartości kontraktów wynikającej z rozstrzygniętego przetargu. 5 Kolumny 7 i 8 powinny być wypełnione także wówczas, gdy pozycje 8-15 wniosku są niewypełnione. 18

19 16. PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU ZŁOŻENIA KOLEJNEGO WNIOSKU Należy wskazać jaki etap/zadanie/kontrakt w ramach projektu wynikający z harmonogramu zostanie rozpoczęty lub zrealizowany, oraz jakie czynności w ramach etapu/zadania/kontraktu będą wykonywane do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność np. przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, rozpoczęcie lub kontynuacja robót itd. W tym punkcie powinna znaleźć się informacja odnosząca się do postępu prac w ramach każdego etapu/zadania/kontraktu projektu, którego realizacja jest planowana zgodnie z harmonogramem do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. Punkt niewypełniony w przypadku wniosku o płatność końcową. 17. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU Tabela dotycząca wskaźników produktu powinna być wypełniania dla każdego wniosku o płatność (za wyjątkiem kolumny 5, nie wypełnianej w przypadku pierwszego wniosku o płatność składanego w ramach projektu), natomiast część tabeli z wskaźnikami rezultatu wyłącznie dla wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki lub ostatniego wniosku o płatność składanego w ramach projektu realizowanego przez Beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową. Nazwy wskaźników i ich miary muszą być zgodne z listą wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie. W przypadku wskaźnika rezultatu projektodawca we wniosku o płatność końcową w kolumnie 5 (wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu) wpisuje wartość, jaka będzie osiągnięta w momencie zakończenia projektu bądź w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika jednak okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok). Stopień realizacji wskaźnika obliczany jest na podstawie formuł zawartych w następujących kolumnach tabeli: 7 dla wskaźników produktu i 6 dla wskaźników rezultatu. W przypadku określenia jednostki miary wskaźnika rezultatu jako %, należy podać jednocześnie wartość zmiany wyrażoną w liczbach bezwzględnych, w celu umożliwienia oceny stopnia 19

20 osiągnięcia zakładanych wskaźników (w przypadku wartości bezwzględnych wypełnia się wówczas kolumnę 6). Wskaźniki produktu określają materialne efekty (np. wybudowane budynki i budowle, zrealizowane usługi, zakupiony sprzęt), jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w okresie realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu opisują zmiany w sytuacji Beneficjenta, jego otoczeniu bądź ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu. Wartość bazowa wskaźnika to wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu (uwaga: w przypadku wskaźników produktu jest równa zeru). Wartość docelowa oznacza wartość, jaką Beneficjent zamierza osiągnąć w wyniku wdrożenia projektu i musi być zgodna z wartością docelową wpisaną w umowie o dofinansowanie (wniosku o dofinansowanie). Osiągnięta wartość wskaźnika określa rzeczywiście osiągnięte materialne efekty w okresie sprawozdawczym lub od początku realizacji projektu. 18. INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW NAPOTKANYCH W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU, ZADAŃ PLANOWANYCH, A NIEZREALIZOWANYCH W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM ORAZ PRZYCZYN EWENTUALNEGO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANEGO W PROJEKCIE POZIOMU WSKAŹNIKÓW Należy przedstawić w kilku zdaniach informację o problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających realizację konkretnych zadań (z wyszczególnieniem problemów dotyczących m.in. zamówień publicznych, wykonawców, płatności i innych). W przypadku wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki lub ostatniego wniosku o płatność składanego w ramach projektu realizowanego przez Beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową (np. GDDKiA) należy umieścić dodatkowo komentarz odnośnie zrealizowania wskaźników, wraz z podaniem przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia lub przekroczenia założonego w projekcie poziomu wskaźników. 20

21 19. HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA CZTERY KOLEJNE KWARTAŁY W kolumnie Planowane wydatki kwalifikowalne należy wskazać kwotę wydatków kwalifikowalnych, które beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w czterech kolejnych kwartałach. Kwoty wskazane w tej kolumnie powinny być zgodne z kwotami wskazanymi w kolumnie Planowane wydatki kwalifikowalne aktualnego Harmonogramu przekazywania płatności w ramach umowy, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie. W przypadku państwowych jednostek budżetowych harmonogram ten służy do planowania rozliczenia części wydatków kwalifikowanych w podziale na cztery kolejne kwartały. W części tabeli 19 wartość środków do wypłaty w danym kwartale przez Instytucję Pośredniczącą na rzecz Beneficjenta należy przedstawić plan zapotrzebowania na wydatki kwalifikowane w ujęciu kwartalnym, jakie wnioskodawca planuje wykazać we wnioskach o płatność zaliczkową, pośrednią lub końcową składanych w czterech kolejnych kwartałach kalendarzowych, w podziale zaliczka/ refundacja. Dane przedstawione w tabeli 19, w części wartość środków do wypłaty w danym kwartale przez Instytucję Pośredniczącą na rzecz Beneficjenta (kolumna razem) powinny umożliwić sporządzenie prognoz dla całego programu dla czterech kolejnych kwartałów, stąd konieczne jest, aby informacje przedstawione przez Beneficjenta obejmowały kwartały kalendarzowe. W sytuacji, gdy dla przykładu wnioskodawca planuje złożenie wniosku o płatność pośrednią obejmującego wydatki poniesione do końca lutego, wypełniany przez wnioskodawcę wiersz powinien zawierać dane dla pierwszego kwartału danego roku (styczeń marzec). W przypadku składania wniosku o płatność zaliczkową należy przewidzieć odpowiednie kwoty w kwartale kalendarzowym, w którym wniosek o płatność zaliczkową jest składany. Kwoty wykazane w kolumnie Planowane wydatki kwalifikowalne nie muszą być równe kwotom wskazanym w części tabeli 19 wartość środków do wypłaty w danym kwartale przez Instytucję Pośredniczącą na rzecz Beneficjenta UWAGA zapis w kolumnie Wartość środków do wypłaty przez Instytucję Pośredniczącą na rzecz Beneficjenta (z wyłączeniem Pomocy Technicznej) nie dotyczy IZ PO RPW i IP PO RPW jako Beneficjentów Pomocy Technicznej. 21

22 20. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH Poprzez zaznaczenie pola Tak, Nie lub Nie dotyczy należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty: - zgodność z polityką równych szans; - zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego; - zgodność z polityką ochrony środowiska; - zgodność z zasadami polityki konkurencji; - zgodność z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych; - zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, - zgodność z polityką zatrudnienia; - zgodność z polityką efektywności energetycznej; do przestrzegania których Beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie. W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola Nie) należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli/audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk UE. 21. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA Należy wskazać miejsce przechowywania dokumentacji związanej z projektem, podając adres i charakter miejsca (np. siedziba Beneficjenta). Zapis w formularzu wniosku w punkcie 21, w brzmieniu: a wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone nie dotyczy beneficjenta, który wnioskuje o zaliczkę po raz pierwszy. W tym przypadku ww. zapis należy skreślić i podpisać Oświadczenie. 22. ZAŁĄCZNIKI Jest to pole informacyjne, nie należy go uzupełniać. Do wniosku należy sporządzić odrębny wykaz załączników z zaznaczeniem okresu za jaki składany jest wniosek o płatność (tożsamy z wykazanym na złożonym wniosku). Załącznikami do wniosku mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej (zgodne z poz. 11 wniosku) wraz 22

23 z dowodami zapłaty, jak również poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac oraz inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową o dofinansowanie. Jeżeli składany wniosek dotyczy pierwszej transzy płatności zaliczkowej do wniosku należy dołączyć jedynie te dokumenty, które są wymagane zgodnie z umową o dofinansowanie (o ile umowa o dofinansowanie określa takie dokumenty). Wniosek musi być parafowany przez osobę do tego upoważnioną na każdej ze stron oraz opatrzony podpisem i pieczęcią imienną na ostatniej stronie przez przynajmniej jedną osobę, upoważnioną do podpisania wniosku wraz ze wskazaniem daty (używając koloru tuszu innego niż czarny). Dołączony do wniosku wykaz załączników powinien również być parafowany przez osobę do tego upoważnioną po stronie beneficjenta. 23

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie. Przekazanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 4a Instrukcja wypełniania załącznika nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 20. Numer wniosku o płatność - należy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Załącznik nr II do Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania Wniosek o płatność Instrukcja wypełniania 1 Wniosek za okres do.. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... telefon:... faks:... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka aktualizacja 31.07.2008 r. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r. 1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 2 lutego 2009 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 2 lutego 2009 r. 1 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2007-2013 Załącznik nr II do Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

1. Wniosek za okres: do...

1. Wniosek za okres: do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres: do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... ul./al./pl... nr domu:... nr lokalu:... miejscowość:...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 4 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony   WNIOSEK O PŁATNOŚĆ LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony www.mazovia.pl WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres do... Instytucja przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Podpis i

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność grantobiorcy realizującego projekt w ramach zadania 3. projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Uwagi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU II. WNIOSKODAWCY z pola

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Pieczęć nagłówkowa Beneficjenta WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. WNIOSEK ZA OKRES od: 2009-08 - 26 do: 2010-07 - 30 Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA A. Nazwa/Imię

Bardziej szczegółowo

WZÓR INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WZÓR INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 2 WZÓR INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WZÓR ZARZĄD WOJJEWÓDZTWA OPPOLSSKIIEGO IINSSTYTUCJJA ZARZĄDZAJJĄCA RPPO WO 22000077--22001133 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

1) W przypadku wniosków dotyczących tych projektów, w których zamiast zestawienia dokumentów potwierdzających

1) W przypadku wniosków dotyczących tych projektów, w których zamiast zestawienia dokumentów potwierdzających INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie częściej niŝ 1 raz w miesiącu i nie rzadziej niŝ co 3 miesiące. Wniosek naleŝy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 UWAGI OGÓLNE

Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 UWAGI OGÓLNE Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 (dla wniosków o płatność beneficjenta wypełnianych w SL2014 i w wersji papierowej załącznik 1 do Wytycznych Ministra

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik nr 6. Wniosek za okres

Projekt. Załącznik nr 6. Wniosek za okres Projekt Wniosek za okres od Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa Beneficjenta do Załącznik nr 6 Nr umowy/decyzji/aneksu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność ze środków EFRR

Wniosek o płatność ze środków EFRR Wniosek o płatność ze środków EFRR Załącznik 16.1 2 Wzór Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1183/198/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.06.2017 roku Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik nr 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS.

Projekt. Załącznik nr 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS. Załącznik nr 7 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS Projekt Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres  A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: [kod, nazwa] - wg danych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1171/08. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. z dnia 10 września 2008r.

UCHWAŁA Nr 1171/08. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. z dnia 10 września 2008r. UCHWAŁA Nr 1171/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1064/08 z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku beneficjenta o płatność,

Bardziej szczegółowo

Korygowanie wydatków nieprawidłowo poniesionych oraz weryfikacja wniosków o płatnośćw ramach priorytetu I i II POIiŚ

Korygowanie wydatków nieprawidłowo poniesionych oraz weryfikacja wniosków o płatnośćw ramach priorytetu I i II POIiŚ Korygowanie wydatków nieprawidłowo poniesionych oraz weryfikacja wniosków o płatnośćw ramach priorytetu I i II POIiŚ Wojciech Motelski 1 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP IZ /18 Numer konkursu nadany przez LGD: 7/2018

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP IZ /18 Numer konkursu nadany przez LGD: 7/2018 Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 4 do Wytycznych w zakresie zasad korzystania z Pomocy Technicznej w ramach RPO WL na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

VI. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wybór z listy: Płatność zaliczkowa, Płatność pośrednia, Płatność końcowa, Sprawozdanie.

VI. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wybór z listy: Płatność zaliczkowa, Płatność pośrednia, Płatność końcowa, Sprawozdanie. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU Automatycznie z umowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 7.2 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW UWAGI OGÓLNE 1. Wniosek o płatność należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz wniosku o płatność. Projekt Wniosek za okres. Wniosek o zaliczkę. Wniosek o refundację. Wniosek rozliczający zaliczkę

Załącznik nr 4. Formularz wniosku o płatność. Projekt Wniosek za okres. Wniosek o zaliczkę. Wniosek o refundację. Wniosek rozliczający zaliczkę Formularz wniosku o płatność Załącznik nr 4 Projekt Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Wniosek za okres od do

Wniosek za okres od do Wniosek za okres od 2016-04-23 do 2016-11-07 Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy Projekt Nazwa Beneficjenta BENEFICJENT TESTOWY Program

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 7.2 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW UWAGI OGÓLNE 1. Wniosek o płatność należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność

Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność Załącznik 3a Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Załącznik nr II.7.1a Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach RPOWP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I VI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 23.12.2015 WARSZAWA, styczeń 2015 UWAGA Niniejszy dokument jest uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik XIII.7 Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność w oparciu o wzór przedstawiony przez instytucję dokonująca weryfikacji.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu:

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu: Instrukcja do wypełnienia Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007 2013 współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO W RAMACH PROGRAMU PL-15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Zatwierdził:

Sporządził: Zatwierdził: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ WSPÓŁFINANSOWANIA Z EFS SKŁADANEGO POZA SYSTEMEM LSI Sporządził:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo