Korygowanie wydatków nieprawidłowo poniesionych oraz weryfikacja wniosków o płatnośćw ramach priorytetu I i II POIiŚ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korygowanie wydatków nieprawidłowo poniesionych oraz weryfikacja wniosków o płatnośćw ramach priorytetu I i II POIiŚ"

Transkrypt

1 Korygowanie wydatków nieprawidłowo poniesionych oraz weryfikacja wniosków o płatnośćw ramach priorytetu I i II POIiŚ Wojciech Motelski 1 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

2 Podstawowe dokumenty, których znajomośćjest niezbędna celem składania poprawnych wniosków o płatność - Szczegółowy opis priorytetów dla PO IiŚ na lata Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych -Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatnośćw ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

3 Podstawowe dokumenty, których znajomośćjest niezbędna celem składania poprawnych wniosków o płatność -Wytyczne w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ(wersja obowiązująca od r.) -Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatnośćw ramach PO IiŚ(wersja obowiązująca od r.) -Autopoprawka do Zaleceńw zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ z listopada 2010r. 3 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

4 Podstawowe dokumenty, których znajomośćjest niezbędna celem składania poprawnych wniosków o płatność -Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ(wersja obowiązująca od r.) -Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ(wersja obowiązująca od r.) -Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja obowiązująca od lipca 2009r.) - Umowa o dofinansowanie projektu - Wniosek o dofinansowanie projektu 4 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

5 Funkcje wniosku o płatność Wniosek o płatność: pełni rolęsprawozdaniabeneficjenta w zakresie rzeczowym i finansowym; jest podstawowym narzędziem do monitorowania realizowanego projektu; poprawnie przygotowany stanowi podstawędo przekazania/rozliczenia dofinansowania 5 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

6 Funkcje wniosku o płatność Jakie zasadnicze informacje na temat realizowanego projektu, beneficjent przedstawia poprzez złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku o płatność 1. Na temat rozliczeniaprzekazanych środków w ramach transz zaliczek; 2. Na temat wnioskowania o środki w ramach zaliczki; 3. Na temat wnioskowania o środki w ramach refundacji; 6 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

7 Funkcje wniosku o płatność Jakie zasadnicze informacje na temat realizowanego projektu, beneficjent przedstawia poprzez złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku o płatność 4. Na temat rozliczeniawydatków poniesionych przez beneficjenta będącego pjb; 5. Na temat postępu rzeczowego projektu; 7 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

8 Funkcje wniosku o płatność Jakie zasadnicze informacje na temat realizowanego projektu, beneficjent przedstawia poprzez złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku o płatność Czy wniosek o płatnośćmoże zostaćzłożony bez wypełnienia informacji określonych w punkcie 5. powyżej??? Czy wniosek o płatnośćmoże pełnićkilka wymienionych wyżej funkcji??? 8 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

9 Ogólne zasady składania wniosków o płatność Wymagana liczba i forma egzemplarzy składanego wniosku o płatność Wniosek o płatnośćskładany jest w jednym egzemplarzu w wersji papierowej wraz z tożsamą wersją elektroniczną formularza wniosku (preferowanym formatem wersji elektronicznej wniosku jest Excel). 9 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

10 Ogólne zasady składania wniosków o płatność Wymagana liczba i forma egzemplarzy składanego wniosku o płatność W przypadku, gdy beneficjent, na mocy odrębnej decyzji upoważnionej instytucji, zamiast dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków przedstawia w ramach wniosku o płatnośćzestawienie dokumentów, zestawienie takie powinno równieżzostaćzłożone w formie elektronicznej. 10 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

11 Ogólne zasady składania wniosków o płatność Podpisy Formularz wniosku na ostatniej stronie powinien być podpisany z ujęciem pieczęci imiennej przez osobę upoważnioną, zgodnie z Kartą wzorów Podpisów. Formularz wniosku powinien zostaćparafowany na każdej stronie. 11 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

12 Ogólne zasady składania wniosków o płatność Karta wzorów podpisów Format Karty nie jest regulowany Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatnośćw ramach PO IiŚ. Może jednak zostaćokreślony przez instytucję, w której beneficjent składa wnioski o płatność. Czyje podpisy i dlaczego warto ująćw Karcie wzorów podpisów??? 12 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

13 Ogólne zasady składania wniosków o płatność Termin na ocenęwniosku i złożenie korekt/wyjaśnień/uzupełnień Termin na ocenę wniosku o płatność przez instytucję weryfikującą(60 dni dla każdego wniosku, z wyjątkiem wniosku o płatnośćkońcową), a także termin na złożenie przez beneficjenta korekt/uzupełnień/wyjaśnień(7 dni)do złożonej w ramach wniosku o płatnośćdokumentacji wynikają z zapisów 8 ust. 13 umowy o dofinansowanie 13 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

14 Ogólne zasady składania wniosków o płatność Poprawianie wniosków o płatność Dopuszcza sięmożliwośćsamodzielnego dokonania przez instytucjęweryfikującąpoprawy we wniosku beneficjenta o płatność, przy czym stosowane sąnastępujące sposoby postępowania: -samodzielna poprawa, a następnie poinformowanie beneficjenta o wprowadzonych zmianach; -uzyskanie od beneficjenta potwierdzenia prawidłowości planowanych poprawek, a następnie ich dokonanie. 14 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

15 Ogólne zasady składania wniosków o płatność Poprawianie wniosków o płatność Kiedy mamy do czynienia z oczywistą omyłką??? 15 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

16 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Wniosek o płatnośćnależy wypełnićw oparciu o zapisy ujęte w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatnośćw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 16 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

17 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 1 wniosku: w polu od należy ująćkolejny dzieńkalendarzowy po dacie do określonej w poprzednim wniosku o płatność(chyba, że wniosek jest pierwszym składanym przez beneficjenta w ramach projektu wnioskiem o płatność) w polu do należy ująćostatni dzieńokresu sprawozdawczego za jaki składany jest wniosek o płatność 17 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

18 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 2 wniosku: W punkcie należy podaćdane beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie, ze wskazaniem osób wyznaczonych do kontaktu 18 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

19 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 4 wniosku: W punkcie należy podaćdotyczące priorytetu i działania, których dotyczy realizowany w ramach PO IiŚprojekt oraz wskazaćfundusz z którego projekt otrzymuje dofinansowanie. 19 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

20 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 5 wniosku: W punkcie należy podaćnazwęprojektu, zgodnie z umowąo dofinansowanie 20 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

21 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 6 wniosku: W punkcie należy wskazaćrodzaj wnioskowanej płatności, poprzez wykreślenie odpowiedzi nieprawidłowych. W zależności od zaistniałej sytuacji możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi. W przypadku, gdy beneficjent podczas składania wniosku nie występuje o środki, należy wykreślićwszystkie trzy rodzaje płatności. 21 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

22 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 7 wniosku: Kwota wydatków kwalifikowalnychobjętych wnioskiem łącznie powinna byćtożsama z kwotą wskazanąw wierszu suma ogółem w PLN dla kolumny 8 w tabeli 9 wniosku, tj. całkowitąkwotąwydatków kwalifikowalnychobjętych wnioskiem. Dane w polu w tym rozliczających zaliczkę odpowiadać powinny kwocie wynikającej z kwoty wskazanej w wierszu suma wydatków rozliczających zaliczkędla kolumny 8 tabeli 9 wniosku, tj. całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych rozliczających zaliczkę. 22 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

23 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 7 wniosku: Analogicznie w polu w tym przedstawionych do refundacji powinny znaleźćsiędane wynikające z tabeli 9 wniosku dla całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnychobjętych wnioskiem dotyczących refundacji. 23 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

24 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 7 wniosku: W przypadku beneficjentów będących pjbwypełniane jest jedynie pole w tym przedstawionych do refundacji W przypadku, gdy beneficjent podczas składania wniosku nie występuje o środki, należy w polach wpisać Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

25 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 8 wniosku: W przypadku, gdy wniosek dotyczy płatności refundacyjnej, należy uzupełnićpole w tym refundacjaw następujący sposób: -w przypadku beneficjentów innych niżpjb, ale otrzymujących 100% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wpisaćkwotęwskazanąw punkcie 7 wniosku w części w tym przedstawionych do refundacji; -w przypadku beneficjentów innych niżpjblub otrzymujących dofinansowanie wg stopy innej niż100% należy wyliczyć kwotę wnioskowaną zgodnie ze wzorem: 25 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

26 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 8 wniosku: X = (dof UoD / WKW UOD ) * WKW WOP gdzie: X- wnioskowana kwota dof UoD maksymalna kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie WKW UOD maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynikająca z umowy o dofinansowanie WKW WOP kwota wydatków kwalifikowalnychobjętych wnioskiem (punkt 7, pole w tym przedstawionych do refundacji) 26 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

27 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 8 wniosku: Przy czym kwotęwynikającąz obliczenia należy zaokrąglićw dółdo dwóch miejsc po przecinku, aby nie doszło do przekroczenia poziomu dofinansowania. 27 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

28 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 8 wniosku: W przypadku, gdy beneficjent wnioskuje o płatność zaliczkową, należy uzupełnić pole w tym zaliczka o wartość transzy zaliczki, zgodnie z Planem wystąpieńo środki dotacji celowej i płatności, dołączanym do umowy o dofinansowanie. 28 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

29 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 8 wniosku: POLE NIE JEST WYPEŁNIANE w przypadku gdy: -beneficjent jest państwową jednostką budżetową; -wniosek dotyczy wyłącznie rozliczenia otrzymanej płatności zaliczkowej; -wniosek służy przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu. W takich sytuacjach należy pozostawić wartość 0 29 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

30 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Zależności pomiędzy punktami 6, 7, 8: Max kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie ,00 PLN Max kwota wydatków kwalifikowalnych wynikająca z umowy o dofinansowanie ,00 PLN rodzajpłatności jest bezpośrednio powiązany z danymi w punkcie Płatność (zaliczkowa/pośrednia/końcowa)* bezpośrednio wynika z danych w punkcie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem łącznie: ,03 w tym rozliczających zaliczkę ,03 w tym przedstawionych do refundacji ,00 8. Wnioskowana kwota łącznie: ,40 w tym zaliczka ,40 w tym refundacja ,00 * Niepotrzebne skreślić 30 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

31 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Zależności pomiędzy punktami 6, 7, 8: Max kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie ,00 PLN Max kwota wydatków kwalifikowalnych wynikająca z umowy o dofinansowanie ,00 PLN rodzajpłatności jest bezpośrednio powiązany z danymi w punkcie Płatność (zaliczkowa/pośrednia/końcowa)* bezpośrednio wynika z danych w punkcie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem łącznie: ,00 w tym rozliczających zaliczkę 0,00 w tym przedstawionych do refundacji ,00 8. Wnioskowana kwota łącznie: ,40 w tym zaliczka ,40 w tym refundacja ,00 * Niepotrzebne skreślić 31 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

32 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Zależności pomiędzy punktami 6, 7, 8: Max kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie ,00 PLN Max kwota wydatków kwalifikowalnych wynikająca z umowy o dofinansowanie ,00 PLN rodzajpłatności jest bezpośrednio powiązany z danymi w punkcie Płatność (zaliczkowa/pośrednia/końcowa)* bezpośrednio wynika z danych w punkcie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem łącznie: ,03 w tym rozliczających zaliczkę ,03 w tym przedstawionych do refundacji 0,00 8. Wnioskowana kwota łącznie: ,40 w tym zaliczka ,40 w tym refundacja 0,00 * Niepotrzebne skreślić 32 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

33 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Zależności pomiędzy punktami 6, 7, 8: Max kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie ,00 PLN Max kwota wydatków kwalifikowalnych wynikająca z umowy o dofinansowanie ,00 PLN rodzajpłatności jest bezpośrednio powiązany z danymi w punkcie Płatność (zaliczkowa/pośrednia/końcowa)* bezpośrednio wynika z danych w punkcie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem łącznie: ,03 w tym rozliczających zaliczkę ,03 w tym przedstawionych do refundacji ,00 8. Wnioskowana kwota łącznie: ,00 w tym zaliczka 0,00 w tym refundacja ,00 * Niepotrzebne skreślić 33 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

34 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Zależności pomiędzy punktami 6, 7, 8: Max kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie ,00 PLN Max kwota wydatków kwalifikowalnych wynikająca z umowy o dofinansowanie ,00 PLN rodzajpłatności jest bezpośrednio powiązany z danymi w punkcie Płatność (zaliczkowa/pośrednia/końcowa)* bezpośrednio wynika z danych w punkcie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem łącznie: ,03 w tym rozliczających zaliczkę ,03 w tym przedstawionych do refundacji ,00 8. Wnioskowana kwota łącznie: ,00 w tym zaliczka 0,00 w tym refundacja ,00 * Niepotrzebne skreślić 34 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

35 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Zależności pomiędzy punktami 6, 7, 8: Max kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie ,00 PLN Max kwota wydatków kwalifikowalnych wynikająca z umowy o dofinansowanie ,00 PLN rodzajpłatności jest bezpośrednio powiązany z danymi w punkcie Płatność (zaliczkowa/pośrednia/końcowa)*???? bezpośrednio wynika z danych w punkcie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem łącznie: ,03 w tym rozliczających zaliczkę ,03 w tym przedstawionych do refundacji ,00 8. Wnioskowana kwota łącznie: ,00 w tym zaliczka 0,00 w tym refundacja ,00 * Niepotrzebne skreślić 35 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

36 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: W zestawieniu nie należy ujmowaćdokumentów dotyczących w całości wydatków niekwalifikowalnych. W sektorze transportu (priorytety VI-VIII) wydatki, które spełniają wymogi kwalifikowalności, ale opiewają na kwotę poniżej zł(tj. zadeklarowany wydatek kwalifikowalny wyniósłby mniej niż1 000 zł) nie sądeklarowane. W sektorze środowiska (priorytety I-V) powyższe postępowanie jest możliwe o ile zaleci je instytucja weryfikująca wniosek o płatność. 36 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

37 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: W przypadku deklarowania faktur korygujących możliwe są następujące sposoby postępowania: Sposób I W tabeli ujmowana jest informacja wyłącznie z faktury korygującej: -jeśli dotyczy faktury korygowanej opłaconej w tym samym okresie sprawozdawczym i jeśli wynika z niej ostateczna prawidłowa wartośćwydatku, wówczas podawane są wartości wydatku po korekcie lub 37 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

38 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: W przypadku deklarowania faktur korygujących możliwe są następujące sposoby postępowania: Sposób I W tabeli ujmowana jest informacja wyłącznie z faktury korygującej: -jeśli dotyczy faktury korygowanej, która ujęta została we wcześniejszym wniosku o płatność. Wówczas faktura ta powinna byćujęta w zestawieniu dokumentów potwierdzających wydatki objęte wnioskiem ze znakiem minus (jeśli na podstawie tej faktury została pomniejszona należnośćdla wykonawcy) lub ze znakiem plus (jeśli na podstawie tej faktury została zwiększona należnośćdla wykonawcy). Wpisywana jest tylko wartość o którą dokonano korekty pierwotnej faktury. 38 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

39 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: W przypadku deklarowania faktur korygujących możliwe są następujące sposoby postępowania: Sposób II W tabeli ujmowane sąw osobnych wierszach zarówno faktura korygowana jak i faktura korygująca. W przypadku faktury korygowanej w zestawieniu dokumentów potwierdzających wydatki objęte wnioskiem jest ona ujmowana ze znakiem minus (jeśli na podstawie tej faktury została pomniejszona należnośćdla wykonawcy) i tylko w zakresie wartości o którą dokonano korekty pierwotnej faktury. 39 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

40 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: W przypadku deklarowania faktur korygujących możliwe są następujące sposoby postępowania: W każdym przypadku dokonuje sięopisu zarówno faktury korygowanej jak i faktury korygującej zgodnie z zasadami. 40 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

41 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: Faktury wyrażone w walutach innych niżpln powinny zostaćw tabeli przedstawione w wartościach z dnia dokonania płatności (przyjętąw księgach rachunkowych beneficjenta, zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie rachunkowości oraz podatku VAT) 41 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

42 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: W przypadku wydatków poniesionych w danym okresie sprawozdawczym, które nie zostały ujęte we wniosku o płatnośćza ten okres (np. z powodu przeoczenia beneficjenta), można je ująćwe wniosku o płatnośćza inny okres sprawozdawczy. Zatem data poniesienia wydatku, nie zawsze musi zawierać się w okresie sprawozdawczym wniosku o płatność. 42 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

43 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: 1.Nr dokumentu nr dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków 2.Numer księgowy lub ewidencyjny numernadany przez osobęprowadzącąewidencjęksięgowąlub księgi rachunkowe 3.Data wystawienia dokumentu datęwystawienia dokumentu 43 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

44 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: 4. Data zapłaty data uregulowania płatności wynikającąz odpowiedniego dowodu zapłaty. Jeżeli płatnośćbyła dokonana w więcej niż jednym terminie należy podać wszystkie daty, lub daty graniczne(dla dat granicznych wypełniane sąkolumny od i do, w pozostałych przypadkach należy pozostawićje puste). W przypadku rozliczania amortyzacji sugeruje się, aby wypełnićkolumnę4 poprzez wpisanie daty wystawienia dokumentu; 44 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

45 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: 5. Nazwa towaru lub usługi nazwa kontraktu/umowy wraz z nazwątowaru lub usługi wykazane w odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym. Opis towaru/usługi powinien byćna tyle szczegółowy, aby pozwalałna jednoznaczne zidentyfikowanie, jakiej usługi/towaru dana pozycja dotyczy. W przypadku wielu pozycji zawartych w fakturze możliwe jest podanie łącznego dla tych pozycji rodzaju asortymentu; 45 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

46 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: 6. Kwota dokumentu brutto kwota całego dokumentu brutto, nawet jeśli w kwocie zawierająsięwydatki niekwalifikowalneprojektu, bądźwydatki nie związane z projektem, równieżniezależnie od tego czy dokument dotyczy kilku kategorii wydatków, lub czy jest płacony w ratach.podanie kwoty całego dokumentu jest istotne z punktu identyfikacji faktury/równoważnego dowodu księgowego podczas prowadzenia kontroli krzyżowych. 46 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

47 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: 7. kwota dokumentu netto (różnica pomiędzy wartościami w kolumnie 6 i 7 wynikaćmoże wyłącznie z podatku VAT) ; w przypadku wydatków osobowych/bezosobowych - wartość dokumentu 8.Kwota wydatków kwalifikowalnych kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem, rozliczana w danym wniosku o płatność 47 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

48 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: 9. W tym VAT kwalifikowalnakwota podatku VAT, uwzględniona w polu kwota wydatków kwalifikowalnych. W przypadku niekwalifikowalności VAT należy wpisać Kategoria/podkategoriawydatku kategoria + podkategoria wydatku zgodnie z listą kategorii wydatków 48 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

49 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: Lista kategorii wydatków: a) Przygotowanie projektu, w tym: opracowanie raportów OOŚ; opracowanie dokumentacji technicznej; opracowanie dokumentacji przetargowej; inne dokumenty; opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych. 49 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

50 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: Lista kategorii wydatków: b) Zarządzanie projektem, w tym: nadzór nad robotami budowlanymi; koszty ogólne; wydatki osobowe; zakup i instalacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i monitorowanie; pozostałe wydatki związane z realizacją projektu. 50 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

51 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: Lista kategorii wydatków: c) Zakup gruntu, w tym: nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania; wydatki związane z nabyciem nieruchomości; adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowanych; 51 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

52 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: Lista kategorii wydatków: c) Zakup gruntu, w tym: obowiązkowy wykup nieruchomości lub obowiązkowe odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania; nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości; wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego. 52 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

53 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: Lista kategorii wydatków: d) Roboty budowlane: e) Sprzęt i wyposażenie, w tym: zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących częśćwydatków inwestycyjnych zainstalowanych na stałe w projekcie; zakup przenośnych środków trwałych, stanowiących wydatki inwestycyjne, które nie będąna stałe zainstalowane w projekcie; 53 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

54 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: Lista kategorii wydatków: e) Sprzęt i wyposażenie, w tym: koszty(w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym) związane z wykorzystaniem przenośnych środków trwałych tylko w okresie realizacji projektu (w przypadku, gdy dotycząjednocześnie kategorii Zarządzanie projektem należy wskazać je w odpowiedniej podkategorii Zarządzania projektem); 54 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

55 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: Lista kategorii wydatków: e) Sprzęt i wyposażenie, w tym: zakup materiałów nie stanowiących środków trwałych (w przypadku, gdy dotyczy jednocześnie kategorii Zarządzanie projektem należy go wskazać w odpowiedniej podkategorii Zarządzania projektem); zakup wartości niematerialnych i prawnych 55 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

56 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: Lista kategorii wydatków: f) Działania informacyjne i promocyjne; g) Wydatki związane z wykorzystaniem innych niżleasing technik finansowania: h) Wkład niepieniężny; i) Inne kategorie wydatków niżwskazane w Podrozdziałach Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, zatwierdzone w umowie o dofinansowanie dla danego projektu. 56 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

57 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: W przypadku dokonania częściowej płatności za fakturęw kolumnie 4 należy wskazaćdatęczęściowej płatności, w kolumnach 8 oraz 9 kwoty dokumentu z odpowiednich pozycji faktury, które (jako kwalifikowalne) zostały opłacone, w kolumnie 10 kategorię i podkategorię wydatku, który został poniesiony 57 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

58 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 9 wniosku: W przypadku gdy wniosek beneficjent pełni wyłącznie funkcjęprzekazania informacji o postępie rzeczowym, punkt pozostaje niewypełniony. 58 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

59 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 10 wniosku: Dochód powinien byćrozumiany zgodnie z art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. WE L 210 z ). 59 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

60 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 10 wniosku: Zgodnie ze stanowiskiem KE, dochody incydentalne, jak równieżkary umowne nie stanowiądochodów w rozumieniu ww. rozporządzenia ogólnego, ponieważnie sąwynikiem działalności operacyjnej projektu. Należy wskazaćwyłącznie te rzeczywiście uzyskane dochody brutto, które nie zostały uwzględnione na etapie szacowania poziomu dofinansowania (wyliczania luki finansowej) przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 60 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

61 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 10 wniosku: W punkcie należy równieżwskazaćwysokośćodsetek bankowych narosłych od kwot dotacji celowej i płatności od złożenia poprzedniego wniosku o płatność. Wykazane odsetki pomniejszająwypłatędofinansowania na rzecz beneficjenta (chyba że na mocy odrębnych przepisów odsetki te stanowiądochód beneficjenta, np. dla jst) We wnioskach o płatnośćskładanych dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego WspólnotęEuropejskąwypełnianie jest wyłącznie pole dotyczące odsetek. 61 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

62 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 11 wniosku: Dla projektów dla których ma to zastosowanie, w pierwszym wierszu należy wskazaćcałkowitąkwotęwydatków objętych wnioskiem, które zostały sfinansowane z pożyczki EBI, w kolejnym wierszu zaśkwotęjaka stanowi częśćwydatków kwalifikowalnych. W pozostałych przypadkach należy usunąć tabelę i wpisać nie dotyczy 62 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

63 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 12 wniosku: W kolumnie 1 należy wymienićzadania założone w Harmonogramie realizacji projektu dołączonym do umowy o dofinansowaniu. W kolumnie 2 należy krótko opisaćstan realizacji poszczególnych WSZYSTKICH zadańw projekcie na koniec okresu sprawozdawczego. W szczególności należy odnieść siędo obowiązkowych działańinformacyjno-promocyjnych. W opisie dla działańobowiązkowych tj. tablic informacyjnych i pamiątkowych należy podać liczbęi termin umieszczenia tablic. 63 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

64 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 12 wniosku: W kolumnie 2 należy również zamieścićinformacjęo ewentualnych opóźnieniach/przyspieszeniach/rozbieżnościach w stosunku do Harmonogramu realizacji projektu oraz odnieśćsiędo informacji zawartej w pkt 14. poprzedniego wniosku o płatność. Jeżeli ze względu na specyfikęprojektu nie występuje podział na zadania, w kolumnie 1 należy wpisać nazwę projektu, zaśw kolumnie 2 opisaćkrótko stan realizacji projektu na koniec okresu sprawozdawczego. 64 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

65 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 13 wniosku: W kolumnach 2 i 3 należy podaćdane o wydatkach ogółem i wydatkach kwalifikowalnych,jakie zgodnie z aktualnym (tj. obowiązującym na dzieńzłożenia pierwszej wersji wniosku o płatność- chyba, że instytucja weryfikująca zaleci inaczej) kształtem umowy o dofinansowanie powinny byćponiesione w ramach poszczególnych zadań. W kolumnach 4 i 5 należy podaćdane o wydatkach ogółem i wydatkach kwalifikowalnychponiesionych od początku realizacji projektu. Kolumny 4 i 5 powinny byćwypełnione także wówczas, gdy pozycje 7-11 wniosku są niewypełnione 65 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

66 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 13 wniosku: Kwoty wykazane w kolumnie 4. powinny obejmować wszystkie wydatki poniesione przez beneficjenta od początku realizacji projektu (zarówno kwalifikowane, jak i niekwalifikowane również te niewykazane w pkt 9) Kwoty wykazane w kolumnie 5. powinny obejmowaćwydatki kwalifikowalneponiesione przez beneficjenta od początku realizacji projektu, czyli sumęwydatków, które zostały uznane za kwalifikowalnew dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatnośćoraz wydatków wykazanych w pkt 9. wniosków o płatność będących w trakcie weryfikacji. 66 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

67 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 13 wniosku: dane ujęte dla poszczególnych zadań wynikają bezpośrednio z obowiązującego Harmonogramu realizacji projektu dane ujęte dla poszczególnych zadań stanowiąwartości ujęte w zatwierdzonych wnioskach o płatność zwiększone o dane dotyczące wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w punkcie 9 wniosków podlegających ocenie Zadania / kontrakty / obiekty / elementy odrębnego odbioru / elementy rozliczenia określone założone w harmonogramie realizacji projektu dołączonym do umowy o dofinansowaniu Wydatki przypisane zadaniom ( ) określonym w aktualnym harmonogramie realizacji projektu Wydatki poniesione od początku realizacji projektu ogółem kwalifikowalne ogółem kwalifikowalne % realizacji 67 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

68 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 13 wniosku: W sytuacji deklarowania we wniosku w ramach wydatków kwalifikowalnychponownie tych samych wydatków, które we wcześniejszych wnioskach nie zostały uznane za kwalifikowalne, lub instytucja wdrażająca nie uznała ich za kwalifikowane na wcześniejszym etapie z powodu wątpliwości, nie należy tych wydatków ponownie ujmowaćw kolumnie 4 (zostały ujęte w tej kwocie jużwcześniej, na etapie tego wniosku, w którym nie zostały zatwierdzone jako kwalifikowane). Natomiast należy kwotę tych wydatków ująć w kolumnie Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

69 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 13 wniosku: Dodatkowo jeżeli beneficjent poniósłw okresie, za który składany jest wniosek o płatnośćwydatki, które jako kwalifikowane zamierza przedstawićdopiero w kolejnych wnioskach o płatność, to powinien on je wykazaćw tym punkcie jedynie w kolumnie 4, ale nie powinien on ich wykazywać w kolumnie Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

70 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 13 wniosku: Zgodnie z limitami wydatków wskazanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚnależy uzupełnić(jeśli dotyczy) wiersze: - w tym wydatki poniesione na nabycie nieruchomości - w tym wydatki poniesione na zarządzanie projektem - w tym wkład niepieniężny 70 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

71 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 13 wniosku: Dla projektów indywidualnych należy wypełnićwiersz -w tym wydatki poniesione na przygotowanie projektu przy czym limit wydatków powinien byćzgodny z limitem określonym w pre-umowielub Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych 71 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

72 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 14 wniosku: W punkcie należy w kilku zdaniach opisaćplanowane do podjęcia działania w ramach każdego z zadańokreślonego w Harmonogramie realizacji projektu, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. Jeżeli w ramach danego zadania beneficjent nie planuje żadnych działańdo czasu złożenia kolejnego wniosku, powinien zawrzeć taką informację. 72 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

73 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 15 wniosku: Tabela 15a dotyczy wskaźników produktu i powinna zostać wypełniona dla każdego wniosku o płatność. Tabelę 15b dotyczy wskaźników rezultatu i należy ją wypełnić dla: - wniosku o płatność końcową; -wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (dla projektów gdzie całe dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki); -ostatniego wniosku o płatnośćskładanego przez beneficjenta będącego pjb 73 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

74 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 15 wniosku: W kolumnie 1 tabel należy wymienićwszystkie wskaźniki zgodnie z Zestawieniem wskaźników do monitorowania Projektu. IW (WFOŚiGWw Olsztynie) zobowiązała beneficjentów do prezentacji w tab. 15a wniosku o płatnośćwskaźników zgodnie z podziałem na zadania przewidziane w umowie o dofinansowanie (Wzór tabeli 15 a w podziale na zadania doprecyzowany Autopoprawką IZ do Zaleceń z października 2010r.) W kolumnie 2 tabel należy dla każdego wskaźnika podać jednostkę miary. 74 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

75 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 15 wniosku: W kolumnie 3 tabel wartośćbazowa wskaźnika to wartośćmierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu Dla wskaźników produktu jest równa zeru. W kolumnie 4 tabel wartość docelowa oznacza wartość, jaką beneficjent zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu i MUSI być zgodna z wartością docelową wpisaną w umowie o dofinansowanie. W przypadku wskaźników rezultatu wartośćdocelowa to wartość, jaka będzie osiągnięta w momencie zakończenia projektu, bądź w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika jednak okres ten nie może byćdłuższy niż1 rok) 75 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

76 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 15 wniosku: W kolumnie 5 należy podać: -dla tabeli 15a wartośćwskaźnika produktu osiągniętąw okresie sprawozdawczym (od złożenia poprzedniego wniosku o płatność) -dla tabeli 15b wartośćwskaźnika rezultatu osiągniętąw wyniku zrealizowania projektu W kolumnie 6 tabeli 15a należy podaćwartośćwskaźnika produktu osiągniętąna koniec okresu sprawozdawczego (narastająco). 76 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

77 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 16 wniosku: W punkcie należy w kilku zdaniach opisaćinformacje na temat ewentualnych problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie sprawozdawczym oraz zadaniach planowanych a niezrealizowanych w danym okresie, wraz z podaniem powodów braku realizacji zaplanowanych działań(punkt powiązany z informacjami ujętymi w punkcie 14 poprzedniego wniosku o płatność). 77 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

78 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 16 wniosku: W przypadku: - wniosku o płatność końcową; -wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (dla projektów gdzie całe dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki); -ostatniego wniosku o płatnośćskładanego przez beneficjenta będącego pjb w punkcie należy ująćkomentarz na temat zrealizowania wskaźników, wraz z podaniem przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników. 78 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

79 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 17 wniosku: W punkcie należy przedstawićinformacje o wydatkach kwalifikowalnych(objętych maksymalnąkwotąwydatków kwalifikowalnychokreślonych w umowie o dofinansowanie), jakie beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych czterech kwartałach kalendarzowych. Za punkt odniesienia do określenia, od którego kwartału należy rozpocząćujmowanie danych w tabeli, przyjmuje sięmiesiąc złożenia wniosku o płatność. 79 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

80 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 17 wniosku: W drodze wyjątku, jeśli beneficjent składa wniosek o płatnośćnp r., czyli co do zasady rozpocząłby przedstawianie danych dla czterech kolejnych kwartałów kalendarzowych od kwartału I 2011 roku, ale planuje złożyć kolejny wniosek o płatnośćjeszcze w IV kwartale 2010 r. np. za wydatki poniesione w XI 2010r., wówczas możliwe jest aby tabela obejmowała również IV kwartał 2010 r. 80 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

81 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 17 wniosku: Dane zawarte w punkcie powinny wynikaćz aktualnego Harmonogramu realizacji projektu załączonego do umowy o dofinansowanie i powinny równieżuwzględniaćodpowiednie przesunięcie czasowe pomiędzy poniesieniem wydatku a jego ujęciem we wniosku o płatność. 81 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

82 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 17 wniosku: W odniesieniu do projektów, w których WYSTĘPUJĄ zaliczki: W punkcie NIE UJMUJE SIĘkwot zaliczek o jakie beneficjent zamierza wnioskować. W punkcie NALEŻY UJĄĆwydatki sfinansowane ze środków zaliczki, jakie beneficjent zamierza przedstawićwe wnioskach o płatnośćjako rozliczające przekazane transze zaliczek (należy wypełnić dane w kolumnie ogółem, oraz w kolumnie w tym rozliczenie zaliczki jeżeli takie wyszczególnienie zaleci instytucja weryfikująca). 82 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

83 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 17 wniosku: W odniesieniu do projektów, w których NIE WYSTĘPUJĄ zaliczki Informacje zawarte w punkcie powinny co do zasady być zgodne z Planem wystąpieńo środki dotacji celowej i płatności, załączonym do umowy o dofinansowanie (pole w tym rozliczenie zaliczki należy uzupełnić sformułowaniem nie dotyczy ) Uwaga: dla pjbnależy oprzećsięna Harmonogramie realizacji projektu z uwzględnieniem odpowiedniego przesunięcia czasowego pomiędzy poniesieniem wydatku a wykazaniem go we wniosku o płatność, ponieważplan wystąpieńo środki dotacji celowej i płatności nie jest elementem umowy o dofinansowanie. 83 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

84 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 17 wniosku: W odniesieniu do projektów, w których nie występują zaliczki : W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi, jakie beneficjent przedstawi w tabeli 17, a danymi wynikającymi z Harmonogramu realizacji projektu/planu wystąpieńo środki dotacji celowej i płatności, odpowiednie wyjaśnienie należy umieścićw punkcie 16 wniosku. 84 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

85 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 18 wniosku: Poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty, do przestrzegania których beneficjent zobowiązałsięw umowie o dofinansowanie. W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty(tj. wyboru pola Nie) należy opisaćw kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazaćpodjęte działania naprawcze. W opisie należy uwzględnićwyniki kontroli/audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk wspólnotowych. 85 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

86 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 19 wniosku: W punkcie należy wskazaćmiejsce przechowywania dokumentacji związanej z projektem, podając adres i charakter miejsca (np. siedziba firmy). Jeśli dokumentacja przechowywana jest w kilku miejscach, wystarczy podać siedzibę główną. 86 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

87 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Punkt 20 wniosku: Należy wymienićdokumenty przekazywane wraz z formularzem wniosku o płatność, przy czym nie jest niezbędne wymienianie każdego dokumentu ujętego w tabeli 9 wniosku a jedynie stwierdzenie, że sązałączane. Należy wymienićdokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac jeśli były wymagane oraz inne dokumenty, które beneficjent przedstawia we wniosku. 87 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

88 Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ 1.Nieprawidłowe oznaczanie rodzaju płatności w punkcie 6 wniosku. 2.Niezgodnośćpomiędzy kwotąwydatków objętych wnioskiem a wnioskowaną kwotą refundacji. 3. Błędy rachunkowe w tabelach 9 oraz 13 wniosku. 4.Nieprawidłowe wypełnianie tabeli 17 wniosku brak uwzględnienia przesunięcia czasowego pomiędzy datą poniesienia wydatku, a datąprzedstawienia wydatku we wniosku o płatność. 88 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 5.

89 Terminy składania wniosków o płatność Jak prawidłowo określićokres sprawozdawczy wniosku o płatność i termin jego złożenia? Co do zasady wniosek o płatnośćpowinien określaćokres sprawozdawczy obejmujący minimalnie 1 miesiąc, maksymalnie 3 miesiące. Co do zasady wniosek o płatnośćskładany jest za pełne miesiące kalendarzowe. 89 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

90 Terminy składania wniosków o płatność Jak prawidłowo określićokres sprawozdawczy wniosku o płatność i termin jego złożenia? Okres sprawozdawczy za jaki składany jest wniosek o płatnośćpowinien obejmowaćokres od określony w sposób zapewniający nie nakładanie sięokresów sprawozdawczych w stosunku do poprzednio złożonego wniosku o płatność. 90 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

91 Terminy składania wniosków o płatność Jak prawidłowo określićokres sprawozdawczy wniosku o płatność i termin jego złożenia? Częstotliwośćskładania wniosków o płatnośćokreślona jest w umowie o dofinansowanie. Wniosek o płatnośćpowinien zostaćzłożony w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego za jaki wniosek jest składany -chyba że umowa o dofinansowanie określa inne zasady 91 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

92 Terminy składania wniosków o płatność Czy każdy wniosek o płatnośćbędzie obejmowałw ramach okresu sprawozdawczego pełne miesiące kalendarzowe? Czy termin na złożenie kolejnego wniosku o płatnośćnależy liczyćod dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność, czy od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego bieżącego, składanego wniosku o płatność? 92 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

93 Terminy składania wniosków o płatność Jak korzystnie zaplanować termin złożenia wniosku??? 93 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

94 Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność 1.Kontrakt/umowa (jeżeli kontrakt/umowa przewiduje udzielanie zaliczek Wykonawcy w transzach wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z którego wynikająterminy i kwoty transz zaliczki), o ile nie została dostarczona do instytucji weryfikującej wcześniej 2.Zapłacona faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej prawidłowo opisana 3.Dowód zapłaty 4.Wyciąg bankowy potwierdzający zwrot odsetek, o których mowa w pkt.10 wniosku o płatnośćlub zwrot niewykorzystanej kwoty zaliczki. 94 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

95 Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność W przypadku deklarowania we wniosku o płatność wydatków poniesionych w ramach kontraktów na roboty budowlane dodatkowo należy do wniosku załączyć: 1.Dokumenty potwierdzające zakres faktycznie wykonanych prac, które powinny byćna tyle szczegółowe, aby można było zweryfikować, czy zakres wykonanych prac jest zgodny z zakresem rzeczowym projektu określonym w umowie o dofinansowanie oraz kontraktem; 95 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

96 Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność W przypadku deklarowania we wniosku o płatność wydatków poniesionych w ramach kontraktów na roboty budowlane dodatkowo należy do wniosku załączyć: 2. W przypadku występowania robót dodatkowych w rozumieniu Sekcji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Infrastruktura i Środowisko dokumenty określające charakter, zakres oraz wycenętych robót, ich uzasadnienie dla realizacji projektu jak również sposób ich zlecania; 96 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

97 Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność W przypadku deklarowania we wniosku o płatność wydatków poniesionych w ramach kontraktów na roboty budowlane dodatkowo należy do wniosku załączyć: 3. W przypadku płatności kwot zatrzymanych dokumenty poświadczające, iż kwoty zatrzymane zostały zwolnione. 97 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

98 Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność W przypadku deklarowania we wniosku o płatność wydatków poniesionych w ramach kontraktów na roboty budowlane dodatkowo należy do wniosku załączyć: Ponadto, do wniosku o płatność końcową: 4.Dokumenty potwierdzające, iżwytworzony majątek jest własnościąbeneficjenta lub innych podmiotów zgodnie z opisem struktury własności majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie; 5.Ostatecznądecyzjęws. pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagana przepisami) lub zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy 98 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

99 Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność W przypadku deklarowania we wniosku o płatność wydatków poniesionych w ramach kontraktów na dostawy dodatkowo należy do wniosku załączyć: 1.Dokumenty potwierdzające zakres faktycznie dostarczonych dóbr, które powinny byćna tyle szczegółowe, aby można było zweryfikować, czy zakres przedmiotu dostawy jest zgodny z zakresem rzeczowym projektu określonym w umowie o dofinansowanie oraz kontraktem; 2.Przy zakupie sprzętu używanego oświadczenie sprzedawcy, że dany sprzęt nie byłwspółfinansowany z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka przez beneficjenta; 99 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

100 Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność W przypadku deklarowania we wniosku o płatność wydatków poniesionych w ramach kontraktów na dostawy dodatkowo należy do wniosku załączyć: Ponadto, do wniosku o płatność końcową: 3. Dokumenty potwierdzające, iż dostarczone dobra są własnościąbeneficjenta lub innych podmiotów zgodnie z opisem struktury własności majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie 100 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

101 Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność W przypadku deklarowania we wniosku o płatność wydatków poniesionych w ramach kontraktów na usługi dodatkowo należy do wniosku załączyć: 1.Dokumenty potwierdzające zakres faktycznie wykonanych usług, które powinny byćna tyle szczegółowe, aby można było zweryfikować, czy zakres usług jest zgodny z zakresem rzeczowym projektu określonym w umowie o dofinansowanie oraz kontraktem 101 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

102 Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność W przypadku deklarowania we wniosku o płatność wydatków pozakontraktowych: Przykładowo dla: Wydatków związanych z zajęciem pasa drogowego (gdy wydatek ponosi bezpośrednio beneficjent a nie wykonawca) decyzjęwłaściwego zarządcy drogi, zezwalającąna zajęcie pasa drogowego Wydatków poniesionych na opłaty dokumenty potwierdzające nałożenie opłat na beneficjenta 102 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

103 Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność W przypadku deklarowania we wniosku o płatność wydatków pozakontraktowych: Przykładowo dla: Amortyzacji dokumenty księgowe lub wyciągi z ksiąg rachunkowych odzwierciedlające wysokośćponiesionych kosztów i potwierdzone przez upoważnione osoby, oraz oświadczenie, iżzakup środka trwałego nie byłfinansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej (nie dotyczy jeśli dotacja została przyznana na pokrycie wkładu własnego w ramach wkładu publicznego), w ciągu 7 lat poprzedzających datędokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu (jeśli beneficjent kupuje środek trwały na potrzeby projektu, ale nie chce, bądź nie może zrefundować kosztów zakupu) 103 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

104 Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność W przypadku deklarowania we wniosku o płatność wydatków pozakontraktowych: Przykładowo dla: Wydatków na wynagrodzenia co najmniej: -oświadczenie beneficjenta zgodnie ze wzorem określonym w Zaleceniach ; - listęstanowisk pracy, w odniesieniu do których wynagrodzenia sądeklarowane jako kwalifikowalnewraz ze wskazaniem jakiej proporcji pracownik na danym stanowisku pracy poświęca swój czas na realizacjęzadańzwiązanych z POIiŚoraz ze wskazaniem kwalifikowalnej kwoty wynagrodzenia; 104 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

105 Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność W przypadku deklarowania we wniosku o płatność wydatków pozakontraktowych: Przykładowo dla: Wydatków na wynagrodzenia co najmniej: -listępłac (listy płac mogąwskazywaćsame stanowiska pracy bez nazwisk, ale w taki sposób, aby można było jednoznacznie zidentyfikować stanowiska finansowane w ramach projektu); -dowody zapłaty. IZ/IP/IW mogąwprowadzićdodatkowo obowiązek przekazywania opisów stanowisk pracowników/zakresów czynności pracowników, których wynagrodzenia są finansowane w ramach projektu 105 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

106 Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność W przypadku deklarowania we wniosku o płatność wydatków pozakontraktowych: Przykładowo dla: Kosztów ogólnych: -kalkulacjękosztów opartąna rzeczywistych kosztach związanych z realizacjądanego projektu lub rzeczywistych kosztach projektu tego samego typu, lub -należycie uzasadnioną, rzetelnąi bezstronnąmetodologię, zgodnie z którąkoszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów ogólnych związanych bezpośrednio z realizacją projektu. 106 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

107 Opisy do dokumentów księgowych Opis powinien zawierać: 1.Jeśli nie wynika to z treści faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej (np. gdy treść jest zbyt ogólna) - krótki opis zamówienia, którego dotyczyłwydatek. Dodatkowo jeżeli kwalifikowalnajest jedynie częśćwydatku, którego dotyczy opisywany dokument, w każdym przypadku należy w opisie zawrzeć informację na ten temat, wraz ze wskazaniem, jaka częśćwydatku(np. jakiego rodzaju wydatki, bądźjaki % wydatków) została uznana za kwalifikowalną; 2.numer i datę(lub tylko datęjeśli brak jest numeru) zawarcia kontraktu/umowy z Wykonawcą, z tytułu którego poniesiono wydatek lub innego dokumentu będącego podstawąponiesienia wydatku; 107 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

108 Opisy do dokumentów księgowych Opis powinien zawierać: 3.numer umowy o dofinansowanie; 4.numer zadania/kontraktu * w ramach którego poniesiono wydatek; 5.w przypadku państwowych jednostek budżetowych kod klasyfikacji budżetowej; 6.kategorięwydatku zgodnie z listąkategorii wydatków zawartąw objaśnieniu dotyczącym wypełniania pozycji 9 wniosku o płatność(np. Przygotowanie projektu Przygotowanie raportów OOŚlub Roboty budowlane); Zadania/kontrakty/obiekty/elementy odrębnego odbioru/elementy rozliczenia określone założone w harmonogramie realizacji projektu, dołączonym do umowy o dofinansowaniu 108 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

109 Opisy do dokumentów księgowych Opis powinien zawierać: 7.jeśli sporządzono odrębny dokument potwierdzający wykonanie/odebranie robót/usług/dostaw dane identyfikujące ten dokument (np. numer, data sporządzenia); 8.kwotę wydatków kwalifikowanych z wyszczególnieniem VAT; 9.w przypadku faktur wyrażonych w walucie innej niżpln -kurs, po którym przeliczono jej wartość, na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych. 109 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

110 Opisy do dokumentów księgowych Na odwrocie faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej musiznaleźćsięopis w zakresie, o którym mowa w punkcie 3natomiast w sytuacji, gdy kwota wydatku uznanego za kwalifikowany jest niższa niżwartośćfaktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej także w zakresie, o którym mowa w punkcie 8(chyba, że różnica ta wynika jedynie z tego, że VAT jest niekwalifikowalny). Pozostałe elementy opisu mogązostaćumieszczone na odrębnej kartce, która będzie stanowiła załącznik do danej faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej. W tym przypadku na kartce tej należy dodatkowo podaćnumer faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, którego ona dotyczy. 110 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

111 Opisy do dokumentów księgowych Faktura lub dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej powinny zostaćsprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzone przez upoważnionąosobęz danej jednostki. Propozycja opisu faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości stanowi Załącznik nr 5 do Zaleceńw zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatnośćw ramach POIiŚ. 111 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

112 Podstawowe zasady weryfikacji wniosku o płatnośćprzez beneficjenta przed przekazaniem do IW Beneficjent powinien posiadaćpisemne procedury weryfikacji wniosku o płatność przed jego przekazaniem do IW i stosować je w praktyce 112 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

113 Podstawowe zasady weryfikacji wniosku o płatnośćprzez beneficjenta przed przekazaniem do IW Należy przede wszystkim zweryfikować: -czy wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione; -poprawności ujętych w formularzu kwot dla wydatków objętych wnioskiem i kwot wnioskowanych; -poprawności wskazanego okresu sprawozdawczego; -czy wniosek zostałpodpisany i zaparafowany na każdej stronie przez upoważniony podmiot; -czy załączono wszystkie wymagane dokumenty; -czy prawidłowo opisano dokumenty. 113 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

114 Zasady weryfikacji wniosków o płatnośćprowadzonej przez IW Weryfikacja wniosku o płatnośćwraz z załączonymi dokumentami obejmuje: A) weryfikację formalną, B) weryfikację finansową, C) weryfikację merytoryczną. 114 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

115 Zasady weryfikacji wniosków o płatnośćprowadzonej przez IW A) weryfikacja formalna Dotyczy sprawdzenia strony formalnej wniosku i załączonych dokumentów. W szczególności polega na sprawdzeniu: a) czy wniosek został przygotowany na właściwym formularzu, b) zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku, c) podpisania i parafowania wniosku, 115 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

116 Zasady weryfikacji wniosków o płatnośćprowadzonej przez IW A) weryfikacja formalna Dotyczy sprawdzenia strony formalnej wniosku i załączonych dokumentów. W szczególności polega na sprawdzeniu: d) czy załączono poświadczone za zgodnośćz oryginałem kopie dokumentów wymagane odpowiednimi wytycznymi/decyzją/umową o dofinansowanie. Weryfikacji formalnej powinno podlegać100 % wniosków i 100 % załączonych dokumentów. 116 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

117 Zasady weryfikacji wniosków o płatnośćprowadzonej przez IW B) weryfikacja finansowa Dotyczy sprawdzenia części finansowej wniosku o płatnośćoraz załączonych dokumentów. W szczególności polega na sprawdzeniu: a) zgodności informacji zamieszczonych w tabelach finansowych wniosku o płatność z dokumentami towarzyszącymi, b) poprawności rachunkowej tabel finansowych wniosku o płatność, 117 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

118 Zasady weryfikacji wniosków o płatnośćprowadzonej przez IW B) weryfikacja finansowa Dotyczy sprawdzenia części finansowej wniosku o płatnośćoraz załączonych dokumentów. W szczególności polega na sprawdzeniu: c) czy dokument załączony do wniosku o płatnośćnie zostałw tym samym zakresie przedstawiony do refundacji w ramach PO IiŚ (dotyczy obligatoryjnie 100 % dokumentów załączonych do wniosku o płatność). Weryfikacji finansowej powinno podlegać100 % wniosków i 100 % załączonych dokumentów, jednakże w uzasadnionych przypadkach za zgodąiz weryfikacja może odbywać się na próbie. 118 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

119 Zasady weryfikacji wniosków o płatnośćprowadzonej przez IW C) weryfikacja merytoryczna Dotyczy sprawdzenia części sprawozdawczej wniosku o płatność oraz załączonych dokumentów. W szczególności polega na sprawdzeniu: a) postępu rzeczowego i finansowego w realizacji projektu, b) informacji nt. problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu oraz analizęich wpływu na prawidłowośćrealizacji projektu. 119 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

120 Zasady weryfikacji wniosków o płatnośćprowadzonej przez IW C) weryfikacja merytoryczna Dotyczy sprawdzenia części sprawozdawczej wniosku o płatność oraz załączonych dokumentów. W szczególności polega na sprawdzeniu: c) zgodności zakresu wykonanych prac z umową/decyzjąo dofinansowanie lub Decyzją KE, 120 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

121 Zasady weryfikacji wniosków o płatnośćprowadzonej przez IW C) weryfikacja merytoryczna Dotyczy sprawdzenia części sprawozdawczej wniosku o płatność oraz załączonych dokumentów. W szczególności polega na sprawdzeniu: d) zgodności poniesionych wydatków z zasadami kwalifikowania wydatków zawartymi w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚoraz ewentualnymi szczegółowymi zasadami określonymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO IiŚ. 121 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

122 Zasady weryfikacji wniosków o płatnośćprowadzonej przez IW C) weryfikacja merytoryczna Weryfikacji merytorycznej powinno podlegać100 % wniosków o płatność. W odniesieniu do weryfikacji merytorycznej dokumentów załączonych do wniosku o płatność, instytucja odpowiedzialna za weryfikacjęmoże podjąć decyzję o: a) weryfikacji 100% dokumentów załączonych do wniosków o płatność, b) weryfikacji próby dokumentów załączonych do wniosku o płatność. 122 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

123 Ponowne deklarowanie wydatków wyłączonych z wniosków o płatność/ uznanych za niekwalifikowane W odniesieniu do wydatków, które: -zostały uznane za niekwalifikowalnena etapie weryfikacji wniosku, ale w związku ze zmianązasad dotyczących kwalifikowania mogłyby zostaćprzedstawione jako kwalifikowalne; 123 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

124 Ponowne deklarowanie wydatków wyłączonych z wniosków o płatność/ uznanych za niekwalifikowane W odniesieniu do wydatków, które: -były we wcześniejszych wnioskach deklarowane jako niekwalifikowane, ale w związku bądźze zmianązasad dotyczących kwalifikowania mogłyby zostaćprzedstawione jako kwalifikowane bądź pomimo obowiązywania tych samych zasad zostały spełnione wszystkie przesłanki, które pozwalająuznaćje jako kwalifikowalne; beneficjent może ponownie załączyćdane wydatki do kolejnego wniosku o płatność 124 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

125 Ponowne deklarowanie wydatków wyłączonych z wniosków o płatność/ uznanych za niekwalifikowane W odniesieniu do wydatków, które: -zostały tymczasowo wyłączone przez instytucjęweryfikującąna etapie weryfikacji wniosku o płatnośćdo momentu spełnienia wszystkich przesłanek kwalifikowalności, wyjaśnienia wątpliwości, zakończenia czynności kontrolnych lub zakończenia procedury odwoławczej od uznania wydatków za niekwalifikowalne 125 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

126 Ponowne deklarowanie wydatków wyłączonych z wniosków o płatność/ uznanych za niekwalifikowane W odniesieniu do wydatków, które: możliwe jest, aby beneficjent ponownie załączyłdane wydatki do kolejnego wniosku o płatność, lub instytucja weryfikująca wniosek o płatność może dokonać samodzielnego włączenia takich wydatków poprzez modułw KSI (SIMIK 07-13) Korekty do wniosku o płatność zgodnie z Instrukcją użytkownika do KSI oraz Systemem korygowania wniosku o płatność w KSI. 126 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

127 Ponowne deklarowanie wydatków wyłączonych z wniosków o płatność/ uznanych za niekwalifikowane W sytuacji, gdy beneficjent deklaruje w danym wniosku jako kwalifikowane ponownie te same wydatki, które deklarował już wcześniej, jednak nie zostały one uznane za kwalifikowane lub instytucja wdrażająca nie uznała ich za kwalifikowane na wcześniejszym etapie z powodu wątpliwości, należy opatrzyćje odpowiednim odnośnikiem i komentarzem pod tabelą np. * wydatek byłdeklarowany we wniosku o płatność za okres. Wydatek na tamtym etapie zostałuznany za niekwalifikowany/wydatek na tamtym etapie nie mógł być zadeklarowany jako kwalifikowalny. 127 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

128 Zaliczkowanie projektów (nie dot. pjb) Zgodnie z 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatnośćw ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dalej zwanego Rozporządzeniem), zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie i wypłacana jest w terminie, wysokości oraz w sposób określony w umowie o dofinansowanie. 128 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

129 Zaliczkowanie projektów (nie dot. pjb) Umowa o dofinansowanie Aby możliwe było udzielenie beneficjentowi środków zaliczkowych, zaliczka musi zostać przewidziana w umowie o dofinansowanie: - 8 umowydla Priorytetów I-III, dla beneficjentów nie będących pjb oraz - Plan wystąpieńo środki dotacji celowej i płatności (załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, będący elementem Harmonogramu Projektu) 129 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

130 Zaliczkowanie projektów (nie dot. pjb) Umowa o dofinansowanie Zgodnie z 8 wzoru umowy o dofinansowanie, pierwsza transza zaliczki może zostaćprzekazana na podstawie Umowy o dofinansowanie, w terminie określonym w Umowie, bądźna podstawie złożonego wniosku o płatność-w zależności od montażu finansowego danego projektu określonego w zawartej umowie o dofinansowanie. Jednak, aby możliwe było przekazanie środków zaliczkowych, muszą one byćw każdym przypadku przewidziane w umowie o dofinansowanie projektu. 130 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

131 Zaliczkowanie projektów (nie dot. pjb) Umowa o dofinansowanie Warunkiem otrzymania kolejnych transz zaliczek jest rozliczenie dotychczas przekazanych środków zaliczkowych w minimum 70%. O każdą kolejną transzę zaliczki, beneficjent wnioskuje za pomocą wniosku o płatność. 131 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

132 Zaliczkowanie projektów (nie dot. pjb) Zgodnie z 6 ust. 1 Rozporządzenia zaliczka jest wypłacana beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązańwynikających z umowy o dofinansowanie. Szczegółowe formy i warunki wniesienia zabezpieczenia określone zostały w 6 Rozporządzenia. 132 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

133 Zaliczkowanie projektów (nie dot. pjb) Zgodnie z 5 ust. 1 Rozporządzenia, rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnychwe wnioskach o płatnośćzłożonych do właściwej instytucji, w terminach i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanieoraz zgodnie z systemem realizacji danego programu operacyjnego, lub na zwrocie zaliczki. Termin na rozliczenie środków zaliczki określony jest w 8 ust. 3a umowy o dofinansowanie. 133 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

134 Zaliczkowanie projektów (nie dot. pjb) Zgodnie z Rozporządzeniem wykazanie przez beneficjenta we wnioskach o płatnośćzłożonych do instytucji weryfikującej wydatków kwalifikowalnychna co najmniej 70% wartości dotychczas przekazanych transz zaliczek, uprawnia beneficjenta do otrzymania kolejnej transzy zaliczki, nawet przed zatwierdzeniem danego wniosku. 134 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

135 Zaliczkowanie projektów (nie dot. pjb) Ostatecznie, zapisy umowy o dofinansowanie projektu określają, czy samo wykazanie wydatków będzie wystarczające dla przekazania kolejnej transzy środków zaliczkowych, czy też przekazanie kolejnej transzy dofinansowania w formie zaliczki będzie mogło zostaćprzekazane dopiero po zatwierdzeniu wniosku o płatność. 135 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

136 Zaliczkowanie projektów (nie dot. pjb) Skutki w przypadku wykrycia nieprawidłowości w wydatkach finansowanych ze środków zaliczkowych Zwrot środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych (lub zgoda na pomniejszenie kolejnej wypłaty na rzecz beneficjenta) od dnia przekazania środków w formie zaliczki. Finansowanie projektu środkami zaliczkowymi związane jest z ryzykiem naliczenia wyższych odsetek w przypadku nałożenia korekt finansowych na wydatki 136 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

137 Środki trwałe w projekcie zasady rozliczania Środki trwałe stanowiące wydatek inwestycyjny Jednym z warunków kwalifikowalności wydatków poniesionych na zakup środków trwałych stanowiących wydatki inwestycyjne projektu jest ich włączenie w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz traktowanie tych wydatków jako wydatków inwestycyjnych zgodnie z zasadami rachunkowości. 137 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

138 Środki trwałe w projekcie zasady rozliczania Środki trwałe stanowiące wydatek inwestycyjny Środki trwałe stanowiące cześćwydatków inwestycyjnych zainstalowane na stałe w ramach projektu -sąto środki, których charakter wskazuje, że mają przeznaczenie stacjonarne i nie są przeznaczone do przemieszczania lub sąfizycznie zainstalowane na stałe i których nie można przenieść. 138 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

139 Środki trwałe w projekcie zasady rozliczania Środki trwałe stanowiące wydatek inwestycyjny Przenośne środki trwałe stanowiące częśćwydatków inwestycyjnych: -sąto środki nie zainstalowane fizycznie na stałe w projekcie, a ich przeznaczenie wskazuje na przenośny charakter np.: laptopy, specjalistyczny sprzęt komputerowy i laboratoryjny, - powinny być niezbędne dla realizacji projektu, -powinny byćwskazanewe wniosku o dofinansowaniewraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu, - powinny być wskazane w umowie o dofinansowanie. 139 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

140 Środki trwałe w projekcie zasady rozliczania Środki trwałe stanowiące wydatek inwestycyjny Kwalifikowalnewydatki na zakup środków trwałych w ramach wydatków inwestycyjnych projektu rozliczane sąw projekcie jako poniesione wydatki. 140 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

141 Środki trwałe w projekcie zasady rozliczania Środki trwałe użytkowane w okresie realizacji projektu Środki trwałe wykorzystywane na rzecz projektu tylko w okresie realizacji projektu: -mogąbyćkwalifikowalnejeżeli sąbezpośrednioniezbędnedla realizacji projektu; -kwalifikowalnew wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym w okresie, w którym były wykorzystywane dla realizacji projektu (wartość rezydualna <księgowa wartość likwidacyjna> po zakończeniu realizacji projektu nie stanowi wydatku kwalifikowalnego); 141 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

142 Środki trwałe w projekcie zasady rozliczania Środki trwałe użytkowane w okresie realizacji projektu Środki trwałe wykorzystywane na rzecz projektu tylko w okresie realizacji projektu: -muszązostaćbezpośrednio wskazane we wniosku o dofinansowaniewraz z uzasadnieniem oraz wskazane w umowie o dofinansowanie; - jeśli związane z Zarządzaniem projektem, MUSZĄ spełniać zasady kwalifikowalności dla kategorii Zarządzanie projektem 142 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

143 Środki trwałe w projekcie zasady rozliczania Środki trwałe użytkowane w okresie realizacji projektu Środki trwałe wykorzystywane na rzecz projektu tylko w okresie realizacji projektu mogąbyćkwalifikowalnew wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym w okresie, w którym były wykorzystywane dla realizacji projektu (wartośćrezydualna <księgowa wartośćlikwidacyjna> po zakończeniu realizacji projektu nie stanowi wydatku kwalifikowalnego) 143 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

144 Rola i znaczenie wniosków o płatnośćw systemie wdrażania PO IiŚ Ogólny schemat przepływów finansowych w ramach PO IiŚ 144 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

145 Rola i znaczenie wniosków o płatnośćw systemie wdrażania PO IiŚ Schemat przepływów finansowych w przypadku beneficjenta będącego pjb w ramach PO IiŚ 145 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

146 Rola i znaczenie wniosków o płatnośćw systemie wdrażania PO IiŚ Schemat przepływu Poświadczeńi deklaracji wydatków oraz wniosków o płatności w ramach PO IiŚ 146 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie. Przekazanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 UWAGI OGÓLNE

Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 UWAGI OGÓLNE Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 (dla wniosków o płatność beneficjenta wypełnianych w SL2014 i w wersji papierowej załącznik 1 do Wytycznych Ministra

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE. W odniesieniu do części pól podano także odnośnik do pól wypełnianych w systemie KSI SIMIK 07-13. Jest to informacja pomocnicza dla IW.

UWAGI OGÓLNE. W odniesieniu do części pól podano także odnośnik do pól wypełnianych w systemie KSI SIMIK 07-13. Jest to informacja pomocnicza dla IW. Załącznik 1a Instrukcja wypełniania załącznika nr 1 UWAGI OGÓLNE Pola zaznaczone na szaro nie są wypełniane przez beneficjenta. Wypełnia je pracownik instytucji dokonującej weryfikacji wniosku złożonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r. 1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania Wniosek o płatność Instrukcja wypełniania 1 Wniosek za okres do.. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... telefon:... faks:... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 4a Instrukcja wypełniania załącznika nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 20. Numer wniosku o płatność - należy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność grantobiorcy realizującego projekt w ramach zadania 3. projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Uwagi

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 2 lutego 2009 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 2 lutego 2009 r. 1 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność

Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność Załącznik 3a Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną

Bardziej szczegółowo

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony   WNIOSEK O PŁATNOŚĆ LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony www.mazovia.pl WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres do... Instytucja przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Podpis i

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka aktualizacja 31.07.2008 r. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r.

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. 1 OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO 2 Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik nr 6. Wniosek za okres

Projekt. Załącznik nr 6. Wniosek za okres Projekt Wniosek za okres od Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa Beneficjenta do Załącznik nr 6 Nr umowy/decyzji/aneksu

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik nr 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS.

Projekt. Załącznik nr 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS. Załącznik nr 7 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS Projekt Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 23.12.2015 WARSZAWA, styczeń 2015 UWAGA Niniejszy dokument jest uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność ze środków EFRR

Wniosek o płatność ze środków EFRR Wniosek o płatność ze środków EFRR Załącznik 16.1 2 Wzór Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Załącznik nr II do Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU II. WNIOSKODAWCY z pola

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Pieczęć nagłówkowa Beneficjenta WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. WNIOSEK ZA OKRES od: 2009-08 - 26 do: 2010-07 - 30 Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA A. Nazwa/Imię

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2007-2013 Załącznik nr II do Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

1. Wniosek za okres: do...

1. Wniosek za okres: do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres: do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... ul./al./pl... nr domu:... nr lokalu:... miejscowość:...

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres  A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: [kod, nazwa] - wg danych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008 pkt. 1 - należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11

Bardziej szczegółowo

Wniosek za okres od do

Wniosek za okres od do Wniosek za okres od 2016-04-23 do 2016-11-07 Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy Projekt Nazwa Beneficjenta BENEFICJENT TESTOWY Program

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r.

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r. Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy Kraków, 22 listopada 2012 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach W ramach prezentacji

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1183/198/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.06.2017 roku Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kontrola projektów na miejscu w zakresie finansowo

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu:

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu: Instrukcja do wypełnienia Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007 2013 współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 4 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP IZ /18 Numer konkursu nadany przez LGD: 7/2018

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP IZ /18 Numer konkursu nadany przez LGD: 7/2018 Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo wypełniać wnioski o płatność beneficjenta podczas realizacji projektów dofinansowanych z PO IiŚ?

Jak prawidłowo wypełniać wnioski o płatność beneficjenta podczas realizacji projektów dofinansowanych z PO IiŚ? Jak prawidłowo wypełniać wnioski o płatność beneficjenta podczas realizacji projektów dofinansowanych z PO IiŚ? WFOŚiGW w Gdańsku 17 VI 2013 r. Piotr Bogacki Katarzyna Brejt Katarzyna Cichowicz Szkolenie

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU. 1. Należy podać okres za jaki składany jest wniosek, przez co rozumie się:

UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU. 1. Należy podać okres za jaki składany jest wniosek, przez co rozumie się: Załącznik 8a Instrukcja wypełniania załącznika nr 8 UWAGI OGÓLNE Pola zaznaczone na szaro nie są wypełniane przez beneficjenta. Wypełnia je pracownik instytucji dokonującej weryfikacji wniosku złożonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatność oraz dokumentowanie wydatków pod względem formalno-rachunkowym.

Wniosek beneficjenta o płatność oraz dokumentowanie wydatków pod względem formalno-rachunkowym. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Wniosek beneficjenta o płatność oraz dokumentowanie wydatków pod względem formalno-rachunkowym. Izabela Glińska

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Zakończenie realizacji projektu

Zakończenie realizacji projektu Zakończenie realizacji projektu Katarzyna Radzikowska czerwiec 2015 Podstawowe dokumenty regulujące proces zamykania projektu - umowa o dofinansowanie; - Zalecenia dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1) W przypadku wniosków dotyczących tych projektów, w których zamiast zestawienia dokumentów potwierdzających

1) W przypadku wniosków dotyczących tych projektów, w których zamiast zestawienia dokumentów potwierdzających INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie częściej niŝ 1 raz w miesiącu i nie rzadziej niŝ co 3 miesiące. Wniosek naleŝy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

Poprawne przygotowanie wniosku beneficjenta o płatność

Poprawne przygotowanie wniosku beneficjenta o płatność INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Poprawne przygotowanie wniosku beneficjenta o płatność Beata Koszewska Falenty, marzec 2012 r. Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Minimalny zakres LISTY SPRAWDZAJĄCEJ do weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta (w tym kwalifikowalności wydatków)

Minimalny zakres LISTY SPRAWDZAJĄCEJ do weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta (w tym kwalifikowalności wydatków) Załącznik nr 3a Minimalny zakres LISTY SPRAWDZAJĄCEJ do weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta (w tym kwalifikowalności wydatków) Przez Wytyczne należy rozumieć Wytyczne w zakresie kwalifikowalności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, październik 2013 r.

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, październik 2013 r. Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy Kraków, październik 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na wdrożenie CSR zobowiązani są do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/146/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/146/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/146/16/V Zarządu Mazurskiego z dnia 22.02.2016 r. KARTA ZMIAN do Instrukcji Realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego (IRPT RPO WiM) (wersja nr 2) L.p. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność Kluczem do utrzymania

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz wniosku o płatność. Projekt Wniosek za okres. Wniosek o zaliczkę. Wniosek o refundację. Wniosek rozliczający zaliczkę

Załącznik nr 4. Formularz wniosku o płatność. Projekt Wniosek za okres. Wniosek o zaliczkę. Wniosek o refundację. Wniosek rozliczający zaliczkę Formularz wniosku o płatność Załącznik nr 4 Projekt Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 INNE WYMAGANIA NIEZBĘDNE W CELU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA PONOSZONYCH WYDATKÓW. 1. Ewidencja księgowa

Załącznik 3 INNE WYMAGANIA NIEZBĘDNE W CELU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA PONOSZONYCH WYDATKÓW. 1. Ewidencja księgowa Załącznik 3 INNE WYMAGANIA NIEZBĘDNE W CELU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA PONOSZONYCH WYDATKÓW 1. Ewidencja księgowa W polityce rachunkowości należy opisać, wyodrębnioną dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

WZÓR INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WZÓR INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 2 WZÓR INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WZÓR ZARZĄD WOJJEWÓDZTWA OPPOLSSKIIEGO IINSSTYTUCJJA ZARZĄDZAJJĄCA RPPO WO 22000077--22001133 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA

Bardziej szczegółowo