Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010"

Transkrypt

1 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL /08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/ Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pomorskiej 68, Gdańsk, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , realizując zasadę konkurencyjności zapraszamy do złożenia oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer konkursu POKL/2.1.1/2008/Z, na następujący przedmiot zamówienia: Świadczenie usług szkoleniowych z oprogramowania komputerowego w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów Lp. Temat szkolenia Czas trwania w dniach Planowana wielkość grupy szkoleniowej 1 Inventor 3d poziom podstawowy Excel zaawansowany Autocad 2d 5 10 Planowane terminy szkoleń są następujące: 1. Inventor 3d poziom podstawowy - kwiecień Excel zaawansowany - maj Autocad 2d - czerwiec 2010 Konkretne terminy szkoleń będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy Beneficjentem Pomocy a Wykonawcą w ramach przedziału czasowego wskazanego powyżej. Terminy szkoleń mogą ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Beneficjenta Pomocy w Chojnicach, województwo pomorskie. Szkolenia będą organizowane z każdego tematu dla 1 grupy. Szkolenia będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku, w czasie pracy uczestników szkoleń, tj. w godzinach Za dzień szkolenia przyjmuje się min. 8 godzin zegarowych w tym 4 przerw 15 min, 1 przerwa 60 min. Każde szkolenie winno być realizowane ciągiem (tj. dzień po dniu) - w jednym tygodniu. Wykonawca w ramach usługi zapewnia wykwalifikowanych trenerów oraz materiały szkoleniowe (min. skrypt, notes, długopis) Materiały szkoleniowe, za wyjątkiem długopisu i notesu, muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wymagana jest kompleksowa realizacja usługi. Niedopuszczalne jest składanie ofert na poszczególne tematy szkoleniowe lub też z wyłączeniem zapewnienia materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia w trakcie realizacji zamówienia z realizacji części zamówienia w zakresie nierozpoczętych tematów szkoleniowych.

2 Warunkiem udziału oferty w ocenie jest: 1. posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji minimum dwóch usług szkoleniowych jako wykonawca lub podwykonawca szkoleń komputerowych obejmujących łącznie nie mniej niż 10 dni szkoleniowych z okresu 3 lat od daty niniejszego Zapytania (ocena w oparciu o oświadczenie wykaz usług z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi), 2. zapewnienie wykwalifikowanej kadry w postaci minimum 2 trenerów mogących zrealizować każde dane oferowane tematycznie szkolenie i posiadających doświadczenie w szkoleniu w zakresie spójnym z tematami szkoleń, tj. Inventor, Autocad i Excel (ocena w oparciu o oświadczenie wykaz trenerów) 3. zapewnienie sprzętu komputerowego dla wszystkich uczestników szkoleń oraz posiadanie licencji Inventor, Autocad i Excel umożliwiającej szkolenie z użytkowania w/w oprogramowania (ocena w oparciu o oświadczenie wykaz sprzętu), 4. zaakceptowanie Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania (ocena w oparciu o oświadczenie). 5. wyrażenie zgody na przesunięcia cen za realizację poszczególnych Tematów szkoleniowych w ramach zbiorczej ceny oferty. Kryterium wyboru są: 1. cena 70%, 2. udokumentowane doświadczenie firmy w realizacji usług szkoleniowych liczone według ilości dni szkoleniowych 20% 3. udokumentowane doświadczenie firmy w zrealizowaniu usług szkoleniowych w ramach projektu EFS liczone według zrealizowanych projektów 10% Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru : najniższa cena oferty liczba punktów = x 100 x 70 % cena badanej oferty Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania dla całego przedmiotu zamówienia. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT) i skalkulowana na poszczególne 3 tematy szkoleniowe oraz podliczona zbiorczo dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem ilości osób do przeszkolenia, ilości szkoleń w tygodniu, godzin szkoleń, materiałów szkoleniowych, kosztów dojazdu do siedziby oddziałów Beneficjenta Pomocy, itp. UWAGA: Zamawiający ma - w ramach Wniosku o dofinansowanie Projektu sztywno skalkulowane kwoty na sfinansowanie danych pozycji tematycznych szkoleń. W związku z kompleksową realizacją usługi oraz wskazaniem ceny dla całego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyrażenia zgody na przesunięcia cen za realizację danych Tematów szkoleniowych w ramach ogólnej ceny oferty, tj. bez zmiany łącznej ceny oferty. Punkty za doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych liczone według ilości dni szkoleniowych będą obliczane wg następującego wzoru: ilość dni szkoleniowych wykazywana w badanej ofercie liczba punktów = x 100 x 20 % najwyższa ilość dni szkoleniowych wykazywana spośród złożonych ofert Ocena za doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych dokonywana będzie w oparciu o zadeklarowaną w Wykazie ilość dni szkoleniowych zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach usług szkoleniowych jako wykonawca lub podwykonawca szkoleń komputerowych z okresu 3 lat od daty niniejszego Zapytania, udokumentowanych referencjami od klientów lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (ocena w oparciu o oświadczenie wykaz usług z załączonymi dokumentami potwierdzającymi).

3 Punkty za doświadczenie firmy w zrealizowaniu usług szkoleniowych w ramach projektu EFS będą obliczane wg następującego wzoru: ilość projektów zrealizowanych w ramach EFS wykazywana w badanej ofercie liczba punktów = x 100 x 10 % najwyższa ilość projektów zrealiz. w ramach EFS wykazywana spośród złożonych ofert Ocena za doświadczenie dokonywana będzie w oparciu o zadeklarowaną w Wykazie ilość projektów, obejmujących usługi szkoleniowe zrealizowane przez Wykonawcę w ramach projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej jako wykonawca lub podwykonawca, z okresu 3 lat od daty niniejszego Zapytania, udokumentowanych referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (ocena w oparciu o oświadczenie wykaz usług z załączonymi dokumentami potwierdzającymi). Oferta, która uzyska dla danego Pakietu największą liczbę punktów (punkty uzyskane za kryterium: CENA + DOŚWIADCZENIE + DOŚWIADCZENIE W PROJEKTACH EFS) zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Oferta z załącznikami winna być złożona na druku załączonego Formularza do dnia 08 marca 2010 r. godz w siedzibie Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pomorskiej 68, Gdańsk, pokój nr 212, II piętro osobiście lub przez doręczyciela. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy: Oferta na świadczenie usług szkoleniowych z z oprogramowania komputerowego w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów Nr Projektu UDA-POKL /08 - nie otwierać przed 08 marca 2010 r. godz. 15:00 W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 marca 2010 r. godz w siedzibie Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pomorskiej 68, Gdańsk, pokój nr 212, II piętro. Oferta winna zawierać: 1. wypełniony Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 2. wypełniony Wykaz zrealizowanych minimum dwóch usług szkoleniowych jako wykonawca lub podwykonawca szkoleń komputerowych obejmujących łącznie nie mniej niż 10 dni szkoleniowych z okresu 3 lat od daty niniejszego Zapytania, udokumentowanych referencjami od klientów lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, 3. wypełniony Wykaz osób trenerów przeznaczonych do realizacji szkoleń - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania (minimum 2 trenerów mogących zrealizować dany temat szkolenia), 4. wypełniony Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji szkoleń - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, 5. aktualny (nie starszy niż 3 mc) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy - oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia, 6. Pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w punkcie 5 (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. W pozostałym zakresie w niniejszym postępowaniu dopuszczalna jest forma elektroniczna i faxu. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel wew. 354 /fax , Osobą wyznaczona do kontaktów jest: Bartłomiej Milinkiewicz. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.

4 Powodem do odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet Projektu dla całego przedmiotu zamówienia, a także brak zgody Wykonawcy na przesunięcie cen za realizację danych Tematów szkoleniowych w ramach ogólnej ceny oferty, tj. bez zmiany łącznej ceny oferty. W wypadku braku zgody Wykonawcy na przesunięcie cen za realizację danych Tematów szkoleniowych w ramach ogólnej ceny oferty, tj. bez zmiany ceny oferty, po wyborze oferty, wybrana będzie kolejna oferta posiadająca największą ilość punktów spośród pozostałych złożonych ofert. Wysokość zaplanowanego budżetu będzie podana publicznie bezpośrednio przed otwarciem ofert. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Załączniki: 1. Formularz oferty 2. Wykaz wykonanych usług 3. Wykaz osób trenerów przeznaczonych do realizacji szkoleń 4. Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji szkoleń 5. Wzór umowy

5 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr , dnia... / pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ / miejscowość/ dla Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów przy ulicy Pomorskiej 68, Gdańsk W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.... / nazwa i adres Wykonawcy / numer telefonu... numer faksu... adres internetowy REGON:...NIP oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: Świadczenie usług szkoleniowych z oprogramowania komputerowego w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów w ramach projektu UDA-POKL /08 L.p Tematy szkoleń 1 Inventor 3d poziom podstawowy Liczba osób w grupie (po 1 grupie dla każdego szkolenia - ogółem liczba osób do przeszkolenia Cena za 1 dzień szkoleniowy dla grupy Liczba dni szkoleniowych przypadająca na daną grupę Autocad 2d 10 5 Cena za przeszkolenie pełnej ilości osób we wszystkie dni szkoleniowe 3. Excel zaawansowany 10 2 ŁĄCZNIE CENA* UWAGA! *Cena musi obejmować: a) wartość całego przedmiotu zamówienia b) podatek VAT ( o ile wynika z właściwych przepisów) Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem ilości osób do przeszkolenia, ilości szkoleń w tygodniu, godzin szkoleń, zapewnienia wykwalifikowanych trenerów, materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia, kosztów dojazdu trenerów do siedziby Beneficjenta Pomocy, ewentualnych noclegów trenerów, wyżywienia trenerów, itp. UWAGA! CENY ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU 2. oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 3. oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru. 4. oświadczamy, że zapewnimy wykwalifikowaną kadrę, oraz sprzęt komputerowy dla wszystkich uczestników szkoleń oraz posiadamy licencje Inventor, Autocad i Excel umożliwiające szkolenie z użytkowania w/w oprogramowania). 5. oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w realizacji minimum 2 usług szkoleniowych jako wykonawca lub podwykonawca szkoleń komputerowych, udokumentowanych załączonymi dokumentami, na potwierdzenie czego załączamy Wykaz zrealizowanych usług oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług* 6. W razie gdy łączna cena naszej oferty mieści się w budżecie, ale dane pozycje cenowe za realizację poszczególnych Tematów szkoleniowych, przekroczą zaplanowany budżet, wyrażamy/nie wyrażamy* zgodę/y

6 na to, żeby Zamawiający przesunął ceny za realizację danych Tematów szkoleniowych w ramach łącznej ceny oferty, tj. bez zmiany ceny oferty. 7. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY: DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY: a/ imię i nazwisko : b/ stanowisko : c/ numer telefonu :... d/ numer faksu : / pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ *niepotrzebne skreślić

7 Załącznik nr 2 pieczątka Wykonawcy... miejscowość i data O Ś W I A D C Z E N I E WYKAZ Wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych jako wykonawca lub podwykonawca (minimum dwóch usług szkoleniowych jako wykonawca lub podwykonawca szkoleń komputerowych obejmujących łącznie nie mniej niż 10 dni szkoleniowych z okresu 3 lat od daty niniejszego Zapytania) udokumentowanych załączonymi referencjami od klientów lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte L.p. Nazwa, adres i telefon Odbiorcy wykonanie usługi Szczegółowy opis usług - wskazanie dokładnego rodzaju szkoleń i wskazanie dokładne zakresu tematycznego oraz czy było finansowane ze środków Unii Europejskiej* Ilość dni szkoleniowych przypadających na daną usługę szkoleniową Terminy realizacji (termin rozpoczęcia i termin zakończenia jeżeli zostało zakończone) * wymagane załączenie referencje od klientów lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi, * w zakresie Projektów dofinansowanych z UE nie są wymagane, ale są punktowane... pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

8 ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 3... miejscowość i data O Ś W I A D C Z E N I E WYKAZ TRENERÓW mogących zrealizować dane oferowane tematycznie szkolenie i posiadających doświadczenie w szkoleniu w zakresie spójnym z tematami szkoleń, tj. Inventor, Autocad i Excel (minimum 2 trenerów z każdego tematu) Lp Trenerzy przeznaczeni do realizacji zamówienia Zakres i temat Szkolenia Dane na temat posiadanych kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, opis doświadczenia - wykonywanych szkoleń komputerowych (ze wskazaniem, czy był to Inventor, Autocad, Excel) pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

9 ... pieczątka Wykonawcy... miejscowość i data Załącznik nr 4 O Ś W I A D C Z E N I E wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, w tym sprzęt komputerowy dla wszystkich uczestników szkoleń umożliwiające szkolenie z użytkowania oprogramowania Lp OPIS SPRZĘTU (typ/producent/model) Ilość sztuk szt... szt... szt... szt. szt. szt pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

10 WZÓR UMOWY O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Załącznik nr 5 zawarta w Gdańsku w dniu roku pomiędzy Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pomorskiej 68, Gdańsk, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Regon: NIP: reprezentowaną przez: 1. Wojciecha Rybowskiego Prezesa Zarządu, 2. Krzysztofa Balcerzaka Wiceprezesa Zarządu, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, a... z siedzibą w..., adres:... zarejestrowanym w... NIP... REGON... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą Strony zgodnie stanowią, że niniejsza umowa ma na celu realizację Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej w dniu r. pomiędzy Zamawiającym a Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Numer referencyjny...), zgodnie z którą Strony przyjmują dla realizacji niniejszej umowy następujące definicje: a) Projekt - Projekt szkoleniowy pt.: Wzmocnienie kapitału ludzkiego MOSTOSTAL - CHOJNICE S.A. w warunkach dynamicznego wzrostu b) Instytucja Wdrażająca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, c) Instytucja Pośrednicząca Minister Pracy i Polityki Społecznej, którego zadania w tym zakresie wykonuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, d) Instytucja Zarządzająca Minister Rozwoju Regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, e) Dane osobowe dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dotyczące uczestników Projektu oraz Beneficjenta Pomocy, które muszą być przetwarzane przez Instytucje oraz Zamawiającego, f) Przetwarzanie danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, g) Wytyczne w zakresie wydatków kwalifikowanych oznacza to Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 28 grudnia 2009 r. h) Beneficjent Pomocy Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań i zapewni należytą współpracę celem wykonania przez Zamawiającego umowy opisanej w ustępie 1 niniejszego, zgodnie z przepisami prawa oraz wskazanymi w ustępie 1 Wytycznymi Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji w 2010 roku wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej przygotowanie programu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkoleń komputerowych z zakresu Wykonanie usługi szkoleniowej następuje w ramach Projektu - pt.: Wzmocnienie kapitału ludzkiego MOSTOSTAL - CHOJNICE S.A. w warunkach dynamicznego wzrostu, objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach) - dla pracowników Beneficjenta Pomocy, zwanych dalej Uczestnikami szkoleń. 3. Przewidziana jest jedna grupa szkoleniowa dla każdego tematu. 4. Liczbę uczestników sesji szkoleniowych i tematy szkoleniowe określa Tabela zawarta w 5 do niniejszej umowy. Liczba uczestników może ulec zmniejszeniu stosownie do potrzeb szkoleniowych Beneficjenta Pomocy. 5. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Beneficjenta Pomocy w Chojnicach, województwo pomorskie.

11 6. Strony uzgadniają, że szkolenia będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku, w czasie pracy uczestników szkoleń, tj. w godzinach Za dzień szkolenia przyjmuje się min. 8 godzin zegarowych w tym 4 przerw 15 min, 1 przerwa 60 min. 7. Każde szkolenie winno być realizowane ciągiem (tj. dzień po dniu) - w jednym tygodniu. 8. Strony uzgadniają, że trenerem będzie/trenerami będą osoby wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 9. Zmiana osoby trenera wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie powoduje zmiany niniejszej umowy Do obowiązków Zamawiającego należy: a) przygotowanie i przekazanie Wykonawcy wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu (formatki dokumentów oznakowanych zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Narodową Strategią Spójności Księgą Identyfikacji Wizualnej), b) zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń, c) zapewnienie Uczestnikom szkoleń zaplanowanego w Projekcie wyżywienia (przerwa kawowa oraz lunch), d) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) przygotowanie programu szkolenia oraz treści materiałów szkoleniowych, b) zapewnienie materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkoleń (m.in. skrypt, notes, długopis). Materiały szkoleniowe, za wyjątkiem długopisu i notesu, muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. c) zapewnienie przeprowadzenia szkoleń w sposób sumienny i z należytą starannością, w tym z zachowaniem przez trenerów punktualności oraz kultury osobistej wobec Uczestników szkoleń, d) zapewnienie sprawdzenia tożsamości i danych Uczestników szkoleń przed rozpoczęciem danego szkolenia oraz dokonania kwalifikacji, czy osoby, które stawiły się na szkolenie, są uprawnione do uczestnictwa w danym szkoleniu, e) zapewnienie podpisania listy obecności przez wszystkich Uczestników szkolenia, f) przygotowanie materiałów do badań (pretesty, posttesty) wraz z kluczem rozwiązań, g) zapewnienie wypełniania przez Uczestników szkoleń ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu danego szkolenia, h) przeprowadzenie badań efektywności szkoleń wśród Uczestników szkoleń przy wykorzystaniu arkuszy oceny szkolenia, karty oceny szkolenia przez trenera, pretestów i posttestów, sprawdzenie i podliczenie badań, i) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach związanych z realizacją szkoleń, w tym związanych ze zbieraniem danych i oświadczeń od Uczestników szkoleń, j) terminowe wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkoleń przekazanych od Zamawiającego (dzienniki, karty pracy, podliczone pretesty i posttesty), k) wykorzystywanie w materiałach wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu (formatki dokumentów oznakowanych zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej), przekazanej przez Zamawiającego, l) spotkania się (wraz z zapewnieniem obecności trenera) z przedstawicielem Beneficjenta Pomocy w czasie i miejscu przez niego wskazanym celem doprecyzowania programu szkoleniowego, zakresu szkoleń, omówienia nieprawidłowości i innych spraw związanych ze szkoleniem. 2. Wykonawca przestawia do akceptacji Zamawiającego treść materiałów szkoleniowych na minimum 10 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. Termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego wynosi do 2 dni od zgłoszenia tych uwag Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi szkoleniowej objętej niniejszą umową zgodnie z przedstawionymi w 5 terminami szkoleń. 2. Konkretne terminy szkoleń będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy Beneficjentem Pomocy a Wykonawcą w ramach przedziału czasowego wskazanego powyżej. 3. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą ulec przesunięciu przez Zamawiającego z przyczyn organizacyjnych, zaś przez Wykonawcę tylko w uzasadnionych wypadkach losowych za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto w razie każdorazowej zmiany terminu przez Wykonawcę Wykonawca za wykonanie usługi opisanej w 2-3 niniejszej umowy otrzyma łącznie wynagrodzenie (wartość umowy) w wysokości:... brutto (słownie:... złotych),, zgodnie z następującymi cenami obejmującymi szkolenia z danego tematu:

12 L.p Tematy szkoleń 1 Inventor 3d poziom podstawowy Liczba osób w grupie (po 1 grupie dla każdego szkolenia - ogółem liczba osób do przeszkolenia Terminy szkoleń 12 kwiecień Autocad 2d 10 czerwiec Excel 10 maj zaawansowany 2010 Cena za 1 dzień szkoleniowy dla grupy Liczba dni szkoleniowych przypadająca na daną grupę ŁĄCZNIE CENA* Cena za przeszkolenie pełnej ilości osób we wszystkie dni szkoleniowe 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej na konto wskazane na fakturze, po realizacji szkoleń opisanych w ust. 1 za dany miesiąc i po dostarczeniu prawidłowo wypełnionej dokumentacji związanej z realizacją szkolenia, (tj.: Listy obecności uczestników szkolenia, Dziennika zajęć, Karty pracy, Oceny szkolenia przez trenera, Karty oceny szkolenia) zaakceptowanej przez Zamawiającego. 3. Podane powyżej wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty opracowania i wykonania materiałów szkoleniowych i do badań, koszty dojazdów, wyżywienia, noclegów, spotkań z Beneficjentem Pomocy lub Zamawiającego, dostarczenia treści materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkoleń oraz innych materiałów pomocniczych, a także praw autorskich z nimi związanych W ramach wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 za realizację umowy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w tym na cele dalszego przekazania Beneficjentowi Pomocy oraz Instytucji, wyłącznie na ich użytek własny prawo niewyłączne do korzystania w kraju i za granicą z materiałów szkoleniowych przekazanych Uczestnikom szkolenia oraz materiałów i opracowań powstałych w wyniku przeprowadzonego szkolenia w zakresie związanym z organizowanym wewnętrznie procesem podnoszenia kwalifikacji pracowników i doskonaleniem organizacji pracy oraz realizacji przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Numer projektu ) bez ograniczeń w czasie. Zamawiający i Beneficjent Pomocy, będzie mógł wykonywać ww. prawo na polach eksploatacji w postaci utrwalania dowolną techniką, zwielokrotniania w każdej możliwej technice na każdym nośniku, wprowadzania do pamięci komputera i sieci wewnętrznych Zamawiającego i Beneficjenta Pomocy. 2. Zapisy ustępu 1 niniejszego nie dotyczą praw związanych z utworami w postaci rozpowszechnionych egzemplarzy książek, podręczników lub zeszytów ćwiczeń, a także innych rozpowszechnionych już utworów na nośnikach elektronicznych zakupionych przez Wykonawcę dla potrzeb przeprowadzanych szkoleń (przeniesienie własności egzemplarza), co do których Zamawiającemu i Beneficjentowi Pomocy przysługiwać będzie wyłącznie prawo do korzystania z dozwolonego prawem autorskim osobistego użytku. 3. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do wszystkich treści, materiałów, dokumentów i opracowań, które przekazał lub przekaże Zamawiającemu w trakcie realizacji Projektu, w tym do opracowania programu Projektu i materiałów szkoleniowych, bądź dysponuje prawami, licencjami i uprawnieniami w zakresie korzystania z praw autorskich do tych utworów od osób trzecich, w sposób i w zakresie umożliwiającym wykorzystanie ich celem realizacji Projektu i niniejszej umowy bądź stanowią one jego własność i nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich. 4. Wykonawca oświadcza, że w razie zgłoszenia do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających z nieprawdziwości oświadczenia zawartego w ustępach powyższych, Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność oraz wszelkie roszczenia z tego tytułu, a także zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego Realizację każdego zlecenia w trakcie jego wykonania pod kątem jakości będzie nadzorował przedstawiciel Zamawiającego. 2. Odbiór wykonania szkolenia odbywać się będzie na podstawie następujących dokumentów: a. Listy obecności uczestników szkolenia b. Dziennika zajęć c. Oceny szkolenia przez trenera d. Karty oceny szkolenia e. Potwierdzenia odbioru zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

13 8 Wykonawca będzie przechowywał wszelką dokumentację związaną ze szkoleniami, w szczególności oryginały i kserokopie dokumentów, do 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający jej ochronę i nienaruszalność Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe pracowników Beneficjenta Pomocy Uczestników szkoleń podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 2. W rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych pracowników Uczestników szkoleń jest Beneficjent Pomocy. 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4. Zamawiający oświadcza, że Beneficjent Pomocy w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu powierzył mu przetwarzanie danych osobowych pracowników, o których mowa w ust. 2, a także, że Instytucja Pośrednicząca powierzyła mu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej i w tym zakresie Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych Uczestników szkoleń. Niniejsze upoważnienie obejmuje umocowanie do wydawania pracownikom Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 5. Wykonawca (w tym jego upoważnieni pracownicy) może przetwarzać dane osobowe, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz zobowiązuje się do spełnienia warunków, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Strony zgodnie oświadczają, że celem przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy jest możliwość realizacji monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 6. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy, Wykonawca jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające i spełnić wymagania pozwalające na efektywną realizację przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych. 7. Wykonawca przetwarzający dane osobowe pracowników Beneficjenta Pomocy obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności, powinien zabezpieczyć te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 8. Wykonawca przetwarzający dane osobowe zgodnie z niniejszą umową spowoduje, aby do przetwarzania danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy nie dopuszczone były jakiekolwiek inne osoby aniżeli posiadające imienne upoważnienia Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych. 9. Wykonawca jest zobowiązany zachować poufność danych osobowych i nie ujawniać ich osobom trzecim, chyba że Strony niniejszej umowy postanowią inaczej, konieczność udostępnienia tych danych będzie wynikała z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub działań upoważnionych organów administracji publicznej. Obowiązek zachowania poufności danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy nie dotyczy Instytucji związanych z wdrażaniem i kontrolą projektów realizowanych z dofinansowaniem z EFS, w szczególności Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej. 10. Obowiązek ochrony danych osobowych pracowników Beneficjenta Pomocy wynikający z niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. 11. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu na przetwarzanie danych osobowych jego jako przedsiębiorcy i jego pracowników, współpracowników i przedstawicieli, w tym zakresie Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do przetwarzania udzielonych w trakcie realizacji niniejszej umowy danych osobowych, a także zobowiązuje się do uzyskania stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych W związku z realizacją Projektu -...w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw Wykonawca podda się kontroli dokonywanej przez uprawnione podmioty, w tym Zamawiającego i Instytucje, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności poprzez wgląd w dokumenty papierowe oraz elektroniczne, w tym także finansowe. 2. Wykonawcę obciąża udostępnienie Zamawiającemu, Instytucji lub innym upoważnionym organom, wszelkiej dokumentacji związanej ze szkoleniami zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz wytycznymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wytycznymi w zakresie wydatków kwalifikowanych, a także innej dokumentacji wymaganej decyzjami Instytucji lub organów państwowych Strony zobowiązują się do: a) traktowania wszystkich informacji dotyczących swoich przedsiębiorstw i personelu, w tym informacji handlowych, produkcyjnych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, a także

14 Uczestników szkoleń i Beneficjenta Pomocy, uzyskanych w formie pisemnej bądź ustnej w trakcie realizacji Projektu i niniejszej umowy, jako poufnych, chyba, że informacje te są powszechnie dostępne, były wcześniej znane Stronom lub zostały podane do publicznej wiadomości w trybie nie powodującym naruszenia niniejszej klauzuli. b) wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celach związanych z realizacją Projektu i niniejszej umowy; informacje te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Stron umowy, a także Uczestników szkoleń i Beneficjenta Pomocy, oraz nie będą przez Strony udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie Projektu, jak i niniejszej umowy, za wyjątkiem obowiązku udostępnienia informacji wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub działania upoważnionych organów administracji publicznej. c) zabezpieczenia wszystkich informacji przekazanych przez Strony z najwyższą starannością przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. 2. Przyjmując do wiadomości i wyrażając zgodę na dotrzymanie zobowiązań zawartych w niniejszym paragrafie Strony spowodują dotrzymanie takiego samego zobowiązania przez swoich przedstawicieli, pracowników i doradców, a w przypadku niedotrzymania przez nich zobowiązania - pokrycie szkody poniesionej z tego tytułu przez drugą ze Stron. 3. Klauzule o zachowaniu w tajemnicy wskazanych powyżej informacji obowiązują również w okresie 10 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy brutto, w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 2. Niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej określonej w ustępie powyżej, Zamawiającemu przysługuje - w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę - możliwość odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za szkolenia przeprowadzone należycie. 3. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę spowoduje konieczność powtórzenia danego szkolenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w sytuacji gdy trener Wykonawcy nie pojawi się na szkoleniu bez uprzedzenia, skróci czas zajęć, zmieni miejsce wykonania szkolenia, przeprowadzi szkolenie w sposób nienależyty, w szczególności co potwierdzą uzasadnione negatywne oceny Uczestników szkolenia, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia Zamawiającemu kosztów powtórnego przeprowadzenia szkolenia przez innego trenera oraz uzasadnionych kosztów z tym związanych, a Zamawiającemu przysługiwać będzie dodatkowo uprawnienie do naliczenia Wykonawcy kwoty kary umownej w wysokości 25 % wartości danego szkolenia brutto, którego zdarzenie dotyczy. 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar umownych na zasadach ogólnych k. c Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy z Wykonawcą z dniem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o rozwiązaniu w następujących wypadkach: a) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją uprawnioną do wykonywania praw z umowy opisanej w 1 ust.1, b) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Beneficjentem Pomocy, c) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, został przez niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub znajduje się w trakcie postępowania naprawczego, d) braku akceptacji osoby trenera prowadzącego szkolenie przez Beneficjenta Pomocy. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit a)-d) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu szkoleń faktycznie wykonanych w sposób należyty. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia w trakcie realizacji zamówienia z realizacji części zamówienia w zakresie nierozpoczętych tematów szkoleniowych. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu szkoleń faktycznie wykonanych. 14 Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także pozostałych przepisów prawa związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 3. Strony będą starały się rozwiązywać zaistniałe problemy w sposób polubowny, a w razie braku wspólnych rozwiązań poddają się rozstrzygnięciom przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 16 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

15 Załącznik nr 1 - Wykaz trenerów ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo