Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010"

Transkrypt

1 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL /08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/ Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pomorskiej 68, Gdańsk, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , realizując zasadę konkurencyjności zapraszamy do złożenia oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer konkursu POKL/2.1.1/2008/Z, na następujący przedmiot zamówienia: Świadczenie usług szkoleniowych z oprogramowania komputerowego w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów Lp. Temat szkolenia Czas trwania w dniach Planowana wielkość grupy szkoleniowej 1 Inventor 3d poziom podstawowy Excel zaawansowany Autocad 2d 5 10 Planowane terminy szkoleń są następujące: 1. Inventor 3d poziom podstawowy - kwiecień Excel zaawansowany - maj Autocad 2d - czerwiec 2010 Konkretne terminy szkoleń będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy Beneficjentem Pomocy a Wykonawcą w ramach przedziału czasowego wskazanego powyżej. Terminy szkoleń mogą ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Beneficjenta Pomocy w Chojnicach, województwo pomorskie. Szkolenia będą organizowane z każdego tematu dla 1 grupy. Szkolenia będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku, w czasie pracy uczestników szkoleń, tj. w godzinach Za dzień szkolenia przyjmuje się min. 8 godzin zegarowych w tym 4 przerw 15 min, 1 przerwa 60 min. Każde szkolenie winno być realizowane ciągiem (tj. dzień po dniu) - w jednym tygodniu. Wykonawca w ramach usługi zapewnia wykwalifikowanych trenerów oraz materiały szkoleniowe (min. skrypt, notes, długopis) Materiały szkoleniowe, za wyjątkiem długopisu i notesu, muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wymagana jest kompleksowa realizacja usługi. Niedopuszczalne jest składanie ofert na poszczególne tematy szkoleniowe lub też z wyłączeniem zapewnienia materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia w trakcie realizacji zamówienia z realizacji części zamówienia w zakresie nierozpoczętych tematów szkoleniowych.

2 Warunkiem udziału oferty w ocenie jest: 1. posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji minimum dwóch usług szkoleniowych jako wykonawca lub podwykonawca szkoleń komputerowych obejmujących łącznie nie mniej niż 10 dni szkoleniowych z okresu 3 lat od daty niniejszego Zapytania (ocena w oparciu o oświadczenie wykaz usług z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi), 2. zapewnienie wykwalifikowanej kadry w postaci minimum 2 trenerów mogących zrealizować każde dane oferowane tematycznie szkolenie i posiadających doświadczenie w szkoleniu w zakresie spójnym z tematami szkoleń, tj. Inventor, Autocad i Excel (ocena w oparciu o oświadczenie wykaz trenerów) 3. zapewnienie sprzętu komputerowego dla wszystkich uczestników szkoleń oraz posiadanie licencji Inventor, Autocad i Excel umożliwiającej szkolenie z użytkowania w/w oprogramowania (ocena w oparciu o oświadczenie wykaz sprzętu), 4. zaakceptowanie Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania (ocena w oparciu o oświadczenie). 5. wyrażenie zgody na przesunięcia cen za realizację poszczególnych Tematów szkoleniowych w ramach zbiorczej ceny oferty. Kryterium wyboru są: 1. cena 70%, 2. udokumentowane doświadczenie firmy w realizacji usług szkoleniowych liczone według ilości dni szkoleniowych 20% 3. udokumentowane doświadczenie firmy w zrealizowaniu usług szkoleniowych w ramach projektu EFS liczone według zrealizowanych projektów 10% Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru : najniższa cena oferty liczba punktów = x 100 x 70 % cena badanej oferty Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania dla całego przedmiotu zamówienia. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT) i skalkulowana na poszczególne 3 tematy szkoleniowe oraz podliczona zbiorczo dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem ilości osób do przeszkolenia, ilości szkoleń w tygodniu, godzin szkoleń, materiałów szkoleniowych, kosztów dojazdu do siedziby oddziałów Beneficjenta Pomocy, itp. UWAGA: Zamawiający ma - w ramach Wniosku o dofinansowanie Projektu sztywno skalkulowane kwoty na sfinansowanie danych pozycji tematycznych szkoleń. W związku z kompleksową realizacją usługi oraz wskazaniem ceny dla całego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyrażenia zgody na przesunięcia cen za realizację danych Tematów szkoleniowych w ramach ogólnej ceny oferty, tj. bez zmiany łącznej ceny oferty. Punkty za doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych liczone według ilości dni szkoleniowych będą obliczane wg następującego wzoru: ilość dni szkoleniowych wykazywana w badanej ofercie liczba punktów = x 100 x 20 % najwyższa ilość dni szkoleniowych wykazywana spośród złożonych ofert Ocena za doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych dokonywana będzie w oparciu o zadeklarowaną w Wykazie ilość dni szkoleniowych zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach usług szkoleniowych jako wykonawca lub podwykonawca szkoleń komputerowych z okresu 3 lat od daty niniejszego Zapytania, udokumentowanych referencjami od klientów lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (ocena w oparciu o oświadczenie wykaz usług z załączonymi dokumentami potwierdzającymi).

3 Punkty za doświadczenie firmy w zrealizowaniu usług szkoleniowych w ramach projektu EFS będą obliczane wg następującego wzoru: ilość projektów zrealizowanych w ramach EFS wykazywana w badanej ofercie liczba punktów = x 100 x 10 % najwyższa ilość projektów zrealiz. w ramach EFS wykazywana spośród złożonych ofert Ocena za doświadczenie dokonywana będzie w oparciu o zadeklarowaną w Wykazie ilość projektów, obejmujących usługi szkoleniowe zrealizowane przez Wykonawcę w ramach projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej jako wykonawca lub podwykonawca, z okresu 3 lat od daty niniejszego Zapytania, udokumentowanych referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (ocena w oparciu o oświadczenie wykaz usług z załączonymi dokumentami potwierdzającymi). Oferta, która uzyska dla danego Pakietu największą liczbę punktów (punkty uzyskane za kryterium: CENA + DOŚWIADCZENIE + DOŚWIADCZENIE W PROJEKTACH EFS) zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Oferta z załącznikami winna być złożona na druku załączonego Formularza do dnia 08 marca 2010 r. godz w siedzibie Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pomorskiej 68, Gdańsk, pokój nr 212, II piętro osobiście lub przez doręczyciela. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy: Oferta na świadczenie usług szkoleniowych z z oprogramowania komputerowego w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów Nr Projektu UDA-POKL /08 - nie otwierać przed 08 marca 2010 r. godz. 15:00 W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 marca 2010 r. godz w siedzibie Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pomorskiej 68, Gdańsk, pokój nr 212, II piętro. Oferta winna zawierać: 1. wypełniony Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 2. wypełniony Wykaz zrealizowanych minimum dwóch usług szkoleniowych jako wykonawca lub podwykonawca szkoleń komputerowych obejmujących łącznie nie mniej niż 10 dni szkoleniowych z okresu 3 lat od daty niniejszego Zapytania, udokumentowanych referencjami od klientów lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, 3. wypełniony Wykaz osób trenerów przeznaczonych do realizacji szkoleń - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania (minimum 2 trenerów mogących zrealizować dany temat szkolenia), 4. wypełniony Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji szkoleń - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, 5. aktualny (nie starszy niż 3 mc) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy - oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia, 6. Pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w punkcie 5 (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. W pozostałym zakresie w niniejszym postępowaniu dopuszczalna jest forma elektroniczna i faxu. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel wew. 354 /fax , Osobą wyznaczona do kontaktów jest: Bartłomiej Milinkiewicz. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.

4 Powodem do odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet Projektu dla całego przedmiotu zamówienia, a także brak zgody Wykonawcy na przesunięcie cen za realizację danych Tematów szkoleniowych w ramach ogólnej ceny oferty, tj. bez zmiany łącznej ceny oferty. W wypadku braku zgody Wykonawcy na przesunięcie cen za realizację danych Tematów szkoleniowych w ramach ogólnej ceny oferty, tj. bez zmiany ceny oferty, po wyborze oferty, wybrana będzie kolejna oferta posiadająca największą ilość punktów spośród pozostałych złożonych ofert. Wysokość zaplanowanego budżetu będzie podana publicznie bezpośrednio przed otwarciem ofert. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Załączniki: 1. Formularz oferty 2. Wykaz wykonanych usług 3. Wykaz osób trenerów przeznaczonych do realizacji szkoleń 4. Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji szkoleń 5. Wzór umowy

5 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr , dnia... / pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ / miejscowość/ dla Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów przy ulicy Pomorskiej 68, Gdańsk W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.... / nazwa i adres Wykonawcy / numer telefonu... numer faksu... adres internetowy REGON:...NIP oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: Świadczenie usług szkoleniowych z oprogramowania komputerowego w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów w ramach projektu UDA-POKL /08 L.p Tematy szkoleń 1 Inventor 3d poziom podstawowy Liczba osób w grupie (po 1 grupie dla każdego szkolenia - ogółem liczba osób do przeszkolenia Cena za 1 dzień szkoleniowy dla grupy Liczba dni szkoleniowych przypadająca na daną grupę Autocad 2d 10 5 Cena za przeszkolenie pełnej ilości osób we wszystkie dni szkoleniowe 3. Excel zaawansowany 10 2 ŁĄCZNIE CENA* UWAGA! *Cena musi obejmować: a) wartość całego przedmiotu zamówienia b) podatek VAT ( o ile wynika z właściwych przepisów) Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem ilości osób do przeszkolenia, ilości szkoleń w tygodniu, godzin szkoleń, zapewnienia wykwalifikowanych trenerów, materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia, kosztów dojazdu trenerów do siedziby Beneficjenta Pomocy, ewentualnych noclegów trenerów, wyżywienia trenerów, itp. UWAGA! CENY ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU 2. oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 3. oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru. 4. oświadczamy, że zapewnimy wykwalifikowaną kadrę, oraz sprzęt komputerowy dla wszystkich uczestników szkoleń oraz posiadamy licencje Inventor, Autocad i Excel umożliwiające szkolenie z użytkowania w/w oprogramowania). 5. oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w realizacji minimum 2 usług szkoleniowych jako wykonawca lub podwykonawca szkoleń komputerowych, udokumentowanych załączonymi dokumentami, na potwierdzenie czego załączamy Wykaz zrealizowanych usług oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług* 6. W razie gdy łączna cena naszej oferty mieści się w budżecie, ale dane pozycje cenowe za realizację poszczególnych Tematów szkoleniowych, przekroczą zaplanowany budżet, wyrażamy/nie wyrażamy* zgodę/y

6 na to, żeby Zamawiający przesunął ceny za realizację danych Tematów szkoleniowych w ramach łącznej ceny oferty, tj. bez zmiany ceny oferty. 7. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY: DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY: a/ imię i nazwisko : b/ stanowisko : c/ numer telefonu :... d/ numer faksu : / pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ *niepotrzebne skreślić

7 Załącznik nr 2 pieczątka Wykonawcy... miejscowość i data O Ś W I A D C Z E N I E WYKAZ Wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych jako wykonawca lub podwykonawca (minimum dwóch usług szkoleniowych jako wykonawca lub podwykonawca szkoleń komputerowych obejmujących łącznie nie mniej niż 10 dni szkoleniowych z okresu 3 lat od daty niniejszego Zapytania) udokumentowanych załączonymi referencjami od klientów lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte L.p. Nazwa, adres i telefon Odbiorcy wykonanie usługi Szczegółowy opis usług - wskazanie dokładnego rodzaju szkoleń i wskazanie dokładne zakresu tematycznego oraz czy było finansowane ze środków Unii Europejskiej* Ilość dni szkoleniowych przypadających na daną usługę szkoleniową Terminy realizacji (termin rozpoczęcia i termin zakończenia jeżeli zostało zakończone) * wymagane załączenie referencje od klientów lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi, * w zakresie Projektów dofinansowanych z UE nie są wymagane, ale są punktowane... pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

8 ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 3... miejscowość i data O Ś W I A D C Z E N I E WYKAZ TRENERÓW mogących zrealizować dane oferowane tematycznie szkolenie i posiadających doświadczenie w szkoleniu w zakresie spójnym z tematami szkoleń, tj. Inventor, Autocad i Excel (minimum 2 trenerów z każdego tematu) Lp Trenerzy przeznaczeni do realizacji zamówienia Zakres i temat Szkolenia Dane na temat posiadanych kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, opis doświadczenia - wykonywanych szkoleń komputerowych (ze wskazaniem, czy był to Inventor, Autocad, Excel) pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

9 ... pieczątka Wykonawcy... miejscowość i data Załącznik nr 4 O Ś W I A D C Z E N I E wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, w tym sprzęt komputerowy dla wszystkich uczestników szkoleń umożliwiające szkolenie z użytkowania oprogramowania Lp OPIS SPRZĘTU (typ/producent/model) Ilość sztuk szt... szt... szt... szt. szt. szt pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

10 WZÓR UMOWY O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Załącznik nr 5 zawarta w Gdańsku w dniu roku pomiędzy Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pomorskiej 68, Gdańsk, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Regon: NIP: reprezentowaną przez: 1. Wojciecha Rybowskiego Prezesa Zarządu, 2. Krzysztofa Balcerzaka Wiceprezesa Zarządu, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, a... z siedzibą w..., adres:... zarejestrowanym w... NIP... REGON... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą Strony zgodnie stanowią, że niniejsza umowa ma na celu realizację Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej w dniu r. pomiędzy Zamawiającym a Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Numer referencyjny...), zgodnie z którą Strony przyjmują dla realizacji niniejszej umowy następujące definicje: a) Projekt - Projekt szkoleniowy pt.: Wzmocnienie kapitału ludzkiego MOSTOSTAL - CHOJNICE S.A. w warunkach dynamicznego wzrostu b) Instytucja Wdrażająca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, c) Instytucja Pośrednicząca Minister Pracy i Polityki Społecznej, którego zadania w tym zakresie wykonuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, d) Instytucja Zarządzająca Minister Rozwoju Regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, e) Dane osobowe dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dotyczące uczestników Projektu oraz Beneficjenta Pomocy, które muszą być przetwarzane przez Instytucje oraz Zamawiającego, f) Przetwarzanie danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, g) Wytyczne w zakresie wydatków kwalifikowanych oznacza to Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 28 grudnia 2009 r. h) Beneficjent Pomocy Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań i zapewni należytą współpracę celem wykonania przez Zamawiającego umowy opisanej w ustępie 1 niniejszego, zgodnie z przepisami prawa oraz wskazanymi w ustępie 1 Wytycznymi Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji w 2010 roku wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej przygotowanie programu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkoleń komputerowych z zakresu Wykonanie usługi szkoleniowej następuje w ramach Projektu - pt.: Wzmocnienie kapitału ludzkiego MOSTOSTAL - CHOJNICE S.A. w warunkach dynamicznego wzrostu, objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach) - dla pracowników Beneficjenta Pomocy, zwanych dalej Uczestnikami szkoleń. 3. Przewidziana jest jedna grupa szkoleniowa dla każdego tematu. 4. Liczbę uczestników sesji szkoleniowych i tematy szkoleniowe określa Tabela zawarta w 5 do niniejszej umowy. Liczba uczestników może ulec zmniejszeniu stosownie do potrzeb szkoleniowych Beneficjenta Pomocy. 5. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Beneficjenta Pomocy w Chojnicach, województwo pomorskie.

11 6. Strony uzgadniają, że szkolenia będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku, w czasie pracy uczestników szkoleń, tj. w godzinach Za dzień szkolenia przyjmuje się min. 8 godzin zegarowych w tym 4 przerw 15 min, 1 przerwa 60 min. 7. Każde szkolenie winno być realizowane ciągiem (tj. dzień po dniu) - w jednym tygodniu. 8. Strony uzgadniają, że trenerem będzie/trenerami będą osoby wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 9. Zmiana osoby trenera wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie powoduje zmiany niniejszej umowy Do obowiązków Zamawiającego należy: a) przygotowanie i przekazanie Wykonawcy wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu (formatki dokumentów oznakowanych zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Narodową Strategią Spójności Księgą Identyfikacji Wizualnej), b) zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń, c) zapewnienie Uczestnikom szkoleń zaplanowanego w Projekcie wyżywienia (przerwa kawowa oraz lunch), d) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) przygotowanie programu szkolenia oraz treści materiałów szkoleniowych, b) zapewnienie materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkoleń (m.in. skrypt, notes, długopis). Materiały szkoleniowe, za wyjątkiem długopisu i notesu, muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. c) zapewnienie przeprowadzenia szkoleń w sposób sumienny i z należytą starannością, w tym z zachowaniem przez trenerów punktualności oraz kultury osobistej wobec Uczestników szkoleń, d) zapewnienie sprawdzenia tożsamości i danych Uczestników szkoleń przed rozpoczęciem danego szkolenia oraz dokonania kwalifikacji, czy osoby, które stawiły się na szkolenie, są uprawnione do uczestnictwa w danym szkoleniu, e) zapewnienie podpisania listy obecności przez wszystkich Uczestników szkolenia, f) przygotowanie materiałów do badań (pretesty, posttesty) wraz z kluczem rozwiązań, g) zapewnienie wypełniania przez Uczestników szkoleń ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu danego szkolenia, h) przeprowadzenie badań efektywności szkoleń wśród Uczestników szkoleń przy wykorzystaniu arkuszy oceny szkolenia, karty oceny szkolenia przez trenera, pretestów i posttestów, sprawdzenie i podliczenie badań, i) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach związanych z realizacją szkoleń, w tym związanych ze zbieraniem danych i oświadczeń od Uczestników szkoleń, j) terminowe wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkoleń przekazanych od Zamawiającego (dzienniki, karty pracy, podliczone pretesty i posttesty), k) wykorzystywanie w materiałach wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu (formatki dokumentów oznakowanych zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej), przekazanej przez Zamawiającego, l) spotkania się (wraz z zapewnieniem obecności trenera) z przedstawicielem Beneficjenta Pomocy w czasie i miejscu przez niego wskazanym celem doprecyzowania programu szkoleniowego, zakresu szkoleń, omówienia nieprawidłowości i innych spraw związanych ze szkoleniem. 2. Wykonawca przestawia do akceptacji Zamawiającego treść materiałów szkoleniowych na minimum 10 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. Termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego wynosi do 2 dni od zgłoszenia tych uwag Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi szkoleniowej objętej niniejszą umową zgodnie z przedstawionymi w 5 terminami szkoleń. 2. Konkretne terminy szkoleń będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy Beneficjentem Pomocy a Wykonawcą w ramach przedziału czasowego wskazanego powyżej. 3. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą ulec przesunięciu przez Zamawiającego z przyczyn organizacyjnych, zaś przez Wykonawcę tylko w uzasadnionych wypadkach losowych za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto w razie każdorazowej zmiany terminu przez Wykonawcę Wykonawca za wykonanie usługi opisanej w 2-3 niniejszej umowy otrzyma łącznie wynagrodzenie (wartość umowy) w wysokości:... brutto (słownie:... złotych),, zgodnie z następującymi cenami obejmującymi szkolenia z danego tematu:

12 L.p Tematy szkoleń 1 Inventor 3d poziom podstawowy Liczba osób w grupie (po 1 grupie dla każdego szkolenia - ogółem liczba osób do przeszkolenia Terminy szkoleń 12 kwiecień Autocad 2d 10 czerwiec Excel 10 maj zaawansowany 2010 Cena za 1 dzień szkoleniowy dla grupy Liczba dni szkoleniowych przypadająca na daną grupę ŁĄCZNIE CENA* Cena za przeszkolenie pełnej ilości osób we wszystkie dni szkoleniowe 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej na konto wskazane na fakturze, po realizacji szkoleń opisanych w ust. 1 za dany miesiąc i po dostarczeniu prawidłowo wypełnionej dokumentacji związanej z realizacją szkolenia, (tj.: Listy obecności uczestników szkolenia, Dziennika zajęć, Karty pracy, Oceny szkolenia przez trenera, Karty oceny szkolenia) zaakceptowanej przez Zamawiającego. 3. Podane powyżej wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty opracowania i wykonania materiałów szkoleniowych i do badań, koszty dojazdów, wyżywienia, noclegów, spotkań z Beneficjentem Pomocy lub Zamawiającego, dostarczenia treści materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkoleń oraz innych materiałów pomocniczych, a także praw autorskich z nimi związanych W ramach wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 za realizację umowy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w tym na cele dalszego przekazania Beneficjentowi Pomocy oraz Instytucji, wyłącznie na ich użytek własny prawo niewyłączne do korzystania w kraju i za granicą z materiałów szkoleniowych przekazanych Uczestnikom szkolenia oraz materiałów i opracowań powstałych w wyniku przeprowadzonego szkolenia w zakresie związanym z organizowanym wewnętrznie procesem podnoszenia kwalifikacji pracowników i doskonaleniem organizacji pracy oraz realizacji przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Numer projektu ) bez ograniczeń w czasie. Zamawiający i Beneficjent Pomocy, będzie mógł wykonywać ww. prawo na polach eksploatacji w postaci utrwalania dowolną techniką, zwielokrotniania w każdej możliwej technice na każdym nośniku, wprowadzania do pamięci komputera i sieci wewnętrznych Zamawiającego i Beneficjenta Pomocy. 2. Zapisy ustępu 1 niniejszego nie dotyczą praw związanych z utworami w postaci rozpowszechnionych egzemplarzy książek, podręczników lub zeszytów ćwiczeń, a także innych rozpowszechnionych już utworów na nośnikach elektronicznych zakupionych przez Wykonawcę dla potrzeb przeprowadzanych szkoleń (przeniesienie własności egzemplarza), co do których Zamawiającemu i Beneficjentowi Pomocy przysługiwać będzie wyłącznie prawo do korzystania z dozwolonego prawem autorskim osobistego użytku. 3. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do wszystkich treści, materiałów, dokumentów i opracowań, które przekazał lub przekaże Zamawiającemu w trakcie realizacji Projektu, w tym do opracowania programu Projektu i materiałów szkoleniowych, bądź dysponuje prawami, licencjami i uprawnieniami w zakresie korzystania z praw autorskich do tych utworów od osób trzecich, w sposób i w zakresie umożliwiającym wykorzystanie ich celem realizacji Projektu i niniejszej umowy bądź stanowią one jego własność i nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich. 4. Wykonawca oświadcza, że w razie zgłoszenia do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających z nieprawdziwości oświadczenia zawartego w ustępach powyższych, Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność oraz wszelkie roszczenia z tego tytułu, a także zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego Realizację każdego zlecenia w trakcie jego wykonania pod kątem jakości będzie nadzorował przedstawiciel Zamawiającego. 2. Odbiór wykonania szkolenia odbywać się będzie na podstawie następujących dokumentów: a. Listy obecności uczestników szkolenia b. Dziennika zajęć c. Oceny szkolenia przez trenera d. Karty oceny szkolenia e. Potwierdzenia odbioru zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

13 8 Wykonawca będzie przechowywał wszelką dokumentację związaną ze szkoleniami, w szczególności oryginały i kserokopie dokumentów, do 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający jej ochronę i nienaruszalność Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe pracowników Beneficjenta Pomocy Uczestników szkoleń podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 2. W rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych pracowników Uczestników szkoleń jest Beneficjent Pomocy. 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4. Zamawiający oświadcza, że Beneficjent Pomocy w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu powierzył mu przetwarzanie danych osobowych pracowników, o których mowa w ust. 2, a także, że Instytucja Pośrednicząca powierzyła mu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej i w tym zakresie Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych Uczestników szkoleń. Niniejsze upoważnienie obejmuje umocowanie do wydawania pracownikom Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 5. Wykonawca (w tym jego upoważnieni pracownicy) może przetwarzać dane osobowe, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz zobowiązuje się do spełnienia warunków, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Strony zgodnie oświadczają, że celem przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy jest możliwość realizacji monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 6. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy, Wykonawca jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające i spełnić wymagania pozwalające na efektywną realizację przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych. 7. Wykonawca przetwarzający dane osobowe pracowników Beneficjenta Pomocy obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności, powinien zabezpieczyć te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 8. Wykonawca przetwarzający dane osobowe zgodnie z niniejszą umową spowoduje, aby do przetwarzania danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy nie dopuszczone były jakiekolwiek inne osoby aniżeli posiadające imienne upoważnienia Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych. 9. Wykonawca jest zobowiązany zachować poufność danych osobowych i nie ujawniać ich osobom trzecim, chyba że Strony niniejszej umowy postanowią inaczej, konieczność udostępnienia tych danych będzie wynikała z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub działań upoważnionych organów administracji publicznej. Obowiązek zachowania poufności danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy nie dotyczy Instytucji związanych z wdrażaniem i kontrolą projektów realizowanych z dofinansowaniem z EFS, w szczególności Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej. 10. Obowiązek ochrony danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy wynikający z niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. 11. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu na przetwarzanie danych osobowych jego jako przedsiębiorcy i jego pracowników, współpracowników i przedstawicieli, w tym zakresie Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do przetwarzania udzielonych w trakcie realizacji niniejszej umowy danych osobowych, a także zobowiązuje się do uzyskania stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych W związku z realizacją Projektu -...w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw Wykonawca podda się kontroli dokonywanej przez uprawnione podmioty, w tym Zamawiającego i Instytucje, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności poprzez wgląd w dokumenty papierowe oraz elektroniczne, w tym także finansowe. 2. Wykonawcę obciąża udostępnienie Zamawiającemu, Instytucji lub innym upoważnionym organom, wszelkiej dokumentacji związanej ze szkoleniami zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz wytycznymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wytycznymi w zakresie wydatków kwalifikowanych, a także innej dokumentacji wymaganej decyzjami Instytucji lub organów państwowych Strony zobowiązują się do: a) traktowania wszystkich informacji dotyczących swoich przedsiębiorstw i personelu, w tym informacji handlowych, produkcyjnych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, a także

14 Uczestników szkoleń i Beneficjenta Pomocy, uzyskanych w formie pisemnej bądź ustnej w trakcie realizacji Projektu i niniejszej umowy, jako poufnych, chyba, że informacje te są powszechnie dostępne, były wcześniej znane Stronom lub zostały podane do publicznej wiadomości w trybie nie powodującym naruszenia niniejszej klauzuli. b) wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celach związanych z realizacją Projektu i niniejszej umowy; informacje te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Stron umowy, a także Uczestników szkoleń i Beneficjenta Pomocy, oraz nie będą przez Strony udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie Projektu, jak i niniejszej umowy, za wyjątkiem obowiązku udostępnienia informacji wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub działania upoważnionych organów administracji publicznej. c) zabezpieczenia wszystkich informacji przekazanych przez Strony z najwyższą starannością przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. 2. Przyjmując do wiadomości i wyrażając zgodę na dotrzymanie zobowiązań zawartych w niniejszym paragrafie Strony spowodują dotrzymanie takiego samego zobowiązania przez swoich przedstawicieli, pracowników i doradców, a w przypadku niedotrzymania przez nich zobowiązania - pokrycie szkody poniesionej z tego tytułu przez drugą ze Stron. 3. Klauzule o zachowaniu w tajemnicy wskazanych powyżej informacji obowiązują również w okresie 10 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy brutto, w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 2. Niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej określonej w ustępie powyżej, Zamawiającemu przysługuje - w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę - możliwość odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za szkolenia przeprowadzone należycie. 3. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę spowoduje konieczność powtórzenia danego szkolenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w sytuacji gdy trener Wykonawcy nie pojawi się na szkoleniu bez uprzedzenia, skróci czas zajęć, zmieni miejsce wykonania szkolenia, przeprowadzi szkolenie w sposób nienależyty, w szczególności co potwierdzą uzasadnione negatywne oceny Uczestników szkolenia, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia Zamawiającemu kosztów powtórnego przeprowadzenia szkolenia przez innego trenera oraz uzasadnionych kosztów z tym związanych, a Zamawiającemu przysługiwać będzie dodatkowo uprawnienie do naliczenia Wykonawcy kwoty kary umownej w wysokości 25 % wartości danego szkolenia brutto, którego zdarzenie dotyczy. 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar umownych na zasadach ogólnych k. c Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy z Wykonawcą z dniem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o rozwiązaniu w następujących wypadkach: a) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją uprawnioną do wykonywania praw z umowy opisanej w 1 ust.1, b) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Beneficjentem Pomocy, c) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, został przez niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub znajduje się w trakcie postępowania naprawczego, d) braku akceptacji osoby trenera prowadzącego szkolenie przez Beneficjenta Pomocy. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit a)-d) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu szkoleń faktycznie wykonanych w sposób należyty. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia w trakcie realizacji zamówienia z realizacji części zamówienia w zakresie nierozpoczętych tematów szkoleniowych. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu szkoleń faktycznie wykonanych. 14 Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także pozostałych przepisów prawa związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 3. Strony będą starały się rozwiązywać zaistniałe problemy w sposób polubowny, a w razie braku wspólnych rozwiązań poddają się rozstrzygnięciom przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 16 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

15 Załącznik nr 1 - Wykaz trenerów ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A NR /2 zawarta w dniu...2013 r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy.../teo/auipe/2012 Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013 Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. nr WUP/OZP/ /2016

3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. nr WUP/OZP/ /2016 3311/73/DZ/AM/2016-OZP/18 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY nr WUP/OZP/ /2016 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale Przedmiejskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Łuków, dnia r.

Zapytanie ofertowe. Łuków, dnia r. Łuków, dnia 14.12.2016 r. Zapytanie ofertowe Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie ul. Międzyrzecka 70, 21-400 Łuków, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS

Umowa nr PCPR.EFS Umowa nr PCPR.EFS.2203.2015 Projekt umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Bogatko

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 Projekt umowy Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL

UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 9/2105/FSS UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL dotyczy dostawy książek specjalistycznych Zawarta w Łodzi w dniu.., pomiędzy: Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa

Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa zawarta w Katowicach w dniu.. r. pomiędzy: EUROPART Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

NIP: 573-230-29-50, REGON:

NIP: 573-230-29-50, REGON: Załącznik nr 5 UMOWA nr CRU/ (wzór) /Zm/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Częstochowie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro.

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. ZAPYTANIE OFERTOWE MOPS/341R/16/2012 Zaproszenie do składania ofert Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez :

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez : Załącznik nr 6 do SIWZ Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik 1 Znak postępowania 07/EN/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacja projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 zawarta w dniu 2015 roku w Katowicach pomiędzy: Województwem Śląskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności 042.1.14.2012 Sierpc, dnia 27.11.2012 r. Zapytanie ofertowe świadczenie usług wykonania zdjęć w ramach projektu WIEDZA KLUCZEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... w, pomiędzy: A.Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, NIP 873-27-88-954 B. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012. Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.

ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012. Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr. ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012 Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr. Zawarta w Katowicach w dniu 2012, pomiędzy: Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt)

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. (Projekt) zawarta w dniu. r. w Wysokiej pomiędzy GMINĄ ŁAŃCUT/Przedszkolem Publicznym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Załącznik 2 WZÓR UMOWY Załącznik 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 28/29, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UMOWA - WZÓR zawarta w dniu. w Zawierciu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400 Zawiercie, identyfikującym się numerem NIP: 6491629614,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.01-06-136/13 Zawarta w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz UMOWA Nr ZP.272.46.2011.... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz W dniu.. pomiędzy: Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r.

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Załącznik nr 7 pomiędzy Wzór umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Gminą Sosnowiec - Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, reprezentowanym przez Dyrektora Pana/Panią. działającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich

WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich Załącznik nr 6 Dotyczy projektu Budujemy drogi specjalistyczne szkolenia dla branży budowlanej współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności realizowana w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU..

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. Załącznik nr 3 Do zaproszenia do składania ofert nr OR.II.271.24.15 -WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. pomiędzy 1. Starostą Powiatu Nyskiego, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 10 33-300 Nowy Sącz (nazwa i adres Wykonawcy) numer telefonu e-mail. REGON NIP. Odpowiadając na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DP/P1/305/03/2015/KS Gdańsk, 25.03.2015r. WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w Częstochowie w dniu...... w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie art. 5 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MEN/2016/DFS/. 1 2

Umowa nr MEN/2016/DFS/.  1 2 Umowa nr MEN/2016/DFS/. Zawarta w dniu.... 2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, NIP 701-001-56-10 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr DPOIŚ/0 /2011

UMOWA O DZIEŁO nr DPOIŚ/0 /2011 UMOWA O DZIEŁO nr DPOIŚ/0 /2011 zawarta w dniu w Warszawie ( zwana dalej Umową ) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie (kod 00-922), przy ul. Wawelskiej 52/54, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie

UMOWA ZLECENIA NR zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie UMOWA ZLECENIA NR zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt Załącznik nr 7 Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, z siedzibą w Poznaniu (61-485), ul. 28 czerwca 1956r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt)

UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt) Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt) Zał. Nr 3 do SIWZ zawarta w.. w Łańcucie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań. reprezentowanym przez Dyrektor Bognę Frąszczak,

WZÓR UMOWY UMOWA. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań. reprezentowanym przez Dyrektor Bognę Frąszczak, Poznań, 17.09.2015 roku ZAŁĄCZNIK NR 4 do zapytania ofertowego z dnia 17 września 2015 roku, dotyczącego realizacji badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu techniką wspomaganych komputerowo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Usługi szkoleniowe dla brygadzistów i specjalistów w następujących pakietach tematycznych szkoleń:

Zapytanie ofertowe. Usługi szkoleniowe dla brygadzistów i specjalistów w następujących pakietach tematycznych szkoleń: Gdańsk, dnia 29 maja 2009 r.... dotyczy: Projekt nr WND-POKL.08.01.01-22-205/08 Zapytanie ofertowe W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia MenedŜerów z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo