zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA zawarta w w dniu.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, a.. reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą Strony zgodnie stanowią, że niniejsza umowa ma na celu realizację Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej w dniu 16 listopada 2009 pomiędzy Zamawiającym a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (Numer referencyjny POKL /09-01), zgodnie z którą Strony przyjmują dla realizacji niniejszej umowy następujące definicje: Projekt - Projekt szkoleniowy pt.: Poznaj siebie, Instytucja Wdrażająca Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu, Instytucja Pośrednicząca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Instytucja Zarządzająca Minister Rozwoju Regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dane osobowe dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 97 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dotyczące uczestników Projektu oraz Beneficjenta Pomocy, które muszą być przetwarzane przez Instytucje oraz Zamawiającego, Przetwarzanie danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wytyczne w zakresie wydatków kwalifikowanych oznacza to Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01 stycznia 2010, -Wzór- Strona 1 z 10

2 Beneficjent Pomocy Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko Pomorski. 2. Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań i zapewni należytą współpracę celem wykonania przez Zamawiającego umowy opisanej w ustępie 1 niniejszego, zgodnie z przepisami prawa oraz wskazanymi w ustępie 1 Wytycznymi Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji w 2010 roku wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej przygotowanie programu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu animacji społecznej zgodnie ze Szczegółowym zakresem szkolenia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca w ramach usługi i w cenie ofertowej zapewnia wykwalifikowanych trenerów, materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia, sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt i urządzenia umożliwiające przeprowadzenie zajęć, obsługę cateringową obejmującą przerwy kawowe, śniadania, obiady, kolacje a także nocleg dla uczestników szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu. 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 3 a) przygotowanie i przekazanie Wykonawcy wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu (formatki dokumentów oznakowanych zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki), b) rekrutacja uczestników szkolenia i przedstawienie gotowej listy uczestników, c) zapewnienie sprawdzenia tożsamości i danych Uczestników szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia oraz dokonania kwalifikacji, czy osoby, które stawiły się na szkolenie, są uprawnione do uczestnictwa w danym szkoleniu, d) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) przygotowanie programu szkolenia oraz treści materiałów szkoleniowych, b) zapewnienie materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkolenia (min. skrypt, notes, długopis, teczka). Materiały szkoleniowe, muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, c) zapewnienie przeprowadzenia szkolenia w sposób sumienny i z należytą starannością, w tym z zachowaniem przez trenerów punktualności oraz kultury osobistej wobec Uczestników szkoleń, d) zapewnienie podpisania listy obecności przez wszystkich Uczestników szkolenia, e) zapewnienie wypełniania przez Uczestników szkolenia ankiet ewaluacyjnych na początku i po zakończeniu szkolenia, f) przeprowadzenie badań efektywności szkolenia wśród Uczestników szkoleń przy wykorzystaniu ankiety oceny szkolenia, sprawdzenie i podliczenie badań, g) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach związanych z realizacją szkoleń, h) terminowe wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkoleń przekazanych od Zamawiającego (dzienniki, karty pracy, podliczone ankiety), i) wykorzystywanie w materiałach wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu (formatki dokumentów oznakowanych zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej), przekazanej przez Zamawiającego, -Wzór- Strona 2 z 10

3 j) spotkania się (wraz z zapewnieniem obecności trenera) z przedstawicielem Beneficjenta Pomocy w czasie i miejscu przez niego wskazanym celem doprecyzowania programu szkoleniowego, zakresu szkolenia, omówienia nieprawidłowości i innych spraw związanych ze szkoleniem, k) zapewnienie pomieszczeń (sal szkoleniowych) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia poszczególnych modułów szkolenia, l) zapewnienie Uczestnikom szkolenia zaplanowanego w Projekcie noclegu oraz wyżywienia (nocleg w pokojach 2 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, śniadanie, obiad, kolacja i 2 przerwy kawowe każdego dnia),w trakcie poszczególnych modułów szkolenia. 3. Wykonawca przestawia do akceptacji Zamawiającego treść materiałów szkoleniowych na minimum 10 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. Termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego wynosi do 2 dni od zgłoszenia tych uwag Wykonanie usługi szkoleniowej następuje w ramach Projektu - pt.: Poznaj siebie, objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) - dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego z orzeczoną niepełnosprawnością narządu wzroku, zwanych dalej Uczestnikami szkoleń. 2. Przewidziana jest jedna grupa szkoleniowa licząca maksymalnie osób. 3. Tematy poszczególnych modułów szkoleniowych określa Tabela zawarta w 7 do niniejszej umowy. 4. Moduły trwające do 3 dni włącznie winne być realizowane w całości (tj. dzień po dniu) w postaci sesji wyjazdowych, natomiast w przypadku wizyt studyjnych uczestników szkolenia odbywać się one będą na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy uczestnikiem a trenerem. 5. Strony uzgadniają, że szkolenia będą realizowane w dniach od wtorku do czwartku. Za dzień szkolenia przyjmuje się średnio 8 godzin szkoleniowych oraz 2 przerwy 15 min i 1 przerwa 60 min. 6. Strony uzgadniają, że wizyty studyjne będą realizowane na podstawie wspólnych ustaleń pomiędzy trenerem a uczestnikiem i wyniosą średnio 5 godzin/osobę. 7. Strony uzgadniają, że trenerem będzie/trenerami będą osoby wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 8. Zmiana osoby trenera wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie powoduje zmiany niniejszej umowy. 9. Szkolenie odbywać się będą na terenie woj. kujawsko - pomorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi szkoleniowej objętej niniejszą umową zgodnie z przedstawionymi w 7 terminami szkoleń. 2. Konkretne terminy realizacji modułów szkoleń będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy Beneficjentem Pomocy a Wykonawcą w ramach przedziału czasowego wskazanego powyżej. 3. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą ulec przesunięciu przez Zamawiającego z przyczyn organizacyjnych, zaś przez Wykonawcę tylko w uzasadnionych wypadkach losowych za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. -Wzór- Strona 3 z 10

4 4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto w razie każdorazowej zmiany terminu przez Wykonawcę nie spełniającej warunków zawartych w pkt Wykonawca w ramach usługi zapewnia sale szkoleniowe na cele przeprowadzanych modułów szkoleniowych. 2. W każdej z sal powinny znajdować się miejsca dla uczestników szkoleń. W salach musi znajdować się: odpowiednia liczba stołów i krzeseł z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia dla uczestników szkoleń, flipchart, ewentualnie projektor multimedialny, ekran, tablica suchościerna. 3. Sale konferencyjno-wykładowe muszą: posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, posiadać oświetlenie sztuczne, spełniać wymogi bezpieczeństwa i akustyki, być ogrzewane, posiadać zaplecze sanitarne, w tym toalety. 4. Wykonawca w trakcie dnia szkoleniowego zapewni uczestnikom wraz z wynajmem sali konferencyjnowykładowej - obsługę gastronomiczną, na którą składać się będą dwie przerwy kawowe (gorąca kawa, gorąca herbata, cukier, śmietanka, świeże ciastka) oraz obiad (dwa dania, odrębna oferta dla osób wymagających diety), - łącznie dla osób w 27 dniach szkolenia. 5. Przerwy kawowe oraz obiad powinny być zapewnione w miejscu szkolenia (na sali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie). 6. Wykonawca w trakcie szkolenia wyjazdowego zapewni uczestnikom nocleg (pokoje maksymalnie 2 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, ogrzewane; Nocleg powinien być zapewniony w miejscu szkolenia (lub jego bezpośrednim sąsiedztwie). Jeżeli w grupie uczestników znajdą się osoby o niepełnosprawności narządu ruchu, w szczególności poruszające się za pomocą wózka, balkonu, Wykonawca zapewni nocleg w ośrodku dostosowanym do osób niepełnosprawnych ruchowo. 7. Wykonawca w trakcie szkolenia wyjazdowego zapewni uczestnikom zwrot kosztów dojazdów na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki przez uczestników Wykonawca za wykonanie usługi opisanej w 2-6 niniejszej umowy otrzyma łącznie wynagrodzenie (wartość umowy) w wysokości:..zł brutto (słownie:..), zgodnie z następującymi cenami obejmującymi poszczególne moduły szkolenia: L.p Moduły szkolenia Terminy szkoleń (każde szkoleni e po 3 dni pod rząd) Liczba osób w grupie Cena za 1 dzień szkoleniowy na 1 uczestnika wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, noclegu, wyżywienia, zwrot kosztów dojazdu oraz wizyt studyjnych trenera Cena za przeszkolenie pełnej ilości osób (tj.) we wszystkie dni szkoleniowe wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, noclegu, wyżywienia, zwrot kosztów dojazdu oraz wizyt studyjnych trenera -Wzór- Strona 4 z 10

5 1 Ja jako animator III Organizacja i rozwój społeczności lokalnej Rozpoznanie i diagnoza potencjału środowiska lokalnego Tworzenie lokalnego partnerstwa 5. Projektowanie zmiany IV 2010 V 2010 V 2010 VI Mobilizowanie ludzi - działania VII Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu VIII Internet jako narzędzie pracy animatora IX Komunikacja i edukacja społeczna, wypracowanie strategii animacji X 2010 ŁĄCZNIE CENA* zł 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej ze specyfikacją na konto wskazane na fakturze, po realizacji modułów szkolenia opisanych w ustępie 1 za dany miesiąc i po dostarczeniu prawidłowo wypełnionej dokumentacji związanej z realizacją szkolenia zaakceptowanej przez Zamawiającego, tj.: Listy obecności uczestników szkolenia, kserokopia Dziennika zajęć, Karty pracy trenera, Ankiety. 3. Podane powyżej wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty opracowania i zapewnienia uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych, koszty spotkań z Beneficjentem Pomocy lub Zamawiającym, dostarczenia treści materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkoleń oraz innych materiałów pomocniczych, a także praw autorskich z nimi związanych, zapewnienia wykwalifikowanych trenerów, zapewnienia sal szkoleniowych oraz ich wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające przeprowadzenie zajęć, a także obsługę cateringową obejmującą przerwy kawowe, śniadania, obiady i kolacje, zwrot kosztów dojazdu uczestników, ich noclegu, ewentualnych noclegów trenerów, wyżywienia trenerów, indywidualnych konsultacji trenera w miejscu zamieszkania uczestników, itp W ramach wynagrodzenia określonego w 7 ust. 1 za realizację umowy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w tym na cele dalszego przekazania Beneficjentowi Pomocy oraz Instytucji, na ich użytek własny prawo niewyłączne do korzystania w kraju i za granicą z materiałów szkoleniowych -Wzór- Strona 5 z 10

6 przekazanych Uczestnikom szkolenia oraz materiałów i opracowań powstałych w wyniku przeprowadzonego szkolenia tj. lokalnych strategii rozwoju animacji społecznej oraz realizacji przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (Numer projektu POKL /09-01) bez ograniczeń w czasie. Zamawiający i Beneficjent Pomocy, będzie mógł wykonywać ww. prawo na polach eksploatacji w postaci utrwalania dowolną techniką, zwielokrotniania w każdej możliwej technice na każdym nośniku, wprowadzania do pamięci komputera i sieci wewnętrznych Zamawiającego i Beneficjenta Pomocy. 2. Zapisy ustępu 1 niniejszego nie dotyczą praw związanych z utworami w postaci rozpowszechnionych egzemplarzy książek, podręczników lub zeszytów ćwiczeń, a także innych rozpowszechnionych już utworów na nośnikach elektronicznych zakupionych przez Wykonawcę dla potrzeb przeprowadzanych szkoleń (przeniesienie własności egzemplarza), co do których Zamawiającemu i Beneficjentowi Pomocy przysługiwać będzie wyłącznie prawo do korzystania z dozwolonego prawem autorskim osobistego użytku. 3. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do wszystkich treści, materiałów, dokumentów i opracowań, które przekazał lub przekaże Zamawiającemu w trakcie realizacji Projektu, w tym do opracowania programu Projektu i materiałów szkoleniowych, bądź dysponuje prawami, licencjami i uprawnieniami w zakresie korzystania z praw autorskich do tych utworów od osób trzecich, w sposób i w zakresie umożliwiającym wykorzystanie ich celem realizacji Projektu i niniejszej umowy bądź stanowią one jego własność i nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich. 4. Wykonawca oświadcza, że w razie zgłoszenia do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających z nieprawdziwości oświadczenia zawartego w ustępach powyższych, Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność oraz wszelkie roszczenia z tego tytułu, a także zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego Realizację każdego zlecenia w trakcie jego wykonania pod kątem jakości będzie nadzorował przedstawiciel Zamawiającego. 2. Odbiór wykonania szkolenia odbywać się będzie na podstawie następujących dokumentów: a. Listy obecności uczestników szkolenia b. Dziennika zajęć e. Karty pracy trenera d. Ankiety e. Potwierdzenia odbioru zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. 10 Wykonawca będzie przechowywał dokumentację związaną ze szkoleniem, w szczególności faktury i inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi, dzienniki szkoleń, kserokopie list obecności uczestników szkolenia, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, kart pracy trenera do 31 grudnia 2020 w sposób zapewniający jej ochronę i nienaruszalność. 11 -Wzór- Strona 6 z 10

7 1. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe pracowników Beneficjenta Pomocy Uczestników szkoleń podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 97 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 2. W rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych pracowników Uczestników szkoleń jest Beneficjent Pomocy. 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4. Zamawiający oświadcza, że Beneficjent Pomocy w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu powierzył mu przetwarzanie danych osobowych pracowników, o których mowa w ust. 2, a także, że Instytucja Pośrednicząca powierzyła mu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej i w tym zakresie Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych Uczestników szkoleń. Niniejsze upoważnienie obejmuje umocowanie do wydawania pracownikom Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 5. Wykonawca (w tym jego upoważnieni pracownicy) może przetwarzać dane osobowe, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz zobowiązuje się do spełnienia warunków, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Strony zgodnie oświadczają, że celem przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy jest możliwość realizacji monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 6. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy, Wykonawca jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające i spełnić wymagania pozwalające na efektywną realizację przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych. 7. Wykonawca przetwarzający dane osobowe uczestników obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności, powinien zabezpieczyć te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 8. Wykonawca przetwarzający dane osobowe zgodnie z niniejszą umową spowoduje, aby do przetwarzania danych osobowych uczestników nie dopuszczone były jakiekolwiek inne osoby aniżeli posiadające imienne upoważnienia Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych. 9. Wykonawca jest zobowiązany zachować poufność danych osobowych i nie ujawniać ich osobom trzecim, chyba że Strony niniejszej umowy postanowią inaczej, konieczność udostępnienia tych danych będzie wynikała z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub działań upoważnionych organów administracji publicznej. Obowiązek zachowania poufności danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy nie dotyczy Instytucji związanych z wdrażaniem i kontrolą projektów realizowanych z dofinansowaniem z EFS, w szczególności Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej. 10. Obowiązek ochrony danych osobowych uczestników wynikający z niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. -Wzór- Strona 7 z 10

8 11. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu na przetwarzanie danych osobowych jego jako przedsiębiorcy i jego pracowników, współpracowników i przedstawicieli, w tym zakresie Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do przetwarzania udzielonych w trakcie realizacji niniejszej umowy danych osobowych, a także zobowiązuje się do uzyskania stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych W związku z realizacją Projektu Poznaj siebie objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) Wykonawca podda się kontroli dokonywanej przez uprawnione podmioty, w tym Zamawiającego i Instytucje, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności poprzez wgląd w dokumenty papierowe oraz elektroniczne, w tym także finansowe. 2. Wykonawcę obciąża udostępnienie Zamawiającemu, Instytucji lub innym upoważnionym organom, wszelkiej dokumentacji związanej ze szkoleniami zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Wytycznymi w zakresie wydatków kwalifikowanych, a także innej dokumentacji wymaganej decyzjami Instytucji lub organów państwowych. 1. Strony zobowiązują się do: 13 traktowania wszystkich informacji dotyczących swoich przedsiębiorstw i personelu, w tym informacji handlowych, produkcyjnych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, a także Uczestników szkoleń i Beneficjenta Pomocy, uzyskanych w formie pisemnej bądź ustnej w trakcie realizacji Projektu i niniejszej umowy, jako poufnych, chyba, że informacje te są powszechnie dostępne, były wcześniej znane Stronom lub zostały podane do publicznej wiadomości w trybie nie powodującym naruszenia niniejszej klauzuli. wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celach związanych z realizacją Projektu i niniejszej umowy; informacje te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Stron umowy, a także Uczestników szkoleń i Beneficjenta Pomocy, oraz nie będą przez Strony udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie Projektu, jak i niniejszej umowy, za wyjątkiem obowiązku udostępnienia informacji wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub działania upoważnionych organów administracji publicznej. zabezpieczenia wszystkich informacji przekazanych przez Strony z najwyższą starannością przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. 2. Przyjmując do wiadomości i wyrażając zgodę na dotrzymanie zobowiązań zawartych w niniejszym paragrafie Strony spowodują dotrzymanie takiego samego zobowiązania przez swoich przedstawicieli, pracowników i doradców, a w przypadku niedotrzymania przez nich zobowiązania - pokrycie szkody poniesionej z tego tytułu przez drugą ze Stron. 3. Klauzule o zachowaniu w tajemnicy wskazanych powyżej informacji obowiązują również w okresie 10 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy. 14 -Wzór- Strona 8 z 10

9 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy brutto, w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 2. Niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej określonej w ustępie powyżej, Zamawiającemu przysługuje - w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę - możliwość odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za szkolenia przeprowadzone należycie. 3. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę spowoduje konieczność powtórzenia danego szkolenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w sytuacji gdy trener Wykonawcy nie pojawi się na szkoleniu bez uprzedzenia, skróci czas zajęć, zmieni miejsce wykonania szkolenia, przeprowadzi szkolenie w sposób nienależyty, w szczególności co potwierdzą uzasadnione negatywne oceny Uczestników szkolenia, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia Zamawiającemu kosztów powtórnego przeprowadzenia szkolenia przez innego trenera oraz uzasadnionych kosztów z tym związanych, a Zamawiającemu przysługiwać będzie dodatkowo uprawnienie do naliczenia Wykonawcy kwoty kary umownej w wysokości 15 % wartości danego szkolenia brutto, którego zdarzenie dotyczy 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar umownych na zasadach ogólnych k. c Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy z Wykonawcą z dniem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o rozwiązaniu w następujących wypadkach: a) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją uprawnioną do wykonywania praw z umowy opisanej w 1 ust.1, b) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Beneficjentem Pomocy, c) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, został przez niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub znajduje się w trakcie postępowania naprawczego, d) braku akceptacji osoby trenera prowadzącego szkolenie przez Beneficjenta Pomocy. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit a)-d) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu szkoleń faktycznie wykonanych w sposób należyty. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia w trakcie realizacji zamówienia z realizacji części zamówienia w zakresie nierozpoczętych tematów szkoleniowych. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu szkoleń faktycznie wykonanych. 16 Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. -Wzór- Strona 9 z 10

10 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także pozostałych przepisów prawa związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 3. Strony będą starały się rozwiązywać zaistniałe problemy w sposób polubowny, a w razie braku wspólnych rozwiązań poddają się rozstrzygnięciom przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 18 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY. WYKONAWCA -Wzór- Strona 10 z 10

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo