zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA zawarta w w dniu.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, a.. reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą Strony zgodnie stanowią, że niniejsza umowa ma na celu realizację Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej w dniu 16 listopada 2009 pomiędzy Zamawiającym a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (Numer referencyjny POKL /09-01), zgodnie z którą Strony przyjmują dla realizacji niniejszej umowy następujące definicje: Projekt - Projekt szkoleniowy pt.: Poznaj siebie, Instytucja Wdrażająca Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu, Instytucja Pośrednicząca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Instytucja Zarządzająca Minister Rozwoju Regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dane osobowe dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 97 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dotyczące uczestników Projektu oraz Beneficjenta Pomocy, które muszą być przetwarzane przez Instytucje oraz Zamawiającego, Przetwarzanie danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wytyczne w zakresie wydatków kwalifikowanych oznacza to Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01 stycznia 2010, -Wzór- Strona 1 z 10

2 Beneficjent Pomocy Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko Pomorski. 2. Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań i zapewni należytą współpracę celem wykonania przez Zamawiającego umowy opisanej w ustępie 1 niniejszego, zgodnie z przepisami prawa oraz wskazanymi w ustępie 1 Wytycznymi Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji w 2010 roku wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej przygotowanie programu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu animacji społecznej zgodnie ze Szczegółowym zakresem szkolenia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca w ramach usługi i w cenie ofertowej zapewnia wykwalifikowanych trenerów, materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia, sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt i urządzenia umożliwiające przeprowadzenie zajęć, obsługę cateringową obejmującą przerwy kawowe, śniadania, obiady, kolacje a także nocleg dla uczestników szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu. 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 3 a) przygotowanie i przekazanie Wykonawcy wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu (formatki dokumentów oznakowanych zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki), b) rekrutacja uczestników szkolenia i przedstawienie gotowej listy uczestników, c) zapewnienie sprawdzenia tożsamości i danych Uczestników szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia oraz dokonania kwalifikacji, czy osoby, które stawiły się na szkolenie, są uprawnione do uczestnictwa w danym szkoleniu, d) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) przygotowanie programu szkolenia oraz treści materiałów szkoleniowych, b) zapewnienie materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkolenia (min. skrypt, notes, długopis, teczka). Materiały szkoleniowe, muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, c) zapewnienie przeprowadzenia szkolenia w sposób sumienny i z należytą starannością, w tym z zachowaniem przez trenerów punktualności oraz kultury osobistej wobec Uczestników szkoleń, d) zapewnienie podpisania listy obecności przez wszystkich Uczestników szkolenia, e) zapewnienie wypełniania przez Uczestników szkolenia ankiet ewaluacyjnych na początku i po zakończeniu szkolenia, f) przeprowadzenie badań efektywności szkolenia wśród Uczestników szkoleń przy wykorzystaniu ankiety oceny szkolenia, sprawdzenie i podliczenie badań, g) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach związanych z realizacją szkoleń, h) terminowe wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkoleń przekazanych od Zamawiającego (dzienniki, karty pracy, podliczone ankiety), i) wykorzystywanie w materiałach wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu (formatki dokumentów oznakowanych zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej), przekazanej przez Zamawiającego, -Wzór- Strona 2 z 10

3 j) spotkania się (wraz z zapewnieniem obecności trenera) z przedstawicielem Beneficjenta Pomocy w czasie i miejscu przez niego wskazanym celem doprecyzowania programu szkoleniowego, zakresu szkolenia, omówienia nieprawidłowości i innych spraw związanych ze szkoleniem, k) zapewnienie pomieszczeń (sal szkoleniowych) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia poszczególnych modułów szkolenia, l) zapewnienie Uczestnikom szkolenia zaplanowanego w Projekcie noclegu oraz wyżywienia (nocleg w pokojach 2 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, śniadanie, obiad, kolacja i 2 przerwy kawowe każdego dnia),w trakcie poszczególnych modułów szkolenia. 3. Wykonawca przestawia do akceptacji Zamawiającego treść materiałów szkoleniowych na minimum 10 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. Termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego wynosi do 2 dni od zgłoszenia tych uwag Wykonanie usługi szkoleniowej następuje w ramach Projektu - pt.: Poznaj siebie, objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) - dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego z orzeczoną niepełnosprawnością narządu wzroku, zwanych dalej Uczestnikami szkoleń. 2. Przewidziana jest jedna grupa szkoleniowa licząca maksymalnie osób. 3. Tematy poszczególnych modułów szkoleniowych określa Tabela zawarta w 7 do niniejszej umowy. 4. Moduły trwające do 3 dni włącznie winne być realizowane w całości (tj. dzień po dniu) w postaci sesji wyjazdowych, natomiast w przypadku wizyt studyjnych uczestników szkolenia odbywać się one będą na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy uczestnikiem a trenerem. 5. Strony uzgadniają, że szkolenia będą realizowane w dniach od wtorku do czwartku. Za dzień szkolenia przyjmuje się średnio 8 godzin szkoleniowych oraz 2 przerwy 15 min i 1 przerwa 60 min. 6. Strony uzgadniają, że wizyty studyjne będą realizowane na podstawie wspólnych ustaleń pomiędzy trenerem a uczestnikiem i wyniosą średnio 5 godzin/osobę. 7. Strony uzgadniają, że trenerem będzie/trenerami będą osoby wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 8. Zmiana osoby trenera wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie powoduje zmiany niniejszej umowy. 9. Szkolenie odbywać się będą na terenie woj. kujawsko - pomorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi szkoleniowej objętej niniejszą umową zgodnie z przedstawionymi w 7 terminami szkoleń. 2. Konkretne terminy realizacji modułów szkoleń będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy Beneficjentem Pomocy a Wykonawcą w ramach przedziału czasowego wskazanego powyżej. 3. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą ulec przesunięciu przez Zamawiającego z przyczyn organizacyjnych, zaś przez Wykonawcę tylko w uzasadnionych wypadkach losowych za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. -Wzór- Strona 3 z 10

4 4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto w razie każdorazowej zmiany terminu przez Wykonawcę nie spełniającej warunków zawartych w pkt Wykonawca w ramach usługi zapewnia sale szkoleniowe na cele przeprowadzanych modułów szkoleniowych. 2. W każdej z sal powinny znajdować się miejsca dla uczestników szkoleń. W salach musi znajdować się: odpowiednia liczba stołów i krzeseł z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia dla uczestników szkoleń, flipchart, ewentualnie projektor multimedialny, ekran, tablica suchościerna. 3. Sale konferencyjno-wykładowe muszą: posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, posiadać oświetlenie sztuczne, spełniać wymogi bezpieczeństwa i akustyki, być ogrzewane, posiadać zaplecze sanitarne, w tym toalety. 4. Wykonawca w trakcie dnia szkoleniowego zapewni uczestnikom wraz z wynajmem sali konferencyjnowykładowej - obsługę gastronomiczną, na którą składać się będą dwie przerwy kawowe (gorąca kawa, gorąca herbata, cukier, śmietanka, świeże ciastka) oraz obiad (dwa dania, odrębna oferta dla osób wymagających diety), - łącznie dla osób w 27 dniach szkolenia. 5. Przerwy kawowe oraz obiad powinny być zapewnione w miejscu szkolenia (na sali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie). 6. Wykonawca w trakcie szkolenia wyjazdowego zapewni uczestnikom nocleg (pokoje maksymalnie 2 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, ogrzewane; Nocleg powinien być zapewniony w miejscu szkolenia (lub jego bezpośrednim sąsiedztwie). Jeżeli w grupie uczestników znajdą się osoby o niepełnosprawności narządu ruchu, w szczególności poruszające się za pomocą wózka, balkonu, Wykonawca zapewni nocleg w ośrodku dostosowanym do osób niepełnosprawnych ruchowo. 7. Wykonawca w trakcie szkolenia wyjazdowego zapewni uczestnikom zwrot kosztów dojazdów na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki przez uczestników Wykonawca za wykonanie usługi opisanej w 2-6 niniejszej umowy otrzyma łącznie wynagrodzenie (wartość umowy) w wysokości:..zł brutto (słownie:..), zgodnie z następującymi cenami obejmującymi poszczególne moduły szkolenia: L.p Moduły szkolenia Terminy szkoleń (każde szkoleni e po 3 dni pod rząd) Liczba osób w grupie Cena za 1 dzień szkoleniowy na 1 uczestnika wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, noclegu, wyżywienia, zwrot kosztów dojazdu oraz wizyt studyjnych trenera Cena za przeszkolenie pełnej ilości osób (tj.) we wszystkie dni szkoleniowe wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, noclegu, wyżywienia, zwrot kosztów dojazdu oraz wizyt studyjnych trenera -Wzór- Strona 4 z 10

5 1 Ja jako animator III Organizacja i rozwój społeczności lokalnej Rozpoznanie i diagnoza potencjału środowiska lokalnego Tworzenie lokalnego partnerstwa 5. Projektowanie zmiany IV 2010 V 2010 V 2010 VI Mobilizowanie ludzi - działania VII Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu VIII Internet jako narzędzie pracy animatora IX Komunikacja i edukacja społeczna, wypracowanie strategii animacji X 2010 ŁĄCZNIE CENA* zł 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej ze specyfikacją na konto wskazane na fakturze, po realizacji modułów szkolenia opisanych w ustępie 1 za dany miesiąc i po dostarczeniu prawidłowo wypełnionej dokumentacji związanej z realizacją szkolenia zaakceptowanej przez Zamawiającego, tj.: Listy obecności uczestników szkolenia, kserokopia Dziennika zajęć, Karty pracy trenera, Ankiety. 3. Podane powyżej wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty opracowania i zapewnienia uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych, koszty spotkań z Beneficjentem Pomocy lub Zamawiającym, dostarczenia treści materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkoleń oraz innych materiałów pomocniczych, a także praw autorskich z nimi związanych, zapewnienia wykwalifikowanych trenerów, zapewnienia sal szkoleniowych oraz ich wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające przeprowadzenie zajęć, a także obsługę cateringową obejmującą przerwy kawowe, śniadania, obiady i kolacje, zwrot kosztów dojazdu uczestników, ich noclegu, ewentualnych noclegów trenerów, wyżywienia trenerów, indywidualnych konsultacji trenera w miejscu zamieszkania uczestników, itp W ramach wynagrodzenia określonego w 7 ust. 1 za realizację umowy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w tym na cele dalszego przekazania Beneficjentowi Pomocy oraz Instytucji, na ich użytek własny prawo niewyłączne do korzystania w kraju i za granicą z materiałów szkoleniowych -Wzór- Strona 5 z 10

6 przekazanych Uczestnikom szkolenia oraz materiałów i opracowań powstałych w wyniku przeprowadzonego szkolenia tj. lokalnych strategii rozwoju animacji społecznej oraz realizacji przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (Numer projektu POKL /09-01) bez ograniczeń w czasie. Zamawiający i Beneficjent Pomocy, będzie mógł wykonywać ww. prawo na polach eksploatacji w postaci utrwalania dowolną techniką, zwielokrotniania w każdej możliwej technice na każdym nośniku, wprowadzania do pamięci komputera i sieci wewnętrznych Zamawiającego i Beneficjenta Pomocy. 2. Zapisy ustępu 1 niniejszego nie dotyczą praw związanych z utworami w postaci rozpowszechnionych egzemplarzy książek, podręczników lub zeszytów ćwiczeń, a także innych rozpowszechnionych już utworów na nośnikach elektronicznych zakupionych przez Wykonawcę dla potrzeb przeprowadzanych szkoleń (przeniesienie własności egzemplarza), co do których Zamawiającemu i Beneficjentowi Pomocy przysługiwać będzie wyłącznie prawo do korzystania z dozwolonego prawem autorskim osobistego użytku. 3. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do wszystkich treści, materiałów, dokumentów i opracowań, które przekazał lub przekaże Zamawiającemu w trakcie realizacji Projektu, w tym do opracowania programu Projektu i materiałów szkoleniowych, bądź dysponuje prawami, licencjami i uprawnieniami w zakresie korzystania z praw autorskich do tych utworów od osób trzecich, w sposób i w zakresie umożliwiającym wykorzystanie ich celem realizacji Projektu i niniejszej umowy bądź stanowią one jego własność i nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich. 4. Wykonawca oświadcza, że w razie zgłoszenia do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających z nieprawdziwości oświadczenia zawartego w ustępach powyższych, Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność oraz wszelkie roszczenia z tego tytułu, a także zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego Realizację każdego zlecenia w trakcie jego wykonania pod kątem jakości będzie nadzorował przedstawiciel Zamawiającego. 2. Odbiór wykonania szkolenia odbywać się będzie na podstawie następujących dokumentów: a. Listy obecności uczestników szkolenia b. Dziennika zajęć e. Karty pracy trenera d. Ankiety e. Potwierdzenia odbioru zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. 10 Wykonawca będzie przechowywał dokumentację związaną ze szkoleniem, w szczególności faktury i inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi, dzienniki szkoleń, kserokopie list obecności uczestników szkolenia, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, kart pracy trenera do 31 grudnia 2020 w sposób zapewniający jej ochronę i nienaruszalność. 11 -Wzór- Strona 6 z 10

7 1. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe pracowników Beneficjenta Pomocy Uczestników szkoleń podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 97 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 2. W rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych pracowników Uczestników szkoleń jest Beneficjent Pomocy. 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4. Zamawiający oświadcza, że Beneficjent Pomocy w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu powierzył mu przetwarzanie danych osobowych pracowników, o których mowa w ust. 2, a także, że Instytucja Pośrednicząca powierzyła mu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej i w tym zakresie Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych Uczestników szkoleń. Niniejsze upoważnienie obejmuje umocowanie do wydawania pracownikom Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 5. Wykonawca (w tym jego upoważnieni pracownicy) może przetwarzać dane osobowe, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz zobowiązuje się do spełnienia warunków, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Strony zgodnie oświadczają, że celem przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy jest możliwość realizacji monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 6. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy, Wykonawca jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające i spełnić wymagania pozwalające na efektywną realizację przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych. 7. Wykonawca przetwarzający dane osobowe uczestników obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności, powinien zabezpieczyć te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 8. Wykonawca przetwarzający dane osobowe zgodnie z niniejszą umową spowoduje, aby do przetwarzania danych osobowych uczestników nie dopuszczone były jakiekolwiek inne osoby aniżeli posiadające imienne upoważnienia Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych. 9. Wykonawca jest zobowiązany zachować poufność danych osobowych i nie ujawniać ich osobom trzecim, chyba że Strony niniejszej umowy postanowią inaczej, konieczność udostępnienia tych danych będzie wynikała z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub działań upoważnionych organów administracji publicznej. Obowiązek zachowania poufności danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy nie dotyczy Instytucji związanych z wdrażaniem i kontrolą projektów realizowanych z dofinansowaniem z EFS, w szczególności Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej. 10. Obowiązek ochrony danych osobowych uczestników wynikający z niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. -Wzór- Strona 7 z 10

8 11. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu na przetwarzanie danych osobowych jego jako przedsiębiorcy i jego pracowników, współpracowników i przedstawicieli, w tym zakresie Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do przetwarzania udzielonych w trakcie realizacji niniejszej umowy danych osobowych, a także zobowiązuje się do uzyskania stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych W związku z realizacją Projektu Poznaj siebie objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) Wykonawca podda się kontroli dokonywanej przez uprawnione podmioty, w tym Zamawiającego i Instytucje, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności poprzez wgląd w dokumenty papierowe oraz elektroniczne, w tym także finansowe. 2. Wykonawcę obciąża udostępnienie Zamawiającemu, Instytucji lub innym upoważnionym organom, wszelkiej dokumentacji związanej ze szkoleniami zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Wytycznymi w zakresie wydatków kwalifikowanych, a także innej dokumentacji wymaganej decyzjami Instytucji lub organów państwowych. 1. Strony zobowiązują się do: 13 traktowania wszystkich informacji dotyczących swoich przedsiębiorstw i personelu, w tym informacji handlowych, produkcyjnych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, a także Uczestników szkoleń i Beneficjenta Pomocy, uzyskanych w formie pisemnej bądź ustnej w trakcie realizacji Projektu i niniejszej umowy, jako poufnych, chyba, że informacje te są powszechnie dostępne, były wcześniej znane Stronom lub zostały podane do publicznej wiadomości w trybie nie powodującym naruszenia niniejszej klauzuli. wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celach związanych z realizacją Projektu i niniejszej umowy; informacje te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Stron umowy, a także Uczestników szkoleń i Beneficjenta Pomocy, oraz nie będą przez Strony udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie Projektu, jak i niniejszej umowy, za wyjątkiem obowiązku udostępnienia informacji wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub działania upoważnionych organów administracji publicznej. zabezpieczenia wszystkich informacji przekazanych przez Strony z najwyższą starannością przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. 2. Przyjmując do wiadomości i wyrażając zgodę na dotrzymanie zobowiązań zawartych w niniejszym paragrafie Strony spowodują dotrzymanie takiego samego zobowiązania przez swoich przedstawicieli, pracowników i doradców, a w przypadku niedotrzymania przez nich zobowiązania - pokrycie szkody poniesionej z tego tytułu przez drugą ze Stron. 3. Klauzule o zachowaniu w tajemnicy wskazanych powyżej informacji obowiązują również w okresie 10 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy. 14 -Wzór- Strona 8 z 10

9 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy brutto, w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 2. Niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej określonej w ustępie powyżej, Zamawiającemu przysługuje - w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę - możliwość odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za szkolenia przeprowadzone należycie. 3. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę spowoduje konieczność powtórzenia danego szkolenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w sytuacji gdy trener Wykonawcy nie pojawi się na szkoleniu bez uprzedzenia, skróci czas zajęć, zmieni miejsce wykonania szkolenia, przeprowadzi szkolenie w sposób nienależyty, w szczególności co potwierdzą uzasadnione negatywne oceny Uczestników szkolenia, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia Zamawiającemu kosztów powtórnego przeprowadzenia szkolenia przez innego trenera oraz uzasadnionych kosztów z tym związanych, a Zamawiającemu przysługiwać będzie dodatkowo uprawnienie do naliczenia Wykonawcy kwoty kary umownej w wysokości 15 % wartości danego szkolenia brutto, którego zdarzenie dotyczy 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar umownych na zasadach ogólnych k. c Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy z Wykonawcą z dniem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o rozwiązaniu w następujących wypadkach: a) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją uprawnioną do wykonywania praw z umowy opisanej w 1 ust.1, b) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Beneficjentem Pomocy, c) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, został przez niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub znajduje się w trakcie postępowania naprawczego, d) braku akceptacji osoby trenera prowadzącego szkolenie przez Beneficjenta Pomocy. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit a)-d) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu szkoleń faktycznie wykonanych w sposób należyty. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia w trakcie realizacji zamówienia z realizacji części zamówienia w zakresie nierozpoczętych tematów szkoleniowych. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu szkoleń faktycznie wykonanych. 16 Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. -Wzór- Strona 9 z 10

10 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także pozostałych przepisów prawa związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 3. Strony będą starały się rozwiązywać zaistniałe problemy w sposób polubowny, a w razie braku wspólnych rozwiązań poddają się rozstrzygnięciom przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 18 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY. WYKONAWCA -Wzór- Strona 10 z 10

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na przeprowadzenie..

Umowa nr.. na przeprowadzenie.. Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy Umowa nr.. na przeprowadzenie.. zawarta w dniu.., pomiędzy: 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kikole, ul. Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr na realizację 3 dniowego wyjazdu w ośrodku rehabilitacyjnym dla uczestników projektu STAŁA PRACA w Górach Opawskich

UMOWA nr na realizację 3 dniowego wyjazdu w ośrodku rehabilitacyjnym dla uczestników projektu STAŁA PRACA w Górach Opawskich Projekt Stała Praca Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013 Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez :

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez : Załącznik nr 6 do SIWZ Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UMOWA - WZÓR zawarta w dniu. w Zawierciu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400 Zawiercie, identyfikującym się numerem NIP: 6491629614,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS

Umowa nr PCPR.EFS Umowa nr PCPR.EFS.2203.2015 Projekt umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Bogatko

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. nr WUP/OZP/ /2016

3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. nr WUP/OZP/ /2016 3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY nr WUP/OZP/ /2016 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale Przedmiejskie

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016 roku w Ostrowcu pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Urzędem Miasta, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 Projekt umowy Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... w, pomiędzy: A.Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, NIP 873-27-88-954 B. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik Nr 8 do SIWZ Zawarta dnia. 2012 roku w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, z siedzibą w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, zwanym

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A NR /2 zawarta w dniu...2013 r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. Zawarta w Lublinie w dniu..

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "

AKTYWIZACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Załącznik nr 7b UMOWA Nr PUP-OK-0143-24b/JG/12 o świadczenie usług w zakresie szkoleń W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego (postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą NIP:.., REGON:.., zwanym/-ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/-ą przez.., następującej treści: 1.

... z siedzibą NIP:.., REGON:.., zwanym/-ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/-ą przez.., następującej treści: 1. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE KURSÓW JĘZYKOWYCH Zawarta w dniu.. 2011 r. w Toruniu pomiędzy: Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia.. WZÓR UMOWY UMOWA nr. z dnia.. Załącznik Nr 7 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr... ogłoszonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień pub licznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

NIP: 573-230-29-50, REGON:

NIP: 573-230-29-50, REGON: Załącznik nr 5 UMOWA nr CRU/ (wzór) /Zm/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Częstochowie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy Załącznik nr 7 Wydminy dnia... Wzór Umowy Zawarta w dniu.....pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: Pan Artur Grygiencza Kierownik

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr...

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... WZÓR UMOWY UMOWA nr... Zawarta w dniu w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie z siedzibą w: 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 NIP: 635-181-93-26 REGON: 241819495 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt)

UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt) Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt) Zał. Nr 3 do SIWZ zawarta w.. w Łańcucie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: P R O J E K T UMOWA ZLECENIA zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie (kod 00-580), przy ul. J. Ch. Szucha 23, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY..., zwanym dalej Wykonawcą. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy mogą być łącznie zwani Stronami.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY..., zwanym dalej Wykonawcą. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy mogą być łącznie zwani Stronami. Załącznik nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu.. w Białymstoku, pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZWANA DALEJ UMOWĄ (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY ZP ) . NIP:..., reprezentowanym przez:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZWANA DALEJ UMOWĄ (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY ZP ) . NIP:..., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do umowy UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZWANA DALEJ UMOWĄ (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY ZP.272.1.39.2013) zawarta w dniu 2013 roku w Ustroń pomiędzy: Miastem Ustroń, Rynek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez :

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez : Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zadanie częściowe nr 1 Świadczenie usług szkoleniowych - kurs cukierniczy pn. Bożonarodzeniowe dekoracje cukiernicze"

Zadanie częściowe nr 1 Świadczenie usług szkoleniowych - kurs cukierniczy pn. Bożonarodzeniowe dekoracje cukiernicze UMOWA zawarta dnia. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. J. Marka 9, 34 600 Limanowa NIP: 737 17 70 888; REGON: 491943333 reprezentowanym przez Panią Monikę Nawalaniec Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt "Moja droga do przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Moja droga do przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa zlecenie/wzór zadanie nr 3 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przez Agnieszkę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MEN/2016/DFS/. 1 2

Umowa nr MEN/2016/DFS/.  1 2 Umowa nr MEN/2016/DFS/. Zawarta w dniu.... 2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, NIP 701-001-56-10 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt)

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. (Projekt) zawarta w dniu. r. w Wysokiej pomiędzy GMINĄ ŁAŃCUT/Przedszkolem Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki:, posiadającym NIP: 125-133-22-95, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa

Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa zawarta w Katowicach w dniu.. r. pomiędzy: EUROPART Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL

UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 9/2105/FSS UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL dotyczy dostawy książek specjalistycznych Zawarta w Łodzi w dniu.., pomiędzy: Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz UMOWA Nr ZP.272.46.2011.... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz W dniu.. pomiędzy: Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014

UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014 UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014 na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. zawarta w dniu...... 2014 roku w Łodzi pomiędzy: Firmą WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz, ul. Opiekuńcza 19, 93-411 Łódź, NIP 729...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ na usługę organizacji i przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym,

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym, Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy zwanym dalej Administratorem danych, a zwanym dalej Przetwarzającym, mając na celu konieczność realizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Umowa nr zawarta w dniu Załącznik nr 8 do SIWZ CAZ- 633/01/02/MZ/2014/ZP pomiędzy Starostą Wągrowieckim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Beata Korpowska, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach pomiędzy działającą w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego Panią mgr Ewą Brachaczek

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy:

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2014 roku, Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr../pr/zsk/2014

UMOWA ZLECENIE nr../pr/zsk/2014 UMOWA ZLECENIE nr../pr/zsk/2014 zawarta w dniu.. r. we Włocławku pomiędzy Diecezją Włocławską z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2/4, 87-800 Włocławek, NIP: 8881024995, REGON:040018492 zwaną w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość IR.271.1.168.2015 Załącznik nr 3 UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu 2015 r. w Warce pomiędzy Gminą Warka, NIP: 797-201-60-15, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka reprezentowanym przez Pana Dariusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Malmeda 8, działającym na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 zawarta w dniu 2015 roku w Katowicach pomiędzy: Województwem Śląskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.01-06-136/13 Zawarta w

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU..

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. Załącznik nr 3 Do zaproszenia do składania ofert nr OR.II.271.24.15 -WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. pomiędzy 1. Starostą Powiatu Nyskiego, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr.. Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , II Osi

Umowa zlecenie nr.. Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , II Osi Umowa zlecenie nr.. zawarta w dniu. w. pomiędzy: 1. Bożeną Ziomek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Ziomek Bożena, z siedzibą Aleja Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn, NIP: 7451132919, REGON:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni UMOWA - PROJEKT NR POKL. o świadczenie usług szkoleniowych

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni UMOWA - PROJEKT NR POKL. o świadczenie usług szkoleniowych Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA - PROJEKT NR POKL. o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo