zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA zawarta w w dniu.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, a.. reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą Strony zgodnie stanowią, że niniejsza umowa ma na celu realizację Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej w dniu 16 listopada 2009 pomiędzy Zamawiającym a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (Numer referencyjny POKL /09-01), zgodnie z którą Strony przyjmują dla realizacji niniejszej umowy następujące definicje: Projekt - Projekt szkoleniowy pt.: Poznaj siebie, Instytucja Wdrażająca Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu, Instytucja Pośrednicząca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Instytucja Zarządzająca Minister Rozwoju Regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dane osobowe dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 97 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dotyczące uczestników Projektu oraz Beneficjenta Pomocy, które muszą być przetwarzane przez Instytucje oraz Zamawiającego, Przetwarzanie danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wytyczne w zakresie wydatków kwalifikowanych oznacza to Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01 stycznia 2010, -Wzór- Strona 1 z 10

2 Beneficjent Pomocy Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko Pomorski. 2. Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań i zapewni należytą współpracę celem wykonania przez Zamawiającego umowy opisanej w ustępie 1 niniejszego, zgodnie z przepisami prawa oraz wskazanymi w ustępie 1 Wytycznymi Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji w 2010 roku wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej przygotowanie programu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu animacji społecznej zgodnie ze Szczegółowym zakresem szkolenia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca w ramach usługi i w cenie ofertowej zapewnia wykwalifikowanych trenerów, materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia, sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt i urządzenia umożliwiające przeprowadzenie zajęć, obsługę cateringową obejmującą przerwy kawowe, śniadania, obiady, kolacje a także nocleg dla uczestników szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu. 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 3 a) przygotowanie i przekazanie Wykonawcy wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu (formatki dokumentów oznakowanych zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki), b) rekrutacja uczestników szkolenia i przedstawienie gotowej listy uczestników, c) zapewnienie sprawdzenia tożsamości i danych Uczestników szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia oraz dokonania kwalifikacji, czy osoby, które stawiły się na szkolenie, są uprawnione do uczestnictwa w danym szkoleniu, d) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) przygotowanie programu szkolenia oraz treści materiałów szkoleniowych, b) zapewnienie materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkolenia (min. skrypt, notes, długopis, teczka). Materiały szkoleniowe, muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, c) zapewnienie przeprowadzenia szkolenia w sposób sumienny i z należytą starannością, w tym z zachowaniem przez trenerów punktualności oraz kultury osobistej wobec Uczestników szkoleń, d) zapewnienie podpisania listy obecności przez wszystkich Uczestników szkolenia, e) zapewnienie wypełniania przez Uczestników szkolenia ankiet ewaluacyjnych na początku i po zakończeniu szkolenia, f) przeprowadzenie badań efektywności szkolenia wśród Uczestników szkoleń przy wykorzystaniu ankiety oceny szkolenia, sprawdzenie i podliczenie badań, g) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach związanych z realizacją szkoleń, h) terminowe wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkoleń przekazanych od Zamawiającego (dzienniki, karty pracy, podliczone ankiety), i) wykorzystywanie w materiałach wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu (formatki dokumentów oznakowanych zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej), przekazanej przez Zamawiającego, -Wzór- Strona 2 z 10

3 j) spotkania się (wraz z zapewnieniem obecności trenera) z przedstawicielem Beneficjenta Pomocy w czasie i miejscu przez niego wskazanym celem doprecyzowania programu szkoleniowego, zakresu szkolenia, omówienia nieprawidłowości i innych spraw związanych ze szkoleniem, k) zapewnienie pomieszczeń (sal szkoleniowych) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia poszczególnych modułów szkolenia, l) zapewnienie Uczestnikom szkolenia zaplanowanego w Projekcie noclegu oraz wyżywienia (nocleg w pokojach 2 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, śniadanie, obiad, kolacja i 2 przerwy kawowe każdego dnia),w trakcie poszczególnych modułów szkolenia. 3. Wykonawca przestawia do akceptacji Zamawiającego treść materiałów szkoleniowych na minimum 10 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. Termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego wynosi do 2 dni od zgłoszenia tych uwag Wykonanie usługi szkoleniowej następuje w ramach Projektu - pt.: Poznaj siebie, objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) - dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego z orzeczoną niepełnosprawnością narządu wzroku, zwanych dalej Uczestnikami szkoleń. 2. Przewidziana jest jedna grupa szkoleniowa licząca maksymalnie osób. 3. Tematy poszczególnych modułów szkoleniowych określa Tabela zawarta w 7 do niniejszej umowy. 4. Moduły trwające do 3 dni włącznie winne być realizowane w całości (tj. dzień po dniu) w postaci sesji wyjazdowych, natomiast w przypadku wizyt studyjnych uczestników szkolenia odbywać się one będą na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy uczestnikiem a trenerem. 5. Strony uzgadniają, że szkolenia będą realizowane w dniach od wtorku do czwartku. Za dzień szkolenia przyjmuje się średnio 8 godzin szkoleniowych oraz 2 przerwy 15 min i 1 przerwa 60 min. 6. Strony uzgadniają, że wizyty studyjne będą realizowane na podstawie wspólnych ustaleń pomiędzy trenerem a uczestnikiem i wyniosą średnio 5 godzin/osobę. 7. Strony uzgadniają, że trenerem będzie/trenerami będą osoby wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 8. Zmiana osoby trenera wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie powoduje zmiany niniejszej umowy. 9. Szkolenie odbywać się będą na terenie woj. kujawsko - pomorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi szkoleniowej objętej niniejszą umową zgodnie z przedstawionymi w 7 terminami szkoleń. 2. Konkretne terminy realizacji modułów szkoleń będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy Beneficjentem Pomocy a Wykonawcą w ramach przedziału czasowego wskazanego powyżej. 3. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą ulec przesunięciu przez Zamawiającego z przyczyn organizacyjnych, zaś przez Wykonawcę tylko w uzasadnionych wypadkach losowych za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. -Wzór- Strona 3 z 10

4 4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto w razie każdorazowej zmiany terminu przez Wykonawcę nie spełniającej warunków zawartych w pkt Wykonawca w ramach usługi zapewnia sale szkoleniowe na cele przeprowadzanych modułów szkoleniowych. 2. W każdej z sal powinny znajdować się miejsca dla uczestników szkoleń. W salach musi znajdować się: odpowiednia liczba stołów i krzeseł z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia dla uczestników szkoleń, flipchart, ewentualnie projektor multimedialny, ekran, tablica suchościerna. 3. Sale konferencyjno-wykładowe muszą: posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, posiadać oświetlenie sztuczne, spełniać wymogi bezpieczeństwa i akustyki, być ogrzewane, posiadać zaplecze sanitarne, w tym toalety. 4. Wykonawca w trakcie dnia szkoleniowego zapewni uczestnikom wraz z wynajmem sali konferencyjnowykładowej - obsługę gastronomiczną, na którą składać się będą dwie przerwy kawowe (gorąca kawa, gorąca herbata, cukier, śmietanka, świeże ciastka) oraz obiad (dwa dania, odrębna oferta dla osób wymagających diety), - łącznie dla osób w 27 dniach szkolenia. 5. Przerwy kawowe oraz obiad powinny być zapewnione w miejscu szkolenia (na sali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie). 6. Wykonawca w trakcie szkolenia wyjazdowego zapewni uczestnikom nocleg (pokoje maksymalnie 2 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, ogrzewane; Nocleg powinien być zapewniony w miejscu szkolenia (lub jego bezpośrednim sąsiedztwie). Jeżeli w grupie uczestników znajdą się osoby o niepełnosprawności narządu ruchu, w szczególności poruszające się za pomocą wózka, balkonu, Wykonawca zapewni nocleg w ośrodku dostosowanym do osób niepełnosprawnych ruchowo. 7. Wykonawca w trakcie szkolenia wyjazdowego zapewni uczestnikom zwrot kosztów dojazdów na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki przez uczestników Wykonawca za wykonanie usługi opisanej w 2-6 niniejszej umowy otrzyma łącznie wynagrodzenie (wartość umowy) w wysokości:..zł brutto (słownie:..), zgodnie z następującymi cenami obejmującymi poszczególne moduły szkolenia: L.p Moduły szkolenia Terminy szkoleń (każde szkoleni e po 3 dni pod rząd) Liczba osób w grupie Cena za 1 dzień szkoleniowy na 1 uczestnika wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, noclegu, wyżywienia, zwrot kosztów dojazdu oraz wizyt studyjnych trenera Cena za przeszkolenie pełnej ilości osób (tj.) we wszystkie dni szkoleniowe wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, noclegu, wyżywienia, zwrot kosztów dojazdu oraz wizyt studyjnych trenera -Wzór- Strona 4 z 10

5 1 Ja jako animator III Organizacja i rozwój społeczności lokalnej Rozpoznanie i diagnoza potencjału środowiska lokalnego Tworzenie lokalnego partnerstwa 5. Projektowanie zmiany IV 2010 V 2010 V 2010 VI Mobilizowanie ludzi - działania VII Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu VIII Internet jako narzędzie pracy animatora IX Komunikacja i edukacja społeczna, wypracowanie strategii animacji X 2010 ŁĄCZNIE CENA* zł 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej ze specyfikacją na konto wskazane na fakturze, po realizacji modułów szkolenia opisanych w ustępie 1 za dany miesiąc i po dostarczeniu prawidłowo wypełnionej dokumentacji związanej z realizacją szkolenia zaakceptowanej przez Zamawiającego, tj.: Listy obecności uczestników szkolenia, kserokopia Dziennika zajęć, Karty pracy trenera, Ankiety. 3. Podane powyżej wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty opracowania i zapewnienia uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych, koszty spotkań z Beneficjentem Pomocy lub Zamawiającym, dostarczenia treści materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkoleń oraz innych materiałów pomocniczych, a także praw autorskich z nimi związanych, zapewnienia wykwalifikowanych trenerów, zapewnienia sal szkoleniowych oraz ich wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające przeprowadzenie zajęć, a także obsługę cateringową obejmującą przerwy kawowe, śniadania, obiady i kolacje, zwrot kosztów dojazdu uczestników, ich noclegu, ewentualnych noclegów trenerów, wyżywienia trenerów, indywidualnych konsultacji trenera w miejscu zamieszkania uczestników, itp W ramach wynagrodzenia określonego w 7 ust. 1 za realizację umowy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w tym na cele dalszego przekazania Beneficjentowi Pomocy oraz Instytucji, na ich użytek własny prawo niewyłączne do korzystania w kraju i za granicą z materiałów szkoleniowych -Wzór- Strona 5 z 10

6 przekazanych Uczestnikom szkolenia oraz materiałów i opracowań powstałych w wyniku przeprowadzonego szkolenia tj. lokalnych strategii rozwoju animacji społecznej oraz realizacji przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (Numer projektu POKL /09-01) bez ograniczeń w czasie. Zamawiający i Beneficjent Pomocy, będzie mógł wykonywać ww. prawo na polach eksploatacji w postaci utrwalania dowolną techniką, zwielokrotniania w każdej możliwej technice na każdym nośniku, wprowadzania do pamięci komputera i sieci wewnętrznych Zamawiającego i Beneficjenta Pomocy. 2. Zapisy ustępu 1 niniejszego nie dotyczą praw związanych z utworami w postaci rozpowszechnionych egzemplarzy książek, podręczników lub zeszytów ćwiczeń, a także innych rozpowszechnionych już utworów na nośnikach elektronicznych zakupionych przez Wykonawcę dla potrzeb przeprowadzanych szkoleń (przeniesienie własności egzemplarza), co do których Zamawiającemu i Beneficjentowi Pomocy przysługiwać będzie wyłącznie prawo do korzystania z dozwolonego prawem autorskim osobistego użytku. 3. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do wszystkich treści, materiałów, dokumentów i opracowań, które przekazał lub przekaże Zamawiającemu w trakcie realizacji Projektu, w tym do opracowania programu Projektu i materiałów szkoleniowych, bądź dysponuje prawami, licencjami i uprawnieniami w zakresie korzystania z praw autorskich do tych utworów od osób trzecich, w sposób i w zakresie umożliwiającym wykorzystanie ich celem realizacji Projektu i niniejszej umowy bądź stanowią one jego własność i nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich. 4. Wykonawca oświadcza, że w razie zgłoszenia do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających z nieprawdziwości oświadczenia zawartego w ustępach powyższych, Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność oraz wszelkie roszczenia z tego tytułu, a także zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego Realizację każdego zlecenia w trakcie jego wykonania pod kątem jakości będzie nadzorował przedstawiciel Zamawiającego. 2. Odbiór wykonania szkolenia odbywać się będzie na podstawie następujących dokumentów: a. Listy obecności uczestników szkolenia b. Dziennika zajęć e. Karty pracy trenera d. Ankiety e. Potwierdzenia odbioru zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. 10 Wykonawca będzie przechowywał dokumentację związaną ze szkoleniem, w szczególności faktury i inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi, dzienniki szkoleń, kserokopie list obecności uczestników szkolenia, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, kart pracy trenera do 31 grudnia 2020 w sposób zapewniający jej ochronę i nienaruszalność. 11 -Wzór- Strona 6 z 10

7 1. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe pracowników Beneficjenta Pomocy Uczestników szkoleń podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 97 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 2. W rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych pracowników Uczestników szkoleń jest Beneficjent Pomocy. 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4. Zamawiający oświadcza, że Beneficjent Pomocy w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu powierzył mu przetwarzanie danych osobowych pracowników, o których mowa w ust. 2, a także, że Instytucja Pośrednicząca powierzyła mu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej i w tym zakresie Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych Uczestników szkoleń. Niniejsze upoważnienie obejmuje umocowanie do wydawania pracownikom Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 5. Wykonawca (w tym jego upoważnieni pracownicy) może przetwarzać dane osobowe, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz zobowiązuje się do spełnienia warunków, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Strony zgodnie oświadczają, że celem przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy jest możliwość realizacji monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 6. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy, Wykonawca jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające i spełnić wymagania pozwalające na efektywną realizację przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych. 7. Wykonawca przetwarzający dane osobowe uczestników obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności, powinien zabezpieczyć te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 8. Wykonawca przetwarzający dane osobowe zgodnie z niniejszą umową spowoduje, aby do przetwarzania danych osobowych uczestników nie dopuszczone były jakiekolwiek inne osoby aniżeli posiadające imienne upoważnienia Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych. 9. Wykonawca jest zobowiązany zachować poufność danych osobowych i nie ujawniać ich osobom trzecim, chyba że Strony niniejszej umowy postanowią inaczej, konieczność udostępnienia tych danych będzie wynikała z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub działań upoważnionych organów administracji publicznej. Obowiązek zachowania poufności danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy nie dotyczy Instytucji związanych z wdrażaniem i kontrolą projektów realizowanych z dofinansowaniem z EFS, w szczególności Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej. 10. Obowiązek ochrony danych osobowych uczestników wynikający z niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. -Wzór- Strona 7 z 10

8 11. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu na przetwarzanie danych osobowych jego jako przedsiębiorcy i jego pracowników, współpracowników i przedstawicieli, w tym zakresie Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do przetwarzania udzielonych w trakcie realizacji niniejszej umowy danych osobowych, a także zobowiązuje się do uzyskania stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych W związku z realizacją Projektu Poznaj siebie objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) Wykonawca podda się kontroli dokonywanej przez uprawnione podmioty, w tym Zamawiającego i Instytucje, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności poprzez wgląd w dokumenty papierowe oraz elektroniczne, w tym także finansowe. 2. Wykonawcę obciąża udostępnienie Zamawiającemu, Instytucji lub innym upoważnionym organom, wszelkiej dokumentacji związanej ze szkoleniami zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Wytycznymi w zakresie wydatków kwalifikowanych, a także innej dokumentacji wymaganej decyzjami Instytucji lub organów państwowych. 1. Strony zobowiązują się do: 13 traktowania wszystkich informacji dotyczących swoich przedsiębiorstw i personelu, w tym informacji handlowych, produkcyjnych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, a także Uczestników szkoleń i Beneficjenta Pomocy, uzyskanych w formie pisemnej bądź ustnej w trakcie realizacji Projektu i niniejszej umowy, jako poufnych, chyba, że informacje te są powszechnie dostępne, były wcześniej znane Stronom lub zostały podane do publicznej wiadomości w trybie nie powodującym naruszenia niniejszej klauzuli. wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celach związanych z realizacją Projektu i niniejszej umowy; informacje te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Stron umowy, a także Uczestników szkoleń i Beneficjenta Pomocy, oraz nie będą przez Strony udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie Projektu, jak i niniejszej umowy, za wyjątkiem obowiązku udostępnienia informacji wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub działania upoważnionych organów administracji publicznej. zabezpieczenia wszystkich informacji przekazanych przez Strony z najwyższą starannością przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. 2. Przyjmując do wiadomości i wyrażając zgodę na dotrzymanie zobowiązań zawartych w niniejszym paragrafie Strony spowodują dotrzymanie takiego samego zobowiązania przez swoich przedstawicieli, pracowników i doradców, a w przypadku niedotrzymania przez nich zobowiązania - pokrycie szkody poniesionej z tego tytułu przez drugą ze Stron. 3. Klauzule o zachowaniu w tajemnicy wskazanych powyżej informacji obowiązują również w okresie 10 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy. 14 -Wzór- Strona 8 z 10

9 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy brutto, w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 2. Niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej określonej w ustępie powyżej, Zamawiającemu przysługuje - w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę - możliwość odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za szkolenia przeprowadzone należycie. 3. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę spowoduje konieczność powtórzenia danego szkolenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w sytuacji gdy trener Wykonawcy nie pojawi się na szkoleniu bez uprzedzenia, skróci czas zajęć, zmieni miejsce wykonania szkolenia, przeprowadzi szkolenie w sposób nienależyty, w szczególności co potwierdzą uzasadnione negatywne oceny Uczestników szkolenia, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia Zamawiającemu kosztów powtórnego przeprowadzenia szkolenia przez innego trenera oraz uzasadnionych kosztów z tym związanych, a Zamawiającemu przysługiwać będzie dodatkowo uprawnienie do naliczenia Wykonawcy kwoty kary umownej w wysokości 15 % wartości danego szkolenia brutto, którego zdarzenie dotyczy 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar umownych na zasadach ogólnych k. c Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy z Wykonawcą z dniem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o rozwiązaniu w następujących wypadkach: a) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją uprawnioną do wykonywania praw z umowy opisanej w 1 ust.1, b) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Beneficjentem Pomocy, c) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, został przez niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub znajduje się w trakcie postępowania naprawczego, d) braku akceptacji osoby trenera prowadzącego szkolenie przez Beneficjenta Pomocy. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit a)-d) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu szkoleń faktycznie wykonanych w sposób należyty. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia w trakcie realizacji zamówienia z realizacji części zamówienia w zakresie nierozpoczętych tematów szkoleniowych. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu szkoleń faktycznie wykonanych. 16 Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. -Wzór- Strona 9 z 10

10 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także pozostałych przepisów prawa związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 3. Strony będą starały się rozwiązywać zaistniałe problemy w sposób polubowny, a w razie braku wspólnych rozwiązań poddają się rozstrzygnięciom przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 18 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY. WYKONAWCA -Wzór- Strona 10 z 10

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr na realizację 3 dniowego wyjazdu w ośrodku rehabilitacyjnym dla uczestników projektu STAŁA PRACA w Górach Opawskich

UMOWA nr na realizację 3 dniowego wyjazdu w ośrodku rehabilitacyjnym dla uczestników projektu STAŁA PRACA w Górach Opawskich Projekt Stała Praca Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013 Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez :

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez : Załącznik nr 6 do SIWZ Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS

Umowa nr PCPR.EFS Umowa nr PCPR.EFS.2203.2015 Projekt umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Bogatko

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UMOWA - WZÓR zawarta w dniu. w Zawierciu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400 Zawiercie, identyfikującym się numerem NIP: 6491629614,

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. nr WUP/OZP/ /2016

3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. nr WUP/OZP/ /2016 3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY nr WUP/OZP/ /2016 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale Przedmiejskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... w, pomiędzy: A.Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, NIP 873-27-88-954 B. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 Projekt umowy Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. Zawarta w Lublinie w dniu..

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A NR /2 zawarta w dniu...2013 r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

NIP: 573-230-29-50, REGON:

NIP: 573-230-29-50, REGON: Załącznik nr 5 UMOWA nr CRU/ (wzór) /Zm/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Częstochowie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy Załącznik nr 7 Wydminy dnia... Wzór Umowy Zawarta w dniu.....pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: Pan Artur Grygiencza Kierownik

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: P R O J E K T UMOWA ZLECENIA zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie (kod 00-580), przy ul. J. Ch. Szucha 23, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt)

UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt) Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt) Zał. Nr 3 do SIWZ zawarta w.. w Łańcucie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia.. WZÓR UMOWY UMOWA nr. z dnia.. Załącznik Nr 7 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr... ogłoszonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień pub licznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

Zadanie częściowe nr 1 Świadczenie usług szkoleniowych - kurs cukierniczy pn. Bożonarodzeniowe dekoracje cukiernicze"

Zadanie częściowe nr 1 Świadczenie usług szkoleniowych - kurs cukierniczy pn. Bożonarodzeniowe dekoracje cukiernicze UMOWA zawarta dnia. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. J. Marka 9, 34 600 Limanowa NIP: 737 17 70 888; REGON: 491943333 reprezentowanym przez Panią Monikę Nawalaniec Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ na usługę organizacji i przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr../pr/zsk/2014

UMOWA ZLECENIE nr../pr/zsk/2014 UMOWA ZLECENIE nr../pr/zsk/2014 zawarta w dniu.. r. we Włocławku pomiędzy Diecezją Włocławską z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2/4, 87-800 Włocławek, NIP: 8881024995, REGON:040018492 zwaną w dalszej części

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez :

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez : Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Załącznik

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa

Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa zawarta w Katowicach w dniu.. r. pomiędzy: EUROPART Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY..., zwanym dalej Wykonawcą. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy mogą być łącznie zwani Stronami.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY..., zwanym dalej Wykonawcą. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy mogą być łącznie zwani Stronami. Załącznik nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu.. w Białymstoku, pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014

UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014 UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014 na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. zawarta w dniu...... 2014 roku w Łodzi pomiędzy: Firmą WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz, ul. Opiekuńcza 19, 93-411 Łódź, NIP 729...,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MEN/2016/DFS/. 1 2

Umowa nr MEN/2016/DFS/.  1 2 Umowa nr MEN/2016/DFS/. Zawarta w dniu.... 2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, NIP 701-001-56-10 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz UMOWA Nr ZP.272.46.2011.... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz W dniu.. pomiędzy: Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Malmeda 8, działającym na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.01-06-136/13 Zawarta w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL

UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 9/2105/FSS UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL dotyczy dostawy książek specjalistycznych Zawarta w Łodzi w dniu.., pomiędzy: Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU..

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. Załącznik nr 3 Do zaproszenia do składania ofert nr OR.II.271.24.15 -WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. pomiędzy 1. Starostą Powiatu Nyskiego, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt)

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. (Projekt) zawarta w dniu. r. w Wysokiej pomiędzy GMINĄ ŁAŃCUT/Przedszkolem Publicznym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 zawarta w dniu 2015 roku w Katowicach pomiędzy: Województwem Śląskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość IR.271.1.168.2015 Załącznik nr 3 UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu 2015 r. w Warce pomiędzy Gminą Warka, NIP: 797-201-60-15, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka reprezentowanym przez Pana Dariusza

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. / EFS / 2014

UMOWA NR. / EFS / 2014 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Szansa na lepsze jutro współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR. / EFS / 2014 Zawarta dnia.. roku w Przytyku, pomiędzy Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach pomiędzy działającą w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego Panią mgr Ewą Brachaczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2014 roku, Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE PEŁNIENIA FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU Szlak Orła Białego zawarta w dniu 2014r. w Augustowie

UMOWA ZLECENIE PEŁNIENIA FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU Szlak Orła Białego zawarta w dniu 2014r. w Augustowie pomiędzy: UMOWA ZLECENIE PEŁNIENIA FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU Szlak Orła Białego zawarta w dniu 2014r. w Augustowie Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Augustów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 2.1 UMOWA zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy: Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Samodzielnym Oddziałem w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra, KRS 0000122355, NIP 9290118015

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z Projektem: WND-POKL.08.01.01-22-043/10 pt. Kursy sommelierskie dla branży gastronomiczno-hotelarskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie

UMOWA ZLECENIA NR zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie UMOWA ZLECENIA NR zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 07.01.2015 r. numer KPIM.AJ.01/2015/zo zawarta dnia... roku w Toruniu pomiędzy: UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko-Pomorskiem

Bardziej szczegółowo

Koordynatora/ki zarządzającego/ej projektem Przemóc niemoc - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej

Koordynatora/ki zarządzającego/ej projektem Przemóc niemoc - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej UMOWA nr... zawarta w dniu..r. w Mokrej Wsi, pomiędzy: Zespołem Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Tłuszcz, reprezentowanym przez Hannę Szyszkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA - wzór Załącznik nr 4 wzór umowy, zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Suchedniów / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. (NIP, REGON.. reprezentowanym przez Dyrektora.. a. zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR...

WZÓR UMOWY UMOWA NR... WZÓR UMOWY UMOWA NR... Załącznik nr 7 zawarta w dniu - - 2011 roku w Parczewie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew, ul. Szpitalna 2A, NIP 539-13-48-507, REGON 030239640

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA zawarta w dniu w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 10 33-300 Nowy Sącz (nazwa i adres Wykonawcy) numer telefonu e-mail. REGON NIP. Odpowiadając na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.1 do SIWZ. UMOWA nr.

Załącznik nr 8.1 do SIWZ. UMOWA nr. Załącznik nr 8.1 do SIWZ UMOWA nr. zawarta w dniu.2010 roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra NIP 973050332 reprezentowanym przez: 1....,

Bardziej szczegółowo

Umowa na prowadzenie poradnictwa prawnego

Umowa na prowadzenie poradnictwa prawnego Umowa na prowadzenie poradnictwa prawnego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA nr zawarta w dniu.. 2013 w Bieruniu pomiędzy: Firmą Handlowo-Usługową GEORAF Rafał Petrykowski ul.

Bardziej szczegółowo